Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het functiehuis van de Laurentius Stichting"

Transcriptie

1 Het functiehuis van de Laurentius Stichting

2 Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010

3 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven. In het functiehuis zijn alle beschikbare functies en specialisaties op onze PO-scholen benoemd, omschreven en gewaardeerd. Want in een grote organisatie als de Laurentius Stichting is het van belang dat werkgever en werknemer met elkaar duidelijke afspraken maken over werkzaamheden, verantwoording, opleidings- en salarisniveau. Ook maakt het functiehuis duidelijk welk loopbaanperspectief de Laurentius Stichting haar huidige en nieuwe medewerkers kan bieden. Elke PO-school van de Laurentius Stichting moet gebruik maken van de functies uit dit functiehuis. Iedere individuele school kiest vervolgens zelf welke functies en specialisaties zij binnen haar organisatie wil realiseren. Scholen en medewerkers kunnen dit boekje gebruiken als leidraad voor onder andere formatieplannen, sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het functiehuis bestaat uit vier rubrieken, geïnspireerd door de vier pijlers waarop onze scholen rusten: het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel, het leidinggevend personeel en het ondersteunend personeel. Het is een levend bouwwerk. Want onze maatschappij verandert en wij veranderen mee. Daarom wordt het functiehuis van de Laurentius Stichting periodiek geactualiseerd. Het functiehuis is ook digitaal beschikbaar op de website van de Laurentius Stichting. Laurentius Stichting, april 2010

4 inhoudsopgave functie Onderwijs Leraar basisonderwijs LA 7 Leraar basisonderwijs LB 11 Leraar SBO-SO LB 15 Leraar SBO-SO LC 19 Leraar/coördinator LB 25 Intern begeleider LA 29 Intern begeleider LB 33 Onderwijsondersteunend Leraarondersteuner 37 Onderwijsassistent 39 Leidinggevend Directeur (evt. meerschools directeur) 43 Adjunct-directeur 47 Directeur (locatieleider) 51 Ondersteunend Facilitair medewerker 55 Conciërge 57 Algemeen medewerker 59 Administratief medewerker 61 Secretaresse 63

5 Leraar basisonderwijs LA Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Leraar basisonderwijs LA LA Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving 6 7 Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; Onderwijs

6 functie coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; leer activiteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en begeleider en/of de directeur; opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van stagiaires in de eigen les/groep; onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de ouders/verzorgers; professionalisering. houdt het leerlingdossier bij; 8 geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers Kennis en vaardigheden 9 over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en van hun deskundigheid; pedagogische kennis en vaardigheden; neemt deel aan teamvergaderingen; kennis van de leerstof; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; onderhoudt contacten met de ouderraad. inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; van de school, in onderlinge samenhang en voor één of communicatieve vaardigheden. meerdere leerjaren; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en Werk- en denkniveau cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek HBO werk- en denkniveau. en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; Contacten doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s; met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert resultaten c.q. problemen te bespreken; hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de didactische werkvormen en leeractiviteiten. leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; 3. Professionalisering met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen; breidt deze zo nodig uit; met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. vorm van collegiale besprekingen/consultatie. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en Onderwijs

7 Leraar basisonderwijs LB Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Leraar basisonderwijs LB LB Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; Onderwijs

8 coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; begeleidt of adviseert collega s. bespreekt probleemleerlingen met collega s, intern begeleider en/of de directeur; 3. Professionalisering begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt in de eigen les/groep; deze zo nodig uit; begeleidt (startende) leraren en collega s bij onderwijs en leerlingbe- neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. geleiding en bij scholing en ontwikkeling; collegiale consultatie; begeleidt collega s bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, 12 bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; bestudeert relevante vakliteratuur; 13 bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de ouders/verzorgers; vorm van supervisie, intervisie, coaching, enz. houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het deskundigheid; begeleiden van collega s, het signaleren en analyseren van neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma s, het ontwikkelen van plannen voor verbetering of vernieuwing van het beleid op het 2a. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling eigen specialisme; levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school; Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s; geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van de bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme en van de professionalisering. voor de implementatie hiervan; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover Kennis en vaardigheden overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en werkvormen en leeractiviteiten; pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; 2b. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en specialisme, bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, zorg, rekenen en taal verdiepte kennis op het eigen specialisme; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van het eigen specialisme; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; van beleid op het eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan; begeleiden van (startende) leraren; communicatieve vaardigheden. Onderwijs

9 Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten: Leraar SBO-SO LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB LB Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden 14 leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; Functiebeschrijving 15 met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de Context contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere De werkzaamheden worden verricht op een school voor speciaal afspraken te komen; (basis)onderwijs. De school biedt opleiding en vorming aan leerlingen met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om van met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of leerlingen te adviseren; die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leren met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen op het eigen en bereidt deze leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De leraar specialisme om informatie uit te wisselen. speciaal (basis)onderwijs LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les en begeleidt leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen; ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt); hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; Onderwijs

10 functie diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. leerlingen, stelt complexe handelingsplannen op en bespreekt de collegiale consultatie; voortgang in het begeleidingsteam; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, begeleidt leerlingen zoals voorzien in het zorgplan; bestudeert relevante vakliteratuur. onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan; in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen, het begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijs- en/of klassenassistent; bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma s, 16 bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. 17 van leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers; Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; Kennis en vaardigheden onderhoudt contacten met de ouderraad. verdiepte theoretische didactische en pedagogische kennis ; kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling leerstof; ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school en de problematiek van de leerling; ontwikkelt eigen lesmateriaal; basisscholen in de regio; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van formuleert les- en opvoedingsdoelen voor de dagelijkse onderwijsuitvoering; hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; draagt bij aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijspro- vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; gramma s; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; draagt bij aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen; vaardig in het samenwerken met andere disciplines; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, communicatieve vaardigheden. natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; Werk- en denkniveau draagt bij aan de ontwikkeling van het (meerjaren) schoolplan; HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, houdt een werkdossier per groep bij; masterclasses, dan wel HBO-masters. houdt het leerlingdossier bij; neemt deel aan teamvergaderingen; Contacten organiseert buiten- en naschoolse activiteiten; met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen. resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter 3. Professionalisering sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; deze zo nodig uit; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; Onderwijs

11 met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met collega s, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om diagnoses te bespreken en door te verwijzen; met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten didactische aanpak te komen Functiebeschrijving Context Leraar SBO-SO LC Leraar speciaal (basis)onderwijs LC LC Onderwijsproces -> Leraren Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband met een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school biedt opleiding en vorming aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of aan leerlingen die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/ of (zeer) moeilijk kunnen leren en bereidt deze leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De leraar speciaal (basis)onderwijs LC draagt zorg voor de opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, draagt zorg voor de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden 1a. Opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor, ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling, ontwikkelt eigen lesmateriaal; geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van een planmatige, specialistische manier van begeleiden; ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt); hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; Onderwijs

12 signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de structurele ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma s; formuleert de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, bereidt de jaarlijkse en meerjarenplanning voor en adviseert de directeur hierover; ontwikkelt de pedagogische koers resulterend in onderwijsprogramma s; bereidt evaluaties voor van (onderwijskundige) beleidskeuzes; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan. 3. Initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen initieert overleg en samenwerking tussen leraren binnen het samenwerkingsverband; treedt op als projectleider van onderwijskundige projecten (voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie); leidt en/of participeert actief in vergaderingen; ontwikkelt (inhoudelijke) kaders ter ondersteuning van de externe relaties met instellingen voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, overig speciaal en voortgezet speciaal onderwijs waarbij het gaat om afstemming en samenwerking; analyseert knelpunten in de hulpverlening en komt met oplossingsvoorstellen. functie stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met zet een coachingstraject op voor collega-leraren; verschillende sociaal-culturele achtergronden; bespreekt in het begeleidingsteam de (gedrags)ontwikkeling van de structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert leerling; en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief consulteert deskundigen zoals jeugdarts, orthopedagoog, subgroepen; schoolmaatschappelijk medewerker en intern begeleider en verwerkt kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; hun adviezen. speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling levensbeschouwing; ontwikkelt voorstellen voor de vernieuwing van onderwijsprocessen 20 signaleert (sociaal) pedagogische problemen, evalueert ontwikke- in het samenwerkingsverband en adviseert de directeur hierover; 21 lings- en leerprocessen bij leerlingen, stelt een diagnose en complexe handelingsplannen op; biedt zelf hulp, bespreekt de voortgang in een begeleidingsteam of treedt in contact met de desbetreffende specialisten waarna begeleiding plaatsvindt van individuele leerlingen met specifieke meervoudige onderwijsbehoeften; begeleidt leerlingen zoals voorzien in het zorgplan; onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen; consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan; coördineert de leerlingenzorg in de school; bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 1b. Gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling ontwikkelt beleidsvoorstellen met betrekking tot de zorgtrajectbemiddeling waaronder activiteiten als signalering, onderzoek, advisering, begeleiding, handelingsplanning en PCL (permanente commissie leerlingenzorg) bespreking; adviseert over de beleidsmatige aanpak van de begeleiding van risicoleerlingen; begeleidt collega s bij de bespreking van de ontwikkeling van de leerling met de ouders/verzorgers; Onderwijs

13 4. Mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren Kennis en vaardigheden ontwikkelt beleidsmatige voorstellen met betrekking tot het planmatig specialistische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden ondersteunen van collega s op uiteenlopende aandachtsgebieden; uit het regulier onderwijs bij een (meer) structurele opvang van kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; risicoleerlingen; kennis van beleidsontwikkelingen op de toegewezen aandachtsge- adviseert en ondersteunt collega s uit basisscholen in de regio over de bieden; specifieke aanpak, handelingsplannen en problemen van leerlingen die inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen scholen in het een specifieke benadering vragen. samenwerkingsverband en de basisscholen in de regio; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van Professionalisering hulpverlening(sinstanties); 23 houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; deze zo nodig uit; vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; collegiale consultatie; vaardig in het samenwerken met andere disciplines; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur; specialistische communicatieve vaardigheden. begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm Werk- en denkniveau van supervisie, intervisie, coaching, enz. HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden dan wel HBO-masters. Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen Contacten in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen, het met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten, het ontwikkelen van een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de de leerling, het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, het ontwikkelen van beleidsvoorstellen met betrekking tot de zorgtrajectbemiddeling, het formuleren van de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, het voorbereiden leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; van de jaarlijkse en meerjarenplanning, het ontwikkelen van (inhoudelijke) met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), kaders ter ondersteuning van de externe relaties met instellingen, het ontwikkelen van beleidsmatige voorstellen. onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en te komen; opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. met collega s, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om Verantwoording: aan de directeur over de opvang van de meest diagnoses te bespreken en door te verwijzen; complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, de met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, de bruikbaarheid van bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, de bruikbaarheid van initiatieven die structureel bijdragen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; met de directie, collega s en (externe) deskundigen en instanties het aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, het mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en de professionalisering. geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen over beleidsontwikkelingen om af te stemmen en te adviseren. Onderwijs

14 Leraar/coördinator LB Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Leraar/coördinator LB LB* Onderwijsproces - Leraren Overdragen van informatie en vaardigheden Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een basisschool die opleiding en vorming biedt aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs. De schoolorganisatie bestaat uit meerdere, herkenbare groepen, bijvoorbeeld bouwen. De leraar/ coördinator geeft onderwijs en leerlingbegeleiding, levert een bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, coördineert het onderwijs in een deel van de school - bijvoorbeeld een bouw -, geeft functioneel leiding aan een groep medewerkers en is verantwoordelijk voor professionalisering. In de groep kunnen (senior) leraren, onderwijsassistenten en/of lerarenondersteuners werkzaam zijn. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * De functie wordt momenteel formeel gewaardeerd. De onderwijsgevende werkzaamheden zijn namelijk toegevoegd aan deze (van oorsprong OOP-)functiebeschrijving. De Laurentius Stichting veronderstelt dat deze nieuwe functie gewaardeerd zal worden als OP-functie (met bijbehorende salarisschalen). Onderwijs

15 speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij 3. Coördinatie onderwijs en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en vertaalt het operationele beleid van de school naar de dagelijkse levensbeschouwing; uitvoering in een deel van de school en ziet toe op de uitvoering; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van optimaliseert leerprocessen en werkmethoden door bijvoorbeeld in leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogischeen diagnose; didactisch klimaat van het deel van de school; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelings- signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en plannen; adviseert de directeur over te nemen maatregelen; 26 coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; stimuleert overige schoolactiviteiten en buitenschoolse 27 begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern activiteiten. begeleider en/of de directeur; 4. Functioneel leiding geven aan een groep medewerkers begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of begeleidt (aanstaande) leraren en onderwijsondersteuners bij stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; begeleidt leraren bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en ouders/verzorgers; houdt het leerling-dossier bij; bij het opstellen en bijstellen van complexe handelingsplannen; coacht en begeleidt in voorkomende gevallen medewerkers van de geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun groep; voert voortgangsgesprekken met de medewerkers in de groep; deskundigheid; levert een bijdrage aan collegiale consultatie; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert schoolactiviteiten en voert deze uit; ziet toe op de naleving van de teamafspraken. onderhoudt contacten met de ouderraad. 5. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling deze zo nodig uit; levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten o.a. onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de ontwikkeling bestudeert relevante vakliteratuur. en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma s; formuleert de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van de school, Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan; draagt bij aan de pedagogische koers, zet deze in teamverband uit signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma s, het bewaken van de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van het deel van de school, het begeleiden van collega s bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en en verwerkt de koers in onderwijsprogramma s. opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Onderwijs

16 Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van coördinatie van het onderwijs, van functioneel leiding geven aan een groep medewerkers en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Intern Begeleider LA Intern Begeleider LA* Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden 28 pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; Functiebeschrijving 29 kennis van de leerstof; inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; Context inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair hulpverlening(sinstanties); onderwijs. De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; directeur belast met de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen; in de school en de begeleiding en professionalisering van leraren, en vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; ondersteunt de directeur bij de ontwikkeling van het zorgbeleid op vaardigheid in het aansturen van professionals; school. communicatieve vaardigheden. Resultaatgebieden Contacten 1. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school met de medewerkers van het team over hun functioneren en draagt zorg voor de uitwerking van het leerlingvolgsysteem resultaten om tot bijsturing te komen; volgens afspraken in het zorgplan; met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender resultaten c.q. problemen te bespreken; op, bewaakt de uitvoering en verzamelt toetsgegevens en/of met ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten groepsoverzichten; over leer- en gedragsproblemen van leerlingen om moeilijk organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt bespreekbare onderwerpen en knelpunten te bespreken en tot voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen; overleg en afstemming over oplossingsrichtingen te komen en om bewaakt procedures en afspraken m.b.t. leerlingenzorg; begeleiding, opvang en plaatsing te regelen; coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. leerlingen te bespreken; zorgleerlingen; met leerlingen in het kader van begeleiding; levert door het aanleveren van geaggregeerde informatie over met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen een met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school en de te adviseren. rapportage hiervan aan de inspectie; woont het overleg in het bovenschools IB-netwerk bij. * De functie wordt momenteel formeel gewaardeerd. De onderwijsgevende werkzaamheden zijn namelijk toegevoegd aan deze (van oorsprong OOP-)functiebeschrijving. De Laurentius Stichting veronderstelt dat deze nieuwe functie gewaardeerd zal worden als OP-functie (met bijbehorende salarisschalen). Onderwijs

17 2. Begeleiding leraren Kennis en vaardigheden draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega s binnen de school; algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische ondersteunt collega s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial en pedagogische kennis; teaching; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; adviseert collega s over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en vaardigheden in het ondersteunen van collega s; organiseert collegiale consultatie; vaardigheden in het gebruik van relevante gesprekstechnieken; ondersteunt collega s bij het interpreteren van gegevens over vaardigheden in het motiveren van collega s; de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van HBO bachelor werk- en denkniveau met nascholing op het gebied handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; van Interne Begeleiding. 30 ondersteunt collega s in het afnemen van eenvoudige diagnostische 31 toetsen en het invullen van observatieformulieren; Contacten observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega s met leraren en ouders over de begeleiding van zorgleerlingen om af voor aanpak van een zorgleerling; te stemmen; ondersteunt collega s in de contacten met ouders/verzorgers van met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van zorgleerlingen. leerlingen om afspraken te maken; met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats 3. Verzorgen van (individuele) interne begeleiding moet vinden om af te stemmen; doet onderzoek naar leerproblemen, gedrag, werkhouding en met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen achterblijvende leerresultaten bij (individuele) leerlingen; om afspraken te maken en af te stemmen; stelt samen (met de groepsleerkracht) handelingsplannen op; met het bovenschools IB-netwerk over inhoud, professionalisering voert (onderdelen van) handelingsplannen uit, zowel met individuele en samenwerking van scholen om af te stemmen. leerlingen als met (kleine) groepen leerlingen. 4. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten; bestudeert relevante vakliteratuur; het opzetten en bijhouden van de orthotheek. 5. Onderwijs en leerlingbegeleiding Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: de uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, de begeleiding en coaching van collega s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen. Kader: het zorgplan en de beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school; de begeleiding van de leraren; de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid. Onderwijs

18 Intern Begeleider LB Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Intern Begeleider LB* Onderwijsproces, Onderwijsbegeleiding Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren. Resultaatgebieden 1. Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit; adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het bovenschoolse zorgbeleid; stelt jaarlijks het zorgplan op binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools) beleidsplan; adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg) leerlingen; vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school, bovenschools en in het samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de inspectie; 2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingzorgsysteem volgens afspraken in het zorgplan; * De functie wordt momenteel formeel gewaardeerd. De onderwijsgevende werkzaamheden zijn namelijk toegevoegd aan deze (van oorsprong OOP-)functiebeschrijving. De Laurentius Stichting veronderstelt dat deze nieuwe functie gewaardeerd zal worden als OP-functie (met bijbehorende salarisschalen). Onderwijs

19 functie organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen; Beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresul- is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het taten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken zorgoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor; van didactische leerlijnen, het zorg dragen voor opzet en uitwerking coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen; van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het initieert en coördineert de indicatieaanvragen voor WEC-scholen, observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan de of LGF-leerlingen; collega s voor aanpak van een zorgleerling. coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd; Kader: het zorgplan en de beleidslijnen van de school. organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de 34 zorgleerlingen; kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse 35 coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de procedure van aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs; coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal school, van begeleiding en de professionalisering van leraren. Kennis en vaardigheden onderwijs in het basisonderwijs. algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho) didactische en (ortho)pedagogische kennis; 3. Begeleiding leraren inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega s binnen de vaardigheden in het coachen en begeleiden van collega s; school; ondersteunt collega s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial vaardigheden in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken teaching; adviseert collega s over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en van didactische leerlijnen; vaardigheden in het opzetten van plannen en het geven van organiseert collegiale consultatie; begeleidt en coacht collega s bij het interpreteren van gegevens adviezen; HBO master werk- en denkniveau passend bij het werkgebied over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; Interne Begeleiding. begeleidt en coacht collega s in het afnemen van diagnostische Contacten toetsen en het invullen van observatieformulieren; met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de stemmen; collega s voor aanpak van een zorgleerling; met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van ondersteunt collega s in de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen om afspraken te maken; zorgleerlingen. met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen; 4. Professionalisering met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt moet vinden om te adviseren; deze zo nodig uit; met het bovenschools IB-netwerk over inhoud, professionalisering neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. en samenwerking van scholen om af te stemmen. collegiale consultatie en intervisie; bestudeert relevante vakliteratuur. 5. Onderwijs en leerlingbegeleiding Onderwijs

20 Leraarondersteuner functie Functienaam Leraarondersteuner Salarisschaal 7 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De lerarenondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en leerlingbegeleiding uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering. Resultaatgebieden 1. Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding voert mede repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen; draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen; structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt mede na en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en speelt er in de les op in; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar; begeleidt leerlingen op basis van instructie, aan de hand van handelingsplannen en zoals voorzien in het zorgplan; houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar; assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders tijdens de ouderavonden. 2. Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; Onderwijsondersteunend

21 kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen; denkt mee over les- en opvoedingsdoelen; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en denkt mee over de vertaling hiervan in werkvormen en leeractiviteiten; doet voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal. Onderwijsassistent functie Professionalisering 39 houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit. Context Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, bij het kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: werkafspraken, vastgestelde opdrachten binnen het lesplan, behandel- en zorgplannen. Verantwoording: functioneel aan de leraar en hiërarchisch aan de leidinggevende over de kwaliteit van de ondersteuning van onderwijs en leerlingbegeleiding, van ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding en van deelname aan professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen; met leraren over de vorm en werkwijze van de lesondersteuning en leerlingbegeleiding om deze te bespreken en de leraren te informeren over de leerresultaten en leer- en gedragsproblemen; met ouders over de ontwikkeling van de leerling tijdens ouderavonden ter assistentie van de leraar om informatie uit te wisselen; met collega lerarenondersteuners over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. Functienaam Onderwijsassistent Salarisschaal 4 Werkterrein Onderwijsproces -> Instructie en assistentie Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, instrumenten Functiebeschrijving De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en neemt deel aan professionalisering. Werkzaamheden 1. Ondersteuning van de leraar/senior leraar bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar/senior leraar instructie hebben ontvangen; begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden, ziet toe op het handen wassen, tanden poetsen e.d.; inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.. houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en vervoer en corrigeert gedrag; helpt leerlingen bij expressie-activiteiten; assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken; ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen; begeleidt individuele leerlingen bij niveaulezen; helpt leerlingen bij het uitdiepen van een onderwerp in het documentatiecentrum; begeleidt leerlingen met een aparte leertaak en het registreren van het ontwikkelings- en leerproces; surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en Onderwijsondersteunend

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg 1 Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg Opleidingsniveau & denkniveau - HBO+ denk- & werkniveau - Opleiding; Master opleiding. Als beginnend CLZ-er kan gestart worden met een HBO+ opleiding IB.

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden verricht op

Nadere informatie

Beleidsnotitie functiemix

Beleidsnotitie functiemix Beleidsnotitie functiemix Door: Voorburg, 5 maart 2010 Marjan van Hof, consultant Besturenraad Piet-Hein Mees, consultant Besturenraad Mees Harms, adviseur Bond KBO Bijgestelde versie na overleg bestuur

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Functie-informatie Docent LB

Functie-informatie Docent LB Functie-informatie Docent LB 1. Context 1.1 Organisatie De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van samenwerkingsverband

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

G2 Referentiefuncties

G2 Referentiefuncties G2 Referentiefuncties 1. ondersteuner activiteitenleider I a) klasseassistent (niv 3) pedagogisch medewerker (niv 3) b) pedagogisch medewerker (niv 3) activiteitenleider c) klasseassistent (niv 3) sport-

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN BELEID INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja GMR PGMRinstemming 29-3-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix.

Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix. Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix. Leraren die in aanmerking willen komen voor een leraarsfunctie LB (BO) of LC (S(b)O) kunnen solliciteren op door Onderwijsstichting KempenKind

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

BS VILT. Competentieprofiel. MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld.

BS VILT. Competentieprofiel. MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld. BS VILT Competentieprofiel MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld. Alle functies die mogelijk zijn binnen STICHTING INNOVO, staan beschreven

Nadere informatie

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Conciërge Functienaam Codering Conciërge Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functienaam Salarisschaal brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functiebeschrijving inclusief competenties Context De werkzaamheden worden uitgevoerd in de sector bovenbouw van het Havo/Vwo volgens

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK 2009-04, 18 maart 2010 Bezwaarde benoemd in functie onderwijsassistent Schaal 4: bezwaar gegrond Samenvatting Het bezwaar van mevrouw A betreft de beschrijving van de functie in relatie tot de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs

ons middelbaar onderwijs ons middelbaar onderwijs Functieboek 1 augustus 2011 Omschrijving pagina 1 Hoofdcategorie DOCENTEN... 1 docent LB... 2 docent LC... 5 docent LD... 9 docent LE... 14 2 Hoofdcategorie OOP PRIMAIRE PROCES...

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO

Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO FUNCTIEBESCHRIJVING ZORGCOÖRDINATOR 1. Functie-informatie Onderwijssector : Voortgezet Onderwijs, categorie VMBO-t/ HAVO/ Atheneum/ Gymnasium/ TTVWO Functienaam Zorgcoördinator Organisatie Scholengroep

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LD Codering 006 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 12 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

Functiefamilie. Docenten

Functiefamilie. Docenten Functiefamilie Docenten Functiefamilie Docenten Algemeen De functiefamilie Docenten is bedoeld als voorbeeld voor de sector voortgezet onderwijs voor de indeling van docentenfuncties in het kader van het

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie