Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie"

Transcriptie

1 Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009

2 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met afwijkingen in de benoeming 5 3. Selectie van functies voor het functieboek 6 4. Functies: Directeur DA 7 Directeur DB 9 Directeur DC 11 Adjunct directeur AA 13 Adjunct directeur AB 15 Leraar basisonderwijs 17 Leraar speciaal basisonderwijs 19 Vakleraar basisonderwijs 21 Vakleraar speciaal basisonderwijs 23 Leraarondersteuner 25 Onderwijsassistent 27 Orthopedagoog/psycholoog 29 Logopedist 31 Administratief medewerker (3) 33 Administratief medewerker (4) 35 Conciërge 37 Onderhoudsmedewerker/conciërge 39 Deel II Functies bij de bovenschoolse organisatie 1. Inleiding Selectie van functies voor het functieboek bovenschools Functies: Algemeen directeur 44 Adjunct directeur 47 Senior beleidsmedewerker financiën en control 49 Algemeen beleidsmedewerker 52 Beleidsmedewerker Personeel & organisatie 54 Personeelsconsulent 56 Beleidsmedewerker facilitaire zaken en huisvesting 58 Managementassistent/officemanager 60 Medewerker secretariaat 63 2

3 Inleiding De samenwerkende schoolbesturen binnen de Federatie hebben besloten om samen één functieboek te maken. Het opstellen van een functieboek is een CAO-verplichting. Alle schoolbesturen dienen met ingang van 1 augustus 2008 een functieboek vastgesteld te hebben. Het functieboek van de Federatie vormt een basis: het betreft het functiebouwwerk dat in onderlinge overeenstemming is opgesteld voor het openbaar primair onderwijs in Amsterdam, geldend voor de zes besturen die van de Federatie deel uitmaken. Dit betekent niet dat dit de maximale variant is. Elk bestuur dat deel uitmaakt van de Federatie kan besluiten om voor het eigen bestuur niet in het basisboek voorkomende of nieuwe functies vast te stellen, die specifiek of wenselijk zijn voor de eigen situatie. Van deze bestuurseigen functies, die bijvoorbeeld in een bijlage van dit functieboek kunnen worden opgenomen, moet echter wel op voorhand worden aangenomen dat de mogelijkheden tot externe mobiliteit (d.w.z. herplaatsing in dezelfde functie bij een ander openbaar schoolbestuur binnen de Federatie) gering zullen zijn. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de wijze waarop de federatie nu en in de toekomst om gaat / zal gaan met voorrangsbenoemingen (op basis van het huidige convenant of op basis van eigen risicodragerschap). Omgekeerd is ook niet elk bestuur gehouden om alle in dit functieboek voorkomende functies daadwerkelijk te implementeren. De in dit functieboek voorkomende functie zijn beschreven en gewaardeerd conform het functiewaarderingssysteem primair onderwijs (fuwasys-po). De functiebeschrijvingen in dit functieboek vormen slechts één onderdeel van wat er over de functies in onze basisscholen is vast te leggen en hebben vooral een rechtspositioneel karakter. Naast deze beschrijvingen is met name de wet Beroepen in het onderwijs (BIO) van toepassing, waarin het werken met bekwaamheidseisen en kwaliteitsontwikkeling (bijvoorbeeld middels een competentieprofiel) centraal staat. Gefaseerde opbouw en vaststelling Het voorliggende deel van het functieboek betreft het zittend personeel van de scholen en de stafbureaus/bovenschoolse organisaties. Dit functieboek moet worden gezien als een eerste fase, waarbij met name de functies van zittend personeel zijn beschreven. Met name de functiemix primair onderwijs zal de komende jaren voor enige wijzigingen zorg gaan dragen. Het functieboek zal de zes verschillende GMR en worden voorgelegd. 3

4 Deel I Functies in het onderwijsveld 4

5 1. Toelichting De scholen binnen de Federatie kennen thans 46 1 ) verschillende functies. Van de 46 functies komen er slechts 14 bij meer dan 3 verschillende schoolbesturen voor. Dit betekent dus ook dat een aantal besturen veel unieke functies kennen, die niet bij de overige partners in de Federatie voorkomen. Voor het opstellen van een gezamenlijk functieboek ligt het in de rede om uit te gaan van de functies die de schoolbesturen met elkaar delen en waarvan de functiebeloning (en daarmee ook het functieniveau) gelijk is. Overigens dekt deze grootste gemene deler van die bij meer dan drie besturen voorkomen, meer dan 98% van het totaal aantal formatieplaatsen af. Ten aanzien van specifieke functies wordt nog het volgende opgemerkt: - Onderwijsassistent (schaal 4); Hoewel deze functie slechts bij de helft van het aantal besturen voorkomt, is hun aantal (120 medewerkers / 87,65 fte) dermate groot, dat opname in het functieboek in de rede ligt. Overigens is de invulling van deze functie in de praktijk uiteenlopend. Er is dan in de beschrijving ook gekozen voor zowel onderwijs- als zorgtaken. In werkelijkheid zal de functie ook zowel worden gebruikt als eindfunctie als tussenfunctie in een opleidingstraject tot leraar. Dit is echter geen belemmering voor een uniforme beschrijving. - Klassenassistent (schaal 3 en 4) De klassenassistent in schaal 3 is historisch gezien een functie uit het speciaal onderwijs, waar het van oorsprong vooral een verzorgende functie was, waar later op veel SOscholen onderwijstaken aan toegevoegd werden. Na de komst van de onderwijsassistent in schaal 4 in het regulier basisonderwijs is ook in het speciaal onderwijs de klassenassistent schaal 4 geïntroduceerd, waarvan op grote schaal gebruik gemaakt is. De klassenassistent in schaal 3 is dan ook buiten het bestuur waar ze nu voorkomt niet herplaatsbaar, noch in het primair, noch in het speciaal basisonderwijs. Deze functie is daarom niet in het functieboek opgenomen. Voor de klassenassistent in schaal 4 geldt dat de functiebeschrijving afdoende wordt afgedekt met die van onderwijsassistent. Overigens gaat het in beide gevallen om een zeer gering aantal medewerkers onder het zittend personeel (7 / 4,63 fte). - Medewerkers in een Instroom/Doorstroombaan Deze zijn niet opgenomen in het functieboek, omdat inmiddels duidelijk is dat deze gesubsidieerde arbeid in de huidige vorm zal verdwijnen. Daarnaast betreft het geen functies in de strikte zin des woords, maar werkervaringsplaatsen waarbij alleen onder supervisie mag worden gewerkt en de taakinhoud is vaak afgeleid van bestaande onderwijsondersteunende functies (conciërge, onderwijsassistent, administratief medewerker). In ieder geval wordt uitgegaan van opschorting totdat duidelijk is welke vormen van gesubsidieerde arbeid een aanstelling bij het schoolbestuur behouden. 2. Omgang met afwijkingen in de benoeming Een aantal besturen heeft een beperkte groep personeel, die niet in het basisfunctieboek wordt opgenomen. Hier kan als volgt mee worden omgegaan: - De inhoud van de functie komt overeen met een in het functieboek beschreven functie, en komt dus voor onder een andere naam. Het wijzigen van de functienaam op de akte biedt hier voldoende oplossing. 1 De functies die in de administratie staan geregistreerd als diversen zijn hierin meegeteld als 1 functie per salarisgroep. 5

6 - De inhoud van de functie komt overeen of nagenoeg overeen, maar de bezoldiging niet, omdat de in het functieboek opgenomen functie een lagere waardering kent. Als het wenselijk is om de bestaande, individuele rechtspositie te handhaven, kan worden aangesteld met de functie als beschreven, waarbij sprake is van een persoonlijke toelage. Bij het eventueel vacant komen van de functie kan opnieuw naar de bezoldiging in het functieboek worden gekeken. - De functie komt in het geheel niet voor in het functieboek. In dit geval zijn er twee opties: Er is voor nu en later sprake van een structureel gewenste functie binnen het bestuur. In dat geval kan overwogen worden om de functie alsnog te beschrijven en op te nemen in de (alleen voor het bestuur van toepassing zijnde) bijlage. Er is geen sprake van een structureel gewenste functie, maar van een aan de persoon gebonden benoeming. In dit geval is er geen reden om iets te veranderen. De functie verdwijnt vanzelf middels natuurlijk verloop. 3. Selectie van functies voor het functieboek Bijgevoegd bij deze notitie zijn de omschrijvingen van de functies die, op grond van de selectie, in aanmerking komen om te worden opgenomen in het gezamenlijke functieboek. Het gaat om de volgende functies: Schoolmanagement - directeur DA - directeur DB - directeur DC - adjunct-directeur AB Onderwijspersoneel - leraar basisonderwijs - leraar vakonderwijs Onderwijsondersteunend personeel met les- en behandeltaken - leraarondersteuner - onderwijsassistent) - psycholoog / orthopedagoog - logopedist Onderwijsondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken - administratief medewerker (4) - conciërge (3) - conciërge/onderhoudsmedewerker (4) Voor de Leraar in opleiding is de functieomschrijving Leraar basisonderwijs van toepassing 2. De leraar vakonderwijs is onder één functiebeschrijving opgenomen. In de praktijk zal deze veelal voor één vak zijn aangesteld (en bevoegd zijn). Te denken valt daarbij aan bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek, dramatische expressie, enzovoorts. 2 Hier wordt uitsluitend de LIO-groepsleerkracht bedoeld. Voor LIO ers vanuit het vakonderwijs, met name bewegingsonderwijs, kunnen afwijkende beschrijvingen bestaan, waarbij nog geen sprake is van onderwijsbevoegdheid. 6

7 Directeur DA Werkterrein: Activiteiten: Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden. Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en vertaalt deze in afspraken en beleidskaders voor de school. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur coördineert de onderwijsprocessen in de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, is belast met het personeelsmanagement en geeft onderwijs en begeleidt leerlingen. Op de school zijn een directeur, leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Coördinatie onderwijsprocessen coördineert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert het bestuur over te nemen maatregelen; onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; bereidt het overleg met de medezeggenschapsraad voor. 2. Uitvoering onderwijsproces levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid van de school en adviseert het bestuur hierover; draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 3. Personeelsmanagement geeft leiding aan de medewerkers op de school; stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers en adviseert het bestuur over te nemen rechtspositionele maatregelen; is verantwoordelijk voor de uitvoering van de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school. 4. Onderwijs en leerlingbegeleiding 7

8 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het coördineren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het geven van les en leerlingbegeleiding. - Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de specifieke beleidskaders van het bestuur. - Verantwoording: aan het bestuur of de algemeen directeur over de coördinatie van de onderwijsprocessen in de school, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding. Kennis en vaardigheden - theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - inzicht in het functioneren van de organisatie; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek - onderwijskundige ontwikkelingen om overleg te voeren en af te stemmen; - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met hulpverleners/specialisten (bijv. SBO/SO) over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten. 8

9 Directeur DB Werkterrein: Activiteiten: Management -> Schoolmanagement Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De functie kan ook voorkomen op afdelingsniveau bij een grote organisatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs onder de benaming van bijvoorbeeld afdelingsdirecteur. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling (school). vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; adviseert en informeert het bestuur of de algemeen directeur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de algemeen directeur of het bestuur. 9

10 3. Uitvoering onderwijsproces. draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. geeft leiding aan de medewerkers op de school; stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; adviseert het bestuur of de algemeen directeur over personele vraagstukken op de school; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. - Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. - Verantwoording: aan het bestuur of de algemeen directeur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek - onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. 10

11 Directeur DC Werkterrein: Activiteiten: Management -> Schoolmanagement Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een zeer grote school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, soms met meerdere, grote locaties. Het bestuur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur vertaalt deze naar beleidskaders en inzet van middelen voor de school/c.q. de locaties. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school en adviseert het bestuur beleidsmatig, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling voor de school en beleidsadvisering bestuur. volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie; vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school; is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school /c.q. de locaties; adviseert het bestuur over te ontwikkelen beleidsdoelen, vernieuwing van het onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering; adviseert het bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid; adviseert en informeert het bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma s van de school en legt beleidsvoorstellen voor aan het bestuur; realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; participeert in de meningsvorming in de vergaderingen van het bestuur; neemt deel aan schooloverstijgende beleidscommissies en vertegenwoordigt het bestuur naar externe overlegpartners. 11

12 3. Uitvoering onderwijsproces. draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. geeft leiding aan de medewerkers op de school; stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. - Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. - Verantwoording: aan het bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school en de beleidsadvisering aan het bestuur, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek - onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. 12

13 Adjunct-directeur AA Werkterrein: Activiteiten: Onderwijsproces -> leraren en management - > schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een middelgrote school voor basisonderwijs. Een directeur geeft leiding aan de school. De adjunct directeur AA is in eerste instantie belast met de werkzaamheden die voortvloeien uit zijn leraarsfunctie. De adjunct directeur AA verricht daarnaast directietaken onder eindverantwoordelijkheid van de directeur en vervangt de directeur bij diens afwezigheid. De adjunct directeur geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, voert directietaken uit, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leeren opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaalculturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingendossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 13

14 2. Uitvoering van directietaken. voert in opdracht van de directeur directiewerkzaamheden uit; vervangt de directeur bij diens afwezigheid. 3. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek; gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 4. Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het uitvoeren van de directietaken, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, de uitvoering van de directiewerkzaamheden, de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen. 14

15 Adjunct-directeur AB Werkterrein: Activiteiten: Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een grote school voor basisonderwijs of een school met meerdere locaties. Een directeur geeft leiding aan de school. De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, geeft invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Mede vormgeving aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs. treedt op als projectleider bij vernieuwingsactiviteiten; stelt een schoolplan, leerlingprognoses en een schoolgids op; stelt mede de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag op; voert voortgangsgesprekken met medewerkers en adviseert de directeur over rechtspositionele maatregelen; geeft vorm aan het werkoverleg en de onderwijskundige overlegstructuur; voert de ARBO-wetgeving uit; onderhoudt contacten met ouders/verzorgers over de gang van zaken op de school. 2. Invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) - Onderwijs: levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsbeleid van de school, draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen en adviseert de directeur hierover; optimaliseert leerprocessen en werkmethoden, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's door bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; zet mede de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten; bewaakt examenprogramma's, programma's voor toetsing en afsluiting; faciliteert en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam; verzorgt informatie en/of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten het afgebakende onderwijsaanbod. - Personeel: voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit, bewaakt de taakomvang en -belasting; begeleidt sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot personeelszorg; begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken; bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, contact met BGZ, e.d.; doet voorstellen voor na- en omscholing. - Financiën: geeft beleidsuitgangspunten voor het formatieplan aan; beheert mede het toegekende budget, verantwoordt de personeelsadministratie; adviseert over beloningsbeleid. 15

16 - Huisvesting: bewaakt het gebruik van het gebouw( en) en de middelen; stelt periodieke rapportages op voor een hoger echelon; verantwoordt de kwaliteit van de lokalen/huisvesting/inventaris. - ICT: faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 3. Bijdrage schoolorganisatie door: neemt deel aan netwerken ten behoeve van (landelijk) aangegeven (financiële) beleids- en uitvoeringskwesties; verzorgt communicatieve zaken (intern en extern); organiseert huishoudelijke zaken; stelt kaders, richtlijnen en procedures op op het gebied van de schoolorganisatie. 4. Professionalisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; bestudeert relevante vakliteratuur. 5. Onderwijs en leerlingbegeleiding. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het mede opstellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag, het invulling en uitvoering geven aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, het verzorgen van communicatieve zaken en het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vormgeven aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, van invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, van de bijdrage aan de schoolorganisatie en de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van een van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening (- instanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het leiding geven aan professionals; - vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardigheid in het onderhouden van contacten. Contacten - met leraren over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te komen; - met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te stemmen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met derden over facilitaire aangelegenheden om af te stemmen. 16

17 Leraar basisonderwijs Salarisschaal: LA Werkterrein: Activiteiten: Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leeren opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaalculturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen enleeractiviteiten; doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 17

18 3. Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening- (sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen. 18

19 Leraar SBO Salarisschaal: LB Werkterrein: Activiteiten: Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 3 tot en met 12 of tot 20 jaar. Het betreft leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of leerlingen die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leren. De school bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of is eindonderwijs. Functies: directeur, leraren, (para)medici en overig ondersteunend personeel. De leraar SBO-SO geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les en begeleidt leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leeren opvoedingsdoelen; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt); stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaalculturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, stelt complexe handelingsplannen op en bespreekt de voortgang in het begeleidingsteam; consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijs- en/of klassenassistent; bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; onderhoudt contacten met de ouderraad. 19

20 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling; ontwikkelt eigen lesmateriaal; formuleert les- en opvoedingsdoelen voor de dagelijkse onderwijsuitvoering; draagt bij aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma's; draagt bij aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; draagt bij aan de ontwikkeling van het (meerjaren) schoolplan; houdt een werkdossier per groep bij; houdt het leerlingdossier bij; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert buiten- en naschoolse activiteiten; onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen. 3. Professionalisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen, het bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma's, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school en de basisscholen in de regio; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergronden; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - vaardig in het samenwerken met andere disciplines. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; - met collega's, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om diagnoses te bespreken en door te verwijzen; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/ hulpverleners om tot nadere afspraken te komen. 20

21 Vakleraar basisonderwijs Salarisschaal Werkterrein Activiteiten : LA : Onderwijsproces >Leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen één of meer scholen voor basisonderwijs. De vakleraar begeleidt leerlingen en geeft onderwijs binnen het eigen vakgebied, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs in het eigen vakgebied en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Leerlingbegeleiding en onderwijs Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; Geeft les aan leerlingen binnen het eigen vakgebied; Hanteert binnen het eigen vakgebied verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten; Stimuleert en begeleidt binnen het eigen vakgebied sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; Speelt in de les in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, daar waar deze het vakgebied raken; Begeleidt (individuele) leerlingen aan de hand van (vaststaande) programma s; Stelt rapportages op over de vorderingen van de leerlingen; Woont leerlingbesprekingen bij vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise; Neemt deel aan teamvergaderingen; Organiseert schoolactiviteiten binnen het eigen vakgebied en voert deze uit. 2. Bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s binnen het eigen vakgebied; Voert overleg met betrokkenen over de binnen het eigen vakgebied te volgen pedagogische en didactische koers en verwerkt deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten; Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. 21

22 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het geven van les en het verzorgen van leerlingbegeleiding binnen het eigen vakgebied, het (mede) uitzetten van de pedagogische koers binnen het eigen vakgebied, het voeren van overleg hierover en het verwerken van deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: met elkaar samenhangende onderwijs wet- en regelgeving, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur van de school over de kwaliteit van de leerlingbegeleiding en het onderwijs, van de bijdrage aan de voorbereiding en de ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in en kennis van de organisatie en werkwijze van de school; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de lesstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met de directie van de school over de kaders waarbinnen het vakonderwijs plaats moet vinden om tot afstemming te komen; - met leerkrachten en/of ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met collega vakleraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. 22

23 Vakleraar SBO Salarisschaal Werkterrein Activiteiten : LB : Onderwijsproces >Leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden Functieomschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen één of meer speciale scholen voor basisonderwijs en/of voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 3 tot en met 12 of tot 20 jaar. Het betreft leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of leerlingen die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leren. De school bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of is eindonderwijs. De vakleraar begeleidt leerlingen en geeft onderwijs binnen het eigen vakgebied, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs in het eigen vakgebied en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Leerlingbegeleiding en onderwijs Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; Geeft les en begeleidt leerlingen binnen het eigen vakgebied, zo nodig binnen speciaal gevormde groepen en op basis van groepsplannen; Hanteert binnen het eigen vakgebied verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten; Ontwikkelt binnen het eigen vakgebied bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aankunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt); Stimuleert en begeleidt binnen het eigen vakgebied sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; Speelt in de les in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en trends, daar waar deze het vakgebied raken; Diagnosticeert en evalueert binnen het eigen vakgebied ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen; Is mede verantwoordelijk voor het opstellen van (complexe) handelingsplannen en bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen in het begeleidingsteam; Woont leerlingbesprekingen bij vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise; Levert een bijdrage aan het samenstellen van het leerlingdossier; Neemt deel aan teamvergaderingen; Organiseert schoolactiviteiten binnen het eigen vakgebied en voert deze uit. 2. Bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling Ontwikkelt lesprogramma s waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van (individuele) leerlingen, ontwikkelt hiervoor eigen lesmateriaal of past bestaand lesmateriaal aan; Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s binnen het eigen vakgebied; Voert overleg met betrokkenen over de binnen het eigen vakgebied te volgen pedagogische en didactische koers en verwerkt deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 23

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement 43343 43333 33 33 Marieke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden verricht op

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN BELEID INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja GMR PGMRinstemming 29-3-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Informatie vacature Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Inhoud - Inleiding - Procedure werving en selectie - Huidige

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

Beleidsnotitie functiemix

Beleidsnotitie functiemix Beleidsnotitie functiemix Door: Voorburg, 5 maart 2010 Marjan van Hof, consultant Besturenraad Piet-Hein Mees, consultant Besturenraad Mees Harms, adviseur Bond KBO Bijgestelde versie na overleg bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Functie-informatie Functienaam Teamleider Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie