Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg"

Transcriptie

1 Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 1

2 Inhoud 1. Inleiding Functies binnen Jan Ligthartgroep Tilburg Toelichting FUWA PO functies en functiebeschrijvingen Functiebeschrijvingen... 6 Voorzitter College van Bestuur... 7 Directeur Onderwijskundig teamleider Intern begeleider Leraar LB Leraar LA Leraarondersteuner Bestuurssecretaresse Administratief medewerker Onderwijsassistent Conciërge Toelichting functiewaardering Bijlage A: Uitgebreide scoretoelichting functiewaardering Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 2

3 1. Inleiding Naar aanleiding van het Convenant Leerkracht van Nederland (2008) en de bepalingen in de CAO PO (2009) is Jan Ligthartgroep Tilburg in het schooljaar 2009/2010 gestart met het beschrijven van de functies binnen het functiehuis van de stichting. Van alle functies binnen de Jan Ligthartgroep zijn beschrijvingen en waarderingen conform het functiewaarderingssysteem FUWA PO opgesteld. Conform de CAO PO (2009) zijn werkgevers in het primair onderwijs hiertoe ook verplicht wanneer zij afwijken van normfuncties uit de CAO PO. In overleg met de P(G)MR wordt binnen Jan Ligthartgroep afgesproken: Omzetting van alle normfuncties naar FUWA PO functies. Alle functies conform FUWA PO waardering (art 5.3 lid 1). De samenstelling van het functieboek (soort, niveau en aantal functies binnen de stichting). Zie hoofdstuk 2 van deze notitie. Op schoolniveau worden vervolgens met de PMR afspraken gemaakt over: De inrichting van het functiehuis op schoolniveau, binnen de kaders van het afgesproken functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan en de afspraken over de functiemix. Op schoolniveau wordt een keuze gemaakt welke functies, zoals benoemd in dit functieboek, voorkomen. Met oog op de ontwikkelingen in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland (2008) en de doelstellingen ten aanzien van de functiemix, zal het functieboek de komende jaren een terugkerend onderwerp van gesprek zijn in het onderwijs. De functiemix is gericht op het vergroten van het loopbaanperspectief voor onderwijspersoneel. Voor het primair onderwijs geldt dat de werkgever per 1 augustus 2014 op brinnummer- en bestuursniveau de volgende verdeling heeft gerealiseerd: 40% LB functies en 2% LC functies. Conform de CAO PO (2009, art 5.3) dragen de werkgever en de P(G)MR jaarlijks voor 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix. De invoering van de functiemix is voor Jan Ligthartgroep Tilburg nader beschreven in de notitie invoeringsplan functiemix en FUWA PO. De komende jaren (t/m 2014) zal het functieboek met in achtneming van de afspraken over de functiemix een terugkerend onderwerp zijn. Bijgaand functieboek bevat een overzicht van de functies (naar soort, niveau en aantal) die binnen Jan Ligthartgroep Tilburg voorkomen. Van alle functies is een functiebeschrijving inclusief de schaal opgenomen. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 3

4 2. Functies binnen Jan Ligthartgroep Tilburg Op basis van het bepaalde in de CAO PO (2009) zijn de volgende functiecategorieën te onderscheiden: Directie Onderwijsgevend personeel Onderwijsondersteunend personeel Binnen bovenstaande functiecategorieën kent Jan Ligthartgroep Tilburg de volgende functies 1 : Bestuur/directie 1. Voorzitter College van Bestuur Schaal 14 (=DE) 2. Directeur Schaal 12 (=DC) Onderwijsgevend personeel 3. Onderwijskundig teamleider Schaal 10 (=LB) 4. Intern begeleider Schaal 10 (= LB) 5. Leerkracht LB Schaal 10 (= LB) 6. Leerkracht LA Schaal 9 (= LA) Onderwijsondersteunend personeel 7. Leraarondersteuner ` Schaal 7 8. Bestuurssecretaresse Schaal 6 9. Administratief medewerker Schaal Onderwijsassistent Schaal Conciërge Schaal 3 Op schoolniveau worden met de PMR afspraken over de inrichting van het functiebouwwerk op school binnen de bovenstaande kaders. 1 Functies (naar soort, niveau en aantal) worden op bestuursniveau met instemming van de P(G)MR vastgesteld en op schoolniveau met de PMR. Functies zijn vastgesteld op. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 4

5 3. Toelichting FUWA PO functies en functiebeschrijvingen Toekomstige functies Schaal Gepland Toelichting Bestuur/directie Voorzitter College van Bestuur Schaal 14 (=DE) September 2010 FUWA PO beschrijving, versie Ingangsdatum: per 1 januari Directeur Schaal 12 (=DC) DO FUWA PO beschrijving, versie Ingangsdatum: per 1 januari Onderwijspersoneel Onderwijskundig teamleider Schaal LB (=10) Vastgesteld DO Verg. GMR: november 2010 FUWA PO beschrijving, versie Nieuwe functie n.a.v. functiemix. Beschrijving en competentieprofiel zijn opgesteld. Ingangsdatum: per 1 augustus Internbegeleider Schaal LB (=10) Besloten FUWA PO beschrijving versie Nieuwe functie, wordt opengesteld via werving & selectie. Ingangsdatum: per 1 augustus Leraar LB Schaal LB (=10) Besloten FUWA PO beschrijving, versie Nieuwe functie n.a.v. functiemix. Ingangsdatum: per 1 augustus 2011/2012/2013/2014. Leraar LA Schaal LA (=9) Besloten FUWA PO beschrijving, versie Huidige medewerkers in deze functie ontvangen functiebeschrijving en weging conform FUWA PO. Ingangsdatum: per 1 januari OOP Leraarondersteuner Schaal 7 Vastgesteld DO: FUWA PO beschrijving, versie Functie komt niet op alle scholen voor. Huidige medewerkers in deze functie ontvangen functiebeschrijving en weging conform FUWA PO. Ingangsdatum: per 1 januari Bestuurssecretaresse Schaal 6 September 2010 FUWA PO beschrijving, versie Huidige medewerker in deze functie ontvangt functiebeschrijving en weging conform FUWA PO. Ingangsdatum: per 1 januari Administratief medewerker Schaal 5 Vastgesteld DO FUWA PO beschrijving, versie Conform FUWA PO een schaal 5 functie. Ingangsdatum: per 1 januari Onderwijsassistent Schaal 4 Vastgesteld DO: Conciërge Schaal 3 Vastgesteld DO: FUWA PO beschrijving, versie Functie komt niet op alle scholen voor. Huidige medewerkers in deze functie ontvangen functiebeschrijving en weging conform FUWA PO. Ingangsdatum: per 1 januari FUWA PO beschrijving, versie Huidige medewerkers in deze functie ontvangen functiebeschrijving en weging conform FUWA PO. Ingangsdatum: per 1 januari Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 5

6 4. Functiebeschrijvingen In dit hoofdstuk zijn de functiebeschrijvingen en waarderingen van alle functies die binnen Jan Ligthartgroep Tilburg voorkomen opgenomen. De functies zijn beschreven en gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem FUWA PO (versie ). Iedere functie is opgebouwd uit een beschrijving van: functie-informatie context resultaatgebieden kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kennis en vaardigheden contacten Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 6

7 FUWA PO Functiebeschrijving Functie-informatie Voorzitter College van Bestuur Functienaam Voorzitter College van Bestuur Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel directie/bestuur Salarisschaal 14 (=DE) Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten Verrichten van integrale managementtaken Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Uitvoerder VBS Datum Context De werkzaamheden worden verricht vanuit het bestuurskantoor van de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De stichting kent een College van Bestuur (voorzitter CvB) en op schoolniveau: directie, IB er, OTL-er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. Het College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter, heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van een Raad van Toezicht (RvT), welke zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle strategische beleidsgebieden bij het College van Bestuur gelegd. De Raad van Toezicht beperkt zich tot het geven van goedkeuring aan de door de het College van Bestuur opgestelde jaarrekening en tot het geven van goedkeuring (controle achteraf) aan het in samenspraak met de directieleden ontwikkelde strategische beleid. De voorzitter College van Bestuur draagt zorg voor het bestuur en beheer van de stichting, voor het initiëren en ontwikkelen van het strategisch beleid van de stichting en voor het leiding geven aan de directeuren van de basisscholen en medewerkers van het bestuurskantoor. Resultaatgebieden 1. Bestuur en beheer stichting. * ontwikkelt de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie); * bereidt de vaststelling van de (meerjaren)begroting, de jaarstukken en (sociaal)jaarverslag van de stichting voor; * bereidt de beslisvoorstellen door de RvT voor; * informeert gevraagd en ongevraagd de RvT omtrent relevante ontwikkelingen en aangelegenheden rond de stichting of de scholen; * vertegenwoordigt en profileert de stichting naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein; * vertegenwoordigt de stichting in interne en externe overlegsituaties o.a. de GMR, de vakcentrales en het overleg met de lokale overheid; * bouwt op en onderhoudt van voor de stichting relevante contacten en netwerken; * draagt zorg voor vaststelling van het schoolplan en de schoolgids van de onder de stichting ressorterende schole; * beslist over verwijdering van leerlingen. 2. Strategische beleidsontwikkeling stichting. * ontwikkelt meerjaren strategisch bedrijfs- en beleidsplan, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen in de regio; * vertaalt het strategisch beleid naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 7

8 * draagt zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het organisatiebrede (onderwijs)beleid en de bedrijfsvoering; * initieert en stimuleert vernieuwing van het (onderwijs)beleid en schept voorwaarden voor de uitvoering hiervan; * stelt richtinggevende (meerjaren)beleidsplannen en taakstellingen voor de scholen vast; * initieert projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale reikwijdte en stuurt deze aan; * formuleert richtlijnen voor het opzetten en bewaken van het financiële beleid, ontwikkelt de planning- en controlcyclus en ziet toe op de besteding van de toegewezen budgetten; * draagt zorg voor de ontwikkeling en vaststelling van het integraal personeels- en organisatiebeleid; * is verantwoordelijk voor de systematiek van de kwaliteitszorg en ziet toe op de uitvoering daarvan. 3. Leiding en sturing stichting. * geeft leiding aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuurskantoor; * leidt multidisciplinaire projecten en/of is voorzitter van commissies; * voert een gesprekkencyclus met de directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor; * zit het directieoverleg (overleg tussen CvB en de directeuren van de scholen) voor en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het overleg; * raadpleegt de directeuren omtrent voorgenomen of uit te voeren bovenschools beleid; * informeert de directeuren omtrent het gevoerde overleg met de RvT, door de RvT te nemen of genomen besluiten; * evalueert de communicatie tussen de locaties en het CvB (en omgekeerd) en zorgt waar nodig voor bijstelling; * draagt zorg/stimuleert afstemming en informatie-uitwisseling tussen de directeuren en het CvB over aangelegenheden binnen de afzonderlijke scholen die voor andere locaties van belang kunnen zijn; * bespreekt jaarplannen/jaarevaluaties van de scholen evenals het in te zetten meerjaren beleid. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het ontwikkelen van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie), het vertalen van het strategisch beleid naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen en het leiding geven aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuurskantoor. -Kader: de door de Raad van Toezicht vastgestelde strategische kaders. -Verantwoording: aan de Raad van Toezicht over het bestuur en beheer van de stichting, de strategische beleidsontwikkeling en de leiding en sturing aan de directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor. Kennis en vaardigheden - brede kennis van (ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs en de politiek-bestuurlijke processen in de regio; - kennis van en inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; - vaardigheid in het leidinggeven aan professionals; - vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten; - vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten, beleid, nieuwe ideeën, onderwijsprogrammeringen, etc.. Contacten - met directeuren van scholen over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de stichting; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 8

9 - met andere onderwijsinstellingen, onderwijsgerichte instanties, besturen en anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de stichting uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; - met de (lokale) overheid om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de stichting in te brengen en te verdedigen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met de Raad van Toezicht over beleidsaangelegenheden betreffende de stichting om verantwoording af te leggen. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 9

10 FUWA PO Functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Directeur Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel directie Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Uitvoerder VBS Datum Directeur Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De school betreft één van de scholen binnen de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De stichting kent een College van Bestuur (voorzitter CvB) en op schoolniveau: directie, IB er, OTL-er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. Het College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter, heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van een Raad van Toezicht (RvT), welke zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. In het bestuursstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en advisering op stichtingsniveau, is belast met het personeelsmanagement en is verantwoordelijk voor professionalisering van het personeel. Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. * geeft leiding aan de medewerkers op de school; * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school en bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * draagt zorg voor de opstelling van het schoolplan en de schoolgids op voor de school; * adviseert inzake het jaarverslag van de stichting; *beheert de aan de school toegekende formatieve en financiële middelen, en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan; * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating van leerlingen en adviseert over verwijdering van leerlingen; * beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het College van Bestuur; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; * voert het overleg met de medezeggenschapsraad. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 10

11 2. Beleidsontwikkeling voor de school. * vertaalt de door het College van Bestuur vastgestelde algemene beleidsuitgangspunten en kaders naar meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school; * is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het (onderwijs)beleid binnen de school; * adviseert en informeert het College van Bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma s van de school en legt beleidsvoorstellen voor aan het College van Bestuur; * realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; * participeert in de meningsvorming in de vergaderingen op stichtingsniveau; * neemt deel aan schooloverstijgende beleidscommissies. 3. Bijdrage beleidsontwikkeling en advisering (stichting). * volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de school en de stichting; * ontwikkelt beleidsdoelen op basis van de verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert het College van Bestuur hierover en adviseert over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; * adviseert het College van Bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid. 4. Personeelsmanagement. * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; * is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer, waaronder casemanagement op de school; * is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; * adviseert de voorzitter College van Bestuur over personele vraagstukken op de school; * levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de stichting. 5. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en collegiale consultatie; * bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van de door het College van Bestuur vastgestelde algemene beleidsuitgangspunten en kaders in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school,het volgen en analyseren van interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de school en de stichting, het leiding geven aan de medewerkers op de school, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het College van Bestuur. -Verantwoording: aan het College van Bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -advisering op stichtingsniveau, het personeelsmanagement en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 11

12 - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - proactieve attitude; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met ouders/verzorgers en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 12

13 FUWA PO Functiebeschrijving Onderwijskundig teamleider Functie-informatie Functienaam Onderwijskundig teamleider Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel Onderwijspersoneel Salarisschaal 10 (=LB) Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Management -> Overig management Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Uitvoerder VBS Datum Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs binnen de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg De stichting kent bovenschoolse functies en op schoolniveau: directie, IB er, OTL er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. De onderwijskundig teamleider geeft functioneel leiding aan en coördineert de onderwijsuitvoering binnen een bouw, levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en borging van het (onderwijskundig)beleid, geeft onderwijs en begeleidt leerlingen en is verantwoordelijk voor professionalisering. De onderwijskundig teamleider is lid van het schoolmanagementteam (MT) en is voor een deel van de formatieve ruimte vrijgesteld van de lesgevende taken. Resultaatgebieden 1. Functioneel leiding geven aan en coördinatie onderwijsuitvoering binnen een bouw. * stuurt een bouw aan en ziet toe op naleving van teamafspraken; * plant, organiseert en coördineert (dagelijkse) activiteiten in de uitvoering van het onderwijs en de overige activiteiten; * signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert de directie over te nemen maatregelen; * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van het deel van de school; *vertaalt het operationele beleid van de school naar de dagelijks uitvoering in een deel van de school en ziet toe op de uitvoering; * coördineert cyclische processen op het niveau van kind en leraar binnen een bouw; * stelt mede de jaarplanning en taakverdeling op; * leidt vergaderingen binnen een bouw; * coacht en begeleidt leraren en andere collega s binnen een bouw bij de organisatie en uitvoering van het onderwijs; * legt klassenbezoeken af, voert coachings-gesprekken en staat collega's bij bij uitdagende taken; * voert gesprekken met leraren binnen de bouw in het kader van de gesprekkencyclus (met uitzondering van het beoordelingsgesprek), desgewenst samen met de directie; * houdt mede de scholingsbehoeften binnen de eigen bouw bij en adviseert de directie hierover; * coördineert de begeleiding van startende leraren binnen een bouw; * verzorgt, desgevraagd, mede de intake en plaatsing van nieuwe leerlingen; * fungeert als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leraren op organisatorisch en onderwijsinhoudelijk gebied. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 13

14 2. Bijdrage ontwikkeling, implementatie en borging van het beleid binnen de school. * inventariseert onderwijskundige en organisatorische knelpunten binnen en buiten de eigen bouw en doet verbetervoorstellen t.b.v. methoden, werkwijzen, toetsen e.d.; * formuleert voorstellen voor ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijskundig beleid binnen een bouw; * implementeert en concretiseert op stichtings- en schoolniveau bepaald beleid binnen de bouw en creëert draagvlak voor de uitvoering van het beleid binnen een bouw; * ontwikkelt mede beleid in de school en adviseert de directie daarover o.b.v. analyses van de resultaten behaald door het gevoerde beleid; * adviseert en assisteert bij de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen; * levert binnen het managementteam een bijdrage aan de koers van de school; * geeft op basis van de eigen (dagelijkse) praktijk mede invulling aan en doet voorstellen t.b.v. de visie en strategievorming op de school; * levert een bijdrage aan het (meerjaren-) schoolplan en de schoolgids; * fungeert als sparringpartner voor de directie. 3. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * geeft les en begeleidt leerlingen; Verder zijn de werkzaamheden onder resultaatgebied 1. onderwijs en leerlingbegeleiding in de functiebeschrijving leraar van toepassing. 4. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur; * begeleidt leraren en andere collega s bij hun professionalisering in de vorm van supervisie, intervisie, coaching etc.. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het aansturen van een bouw en het toezien op naleving van teamafspraken, het formuleren van voorstellen voor ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijskundig beleid binnen een bouw, het geven van les en begeleiden van leerlingen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, en het vastgestelde school- en stichtingsbeleid. -Verantwoording: aan de directie voor wat betreft de kwaliteit van het functioneel leiding geven aan en coördinatie van de onderwijsuitvoering binnen een bouw, de bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en borging van het (onderwijskundig)beleid binnen de school, de onderwijs- en leerlingbegeleiding en van professionalisering. Kennis en vaardigheden - brede theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof, doelen en beoogde leerlijnen; - kennis van gesprekstechnieken en het toepassen daarvan naar professionals en ouders/verzorgers; - gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school en de stichting; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van professionals; - vaardigheid in het motiveren en stimuleren van collega s; - leidinggevende, communicatieve, organisatorische en adviesvaardigheden. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 14

15 Contacten - met collega s over zaken binnen de bouw om af te stemmen, te informeren en afspraken te maken; - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang, ontwikkeling en eventuele problemen van de leerlingen te bespreken; - met ouders/verzorgers en leraren over organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken binnen de bouw om te adviseren, c.q. problemen te bespreken; - met de directie over de begeleiding en coaching van leraren om tot nadere afspraken te komen; - met de directie over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren. Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters of een EVC-bewijs (erkenning eerder verworven competenties) afgegeven door een gecertificeerde aanbieder. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 15

16 FUWA PO Functiebeschrijving Intern begeleider Functie-informatie Functienaam Intern begeleider Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel Onderwijspersoneel Salarisschaal 10 (=LB) Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Datum Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs binnen de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De stichting kent bovenschoolse functies en op schoolniveau: directie, IB er, OTL er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en de begeleiding van leraren. De intern begeleider is lid van het schoolmanagementteam (MT). Resultaatgebieden 1. Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid. * analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerling-besprekingen en werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit; * adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het bovenschoolse zorgbeleid; * adviseert de directeur ten aanzien van de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen; * vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; * stelt een schoolspecifiek zorgplan op; * levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school, bij de werkgever en in het samenwerkingsverband; * levert een bijdrage aan het bovenbestuurlijke zorgplan; * analyseert de toetsresultaten en levert een bijdrage aan de evaluatie van de schoolresultaten met de directeur, het team en bovenschools. 2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school * draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan; * stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de uitvoering en verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten; * organiseert onderzoek en speciale hulp met betrekking tot zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming ten behoeve van zorgleerlingen; * ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken met betrekking tot leerlingenzorg en bewaakt deze; * is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor * coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen; * organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg met betrekking tot zorgleerlingen; * coördineert activiteiten met betrekking tot schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het LWOO / praktijkgericht onderwijs; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 16

17 * coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs; * coördineert desgewenst pre-teaching en remedial teaching 3. Begeleiding leraren * draagt kennis over leerlingenzorg over; * ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching; * adviseert over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert mede collegiale consultatie; * begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, stelt op basis daarvan de zorgbehoefte vast, het opstellen en uit-voeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; * begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren; * observeert klassensituaties en individuele leerlingen teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling; * ondersteunt in de contacten met ouders / verzorgers van zorgleerlingen; * begeleidt leerkrachten in het werken met nieuwe methodieken. 4.Professionalisering * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * bestudeert relevante vakliteratuur. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het bovenschoolse en schoolspecifieke zorgplan, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak van een zorgleerling -Kader: het zorgplan en beleidslijnen van de school, het opstellen en uitwerken van een groepshandelingsplan - Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, van begeleiding van leraren en van de eigen professionalisering Kennis en vaardigheden - algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren; - vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken; - vaardigheid in het motiveren van anderen; - vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen; - inzicht in onderwijsontwikkeling zowel landelijk als regionaal. Contacten - met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen; - met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te maken; - met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen, waaronder diagnostiek ; - met bovenschoolse organisaties (SWV en Platform WSNS) en netwerkcontacten van intern begeleiders over het bovenschoolse zorgbeleid om af te stemmen; - met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren; - met ouders van zorgleerlingen. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 17

18 FUWA PO Functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Leraar LB Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel onderwijspersoneel Salarisschaal 10 (=LB) Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Uitvoerder VBS Datum Leraar LB Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De school betreft één van de scholen binnen de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De stichting kent bovenschoolse functies en op schoolniveau: directie, IB er, OTL er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. Het managementteam van de school wordt gevormd door de directie en onderwijskundig teamleiders. De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie, levert bijdragen aan de voorbereiding en ontwikkeling op een specialisme en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; * registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen; * stelt (mede) het handelingsplan op en begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; * coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; * begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; * bespreekt probleemleerlingen met collega s, intern begeleider en/of de directie; * begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; * begeleidt (startende) leraren en collega s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; * begeleidt collega s bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen en voert deze uit; * bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 18

19 * levert gegevens aan voor het leerlingdossier; * geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; * neemt deel aan teamvergaderingen; * organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; * onderhoudt contacten met georganiseerd ouderoverleg. 2. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. * levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directie hierover; * signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van het onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s; * geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s en draagt zorg voor de implementatie hiervan; * zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op een specialisme. * formuleert met het team en/of de directie doelen van de school op een specialisme; * signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van het beleid op het specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; * doet voorstellen aan het team en de directie voor nieuwe programma s en draagt zorg voor de implementatie ervan; * treedt op als inhoudelijk klankbord op een specialisme en begeleidt of adviseert collega s. 4. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur; * begeleidt (startende) leraren bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing of verbetering van het onderwijs en het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s, het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing of verbetering van het beleid op het specialisme en het ontwikkelen van plannen daarvoor en het begeleiden van (startende) leraren bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Verantwoording: aan de directie over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, de bijdragen aan de voorbereiding en ontwikkeling op een specialisme en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en verdiepte kennis op het specialisme; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 19

20 - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van (startende) leraren; - communicatieve vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met het College van Bestuur, MR, en/of oudervertegenwoordigers over ontwikkelingen om deze, desgevraagd, toe te lichten; - met de directie over de begeleiding van onderwijsondersteunende medewerkers en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; - met de directie over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren; - met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen om informatie uit te wisselen. Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 20

21 FUWA PO Functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Leraar LA Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel onderwijspersoneel Salarisschaal 9 (=LA) Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Uitvoerder VBS Datum Leraar LA Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De school betreft één van de scholen binnen de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De stichting kent bovenschoolse functies en op schoolniveau: directie, IB er, OTL er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. Het managementteam van de school wordt gevormd door de directie en onderwijskundig teamleiders. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; * registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen; * stelt (mede) het handelingsplan op en begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; * coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; * begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; * bespreekt probleemleerlingen met collega leraren of intern begeleider en/of de directie; * begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; * bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; * levert gegevens aan voor het leerlingdossier; * geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; * neemt deel aan teamvergaderingen; * organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 21

22 * onderhoudt contacten met georganiseerd ouderoverleg. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. * draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; * vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; * doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; * zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Verantwoording: aan de directie over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen; - met collega leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. Werk- en denkniveau HBO werk- en denkniveau. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 22

23 FUWA PO Functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Leraarondersteuner Organisatie Jan Ligthartgroep Tilburg Onderdeel onderwijs ondersteunend personeel Salarisschaal 7 Werkterrein Onderwijsproces - Instructie en assistentie Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden Uitvoerder VBS Datum Leraarondersteuner Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De school betreft één van de scholen binnen de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De stichting kent bovenschoolse functies en op schoolniveau: directie, IB er, OTL er, leraren en (onderwijs)ondersteunende functies. De leraarondersteuner voert zelfstandige lestaken uit in onderwijs en leerlingbegeleiding, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering. De leraarondersteuner voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een leraar of IB er. Resultaatgebieden 1. Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding. * voert lestaken uit op activeringsgebied en aan de hand van methodisch materiaal, en begeleidt (groepen) leerlingen; * draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen; * structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * corrigeert (mede) onderwijsactiviteiten van leerlingen en stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling begeleidt hen op niveau van de zone van de naaste ontwikkeling; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en speelt er in de les op in; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar of intern begeleider; * begeleidt leerlingen op basis van instructie, aan de hand van handelingsplannen en zoals voorzien in het zorgplan; * houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar; * assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders/verzorgers op verzoek van de leraar. 2. Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * kiest en hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen binnen de school en passend bij het betreffende thema; * denkt mee over lesdoelen; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en denkt mee over de vertaling hiervan in werkvormen en leeractiviteiten; * doet voorstellen voor de aanschaf van (leer)materiaal; * woont overleg en vergaderingen bij; Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 23

24 * organiseert en leidt mede, in samenwerking met de leraar, koffieochtenden met ouders/verzorgers. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten (studiedagen). Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, bij het kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. - Kader: werkafspraken, vastgestelde opdrachten binnen het lesplan, behandel- en zorgplannen. - Verantwoording: functioneel aan de leraar d.m.v. rapportage/registratie en hiërarchisch aan de leidinggevende/ib-er over de kwaliteit van de ondersteuning van onderwijs en leerlingbegeleiding, van ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding en van deelname aan professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden. Contacten - met leerlingen om de lesstof aan te bieden, te bespreken en uit te leggen; - met leraren en intern begeleider over de vorm en werkwijze op activeringsgebied en leerlingbegeleiding om deze te bespreken en de leraren en intern begeleider te informeren over de leerresultaten en leer- en gedragsproblemen; - met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van de leerling ter assistentie van de leraar om informatie uit te wisselen indien de leraar daarom verzoekt; - met collega lerarenondersteuners over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie; - met externen om informatie uit te wisselen. Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie VBS 24

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Functie-informatie Functienaam Teamleider Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg 1 Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg Opleidingsniveau & denkniveau - HBO+ denk- & werkniveau - Opleiding; Master opleiding. Als beginnend CLZ-er kan gestart worden met een HBO+ opleiding IB.

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Functieboek & Functiebouwwerk

Functieboek & Functiebouwwerk Functieboek & Functiebouwwerk Datum: 7 december 2010 Auteur: Coralien Franken Status: Elly concept Ruggenberg, Ben Kennedie Notitie bestemd voor Bestuur en GMR Route: Bespreken in MT-overleg Bespreken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie