Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen"

Transcriptie

1 Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende functie of taak 6. Nadere afspraken / overgangsregeling 7. Functieomschrijvingen : Het functiebouwhuis van S.K.O. Het Groene Lint 8. Taakomschrijvingen leraren met bijzondere taken 9. Overige functies 10. Urentoekenning binnen formatieplan van S.K.O. Het Groene Lint 11. Toekenning extra formatie voor de kleine school Bijlage 1: Het functiebouwhuis in de cao-po (2009) Bijlage 2: FUWA PO Bijlage 3: Afspraken in de CAO-PO HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 1 van 54

2 1. INLEIDING In dit functieboek is het functiebouwhuis van S.K.O. Het Groene Lint beschreven. Centraal in dit functiebouwhuis staat de functie van leerkracht: primair in ons denken en handelen staat het eerstelijns werken met kinderen. We kennen in onze scholen als het gaat om het onderwijskundige proces de functies van klassenassistent, onderwijsassistent, leraar-la, leraar-lb, adjunct-directeur en directeur. Diverse leraren hebben een andere taak in hun school dan die van groepsleerkracht. Hun benoeming is die van leraar maar hun taak heeft een andere omschrijving. In een apart hoofdstuk worden afspraken gemaakt over een eventuele beloning voor bijzondere taken. Hiervoor gelden binnen de stichting dezelfde afspraken. Binnen S.K.O. Het Groene Lint zijn we van mening dat de facilitering een zaak is van de afzonderlijke scholen binnen de hun toebedeelde formatie of taakbeleid, waarbij de toebedeelde uren leidraad kan zijn. Daarnaast kennen we bij S.K.O. Het Groene Lint o.a. de functies van conciërge en administratief medewerker. Zij behoren tot het ondersteunend personeel met een niet-lesgevende functie. S.K.O. Het Groene Lint kent in de praktijk al jaren functies die op elkaar zijn afgestemd en die voldoende waren om aan het gewenste onderwijs vorm te geven. Gelet op de ontwikkelingen, die thans al in de scholen plaats vinden en gelet op de CAO-PO is er wel de noodzaak om tot een functiebouwhuis te komen. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 2 van 54

3 2. HET FUNCTIEBOUWHUIS Een andere, nieuwe ordening van functies en het scheppen van functies wordt op verschillende plekken in het onderwijsveld gewenst, en het heeft de kans in zich om meer in te spelen op talenten van personeelsleden. In de CAO-PO zijn nadere afspraken gemaakt over functiedifferentiatie middels de functiemix. In het functiebouwhuis.. noemen we de functies die we nodig achten voor de aansturing van de scholen binnen de stichting; noemen we de functies die we noodzakelijk vinden om het onderwijsproces goed te laten verlopen; noemen we de functies die we nodig achten om een schoolteam te ondersteunen; vinden we de beschrijvingen van die functies; vinden we een inschaling van die functies; S.K.O. Het Groene Lint wil in haar functiebouwhuis de flexibele inzet en de mobiliteit van alle soorten functionarissen zo groot mogelijk houden. Dat bevordert de mogelijkheden om op diverse plekken inzetbaar te zijn, maar is tevens een voorwaarde om de werkgelegenheid binnen de stichting te garanderen. S.K.O. Het Groene Lint heeft gekozen voor autonome scholen: elke school geeft zelf vorm aan de inrichting van het onderwijs. De stichting verwacht wel van haar scholen, dat ze opereren binnen de wettelijke kaders, dat de inrichting van de scholen gericht is op het bieden van maximale kansen aan kinderen en teamleden, op het profileren van de eigen kleur, op kwaliteit en continuïteit, maar tevens dat de scholen werken binnen de mogelijkheden van het functiebouwhuis van de stichting. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 3 van 54

4 3. FUNCTIONARISSEN IN HET SEGMENT LESGEVEN AAN KINDEREN Onderwijsgevend personeel in het segment lesgeven aan kinderen. Centraal in het functiebouwhuis staat de functie van leraar schaal LA. Dat is een logische keus. Primair in ons denken en handelen staat het eerste lijns werken met kinderen. Dit eerste lijns werken is nog steeds gestoeld op de idee dat een groep leerlingen onderwijs ontvangt van een HBOgekwalificeerde leerkracht. Die gekwalificeerde leerkracht beschikt daarom over een breed scala aan competenties om deze opdracht uit te kunnen voeren. De extra gekwalificeerde leerkracht. Leerkrachten kunnen door jarenlange ervaring, door veel scholing, en zelfontwikkeling uitgroeien tot uitstekende leraren. De wet geeft de mogelijkheid die leraren in te schalen in schaal LB. In het kader van de functiemix is aangegeven aan welke voorwaarden een benoeming in schaal LB moet voldoen en hoe groot het percentage LB-leraren per school minimaal moet zijn. Ondersteunend personeel in het segment lesgeven aan kinderen. De leraar, als eerste verantwoordelijke voor het lesgeven aan kinderen, kan worden ondersteund door één of meerdere functionarissen, waaronder de klassenassistent en/of de onderwijsassistent. Hun functiebeschrijvingen zijn als de bijlagen bij dit document opgenomen. Beide functies verschillen behoorlijk van elkaar gelet op inhoud en verantwoordelijkheid. Ook in de salarisinschaling zit een behoorlijk verschil. Het aanstellen van deze functionarissen gaat ten laste van de formatie van de scholen. De leidende vraag zal echter zijn op welke manier we het beste onderwijs op maat of wel passend onderwijs kunnen leveren. Hierbij moeten we in staat zijn om aan het individuele kind tegemoet te komen, maar moeten we ook kinderen, die voorheen werden opgevangen door een school voor speciaal basisonderwijs, en kinderen met een rugzakje in onze basisschool kunnen opvangen op een zeer verantwoorde manier. De leraar staat centraal. De genoemde ondersteuners kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Binnen het segment lesgevenden onderscheiden we dan De leraren-la De leraren-lb De klassenassistent De onderwijsassistent. Overige ondersteunende functies Naast de ondersteuning in het lesgevende segment zijn er ook overige ondersteunende functies, te weten: directeur administratief medewerker interieurverzorger preventiemedewerker conciërge HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 4 van 54

5 4. FUNCTIONARISSEN IN HET SEGMENT BIJZONDERE TAKEN Er zijn in een school leraren, die hun gehele of een deel van hun functie besteden aan andere zaken dan lesgeven aan kinderen. We duiden die groep aan met de term leraren met een bijzondere taak of ook wel specialisten. Het hebben van een functie wordt zichtbaar gemaakt in een aanstelling: de akte van benoeming. In die akte van benoeming staan een aantal ter zake doende gegevens vermeld, waaronder de functie waarin men wordt benoemd, de werktijdfactor waarvoor men wordt benoemd en de inschaling van het salaris op het moment van de benoeming. En juist het eerste gegeven bepaalt de plek in het functiebouwhuis. Toch kennen we in onze scholen heel wat functies die niet staan vermeld op de benoemingsakte. Meestal is de functie op de akte van benoeming die van leraar, maar is de functie in de school b.v. die van intern begeleider, r.t.-er, ict-er. In dit document spreken we van een functie als die ook is vermeld op de akte van benoeming. In alle andere gevallen spreken we van taak ofwel bijzondere taak. In de scholen kennen we ook leraren welke taken vervullen, die gericht zijn op het coördineren en begeleiden van een deel van het schoolteam. In de stichting spreken we dan van onderwijskundig coördinatoren. Zij coördineren in die taak vooral de dagelijkse gang van zaken. In de omschrijving van deze taak zien we vooral zaken terug als het doen van klassenbezoeken, het verzorgen van de bouwvergaderingen en coördineren van activiteiten binnen de betreffende bouw. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 5 van 54

6 5. FUNCTIONARISSEN MET EEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE OF TAAK. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een school ligt bij de directeur van de school. De taken en verantwoordelijkheden van de directeuren worden omschreven in het Managementstatuut van de stichting. S.K.O. Het Groene Lint hanteert het in bezit zijn van het getuigschrift Opleiding directeur Primair Onderwijs Basisbekwaam voor leerkrachten als benoemingseis. De Opleiding directeur Primair Onderwijs Vakbekwaam voor directeuren dient een directeur in de eerste 4 jaren van zijn carrière als directeur bij een van de HGL-scholen te behalen. Grote scholen hebben naast de directeur een adjunct-directeur. Het Groene Lint vindt een school met meer dan 200 leerlingen een grote school die behoefte heeft aan een adjunctdirecteur. Scholen die geen adjunct-directeur kunnen benoemen hebben een waarnemend directeur. De waarnemend directeur is een leraar-lb zonder extra bezoldiging. Indien een school tijdens de invoeringsperiode van de functiemix nog geen leraar-lb heeft benoemd, kan het tot het einde van de invoeringsperiode een leraar-la zijn met een toelage in de grootte van het verschil tussen de laatste 2 salarisregels in salarisschaal LA. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 6 van 54

7 6. NADERE AFSPRAKEN Bapo-opname van de directeur: Als een directeur (gespaarde) Bapo opneemt, neemt de adjunct-directeur waar. Hier wordt niet apart voor bezoldigd. Heeft een school geen adjunct-directeur dan wordt waargenomen door de waarnemend-directeur. Hij/zij krijgt een extra toelage in de grootte van het verschil tussen de laatste 2 salarisregels in salarisschaal LB. Aantal onderwijskundig coördinatoren: Heeft een school een adjunct-directeur dan is deze adjunct-directeur tevens één van de onderwijskundig coördinatoren. Een school van 201 t/m 300 leerlingen heeft maximaal 1 onderwijskundig coördinator. Een school van 301 t/m 400 leerlingen heeft maximaal 2 onderwijskundig coördinator. Een school van 401 t/m 500 leerlingen heeft maximaal 3 onderwijskundig coördinator. Een school van 501 t/m 600 leerlingen heeft maximaal 4 onderwijskundig coördinator. Het aantal leerlingen dat meetelt voor het bepalen van het aantal onderwijskundig coördinatoren is gelijk aan het aantal geprognostiseerde leerlingen dat door de directeur opgegeven is t.b.v. het formatieplan. Aantal remedial teachers: Een school heeft een maximaal aantal remedial teachers. Het maximum aantal WTF remedial teacher wordt als volgt bepaald: Tel de uren remedial teacher, WSNS en rugzakjes vanuit het formatie plan op. Deel dit aantal door 1659 en rond naar boven af. In overleg met het bevoegd gezag kan het aantal remedial teachers meer bedragen als de totale WTF van de remedial teachers zodat deze boven de uitkomst van de bovenstaande berekening uitkomt. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met toekomstige WTF uitbreidingen. Aantal intern begeleiders: Iedere school heeft 1 intern begeleider. Indien mogelijk met een WTF die niet hoger is dan de WTF in het formatieplan genoemd is. Heeft een school meerdere uren intern begeleider nodig, dan kan één van de leraren-la of leraren-lb de taak van assistent-intern begeleider op zich nemen, zonder extra bezoldiging. Toelages: De toelages genoemd in deze notitie zijn toelages per FTE. Is de WTF lager, dan wordt de toelage naar rato uitgekeerd. Een personeelslid kan beschikken over slechts één toelage. Indien een personeelslid zelf besluit de werkzaamheden waar een toelage voor staat niet meer uit te voeren, vervalt deze toelage per direct. Indien hij/zij de werkzaamheden waar een toelage voor staat vanwege reorganisatie (gedeeltelijk) niet meer kan uitvoeren of wel kan blijven uitvoeren, maar hiervoor een lagere toelage ontvangt, gaat een afbouwregeling gelden. Deze is als volgt: 1. indien een personeelslid korter dan 5 jaar deze toelage ontvangt, blijft hij/zij deze toelage nog één vol kalenderjaar ontvangen. Hierna vervalt de toelage. Deze compensatie wordt aan het einde van het nieuwe schooljaar uitbetaald indien het daaropvolgende schooljaar geen recht op toelage bestaat. 2. indien een personeelslid de toelage 5 jaar of langer ontvangt, wordt deze toelage in 5 jaar tijd steeds met 20% verminderd. Hierna vervalt deze toelage. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 7 van 54

8 Toekenning extra formatie voor de kleine school In de verdeling van de formatieve middelen kent Het Groene Lint het fenomeen van de kleine school (scholen met minder dan 145 leerlingen). De kleine school heeft zijn eigen specifieke problemen. Zo wordt de kleine school altijd geconfronteerd met combinatiegroepen en zal bij interne mobiliteit vrijwel altijd personeel in een andere bouw geplaatst worden. Er kan bij een kleine school niet flexibel omgegaan worden met de formaties die toebedeeld worden voor resp. onder- en bovenbouw. Bovendien is de directieformatie die vanuit de overheid toegekend wordt, onvoldoende om alle directietaken naar behoren te kunnen vervullen. In de toekenning van de formatie wordt bij Het Groene Lint als volgt rekening gehouden met de kleine school : - directieformatie is minimaal 900 bruto-uren. - er vindt een opslag plaats van 6% van de toegekende groepsformatie vanwege de extra taakbelasting van de groepsleraren - tijdens het formatie-overleg kunnen directies van de kleine scholen aangeven of het berekende aantal onder- en bovenbouw groepen overeen komt met de realiteit. Indien dit niet het geval is, wordt handmatig hierop gecorrigeerd. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 8 van 54

9 7. FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN HET FUNCTIEBOUWHUIS VAN S.K.O. HET GROENE LINT In onderstaande functieomschrijvingen zijn uitsluitend de landelijk opgestelde voorbeeldfuncties gebruikt. Hierin zijn geen wijzigingen aangebracht. Functie-informatie Functienaam Conciërge Salarisschaal 3 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. Werkzaamheden 1. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken. * signaleert (ver)storingen; * verhelpt eenvoudige gebreken; * neemt, hoort klachten van technische aard aan; * geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens controle rondes); * legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast; * verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden. 2. Ondersteunende werkzaamheden. * beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar; * beheert het magazijn en bestelt food, schoonmaakartikelen en kantoorartikelen; * maakt kopieën; * zet koffie en thee; * verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. 3. Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. * roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes e.d.of attendeert de leraar op ordeproblemen conform interne gedragsregels; * neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan; * ziet toe op strafmaatregelen waarvoor de conciërge wordt ingeschakeld. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het verhelpen van eenvoudige gebreken, het magazijnbeheer en het attenderen van de leraar op ordeproblemen. -Kader: regels en werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften. -Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, van ondersteunende werkzaamheden en van werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 9 van 54

10 Kennis en vaardigheden - praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud; - vaardigheid in de omgang met leerlingen bij ordeverstoringen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en schoolregels. Contacten - met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te winnen bij het traceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen van storingen en gebreken aan gebouwen en inventaris; - met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om feitelijke informatie te verstrekken; - met leerlingen over hun gedrag om hen tot de orde te roepen. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 10 van 54

11 Functie-informatie Functienaam Administratief medewerker Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een bestuursbureau van een onderwijsinstelling voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs of binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De administratief medewerker verleent management- en secretariële ondersteuning, beheert het archief van het (bovenschools)management en stelt managementinformatie samen. Werkzaamheden 1. Management- en secretariële ondersteuning. * verzorgt de correspondentie voor het (bovenschools) management aan de hand van concepten of volgens ontvangen, gedetailleerde aanwijzingen voor de opstelling van brieven, mededelingen e.d., voegt naar eigen inzicht voor de afhandeling benodigde bescheiden bij; * bereidt in concept correspondentie van algemene aard voor, typt verlangde bescheiden, legt een en ander ter ondertekening voor en draagt zorg voor de verdere afhandeling van correspondentie (kopiëren, distribueren etc.); * registreert en distribueert de post; * deelt in overleg de agenda in, bewaakt de agenda, houdt daarbij rekening met het belang/vertrouwelijkheid van te maken afspraken, attendeert op afspraken; * neemt telefoongesprekken bij afwezigheid van het (bovenschoolse) management aan, noteert of geeft boodschappen door, verstrekt eventueel informatie aan de hand van beschikbare gegevens; * bereidt administratief/organisatorisch vergaderingen en andere bijeenkomsten voor; * notuleert vergaderingen en besprekingen, werkt de notulen uit of maakt verslagen. 2. Archiefbeheer (bovenschools)management. * stelt volgens aanwijzing informatiedossiers samen en houdt deze bij; * verzamelt gegevens en overzichten ten behoeve van jaarverslagen; * legt naar onderwerp of project werk- en vergaderdossiers aan en houdt deze bij; * bergt bescheiden op, resp. verstrekt op aanvraag informatie daar uit; * houdt het (werk)archief ordelijk en toegankelijk. 3. Samenstellen managementinformatie. * verwerkt en verzamelt gegevens in/uit de diverse administratieve systemen en stelt periodieke overzichten op; * stelt informatiedossiers samen en houdt deze bij. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het verzorgen van de correspondentie voor het (bovenschools) management, het verwerken en verzamelen van gegevens in/uit de diverse administratieve systemen en het opstellen van periodieke overzichten; -Kader: administratieve en procedurele werkafspraken en voorschriften; -Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van verleende management- en secretariële ondersteuning, van archiefbeheer van het (bovenschools)management en van samengestelde managementinformatie. Kennis en vaardigheden - vaktechnische kennis van de procedurele en administratieve organisatie; HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 11 van 54

12 - kennis van de Nederlandse taal en grammatica; - vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van de notulen en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven; - vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers; - vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken en afhouden van afspraken. Contacten - met derden om (agenda)afspraken te maken; - met derden over de secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 12 van 54

13 Functie-informatie Functienaam Klassenassistent Salarisschaal 3 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De klassenassistent verzorgt, op aanwijzing van de leraar/senior leraar, individuele leerlingen, assisteert de leraar/senior leraar en brengt, op aanwijzing van de leraar/senior leraar, de lesruimte (huishoudelijk) op orde. Werkzaamheden 1. Verzorging, op aanwijzing van de leraar/senior leraar, van de individuele leerlingen. * verricht eenvoudige routinematige, verzorgende taken, zoals bij het vastmaken van de veters, het omkleden van de kinderen bij gymnastiek, e.d.; * houdt toezicht op en begeleidt gedrag van leerlingen tijdens de les binnen en buiten de school (bijvoorbeeld bij gymnastiek buiten); * rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar/senior leraar en houdt dit zonodig in overleg met de leraar bij; * is behulpzaam bij hygiënische verzorging, e.d.; * begeleidt leerlingen bij therapeutische oefeningen; * begeleidt leerlingen in en buiten school; * surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten; * assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d.. 2. Orde in de lesruimte, op aanwijzing van de leraar/senior leraar (huishoudelijk). * zet het onderwijsmateriaal klaar en ruimt het op; * assisteert bij het vertonen van dia's of video-opnamen. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het verrichten van eenvoudige routinematige, verzorgende taken, het klaarzetten van het onderwijsmateriaal en het opruimen ervan. -Kader: werkafspraken, regels en voorschriften. -Verantwoording: functioneel aan de leraar/senior leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over de juiste en correcte verzorging van de individuele leerlingen en van het op orde brengen van de lesruimte (huishoudelijk). Kennis en vaardigheden - praktisch gerichte kennis van de aanpak van de verzorgingstaken; - bekend met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; - vaardigheid in het uitvoeren van de gevraagde verzorgingstaken; - vaardigheid in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; - vaardigheid in het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Contacten - met de leerling(en) over de verzorging om hen te vertellen wat er gaat gebeuren en ter voorbereiding op de verzorging om te weten te komen of er rekening gehouden moet worden met specifieke omstandigheden; - met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven; - met ouders over het halen en brengen van de leerlingen en over het verloop van de dag en HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 13 van 54

14 bijzonderheden om algemene informatie te geven. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 14 van 54

15 Functie-informatie Functienaam Onderwijsassistent Salarisschaal 4 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en neemt deel aan professionalisering. Werkzaamheden 1. Ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken. * begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior leraar instructie hebben ontvangen; * begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, ziet toe op het handen wassen, tanden poetsen e.d.; * inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.. * houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag; * helpt leerlingen bij expressie-activiteiten; * assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken; * ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen; * begeleidt individuele leerlingen bij niveaulezen; * helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp in het documentatiecentrum; * begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en leerproces; * surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen; * signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar/senior leraar; * helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen; * rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar/senior. 2. Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement. * richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op; * vervaardigt illustraties, e.d. voor projecten; * maakt het lesmateriaal gereed; * controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar; * levert een bijdrage aan de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens; * vult voorraden aan; * assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d.. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het begeleiden van individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior leraar een aparte leertaak hebben gekregen, het vervaardigen van illustraties e.d. voor projecten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: werkafspraken over de ondersteunende taken. -Verantwoording: functioneel aan de leraar/senior leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over juistheid en tijdigheid van ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 15 van 54

16 eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, van praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en van deelname aan professionalisering. Kennis en vaardigheden - vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen (bijvoorbeeld tellen bij rekenen); - bekendheid met groepsprocessen; - bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; - vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen; - vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie en kinderopvang; - vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden. Contacten - met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden; - met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven; - met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken; - met ouders over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van de leerling om informatie te geven. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 16 van 54

17 Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; * registreert en evalueert ontwikkelings en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; * begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; * coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; * begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; * bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; * begeleidt de klassenassistent, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; * bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; * houdt het leerlingdossier bij; * geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; * neemt deel aan teamvergaderingen; * organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; * onderhoudt contacten met de ouderraad. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling. * draagt bij aan de formulering van leer en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; * vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; * doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; * zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 17 van 54

18 verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; communicatieve vaardigheden. Werk en denkniveau HBO werk en denkniveau. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen; met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 18 van 54

19 Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; * registreert en evalueert ontwikkelings en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; * begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; * coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; * begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; * bespreekt probleemleerlingen met collega s, intern begeleider en/of de directeur; * begeleidt de klassenassistent, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; * begeleidt (startende) leraren en collega s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; * begeleidt collega s bij het opstellen van les en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; * bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; * houdt het leerlingdossier bij; * geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; * neemt deel aan teamvergaderingen; * organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; * onderhoudt contacten met de ouderraad. 2a. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling. * levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; * signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s; HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 19 van 54

20 * geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg voor de implementatie hiervan; * zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 2b. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme, bijvoorbeeld: onderwijsachterstanden; zorg; rekenen en taal. * formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op het eigen specialisme; * signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; * doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan; * treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt of adviseert collega s. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur; * begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het begeleiden van collega's, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's, het ontwikkelen van plannen voor verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme. Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van de bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en verdiepte kennis op het eigen specialisme; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van (startende) leraren; communicatieve vaardigheden. Werk en denkniveau HBO+ werk en denkniveau door relevante HBO+ cursussen, masterclasses, dan wel HBO masters. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 20 van 54

21 met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren; met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen op het eigen specialisme om informatie uit te wisselen. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 21 van 54

22 Functie-informatie Functienaam : Adjunct-directeur Functiewaardering: Salarisschaal : AB Werkterrein : Onderwijsproces - Docenten Activiteiten : Overdragen van informatie en vaardigheden Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Context De werkzaamheden worden verricht op een grote school voor basisonderwijs of een school met meerdere locaties. Een directeur geeft leiding aan de school. De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, geeft invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering en geeft onderwijs en begeleidt leerlingen. Resultaatgebieden 1. Mede vormgeving aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs. * treedt op als projectleider bij vernieuwingsactiviteiten; * stelt een schoolplan, leerlingprognoses en een schoolgids op; * stelt mede de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag op; * voert voortgangsgesprekken met medewerkers en adviseert de directeur over rechtspositionele maatregelen; * geeft vorm aan het werkoverleg en de onderwijskundige overlegstructuur; * voert de ARBOwetgeving uit; * onderhoudt contacten met ouders/verzorgers over de gang van zaken op de school. 2. Invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT). Onderwijs: * levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsbeleid van de school, draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen en adviseert de directeur hierover; * optimaliseert leerprocessen en werkmethoden, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s door bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; * zet mede de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten; * bewaakt examenprogramma's, programma's voor toetsing en afsluiting; * faciliteert en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam; * verzorgt informatie en/of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten het afgebakende onderwijsaanbod. Personeel: * voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit, bewaakt de taakomvang en - belasting; * ontwikkelt en stelt mede promotiecriteria vast; * begeleidt sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot personeelszorg; * begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken; * bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, contact met BGZ, e.d.; * doet voorstellen voor naen omscholing. Financiën: * geeft aan beleidsuitgangspunten voor het formatieplan aan; * beheert mede het toegekende budget, verantwoordt de personeelsadministratie; * adviseer over beloningsbeleid. Huisvesting: HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 22 van 54

23 * bewaakt het gebruik van het gebouw( en) en de middelen; * stelt periodieke rapportages op voor een hoger echelon; * verantwoordt de kwaliteit van de lokalen/huisvesting/inventaris. ICT: * faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 3.Bijdrage schoolorganisatie door: * neemt deel aan netwerken ten behoeve van (landelijk) aangegeven (financiële) beleids- en uitvoeringskwesties; * verzorgt communicatieve zaken (intern en extern); * organiseert huishoudelijke zaken; * stelt kaders, richtlijnen en procedures op op het gebied van de schoolorganisatie. 4. Professionalisering: * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * bestudeert relevante vakliteratuur. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het mede opstellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag, het invulling en uitvoering geven aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, het verzorgen van communicatieve zaken en het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, van invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, van de bijdrage aan de schoolorganisatie en de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van een van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het leiding geven aan professionals; - vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardigheid in het onderhouden van contacten. Contacten - met leraren over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te komen. - met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te stemmen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met derden over facilitaire aangelegenheden om af te stemmen. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 23 van 54

24 Functie-informatie Functienaam Directeur Salarisschaal DA Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en vertaalt deze in afspraken en beleidskaders voor de school. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur coördineert de onderwijsprocessen in de school, draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, is belast met het personeelsmanagement en geeft onderwijs en begeleidt leerlingen. Op de school zijn een directeur, leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Coördinatie onderwijsprocessen. * coördineert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; * signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert het bestuur over te nemen maatregelen; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; * bereidt het overleg met de medezeggenschapsraad voor. 2. Uitvoering onderwijsproces. * levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid van de school en adviseert het bestuur hierover; * draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 3. Personeelsmanagement. * geeft leiding aan de medewerkers op de school; * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers en adviseert het bestuur over te nemen rechtspositionele maatregelen; * is verantwoordelijk voor de uitvoering van de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; * is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; * adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school. 4. Onderwijs en leerlingbegeleiding. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het coördineren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het geven van les en leerlingbegeleiding. -Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de specifieke beleidskaders van het bestuur. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 24 van 54

25 -Verantwoording: aan het bestuur of de algemeen directeur over de coördinatie van de onderwijsprocessen in de school, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding. Kennis en vaardigheden - theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - inzicht in het functioneren van de organisatie; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om overleg te voeren en af te stemmen; - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met hulpverleners/specialisten (bijv. SBO/SO) over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten. HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 25 van 54

26 Functie-informatie Functienaam Directeur Salarisschaal DB Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De functie kan ook voorkomen op afdelingsniveau bij een grote organisatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs onder de benaming van bijvoorbeeld afdelingsdirecteur. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; * voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling (school). * vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; * is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; * realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; * adviseert en informeert het bestuur of de algemeen directeur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de algemeen directeur of het bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces. * draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. * geeft leiding aan de medewerkers op de school; * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; HGL/PZ/AD/0312-1/C HGL - Functiebouwhuis Pagina 26 van 54

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden verricht op

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

G2 Referentiefuncties

G2 Referentiefuncties G2 Referentiefuncties 1. ondersteuner activiteitenleider I a) klasseassistent (niv 3) pedagogisch medewerker (niv 3) b) pedagogisch medewerker (niv 3) activiteitenleider c) klasseassistent (niv 3) sport-

Nadere informatie

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Conciërge Functienaam Codering Conciërge Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Personeel 7 januari 2013 25-09-2013 30-09-2013 3.1 Functieboek versie 2.0 Personeel/Functieboek 1 Inhoudsopgave 1. Functieboek Aves 3 1.1 De functies binnen

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement 43343 43333 33 33 Marieke

Nadere informatie

al hambra Directie Medezeggenschapsraad Ouderraad Onderwijsgevend personeel (Groepsleerkrachten & vakleerkrachten)

al hambra Directie Medezeggenschapsraad Ouderraad Onderwijsgevend personeel (Groepsleerkrachten & vakleerkrachten) Organogram basisschool Al Hambra 2015-2016 al hambra Ouderraad Directie Medezeggenschapsraad Onderwijsgevend personeel (Groepsleerkrachten & vakleerkrachten) Onderwijsondersteunend personeel (Intern begeleider,

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 1. 1 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 I NHOU DSOPGA V E Beschikbare functies binnen de stichting...3 Organisatie...4 Functie-omschrijvingen...5 Functiemix PCPO

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK 2009-04, 18 maart 2010 Bezwaarde benoemd in functie onderwijsassistent Schaal 4: bezwaar gegrond Samenvatting Het bezwaar van mevrouw A betreft de beschrijving van de functie in relatie tot de

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Voorstel invoering functiemix

Voorstel invoering functiemix Stichtg Haagsche Schoolvereenigg Voorstel voerg functiemix 1. Inleidg. Landelijk is 2008 het Actieplan Leerkracht van Nederland vastgesteld. Onderdeel van dat plan is de voerg van een functiemix het onderwijs.

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie