Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering"

Transcriptie

1 Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Waarom mogen alleen taal en rekenen worden ingekocht met educatiebudget en op welk niveau? 2. Per januari 2013 mag het educatiebudget uitsluitend worden ingezet voor Nederlandse taal en rekenen. Bestaat er een overgangsbeleid voor de andere (huidige) activiteiten die voorheen met het educatiebudget konden worden betaald en die meestal een "schooljaar" duren? Zo ja, hoe ziet die overgangsregeling eruit? 3. Gezien het belang van geletterdheid wordt het brede aanbod van educatieactiviteiten beperkt. Focus in aanbod van opleidingen komt te liggen bij Nederlandse taal en rekenen. Betekent dit dat het uitgesloten is dat eventuele resterende educatiemiddelen mogen worden ingezet voor bijvoorbeeld cursussen Engels, 'Budgetteren met een kleine beurs of computergebruik? 4. Hoe moet 1F en 2F getoetst worden als geschikte toetsen er niet zijn? 5. Mag een cursus rekenen of Nederlandse taal boven 2F betaald worden van WEB budget? 6. Mag je ook opleiden tot een niveau onder Instroom of 1F (dit omdat voor een deel van onze doelgroepen 1F te hoog gegrepen is)? 7. Hoe gaat certificering en toetsing plaatsvinden? 8. Welke deelopleidingen/cursussen mag je aanbieden: wat zijn daarvoor de criteria? 9. Mogen WEB-gelden voor entree-opleidingen worden ingezet? 10. Mogen trajecten Sociale Redzaamheid, die in 2012 gestart zijn nog worden afgemaakt in 2013? 11. Is er een minimum of maximum aantal groepscontacturen of een maximum duur voor een (deel)opleiding vastgesteld? 12. ROC s kunnen hun eigen certificaten afgeven. Zijn deze rechtsgeldig en kunnen ze dienen als bewijs voor de A2 taaleis (wijziging WWB regeerakkoord)? 13. Kunnen er ook korte opleidingen worden aangeboden, bijvoorbeeld taal op de werkvloer. Kan een taalcursus in combinatie met een re-integratie traject worden aangeboden? 14. Is het toegestaan B2 trajecten NT2 aan te bieden uit de nieuwe WEB-middelen vanaf ? B2 (=3F) overstijgt nl. het entree-niveau van beroepsonderwijs (2F)?

2 Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Vraag 1 Waarom mogen alleen taal en rekenen worden ingekocht met educatiebudget en op welk niveau? Gezien het cruciale belang van geletterdheid wordt het brede aanbod van bekostigde educatieactiviteiten wettelijk beperkt tot opleidingen Nederlandse taal en rekenen (en NT2). Het gaat om de beheersing van fundamentele basisvaardigheden met het oog op zelfredzaamheid van volwassenen. De opleidingen richten zich op alfabetisering (1F) en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs (2F). De referentieniveaus 1F en 2F van Nederlandse taal en rekenen (referentiekader Meijerink) sluiten hierop aan. De beschrijving van deze referentieniveaus voor gebruik in de volwasseneneducatie kunt u hier downloaden. Voor opleidingen NT2 blijven de niveaus zoals beschreven in het Raamwerk NT2 van kracht. Vraag 2 Per januari 2013 mag het educatiebudget uitsluitend worden ingezet voor Nederlandse taal en rekenen. Bestaat er een overgangsbeleid voor de andere (huidige) activiteiten die voorheen met het educatiebudget konden worden betaald en die meestal een "schooljaar" duren? Zo ja, hoe ziet die overgangsregeling eruit? Opleidingen die na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2013 niet meer onder de educatie vallen, mogen in 2013 nog vanuit het educatiebudget bekostigd worden voor zover het cursisten betreft die voor 1 januari 2013 met deze opleiding begonnen zijn. Het gaat hierbij om niet-inburgeringsplichtige cursisten die een opleiding volgen gericht op breed maatschappelijk functioneren of sociale redzaamheid. Gemeente en roc kunnen deze kandidaten voor het lopende schooljaar ( ) nog meenemen in hun contractafspraken voor Vraag 3 Gezien het belang van geletterdheid wordt het brede aanbod van educatieactiviteiten beperkt. Focus in aanbod van opleidingen komt te liggen bij Nederlandse taal en rekenen. Betekent dit dat het uitgesloten is dat eventuele resterende educatiemiddelen mogen worden ingezet voor bijvoorbeeld cursussen Engels, 'Budgetteren met een kleine beurs of computergebruik? Ja, dat betekent dat resterende educatiemiddelen niet mogen worden ingezet voor andere cursussen dan Nederlandse taal en rekenen. Het leren omgaan met een computer of andere digitale hulpmiddelen vindt alleen nog plaats als onderdeel van een opleiding Nederlandse taal en rekenen. Afhankelijk van de invulling van de cursus Budgetteren met een kleine Beurs, zou deze mogelijk kunnen vallen onder een rekencursus, mits wordt voldaan aan de standaarden en eindtermen die voor rekenen worden vastgesteld. Voor andere cursussen hebben gemeenten andere budgetten, zoals het Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vraag 4 Hoe moet 1F en 2F getoetst worden als geschikte toetsen er niet zijn? Er is op dit moment geen centrale examinering. Roc s mogen dus zelf examineren. Wel wordt bezien of examenstandaarden gaan gelden voor de educatie. In de publicatie van Cinop (te downloaden op de website van het Steunpunt ) worden de eindtermen nauwkeurig omschreven. Bij alle ROC s mag voldoende deskundigheid worden verwacht wat betreft de eindtermen 1F en 2F. Tevens hebben al veel ROC s toetsen ontwikkeld. Voor verder

3 deskundigheidsbevordering organiseert het Steunpunt een conferentie hierover op 23 januari Daarnaast heeft de Universiteit van Maastricht een diagnostische toets ontwikkeld. Vraag 5 Mag een cursus rekenen of Nederlandse taal boven 2F betaald worden van WEB budget? Nee, dit valt niet onder de opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze geldt op 1 januari Vraag 6 Mag je ook opleiden tot een niveau onder Instroom of 1F (dit omdat voor een deel van onze doelgroepen 1F te hoog gegrepen is)? Het is mogelijk om deelnemers in te schrijven voor betekenisvolle onderdelen van de opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze geldt op 1 januari Bij betekenisvolle onderdelen gaat het dan om meerdere eindtermen binnen een vaardigheid waarmee een deelnemer aantoonbaar vooruitgang boekt binnen één niveau en een volledig niveau haalt van minimaal één vaardigheid. Het is niet toegestaan activiteiten uit te voeren die niet gericht zijn op de eindtermen. Vraag 7 Hoe gaat certificering en toetsing plaatsvinden? Certificaten, als bedoeld in de WEB, kunnen niet worden uitgereikt bij cursussen overige educatie (uitgezonderd Staatsexamen NT2 I en II). Certificering middels een diploma op basis van geformuleerde eindtermen kan wel vanaf het moment dat die eindtermen zijn vastgesteld. Toetsing vindt nu nog plaats en wordt uitgevoerd door een roc. Het Steunpunt ve is in afwachting van en voorbereiding op verdere besluitvorming door het Ministerie in overleg met diverse partijen om te kijken hoe binnen en tussen de niveaus in de nieuwe structuur het beste voortgang gemeten kan worden en hoe de eindtermen gewogen kunnen worden. In dit antwoord staat het huidig wettelijk kader beschreven waaraan u zich kunt houden zolang er specifiek voor de nieuwe educatie-opleidingen nog geen nieuwe afspraken zijn. Ingevolge artikel van de WEB geeft het bevoegd gezag van een roc de student de gelegenheid een examen af te leggen. Het examen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden die de examinandus zich bij voltooiing van de opleiding moet hebben eigen gemaakt, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de eindtermen. Ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd reikt de examencommissie voorts een diploma uit. In artikel is de mogelijkheid opgenomen dat instellingen door een examen toetsten of iemand aan de (eigen) eindtermen voldeed.

4 Wat nieuw is vanaf 1 januari 2013 is dat de minister eindtermen vaststelt voor bijna alle opleidingen (voorheen mochten instellingen voor een deel de eindtermen zelf vaststellen) en daarmee nbi's( niet bekostigde instellingen) de mogelijkheid biedt in de toekomst diplomaerkenning te krijgen voor opleidingen educatie. Er is een advies aangeboden aan het ministerie van OCW over de eindtermen(zie website Steunpunt verwachting is dat het advies wordt overgenomen en de eindtermen op korte termijn formeel worden vastgesteld. Vraag 8 Welke deelopleidingen/cursussen mag je aanbieden: wat zijn daarvoor de criteria? Aanbieden mag voor delen van de standaarden die vallen onder de referentiekaders taal en rekenen 1f en 2f(Zie op de website servicedocument wijziging regelgeving Educatie link hier). Het moeten wel betekenisvolle onderdelen zijn van de opleidingen. Bij betekenisvolle onderdelen gaat het dan om meerdere eindtermen binnen een vaardigheid waarmee een deelnemer aantoonbaar vooruitgang boekt binnen één niveau en een volledig niveau haalt van minimaal één vaardigheid. Het is niet toegestaan activiteiten uit te voeren die niet gericht zijn op de eindtermen. Vraag 9 Mogen WEB-gelden voor entree-opleidingen worden ingezet? Nee, educatietrajecten en entreeopleidingen zijn verschillende soorten opleidingen. De entreeopleiding is een beroepsopleiding gericht op een vervolgopleiding dan wel op toeleiding tot de arbeidsmarkt. Een van de onderdelen van een beroepsopleiding is de Nederlandse taal en rekenen. Educatieopleidingen richten zich alleen op de Nederlandse taal en/of rekenen en niet op beroepskwalificaties. De verschillende opleidingen zouden eventueel wel tegelijkertijd gevolgd kunnen worden. Daarbij moeten de richtlijnen uit de notitie Helderheid bekostiging beroepsonderwijs en educatie 2004 in acht worden genomen. Dit document kunt u vinden onder downloads op de website van het Steunpunt ve. Vraag 10 Mogen trajecten Sociale Redzaamheid, die in 2012 gestart zijn nog worden afgemaakt in 2013? Opleidingen die na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari 2013 niet meer onder de educatie vallen, mogen in 2013 nog vanuit het educatiebudget bekostigd worden voor zover het cursisten betreft die voor 1 januari 2013 met deze opleiding begonnen zijn. Het gaat hierbij om niet-inburgeringsplichtige cursisten die een opleiding volgen gericht op breed maatschappelijk functioneren of sociale redzaamheid. Gemeente en ROC kunnen deze kandidaten voor het lopende schooljaar ( ) nog meenemen in hun contractafspraken voor Gemeenten kunnen hiervoor ook contacturen inkopen. Inburgeringsplichtigen moeten natuurlijk wel hun alfabetiseringstraject afmaken als dat doorloopt na 1/1/2013. Alleen kan het dan niet meer bekostigd worden uit de WEB. Gemeenten kunnen dan het participatiebudget gebruiken.

5 Vraag 11 Is er een minimum of maximum aantal groepscontacturen of een maximum duur voor een (deel)opleiding vastgesteld? Nee. De duur is afhankelijk van het startniveau en andere individuele kenmerken. Ook is de duur afhankelijk van de vraag of iemand een volledige opleiding of onderdelen daarvan volgt. Vraag 12 ROC s kunnen hun eigen certificaten afgeven. Zijn deze rechtsgeldig en kunnen ze dienen als bewijs voor de A2 taaleis (wijziging WWB regeerakkoord)? Met de inwerkingtreding van de wet d.d. 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur is artikel van de WEB aangepast, waardoor roc s enkel nog diploma s kunnen uitreiken, nadat een examen met goed gevolg is afgelegd. De mogelijkheid tot het verstrekken van certificaten is geschrapt (met uitzondering van de beroepsopleidingen waar certificeerbare eenheden bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen worden aangewezen, waaraan dan vervolgens een certificaat is verbonden). De opleidingen vavo en NT2 programma I en II kennen wel de wettelijke mogelijkheid voor certificaten (eindexamenbesluit vo en staatsexamenbesluit NT2). Voor educatie-opleidingen als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b en d t/m f kunnen ingevolge de wet geen certificaten worden uitgereikt. Wel kunnen instellingen voor het met goed gevolg afsluiten van onderdelen van deze opleidingen schoolverklaringen uitgeven. Deze schoolverklaringen hebben echter anders dan de hiervoor genoemde wettelijke certificaten - geen civiel effect. De taaleis in de WWB wordt op dit moment uitgewerkt door het ministerie van SZW. Welke eisen daarvoor gelden is op dit moment dan ook niet bekend. Om aan de inburgeringsplicht te voldoen kan men het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2(programma I of II) behalen. Ook kan men vrijstelling van de inburgeringsplicht verkrijgen op grond van bepaalde diploma s waaronder een diploma uit het Nederlandse voortgezet algemeen onderwijs, beroepsonderwijs of leerlingwezen, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Vraag 13 Kunnen er ook korte opleidingen worden aangeboden, bijvoorbeeld taal op de werkvloer. Kan een taalcursus in combinatie met een re-integratie traject worden aangeboden? Roc's mogen alleen educatieopleidingen of onderdelen daarvan verzorgen (met educatiemiddelen). Dat betekent dat het onderwijs dat ze verzorgen (alleen) gericht mag zijn op de eindtermen van de opleidingen (of onderdelen daarvan) en niet op andere doelen. Het is mogelijk om deelnemers in te schrijven voor betekenisvolle onderdelen van de opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals deze geldt op 1 januari Bij betekenisvolle onderdelen gaat het dan om meerdere eindtermen binnen een vaardigheid waarmee een deelnemer aantoonbaar vooruitgang boekt binnen één niveau en een

6 volledig niveau haalt van minimaal één vaardigheid. Het is niet toegestaan activiteiten uit te voeren die niet gericht zijn op de eindtermen. Daarnaast kunnen roc's (niet vanuit hun wettelijke taak voor educatie maar wel als contractactiviteit) andere trajecten verzorgen. Het is wel mogelijk om die onderdelen van de trajecten voor specifieke doelgroepen goed op elkaar te laten afstemmen. Uw voorbeeld: Taal op de Werkvloer is een specifieke doelgroep. De cursisten kunnen in één groep een traject volgen waarbij een deel bestaat uit (een onderdeel van) een educatieopleiding. Dat deel wordt in ieder geval verzorgd door een roc. De gemeente kan met het roc afspraken maken over de afstemming met andere onderdelen die de gemeente vanuit andere budgetten financiert. Dat draagt bij aan het effect van zo'n traject. En dat is in het belang van de betrokken deelnemers. Vraag 14 Is het toegestaan B2 trajecten NT2 aan te bieden uit de nieuwe WEB-middelen vanaf ? B2 (=3F) overstijgt nl. het entree-niveau van beroepsonderwijs (2F)? Als dit opleidingen voor niet-inburgeringsplichtigen richting Staatsexamen betreft dan mag het wel. Alle NT1 trajecten alleen tot referentieniveau 2F.

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

Servicedocument wijziging wetgeving Educatie

Servicedocument wijziging wetgeving Educatie Servicedocument wijziging wetgeving Educatie Op 9 juli 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) inzake het invoeren van

Nadere informatie

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voorlichtingspublicatie BVE/Stelsel- 2006/31436 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Vavo en Rutteleerlingen

Vavo en Rutteleerlingen Vavo en Rutteleerlingen In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Voor wie is het

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55481 5 oktober 2018 Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleidingen Nederlandse taal en/of rekenen en digitale vaardigheden

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB; Besluit: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake nadere voorschriften voor de contacturen (Regeling contacturen opleidingen educatie) Gelet op artikel 3.1.1, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Dienst / Sector: Samenleving en Economie Hengelo, 4 januari 2007 Registratienummer: Raadsvergadering d.d. 9 januari 2007 D.4.

Dienst / Sector: Samenleving en Economie Hengelo, 4 januari 2007 Registratienummer: Raadsvergadering d.d. 9 januari 2007 D.4. Dienst / Sector: Samenleving en Economie Hengelo, 4 januari 2007 Registratienummer: 132353 Raadsvergadering d.d. 9 januari 2007 Onderwerp: Volwasseneneducatie en het GSB-BDU-SIV Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Op 29 april 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgesteld. De wet legt het kader vast voor de lagere, meer

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 243 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2015 De vaste commissie voor

Nadere informatie

[Typ hier] Regionaal Programma volwassenen Educatie 2019

[Typ hier] Regionaal Programma volwassenen Educatie 2019 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2019 Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve)

Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve) Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve) Wet IKK Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler Kinderopvang is een vak is dat pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2012

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Telling contracten rijksbijdrage educatie 2012 Bestemd

Nadere informatie

Veranderingen beleid voorschoolse educatie (VE) november/december 2018 Rob Vergeer

Veranderingen beleid voorschoolse educatie (VE) november/december 2018 Rob Vergeer Veranderingen beleid voorschoolse educatie (VE) november/december 2018 Rob Vergeer Eer van ons werk! Kwaliteit VE sterk gestegen! Zowel in voorschool als in gemeentelijk beleid Blijkt uit eindrapportage

Nadere informatie

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2011/12 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. Nota naar

Nadere informatie

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Vlagtwedde

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Vlagtwedde Beleidsregels Wet taaleis gemeente Vlagtwedde Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Voorlichting rijksbijdrage educatie 2007

Voorlichting rijksbijdrage educatie 2007 Voorlichtingspublicatie. Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Bestemd voor gemeenten en regionale opleidingscentra (roc s) inwerkingtreding

Nadere informatie

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 Regeling Vrijstelling van Examinering Schooljaar 2018-2019 Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED Arnhem 0263129000 info@rijnijssel.nl KvK nr.: 41053084

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

Inleiding Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering Artikel 2 Vrijstelling bij instroom andere onderwijsinstelling...

Inleiding Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering Artikel 2 Vrijstelling bij instroom andere onderwijsinstelling... Regeling Vrijstelling van Examinering Schooljaar 2017-2018 Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED Arnhem 0263129000 info@rijnijssel.nl KvK nr.: 41053084

Nadere informatie

b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet

b. Uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet Beleidsregels Wet taaleis Gemeente Langedijk 1-1-2016 Betreffende de Participatiewet, Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 mei 2012, nr. W05.12.0116/I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 mei 2012, nr. W05.12.0116/I); Besluit van tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

Taal en rekenen. in de volwasseneneducatie ABC. Standaarden en eindtermen ve 30% en rekenen

Taal en rekenen. in de volwasseneneducatie ABC. Standaarden en eindtermen ve 30% en rekenen 2F Taal en rekenen abc ABC taal 1FHandreiking Standaarden en eindtermen ve in de volwasseneneducatie 30% en rekenen 75 Taal en rekenen in de volwasseneneducatie In opdracht van het ministerie van OCW heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 458 Besluit tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2011

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2011 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Telling contracten rijksbijdrage educatie 2011 Bestemd voor Gemeenten

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

MBO Conferentie Het 2F-, 2ER- en 2A-examen: welke student laat ik wanneer opgaan voor welk examen?

MBO Conferentie Het 2F-, 2ER- en 2A-examen: welke student laat ik wanneer opgaan voor welk examen? Freark? MBO Conferentie Het 2F-, 2ER- en 2A-examen: welke student laat ik wanneer opgaan voor welk examen? 15-11-2017 Ronde 2: 13:45 15:15 Freark van der Kooi Ik wil mijn leerlingen nog beter begeleiden

Nadere informatie

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Telling contracten rijksbijdrage educatie 2010 Bestemd voor gemeenten.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR600050_1 26 april 2016 Beleidsregels Wet taaleis gemeente Hulst Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oldambt 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oldambt 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldambt. Nr. 18473 17 februari 2016 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oldambt 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus havo, vwo I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie A GEWIJZIGD

Nadere informatie

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam April 2015 Inleiding De gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam hebben de voor het jaar 2015 geplande educatieve

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 6 NOTA

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

- 1 - Gelet op de artikelen 3, vijfde lid en 19, vijfde lid, van het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

- 1 - Gelet op de artikelen 3, vijfde lid en 19, vijfde lid, van het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB; - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. MBO/524955, houdende vaststelling onderdelen gedeeltelijke centrale examinering voor het examenonderdeel Nederlandse taal

Nadere informatie

Servicedocument Vervolgbeleid rekenen

Servicedocument Vervolgbeleid rekenen Servicedocument Vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van Brief aan Tweede Kamer d.d. 6 oktober 2015 1 Aangenomen moties in Tweede Kamer op 13 oktober 2015 2 Brief aan Tweede Kamer d.d. 22 oktober 2015

Nadere informatie

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels:

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Initiatief Wetsvoorstel inzake examinering in groepsverband Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Wet tot regeling van het voortgezet onderwijs:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR397168_1

CVDR. Nr. CVDR397168_1 CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR397168_1 5 september 2017 Beleidsregels Wet taaleis 2016 Het college van de gemeente Rheden; gelet op artikel 18 b Participatiewet en de Wet taaleis; b e s l

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 niveaus vmbo BB, vmbo KB, vmbo GL, vmbo TL I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen

Nadere informatie

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Mook en Middelaar 2016.

Beleidsregels Wet taaleis gemeente Mook en Middelaar 2016. CVDR Officiële uitgave van Mook en Middelaar. Nr. CVDR464831_1 9 januari 2018 Beleidsregels Wet taaleis gemeente Mook en Middelaar 2016 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regionaal Programma Volwassenen Educatie Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Volwasseneneducatie in regionaal verband... 4 2.1 Algemeen doel... 4 2.2 Wetswijziging WEB... 4 2.3 Beschikbaar

Nadere informatie

VERSIE MEI 2014

VERSIE MEI 2014 Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 911 Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering

Nadere informatie

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p.

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p. Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB Examenreglement Het examenreglement heeft betrekking op de opleidingen die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsvorming (WEB), zoals geregistreerd in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 19 september 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 19 september 2017 2.2.6 Volwasseneneducatie 2018 2020 1 Dossier 2190 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2190 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 september 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Volwasseneneducatie 2018

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15700 21 maart 2018 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2018, nr. 2018-0000037011,

Nadere informatie

Doorstromen met keuzedelen. augustus 2015

Doorstromen met keuzedelen. augustus 2015 Doorstromen met keuzedelen augustus 2015 DOORSTROMEN MET KEUZEDELEN AUGUSTUS 2015 1 Doorstromen met keuzedelen Inleiding 3 Kaders Keuzedeelverplichting Aanbodverplichting Aanvullende diplomavoorwaarde

Nadere informatie

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rianne Reichardt Onderwerpen Algemene regelgeving Rekenen in het mbo Invoering referentieniveaus

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling

Vrijstellingsregeling Vrijstellingsregeling Deze vrijstellingsregeling is van toepassing op cohorten 2012 en verder. Voor aanvragen na 1 juni 2014 gelden aanvullende regels. De wijzigingen zijn gemarkeerd met een # 2014. Bij

Nadere informatie

Colleg e voor Toetsen en Examens

Colleg e voor Toetsen en Examens Colleg e voor Toetsen en Examens Wet- en regelgeving centrale examens en rekentoets vo 2018 I nhoud Wetten en Algemene maatregelen van bestuur Ministeriële regelingen Regelingen en mededelingen van het

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

Onderwerp: OWZ raam- en productovereenkomst educatie Koning Willem 1 College 2014

Onderwerp: OWZ raam- en productovereenkomst educatie Koning Willem 1 College 2014 Zaaknummer: 00374573 Onderwerp: OWZ raam- en productovereenkomst educatie Koning Willem 1 College 2014 Collegevoorstel Inleiding De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie via

Nadere informatie

Rekenbrief. Hanna Fisscher Jérôme Smits directie MBO

Rekenbrief. Hanna Fisscher Jérôme Smits directie MBO Rekenbrief Hanna Fisscher Jérôme Smits directie MBO Inhoud Perspectief 2020: rekenen op orde Advies Commissie Steur Vmbo-bb Entreeopleiding MBO-2 MBO-3 en -4 ER-toets Regelgeving Rekenonderwijs Vragen

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013. BW-nummer. Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013. BW-nummer. Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Openbaar Onderwerp Overeenkomst ROC Nijmegen 2013 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41905 25 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 november 2015, nr. MBO/804801,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Loopbaan en burgerschap (inspectiesite)

Veel gestelde vragen Loopbaan en burgerschap (inspectiesite) Achtergrondinformatie Loopbaan en Burgerschap (nieuwe wetgeving) Toezichtskader 2012 onderwijsinspectie 5.4 Beoordeling loopbaan en burgerschap (toezichtkader) Studiejaar 2011-2012 In het studiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Informatie diploma s 2011-2012

Informatie diploma s 2011-2012 Informatie diploma s 2011-2012 1. Inleiding Voor u ligt de diplomanotitie 2011-2012. Hier wordt toegelicht hoe de diploma s voor de competentiegerichte opleidingen eruit moeten zien en wat er op een diploma

Nadere informatie

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gelet op artikel 29, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 april 2012 (Stb. 2012, 217) in verband met examinering van de rekentoets als inspanningsverplichting in de invoeringsfase Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden

Zie voor volledige tekst Staatscourant: ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden Notitie Digisterker-cursussen en de WEB-gelden Versie december 2017 Op 29 september 2017 is de ministeriële regeling met de standaarden en eindtermen voor de opleiding digitale vaardigheden 1 gepubliceerd

Nadere informatie

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013 Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, en Engels April 2013 Mbo niveau Cohort Studiejaar diplomering Schema Mbo 1 Vanaf 2010 Vóór 2014-2015 A Niveau 2 en 3 Cohorten

Nadere informatie