Gesprekscyclus en functiemix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gesprekscyclus en functiemix"

Transcriptie

1 Gesprekscyclus en functiemix Maart

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Gesprekscyclus Dommelgroep Inleiding en context De gespreksyclus Inzet instrumenten De leraar LB Typering van de functie Invulling van de functie.. 7. Bijlage 1: Functiebeschrijving LA. 9. Bijlage 2: Functiebeschrijving LB. 11. Bijlage 3: Profielen LB LB Profiel 1: Expert leraarschap. 14. LB Profiel 2: Interne begeleiding/zorg LB Profiel 3: Coördinatie Bijlage 4: Regeling gesprekscyclus Dommelgroep 22. Bijlage 5: Gespreksformulieren

3 1. Inleiding Deze notitie is een integraal voorstel voor de invoering van de functiemix en de vormgeving van de gesprekkencyclus voor de Dommelgroep. Onderstaand volgt een korte toelichting op de onderdelen. Gesprekkencyclus De gesprekkencyclus heeft een cyclus van maximaal 3 jaar waarin minimaal twee keer een FG en één keer een beoordelingsgesprek plaatsvindt. Aan een bestuur is het vrij om hiernaast andersoortige gesprekken te houden (Bijvoorbeeld POP gesprekken). Er worden gestandaardiseerde gespreksformulieren gebruikt (als ze definitief zijn dan dienen ze te worden gedigitaliseerd) in combinatie met digitale instrumenten van Pi- Educatie. De kern van het beoordelingsgesprek wordt gevormd door resultaatgerichte afspraken en competentiebeoordeling. Het is mogelijk om het totaal aan personeelsontwikkeling en beoordeling onder te brengen in een digitale omgeving systeem. Vanwege de kosten van een dergelijk systeem wordt voorgesteld om dit vooralsnog niet te doen. 1 Functiemix en procedures De huidige functiebeschrijving leerkracht LB blijft bestaan. Deze wordt aangevuld met een aantal standaardprofielen behorende bij deze functie: profiel expert leraarschap, profiel interne begeleiding/zorg, profiel coördinatie (zie bijlage). Het is mogelijk dat de benaming van de leerkracht in de praktijk anders luidt dan leerkracht LB. Bijvoorbeeld: Een IB-er noemen we IB-er, terwijl de medewerker is benoemd in de functie LB. Aan de functie leerkracht wordt een competentieprofiel gekoppeld. Bij de LB functie bestaat dit profiel uit de 7 competenties LA (SBL competenties ) aangevuld met 3 specifieke LB competenties (zie voorstel Pi-Educatie). Invoeringsplan Per bestuur moet er een kwantitatief overzicht worden gemaakt van beschikbare LB FTE s per jaar en per brinnummer Er wordt voorgesteld om de medewerkers die momenteel al de LB werkzaamheden substantieel qua omvang en in samenhang vervullen, het eerst in aanmerking te laten komen voor een LB functie. De PGMR heeft instemming voor wat betreft het beleid functiemix en gesprekkencyclus op stichtingsniveau. Management en oop Naar analogie van de gesprekkencyclus voor leerkrachten kan ook de gesprekkencyclus voor het management (NSA competenties) en het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) worden vormgegeven. 1 Zo kent Pi-Educatie het Halogen systeem. De jaarlijkse kosten voor dergelijke systemen komen al snel uit op een jaarlijks bedrag van 20,= per medewerker. 3

4 2. Gesprekkencyclus Dommelgroep 2.1. Inleiding en context Werknemers- en werkgeversorganisaties geven aan dat het onderwijs (organisaties waar met name professionals werken) meer geprofessionaliseerd moet worden. In CAO s worden daarom afspraken gemaakt gericht op: het vergroten van de employability van werknemers (een werknemer moet zodanig ontwikkeld en opgeleid zijn dat deze breed inzetbaar blijft); de wederzijdse afstemming tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie; het onderhouden van de vastgestelde bekwaamheidseisen. De Dommelgroep streeft naar een organisatie met een professionele cultuur en structuur. Daarvoor is het noodzakelijk dat er regelmatig reflectie plaatsvindt op het eigen functioneren en op dat van de gehele organisatie. Voor alle medewerkers hanteren we als uitgangspunt dat wij hen te allen tijde verantwoordelijk achten voor hun eigen werk, (werk)relaties én hun gedrag. In een professionele cultuur gaat het naast het vormgeven aan de eigen verantwoordelijkheid ook om het benutten en waarderen van verschillen. De gesprekkencyclus is kaderstellend voor de organisaties binnen de Dommelgroep. Op de scholen van de Dommelgroep worden op dit moment verschillende gesprekken gevoerd tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Functionerings- en POP-gesprekken zijn het meest bekend. Andere gesprekken, die minstens zoveel impact hebben, zijn bijvoorbeeld planningsgesprekken, voortgangsgesprekken en ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. De wet BIO vereist dat de werkgever de medewerkers in staat stelt bekwaam te blijven en dat de werkgever vaststelt in hoeverre de medewerkers bekwaam zijn. Om recht te doen aan de verschillen tussen de besturen en scholen binnen de Dommelgroep wordt een verplichte gesprekkencyclus ingevoerd van drie jaar waar arbeidsrechtelijke consequenties aan verbonden zijn (bekwaam zijn). De overige gesprekken hebben geen directe arbeidsrechtelijk consequenties, maar zijn wel van belang om perspectief (groeimogelijkheden) te bieden aan leerkrachten en om de onderwijskwaliteit een impuls te geven. Het staat de besturen en scholen vrij om zelf vorm en inhoud te geven aan deze gesprekken. De regeling rondom de gesprekkencyclus biedt een kader waarbinnen de afzonderlijke besturen en scholen binnen De Dommelgroep een eigen inhoudelijke invulling kunnen geven aan de gesprekken. De gesprekkencyclus beslaat voor iedere medewerker een periode van maximaal drie jaar en bestaat uit drie gesprekken (twee functionerings- en een beoordelingsgesprek) De gesprekkencyclus In de gesprekkencyclus wordt een verbinding gelegd tussen de missie en strategische doelen van een school enerzijds, en de bijdrage van de individuele medewerker anderzijds. De aan deze doelen gerelateerde competenties stellen medewerkers in staat succesvol bij te dragen aan het verwezenlijken van de gekozen doelen. Binnen deze kaders geven medewerkers aan hoe zij zich willen ontwikkelen, wat zij willen bereiken, waar zij verantwoordelijkheid voor nemen en wat hun aandeel zal zijn in het bereiken van de gezamenlijke resultaten. 4

5 Het functioneringsgesprek Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen leidinggevende en werknemer over de kwaliteit van het functioneren en alle factoren die op het functioneren, nu of in de toekomst, van invloed zijn. Tijdens het gesprek wordt tevens aandacht besteed aan wensen en mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling en opleidingsfaciliteiten. Een functioneringsgesprek biedt dus aan de medewerker en de leidinggevende de mogelijkheid in een open tweegesprek alle zaken aan de orde te stellen, die van direct of indirect belang zijn bij het functioneren. De leidinggevende maakt in het functioneringsgesprek aan de medewerker duidelijk wat goed gaat en wat beter moet. Het functioneringsgesprek is de grondslag voor het beoordelingsgesprek. Het belangrijkste kenmerk van een goed functioneringsgesprek is dat het een tweezijdig gesprek is. Het is van belang dat zowel de leidinggevende als de medewerker het gesprek goed voorbereiden. Het beoordelingsgesprek De reden om beoordelingsgesprekken in te voeren vanuit het integraal personeelsbeleid is dat beoordelen één van de peilers is waarop onderwijskwaliteit drijft. Het is een belangrijk instrument om te garanderen waarop een leerling recht heeft: bekwame professionals die een goede onderwijskwaliteit garanderen. Medewerkers hebben er recht op te weten hoe het resultaat van hun werk door hun leidinggevende gewaardeerd wordt. Aan een beoordeling kunnen rechtspositionele consequenties worden verbonden. De wettelijke basis voor beoordelingsgesprekken als onderdeel van de gesprekkencyclus ligt in artikel 9.4 van de CAO-PO. Binnen de Dommelgroep zijn het functionerings- en beoordelingsgesprek verplicht. De basis voor deze gesprekken wordt gevormd door de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de functiebeschrijving met eventueel aanvullend een functieprofiel, de resultaatgerichte afspraken en de beoordeling van gedrag aan de hand van de competenties behorende bij de functie van de medewerker. Dit gebeurt aan de hand van het digitale instrument van Pi Educatie Inzet instrumenten Functioneringsgesprek 1: 90 graden instrument Pi Educatie. Leidinggevende en medewerker vullen de digitale competentiescan in. Er kan ook worden gekozen om een 360 graden rondvraag in te laten vullen. Bij dit digitale instrument wordt er tevens aan collega s gevraagd om het gedrag van de medewerker te beoordelen. Als het functioneringsgesprek daartoe aanleiding geeft ( bijvoorbeeld bij minder functioneren of bij de wens om bepaalde onderdelen te ontwikkelen en meer inzicht te krijgen in de ontwikkelbaarheid van die onderdelen) kan het digitale Big Five instrument van Pi Educatie worden ingezet. Functioneringsgesprek 2: indien wenselijk wordt er nogmaals een instrument ingezet. Dit is echter niet verplicht. Beoordelingsgesprek: de leidinggevende beoordeelt in hoeverre de resultaatgerichte afspraken (doelen) zijn behaald en beoordeelt het gedrag van de medewerker aan de hand van de competenties behorende bij de functie. Dit zijn dezelfde competenties als bij het 90 graden instrument. Een mogelijkheid is dat voor het beoordelingsgesprek nogmaals het 90 graden instrument wordt ingezet. In dat geval vult de medewerker dit vooraf in en neemt de leidinggevende hier kennis van voordat hij/zij zelf het gedrag beoordeelt. 5

6 Indeling van de gesprekken met de medewerkers: Verplichte gesprekkencyclus (bekwaam zijn): 1. Functioneringsgesprek 2. Beoordelingsgesprek Overige gesprekken (bekwaam blijven): 1. Resultaatgesprek 2. Voortgangsgesprek 3. Ontwikkelgesprek (POP) 4. Taakgesprek 5. Evaluatiegesprek

7 3. De leraar LB 3.1. Typering van de functie De functie leraar basisonderwijs LB heeft als basis dezelfde werkzaamheden als de leraar basisonderwijs LA. De functie leraar basisonderwijs LB heeft een aantal aanvullende werkzaamheden op een hoger functieniveau en dat heeft consequenties voor kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de vereiste kennis en mogelijk de aard van de contacten in de functie. In de functiebeschrijvingen van de Dommelgroep staan deze werkzaamheden onder 2a bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling en 2b bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme. Vanuit het functiewaarderingssysteem Fuwasys-PO is het verschil tussen de leraar LA en de leraar LB als volgt te typeren: 1. Bij de aard van de werkzaamheden is er sprake van het om kunnen gaan met meer complexe situaties, waarbij na analyse oplossingen in samenhang en geïntegreerd worden ontwikkeld. 2. Er moet door de leerkracht worden ingespeeld op niet eerder voorgekomen situaties, waarbij wordt verwacht dat de leerkracht zelfstandig naar alternatieve benaderingen zoekt en oplossingen aandraagt. 3. De vereiste kennis is op HBO+ niveau, waarbij er tevens inzicht nodig is in vraagstukken die zich op andere werkterreinen afspelen. 4. Bij de contacten kan er sprake zijn van belangentegenstellingen. Hier moet worden gedacht aan het kunnen overtuigen van collega s van de noodzaak van ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwing en het kunnen omgaan met conflicten Invulling van de functie Vanuit de algemene functiebeschrijving maakt de leidinggevende afspraken met de leraar over de invulling van het specifieke LB deel van de functie. Deze afspraken bestaan uit langdurende werkzaamheden (meerdere jaren) aangevuld met kortdurende werkzaamheden (een jaar of minder). Langdurende werkzaamheden Voor de langdurende werkzaamheden kan de leidinggevende in aansluiting op de functiebeschrijving een profiel opstellen of gebruik maken van de voorbeeldprofielen van de Dommelgroep. Momenteel zijn er drie LB profielen opgesteld: profiel expert leraarschap, profiel interne begeleiding/zorg, profiel coördinatie (zie bijlage). Kortdurende werkzaamheden Voor wat betreft de kortdurende werkzaamheden maakt de leidinggevende afspraken met de leraar in het functioneringsgesprek of in een plannings- of jaargesprek. Uiteraard behoren dit werkzaamheden te zijn op het functieniveau LB. 7

8 Procedure invoering Alvorens over te gaan tot invoering van de functiemix dient er op bestuursniveau een invoeringsplan te worden gemaakt met daarin de jaarlijks beschikbare FTE s op LB niveau gekoppeld aan de brinnummers van de scholen van het bestuur. Bij de invoering van de functiemix wordt een onderscheid gemaakt tussen functies waarvan medewerkers in de huidige praktijk al een groot deel van de langdurige werkzaamheden vervullen (functies categorie I) en functies waarbij dit niet aan de orde is (functies categorie II). De functies in categorie I worden eerst ingevuld alvorens over te gaan tot benoemingen in categorie II. Categorie I Hieronder kunnen o.a. Intern Begeleiders vallen. Er vindt een eenmalige beoordeling plaats van de medewerker met zijn leidinggevende in het bijzijn van een daartoe aangewezen functionaris (personeelsmedewerker of een directeur van één van de scholen van de Dommelgroep). Indien wenselijk wordt er aanvullend op de beoordeling van de competenties middels het Pi-Educatie instrument, tevens een Big Five afgenomen. Hierdoor ontstaat er inzicht in de mate van ontwikkelbaarheid van de relevante competenties. Categorie II Hier gaat het om nieuwe functies waarvan medewerkers in de scholen de werkzaamheden nog niet in omvang en samenhang vervullen. Hiervoor wordt een selectieprocedure opgesteld met de volgende kenmerken: - het functieprofiel wordt na consultatie van het team van de school door de directeur opgesteld, inclusief functie eisen - er wordt een sollicitatiecommissie gevormd bestaande uit de directeur (het management) van de school en een daartoe aangewezen functionaris (personeelsmedewerker of een directeur van één van de scholen van de Dommelgroep) - medewerkers worden uitgenodigd om te solliciteren - indien dit niet recentelijk is gedaan worden de competeties beoordeeld middels het Pi-Educatie instrument. Indien wenselijk wordt er aanvullend op de beoordeling van de competenties middels het Pi-Educatie instrument, een Big Five afgenomen. Hierdoor ontstaat er inzicht in de mate van ontwikkelbaarheid van de relevante competenties. - Na selectie draagt de directeur de benoembare en meest geschikte kandidaat voor benoeming voor bij de algemeen directeur. 8

9 BIJLAGE 1: functiebeschrijving LA Leraar basisonderwijs LA Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen van informatie en vaardigheden FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer en opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 9

10 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling. draagt bij aan de formulering van leer en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; communicatieve vaardigheden. Werk en denkniveau HBO werk en denkniveau. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen; met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. 10

11 BIJLAGE 2: functiebeschrijving LB Leraar basisonderwijs LB Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen van informatie en vaardigheden FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer en opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met collega s, intern begeleider en/of de directeur; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; begeleidt (startende) leraren en collega s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; begeleidt collega s bij het opstellen van les en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerling-dossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; 11

12 neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 2a. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling. levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s; geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg voor de implementatie hiervan; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 2b. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme, bijvoorbeeld: onderwijsachterstanden; zorg; rekenen en taal. formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op het eigen specialisme; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan; treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt of adviseert collega s. 3. Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het begeleiden van collega's, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's, het ontwikkelen van plannen voor verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme. Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van de bijdragen aan de 12

13 verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en verdiepte kennis op het eigen specialisme. inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van (startende) leraren; communicatieve vaardigheden. Werk en denkniveau HBO+ werk en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO masters. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren; met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen op het eigen specialisme om informatie uit te wisselen. 13

14 BIJLAGE 3: Profielen LB LB Profiel 1: Expert leraarschap Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding: - speelt in op de leefwereld van leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen en met meervoudige ontwikkelingsproblemen en begeleidt hen; - maakt in groepen de effecten van het gedrag van de leerlingen bespreekbaar en leert daarbij leerlingen het eigen groepsgedrag reguleren; - stelt voor leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen evt. na consultatie deskundigen handelingsplannen op; - onderhoudt contacten met collega leraren in verband met collegiale consultatie gericht op het signaleren van complexere problemen; - begeleidt collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen handelingsplannen m.b.t. een of meerdere specialismen; - treedt op als inhoudelijk klankbord naar collega s betreffende het omgaan met moeilijke groepen, leerlingen met meervoudige, complexe ontwikkelingsproblemen en m.b.t. een of meerdere specialismen; 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling: - signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma s op algemeen of specialistisch gebied; - formuleert mede de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren op algemeen of specialistisch gebied; - vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten op het inhoudelijke specialisme(n) waar hij/zij taken in heeft; - geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, maakt beleid en planning voor het specialisme waarin hij/zij functioneert, en draagt zorg voor de implementatie; - draagt bij aan de pedagogische koers, zet deze in teamverband uit en verwerkt de koers in onderwijsprogramma's; - geeft het voorbeeld aan collega docenten daar waar het gaat om de beheersing, verdieping en verbreding van de (specifieke) kennis en vaardigheden; - treedt op als inhoudelijk klankbord op het specialistische onderwerpen; - begeleidt (aanstaande) leraren en collega s bij (aspecten van) wat het onderwijs vraagt, en doet dit tevens bij scholing en ontwikkeling van medewerkers op specifieke thema s; - participeert in coördinerend overleg inzake het zorgen voor afstemming van inzichten, werkvormen en beleidsontwikkelingen; - neemt desgevraagd deel aan bovenschoolse netwerken. 3. Professionalisering Hij/zij professionaliseert zich voortdurend verder op hetgeen aan aanvullende kennis/specialisme is ontwikkeld. 14

15 Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Beslist bij/over: het geven van les- en leerlingbegeleiding, het initiëren en in teamverband uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in werkvormen/ leeractiviteiten in de onderwijsprogramma s, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en verzorging van nieuwe onderwijsprogramma s, het begeleiden van collega s gericht op opstellen (les- en opvoedings)doelen en/of handelingsplannen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Verantwoordelijkheid: voor de kinderen van de groep, voor het onderwijsproces en de resultaten van de groep als geheel en van de individuele kinderen afzonderlijk, en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school. Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over het eigen functioneren, de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, de bijdrage aan de schoolorganisatie en over de afgesproken professionalisering. Kennis en vaardigheden. - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op het niveau van een afgeronde HBO+opleiding, bereikt door gevolgde relevante cursussen (master classes) dan wel een HBO Master opleiding; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - op basis van ervaring opgebouwd ruim inzicht in en vergaande kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties); - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden; - gespecificeerde kennis van en ruime ervaring in het omgaan met leer- en gedragsproblemen; - ruime ervaring in het samenwerken met andere disciplines; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Contacten. - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers en/of (intern-/externe) specialisten om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken, tot afstemming te komen over de aanpak van voorkomende specifieke ontwikkelingsvragen, en /of medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor de ontwikkeling van de leerling; - met collega leraren en intern begeleider over de eigen werkzaamheden in de vorm van coaching, collegiale besprekingen/consultatie; - met ouders/verzorgers, hulpverlenende instanties en/of interne of externe specialisten om diagnoses te bespreken en door te verwijzen; - met interne / externe specialisten om afspraken te evalueren / tot nieuwe afspraken te komen. 15

16 LB profiel 2: Interne begeleiding/zorg Werkzaamheden - Administratieve en coördinerende werkzaamheden t.b.v. kinderen en/of leerkrachten observeren van leerlingen in klassensituaties, bespreken van de observatie met de leerkracht en adviseren ten aanzien van vervolgstappen; - plannen, bespreken en evalueren van het handelingsplan met de leerkracht; - coördineren van de aanmelding van een leerling voor interne zorg; - bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor interne hulp door remedial teacher, onderwijsassistent (en orthopedagoge) en het organiseren deze hulp; - samen met de leerkracht de ouders wijzen op hulpverlenende instanties zoals logopedist, fysiotherapeut, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, e.a.; - bepalen of extra onderzoek, intern en/of extern, geïndiceerd is en het organiseren van dit onderzoek; - coördineren van de verwijzing van een leerling voor externe zorg; - coördineren van de activiteiten met betrekking tot schoolverlaters; - mede de toelaatbaarheid van zij-instromers tot de school beoordelen en het coördineren van de toelating van deze leerlingen; - het terugplaatsen van leerlingen van het speciaal basisonderwijs naar het basisonderwijs coördineren; - samen met de leerkracht, ouders, directie en eventueel ingeschakelde instantie bespreken, of aanmelding bij het speciaal (basis)onderwijs wenselijk, cq. noodzakelijk is; - het proces van aanmelding voor plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs, coördineren; - de aanvraag van een leerlinggebonden financiering coördineren, waaronder het (laten) invullen van het onderwijskundig rapport; - de contacten met de leerkracht, de ouders en de ambulant begeleider van het speciaal (basis)onderwijs coördineren en het bewaken van het opstellen van een begeleidings- en handelingsplan; - bewaken van procedures en toezien op het naleven van de afspraken; - coördineren en zorg dragen voor dossiervorming en -beheer van de zorgleerlingen; - overleg voeren met de directie over leerlingen; - toezien op goed contact tussen ouders en school als basis voor een goede samenwerking; 2. Begeleidende en coachende werkzaamheden a. Gericht op individuele leraren: - collegiale consultatie verlenen, d.w.z. en advies geven aan leerkrachten met betrekking tot het pedagogisch en didactisch afstemmen op leerlingen; waarbij de leerkracht de verantwoordelijkheid houdt; - groepsbesprekingen over toetsresultaten houden en nagaan of er adequate hulp wordt ingezet bij kinderen die opvallen; - leerkrachten hulp bieden bij het opstellen van een groepsplan of individueel handelingsplan; - leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal en hen wegwijs maken in de orthotheek; 16

17 - systematisch klassenbezoeken afleggen en leerkrachten begeleiden ten aanzien van het klassenmanagement, wanneer daar behoefte aan is; - leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen; - leerkrachten coachen; b. Gericht op het team: - opstellen van een toetskalender; - zorgdragen voor de opzet van de orthotheek en het bijhouden daarvan; - procedures en richtlijnen opstellen ten aanzien van de signalering binnen de school en het leerlingvolgsysteem actueel houden; - verzamelen van de toetsgegevens en /of groepsoverzichten; - analyses en schooloverzichten maken aan de hand van toetsgegevens en deze met het team bespreken; - leerlingbesprekingen, intervisiebijeenkomsten houden over (gedrags)problemen bij leerlingen; - modellen voor individuele- en groepsoverzichten ontwerpen en het gebruik bewaken. 3. Innoverende taken voor de school als organisatie: - in de schoolgids de paragrafen opstellen ten aanzien van de zorg voor leerlingen; - de ontwikkelingen binnen de zorgverbreding analyseren; - de zorgverbreding binnen de school als organisatie evalueren en ideeën tot ontwikkeling van beleid geven; - alert blijven op hiaten in de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot verbetering hiervan onderzoeken; - initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school; - voorstellen doen en implementeren van keuzes voor nieuwe methoden en daarmee een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod; - het schoolplan en het meerjarenbeleidsplan, mede, opstellen en deze jaarlijks uitwerken tot jaarplannen; voor kennisoverdracht zorgen bij inhoudelijke vergaderingen; - een zorgplan voor de school opstellen en deze vertalen naar actieplannen; - in het jaarverslag de leerlingenzorg en onderwijskundige ontwikkelingen verzorgen; - het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding, materialen, methodes, orthodidactische middelen en software; - overleg voeren met de directeur en adviseren en meedenken ten aanzien van het (onderwijskundig) beleid van de school; - voorstellen doen ten aanzien van de nascholing van het team met betrekking tot de didactische aanpak en pedagogische lijn. 4. Vertegenwoordigende taken - contacten onderhouden met andere intern begeleiders onder meer uit het samenwerkingsverband; - contacten onderhouden met externe instanties als schoolarts, schoollogopedist, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, RIAGG; - neemt desgevraagd deel aan bovenschoolse netwerken. 17

18 Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Beslist bij/over: het analyseren van observaties van klassensituaties, van zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs, en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het schoolspecifieke zorgplan, het zorgen voor afstemming van dit plan tot het bovenschoolse (regionaal) zorgbeleid, het adviseren van collega s t.a.v. begeleiding van een leerling, en het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem, alsook het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en verzorging van zorgbeleid, het begeleiden van collega s gericht op opstellen van handelingsplannen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen, het zorgplan en de beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over het eigen functioneren, de kwaliteit van de leerlingbegeleiding en het zorgbeleid (ontwikkeling en uitvoering), de bijdrage aan het formuleren van integraal onderwijsbeleid, de begeleiding/coaching van leraren gericht op zorgbeleid, de bijdrage aan de schoolorganisatie en over de afgesproken professionalisering. Kennis en vaardigheden. - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op het niveau van een afgeronde HBO+ opleiding, bereikt door gevolgde relevante cursussen (master classes) dan wel een HBO Master opleiding; - gevolgde IB opleiding, en daarmee gecertificeerd IB-er zijnd; - kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; - vaardig in het opstellen van plannen en het geven van adviezen; - vaardig in het begeleiden en coachen van leraren; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - op basis van ervaring opgebouwd ruim inzicht in en vergaande kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties); - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden; - gespecificeerde kennis van en ruime ervaring in het omgaan met leer- en gedragsproblemen; - ruime ervaring in het samenwerken met andere disciplines; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden en vaardig in het motiveren van anderen; - communicatieve vaardigheden. Contacten. - met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van (zorg)leerlingen met als doel afspraken te maken en/of af te stemmen; - met ouders/verzorgers en/of (interne-/externe) specialisten om mede de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken, tot afstemming te komen over de aanpak van voorkomende specifieke ontwikkelingsvragen, en /of medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor de ontwikkeling van de leerling; - met collega leraren in de vorm van coaching, collegiale besprekingen/consultatie, waarbij een specifieke gerichtheid is op zorg voor leerlingen; 18

19 - met hulpverlenende instanties en/of interne of externe specialisten om diagnoses te bespreken, begeleiding af te stemmen en om in gezamenlijkheid het zorgbeleid te ontwikkelen/bewaken; - met bovenschoolse organisaties en netwerken intern begeleiders om bovenschools (regionaal) zorgbeleid te ontwikkelen, te evalueren, te bewaken; - met interne / externe specialisten om afspraken te evalueren / tot nieuwe afspraken te komen. 19

20 LB Profiel 3: coördinatie Werkzaamheden 1. Initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de vastgestelde onderwijskundige beleidskaders: het vertalen van ontwikkelingen binnen de bouw/locatie/eenheid en diens omgeving naar voorstellen; het coördineren van de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal en andere delen van het curriculum en de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's; het vertalen van de onderwijsprogrammering van de onderwijsinstelling naar jaarplannen van de bouw/locatie/eenheid; het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van aan de bouw/locatie/eenheid verbonden personeel. 2. Geeft functioneel leiding aan de bouw/locatie/eenheid: - het opstellen van een ontwikkelingsplan voor de bouw/locatie/eenheid; - het coördineren van de werkzaamheden van medewerkers binnen de eenheid; - het voeren van coachingsgesprekken met het personeel in het kader van professionele ontwikkeling; - het voorzitten van vergaderingen; - het afhandelen/behandelen van klachten ; - het verlenen van toestemming aan leerlingen om lessen te verzuimen; - het toezien op naleving van de regels die gelden voor de bouw/locatie/eenheid en ingrijpen bij overtredingen; - het organiseren van huishoudelijke taken; 3. Draagt mede zorg voor de uitvoering van het onderwijs binnen de bouw/locatie/eenheid: - levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsbeleid van de school als totaal, vertaalt deze in leer- en opvoedingsdoelen voor de bouw/locatie/eenheid en adviseert de directeur op basis van uitgevoerde evaluaties binnen de bouw/locatie; - optimaliseert leerprocessen en werkmethoden binnen de bouw/locatie/ eenheid en doet aan de directeur voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s; - zet mede de pedagogische koers van de school uit, voert hierover overleg met de leraren binnen de bouw/locatie/eenheid; - verzorgt informatie en/of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten de - bouw/locatie/ eenheid; 4. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de onderwijsinstelling: - het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de directeur; - het deelnemen aan de vergaderingen van het managementteam; - het deelnemen (als voorzitter of als lid) aan commissies; - uitvoering geven aan één of meerdere door de directeur toegewezen beleidsterreinen; - het desgevraagd deelnemen aan bovenschoolse netwerken. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: de vertaling van de onderwijsprogrammering van de school naar ontwikkelings-/jaarplannen voor de bouw/locatie/eenheid, waarin de benodigde aanpak en werkwijze voor de bouw/locatie/eenheid beschreven staan, bij het opstellen van een 20

21 ontwikkelingsplan voor de bouw/locatie/eenheid, over de inhoud van adviezen aan de directeur en bij de coördinatie van zaken de eenheid betreffende; Kader: De onderwijs- wet- en regelgeving, de kerndoelen, de (voor alle beleidsterreinen geldende) doelen en beleidslijnen van de school, en de kaders beleid van het bestuur; Verantwoording: verschuldigd aan de directeur voor wat betreft het eigen functioneren, de coördinatie en de realisatie van het beleid binnen de bouw/locatie/eenheid, de coördinatie van organisatorische zaken binnen de eenheid, de bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen de bouw/locatie/eenheid en de adviezen betreffende de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de onderwijsinstelling, de bijdrage aan de schoolorganisatie en over de afgesproken professionalisering. Kennis en vaardigheden. - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op het niveau van een afgeronde HBO+ opleiding, bereikt door gevolgde relevante cursussen (master classes) dan wel een HBO Master opleiding; - opleiding gericht op het coördineren en aansturen van processen; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - op basis van ervaring opgebouwd ruim inzicht in en vergaande kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties); - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden; - gespecificeerde kennis van en ruime ervaring in het omgaan met leer- en gedragsproblemen; - ruime ervaring in het samenwerken met andere disciplines; - invoelingsvermogen en sociale/communicatieve vaardigheden en vaardig in het motiveren van anderen; - vaardig in het begeleiden van professionals; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen. Contacten - met leraren over de uitvoering van het onderwijs met als doel tot afspraken te komen dan wel afstemming te bewerkstelligen; - met ouders/verzorgers en/of (interne-/externe) specialisten om mede de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken, tot afstemming te komen over de aanpak van voorkomende specifieke ontwikkelingsvragen, en /of medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor de ontwikkeling van de leerling; - met leraren in de vorm van coaching, collegiale besprekingen/consultatie alsook aansturing; - met hulpverlenende instanties en/of interne of externe specialisten/instanties om - begeleiding en beleid af te stemmen/te bewaken; - met vertegenwoordigers intern/extern over beleid om af te stemmen; - met interne / externe specialisten/instanties om afspraken te evalueren / tot nieuwe afspraken te komen. 21

22 BIJLAGE 4: Regeling gesprekkencyclus Dommelgroep Artikel 1. Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het schoolbestuur of de voor de betreffende onderdelen gemandateerde functionaris; b. instelling: de onder het bevoegd gezag ressorterende school, waar het personeelslid werkzaam is; c. personeelslid: een persoon werkzaam aan een onder het bevoegd gezag ressorterende onderwijsinstelling voor primair onderwijs; d. gesprek: een gesprek in het kader van de gesprekkencyclus; e. gespreksfunctionaris: de functionaris die de gesprekken voert met een medewerker; f. beoordelaar ; direct leidinggevende; g. directeur: degene die onder het bevoegd gezag eindverantwoordelijk is voor de instelling; h. gesprekkencyclus: gesprekken tussen het personeelslid en de gespreksfunctionaris aan de hand van een diverse daarvoor ontwikkelde formulieren waarin het functioneren en het ontwikkelingsperspectief van het personeelslid wordt besproken in relatie tot zijn/haar persoonlijk ontwikkeling; i. bekwaamheidsdossier: de informatieverzameling die geordende gegevens bevat over de bekwaamheid en het onderhouden daarvan door het personeelslid; Artikel 2. Kenmerken van de gesprekken gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus De kenmerken van een functioneringsgesprek zijn: a. de toekomstgerichtheid; b. de gelijkwaardige inbreng van gesprekspartners en het tweezijdige karakter ervan; c. het ontbreken van rechtstreekse rechtspositionele consequenties. De kenmerken van een beoordelingsgesprek zijn: a. gericht op het verleden; b. eenzijdige waardering door de beoordelaar; c. mogelijkheid tot het treffen van waarderende en disciplinaire maatregelen, waaraan rechtspositionele consequenties kunnen zijn verbonden voor het personeelslid. Artikel 3. Doel van de gesprekken gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus Doel van functioneringsgesprek 1. Gesprekken gaan over het functioneren en de concrete invulling van de persoonlijke ontwikkeling van het personeelslid, gericht op de bijdrage van dat personeelslid aan de ontwikkelingsdoelen van de organisatie, alsmede hoe de organisatie het personeelslid daarbij faciliteert. 2. Concrete invulling van de persoonlijk ontwikkeling van het personeelslid in relatie tot de ontwikkelingsdoelen van de organisatie kan leiden tot het maken van afspraken met betrekking tot het functioneren van het individuele personeelslid in de instelling. 22

23 Doel van een beoordelingsgesprek 1. Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht inzake de functievervulling van het personeelslid in de instelling en anderzijds het kunnen treffen van waarderende of disciplinaire maatregelen, waaraan rechtspositionele gevolgen voor het personeelslid kunnen zijn verbonden. 2. De beoordeling wordt opgenomen in het personeelsdossier en kan worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier van het personeelslid. Artikel 4. Gespreksfrequentie. 1. Met personeelsleden in vaste dienst wordt, minstens een keer per jaar en verder naar behoefte van beide partijen, een functioneringsgesprek en minimaal een keer per drie jaren een beoordelingsgesprek gevoerd. 2. Voor personeelsleden die voor bepaalde tijd zijn aangesteld wordt aangaande hun ontwikkeling en beoordeling een afzonderlijke procedure gevolgd. Artikel 5. Procedure functioneringsgesprek gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus. 1. Tijdig, maar minstens veertien dagen voorafgaand aan het gesprek, bepaalt de gespreksfunctionaris in overleg met het betrokken personeelslid de datum en het tijdstip van het te voeren gesprek. 2. De gespreksfunctionaris maakt de gespreksonderwerpen tijdig, maar minstens veertien dagen voorafgaand aan het gesprek, schriftelijk kenbaar aan het personeelslid. De gespreksfunctionaris geeft tevens aan of en zo ja welk instrument vooraf dient te worden ingevuld. 3. De gespreksfunctionaris stelt het personeelslid in de gelegenheid om tijdig, maar minstens zeven dagen, voorafgaand aan het geplande gesprek gespreksonderwerpen aan te dragen. 4. Tijdens het gesprek komen alle door de gespreksfunctionaris en het personeelslid ingebrachte gespreksonderwerpen aan de orde. 5. Tijdens het gesprek worden de in het vorige gesprek gemaakte afspraken geëvalueerd. 6. Direct na afloop van het gesprek wordt een verslag van het gesprek gemaakt en worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Het gespreksverslag en de afspraken worden door degene die het verslag heeft gemaakt en de afspraken heeft vastgelegd gedateerd en voor akkoord of gezien ondertekend en aan de andere gesprekspartner overhandigd. 7. De gesprekspartner die niet het verslag heeft gemaakt en de afspraken niet schriftelijk heeft vastgelegd krijgt gedurende zeven dagen na overhandiging van het gespreksverslag en de afspraken de tijd om deze stukken te dateren en voor akkoord of voor gezien te ondertekenen. Wanneer deze gesprekspartner het verslag en/of de afspraken voor gezien tekent, vermeldt hij op een aparte, gedateerde en ondertekende bijlage de reden daarvan. 23

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg 1 Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg Opleidingsniveau & denkniveau - HBO+ denk- & werkniveau - Opleiding; Master opleiding. Als beginnend CLZ-er kan gestart worden met een HBO+ opleiding IB.

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken

Regeling functioneringsgesprekken Regeling functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de S.K.O. Het Groene Lint ; b. personeelslid: een persoon in dienst van een

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

BS VILT. Competentieprofiel. MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld.

BS VILT. Competentieprofiel. MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld. BS VILT Competentieprofiel MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld. Alle functies die mogelijk zijn binnen STICHTING INNOVO, staan beschreven

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie