Kellebeek College Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kellebeek College Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Kellebeek College Jaarverslag 2010

2 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011

3 Inhoudsopgave Voorwoord Directieverslag Algemene gegevens Ontwikkelingen strategisch proces en positionering Speerpuntenbeleid opgenomen in het jaarplan 2010 en behaalde resultaten6 2. Jaarverslag Wettelijke vereisten Opbrengst a Opbrengst educatie Programma Leerproces Trajectbegeleiding Omgang en veiligheid Systematische kwaliteitszorg Examinering Personeel Resultatenbox Innovatiebox Stagebox VSV-projectgelden Intensivering taal en rekenen IBO gelden EVC Duale trajecten Laaggeletterdheid Leerlinggebonden financiering, LGF

4 Voorwoord Het jaar van de RVT s. In 2010 heeft het verder uitbouwen van de RVT s nadrukkelijk bij iedereen op de agenda gestaan. Een logische, volgende stap was het verder afstemmen van de organisatie op het werken in teams.. Ook op managementniveau werd gekozen voor het werken in teams. Er ontstonden twee managementteams, met de voormalige unitdirecteur als voorzitter, een meewerkend voorman. Daarnaast werd verder vorm gegeven aan de rollen van sterrol- en domeinhouders. Dit facet zal zeker nog de nodige aandacht vragen in de komende periode. Een enerverend jaar, waarin de teamscans hebben plaatsgevonden en waarbij de teams hun bevindingen aan elkaar hebben gepresenteerd. Duidelijk werd dat er grote verschillen waren tussen de teams. Op zich natuurlijk niet verwonderlijk gelet op de diversiteit van startmomenten en ervaringen vanuit het verleden. Een aantal teams heeft de scholing op dit onderdeel al volledig afgerond, enkele teams zitten nu in de afrondende fase. Duidelijk wordt het dat de ingeslagen weg voldoende perspectief biedt om het concept verder uit te bouwen. De resultaten van de JOB enquête leverden wel enkele aandachtspunten voor de komende periode. Meer eenduidigheid tussen de docenten onderling als het gaat over de uitvoering van het onderwijs. Studenten willen nadrukkelijker betrokken zijn bij de inrichting van het onderwijs. Het project Matchpoint is dit jaar verder doorontwikkeld en heeft zeker een bijdrage geleverd aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters. De doorstroom naar een vervolgopleiding laat nog te wensen over, tussentijdse instroom blijft een probleem. In het kader van de Plusvoorziening werd NOVA-plus opgestart. Kwetsbare jongeren wordt de kans geboden hun niveau 2 opleiding te vervolgen bij NOVA om hun kans van slagen te verhogen. Wat betekent Find your destination voor het personeelsbeleid. In dit kader is in de tweede helft van het jaar een begin gemaakt met het uitwerken van typerende competenties en gedragingen voor medewerkers van het Kellebeek College. Deze competenties kunnen o.a. een rol spelen bij werving en selectie, persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en training. Het bouwterrein voor onze nieuwbouw heeft zijn vorm gekregen en is inmiddels bouwrijp. Aan het eind van het jaar was ook duidelijk dat een definitief akkoord met de gemeente voor handen was. Naast dit integrale jaarverslag kent het Kellebeek College nog een aantal jaarverslagen waar ik graag naar wil verwijzen. Nova en Via kennen ieder een zeer uitgebreid jaarverslag, per schooljaar. Ook het Bureau LeerlingenZorg kent zijn eigen jaarverslag. G.H.M.S. Zacht Directeur Kellebeek College 3

5 1. Directieverslag 1.1 Algemene gegevens In 2010 heeft er een wijziging is de lijnstructuur plaatsgevonden. Voor een deel is het werken in afdelingen verlaten en zijn de teams op een andere wijze geclusterd. Verder vormen de unitdirecteur en afdelingsmanager een managementteam, waarvan ieder lid een cluster van teams aanstuurt. De unitdirecteur heeft daarbij de rol van primus interparis. Lijnstructuur: Directie F. Zacht Kellebeek College Nova en Via G. Suijkerbuijk, K. Luysterburg, F. Hagenaars, W. Sanders Kellebeek College (MBO Dienstverlening) P. Lauwen, K. van Nieuwenhuijzen, H. Franken Nova AKA K. Luysterburg 4 teams Nova VAVO + ISK W. Sanders 4 teams Via BE G. Suijkerbuijk 2 teams Via NT2 F. Hagenaars 3 teams OA, PW, UV Peter Lauwen 3 teams AA, DA, TA, VP K. van Nieuwenhuijzen 4 teams HZW, MZ, VZ H. Franken 3 teams Stafstructuur: Directeur F. Zacht Controller E. van de Pol Directiesecretariaat L. Jochems - Clarijs J. van Domburg Stafsecretariaat N. Lindenberg Onderwijs & Innovatie W. Buitendijk K. Asscher Financiën M. Bastiaansen A. Deelen K. Luijkx F. Oerlemans E. Sijercic I. Kross Deelnemersadm S. Jansen H. Agyemang Facilitair G. van Raalten M. Faas F. de Windt Marketing & Communicatie M. de Bruijn P&O W. Hermans H. Duijzer A. Haumahu R. Laming 4

6 De stand van het aantal medewerkers in december 2010 is: 485 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van het personeel van het Kellebeek College op was 50 jaar. Het aantal personen dat in 2010 bij het Kellebeek College (ROC) in dienst is gekomen: 26 medewerkers (exclusief P3 e.d.). Het aantal personen dat in 2010 buiten het Kellebeek College (ROC) een bestemming heeft gevonden: 40 medewerkers (exclusief P3 e.d.). 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces en positionering In 2010 is in het kader van wat Find your destination betekent voor het personeelsbeleid een begin gemaakt met het uitwerken van typerende competenties en gedragingen voor medewerkers van het Kellebeek College. Deze competenties kunnen o.a. een rol spelen bij werving en selectie, persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en training. Verder is er gewerkt aan de bekende speerpunten van beleid: Deelnemer begeleiden naar bestemming; Ontwikkelen van medewerkers en team; Partnership versterken; Merk versterken; Kwaliteitszorg optimaliseren. Prestatie-indicatoren In 2010 is er aandacht geweest voor het operationaliseren van de prestatie-indicatoren. Dit proces loopt door in De eerste metingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Nieuwbouw Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van verdere onderhandelingen met de gemeente. Na een akkoord over de oplossingen van het parkeerprobleem is de architect met een geheel nieuw, voorlopig ontwerp gekomen. Vervolgens is intensief overleg gevoerd met de stedenbouwkundigen om het voorlopig ontwerp te toetsen aan de stedenbouwkundige uitgangspunten en het bestemmingsplan. Wederom brak een periode van intensief overleg aan met de gemeente. Twee principiële uitgangspunten conflicteerden met elkaar. Enerzijds een compact, energiezuinig gebouw, anderzijds een volledig bebouwd perceel dat als geluidswering voor de wijk kan dienen. In goed overleg is er aan het aan het eind van het jaar een concept overeenkomst geformuleerd. Deze overeenkomst zou in 2011 ondertekend worden (inmiddels heeft deze ondertekening plaatsgevonden). 5

7 1.3 Speerpuntenbeleid opgenomen in het jaarplan 2010 en behaalde resultaten De opsomming in de tabel aan het einde van deze paragraaf laat zien dat er actieclusters niet volledig gerealiseerd zijn. Ondank het voornemen wat minder hooi op de vork te nemen hebben we ons toch weer enigszins verloren in te veel ambities. Op een aantal actiepunten heeft onvoldoende sturing plaatsgevonden. De meeste aandacht is uitgegaan naar de actieclusters in de opleidingsclusters. De situatie van Novalis was in 2009 al precair geworden. In 2010 is in deze situatie geen verbetering opgetreden. De gevolgen van de economische crises hebben een dermate groot effect op de bedrijfsresultaten van Novalis dat een verdere voorzetting niet verantwoord is. Derhalve is besloten Novalis op te heffen per 1 januari 2011 en de lopende activiteiten af te ronden onder het Kellebeek College Via. Er is onvoldoende gebruik gemaakt van het aanbod voor scholing op het gebied van ICT. De invoering van It s Learning heeft een moeizame start gekend, maar is aan het eind van het jaar wel goed opgepakt. De acties in het kader van het ontwikkelen van de leerlingenzorg zijn verder geprofessionaliseerd. Inmiddels beschikt het Bureau Leerlingen Zorg over een scala van begeleidingsproducten die hun waarde hebben bewezen. (zie bijlage) Acties op het terrein van de kwaliteitszorg, opzetten zelfevaluaties, MIS en PDCA-cyclus liggen op schema. Ook het Kellebeek brede Coachingsteam heeft in het verslagjaar weer ondersteuning kunnen bieden aan de docenten en ondersteunend personeel. Met name de invoering van het CGO en de continuïteitszorg bij Nova en Via bleken omstandigheden die de vraag naar coaching onder het personeel levend hebben gehouden. Tot slot is in 2010 de totstandkoming van de Resultaat Verantwoordelijke Teams (RVT s) vrijwel voltooid. De kleinere organisatorische eenheden, de onderwijsteams (OT s) zijn samengesteld en vastgesteld. De onderwijsteams zijn op verschillende wijzen, afhankelijk van het ontwikkelniveau en de vraag dan wel behoeften, ondersteund en geschoold. Inmiddels hebben alle teams het scholingstraject vrijwel afgerond. De laatste teams die, als gevolg van een moeizame start, later zijn begonnen (Be Breda en Roosendaal) zijn goed op weg en zullen het traject in de eerste helft van 2011 afronden.. Inmiddels beschikken ook alle teams over een teamvoorzitter. Bij Kellebeek College MBO is de invoering van competentiegericht onderwijs, met de nieuwste versies van de kwalificatiedossiers als uitgangspunt, in 2010 gecontinueerd. Ook in 2010 heeft er scholing plaats gevonden op de nieuwe onderwijsrollen in het competentiegerichte onderwijs. Verder is veel aandacht geweest voor het verder implementeren van het werken met de methodiek van het consortium MBO. Dit heeft geleid tot meer eenduidigheid binnen de uitvoering van het onderwijs. Er is in het schooljaar een start gemaakt met een Expertiseteam Onderwijs, bestaande uit domeinhouders onderwijs (docenten met specifieke taken op het domein onderwijs), clustermanager met de portefeuille onderwijs en de stafmedewerker onderwijs & innovatie. Dit expertiseteam heeft een beleidsvoorbereidende taak. Belangrijke zaken die door dit team zijn aangepakt: de invulling van de sterrollen in de onderwijsteams, de ontwikkeling van de opleidingswijzers, het opstellen van het invuldocument onderwijsprogrammering, het implementeren van de kaderstellende uitgangspunten van het de competentiegerichte examinering, het in kaart brengen van de processen in het primaire proces en de teamtaken die hieruit voortvloeien. 6

8 In 2010 is de samenwerking met het beroepenveld en onze toeleverende scholen verder uitgebreid. Docenten hebben wederom stage gelopen in het beroepenveld. Tot slot is in 2010 het programma Multimove (sport, bewegen en gezonde lifestyle) verder geïmplementeerd in de opleidingen van het college. In het kader van het ontwikkelen van nieuw onderwijsaanbod en is er een start gemaakt met de minor Creatief waaraan ruim 20 studenten (middels vrije keuze) hebben deelgenomen. De afsluiting van deze minor zal plaatsvinden in het voorjaar van Met Kleurrijk Brabant Zorgt (provinciaal actieprogramma) is er aandacht geweest voor het werven van meer allochtone studenten voor de opleidingen in de zorg. Er heeft een expertmeeting op het Kellebeek College plaatsgevonden met vertegenwoordigers van een aantal grote zorgaanbieders en medewerkers van het Kleurrijk Brabant en Kellebeek College. De samenwerking met Kleurrijk Brabant heeft er mede toe geleid dat in schooljaar 2011 een minor Ondernemerschap in Zorg en Welzijn ontwikkeld en aangeboden zal gaan worden. Ook voor Nova en Via geldt dat bij het maken van de jaarplannen 2010 wederom vanuit een (te) hoog ambitieniveau is vertrokken. In 2010 is het inburgeringscontract met de gemeente Bergen op Zoom niet verlengd. Er bestaan ook grote zorgen omtrent de continuïteit van het inburgeringscontract met de gemeente Roosendaal. Door het verlies van deze opdrachtgever(s) treedt er een aanzienlijke daling op van het aantal deelnemers van de afdeling NT2 in Bergen op Zoom en mogelijk in 2011 in Roosendaal. Bij de Basiseducatie is wederom veel werk gemaakt van de aanval op de laaggeletterdheid (o.a. door de inzet van de netwerkdocenten en ambassadeurs alfabetisering) waardoor in onze gehele regio de deelnemersaantallen ondanks de bezuinigingen op het WEB-budget (zie later in de tekst) redelijk op niveau van vorig jaar konden worden gehouden. Hoogtepunt was de deelname van een van de ambassadeurs aan het TV-programma van Pauw en Witteman in de week van de alfabetisering Ook voor VAVO geldt hetzelfde als voor de basiseducatie en ISK realiseerden grotere deelnemersaantallen dan voorheen. Bij de AKA-trajecten is in het verslagjaar veel werk gemaakt van de verdere implementatie van het competentiegericht onderwijs met name voor wat betreft de toetsing in de BPV. Examinering d.m.v. assessment in de praktijk is gerealiseerd. Ook het modulair werken is ingevoerd waardoor het mogelijk is flexibel examen te doen en tussentijds in te stromen in de niveau 2 opleidingen bij de afdeling AKA (plusvoorziening) Zeker ook vermeldenswaardig zijn de verbeteringen in de huisvestiging bij NOVA en VIA. Zie hiervoor paragraaf 2.3 bij Voorzieningen. In 2010 is volop geanticipeerd op de bezuinigingen bij Educatie. Door het realiseren van een ESF-aanvraag bij het Agentschap SZW m.b.v. 13 gemeenten in West-Brabant met Breda als hoofdaannemer hebben we circa de helft van de bezuinigingen op het WEBbudget kunnen opvangen. Door de lessen VAVO iets te bekorten en bij BE en NT2 de groepen iets te vergroten hebben we ook nog een deel van de bezuinigingen kunnen opvangen. Per saldo hebben we de totale bezuiniging van 2010 en 2011 voor wat betreft het aantal deelnemersplaatsen kunnen beperken tot 10 a 15% i.p.v. 44%. In financieel 7

9 opzicht moesten we natuurlijk wel 25% inleveren hetgeen zijn impact heeft gehad op het voorzieningenniveau. In oktober 2010 hebben we, met onze partners, een 2 de ESF aanvrage ingediend voor het schooljaar 2011/2012. Zo hopen we ook voor toekomst op korte termijn nog continuïteit te kunnen garanderen. Al deze ontwikkelingen hebben samen met het hoge ambitieniveau met betrekking tot het jaarplan er toe geleid dat niet alle items tijdig zijn afgerond. Een aantal actiepunten lopen door in 2011 of zullen in dat jaar worden afgerond. Resultaten In de onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen aangegeven welke acties in 2010 volgens planning zijn afgerond (kolom Gerealiseerd). Voor een aantal acties was voorzien dat ze slechts gedeeltelijk in 2010 gerealiseerd zou worden. In hoeverre deze acties volgens planning zijn uitgevoerd is te zien in de kolom Op schema. Als een actie niet is afgesloten of niet volgens schema verloopt, wordt in de kolom Voorzien aangegeven in welke periode van 2011 de realisatie van de geplande activiteiten wordt verwacht. Van de 44 acties is 63% (de gerealiseerde en de niet gerealiseerde maar wel op schema liggende acties) volgens planning verlopen. Bij de overige acties is om uiteenlopende redenen de planning niet gerealiseerd of vertraagd. 7% van de acties zijn volledig gestopt of zijn bijna gereed en worden in de staande organisatie afgewerkt. Er zijn ook acties die opnieuw opgenomen worden in het jaarplan Speerpunten/acties 2010 Merk versterken Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2011 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 1 Intern en extern communicatiebeleid nee nee st.org.* Integratie van Novalis in Kellebeek College 2 Via Ontwikkelen van teams en medewerkers nee gestopt 3 POP-gesprekken nee nee X 4 Instructeurs- en docentenstage in het. werkveld 5 ICT deskundigheidsbevordering ja 6 Scholing op BE competenties nee ja X ja X 7 Deskundigheidsbevordering onderwijspersoneel cgo ja 8 Taakvolwassenheid nee ja X 9 Beheer flexpool BE / NT2 ja X 10 Organisatiestructuur NT2 nee nee X 8

10 Speerpunten/acties 2010 Deelnemer begeleiden naar bestemming Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2011 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 11 Instroommonitor VMBO-AKA ja X 12 Ontwikkelen IBEX-trajecten / Staatsex. en flex. Trajectengroepen nee nee X 13 Sociale kaart nee gestopt st.org.* 14 Scholing voor zorg nee nee X 15 Loopbaanbegeleiding voor- en nazorg nee nee X 16 Doorontwikkelen intakefase ja 17 Afstemming methodiek Nova Breda/Bergen op Zoom 18 Uitstroommonitor nazorg nee nee X 19 Begeleidingstructuur VAVO nee ja X 20 ISK zorgstructuur nee st.org.* 21 ISK onderwijsontwikkeling nazorg nee ja st.org.* 22 Ontwikkelen toetsen NT2 nee ja X 23 Community-coaching nee gestopt 24 Samenwerking bibliotheken ja X 25 Creatieve opleidingen Welzijn ja 26 Praktijk CGO s ja X 27 Herontwerp opleidingen MBO ja X 28 MBO programma burgerschap, taal en rekenen 29 Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod ja X 30 Implementatie It s Learning nee nee 31 ELO 4 (didactiek) nee nee st.org.* 32 ISK onderwijsontwikkeling nee ja X 33 Verdieping pedagogiek en didactiek 3 nee nee st.org.* ja ja X 9

11 Speerpunten/acties 2010 Deelnemer begeleiden naar bestemming Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2011 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 34 ja 35 Ontwikkeling nieuwe producten Via i.h.k.v. participatiebudget 36 Multimove ja X 37 ETV ja X 38 BPV DA ja 39 Uitbouwen Kenia-project ja X Partnerships versterken 40 Acquisitie taal- en werkstageplaatsen ja Kwaliteitszorg optimaliseren 41 Uitbouwen planning & controlcyclus ja X 42 Presentieregistratie Via nee nee X 43 Doorontwikkelen prestatie-indicatoren ja X Administratieve organisatie NT2/BE 44 verbeteren * actie overgedragen aan de staande organisatie ja nee nee X X 10

12 2. Jaarverslag 2.1 Wettelijke vereisten Toegankelijkheid Het Kellebeek College is maximaal toegankelijk en biedt opleidingen aan voor heel veel verschillende doelgroepen, waaronder kansarme deelnemers. Binnen de Unit NOVA- VIA worden opleidingen aangeboden BE, NT2 (WEB en WI), VAVO, ISK en MBO niveau 1 (veelal AKA). Er zijn vooral vanuit deze Unit intensieve contacten met ketenpartners. Zie voor een verdere uitwerking paragraaf 2.5 over trajectbegeleiding en het Jaarverslag Bureau LeerlingenZorg ). Binnen het Kellebeek College (Dienstverlening) worden MBO-opleidingen aangeboden van niveau 1 t/m 4. De inrichting van het onderwijs (inclusief onderwijstijd) Sinds enkele jaren wordt binnen het Kellebeek College jaarlijks een controle uitgevoerd op de onderwijstijd, het aantal contacturen. De planning van de opleidingstrajecten wordt ruimer opgezet doordat het Kellebeek College voor het MBO een interne norm hanteert van 110%. Met een enkele uitzondering halen alle gestarte groepen deze planning inclusief de interne marge van 10%. Tijdens de controle op de onderwijstijd voor het schooljaar is een lichte verbetering geconstateerd in de programmering van het onderwijs ten opzichte van het vorige schooljaar. Dit is mede te danken aan een meer gedetailleerd overzicht in de opleidingswijzers (voorheen de OER). De planning voor het VO bij de Internationale Schakelklas (ISK) is wederom een aandachtspunt. Ondanks de verlaging van de urennorm in het VO van 1040 naar 1000 contacturen is de interne marge van 5% extra geplande contacturen niet gerealiseerd. De inrichting van het onderwijs wordt beschreven in de Opleidingswijzers (voorheen Onderwijs- en Examenregelingen). Het format dat voor de opleidingswijzers wordt gehanteerd, is getoetst op de wettelijke vereisten gesteld in de WEB. Elk schooljaar wordt het gehanteerde format geëvalueerd en bijgesteld. Voor het schooljaar is er gewerkt met een vernieuwd format voor de opleidingswijzers Kellebeek College MBO, tevens is er invuldocument onderwijsprogrammering (IDOP) ontwikkeld om een goede verantwoording te kunnen hebben voor wat betreft de contacttijdnormen). Dit document is voor het cohort 2010 in gebruik genomen. Examens Het Kellebeek College voldoet aan alle wettelijke vereisten. Deze betreffen: Examencommissie Binnen het Kellebeek College zijn er per unit een examencommissie en daarnaast (daaronder) per opleidingscluster een subexamencommissie. De taken en verantwoordelijkheden van deze commissies zijn vastgelegd in het Kwaliteitshandboek Competentiegerichte examinering. Commissie van beroep voor de examens Er is een Commissie van Beroep geïnstalleerd voor ROC West-Brabant. Verantwoording in jaarverslag Er wordt verantwoording afgelegd met een jaarverslag van ROC West-Brabant. Onderwijs- en examenregeling Voor alle Mbo-opleidingen is er een opleidingswijzer (voorheen: Onderwijs- en 11

13 Examenregeling), die voldoet aan onze plicht om studenten goed en op tijd te informeren. De stafmedewerker Audit & Control controleert jaarlijks steekproefsgewijs of het Kellebeek College nog steeds aan de wettelijke vereisten voldoet en bij gebleken tekorten worden deze direct hersteld. Hierover wordt middels interne rapportages verantwoording afgelegd. Er wordt tijdig geanticipeerd op voorgenomen wetswijzigingen. De kwaliteit van de examinering wordt uitgebreid beschreven bij de samenvatting van de zelfbeoordeling examinering Zie paragraaf 2.8. Meldingen bij afwezigheid De onderwijsteams hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid voor de absentie- en presentieregistratie. Voor het MBO en de ISK (VO) is een uniform pasjessysteem voor de presentieregistratie; het implementatietraject verloopt minder voorspoedig dan verwacht. Op basis van deze registratie gecombineerd met de waarnemingen wordt gesignaleerd of een student langdurig afwezig is, waarna aangewezen functionarissen zorg dragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Verzuimloket (BOL voltijd en VAVO) en/of de leerplichtambtenaar. Er is een procedure Verzuimloket opgesteld, die inmiddels is geïmplementeerd. Meldingen bij uitschrijving De procedure voor de meldingen bij uitschrijving ten behoeve van gemeenten is een centrale aangelegenheid en dit geldt voor het hele ROC West-Brabant. Op het centraal kantoor wordt periodiek een bevroren bestand op het portaal (intranet) geplaatst. Het LMC Breda heeft toegang tot deze informatie en filtert hieruit de gewenste informatie en zorgt voor verspreiding naar de betreffende gemeentes. Personeel In de WEB en de CAO-BVE alsmede in de Wet BIO zijn de wettelijke kaders vastgelegd voor de benoemingsvereisten en de bekwaamheidseisen van docenten. Medewerkers die worden aangesteld bij het ROC West-Brabant en werkzaamheden gaan verrichten bij het Kellebeek College krijgen, nadat zij zijn voorgedragen voor benoeming, een arbeidsvoorwaardengesprek bij de dienst P&O. De aanstelling is definitief als er een verklaring omtrent het gedrag kan worden overlegd waaruit blijkt dat er geen bezwaren tegen de aanstelling zijn. Tevens wordt bepaald of beoogde docenten aan de benoemingsvereisten voldoen. Bij het ontbreken van een Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA) wordt de beoogde docent tijdelijk aangesteld als Opleider en krijgt hij/zij de gelegenheid om binnen twee jaar te voldoen aan de benoemingsvereisten, waarna alsnog een aanstelling als Docent kan volgen.. De algemene gedragsregel bij het Kellebeek College is dat de (beginnende) docent gedurende het eerste jaar van aanstelling ervaring opdoet met de doelgroep, de onderwijspraktijk en methode. Na een positieve beoordeling op functioneren en (uiteraard) voldoende formatie volgt een verlenging van de tijdelijke aanstelling en worden er afspraken gemaakt om de PDA te halen. Het Kellebeek College voert functionerings- en beoordelingsgesprekken volgens het door het ROC West-Brabant geformuleerde beleid. Vast onderdeel tijdens deze gesprekken is de beoordeling of de medewerker voldoet aan de eisen die de Wet BIO stelt. Het PersoonlijkOntwikkelPlan (POP) wordt als een belangrijk instrument gezien om de ontwikkeling van medewerkers te volgen en te monitoren. In 2010 is voor het invoeren 12

14 van POP-gesprekken een notitie vastgesteld en is er een format en gebruiksinstructie opgesteld. Tevens is er binnen enkele opleidingsclusters een start gemaakt met het voeren van POP-gesprekken en het vaststellen van de daaruit voortvloeiende persoonlijke ontwikkelplannen. Op basis van de opgedane ervaringen zal dat in 2011 verder worden uitgebouwd binnen het gehele Kellebeek College. 2.2 Opbrengst Kellebeek College Met KC-bedrijfsgroep en zonder AKAwerk Met KC-bedrijfsgroep en met AKA werk Zonder KC-bedrijfsgroep en met AKA werk Zonder KC-bedrijfsgroep en zonder AKAwerk Niveau Jaarresultaat Diplomaresult Niveau Jaarresultaat Diplomaresult 1 64,5% 49,8% 1 61,1% 45,1% 2 78,8% 77,6% 2 75,5% 67,3% 3 70,1% 73,0% 3 73,2% 72,2% 4 79,0% 84,0% 4 79,0% 84,0% Niveau Jaarresultaat Diplomaresult Niveau Jaarresultaat Diplomaresult 1 75,6% 62,7% 1 73,3% 59,3% 2 78,8% 77,6% 2 75,5% 67,3% 3 70,1% 73,0% 3 73,2% 72,2% 4 79,0% 84,0% 4 79,0% 84,0% Met KC-bedrijfsgroep en zonder AKA-werk Niveau VOA dlnr tot dlnr %VOA Diplresult VOA dlnr Diplresult VOA % Diplresult totaal dlrn Diplresult totaal % N ,4% 85 35,4% ,8% N ,8% 58 59,2% ,6% N3 en N ,5% Met KC-bedrijfsgroep en met AKA werk Niveau VOA dlnr tot dlnr %VOA Diplresult VOA dlnr Diplresult VOA % Diplresult totaal dlrn Diplresult totaal % N ,4% ,9% ,7% N ,8% 58 59,2% ,6% N3 en N ,5%

15 Opbrengst niveau 1 (AKA) Wat betreft de AKA-opleiding is het duidelijk dat er vanuit grofweg 3 doelperspectieven gedacht moet worden als we het hebben over te verwachten rendement. De doelperspectieven zijn kortweg te benoemen als: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt uitstroom naar een startkwalificerende opleiding uitstroom naar een beschermde werkomgeving Dat betekent dat het behalen van een AKA-diploma binnen 1 jaar door maximaal 50% gerealiseerd zal kunnen worden. Daarnaast kunnen er nog specifiek beroepsgerichte niveau-1 diploma s behaald worden. Velen zullen het diploma alsnog behalen na een 2e jaar. Voor een substantieel deel zal het behalen van deelcertificaten AKA het optimale zijn. Dit wordt door de afdeling Nova Aka ook gecommuniceerd en gereflecteerd met de omgeving. Het meest direct in de subexamencommissie middels de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maar ook in de samenwerking met de toeleverende instanties, zoals GGZWNB, VMBO, MBO, Sociale Diensten, leerplichtambtenaren etc. In het cohort zijn door de afdeling Nova AKA 152 diploma s gegenereerd. Voor een totaal van 541 deelnemers betekent dit een rendement van 28%, een stijging van 4 procentpunten t.o.v. hert cohort In acht moet worden genomen dat de 2- jarige inschrijvingen hier eigenlijk buiten beschouwing gelaten dienen te worden en dan wordt het rendementcijfer zelfs 31% De steeds strengere AVO-eisen zijn wel van invloed op het rendement van onze deelnemers.. Opbrengsten MBO dienstverlening Voor alle niveaus (1 t/m 4) wordt de norm van de inspectie ruimschoots gehaald. Hierbij wordt de norm gehanteerd van Inspectie van het Onderwijs, Ministerie OC&W van Door een positieve score mag geconcludeerd worden dat de programma s goed aansluiten op het niveau van onze deelnemers in deze trajecten. Tevens kan geconcludeerd worden dat verbeteracties uit het verleden om de resultaten opbrengsten te verhogen gewerkt hebben. Opvallend zijn de hoge scores bij niveau 4. Verklaring hiervoor is dat de intake-procedure is verbeterd en deelnemers bewust kiezen voor een niveau 4 opleiding. 14

16 Cijfers voortijdig schoolverlaten (VSV) Met KC-bedrijfsgroep en zonder AKA-werk niveau afdeling Student Aantal School Aantal Geen Aantal N1 Afdeling Bedrijfsgroepen KC Omgeving 1 Afdeling Verpleging en Verzorging KC Motivatie 1 Administratieve redenen 1 Nova AKA Bergen op Zoom KC Beperking 7 Administratieve redenen 66 geen spec 2 Bereikbaarheid 1 Opleidingsniveau 2 Gedrag 7 Motivatie 13 Omgeving 1 Gezondheid 1 Nova AKA Breda KC Beperking 6 Administratieve redenen 21 geen spec 5 Bereikbaarheid 4 Gedrag 4 Motivatie 12 Totaal N N2 Afdeling Bedrijfsgroepen KC Omgeving 1 geen spec 1 Afdeling Uiterlijke Verzorging KC Beperking 1 Administratieve redenen 1 geen spec 1 Motivatie 7 Opleidingsniveau 1 Omgeving 5 Gezondheid 4 Afdeling Verpleging en Verzorging KC Beperking 1 Administratieve redenen 10 geen spec 1 Gedrag 5 Motivatie 1 Totaal N Eindtotaal Toelichting cijfers VSV Nova AKA/Plus De deelnemers bij Kellebeek College Nova AKA zijn geen Voortijdig SchoolVerlater wanneer ze: Aansluitend een vervolgopleiding in het MBO gaan volgen Na diplomering uitstromen naar werk Binnen de afdeling Nova AKA worden overbelaste jongeren geplaatst. Deze jongeren hebben vaak te maken met meerdere problemen in hun leven. In principe krijgt iedereen die zich bij Nova AKA aanmeldt de kans om aan de opleiding te beginnen. Er wordt alleen een grens gesteld met betrekking tot de verstandelijke capaciteiten en de vereiste begeleiding van een deelnemer. Omdat veel jongeren een kans krijgen en veel jongeren overbelast zijn, is er een groter risico op voortijdig schoolverlaten bij Nova AKA. De afdeling Nova AKA gaat hier zeer serieus mee om. Binnen de afdeling is er intensieve samenwerking met verschillende partijen zoals leerplichtambtenaren, jeugdzorg, reclassering, MEE, GGZ etc. Binnen de afdeling wordt de presentie van de deelnemers actief bewaakt. Maandelijks worden de presentiecijfers van deelnemers gepresenteerd en binnen de teams besproken. Deelnemers die een absentiepercentage van meer dan 60% hebben worden besproken. Per deelnemer wordt bepaald (vaak in overleg met Leerplicht, jeugdzorg, reclassering en anderen) hoe de presentie van de deelnemer omhoog kan en wat de reden van de enorme absentie is. Indien er geen perspectief is en blijkt dat Nova AKA niet de passende opleiding is voor een deelnemer, dan is het mogelijk dat er besloten wordt de deelnemer uit te schrijven. De school houdt zich uiteraard aan de inspanningsverplichting om een deelnemer in een ander traject te plaatsen. Zo n ander traject is vaak geen onderwijs. Hierbij een aantal opmerkingen bij de cijfers VSV : Binnen Nova AKA hebben we te maken met continue in- en uitstroom mede doordat jongeren in (jeugd)detentie moeten en uit detentie komen. Deze jongeren worden als 15

17 VSV-er beschouwd. Vaak komen de jongeren na een korte periode van een paar weken weer terug naar school. Het is echter wel noodzakelijk dat de deelnemer voor deze korte periode uitgeschreven wordt om te voorkomen dat er 2 schoolinschrijvingen zijn. Dit betekent echter voor Nova AKA dat de deelnemer als VSV-er wordt geteld. In principe is de AKA-opleiding drempelloos. Dit betekent echter niet dat alle deelnemers die instromen ook daadwerkelijk hun diploma kunnen behalen. Er stromen deelnemers in vanuit het praktijkonderwijs waarvoor het niet mogelijk blijkt het AKA-diploma te behalen met hun cognitieve capaciteiten. Deze deelnemers behalen hun diploma niet en worden dan ten onrechte als VSV-er mee geteld. De deelnemer kan echter via Nova AKA wel de juiste bestemming vinden in de vorm van bijvoorbeeld een arbeidstoeleidingstraject In schooljaar zijn er 2 examenmomenten geweest. Er zijn deelnemers gediplomeerd in januari Voor deze deelnemers was het onmogelijk om rechtstreeks door te stromen naar een vervolgopleiding in het MBO wegens het ontbreken van meerdere instroommomenten in het schooljaar. Deze jongeren moesten dus hun schoolloopbaan na diplomering bij AKA even onderbreken voordat ze met een vervolgopleiding kon beginnen. Vaak kunnen deze jongeren dan geen arbeidscontract krijgen en dan worden deze deelnemers als VSV-er meegeteld. De jongeren stromen een half jaar later alsnog in een vervolgopleiding in om een startkwalificatie te behalen. De laatste jaren zien we dat er steeds meer jongeren zijn die met financiële problemen te kampen hebben. Er zijn dan ook steeds meer 18+ers die aangeven de opleiding voortijdig te willen verlaten en te gaan werken. Uiteraard gaan we met de jongeren in gesprek en benadrukken het belang van het behalen van een startkwalificatie. Het is echter onmogelijk om 18+ers te verplichten hun inschrijving te handhaven. Alle deelnemers worden gemeld bij de kwalificatiemedewerkers van de desbetreffende gemeente. Indien een deelnemer niet meer op school verschijnt moet hij uitgeschreven worden. 2.2a Opbrengst educatie Opbrengst Educatie In de productovereenkomst met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn hieronder weergegeven (westelijk deel van onze regio). I. De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag. De VAVO-populatie bestaat vrijwel volledig uit voortijdig schoolverlaters die alsnog hun Mavo, Havo of Vwo diploma/ certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo of Vwo diploma wordt tevens de startkwalificaties behaald. De deelnemers SR/ BMF volgen alle cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik, knoppencursus en ouderbetrokkenheid etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtonen deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering. (staatsexamen NT2 I of II of niveauverhoging) 16

18 II. Educatie heeft de volgende uitstroomresultaten behaald: VAVO 97,6% (norm productovereenkomst 65%) NT2 regulieren 91,3 % (norm productovereenkomst 80%) BE 100% (norm productovereenkomst 80%) III. Uitval VAVO 9,2% (norm productovereenkomst < 20%) BE 10,4% (norm productovereenkomst < 10%) NT2 7,2% (norm productovereenkomst < 20%) Verklaring hoge uitval BE. In het kader van de aanval op de laaggeletterdheid hebben gemeenten besloten ook de eigen bijdrage en de boekenkosten te vergoeden. Hierdoor werden de cursussen BE volledig gratis. Onder deze omstandigheden zijn deelnemers geneigd, zonder goed na te denken over de consequenties van het volgen van een cursus, in te stappen. Zodra men tegen de consequenties aan loop, haakt men af. Ten behoeve van de gemeenten vindt er separaat een uitgebreide verantwoording over educatie plaats middels een tweetal jaarverslagen. Hierin wordt onder andere over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, de voorziene trens, de in- door en uitstroomgegevens van de deelnemers en het rendement gerapporteerd. 2.3 Programma In de schooljaren en hebben er in verschillende onderwijsteams zelfevaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De zelfevaluaties zijn gebaseerd op het Toezichtskader van de onderwijsinspectie en het INK-model dat binnen het ROC West-Brabant wordt gehanteerd. Hierop volgend zijn er gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers uit) de onderwijsteams. Bij het team NOVA-AKA in Breda heeft er in november 2010 een interne audit plaats gevonden gebaseerd op het brede Toezichtskader van de onderwijsinspectie. De conclusie uit het auditrapport: Het Kellebeek College Nova AKA en het AKA team Breda voldoen op één kwaliteitsaspect na, aan de eisen gesteld in het toezichtkader van de inspectie. Het criterium Veiligheid is onvoldoende omdat men niet in alle opzichten voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het waarborgen van een veilige leeromgeving. De afdeling Nova AKA verzorgt onderwijs op maat aan kwetsbare groepen. De afdeling is 2,5 jaar geleden ontstaan door het samenvoegen van de afdelingen Traject en Pasvorm. Vanaf de fusie werkt men aan het synchroniseren van de werkprocessen en het verbeteren van de resultaten. Voor het team in Breda is dit een ingrijpend proces. De gesprekken in het kader van de functioneringscyclus kunnen dit proces in positieve zin ondersteunen. Het daadwerkelijk voeren van de gesprekken verdient meer prioriteit dan nu het geval is. Het kwaliteitsdenken is sterk ontwikkeld op het niveau van het college. Met het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams wil het management de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en voor de resultaten ook in de teams verankeren. Het team Nova AKA Breda zelf heeft de gehele zelfevaluatie ingevuld en onderling besproken. Dit is een belangrijke 17

19 stap in de ontwikkeling van het team naar een RVT. In de zelfevaluatie ontbreken echter de resultaten. Het beschikbaar stellen en gebruiken van stuurinformatie op het niveau van het team is een punt dat nog de nodige verbetering behoeft. De resultaten zijn het bewijs van de geleverde kwaliteit en afgezet tegen de prestatie-indicatoren zijn de behaalde resultaten het vertrekpunt van kwaliteitsverbetering. De motivatie om kwaliteit te leveren is hoog. Het team slaagt erin een bij de doelgroep passend programma te bieden. Men brengt de filosofie in praktijk dat iedere leerling begeleid wordt naar zijn of haar bestemming. Het team is enthousiast en heeft hart voor de deelnemers. De deelnemersbegeleiding is professioneel van opzet en wordt ondersteund door het digitale leerlingvolgsysteem EA-match. De deelnemers zijn positief over de begeleiding die ze krijgen en ook de bedrijven zijn positief over de samenwerking. In schooljaar heeft er bij MBO Dienstverlening onder studenten een eigen onderzoek plaats gevonden. Doelstellingen van dit onderzoek: - Meer duidelijkheid krijgen over hoe onze studenten het competentiegerichte onderwijs binnen ons college ervaren; - Verbeterpunten formuleren en acties hierop plannen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert; - Studenten meer inspraak geven over hoe het onderwijs binnen het Kellebeek College inhoud wordt gegeven en georganiseerd. Verder heeft het Kellebeek College MBO deelgenomen aan de JOB-monitor, een landelijk tevredenheidsonderzoek onder MBO-studenten. De totale respons op dit onderzoek was 51% en daarmee zijn de resultaten betrouwbaar. Op het niveau van onderwijsteam was de respons bij drie teams onder het van tevoren bepaalde streefrespons (teams Apothekers- en Doktersassistent en team NOVA AKA Breda). De resultaten van de JOB-monitor zijn ondertussen in de meeste teams besproken en zullen gebruikt worden als input om de teamplannen voor het nieuwe schooljaar op te stellen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten, met in het rood de belangrijkste items die verbeterd dienen te worden. Op de rode items zijn Kellebeek breed verbeteracties in gang gezet. Overzicht aandachtspunten en verbeterpunten JOB-monitor 2010 Vraag/item KC 2 Opbouw opleiding bekend voor start opleiding 3,1 3 Afwisseling zelfstandig en in groepen werken 3,4 4 Uitval onderwijsactiviteiten 3,4 5 Roosterwijzigingen op tijd doorgegeven 2,7 8 Gebruik gekocht lesmateriaal 2,8 13 Studenten zelfde wijze beoordeeld 3,4 14 Begeleiding bij studie 3,5 18 Tevredenheid begeleiding zelfstandig werken 3,3 19 Mogelijkheid rustig studeren op school 3,0 20 Voldoende computers 3,4 36 Theorie sluit aan bij praktijk (BOL) 3,4 37 Tevredenheid begeleiding stage door school (BOL) 3,5 46 Voldoende contact leerbedrijf en school (BBL) 3,2 47 Voldoende leren op school 3,4 48 Mogelijkheid zelf vakken te kiezen 2,5 18

20 Vraag/item KC 49 Hulp bij keuzes tijdens studie 3,3 51 Tevredenheid begeleiding vervolgkeuze 3,3 53 Rekening houden vanuit school met handicap 3,1 54 Geïnformeerd over rechten en plichten 3,4 55 School past regels consequent toe 3,3 56 Tevredenheid omgang school met klachten 3,0 57 Studentinspraak op school 3,4 58 School hecht waarde aan mening student 3,3 59 Wens zelf actief meedenken over beleid op school 2,8 60 In en om schoolgebouw schoon 3,3 64 Sfeer op school 3,4 65 Organisatie leuke activiteiten buiten lestijd 2,5 67 Bereikbaarheid medewerkers 3,4 69 Opnieuw kiezen voor opleiding 3,4 70 Opnieuw kiezen voor school 3,0 72 Rapportcijfer school 6,4 1 Bekendheid met geldende gedragsregels 3,4 Verder zijn de belangrijkste resultaten van de bovengenoemde onderzoeken verwerkt in de beschrijving van de onderdelen van het programma. Samenhang Op grond van de zelfevaluaties en resultaten van de JOB-monitor mogen we concluderen dat er sprake is van een aantoonbare afstemming van de onderwijsprogramma s op de betreffend eindtermendocument of kwalificatiedossier. De (competentiegerichte of integrale) opdrachten, kernactiviteiten, beroepsprestaties en projecten zijn afgeleid van de werkprocessen met daaraan gekoppeld de competenties uit de kwalificatiedossiers. Bij een aantal opleidingen zal worden nagegaan in hoeverre de benodigde vakkennis voldoende is ingebed in het onderwijsprogramma en zal nader onderzocht worden hoe er meer variatie en uitdaging kan worden aangebracht. Voor de Kellebeek College MBO Dienstverlening wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk onderwijsconcept voor de competentiegerichte opleidingen (zie hiervoor didactisch handelen in paragraaf leerproces). In schooljaar is een start gemaakt met het bijstellen van het onderwijsconcept op basis van evaluaties. Bij de opleidingen Zorg en Welzijn wordt er in de competentiegerichte programma s gewerkt met het sturingsmateriaal van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De leer- en burgerschapscompetenties zijn in alle opleidingsprogramma s verwerkt. Ook in 2010 is er een projectleider burgerschap, taal & rekenen actief geweest om vanuit het opgestelde visiedocument van het Kellebeek College meer uniformiteit te creëren in hoe deze onderdelen in de onderwijsprogramma s worden gepositioneerd en ingevuld. Hiervoor zijn concrete plannen van aanpak opgesteld. In de meeste gevallen is er sprake van inhoudelijke en didactische consistentie in het programma. Dit blijkt uit de verschillende onderwijsvormen die worden gebruikt binnen de opleidingsprogramma s. Ook is er afstemming tussen het onderwijs in de instelling en dat in de beroepspraktijk. In 2010 is er voor het MBO gestart met een Expertiseteam BPV, 19

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 02PA Onderzoeksnummer: 115191 Onderzoek uitgevoerd op: 30 maart 2009 Conceptrapport verzonden op: 11 mei 2009

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE ICT-opleidingen locatie Zwolle C Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten Plaats : Saba BRIN-nummer : 30KZ Datum schoolbezoek : 9 oktober 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

INNOVATIEIMPULS ONDERWIJS (IIO)

INNOVATIEIMPULS ONDERWIJS (IIO) Format en leidraad ten behoeve van het uitvoeren van artikel 26 van de regeling IIO (tussentijdse audit) 1. De school die subsidie ontvangt voor de uitvoering van een projectplan in het kader van de regeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE DREEF (praktijkonderwijs)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE DREEF (praktijkonderwijs) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE DREEF (praktijkonderwijs) Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 27VH Onderzoek uitgevoerd op: 18 februari 2010 Conceptrapport verzonden op: 16 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport

KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport een inspectierapport onderzoeksnummer: 103324 BRIN 23JA Breda, 8 december 2008 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen

agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen Onderwijstijd BOL minimaal 850 uur IIVO BOL-DT minimaal 300 uur IIVO BBL minimaal 300 IIVO waarvan

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie