RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op: Rotterdam 00GT oktober december januari 2012 Rapport van bevindingen (Toezichtkader 2009), vastgesteld , H /14 pagina 1/11

2 pagina 2/11

3 1. INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs heeft op 24 oktober 2011 een onderzoek uitgevoerd op Albeda College naar de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving bij de opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse. De aanleiding voor dit onderzoek is de volgende. De inspectie heeft op 14 juni 2010 een onderzoek uitgevoerd op Albeda College bij het team Special Products en het team Startkwalificatie naar de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. Daarbij werd geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs tekortkomingen vertoonde vanwege onvoldoende opbrengsten en werd daarom als zwak beoordeeld. In het kader van het geïntensiveerde toezicht is in 2011 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd. Het betreft de volgende opleidingen: crebocode 10050/90470/90472, Secretarieel Medewerker/Administratief medewerker/administratief medewerker (Secretarieel medewerker), niveau 2; crebocode 10045/90471/93200, Bedrijfsadministratief Medewerker, niveau 2/, niveau 3/Bedrijfsadministratief medewerker, niveau 2/Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker), niveau 3; crebocode 10049/93200, Boekhoudkundig Medewerker/ Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker), niveau 3; crebocode 10046/93233, Secretaresse/Secretariële beroepen (Secretaresse), niveau 3. Het team Startkwalificatie verzorgt de opleidingen op niveau 2. Het team Special Products verzorgt de opleidingen Administrateur en Secretaresse, beide niveau 3, voor 18-plussers, evenals de opleiding Secretarieel niveau 2. De volgende opleidingen worden niet meer actief aangeboden; zij zijn nog wel betrokken bij de beoordeling van de opbrengsten: crebocode 10050, Secretarieel Medewerker, niveau 2; crebocode 10045, Bedrijfsadministratief Medewerker, niveau 2; crebocode 10049, Boekhoudkundig Medewerker, niveau 3; crebocode 10046, Secretaresse, niveau 3. Onderzoeksopzet Deze rapportage is gebaseerd op: Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de instelling en opleidingen die bij de inspectie aanwezig zijn. Analyse van zelfevaluaties van de branche en van het team Special Products, de managementrapportage van de branche en het Teamplan Special Products pagina 3/11

4 Onderzoek op locatie, waarbij schooldocumenten zijn bestudeerd, waaronder Zelfevaluatie van de branche 2010, Managementrapportage Secretarieel en Administratie 2011 en Teamen scholingsplan team Special Products ; de onderwijspraktijk is geobserveerd; gesprekken zijn gevoerd met studenten, docenten, het teammanagement, de branchedirectie, en met het college van bestuur. Voor de beoordeling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van cijfers uit BRON, schooljaar met de erbij behorende onderstaande normen. Niveau 2: jaarresultaat 56,5 procent en diplomaresultaat 45,2 procent. Niveau 3: jaarresultaat 65,3 procent en diplomaresultaat 67,3 procent. Toezichtkader De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader bve 2009 en de Aanvulling voor 2010 op het Toezichtkader bve Deze zijn te vinden op Opbouw rapport In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op het gebied van de onderwijskwaliteit en de wettelijke voorschriften weergegeven. Dit wordt gevolgd door een beschouwing waarin tekortkomingen worden toegelicht en waar mogelijk de ontwikkeling van de opleiding in samenhang wordt beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het toezichtarrangement weer. pagina 4/11

5 2. BEVINDINGEN 2.1 Bevindingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Kwaliteits- en nalevingsprofiel In onderstaande tabel vermeldt de inspectie tot welke bevindingen per opleiding het onderzoek heeft geleid. De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate het betreffende criterium gerealiseerd is. De inspectie heeft daarnaast onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van enkele wettelijke voorschriften. Legenda: 1. slecht 2. onvoldoende 3. voldoende 4. goed 5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) pagina 5/11

6 Scores van de opleidingen: crebocode 10050/90470/90472, Secretarieel Medewerker/Administratief medewerker/administratief medewerker (Secretarieel medewerker), niveau 2; crebocode 10045/90471/93200, Bedrijfsadministratief Medewerker, niveau 2/, niveau 3/Bedrijfsadministratief medewerker, niveau 2/Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker), niveau 3; crebocode 10049/93200, Boekhoudkundig Medewerker/ Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker), niveau 3; crebocode 10046/93233, Secretaresse/Secretariële beroepen (Secretaresse), niveau Naleving Wettelijke vereisten Naleving Wettelijke vereisten 2.1 Opbrengsten van opleidingen /2.1.2 jaarresultaat en diplomaresultaat 3.1 Programma Samenhang Maatwerk Programmatijd Voorzieningen 3.2 Leerproces Leertijd Didactisch handelen Begeleiding in de instelling Beroepspraktijkvorming 3.3 Trajectbegeleiding Intake Studieloopbaanbegeleiding Zorg deelnemers specifieke behoeften Samenwerking 3.4 Omgang en veiligheid Bejegening/omgang Veiligheid 4.1 Kwaliteitszorg Systematische Kwaliteitszorg Beoordeling Beschouwing Algemeen De kwaliteit van het onderwijs van de onderzochte opleidingen is zwak vanwege onvoldoende opbrengsten. Het onderwijsproces is evenals bij het vorige onderzoek voldoende. Ook wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Na het vorige onderzoek van de inspectie is veel geïnvesteerd in verbeteringen. Er zijn onder meer maatregelen genomen om de intake te verscherpen, de informatievoorziening te verbeteren en de lesuitval terug te dringen. Voorts is het voormalig team Startkwalificatie dat de opleiding Secretarieel niveau 2 verzorgde, opgegaan in een team op een andere locatie. Dat proces was ten tijde van het inspectieonderzoek nog in gang. Ook de studenten van leerjaar 2 zijn meeverhuisd. Om de studenten niet al te zeer te belasten met een samenloop van veranderingen is het pagina 6/11

7 onderwijsconcept niet veranderd. Het wordt afgebouwd tegelijk met het diplomeren van de laatste studenten van het betreffende cohort. Hieronder licht de inspectie de bevindingen toe. Wettelijke vereisten Tijdens het vorige onderzoek is de naleving van de wettelijke vereisten als voldoende beoordeeld. De inspectie heeft geen aanwijzingen die ertoe leiden dat de naleving anders moet worden beoordeeld dan tijdens dat vorige onderzoek. Op basis daarvan wordt de naleving als voldoende beschouwd. Opbrengsten Van de opleidingen Secretarieel Medewerker/Administratief Medewerker/Secretarieel medewerker, crebocode 10050/90470/90472, niveau 2, is het gecombineerde jaarresultaat 43 procent en het diplomaresultaat 37 procent. De opleidingen Bedrijfsadministratief Medewerker/Boekhoudkundig Medewerker/Administratief Medewerker/Administrateur (Boekhoudkundig medewerker), crebocode 10045/10049/94071/93200, niveau 3, hebben geclusterd een jaarresultaat van 50 procent en een diplomaresultaat van 40 procent. De opleiding Secretaresse, crebocode 10046/93233, niveau 3, heeft een jaarresultaat van 53 procent en een diplomaresultaat van 50 procent. De opbrengsten zijn ten opzichte van het vorige onderzoek gestegen en wel het meest bij de opleiding Secretaresse. Desondanks zijn ze bij alle onderzochte opleidingen nog onvoldoende. Programma De samenhang van het programma was bij het vorige onderzoek voldoende en is ook nu voldoende. Bij het vorige onderzoek werd wel opgemerkt dat de samenhang bij de opleidingen van het team SP een betere uitleg verdiende. Het is de studenten ook van deze opleidingen nu duidelijk hoe het programma is opgebouwd. Ook is er samenhang tussen wat op stage en wat op school wordt geleerd. Tijdens het vorige onderzoek waren ook het maatwerk en de programmatijd als voldoende beoordeeld. De inspectie heeft geen aanwijzingen die ertoe leiden dat deze indicatoren anders moeten worden beoordeeld dan tijdens dat vorige onderzoek. Op basis daarvan worden programmatijd en maatwerk als voldoende beschouwd. Bij SK bleken bij het vorige onderzoek nogal wat lessen te zijn uitgevallen. Nu is er nauwelijks lesuitval meer. Bij SP kwam een verbetering door de programmatijd van de niveau 2-opleidingen in te korten om demotivatie bij studenten door leegloop te voorkomen. Bij de niveau 3- opleidingen werd deze juist verlengd om meer ruimte te scheppen voor het generiek rekenonderwijs. De voorzieningen waren bij het vorige onderzoek al voldoende. Wel werd toen opgemerkt dat de informatievoorziening kon worden verbeterd. De verhuizing van de studenten van SK naar hun nieuwe locatie en de daarmee samenhangende veranderingen in hun situatie bracht extra communicatiebehoeften met zich mee. Daaraan is niet helemaal tegemoetgekomen. Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende pagina 7/11

8 informatie verstrekt over de beschikbaarheid van computers. Niettemin zijn over het geheel genomen de voorzieningen waaronder de informatievoorziening nu voldoende. Leerproces De leertijd was bij het vorige onderzoek voldoende maar is nu onvoldoende. De ongeoorloofde afwezigheid is bij SK zeer fors; bij de opleiding Bedrijfsadministratie die wordt verzorgd door SP wordt hierop sinds het begin van dit schooljaar gereageerd met telefonisch contact op nog dezelfde dag. Echter bij de opleidingen Secretarieel is dit nog niet het geval, hoewel men dit ook daar gaat toepassen. Ook is er voor alle opleidingen de functie van onderwijsassistent die speciaal is belast met de aanpak van het ongeoorloofd verzuim. Het beleid bij te laat komen en de uitvoering daarvan zijn helder en consistent. Studenten weten waar zij aan toe zijn. Als zij te laat zijn moeten zij wachten tot de volgende les na de pauze. Deze duidelijkheid draagt bij aan structuur en wordt door studenten positief gewaardeerd. Het didactisch handelen was bij het vorige onderzoek voldoende. Wel waren er toen een aantal kritische kanttekeningen. Bij het vorige onderzoek werd bij beide teams vastgesteld dat het didactisch handelen verder versterkt zou kunnen worden en dat met name bij SP er meer structuur wenselijk was. De structuur is er nu, onder meer door het werken met de zogenaamde takenkaarten. Daarop staat wat wanneer af moet zijn en wordt bijgehouden wat is gerealiseerd. Het didactisch repertoire voor de niveau 2-opleidingen van SK verandert doordat het team is opgegaan in het bredere team op de nieuwe locatie. Bij de opleiding van SK is er nu meer frontaal onderwijs, met name voor de studenten in leerjaar 1. De gehanteerde werkvormen laten voldoende afwisseling zien. Wel hebben de studenten van SK ook in hun laatste jaar behoefte aan meer frontaal onderwijs, maar om niet te veel veranderingen gelijktijdig door te voeren is ervoor gekozen om dat voor deze groep op de nieuwe locatie niet aan te bieden. De begeleiding in de instelling is voldoende. Bij de opleiding die SK aanbiedt, vinden er periodiek begeleidingsgesprekken plaats waarbij aan de hand van het portfolio, de studieplanning en de takenkaarten de voortgang wordt besproken. Studenten zijn er enthousiast over. Bij de opleidingen die SP aanbiedt, is dat minder het geval en zou de informatievoorziening over de voortgang verbeterd kunnen worden. De beroepspraktijkvorming was bij het vorige onderzoek voldoende. Wel werd toen vastgesteld dat bij SP bij de voorbereiding van de beroepspraktijkvorming verbetering noodzakelijk was. De beroepspraktijkvorming is nu onvoldoende. Een aantal studenten van de opleiding van SK heeft geen stageplaats. Voor hen is er ook geen vervangend onderwijs. Hoewel dit samenhangt met de verhuizing en het harmoniseren van de onderwijsprogramma's van SK en van het team waarmee SK is samengevoegd, is dit niet de enige verklaring. Verder is de ondersteuning bij het solliciteren voor een stageplaats nog onvoldoende. Studenten van SK krijgen daarbij te weinig begeleiding. Ook bij SP dient de beroepspraktijkvorming te worden verbeterd. De studieloopbaan-/bpv-begeleider heeft namelijk doorgaans te weinig tijd om studenten voor te bereiden op de stage en hen op de stageplaats te bezoeken. pagina 8/11

9 Trajectbegeleiding De intake is voldoende. De instrumenten zijn verder aangescherpt, de AMN-test is ingevoerd en in het intakegesprek wordt meer doorgevraagd naar motivatie en persoonlijke problematiek. Het gevolg daarvan is dat studenten meer trefzeker worden geplaatst en er minder uitval is. De studieloopbaanbegeleiding is, evenals bij het vorige onderzoek, voldoende. Wel werd toen een kritische kanttekening gemaakt over de registratie van de studievoortgang en van begeleiding. De informatie in het cursistenvolgsysteem is verbeterd en biedt nu een goede basis voor de begeleiding, zij het dat de begeleiding bij SP proactiever kan zijn. Ook de zorg voor studenten met specifieke behoeften en de samenwerking in de keten zijn, evenals bij het vorig onderzoek voldoende. Omgang en veiligheid Er wordt respectvol met elkaar omgegaan en de studenten ervaren voldoende veiligheid. Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg is voldoende. Er zijn teamplannen met concrete doelen en er is deelnemerstevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten worden geanalyseerd en input vormen voor de zelfevaluatie. De te geringe opbrengsten worden geanalyseerd en in het verlengde daarvan worden verbetermaatregelen genomen. SP betrekt bij zijn oordeelsvorming over de onderwijskwaliteit de studenten en gebruikt hun evaluaties als input voor verbetering. Voorts zijn er normen, aan de hand waarvan de kwaliteit wordt beoordeeld. In managementrapportages wordt verslag gedaan van de voortgang van verbetermaatregelen. De beoordeling van de onderwijskwaliteit is onvoldoende omdat er geen onafhankelijke deskundigen bij zijn betrokken. pagina 9/11

10 pagina 10/11

11 3. TOEZICHTARRANGEMENT De kwaliteit van het onderwijs van de volgende opleidingen is als zwak beoordeeld vanwege onvoldoende opbrengsten: crebocode 90470/90472, Administratief medewerker/administratief medewerker (Secretarieel medewerker), niveau 2; crebocode 90471/93200, Bedrijfsadministratief medewerker/financiële beroepen (Financieel administratief medewerker), niveau 3; crebocode 93200, Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker), niveau 3; crebocode 93233, Secretariële beroepen (Secretaresse), niveau 3. Om deze reden kent de Inspectie van het Onderwijs aan deze opleidingen een aangepast arrangement toe. De opleidingen vallen onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag is afgesproken dat de onderwijskwaliteit in oktober 2012 weer voldoende is. De inspectie voert in een jaar na vaststelling van dit rapport opnieuw onderzoek uit om na te gaan of de tekortkomingen zijn opgeheven. pagina 11/11

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. s.s.b.o. De Delta

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. s.s.b.o. De Delta RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij s.s.b.o. De Delta Plaats : Appingedam BRIN-nummer : 19RA Onderzoeksnummer : 127503 Datum schoolbezoek : 9 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Via Nova College. Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Via Nova College. Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Via Nova College Afdeling VMBO kaderberoepsgerichte leerweg en VMBO theoretische leerweg Utrecht Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TR-5 Registratienummer: 3213819

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink Plaats : Wageningen BRIN-nummer : 08WH Onderzoeksnummer : 124879 Datum schoolbezoek : 13 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij bied ik u het verslag aan over de staat van het Nederlandse onderwijs, zoals bedoeld

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA<;AO Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURA

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie