Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken"

Transcriptie

1 Functie-informatie Blz. 1 Conciërge Functienaam Codering Conciërge Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Kenmerkscores Somscore 22 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. Resultaatgebieden 1. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken. * signaleert (ver)storingen; * verhelpt eenvoudige gebreken; * neemt, hoort klachten van technische aard aan; * geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens controle rondes); * legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast; * verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden. 2. Ondersteunende werkzaamheden. * levert een bijdrage aan een veilig schoolklimaat in het schoolgebouw en de schoolomgeving conform gemaakte afspraken;

2 * beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar; * beheert het magazijn en bestelt food, schoonmaakartikelen en kantoorartikelen; * maakt kopieën; * zet koffie en thee; * verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. Blz. 2 Conciërge 3. Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. * roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes e.d. of attendeert de leraar op ordeproblemen conform interne gedragsregels; * neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan; * ziet toe op strafmaatregelen waarvoor de conciërge wordt ingeschakeld. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het verhelpen van eenvoudige gebreken, het magazijnbeheer en het attenderen van de leraar op ordeproblemen. -Kader: regels en werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften. -Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, van ondersteunende werkzaamheden en van werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. Kennis en vaardigheden - praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud; - vaardigheid in de omgang met leerlingen bij ordeverstoringen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en schoolregels. Contacten - met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te winnen bij het traceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen van storingen en gebreken aan gebouwen en inventaris; - met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om feitelijke informatie te verstrekken; - met leerlingen over hun gedrag om hen tot de orde te roepen.

3 Functie-informatie Blz. 3 Klassenassistent Functienaam Codering Klassenassistent Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Kenmerkscores Somscore 23 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De klassenassistent verzorgt, op aanwijzing van de leraar/senior leraar, individuele leerlingen, assisteert de leraar/senior leraar en brengt, op aanwijzing van de leraar/senior leraar, de lesruimte (huishoudelijk) op orde. Resultaatgebieden 1. Verzorging, op aanwijzing van de leraar/senior leraar, van de individuele leerlingen. * verricht eenvoudige routinematige, verzorgende taken, zoals bij het vastmaken van de veters, het omkleden van de kinderen bij gymnastiek, e.d.; * houdt toezicht op en begeleidt gedrag van leerlingen tijdens de les binnen en buiten de school (bijvoorbeeld bij gymnastiek buiten); * rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar/senior leraar en houdt dit zo nodig in overleg met de leraar bij; * is behulpzaam bij hygiënische verzorging, e.d.; * begeleidt leerlingen bij therapeutische oefeningen; * begeleidt leerlingen in en buiten school; * surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten; * assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d.. 2. Orde in de lesruimte, op aanwijzing van de leraar/senior leraar (huishoudelijk).

4 * zet het onderwijsmateriaal klaar en ruimt het op; * assisteert bij het vertonen van dia's of video-opnamen. Blz. 4 Klassenassistent Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het verrichten van eenvoudige routinematige, verzorgende taken, het klaarzetten van het onderwijsmateriaal en het opruimen ervan. -Kader: werkafspraken, regels en voorschriften. -Verantwoording: functioneel aan de leraar/senior leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over de juiste en correcte verzorging van de individuele leerlingen en van het op orde brengen van de lesruimte (huishoudelijk). Kennis en vaardigheden - praktisch gerichte kennis van de aanpak van de verzorgingstaken; - bekend met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; - vaardigheid in het uitvoeren van de gevraagde verzorgingstaken; - vaardigheid in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; - vaardigheid in het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Contacten - met de leerling(en) over de verzorging om hen te vertellen wat er gaat gebeuren en ter voorbereiding op de verzorging om te weten te komen of er rekening gehouden moet worden met specifieke omstandigheden; - met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven; - met ouders over het halen en brengen van de leerlingen en over het verloop van de dag en bijzonderheden om algemene informatie te geven.

5 Functie-informatie Blz. 5 Administratief medewerker Functienaam Codering Administratief medewerker Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 4 Indelingsniveau IIb FUWASYS-advies 4 - IIb Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens Kenmerkscores Somscore 26 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De administratief medewerker verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, financieel/cijfermatige werkzaamheden en balie- en loketactiviteiten. Resultaatgebieden 1. Administratieve ondersteuning * behandelt ingekomen en uitgaande post; * bereidt vergaderingen en besprekingen administratief voor (verzamelt en verzendt vergaderstukken en regelt vergaderruimte); * doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vraagt informatie op; * typt en werkt aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en controleert daarbij de lay-out en het taalgebruik; * notuleert vergaderingen en werkt de notulen uit; * legt naar onderwerp of project werkdossiers aan en houdt werkdossiers (verslagen, brieven, e.d.) bij; * verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten. * verwerkt/muteert diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie. 2. Financieel/cijfermatige werkzaamheden * stelt cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen op;

6 Blz. 6 Administratief medewerker * beheer het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren; * bereidt documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt voor. 3. Balie- en loketactiviteiten * verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden; * verstrekt informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen over administratieve regelingen. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het behandelen van ingekomen en uitgaande post, het opstellen van cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen, het verstrekken van mondelinge (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden; -Kader: werkafspraken en administratieve voorschriften; -Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van de administratief ondersteunende werkzaamheden, van financieel/cijfermatige werkzaamheden en van balie- en loketactiviteiten. Kennis en vaardigheden - vaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures; - kennis van de Nederlandse spelling en grammatica; - kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; - inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema's, grafieken, e.d.; - vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden. Contacten - met medewerkers van de school om gegevens te vragen en om gestelde vragen te kunnen beantwoorden; - met medewerkers over het aangeleverde/geproduceerde materiaal om informatie uit te wisselen; - met ouders/verzorgers en leerlingen om informatie te verstrekken.

7 Functie-informatie Blz. 7 Onderwijsassistent Functienaam Codering Onderwijsassistent Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 4 Indelingsniveau IIb FUWASYS-advies 4 - IIb Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Kenmerkscores Somscore 26 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en neemt deel aan professionalisering. Resultaatgebieden 1. Ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken. * begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior leraar instructie hebben ontvangen; * begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, ziet toe op het handen wassen, tanden poetsen e.d.; * inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.. * houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag; * helpt leerlingen bij expressie-activiteiten; * assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken; * ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen; * begeleidt individuele leerlingen; * helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp in het documentatiecentrum;

8 Blz. 8 Onderwijsassistent * begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en leerproces; * surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert gedrag van leerlingen; * signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar/senior leraar; * helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen; * rapporteert (periodiek) over het waargenomen gedrag bij de leerlingen aan de leraar/senior. 2. Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement. * richt het leslokaal in en ruimt na afloop van de lessen op; * vervaardigt illustraties, e.d. voor projecten; * maakt het lesmateriaal gereed; * controleert de staat van les- en ontwikkelingsmateriaal en bespreekt het met de leraar; * levert een bijdrage aan de administratie van leerlingprestaties en andere leerlinggegevens; * vult voorraden aan; * assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten, e.d.. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het begeleiden van individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior leraar een aparte leertaak hebben gekregen, het vervaardigen van illustraties e.d. voor projecten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: werkafspraken over de ondersteunende taken. -Verantwoording: functioneel aan de leraar/senior leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over juistheid en tijdigheid van ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, van praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en van deelname aan professionalisering. Kennis en vaardigheden -vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen (bijvoorbeeld tellen bij rekenen); - bekendheid met groepsprocessen; - bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; - vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen; - vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie en kinderopvang; - vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden. Contacten - met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden; - met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven; - met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken; - met ouders over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van de leerling om informatie te geven.

9 Functie-informatie Blz. 9 Psychologisch assistent Functienaam Codering Psychologisch assistent Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 4 Indelingsniveau IIb FUWASYS-advies 4 - IIb Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Bewerken van gegevens Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Kenmerkscores Somscore 26 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De psychologisch assistentvoert werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog/psycholoog,verricht overige werkzaamheden die verband houden met de functie en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vak. Resultaatgebieden 1. Voert werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de orthopedagoog/psycholoog door: * het uitvoeren van onderzoek en observaties op basis van toepassing van gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften/protocollen/onderzoeksregels, e.d * het scoren van de uitslagen van onderzoeken en het maken van verslagen waarmee de diagnosticus tot adviezen inzake een handelingsplan kan komen; * het, op aanwijzing van de orthopedagoog/psycholoog, afnemen van de psychologische test die voor de leerling het meest doeltreffend wordt geacht; * het hierbij nauwkeurig volgen van de handleiding die bij de betreffende test gehanteerd dient te worden; * het maken van de scores na invulling van de test; * het observeren van de leerling tijdens het afnemen van de test en het hiervan verslag doen aan de

10 orthopedagoog/psycholoog; * het deelnemen aan periodiek diagnostisch overleg. Blz. 10 Psychologisch assistent 2. Verricht overige werkzaamheden die verband houden met de functie door: * het verzorgen van administratieve verwerking van de gegevens van de leerling; * het behandelen van de ingekomen en uitgaande post; 3. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vak door: * het op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied; * het zich op de hoogte houden van de toepassingen van ontwikkelingen op het gebied van testen, toetsen en observeren; * het zitting hebben in de regionale vereniging van psychologisch assistenten en vakgenoten contactgroep. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het nauwkeurig volgen van de handleiding die bij de betreffende test gehanteerd dient te worden, bij het verzorgen van administratieve verwerking van de gegevens van de leerling en bij het zich op de hoogte houden van de toepassingen van ontwikkelingen op het gebied van testen, toetsen en observeren. -Kader: specifieke afspraken met betrekking tot de assistentie en werkafspraken, richtlijnen, voorschriften en het behandelingsplan; -Verantwoording: in functionele zin aan de orthopedagoog/psycholoog waaraan assistentie verleend wordt over het al dan niet tijdig en juist uitgevoerd hebben van de aanwijzingen van deze functionaris en in hiërarchische aan de daartoe aangewezen leidinggevende. Kennis en vaardigheden -theoretische en praktische kennis van het verlenen van assistentie bij diagnostisch onderzoek; - kennis van het aanwezige testmateriaal en vaardigheid in het afnemen van testen; - kennis van gedragsstoornissen en functiebeperkingen in samenhang met leerprocessen; - inzicht in de organisatie van de werkzaamheden; -vaardigheid in het observeren en het assisteren bij het doen van diagnostisch onderzoek; - vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; - vaardig in het invulling geven aan een assisterende functie; - vaardig in het te woord staan van leerlingen; -vaardigheid in observatie en verslaglegging. Contacten - met de orthopedegoog/psycholoog van wie werkopdrachten worden verkregen over de uitvoering van de taken om tot werkafspraken te komen; - met leerlingen over de manier waarop de testen worden afgenomen om hen op regels te wijzen of hun vragen te beantwoorden; - met leerlingen bij wie het psychologisch diagnostisch onderzoek plaats vindt over wat hen te wachten staat en wat er tijdens het onderzoek van hen verlangd wordt; - met de leraren van de leerlingen die in onderzoek zijn (geweest) over onderzoeksresultaten om informatie uit te wisselen ten behoeve van de aanpak.

11 Functie-informatie Blz. 11 Onderwijsassistent Functienaam Codering Onderwijsassistent Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies 5 - IIc Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Kenmerkscores Somscore 28 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De onderwijsassistent levert een bijdrage aan de pedagogische begeleiding van leerlingen, begeleidt leerlingen tijdens het onderwijsproces, levert een didactische ondersteuning, neemt deel aan professionalisering en voert administratieve en beheerstaken uit ten behoeve van de lessen. Onderwijsinstellingen bestaan doorgaans uit een directeur, onderwijzend personeel en algemeen ondersteunend personeel. Wanneer de functie voorkomt op een onderwijsinstelling, maakt deze deel uit van het onderwijsondersteunend personeel. Resultaatgebieden 1. bijdrage aan de pedagogische begeleiding van leerlingen. * het signaleren en doorgeven van zaken betreffende de psychologische ontwikkeling van leerlingen in de omgang met leerlingen; * het doelgericht kunnen stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen; * het, in de begeleiding, afstemmen van het eigen gedrag op de sociaal-culturele achtergronden van leerlingen; * het toepassen van eenvoudige pedagogische methoden (wel doordachte werkwijzen) om de

12 Blz. 12 Onderwijsassistent positieve omgang met sociaal-culturele verschillen in de groep en tussen leerlingen onderling te stimuleren; * het signaleren van leer- en gedragsproblemen bij leerlingen en het doorgeven van het gesignaleerde aan de leerkracht; * het verlenen van zorg op het terrein van EHBO, ziekte, veiligheid en hygiëne; * het hanteren van procedures en technieken om bij te dragen aan een goed pedagogisch klimaat; * het, tijdens de begeleiding van leerlingen, scheppen van een goed pedagogisch klimaat. 2. Begeleiding leerlingen tijdens het onderwijsproces. * het begeleiden van leerlingen conform een vastgesteld plan/protocol; * het, op verzoek van de schoolleiding, mede zorgen voor een toepassing van regels en afspraken rondom de lessen; *het participeren in niet lesgebonden activiteiten; * het begeleiden van leerlingen tijdens onderwijsleerprocessen; * het leveren van een bijdrage aan het zelfstandig werken en het samenwerken van leerlingen tijdens de onderwijsleersituaties; * het inrichten en onderhouden van het lokaal en de naaste omgeving in samenwerking met de leerkracht; * het geven van feedback aan leerlingen om inzicht in hun eigen gedrag te verkrijgen. 3. Didactische ondersteuning. * het doelgericht hanteren van onderwijsleermiddelen bij de ondersteuning van leerlingen; * het adequaat en effectief gebruik maken van de eigen schoolse vaardigheden bij de ondersteuning van leerlingen; * het, met hulp van in de school aanwezige onderwijsleermiddelen en vakmethoden, leerlingen actief ondersteunen in hun leerproces; * het bedienen van computers tijdens onderwijsactiviteiten met leerlingen en het registreren van gegevens; * het geven van instructie aan leerlingen in het verlengde van de instructie door de leerkracht; * het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen tijdens de les en bij het maken van werkstukken of uitwerken van opdrachten; * het schriftelijk vastleggen, volgens vastgestelde procedures/protocollen, van ervaringen en gegevens. 4. Deelname aan professionalisering. * de, voor het beroep vereiste, bekwaamheden op peil houden en zo nodig uitbreiden. 5. Uitvoering van administratieve en beheerstaken ten behoeve van de lessen. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over:het herkennen en hanteren van de psychologische ontwikkeling van leerlingen in de omgang met leerlingen; het begeleiden van leerlingen conform een vastgesteld plan/protocol; het doelgericht hanteren van onderwijsleermiddelen bij de ondersteuning van leerlingen en bij het schriftelijk vastleggen, volgens vastgestelde procedures/protocollen, van ervaringen en gegevens. -Kader: specifieke afspraken met betrekking tot de assistentie. -Verantwoording: functioneel aan de leerkracht waaraan assistentie verleend wordt over de juistheid van de bijdrage aan de pedagogische begeleiding van leerlingen, de gevolgde aanpak in de begeleiding van leerlingen tijdens het onderwijsproces, de juistheid van de gekozen

13 Blz. 13 Onderwijsassistent didactische ondersteuning, de manier waarop hij/zij zijn/haar werkconcept tijdens het werk ontwikkelt alsmede over de uitgevoerde administratieve en beheerstaken ten behoeve van de lessen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende. Kennis en vaardigheden - kennis van de praktijk en praktijktheorie van pedagogische begeleiding en didactische ondersteuning ter assistentie aan de leerkracht; - kennis van didactische en pedagogische principes; - inzicht in de organisatie van de school; - vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; - vaardig in het invulling geven aan een assisterende functie; - vaardig in het te woord staan van leerlingen. Contacten - met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden; - met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven; - met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken; - met ouders over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van de leerling om informatie te geven; - met leerlingen over de manier waarop opdrachten worden uitgevoerd om hen te ondersteunen of te begeleiden.

14 Functie-informatie Blz. 14 Onderwijsassistent Functienaam Codering Onderwijsassistent Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 6 Indelingsniveau IId FUWASYS-advies 6 - IId Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Kenmerkscores Somscore 33 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De functie kan voorkomen op verschillende onderwijsinstellingen. De onderwijsassistent levert een bijdrage aan de pedagogische begeleiding van leerlingen, begeleidt leerlingen tijdens het onderwijsproces, levert een didactische ondersteuning, neemt deel aan professionalisering en voert administratieve en beheerstaken uit ten behoeve van de lessen. Onderwijsinstellingen bestaan doorgaans uit een directeur, onderwijzend personeel en algemeen ondersteunend personeel. Wanneer de functie voorkomt op een onderwijsinstelling, maakt deze deel uit van het onderwijsondersteunend personeel. Resultaatgebieden 1. Bijdrage aan de pedagogische begeleiding van leerlingen. * het signaleren en doorgeven van zaken betreffende de psychologische ontwikkeling van leerlingen in de omgang met leerlingen; * het doelgericht kunnen stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen; * het, in de begeleiding, afstemmen van het eigen gedrag op de sociaal-culturele achtergronden van leerlingen; * het toepassen van eenvoudige pedagogische methoden (wel doordachte werkwijzen) om de

15 Blz. 15 Onderwijsassistent positieve omgang met sociaal-culturele verschillen in de groep en tussen leerlingen onderling te stimuleren; * het signaleren van leer- en gedragsproblemen bij leerlingen en het doorgeven van het gesignaleerde aan de leerkracht; * het verlenen van zorg op het terrein van EHBO, ziekte, veiligheid en hygiëne; * het hanteren van procedures en technieken om bij te dragen aan een goed pedagogisch klimaat; * het, tijdens de begeleiding van leerlingen, scheppen van een goed pedagogisch klimaat. 2. Ondersteuning leerkrachten/docenten bij de uitvoering van het onderwijs. * het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied; * het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van opdrachten en het, binnen de door de docent aangegeven kaders, overdragen van kennis en vaardigheden; * het geven van theorie- en praktijkonderricht, het bepalen van de leerstof en samenstellen van instructiemateriaal; * het selecteren, opstellen en beoordelen van proefwerken en werkopdrachten; * het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; * het in voorkomende gevallen bespreken van werkopdrachten in groepsverband. * het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces en het eindresultaat. 3. Didactische ondersteuning. * het doelgericht hanteren van onderwijsleermiddelen bij de ondersteuning van leerlingen; * het adequaat en effectief gebruik maken van de eigen schoolse vaardigheden bij de ondersteuning van leerlingen; * het, met hulp van in de school aanwezige onderwijsleermiddelen en vakmethoden, leerlingen actief ondersteunen in hun leerproces; * het bedienen van computers tijdens onderwijsactiviteiten met leerlingen en het registreren van gegevens; * het geven van instructie aan leerlingen in het verlengde van de instructie door de leerkracht; * het geven van technische aanwijzingen aan leerlingen tijdens de les en bij het maken van werkstukken of uitwerken van opdrachten; * het schriftelijk vastleggen, volgens vastgestelde procedures/protocollen, van ervaringen en gegevens. 4. Deelname aan professionalisering door: * de, voor het beroep vereiste, bekwaamheden op peil houden en zo nodig uitbreiden. 5. Uitvoering van administratieve en beheerstaken ten behoeve van de lessen. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het herkennen en hanteren van de psychologische ontwikkeling van leerlingen in de omgang met leerlingen; het zelfstandig begeleiden van leerlingen; het doelgericht hanteren van onderwijsleermiddelen bij de ondersteuning van leerlingen en bij het schriftelijk vastleggen, volgens vastgestelde procedures/protocollen, van ervaringen en gegevens. -Kader: specifieke afspraken met betrekking tot de assistentie. -Verantwoording: functioneel aan de leerkracht waaraan assistentie verleend wordt over de kwaliteit van de bijdrage aan de pedagogische begeleiding van leerlingen, de begeleiding van leerlingen tijdens het onderwijsproces, de gekozen didactische ondersteuning, de manier waarop hij/zij zijn/haar werkconcept tijdens het werk ontwikkelt alsmede over de uitgevoerde

16 Blz. 16 Onderwijsassistent administratieve en beheerstaken ten behoeve van de lessen en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende. Kennis en vaardigheden - kennis van de praktijk en praktijktheorie van pedagogische begeleiding en didactische ondersteuning ter assistentie aan de leerkracht; - kennis van didactische en pedagogische principes; - inzicht in de organisatie van de school; - vaardig in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen rapporteren; - vaardig in het invulling geven aan een ondersteunende functie; - vaardig in het te woord staan van leerlingen. Contacten - met leerlingen over hun gedrag om ze op de regels te wijzen en vragen te beantwoorden; -met de leraar/senior leraar om indrukken over de ontwikkeling van de leerling tijdens de lessituatie door te geven en om afspraken te maken over de uit te voeren opdrachten; - met andere onderwijsassistenten binnen de school om informatie uit te wisselen over het maken van afspraken voor uit te voeren gemeenschappelijke taken; - met ouders over halen en brengen van leerlingen en over het gedrag van de leerling om informatie te geven; - met leerlingen over de manier waarop opdrachten worden uitgevoerd om hen te ondersteunen of te begeleiden.

17 Functie-informatie Blz. 17 Leraarondersteuner Functienaam Codering Leraarondersteuner Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7 - IIIc Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 35 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De lerarenondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en leerlingbegeleiding uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering. Resultaatgebieden 1. Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding. * voert mede repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen; * draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen; * structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt mede na en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen; *houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en speelt er in de les op in; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar;

18 Blz. 18 Leraarondersteuner * begeleidt leerlingen op basis van instructie, aan de hand van handelingsplannen en zoals voorzien in het zorgplan; * houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar; * assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders tijdens de ouderavonden. 2. Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding. * bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen; * denkt mee over les- en opvoedingsdoelen; *houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en denkt mee over de vertaling hiervan in werkvormen en leeractiviteiten; * doet voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, bij het kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: werkafspraken, vastgestelde opdrachten binnen het lesplan, behandel- en zorgplannen. -Verantwoording: functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over de kwaliteit van de ondersteuning van onderwijs en leerlingbegeleiding, van ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding en van deelname aan professionalisering. Kennis en vaardigheden -theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; -vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen; - met leraren over de vorm en werkwijze van de lesondersteuning en leerlingbegeleiding om deze te bespreken en de leraren te informeren over de leerresultaten en leer- en gedragsproblemen; - met ouders over de ontwikkeling van de leerling tijdens ouderavonden ter assistentie van de leraar om informatie uit te wisselen; - met collega lerarenondersteuners over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale

19

20 besprekingen/consultatie. Blz. 19 Leraarondersteuner

21 Functie-informatie Blz. 20 Logopedist Functienaam Codering Logopedist Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 8 Indelingsniveau IIId FUWASYS-advies 8 - IIId Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Kenmerkscores Somscore 39 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De logopedist neemt deel aan multidisciplinaire (bestaande uit arts en andere specialisten/deskundigen) teamvergaderingen waarin handelingsplannen, methoden en voortgang van de leerling worden besproken. De logopedist draagt zorg voor het tot stand komen van de inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg- en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling, verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Resultaatgebieden 1. Inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg- en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling. * voert overleg met het management van de school over het beleid ten aanzien van het eigen vakgebied; * draagt zorg voor preventiemaatregelen, zoals het verzorgen van voorlichting aan ouders, leerlingen en leraren en het uitvoeren van logopedische screening en onderzoek; * adviseert management en leraren inzake te nemen maatregelen, te gebruiken methoden en technieken, e.d. en het begeleiden van docenten bij de toepassing; * verricht mede toelatingsonderzoeken of onderzoeken op verzoek van ouders, leraren, deskundigen, e.d.;

22 * ontwerpt testen en oefenmaterialen die gericht zijn op de spraak- en taalontwikkeling van leerlingen. Blz. 21 Logopedist 2. Curatieve logopedie. * voert logopedisch onderzoek uit en stelt de diagnose; * stelt het handelingsplan op en stelt dat tijdens de behandeling bij; * behandelt de leerling op basis van het opgestelde handelingsplan en met behulp van de oefeningen en trainingen, zowel individueel als in groepsverband en legt de resultaten vast; * instrueert de betrokken leerling over de uit te voeren oefeningen, methoden en/of het gebruik van hulpmiddelen; * voert overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen en leraren over de behandeling, de voortgang en de resultaten; * consulteert en/of overlegt met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders en verwijst (eventueel) door naar andere deskundigen; * stelt de voorgeschreven rapportages op, de rapportages voor leerlingbesprekingen en rapporteert aan andere deskundigen; * woont leerlingbesprekingen bij vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise; * neemt deel aan teamvergaderingen en woont ouderavonden bij; * voert de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * participeert in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing; * houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over:, het voeren van overleg met het management van de school over het beleid ten aanzien van het eigen vakgebied, het uitvoeren van logopedisch onderzoek en het stellen van de diagnose, het participeren in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing. -Kader: werkafspraken van de directie, regels van de beroepscode voor logopedisten (BIG). -Verantwoording: functioneel in het multidisciplinaire team en hiërarchisch aan de leidinggevende over de kwaliteit van de inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg- en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling, van de verleende curatieve logopedie en van deelname aan professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van logopedie; - kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het opzetten en aanpassen van handelingsplannen; - vaardigheid in het ontwikkelen en samenstellen van oefenmateriaal; - vaardigheid in het hanteren van de betreffende instrumenten. Contacten - met leidinggevenden, de orthopedagoog/psycholoog en andere specialisten/deskundigen en leraren over behandelmethodes, voortgang e.d. om afspraken te maken; - met leerlingen in het kader van de begeleiding om te instrueren, te motiveren en te stimuleren;

23 Blz. 22 Logopedist - met ouders om hen te informeren en de voortgang te bespreken; - met andere deskundigen om hen te consulteren, kennis en informatie uit te wisselen en door te verwijzen.

24 Functie-informatie Blz. 23 Adjunct-directeur Functienaam Codering Adjunct-directeur Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 9 Indelingsniveau IVb FUWASYS-advies 9 - IVb Werkterrein Management -> Overig management Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 42 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, geeft invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie, is verantwoordelijk voor professionalisering en geeft onderwijs en begeleidt leerlingen. Resultaatgebieden I. Mede vormgeving aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs. * draagt bij aan het opstellen van een schoolplan, leerlingprognoses en een schoolgids; * draagt bij aan het opstellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag; * voert voortgangsgesprekken met medewerkers en adviseert de directeur over rechtspositionele maatregelen; * geeft vorm aan het werkoverleg en de onderwijskundige overlegstructuur; * voert de ARBO-wetgeving uit; * onderhoudt contacten met ouders/verzorgers over de gang van zaken op de school/locatie of cluster; * vervangt de directeur bij diens afwezigheid. 2. Invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT).

25 Blz. 24 Adjunct-directeur Onderwijs: * draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen en adviseert de directeur hierover; * optimaliseert leerprocessen en werkmethoden, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's door bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; * zet mede de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten; * bewaakt programma's voor toetsing en afsluiting; * faciliteert en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam; * verzorgt informatie en/of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten het afgebakende onderwijsaanbod. Personeel: * voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit, bewaakt de taakomvang en - belasting; * begeleidt sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot personeelszorg; * begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken; * bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, contact met BGZ, e.d.; * doet voorstellen voor na- en omscholing. Financiën: * geeft mede beleidsuitgangspunten voor het formatieplan aan; * beheert mede het toegekende budget, verantwoordt de personeelsadministratie; * adviseert over beloningsbeleid. Huisvesting: * bewaakt het gebruik van het gebouw( en) en de middelen; * stelt periodieke rapportages op voor een hoger echelon; * verantwoordt de kwaliteit van de lokalen/huisvesting/inventaris. ICT: * faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 3.Bijdrage schoolorganisatie door: * neemt deel aan netwerken ten behoeve van (landelijk) aangegeven (financiële) beleids- en uitvoeringskwesties; * verzorgt communicatieve zaken (intern en extern); * organiseert huishoudelijke zaken; * stelt kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van de schoolorganisatie. 4. Professionalisering: * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * bestudeert relevante vakliteratuur. 5. Onderwijs en leerlingbegeleiding. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

26 Blz. 25 Adjunct-directeur -Beslist bij/over: het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag, het invulling en uitvoering geven aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, het verzorgen van communicatieve zaken, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten en het geven van onderwijs en leerlingbegeleiding. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving en beleidslijnen van de school/locatie of het cluster. -Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vormgeven aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, van invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, van de bijdrage aan de schoolorganisatie, de professionalisering en het onderwijs en de leerlingbegeleiding. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van een van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de organisatie; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het leiding geven aan professionals; - vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardigheid in het onderhouden van contacten. Contacten - met leraren over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te komen; - met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te stemmen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de MR over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met derden over facilitaire aangelegenheden om af te stemmen.

27 Functie-informatie Blz. 26 Leraar basisonderwijs Functienaam Codering Leraar basisonderwijs Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 9 Indelingsniveau IVb FUWASYS-advies 9 - IVb Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 42 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het Plateau Openbaar Onderwijs Assen, bestaande uit onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, te weten,een basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en een stafbureau.de werkzaamheden worden verricht binnen een organisatie voor primair en/of speciaal onderwijs. De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie, is verantwoordelijk voor professionalisering en kan een coördinerende taak hebben ten aanzien van één van de voorkomende aandachtsgebieden (interne begeleiding, lichamelijke opvoeding, remedial teaching, bouwcoördinatie of kennisdeling/mobiliteit). Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

G2 Referentiefuncties

G2 Referentiefuncties G2 Referentiefuncties 1. ondersteuner activiteitenleider I a) klasseassistent (niv 3) pedagogisch medewerker (niv 3) b) pedagogisch medewerker (niv 3) activiteitenleider c) klasseassistent (niv 3) sport-

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden verricht op

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK 2009-04, 18 maart 2010 Bezwaarde benoemd in functie onderwijsassistent Schaal 4: bezwaar gegrond Samenvatting Het bezwaar van mevrouw A betreft de beschrijving van de functie in relatie tot de

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering.

De logopedist verleent curatieve logopedie en neemt deel aan professionalisering. Functie-informatie Functienaam Logopedist cluster 2 behandelfunctie Organisatie Stichting Simea Salarisschaal 8 Indelingsniveau 8-IVa FUWASYS-advies 8-IVa Werkterrein Onderwijsproces ->> onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. assistent begeleider OSP. Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Begeleiden. beheerder 20-05-2014 2002.1.

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. assistent begeleider OSP. Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Begeleiden. beheerder 20-05-2014 2002.1. Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Onderwijsproces

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Onderwijsproces -> Docenten. Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Onderwijsproces -> Docenten. Overdragen van informatie en vaardigheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Docent B Functienaam Docent B Codering Organisatie Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken Onderdeel [geen] Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Functiereeks Onderwijsondersteuning Scholengroep Rijk van Nijmegen DT

Functiereeks Onderwijsondersteuning Scholengroep Rijk van Nijmegen DT onderwijsassistent A onderwijsassistent B onderwijsassistent C onderwijsassistent D Instructeur A instructeur B Salarisschaal 4 Salarisschaal 5 Salarisschaal 6 Salarisschaal 7 Salarisschaal 8 Salarisschaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Adviseur Huisvesting Codering Organisatie Stichting Plateau Assen Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Personeel 7 januari 2013 25-09-2013 30-09-2013 3.1 Functieboek versie 2.0 Personeel/Functieboek 1 Inhoudsopgave 1. Functieboek Aves 3 1.1 De functies binnen

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

al hambra Directie Medezeggenschapsraad Ouderraad Onderwijsgevend personeel (Groepsleerkrachten & vakleerkrachten)

al hambra Directie Medezeggenschapsraad Ouderraad Onderwijsgevend personeel (Groepsleerkrachten & vakleerkrachten) Organogram basisschool Al Hambra 2015-2016 al hambra Ouderraad Directie Medezeggenschapsraad Onderwijsgevend personeel (Groepsleerkrachten & vakleerkrachten) Onderwijsondersteunend personeel (Intern begeleider,

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL STERRENSCHOOL COMBIMEDEWERKER

CONCEPT FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL STERRENSCHOOL COMBIMEDEWERKER Functiebeschrijving Sterrenschool combi medewerker: 1. Algemene kenmerken De combimedewerker is werkzaam in het onderwijsconcept van De Sterrenschool waarin gewerkt wordt met een continu rooster. De combimedewerker

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4 Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerk(st)er Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Schaal: 4 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

financieel/secretarieel medewerker CVO Groep Zuidoost-Utrecht Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning

financieel/secretarieel medewerker CVO Groep Zuidoost-Utrecht Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Administratie Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Hoofd Onderwijs Ondersteunend Personeel. Stichting Scholengroep Spinoza

Hoofd Onderwijs Ondersteunend Personeel. Stichting Scholengroep Spinoza Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Definitief Organisatie Stichting Scholengroep Spinoza Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

FU01 ICT-coördinator. Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7 - IIIc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

1. Functie -informatie

1. Functie -informatie 1. Functie -informatie Functienaam : Eerste medewerker financiële administratie Salarisschaal : 7 Werkterrein : Bedrijfsvoering - Financieel Economische Zaken Activiteiten : Bewerken van gegevens Beleids-

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie