Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel Leraar pag. 19 Vakleraar pag. 22 Onderwijsondersteunend personeel Stafbureau Hoofd financiën en bedrijfsvoering pag. 24 Hoofd personeelszaken pag. 28 Stafmedewerker beheer pag. 32 Medewerker administratie pag. 35 Medewerker financiële administratie pag. 38 Medewerker personeelszaken pag. 41 Bestuurssecretaresse pag. 44 Telefoniste/ receptioniste pag. 46 ICT medewerker pag. 48 Scholen - Basisonderwijs Leraarondersteuner pag. 50 Onderwijsassistent pag. 52 Klassenassistent pag. 54 Administratief medewerker pag. 56 Coördinator tussenschoolse opvang pag. 58 Conciërge pag. 60 Schoolassistent pag. 62 Medewerker schoonmaak pag Speciaal Basis Onderwijs (Wenteltrap) Directeur pag. 65 Adjunct-directeur pag. 68 Leraar pag. 71 Vakleerkracht/ leraar met speciale taak pag. 74 Logopedist pag. 76 Maatschappelijk deskundige pag. 79 Orthopedagoog pag. 82 Psychologisch didactisch medewerker onderwijs pag. 84 Medewerker ICT pag. 88 Onderwijsassistent pag. 90 Functieboek Lek en IJssel 2

3 Administratief medewerker pag. 92 Huishoudelijk medewerker pag. 95 Conciërge pag. 97 Medewerker schoonmaak pag. 99 Bijlage Procedure toevoegen functies aan functieboek Lek en IJssel Functieboek Lek en IJssel 3

4 Inleiding Volgens art. 5.3 van de CAO PO 2006/2008 dient de werkgever te beschikken over een functieboek waarin het geheel van functies zowel op bovenschools als op schoolniveau beschreven staat. In het functieboek van Stichting Lek en IJssel zijn alle functies opgenomen die wij binnen de stichting kennen. Afhankelijk van de eigen visie kan iedere school zijn eigen functiebouwwerk vorm geven. Daarbij worden uitsluitend functies gebruikt uit dit functieboek. Indien er vanuit de stichting en/of scholen behoefte is om ook andere functies op te nemen dan wordt hiervoor de procedure toevoegen functies aan functieboek Lek en IJssel gevolgd (zie bijlage). Alle functies in het functieboek zijn op basis van het functiewaarderingssysteem FUWA PO beschreven en gewaardeerd. Voor de meeste functies is er tevens gebruik gemaakt van de voorbeeldfuncties van dit functiewaarderingssysteem die door de besturenorganisaties beschikbaar zijn gesteld aan besturen in het primair onderwijs. De functies op de Wenteltrap (SBAO) zijn vanwege hun specifieke functies en bijbehorende beschrijvingen onder een apart hoofdstuk ondergebracht. De functies op de Baanbreker (praktijkschool) zijn in dit functieboek buiten beschouwing gelaten. Deze functies zijn beschreven en gewaardeerd op basis van het functiewaarderingssysteem FUWA VO in augustus De CAO PO onderscheidt de volgende functiecategorieën: - directie - onderwijsgevend personeel - onderwijsondersteunend personeel Ontwikkelingen Dit functieboek zal als uitgangspunt dienen bij de invoering van functiedifferentiatie binnen Lek en IJssel. Hiertoe is reeds een notitie opgesteld ( functiedifferentiatie, loopbaanontwikkeling, beoordeling en beloning d.d. april 2007) door de werkgroep functiedifferentiatie. Deze werkgroep is tevens betrokken geweest bij de samenstelling van dit functieboek. Functieboek Lek en IJssel 4

5 Functie-informatie Functienaam Algemeen directeur Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 14 Indelingsniveau V e Werkterrein Directie Kenmerkscores Somscore 59 Datum 12 september 2007 Status Definitief Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het stafbureau van een stichting met diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs (grote onderwijsinstelling). De stichting omvat een groot regionaal gebied verspreidt over drie zelfstandige gemeenten met een diversiteit in onderwijssoorten. De stichting heeft, teneinde de positie van de schoolorganisatie te waarborgen, te maken met bestuurlijk overleg over diverse beleidsterreinen met drie gemeenten en twee provincies en andere vertegenwoordigers uit de maatschappelijk relevante omgeving. Vanwege deze omvang van het regionaal gebied heeft het overleg een aanzienlijke mate van complexiteit en van strategische en maatschappelijke aspecten waar het bestuur op moet inspelen. Het bestuur is in beleidsmatige en beheersmatig zin een bestuur op afstand met een toezichthoudende rol, waardoor de algemeen directeur beleidsmatig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de strategische beleidsdoelstellingen voor het bestuur van de stichting voor primair en voortgezet onderwijs. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur vastgelegd: er is dus sprake van een vergaande mandatering van bestuurstaken. De algemeen directeur draagt zorg voor de strategische beleidsvorming en - advisering namens het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen ten behoeve van de scholen, geeft leiding en sturing aan onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen en geeft leiding aan het management en de stafmedewerkers. Werkzaamheden 1. Zorgt voor de strategische beleidsvorming en -advisering namens het bestuur door: - het ontwikkelen van organisatiebrede strategische doelen en het adviseren van het bestuur hierover; - het vaststellen van de algemene beleidskaders; Functieboek Lek en IJssel 5

6 - het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie, onder andere op basis van het beoordelen en vertalen van externe ontwikkelingen (in maatschappij, wetgeving, landelijke en lokale overheid); - het zorgdragen voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het organisatiebrede onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering; - het leiden van multidisciplinaire projecten en/of het optreden als voorzitter van commissies en het deelnemen aan strategische beleidsontwikkeling van het bestuur; - het adviseren van het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; - het leveren van managementinformatie aan het bestuur; - het vertegenwoordigen van het bestuur naar externe overlegpartners. 2. Zorgt voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor de scholen door: - het vertalen van het strategisch bestuursbeleid naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen; - het vertalen van het strategisch bestuursbeleid naar meerjarenbeleid voor onderwijsprogrammering en organisatieontwerp op de scholen; - het vertalen van het strategische bestuursbeleid naar een inbreng in het overleg met en het besluitvormingsproces van de lokale overheid; - het initiëren en stimuleren van vernieuwing van het onderwijsbeleid; - het zorgen voor de totstandkoming van operationele werkplannen op de scholen en de afstemming tussen die plannen. 3. Geeft leiding en sturing aan de stichting door: - het optreden als bevoegd gezag in de zin van de wet op primair onderwijs voor de scholen binnen de stichting; - het formuleren en doen vaststellen van aanpassingen in staturen en reglementen; - het leidinggeven aan de schooldirecteuren en een aantal medewerkers van het stafbureau (zoals het Hoofd Personeelszaken, het Hoofd Financiën & Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaresse), inclusief het voeren van functionerings- beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken; - het creëren van een professionele werkomgeving waarin mensen gestimuleerd worden zicht voortdurend te ontwikkelen; - het zorgen voor de opstelling van een organisatiebreed meerjarenbeleidplan, de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting; - het zorgen voor de opstelling van het (sociaal) jaarverslag en de jaarrekening; - het vertegenwoordigen van de organisatie in interne en externe overlegsituaties o.a. de GMR, de vakcentrales en het overleg met de lokale overheid; - het leggen en onderhouden van politiek/bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding), welzijn en jeugdzorg; - het zorgen voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van netwerken. Functieboek Lek en IJssel 6

7 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - de algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur voor wat betreft de strategische beleidsvorming en -advisering namens het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, het leiding en sturing geven aan de stichting; - de algemeen directeur werkt binnen de algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur; - de algemeen directeur neemt beslissingen bij het ontwikkelen van organisatiebrede strategische doelen en het adviseren aan het bestuur hierover, bij het vertalen van het strategisch bestuursbeleid naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen en bij het leiding geven aan de directeuren van de scholen en het personeel van het stafbureau. Kennis en vaardigheden - brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs; - brede kennis en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs; - inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs; - vaardigheid in het leidinggeven aan professionals; - vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten; - vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigingen van standpunten, nieuw ideeën en onderwijsprogrammering. Contacten - met schooldirecteuren over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie; - met besturen voor voortgezet en speciaal onderwijs en de lokale overheid in het bestuurlijk overleg onderwijs om af te stemmen en afspraken te maken; - met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante organisaties om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen. Functieboek Lek en IJssel 7

8 Functie-informatie Functienaam Directeur (toezichthoudend bestuur) Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore 53 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een zeer grote school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, soms met meerdere, grote locaties. Het bestuur vervult in beleidsmatige en beheersmatig zin een toezichthoudende rol, waardoor de directeur beleidsmatig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de integrale beleidsdoelstellingenvoor het bestuur. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces, is belast met het personeelsmanagement en draagt zorg voor de beleidsontwikkeling namens het bestuur. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. - organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; - bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); - bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; - organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; - neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; - onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; - onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; - voert het overleg met de medezeggenschapsraad. Functieboek Lek en IJssel 8

9 2. Beleidsontwikkeling (school). - vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school; - is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school /c.q. de locaties; - adviseert en informeert het bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma s van de school en legt beleidsvoorstellen voor aan het bestuur; - realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; - participeert in de meningsvorming in de vergaderingen van het bestuur; - neemt deel aan schooloverstijgende beleidscommissies. 3. Uitvoering onderwijsproces. - draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; - draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; - beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; - beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. - geeft leiding aan de medewerkers op de school; - stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; - voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; - is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; - is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; - adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. 5. Beleidsontwikkeling namens bestuur. - volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie en de afzonderlijke scholen; - ontwikkelt beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert het bestuur hierover; - leidt projecten en/of is voorzitter van commissies en ontwikkelt beleid namens het bestuur; - adviseert het bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid; - adviseert het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden. - vertegenwoordigt het bestuur naar externe overlegpartners. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van de door het bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het ontwikkelen van beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en het Functieboek Lek en IJssel 9

10 adviseren van het bestuur hierover. - Kader: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur. - Verantwoording: aan het bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school en het ontwikkeld beleid van de school met een aantal grote locaties, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en de beleidsontwikkeling namens het bestuur. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Functieboek Lek en IJssel 10

11 Functie-informatie Functienaam Directeur Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore 49 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De functie kan ook voorkomen op afdelingsniveau bij een grote organisatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs onder de benaming van bijvoorbeeld afdelingsdirecteur. Het bestuur of de algemeen directeur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. - organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; - bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); - bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; - organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; - neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; - onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; - onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de Functieboek Lek en IJssel 11

12 school; - voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling (school). - vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; - is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; - realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; - adviseert en informeert het bestuur of de algemeen directeur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de algemeen directeur of het bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces. - draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; - draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; - beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; - beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. - geeft leiding aan de medewerkers op de school; - stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; - voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; - is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; - is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; - adviseert het bestuur of de algemeen directeur over personele vraagstukken op de school; - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, - het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. - Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. - Verantwoording: aan het bestuur of de algemeen directeur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Functieboek Lek en IJssel 12

13 Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Functieboek Lek en IJssel 13

14 Functie-informatie Functienaam Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 45 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een grote school voor basisonderwijs of een school met meerdere locaties. Een directeur geeft leiding aan de school. De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, geeft invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Mede vormgeving aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs. - treedt op als projectleider bij vernieuwingsactiviteiten; - stelt een schoolplan, leerlingprognoses en een schoolgids op; - stelt mede de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag op; - voert voortgangsgesprekken met medewerkers en adviseert de directeur over rechtspositionele maatregelen; - geeft vorm aan het werkoverleg en de onderwijskundige overlegstructuur; - voert de ARBO-wetgeving uit; - onderhoudt contacten met ouders/verzorgers over de gang van zaken op de school. 2. Invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen (zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT). Onderwijs: - levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsbeleid van de school, draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen en adviseert de directeur hierover; - optimaliseert leerprocessen en werkmethoden, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's door bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; Functieboek Lek en IJssel 14

15 - zet mede de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten; - bewaakt examenprogramma's, programma's voor toetsing en afsluiting; - faciliteert en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam; - verzorgt informatie en/of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten het afgebakende onderwijsaanbod. Personeel: - voert taak toedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit, bewaakt de taakomvang en - belasting; - begeleidt sollicitatieprocedures en procedures met betrekking tot personeelszorg; - begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken; - bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, contact met BGZ, e.d.; - doet voorstellen voor na- en omscholing. Financiën: - geeft beleidsuitgangspunten voor het formatieplan aan; - beheert mede het toegekende budget, verantwoordt de personeelsadministratie; - adviseert over beloningsbeleid. Huisvesting: - bewaakt het gebruik van het gebouw( en) en de middelen; - stelt periodieke rapportages op voor een hoger echelon; - verantwoordt de kwaliteit van de lokalen/huisvesting/inventaris. ICT: - faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT. 3.Bijdrage schoolorganisatie door: - neemt deel aan netwerken ten behoeve van (landelijk) aangegeven (financiële) beleids- en uitvoeringskwesties; - verzorgt communicatieve zaken (intern en extern); - organiseert huishoudelijke zaken; - stelt kaders, richtlijnen en procedures op op het gebied van de schoolorganisatie. 4. Professionalisering: - houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; - neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; - bestudeert relevante vakliteratuur. 5. Onderwijs en leerlingbegeleiding. Functieboek Lek en IJssel 15

16 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het mede opstellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag, het invulling en uitvoering geven aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, het verzorgen van communicatieve zaken en het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. - Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vormgeven aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, van invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, van de bijdrage aan de schoolorganisatie en de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en aardigheden; kennis van een van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening (instanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het leiding geven aan professionals; - vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardigheid in het onderhouden van contacten. Contacten - met leraren over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te komen; - met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te stemmen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met derden over facilitaire aangelegenheden om af te stemmen. Functieboek Lek en IJssel 16

17 Functie-informatie Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Locatieleider DA Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een basisschool. De school heeft twee of meer locaties. Aan het hoofd van de school staat een directeur. De (een specifieke) locatie heeft een locatieleider. De locatieleider heeft de dagelijkse leiding van de locatie. Hij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen de locatie. Naast deze taken is hij ook belast met lesgevende taken. De school kent een directeur, locatieleider(s), leraren en onderwijsondersteunend personeel. De directeur heel een hiërarchische positie ten opzichte van de locatieleider(s). Werkzaamheden 1. heeft de dagelijkse leiding van de locatie door: - het geven van leiding aan het team; - het begeleiden van de teamleden; - het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met teamleden; - het voorbereiden en leiden van teamvergaderingen; - het onderhouden van contacten met ouders; - het onderhouden van contacten met externe instellingen. 2. draagt bij in de ontwikkeling van het beleid door: - het deelnemen aan de directiedagen; - de directeur te steunen bij de vormgeving van de diverse activiteitenplannen; - desgewenst zitting te nemen in werkgroepen. 3. draagt bij in de uitvoering van het beleid door: - datgene wat in de diverse activiteitenplannen beschreven staat uit te voeren in de locatie; - het uitvoeren van dagelijkse praktische/organisatorische werkzaamheden; - het (doen) verrichten van administratieve handelingen; - het informeren van de medezeggenschapsraad inzake onderwerpen op locatieniveau; - het dagelijks beheer van de huisvesting te voeren en kleine reparaties te laten verrichten; - het aanschaffen van middelen/materialen binnen de vastgestelde begroting; - het (doen) organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten; - het organiseren van vervanging; - het opstellen van de groeps- en taakverdeling op locatieniveau. 4. heeft lesgevende taken. Functieboek Lek en IJssel 17

18 Speelruimte - legt verantwoording af aan de directeur inzake de uitoefening van de opgedragen taken en bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in de diverse beleidsplannen; - wet- en regelgeving op het gebied van het primair onderwijs, het door het bestuur vastgestelde strategisch beleidsplan, de deelbeleidsplannen, de activiteitenplannen, het managementstatuut en het schoolplan vormen de kaders waarbinnen de locatieleider zijn werkzaamheden verricht; - neemt beslissingen over die zaken die bij de dagelijkse gang van zaken binnen de locatie horen en die op grond van de diverse plannen en het managementstatuut tot zijn bevoegdheid horen. Kennis en vaardigheden - kennis van het primair onderwijs; - kennis van het totale beleidsterrein en inzicht in het functioneren van de Stichting; - vaardig in het leiden en begeleiden van teamleden; - beschikt over pedagogische en didactische kwaliteiten. Contacten - met het bovenschools management, de directeur, de teamleden en leden van de medezeggenschapsraad en ouderraad van de locatie; - met instanties als de schoolbegeleidingsdienst, GGD, de Inspectie, en bedrijven in het kader van beheer en onderhoud. Functieboek Lek en IJssel 18

19 Functie-informatie Functienaam Leraar basisonderwijs Salarisschaal 9 Indelingsniveau IVb FUWASYS-advies 9 - IVb Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 42 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. - bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; - geeft les aan en begeleidt leerlingen; - hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; - creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; - stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; - structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; - kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; - speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; - registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; - signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; - begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; - coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; - begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; - bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; - begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; Functieboek Lek en IJssel 19

20 - bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/ verzorgers; - houdt het leerlingdossier bij; - geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie - van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; - organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; - onderhoudt contacten met de ouderraad. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. - draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; - vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; - doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; - zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering. - houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; - neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; - houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Functieboek Lek en IJssel 20

21 Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen. Functieboek Lek en IJssel 21

22 Functie-informatie Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Vakleraar LA Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een basisschool. De basisschool biedt opleiding en vorming aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De basisschool bestaat uit een directie, (senior) leraren en ondersteunend personeel. De vakleraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van een specifiek vak en het begeleiden van de leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling van dat vak en neemt desgewenst deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam. Werkzaamheden 1. is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door: - het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen in een specifiek vak; - het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; - het structureren en coördineren van de specifieke activiteiten in dat vak van de leerlingen en het organiseren en plannen daarvan; - het met collega s bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen in het specifieke vak; 2. levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door: - het voorbereiden van de eigen onderwijsactiviteiten; - het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen; - de pedagogische koers van de school verwerken in het eigen onderwijsprogramma; - het doen van voorstellen voor nieuwe lesmethoden. 3. levert bijdragen aan de schoolorganisatie door: - het participeren aan teamvergaderingen en/of schoolactiviteiten. Functieboek Lek en IJssel 22

23 - neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten van het onderwijsteam door: - het desgewenst deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan; - het bestuderen van relevante vakliteratuur. Speelruimte - legt verantwoording af aan de directie over de uitvoering van het onderwijs in het eigen vak, het begeleiden van leerlingen conform de leerdoelen, alsmede over de kwaliteit van de bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling; - verricht werkzaamheden passend binnen de onderwijswet- en -regelgeving, kerndoelen, leerdoelen en beleidslijnen van de school; - neemt beslissingen bij de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen en de bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling. Kennis en vaardigheden - vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - communicatieve vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. Contacten - met leerlingen, om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met de directie, om tot nadere afspraken te komen; - met collega-(senior) leraren, over de eigen werkzaamheden, in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie; Functieboek Lek en IJssel 23

24 Functie-informatie Functienaam Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 12 Indelingsniveau V c Werkterrein Financiën en Bedrijfsvoering Kenmerkscores Somscore 52 Datum 12 september 2007 Status Definitief Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het stafbureau van een grote stichting met diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De afdeling financiën ondersteunt het directieberaad op het gebied van het financieel beleid van de stichting en is belast met de uitvoering ervan door middel van het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie, het opstellen van managementrapportages, jaarrekening en begrotingen en het beheren en onderhouden van de vaste activa van de stichting. Het hoofd financiën en bedrijfsvoering adviseert de algemeen directeur, de schooldirecteuren, het directieberaad, het bestuur en de GMR over het financiële beleid van de stichting, geeft uitvoering aan het financiële beleid en de financiële jaarcyclus bestaande uit de begrotingsvoorbereiding, managementrapportages en het opstellen van de jaarrekening, voert de controlefunctie uit, beheert de financiële middelen van de stichting, levert een bijdrage aan het stichtingbrede (onderwijs)beleid, geeft leiding aan de afdeling financiën, de medewerkers beheer en ICT en de telefoniste/receptioniste van het stafbureau en draagt zorg voor de gehele bedrijfsvoering van het stafbureau. Werkzaamheden 1. Adviseert de algemeen directeur, de schooldirecteuren, het directieberaad, het bestuur en de GMR over het financiële beleid van de stichting door: - het volgen van relevante ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en de eisen van CFI en het signaleren van de noodzaak voor nieuw te ontwikkelen financieel beleid naar aanleiding daarvan; - het doen van voorstellen op basis van nieuwe ontwikkelingen of financiële resultaten en het toelichten van deze voorstellen tegenover het directieberaad, het bestuur en de GMR; - het analyseren en becommentariëren van gegevens uit begrotingen, het analyseren van de gevolgen van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid en het aan de hand daarvan opstellen van een beleidsnota met beslispunten; - het bij beleidswijzigingen doorrekenen van financiële gevolgen en het formuleren van beleidsalternatieven. Functieboek Lek en IJssel 24

25 2. Geeft uitvoering aan het financiële beleid en de financiële jaarcyclus bestaande uit de begrotingsvoorbereiding, managementrapportages en het opstellen van de jaarrekening door: - het opzetten, bewaken en coördineren van de jaarplanning met alle activiteiten van de afdeling inclusief bijbehorende kosten; - het adviseren van schooldirecteuren over budgetbestedingen en het voorstellen van alternatieven; - het ondersteunen van de algemeen directeur bij zijn overleg met de schooldirecteuren over de conceptbegrotingen en meerjarenramingen; - het beoordelen van conceptbegrotingen van de scholen en het adviseren van het directieberaad daarover; - het beoordelen van de periodieke managementrapportage op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen; - het toelichten van opgestelde managementrapportages aan het directieberaad, het bestuur en de GMR, en indien noodzakelijk het doen van voorstellen voor wijzigingen in de conceptbegrotingen of voor beleidsalternatieven; - het (laten) opstellen van analyses en nadere adviezen over de verantwoording in de vorm van managementrapportages; - het tijdens het lopende begrotingsjaar analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire gevolgen voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen; - het (laten) opstellen van de jaarrekening en het toelichten daarvan aan het directieberaad, het bestuur en de GMR; - het afsluiten van verzekeringen en het afwikkelen van eenvoudige schadegevallen (inbraak-, diefstal-, WA, collectieve ongevallen- en andere verzekeringen). 3. Is belast met de controlefunctie door: - het controleren en beoordelen van de bestedingen en de ontvangsten van de gelden van de stichting en de budgetten van de scholen op doelmatigheid en rechtmatigheid en de naleving van randvoorwaarden; - het rapporteren daarover aan de algemeen directeur en het doen van aanbevelingen ter verbetering. 4. Beheert de financiële middelen, de gebouwen en andere materiële middelen van de stichting door: - het doen van voorstellen ten aanzien van financieringen, investeringen en overig financieel beheer; - het adviseren tot het nemen van maatregelen ter beheersing van kosten; - het analyseren van de bedrijfseconomische- en financiële doelmatigheid en het doen van voorstellen ter verbetering; - het (laten) opstellen van het meerjaren onderhoud- en huisvestingsplan en het bewaken van de uitvoering daarvan. 5. Is lid van het stafoverleg van de stichting en levert een bijdrage aan het stichtingbrede (onderwijs)beleid door: - het vanuit de eigen expertise adviseren over stichtingbrede (onderwijs)beleid; - het bewaken van de toepassing van visie en doelen van de stichting bij te maken keuzes of te nemen beslissingen. Functieboek Lek en IJssel 25

26 6. Geeft leiding aan de afdeling financiën, de medewerkers beheer en ICT en de secretaresse stafbureau en draagt zorg voor de gehele bedrijfsvoering van het stafbureau met bijbehorende werkzaamheden. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - het hoofd financiën en bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de algemeen directeur voor wat betreft de bruikbaarheid van de ontwikkelde voorstellen voor het financiële beleid, de uitvoering van het financiële beleid, de financiële jaarcyclus en het financiële beheer; - het hoofd financiën en bedrijfsvoering werkt binnen de beleidslijnen van de stichting, de financiële wet- en regelgeving en richtlijnen en leidraden voor (de uitvoering van) het financiële beleid, die van belang zijn voor de op te stellen begroting en binnen de visie en doelen van de stichting waar beleidslijnen ontbreken; - het hoofd financiën en bedrijfsvoering neemt beslissingen over de inhoud van financiële voorstellen en adviezen, bij het opstellen van de voorstellen voor de begroting en meerjarenramingen van de stichting, bij het beoordelen van (de financiële gevolgen van) beleidswijzigingen en bij het adviseren over het stichtingbrede beleid. Kennis en vaardigheden - gespecialiseerde kennis van de financiële wet- en regelgeving en van de financiële administratie, inclusief het begrotingsproces en het financieel jaarverslag, binnen de stichting; - gespecialiseerde kennis van de wet- en regelgeving van de personeels- en salarisadministratie van het primair en voortgezet onderwijs; - kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkeling in relatie tot het financiële beleid van de stichting; - kennis van plannings- en voortgangsbewakingstechnieken; - inzicht in de beleidsterreinen van de stichting, de financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context en de gevolgen daarvan; - vaardigheid om de financiële administratie van de stichting daarop af te stemmen; - vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering. Contacten - met de directieberaad, het bestuur en de GMR over het financiële beleid om te adviseren en tot afstemming van beleid en uitvoering te komen; - met schooldirecteuren en medewerkers over de uitvoering van het financiële beleid om toelichting te geven over het beleid, de regels en de besluiten; - met diverse andere hoofden financiën in het primaire en het voortgezet onderwijs in netwerken over nieuw financieel beleid en wet en -regelgeving om kennis en ervaring uit te wisselen; - met gemeentelijke instanties over relevante ontwikkelingen omtrent de huur van gebouwen om te overleggen, mogelijkheden af te stemmen en afspraken te maken; - met de accountant over de kaders en werkwijze voor de op te stellen jaarrekening om afspraken te maken; - met derden over financiële aangelegenheden van diverse aard om informatie Functieboek Lek en IJssel 26

27 uit te wisselen en afspraken te maken. Functieboek Lek en IJssel 27

28 Functie-informatie Functienaam Hoofd Personeelszaken Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 12 Indelingsniveau V b Werkterrein Personeelszaken Kenmerkscores Somscore 52 Datum 12 september 2007 Status Definitief Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het stafbureau van een grote onderwijsinstelling met diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De afdeling personeelszaken ondersteunt het directieberaad op het gebied van de ontwikkeling van het personeelsbeleid, het personeelsbeheer, de personeelszorg en is belast met de uitvoering ervan. Het hoofd personeelszaken adviseert het directieberaad over de ontwikkeling en inrichting van het personeelsbeleid en de daarbij behorende instrumenten in aansluiting op de visie en doelen van de stichting, geeft uitvoering aan en evalueert het personeelsbeleid, voert de personeelszorg voor teams en scholen uit, levert een bijdrage aan het stichtingsbrede (onderwijs)beleid en geeft leiding aan de afdeling. Werkzaamheden 1. Adviseert het directieberaad, de schooldirecteuren, de GMR en het bestuur over de ontwikkeling en inrichting van het personeelsbeleid en de daarbij behorende instrumenten in aansluiting op de visie en doelstellingen van de stichting door: - het signaleren van relevante ontwikkelingen, het bestuderen daarvan via literatuurstudie, het ministerie van O,C&W, maatschappelijke ontwikkelingen, CAO, (externe) regelgeving en ontwikkelingen op het vakgebied zowel binnen als buiten het onderwijs (beloningsmanagement, arbeidsvoorwaarden, Arbo, ziekteverzuim, mobiliteit, deskundigheidsbevordering/nascholing, kennismanagement et cetera) en het adviseren van het directieberaad, de GMR en het bestuur daarover; - het analyseren van personele en organisatorische vraagstukken en het vervolgens adviseren daarover; - het ontwerpen van richtlijnen, procedures, reglementen en instrumentarium op de onderscheiden gebieden van personeelsbeleid inclusief het doorrekenen van financiële consequenties en het toelichten van deze voorstellen tegenover het directieberaad, de GMR en het bestuur; - het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid zoals het opleiden van nieuwe leerkrachten binnen de Functieboek Lek en IJssel 28

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIENAAM Hoofd Bedrijfsvoering CODERING DKP13-104 ORGANISATIE Stichting De Kleine Prins ONDERDEEL Bestuursbureau SALARISSCHAAL 12 INDELINGSNIVEAU Vc FUWASYS-ADVIES 12 - Vc WERKTERREIN

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Functieboek & Functiebouwwerk

Functieboek & Functiebouwwerk Functieboek & Functiebouwwerk Datum: 7 december 2010 Auteur: Coralien Franken Status: Elly concept Ruggenberg, Ben Kennedie Notitie bestemd voor Bestuur en GMR Route: Bespreken in MT-overleg Bespreken

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Informatie vacature Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Inhoud - Inleiding - Procedure werving en selectie - Huidige

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID. FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID. FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014 jvdb/ ipb en f-mix Pagina 1 INHOUDSOPGAVE BLZ 1. Inleiding op dit beleidsstuk. 03 2. Visie. 04 3. Het functiebouwwerk. 06 4. De gesprekkencyclus.

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Beleidsmedewerker januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE FUNCTIENAAM

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Organisatie Clusterdirecteur KSU Onderdeel Managementteam Salarisschaal Indelingsniveau Schaal 13 Werkterrein Raad van Toezicht College

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 1 december 2015

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 1 december 2015 Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 1 december 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29

Nadere informatie

Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO

Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO FUNCTIEBESCHRIJVING ZORGCOÖRDINATOR 1. Functie-informatie Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO Functienaam Zorgcoördinator Organisatie Scholengroep

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LD Codering 006 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 12 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur kindcentrum 0-13

Functiebeschrijving directeur kindcentrum 0-13 Functiebeschrijving directeur kindcentrum 0-13 1. Informatie Functienaam: Salarisschaal: Werkterrein: Activiteiten: Directeur DA, DB of DC van CAO-PO Opvang, educatie en primair onderwijs -> organisatiemanagement

Nadere informatie

Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte)

Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte) Vacature directeur/schoolleider Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte) m.i.v. 1 januari 2011 Scholen in het primair onderwijs, ook binnen onze stichting, hebben de komende jaren in toenemende

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Hoofd Onderwijs Ondersteunend Personeel. Stichting Scholengroep Spinoza

Hoofd Onderwijs Ondersteunend Personeel. Stichting Scholengroep Spinoza Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Definitief Organisatie Stichting Scholengroep Spinoza Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel

Nadere informatie

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering Managementfuncties Inleiding De KSU hanteert functieomschrijvingen voor verschillende functies binnen de KSU-scholen en binnen het KSU-huis. Aan de hand van

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de sector.

1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de sector. Functieprofiel Directeur sector havo en vwo Salarisschaal 14 Werkterrein Management > Overig management Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Bestuurder. Anna van Rijn College

Bestuurder. Anna van Rijn College Organisatie- en Functieprofiel Bestuurder (0,5 fte; schaal B2 CAO-VO bestuurders) Anna van Rijn College Nieuwegein Versie 25-03-2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Directeur (m/v) (wtf 0,8 1,0)

Directeur (m/v) (wtf 0,8 1,0) Skopos zoekt per 01 01 2016 of zoveel eerder als mogelijk voor basisschool t Kwekkeveld een enthousiaste Directeur (m/v) (wtf 0,8 1,0) Het Samenwerkingsbestuur Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie