Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair"

Transcriptie

1 Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek dienen alle functies te worden opgenomen die binnen de stichting, op bestuurs- en schoolniveau, voorkomen. Functies die worden opgenomen in het functieboek zijn geldend voor alle scholen binnen het bestuur. In hoeverre functies ook daadwerkelijk aan alle scholen voorkomen komt tot uitdrukking in de functieboeken van de individuele scholen. Het vaststellen van het functieboek vereist de instemming van de personeelsgeleding van de GMR. Uit het functieboek moeten de individuele scholen een keuze maken van de functies die op schoolniveau gewenst zijn. Het samenstellen van de functieboeken op schoolniveau gebeurt in samenspraak met de MR-en van de individuele scholen. De stichting heeft er voor gekozen om alle functies te omschrijven en te waarderen volgens FUWA PO. Dit heeft tot gevolg dat alle medewerkers een nieuwe functieomschrijving gaan krijgen. Medewerkers die zich niet kunnen vinden in hun functieomschrijving hebben een individueel recht op bezwaar, conform de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Noot: in de CAO PO wordt de datum van 1 augustus 2008 genoemd als fatale termijn. Het feit dat de stichting deze termijn niet heeft gehaald heeft geen gevolgen voor medewerkers, noch voor de (school)organisatie(s). Wel zal alles in het werk worden gesteld om het functieboek op zo kort mogelijke termijn vast te stellen, waarmee in ieder geval aan de CAO-voorschriften wordt voldaan. Bij de formatie voor het nieuwe schooljaar zal het functieboek voor het eerst worden gehanteerd 1 De letterlijke tekst in de CAO PO luidt: Artikel 5.3 Functiebouwwerk 1. De werkgever en de PGMR maken op bestuursniveau vóór 1 augustus 2008 een afspraak over de samenstelling van het functieboek, waarbij: - de huidige normfuncties en de huidige niet-normfuncties blijven gehandhaafd, of - de huidige (norm)functies blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO worden gewaardeerd, of - alle (norm)functies volgens FUWA PO worden gewaardeerd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties opgenomen in Voorbeeldfuncties in FUWA PO. De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. De werkgever en de PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal. 2. De werkgever en de PMR maken vóór 1 augustus 2008 een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren)formatieplan besproken. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

2 2. Inhoud van het functieboek In het functieboek zijn alle functies opgenomen die thans voorkomen binnen de stichting Openbaar Onderwijs Primair en ook in de toekomst als gewenst worden beschouwd. Voor de omschrijving van de functie-inhoud is aansluiting gezocht bij de voorbeeldfunctieomschrijvingen die eerder door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn opgesteld en volgens FUWA PO 2 zijn gewaardeerd. Bij het selecteren van de functies is terughoudendheid betracht. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen te noemen: 1. Te veel verschillende functies heeft negatieve consequenties voor de flexibiliteit van de organisatie en, allicht, personeelsmobiliteit. 2. Te veel verschillende functies kan negatieve gevolgen hebben voor de keuzevrijheid van scholen en de totale bekostiging van de personeelsformatie. Ad. 1) Medewerkers die eenmaal benoemd zijn in een bepaalde functie, kunnen daar rechten aan ontlenen. Dit is aan de ene kant prettig en overzichtelijk. Immers, een functieomschrijving geeft duidelijke handvatten voor de betrokken medewerker inzake de te verrichten werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en de aan de werkzaamheden gekoppelde beloning en ook de leidinggevende weet exact waar de medewerker op aanspreekbaar is. Maar er zijn ook schaduwkanten aan het benoemen in een functie verbonden. Want als de medewerker niet langer in de functie kan worden gehandhaafd, om organisatorische of inhoudelijke redenen, zijn andere, niet tot de functie behorende, werkzaamheden niet langer als passend te duiden, zeker als de medewerker hier niet aan mee wil werken. Op deze manier kan de medewerker de (school)organisatie tot last worden, met alle kwalijke gevolgen van dien. Ook horizontale mobiliteit, in casu het veranderen van werkzaamheden binnen het competentieveld van de functie, behoort niet meer tot de mogelijkheden als de functie op een (te) smalle leest is geschoeid. Ad. 2) Zoals al genoemd in de inleiding zijn de functies die worden opgenomen in het functieboek van toepassing aan alle scholen binnen het bestuur. Een te grote differentiatie in functies zou tot gevolg kunnen hebben dat scholen op enig moment genoodzaakt worden formatieruimte beschikbaar te hebben voor functies die niet tot de primaire keuzes van de schoolorganisatie zouden horen. Daarbij is er ook nog het gevaar van prijsopdrijving van het totale personeelsbestand als er geen goede afspraken worden gemaakt over aantallen medewerkers die op bestuursniveau in aanmerking kunnen komen voor benoeming in een specifieke functie. Als te veel medewerkers worden benoemd in een hoger bezoldigde functie, zou op enig moment de personeelslast niet meer op te brengen zijn binnen de lumpsumbekostiging van de stichting. Zoals gezegd zijn de functies die zijn opgenomen in dit functieboek functies die thans binnen de stichting voorkomen of (nog) niet voorkomen maar wel als gewenst worden beschouwd. Het is altijd mogelijk om het functieboek op een later moment uit te breiden met één of meerdere functies. Het wegnemen van functies uit het functieboek daarentegen, zeker als er eenmaal medewerkers in deze functies zijn benoemd, is een stuk lastiger. 2 FUWA PO is de in de CAO PO voorgeschreven waarderingssystematiek van alle in het primair onderwijs voorkomende functies Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

3 3. De functies De volgende functies maken onderdeel uit van het functieboek van de stichting Openbaar Onderwijs Primair: Op Bestuursniveau Algemeen directeur schaal 13 Directiesecretaresse schaal 6 Coördinator systeembeheer schaal 9 Op schoolniveau Schoolmanagement Directeur Onderwijzend personeel (OP): Leraar Vakleraar Intern begeleider schaal DB schaal LA schaal LA schaal LB Onderwijsondersteunend personeel (OOP): Administratief medewerker schaal 4 Conciërge/onderhoudsmedewerker schaal Een toelichting op de gemaakte keuzes Op bestuursniveau Algemeen directeur In dit functieboek is een functieomschrijving opgenomen van een algemeen directeur met vergaande, door het bestuur gemandateerde, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op dit moment is de algehele leiding van de organisatie de gedeelde verantwoordelijkheid van twee functionarissen, die beide een aanstelling hebben in een (schooldirectieschaal) DC. Eén van de twee functionarissen zal met ingang van 1 oktober 2008 gebruik maken van de (deel)fpuregeling en, mogelijkerwijs, over een jaar zijn werkzaamheden volledig beëindigen. De vacature die hierdoor ontstaat zal niet worden herbezet. Door deze ontwikkeling komt de dagelijkse leiding van de stichting, vanaf 1 oktober overwegend maar uiteindelijk volledig, bij de overblijvende functionaris, te liggen. Het gegeven dat de managementwerkzaamheden uiteindelijk- door één persoon zullen worden vervuld leidt tot een andere functie-inhoud en ook een andere functiewaardering. Het is deze nieuwe functie die is opgenomen in dit functieboek. De functie van algemeen directeur is een onderwijsondersteunende functie. De algemeen directeur werkt wel voor het onderwijs, maar maakt geen onderdeel uit van de schoolorganisatie. Daarnaast kan worden gesteld dat voor het vervullen van de functie een onderwijsachtergrond of bevoegdheid niet persé noodzakelijk is. Directiesecretaresse De directiesecretaresse is verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van de algemeen directeur en de overige administratieve werkzaamheden binnen het bestuursbureau, alsmede de receptietaken. Het gaat om een unieke functie die verder niet voorkomt binnen de scholen van de stichting. Coördinator systeembeheer De coördinator systeembeheer verricht ICT-werkzaamheden in brede zin binnen het bestuursbureau, maar ook aan de (4) scholen van de stichting. Daarnaast adviseert de functionaris de ICTcoördinatoren op de scholen over het gebruik van allerhande (educatieve) hard- en software. Het gaat om een unieke functie die verder binnen de scholen van de stichting niet voorkomt. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

4 3.1.2 Op schoolniveau Directeur (schaal DB) De functie van directeur is de hoogste functie die aan iedere school voorkomt. Elke school heeft een eigen directeur die eindverantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden van alle medewerkers in de school. Voor de specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeuren wordt verwezen naar het Directiestatuut. De directeur wordt binnen de stichting altijd bezoldigd in schaal DB, ongeacht de leerlingenaantallen van de scholen. De voorbeeldfunctieomschrijving van directeur DB wordt als passend gezien om in het functieboek van de stichting te worden opgenomen. Intern begeleider (schaal LB) De Intern begeleider is een taakspecialist waarvoor een aparte functieomschrijving is gemaakt. De Intern begeleider heeft een aparte positie in de school, die zich qua verantwoordelijkheden bevind tussen de leraren en de directeur van de school. De scholen hebben geen adjunct directeuren. Bij afwezigheid van de directeur wordt de taak van waarnemend directeur door de intern begeleider vervuld. Leraar (schaal LA) De leraar LA is de binnen de stichting meest voorkomende functie. De leraar is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs. Ook hier is gekozen voor de voorbeeldfunctieomschrijving, omdat deze als passend wordt ervaren voor de werkzaamheden. Gespecialiseerde werkzaamheden binnen de leraarsfunctie die wellicht voor een hogere bezoldiging in aanmerking zouden komen worden vooralsnog beschouwd als taken binnen de leraarsfunctie. Een hogere beloning zou door middel van beloningsdifferentiatie moeten worden gerealiseerd. Hiervoor zal nog apart beleid worden ontwikkeld. Uitzondering op deze regel zijn de werkzaamheden van de Intern begeleider. Hiervoor is wel een aparte functieomschrijving opgenomen in het functieboek. Vakleraar (schaal LA) De functie van vakleraar is een nieuwe functie binnen de stichting. De functie zal alleen worden gehanteerd als de leerkracht uitsluitend bevoegd is voor het verzorgen van onderwijs in een specifiek vakgebied. Voorbeelden zijn: bewegingsonderwijs, drama, muziekonderwijs, etc. Als de (vak)leerkracht ook een reguliere onderwijsbevoegdheid heeft, zal de gewone aanstelling van leraar worden gehanteerd / gehandhaafd. Administratief medewerker (schaal 4) De administratief medewerker is verantwoordelijk voor allerhande uitvoerende administratieve handelingen in de school. De werkzaamheden worden volgens FUWA PO gewaardeerd in schaal 4. Een aantal administratieve krachten is thans nog aangesteld in een schaal 3-functie. Als deze medewerkers voldoen aan de vereiste competenties, zullen zij worden opgeschaald naar de nieuwe functieschaal. Het is de bedoeling om de opschaling te doen plaatsvinden met ingang van 1 januari Conciërge / onderhoudsmedewerker (schaal 4) De conciërge verzorgt onderhouds- en beheerstaken aan de school. Alle 4 de scholen hebben een conciërge, zei het dat op 2 van de 4 scholen conciërges werkzaam zijn via stichting Pantar, de IDbanenregeling. Het is de bedoeling dat dit in de komende jaren anders wordt. De functie van conciërge / onderhoudsmedewerker is een nieuwe functie. De huidige functie van conciërge kent een andere functieomschrijving en een lagere (schaal 3) bezoldiging. De (2) conciërges die in deze functie / schaal zijn aangesteld zullen worden aangesteld in de nieuwe functie, als zij voldoen aan de vereiste competenties. Het is de bedoeling om de opschaling te doen plaatsvinden met ingang van 1 januari Uitlopende functies Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

5 De functies zoals hierboven omschreven zijn, op drie na, functies die thans aanwezig zijn en ook naar de toekomst toe als gewenst worden beschouwd. De functies van algemeen directeur, vakleraar en conciërge / onderhoudsmedewerker zijn nieuwe functies, die wel als gewenst worden beschouwd en om die reden in het functieboek zijn opgenomen. Daar staat dus tegenover dat er binnen de stichting ook functies voorkomen die, naar de toekomst gekeken, niet (meer) als gewenst worden beschouwd. Deze functies (adjunct directeur, lerarenondersteuner, onderwijsassistent, leraar plus) zijn niet in het functieboek opgenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de betreffende medewerkers. Hun aanstelling zal worden gecontinueerd op gelijkblijvende gronden. Echter op het moment dat de functies vacant komen zullen zij niet worden herbezet. Nieuwe functies: leraar excellent Zoals al genoemd is het niet uit te sluiten dat het functieboek in de toekomst zal worden uitgebreid met nieuwe functies. In dit licht is het goed om alvast te melden dat met ingang van het schooljaar , in het kader van de zgn. functiemix 3, de functie van leraar excellent zal worden opgenomen in het functieboek. In de nieuwe CAO, , zullen de criteria waar deze functie aan zal moeten voldoen, nader worden uitgewerkt. Maar uiteraard kunnen naast deze voorgeschreven functies ook eigen gewenste nieuwe functies worden opgenomen. Evaluatie en bijstelling functieboek Om te bezien of het functieboek nog voldoet zal het ten minste eens in de twee jaar worden geëvalueerd en bezien op actualiteit en volledigheid. Zo nodig zal het functieboek worden aangepast aan de actuele situatie. Bijlagen: De functieomschrijvingen van de (9) hiervoor genoemde functies 3 De minister is met de sociale partners overeengekomen dat er functiedifferentiatie zal worden doorgevoerd binnen de leraarsfunctie. Voor het basisonderwijs komen er functies die worden bezoldigd in LB en LC, in het speciaal onderwijs in LC en LD. Besturen hebben een bepaalde mate van vrijheid in de keuze van nieuwe functies. Vanaf 1 augustus 2010 zal het lumpsumbudget voor de scholen hierop worden aangepast, zodat de scholen de hoger bezoldigde leraarsfuncties ook kunnen bekostigen. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

6 Algemeen directeur Functienaam: Algemeen directeur Salarisschaal: 13 Werkterrein: Activiteiten: Management -> Directie/bestuur Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren, coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de stichting Openbaar Onderwijs Primair. De stichting omvat 4 scholen voor openbaar primair onderwijs: 3 in de gemeente Diemen en 1 in de gemeente Duivendrecht / Ouderamstel. De stichting heeft, teneinde de positie van de schoolorganisaties te waarborgen, te maken met bestuurlijk overleg over diverse beleidsterreinen met o.a. gemeenten, provincie(s) en andere vertegenwoordigers uit de maatschappelijk relevante omgeving. Het overleg heeft een gemiddelde mate van complexiteit en er spelen op beperkte schaal strategische en maatschappelijke aspecten waar het bestuur op moet inspelen. Het bestuur vervult in beleidsmatige en beheersmatig zin een toezichthoudende rol, waardoor de algemeen directeur beleidsmatig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen voor het bestuur van de stichting. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur vastgelegd: er is dus sprake van een vergaande mandatering van bestuurstaken. De algemeen directeur draagt zorg voor de beleidsontwikkeling namens het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, geeft leiding en sturing aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Werkzaamheden 1. Beleidsontwikkeling namens bestuur. ontwikkelt beleid met betrekking tot integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen; ontwikkelt organisatiebrede en integrale beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert het bestuur hierover; draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie; draagt zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het organisatiebrede onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering, gekenmerkt door complexiteit en integraliteit; leidt multidisciplinaire projecten en/of is voorzitter van commissies en ontwikkelt beleid namens het bestuur; adviseert het bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; adviseert het bestuur over de vast te stellenalgemene beleidskaders; levert managementinformatie aan het bestuur; vertegenwoordigt het bestuur naar externe overlegpartners. 2. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor scholen. vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen; vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar meerjarenbeleid voor onderwijsprogrammering en organisatieontwerp op de scholen; Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

7 vertaalt de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar een inbreng in het overleg met en het besluitvormingsproces van de lokale overheid; initieert en stimuleert vernieuwing van het onderwijsbeleid; zorgt voor de totstandkoming van operationele werkplannen op de scholen en de afstemming tussen die plannen. 3. Leiding en sturing organisatie geeft leiding aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuursbureau/de staf; is verantwoordelijk voor de opstelling van een organisatiebreed meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting; is verantwoordelijk voor de opstelling van het (sociaal) jaarverslag en de jaarrekening; vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overlegsituaties o.a. met de GMR, de vakcentrales en het overleg met de lokale overheid; legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding), welzijn en jeugdzorg; zorgt voor coördinatie en afstemming van de contacten en het opbouwen van netwerken. 4. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het ontwikkelen van beleid met betrekking tot integrale schooloverstijgende beleidsdoelstellingen, het vertalen van de integrale beleidsdoelstellingen van het bestuur naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen, het leiding geven aan de directeuren van de scholen en het personeel van het bestuursbureau/de staf. Kader: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur. Verantwoording: aan het bestuur over de beleidsontwikkeling namens het bestuur, de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op de diverse beleidsterreinen van de scholen, het leiding en sturing geven aan de schoolorganisatie en de eigen professionalisering. Kennis en vaardigheden brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; brede kennis en inzicht inde maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs; inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs; vaardigheid in het leidinggeven aan professionals; vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten; vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigingen van standpunten, nieuw ideeën, onderwijsprogrammering etc.. Contacten met directeuren van scholen over beleidsaangelegenheden om adviezen te formuleren en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie; met de lokale overheid om deel te nemen aan het overleg en daarbij de standpunten van de organisatie in te brengen en te verdedigen; met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante organisaties om het beleid en de belangen van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

8 Coördinator systeembeheer Functienaam: Coördinator systeembeheerder Salarisschaal: 9 Werkterrein Bedrijfsvoering, informatie en communicatie techniek Activiteiten Adviseren en coördineren van ict-werkzaamheden, installatie, onderhoud en beheer van ict-producten Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau en de scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De coördinator systeembeheer coördineert en adviseert over allerhande ICT-aangelegenheden en telecommunicatie, verzorgt de installatie, onderhoud, beheer en beveiliging van de besturingssystemen, de servers en alle overige hard/ en software, draagt zorg voor de gebruikersondersteuning en is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Werkzaamheden 1. coördineren en adviseren in ICT-aangelegenheden en telecommunicatie stelt op basis van marktverkennings- en kwaliteitsonderzoek adviesplannen op voor de aanschaf van apparatuur en programmatuur, de inrichting van netwerken en servers, de beveiliging van infrastructuur en data en de rechten en plichten van eindgebruikers; voert namens de algemeen directeur onderhandelingen met leveranciers over prijs, levertijd, kwaliteit van service en nazorg van producten en diensten; adviseert ten aanzien van door doelgroepen gewenste specifieke voorzieningen op het gebied van hard- en software; verzorgt periodiek kennis- en informatie-overdracht aan de ICT-coördinatoren in de scholen; informeert de ICT-coördinatoren in de scholen over technische ontwikkelingen op het gebied van ICT. 2. installatie, onderhoud, beheer en beveiliging van besturingssystemen, servers, harden software verricht installatie- en onderhoudswerkzaamheden van servers en allerhande overige hard- en software; bepaalt de inrichting van netwerken en servers, de beveiliging van infrastructuur en data en de rechten en plichten van eindgebruikers; zoekt de oorzaak van steeds terugkerende storingen, beoordeelt de knelpunten, lost het probleem zelfstandig op of draagt zorg voor het oplossen; ziet toe op een juist en efficiënt gebruik van het systeem, signaleert onregelmatigheden, lost deze op en rapporteert hierover; bewaakt de belasting van de technische infrastructuur van het systeem en doet tijdig voorstellen aan de algemeen directeur voor capaciteitsaanpassing; begeleidt medewerkers van externe firma s via opdrachten, aanwijzingen en instructies; Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

9 rapporteert aan de algemeen directeur over de kwaliteit van de ingehuurde diensten alsmede de werkuren van derden, materiaalverbruik en tijdsduur; voert het licentiebeheer uit, alsmede de onderhoudscontracten en de administratie van de apparatuur; bewaakt en monitort de opslag- en backup-systemen; verzorgt en onderhoudt het IT-handboek 3. gebruikersondersteuning fungeert als eerste aanspreekpunt voor de ICT-ers in de scholen en geeft directe ondersteuning bij problemen en/of storingen; ontvangt en registreert binnenkomende meldingen ten aanzien van problemen bij het gebruik van de systemen en verschillende applicaties; bewaakt de voortgang van de afhandeling van de meldingen; instrueert gebruikers over specifieke toepassingsmogelijkheden; ontwerpt en implementeert netwerkcomponenten. 4. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten; bestudeert relevante vakliteratuur Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het adviseren op basis van marktverkennings- en kwaliteitsonderzoek voor de aanschaf van apparatuur en programmatuur, de inrichting van netwerken en servers, de beveiliging van infrastructuur en data en de rechten en plichten van eindgebruikers, het verrichten van installatieen onderhoudswerkzaamheden van servers en allerhande overige hard- en software, het geven van ondersteuning aan de ICT-coördinatoren bij het oplossen van problemen en/of storingen. Kader: met elkaar samenhangende richtlijnen en procedures, technische (automatiserings) voorschriften en standaarden en systeemdocumentatie voor de toepassing van ICT-systemen Verantwoording: aan de algemeen directeur over de kwaliteit van de coördinatie en advisering in ICTaangelegenheden en telecommunicatie, het onderhoud, beheer en installatie van systemen, de gebruikersondersteuning en de eigen professionalisering. Kennis en vaardigheden Algemene theoretische kennis van ontwikkelingen alsmede vaktechnische kennis op het gebied van interne netwerken, het interne besturingssysteem en van de gebruiksmogelijkheden van de systemen en daarbij horende computers en randapparatuur; Kennis van de werking en mogelijkheden van de betreffende informatiesystemen en van de hierbij horende technische regels en voorschriften; Kennis van de gebruikte hard- en software en van de hierbij behorende technische regels en voorschriften; inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs; vaardigheid in advisering op basis van marktverkennings- en kwaliteitsonderzoek; vaardigheid in het installeren, onderhouden en beheren van besturingssystemen en servers vaardigheid in het ondersteunen van de ICT-ers in de scholen en andere gebruikers. Contacten met de algemeen directeur over de aanschaf van hardware en systeemsoftware, ter advisering en om af te stemmen; met directeuren en op de scholen werkzame ICT- coördinatoren over technische ontwikkelingen en kennisoverdracht, om te informeren en af te stemmen; met leveranciers over de kwaliteit, prijs en leveringscondities van te leveren apparatuur, programmatuur, diensten en producten, alsmede over de ondersteuning bij storingen om afspraken te maken en af te stemmen; met doelgroepen ten aanzien van gewenste specifieke voorzieningen op het gebied van hard en software, om informatie uit te wisselen en af te stemmen; Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

10 met leden van werk-, project- en klankbordgroepen. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

11 Directiesecretaresse Functienaam: Directiesecretaresse Salarisschaal: 6 Werkterrein: Activiteiten: Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Bewerken van gegevens, beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen het bestuursbureau van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De directiesecretaresse verleent secretariële ondersteuning aan de algemeen directeur, verricht algemene secretariaats- en receptiewerkzaamheden binnen het bestuursbureau en draagt zorg voor de eigen professionalisering. Werkzaamheden 1. Secretariële ondersteuning aan de algemeen directeur het behandelen van de voor de algemeen directeur bestemde post, het signaleren van urgente (post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde documenten; het, in overleg, indelen en bewaken van de agenda van de algemeen directeur en het daarbij onderkennen van het belang van de vertrouwelijkheid van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie/vertrouwensfunctie; het administratief, organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten, inclusief het complementeren van de vergaderstukken, het archiveren van de vergaderstukken, het notuleren en uitwerken van de notulen van de vergaderingen en het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de daarin gemaakte afspraken en genomen besluiten; het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werk- en vergaderdossiers ten behoeve van de algemeen directeur; het opzetten en bijhouden van een werkarchief voor de algemeen directeur, het bewaken van de tijdige en volledige aanlevering van de te archiveren stukken en het complementeren van de dossiers; het naar eigen inzicht voorbereiden van brieven, met gebruik van bestaande sjablonen en formats en het daarvoor verzamelen en bewerken van (aanvullende) informatie. 2. Algemene secretariaats- en receptiewerkzaamheden het aannemen van telefoongesprekken en bij afwezigheid noteren of doorgeven van boodschappen, eventueel verstrekken van informatie aan de hand van beschikbare gegevens; het inboeken en distribueren van de inkomende post; het uitboeken en verzenden van de uitgaande post; het in concept voorbereiden van correspondentie van algemene aard; het typen van verlangde bescheiden en deze overleggen ter ondertekening; het zorgdragen voor de verdere afhandeling van correspondentie (kopiëren en distribueren); het verzorgen van de koffie en thee tijdens gesprekken, vergaderingen of andere besprekingen. 3. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

12 neemt deel aan voor het beroep relevante cursussen en trainingen. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen, het zelfstandig voorbereiden van brieven, het verzamelen en ordenen van gegevens en het maken en afhouden van afspraken voor de algemeen directeur; Kader: interne administratieve en procedurele werkafspraken Verantwoording: aan de algemeen directeur over de kwaliteit van de secretariële ondersteuning, de algemene secretariaats- en receptiewerkzaamheden en de eigen professionalisering. Kennis en vaardigheden Vaktechnische kennis van de procedurele en administratieve organisatie; Kennis van de Nederlandse taal en grammatica; Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de staf Algemene directie; Vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van notulen en het naar eigen inzicht voorbereiden van brieven; Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van (digitale) archieven en werkdossiers; Vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken en/of afhouden van afspraken. Contacten Met derden om (agenda)afspraken te maken en af te houden (bufferfunctie) voor de algemeen directeur, waarbij tevens zorgvuldig dient te worden omgegaan met naar aard gevoelige onderwerpen; Met derden over de secretariële en/of administratieve afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

13 Directeur Functienaam: Directeur Salarisschaal: DB Werkterrein: Activiteiten: Management -> Schoolmanagement Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren, coördinatie van activiteiten en processen Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De algemeen directeur van de stichting vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces, is belast met het personeelsmanagement en is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Op de school zijn een directeur, een intern begeleider, (vak)leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling (school) vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; adviseert en informeert het bestuur of de algemeen directeur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de algemeen directeur of het bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

14 beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement geeft leiding aan de medewerkers op de school; stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; adviseert het bestuur of de algemeen directeur over personele vraagstukken op de school; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. 5. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. Verantwoording: aan de algemeen directeur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement en van de eigen professionalisering. Kennis en vaardigheden brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; adviesvaardigheden; vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; vaardig in het aansturen van professionals. Contacten met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

15 Intern begeleider Functienaam: Intern begeleider Salarisschaal: LB Werkterrein: Activiteiten: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren en is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Op de school zijn een directeur, een intern begeleider, (vak)leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit; adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het bovenschoolse zorgbeleid; adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen; vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; stelt het bovenschools en schoolspecifiek zorgplan op; levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school, bij de werkgever en in het samenwerkingsverband. 2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan; stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de uitvoering en verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten; organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen; ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt deze; is voorzitter bij leerlingenbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor; coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen; organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen; coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs; coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

16 3. Begeleiding leraren draagt kennis over leerlingenzorg over; ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching; adviseert over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale consultatie; begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren; observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling; ondersteunt in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen. 4. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; bestudeert relevante vakliteratuur. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingenbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het bovenschools en schoolspecifieke zorgplan, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak van een zorgleerling. Kader: het zorgplan en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, van begeleiding van leraren en van de eigen professionalisering. Kennis en vaardigheden algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren; vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken; vaardigheid in het motiveren van anderen; vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. Contacten met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen; met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te maken; met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen; met bovenschoolse organisaties (SWV en Platform WSNS) en netwerkcontacten van intern; begeleiders over het bovenschoolse zorgbeleid om af te stemmen; met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

17 Leraar Functienaam: Leraar Salarisschaal: LA Werkterrein: Activiteiten: Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen van informatie en vaardigheden Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering. Op de school zijn een directeur, een intern begeleider, (vak)leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingendossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

18 draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de eigen professionalisering. Kennis en vaardigheden theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening((s)instanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; communicatieve vaardigheden. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie; met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

19 vakleraar Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten : vakleraar : LA : Onderwijsproces >Leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden Functieomschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair onderwijs van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De vakleraar begeleidt leerlingen en geeft onderwijs binnen het eigen vakgebied, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs in het eigen vakgebied en is verantwoordelijk voor professionalisering. Op de school zijn een directeur, een intern begeleider, (vak)leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Werkzaamheden 1. Leerlingbegeleiding en onderwijs Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; Geeft les aan leerlingen binnen het eigen vakgebied; Hanteert binnen het eigen vakgebied verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten; Stimuleert en begeleidt binnen het eigen vakgebied sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; Speelt in de les in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, daar waar deze het vakgebied raken; Begeleidt (individuele) leerlingen aan de hand van (vaststaande) programma s; Stelt rapportages op over de vorderingen van de leerlingen; Woont leerlingenbesprekingen bij vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise; Neemt deel aan teamvergaderingen; Organiseert schoolactiviteiten binnen het eigen vakgebied en voert deze uit. 2. Bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma s binnen het eigen vakgebied; Voert overleg met betrokkenen over de binnen het eigen vakgebied te volgen pedagogische en didactische koers en verwerkt deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten; Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

20 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en het verzorgen van leerlingbegeleiding binnen het eigen vakgebied, het (mede) uitzetten van de pedagogische koers binnen het eigen vakgebied, het voeren van overleg hierover en het verwerken van deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: met elkaar samenhangende onderwijs wet- en regelgeving, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur van de school over de kwaliteit van de leerlingbegeleiding en het onderwijs, van de bijdrage aan de voorbereiding en de ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden Theoretische en praktische vakinhoudelijke didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; Kennis van de leerstof; Inzicht in en kennis van de organisatie en werkwijze van de school; Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; Communicatieve vaardigheden. Contacten met leerlingen om de lesstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met de directie van de school over de kaders waarbinnen het vakonderwijs plaats moet vinden om tot afstemming te komen; met leerkrachten en/of ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met collega vakleraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie. Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair V

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg 1 Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg Opleidingsniveau & denkniveau - HBO+ denk- & werkniveau - Opleiding; Master opleiding. Als beginnend CLZ-er kan gestart worden met een HBO+ opleiding IB.

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Functieboek & Functiebouwwerk

Functieboek & Functiebouwwerk Functieboek & Functiebouwwerk Datum: 7 december 2010 Auteur: Coralien Franken Status: Elly concept Ruggenberg, Ben Kennedie Notitie bestemd voor Bestuur en GMR Route: Bespreken in MT-overleg Bespreken

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Concept nr. 3 Maart 2010-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Functieboek... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Keuze Functieboek Het Sticht... 5 1.3 Overzicht huidige normfuncties en

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie