Invoering entreeopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering entreeopleiding"

Transcriptie

1 Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering van de bekostiging. Doelmatige leerwegen gaat over intensivering en verkorting van het onderwijs. Modernisering bekostiging betekent dat er nieuwe financieringsregels komen. In eerste instantie was het de bedoeling de nieuwe kwalificatiedossiers tegelijkertijd in te voeren met de wijzigingen die voortkomen uit doelmatige leerwegen en modernisering van de bekostiging. Dat idee is losgelaten. Doelmatige leerwegen en modernisering van de bekostiging gaan voor het gehele mbo in op 1 augustus En daarmee dus ook entreeonderwijs. Zoals het plan nu is, kunnen de nieuwe kwalificatiedossiers vanaf 1 augustus 2015 op vrijwillige basis en per 1 augustus 2016 verplicht worden ingevoerd. In kalenderjaar 2013 is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw kwalificatiedossier voor de entreeopleiding. In dit nieuwe dossier worden alle kwalificaties mbo 1 en aka opgenomen en wordt het aantal kwalificaties teruggebracht van 26 tot 9 profielen. Invoeren van entreeonderwijs betekent echter ook de voorschriften vanuit doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging realiseren, zoals andere eisen en afspraken rondom toelating, verblijfsduur, studieadvies, e.d. Dit betekent dat veel scholen het wenselijk vinden deze meervoudige transitie in één keer uit te voeren. Ze gaan er hierbij vanuit dat ze het nieuwe kwalificatiedossier voor de entreeopleiding tegelijk met de andere regels per 1 augustus 2014 kunnen implementeren. Redeneren vanuit deze gedachte over de invoering van de entreeopleiding per 1 augustus 2014 roept vragen op. Hieronder zijn de vragen op een rijtje gezet. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat dat in de onderstaande vragen, steeds slaat op: de invoering van de entreeopleiding, als onderdeel van de invoering van doelmatige leerwegen en modernisering van de bekostiging. De vragen zijn: 1 Wat betekent dat voor de onderwijsinhoud? 2 Wat betekent dat voor de invulling van de vrije ruimte? 3 Wat betekent dat voor de nominale studieduur en voor de onderwijstijd? 4 Wat betekent dat voor de toelaatbaarheid van deelnemers? 5 Wat betekent dat voor het niveau van taal en rekenen? 6 Wat betekent dat voor het studieadvies? 7 Wat betekent dat voor de samenstelling van het budget voor de entreeopleiding? 8 Wat betekent dat voor de bekostigde verblijfsduur van de deelnemer? 9 Wat betekent dat voor de diplomabekostiging? Achtereenvolgens gaan we dieper in op de gestelde vragen. 1/6

2 1 Wat betekent dat voor de onderwijs inhoud? Het onderwijs dat de school aanbiedt, is gebaseerd op het huidige aka-dossier, de mbo 1- dossiers of het nieuwe entreedossier. In SBB-verband is de afspraak gemaakt dat in de nieuwe kwalificatiestructuur het entreedossier in plaats komt van het huidige aka-dossier en de huidige mbo 1-dossiers. Het entreedossier bestaat uit 1 basisdeel, 9 profielen en keuzedelen. Het nieuwe format waarin het entreedossier is beschreven, is door de minister van OCW nog niet goed gekeurd, omdat de noodzakelijke wetswijziging die dat mogelijk moet maken nog niet is afgerond. Daarom kan de minister het entreedossier in nieuwe format formeel nog niet goedkeuren. Om scholen toch de gelegenheid te geven met de nieuwe inhoud te gaan werken vanaf 1 augustus 2014 wordt de nieuwe inhoud in het oude format beschreven. 1 Dit dossier krijgt een eigen crebonummer en de uitstroomprofielen (=kwalificaties) eveneens. We noemen dit dan ook wel nieuwe wijn in een oude zak Die nieuwe inhoud gaat de minister naar verwachting op 1 februari 2014 goedkeuren als de Toetsingskamer tenminste een positief advies over het dossier heeft uitgebracht. De nieuwe crebonummers worden dan opgenomen in het Crebo-register en opengesteld in BRON. Ter voorbereiding wordt in december 2013 een gebruikerstest uitgevoerd. In principe kan een school dus alle drie soorten dossiers naast elkaar aanbieden. Geen van de soorten kent keuzedelen, want daarin voorziet het huidige model voor kwalificatiedossiers nog niet. In alle drie soorten kan de vrije ruimte gebruikt worden voor aanvullende inhoud. 2 Wat betekent dat voor invulling van de vrije ruimte? De vrije ruimte bestaat nu, bij de nieuwe wijn in de oude zak. De beslissing over de keuzedelen wordt pas genomen bij het vaststellen van het format voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Tot die tijd kan de instelling gebruik maken van de vrije ruimte om contextrijke onderdelen aan te bieden die nodig worden geacht voor de optimale realisatie van de entree opleiding. 3 Wat betekent dat voor de nominale studieduur en voor de onderwijstijd? Het onderwijs, gebaseerd op elk van de soorten dossiers, is geprogrammeerd met een studieduur van 1 jaar voor de nominale deelnemer. Voor een bol-opleiding zijn minimaal 1000 uur geprogrammeerd. Minimaal 600 bot en 400 uur vrij te besteden, d.w.z. invullen met bot of bpv. 1 Het entreedossier in het nieuwe format zal niet leiden tot een andere onderwijsprogrammering en niet tot andere examinering leiden dan dat welke beschreven is in het oude format. 2/6

3 Voor een bbl-opleiding zijn minimaal 850 uur geprogrammeerd. Minimaal 200 bot, 610 uur bpv en 40 uur vrij te besteden, d.w.z. bot of bpv. Per 1 augustus 2014 moet dus, ook voor de huidige aka- en mbo 1-opleidingen, het onderwijs geïntensiveerd worden. Of dat veel of weinig werk is, hangt af van de programmering van deze opleidingen op dit moment. In veel gevallen zal het aantal uren bot wel opgehoogd moeten worden. 4 Wat betekent dat voor de toelaatbaarheid van deelnemers? Alleen deelnemers die niet toelaatbaar zijn voor niveau 2 t/m 4 van het mbo en deelnemers die op 31 juli 16 jaar of ouder zijn, zijn toelaatbaar tot de entreeopleiding. a. In de wet is een lijst opgenomen van diploma s of bewijzen waarover deelnemers moeten beschikken om toelaatbaar te zijn tot niveau mbo 2 en hoger. Beschikken potentiële deelnemers daar niet over, dan kan het bevoegd gezag besluiten tot een toelatingstoets. Het bevoegd gezag kan ook besluiten dat iedereen die niet over de voorgeschreven bewijzen beschikt, eerst de entreeopleiding moet volgen. De vraag die een school zich moet stellen is of leerlingen van het vmbo kader/gl of tl, die op een paar punten gezakt zijn, passen op een entreeopleiding. Waarschijnlijk worden ze, gezien het niveau, te weinig uitgedaagd en passen ze toch beter op niveau 2. Voor volwassenen met werkervaring, maar zonder diploma s geldt naar verwachting het zelfde. Voor de eerste groep is het van belang goede afspraken met het afleverende vmbo in de regio te maken over de mogelijkheden en het best passende vervolgtraject. Als het bevoegd gezag besluit tot het afnemen van een toelatingstoets, is het belangrijk dit binnen de eigen school goed te communiceren en af te stemmen. b. Aangezien de verblijfsduur in het vmbo opgerekt is, liggen hier mogelijkheden om leerlingen nog in het vmbo naar een diploma te begeleiden. Ook hiervoor is het van groot belang goede afspraken met toeleverende vmbo-scholen te maken. c. Er is nog een groep deelnemers waarvan toelating goed bezien moet worden, ook al voldoet de potentiële deelnemer aan de genoemde voorwaarden. Een van de redenen van Focus op Vakmanschap is dat het ministerie van OCW van mening is dat het onderwijsbudget besteed moet worden aan onderwijs en niet aan zorg. Er is immers een groep die alleen onderwijs kan volgen als daaraan ook een zorgarrangement verbonden wordt. Die groep heeft OCW goed op het netvlies. Dit betekent dat er een groep deelnemers is die alleen met ondersteuning van een van de ketenpartners onderwijs kan volgen of waarvoor een voortraject georganiseerd moet worden. Hier is samenwerking met de gemeente van essentieel belang. Daar ligt immers de regie als het gaat om activiteiten op het het sociaal domein. Overigens is het aan de deelnemer zelf te bepalen of hij/zij het voorgestelde alternatief volgt. 3/6

4 d. Ten slotte: deelnemers die twee jaar een entreeopleiding gevolgd hebben, zonder een diploma te hebben behaald, komen pas na twee jaar weer voor bekostiging in aanmerking. Zij mogen om deze reden geweigerd worden tot deelname aan de opleiding. 5 Wat betekent dat voor het niveau van taal en rekenen? Van instellingen wordt verwacht dat de onderwijsprogramma s taal en rekenen bevatten, dat deze worden geëxamineerd en dat zij examens taal en rekenen afnemen met referentieniveau 2F als uitgangspunt. In 2014 zal de minister een besluit nemen over de wijze van examinering in de entreeopleiding. Het voorgenomen beleid is als volgt: Als studenten bij de beroepsgerichte eisen in het dossier aan de kerntaken en werkprocessen voldoen, behalen ze een diploma van de entreeopleiding. Als de student ook voldoet aan de generieke eisen voor taal en rekenen op niveau 2F dan ontvangt de student een diploma met doorstroomrecht naar mbo-2. Studenten met een diploma zonder doorstroomrecht zijn voortijdig schoolverlater als ze op 1 oktober niet voor minimaal 12 uur per week aan het werk zijn. Op dit moment zijn er veel leerlingen uit het praktijkonderwijs die een aka of mbo 1-opleiding volgen. Als er geen perspectief is op doorstroming naar niveau 2, en dus aan het voldoen aan de taal- en rekeneisen, is het zeer de vraag wat de meerwaarde nog is van het volgen van een entreeopleiding. De mogelijkheden om deze leerlingen naar werk te begeleiden zijn in het praktijkonderwijs vele malen beter dan de mogelijkheden die het mbo hiervoor heeft. 6 Wat betekent dat voor het studieadvies? In de wet is opgenomen dat alle deelnemers van de entreeopleiding binnen 4 maanden na de daadwerkelijke start van de opleiding een studieadvies moeten krijgen. Dat is dus onafhankelijk van het soort dossier dat wordt gebruikt. Als blijkt dat de deelnemer geen studievorderingen heeft gemaakt, kan de school de onderwijsovereenkomst ontbinden. Dan is het studieadvies bindend. Als een deelnemer nog geen 18 jaar is, is de school verplicht een alternatief te zoeken, binnen of buiten de school. Pas als na 8 weken geen alternatief is gevonden kan de deelnemer worden uitgeschreven. De deelnemer kan zichzelf dan wel weer aanmelden voor een andere entreeopleiding en kan voor die andere opleiding niet zonder meer geweigerd worden! Het verdient aanbeveling om de rmc-functionaris te betrekken bij de gesprekken als tot een bindend studieadvies wordt besloten. Overigens heeft de minister de Kamer laten weten dat vorderingen op het gebied van taal en rekenen buiten het oordeel over studievorderingen gehouden worden. In de onderwijsovereenkomst kan een school de vorderingen die van de deelnemer worden verwacht, vastleggen. 4/6

5 Op dit moment leeft bij gemeenten het idee dat roc s na vier maanden grote groepen deelnemers van de opleiding zullen wegsturen. De verwachting is dat dit in de praktijk erg zal meevallen, zeker als bij de start van de opleiding goed overwogen wordt of een entreeopleiding haalbaar is voor de potentiële deelnemer of dat in samenwerking met de gemeente een andere oplossing moet worden gevonden. Als er binnen de regio een alternatief is vormgegeven kan een deelnemer van wie de onderwijsovereenkomst ontbonden is, ook daar worden opgenomen. Voorkomen moet worden dat deze deelnemers uit beeld verdwijnen. 7 Wat betekent dat voor het de samenstelling van het budget voor de entree opleiding? Voor de entreeopleiding wordt landelijk een budget afgezonderd, voor het eerst vanaf 1 januari De school ontvangt voor de entreeopleiding een apart budgeten bepaalt zelf hoe dat budget besteed wordt. Het college van bestuur kan hier dus keuzes maken. Dit budget is gebaseerd op basis van het deelnemersaantal op t-2 Er is dus een landelijk afgezonderd budget voor de entreeopleiding dat per 1 januari 2015 beschikbaar komt (financiering loopt per kalenderjaar). Dit komt tot stand op basis van het aantal ingeschreven deelnemers (aka en mbo 1) op 1 oktober Er is gerekend met een bedrag per leerling dat overeenkomt met het bedrag dat voor een leerling in het praktijkonderwijs beschikbaar is. Dit betekent dat de middelen die beschikbaar komen voor het verzorgen van de entreeopleidingen hoger worden dan nu het geval is bij de input- en outputbekostiging samen. Bij de verdeling over de instellingen moeten we rekening houden met het feit dat er sprake is van een verdeelmodel. Komen er meer deelnemers, dan wordt het bedrag per deelnemer minder. Ook de verschillende factoren, zoals de prijsfactoren of de bekostigingsfactoren (bol 1 en bbl voor de entreeopleiding 0,5) spelen een rol bij de verdeling van de middelen. De hoogte van het landelijk afgezonderde budget wordt daar niet door beïnvloedt. De hoogte van het budget dat de individuele instelling ontvangt kan daardoor wel positief of negatief door beïnvloed worden. Om instellingen de tijd te geven de interne bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe bekostiging is voorzien in een overgangsbekostiging van vier jaar. In vier jaar tijd zouden instellingen redelijkerwijs in staat moeten zijn hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe financiële situatie. Deze overgangsbekostiging is van toepassing op de bekostiging van entree opleidingen, de niveaus 2 t/m 4 en het gehandicaptenbudget (als gevolg van de invoering van passend onderwijs). Het College van Bestuur moet dus keuzes maken en moet bepalen hoe het budget binnen de instelling voor de verschillende opleidingen wordt verdeeld. 5/6

6 8 Wat betekent dat voor de bekostigde verblijfsduur van de deelnemer? De invoering van het cascademodel betekent dat een entreedeelnemer maximaal 2 jaar voor bekostiging in aanmerking komt. Staat een deelnemer voor het 3 e jaar ingeschreven op een entreeopleiding, dan telt de deelnemer niet meer mee voor de bekostiging. Het eerste leerjaar ontvangt de school voor de deelnemer factor 1,2, het 2 e jaar factor 0,6. Dit is de prikkel om intensivering en verkorting van de opleiding te bevorderen. Opmerking: Financiering van onderwijs is altijd gebaseerd op t-2. Dat betekent dat op moment t de situatie van t-2 het uitgangspunt is. Dat geldt ook voor de verblijfsduur. Een deelnemer die op 1 oktober 2014 voor het 3 e jaar in een entreeopleiding (welke soort dan ook) staat ingeschreven, komt niet voor bekostiging in aanmerking. Voor een deelnemer die op 1 oktober 2013 voor het 2 e jaar stond ingeschreven in een aka of mbo 1-opleiding ontvangt de school een bekostigingsfactor 0,6 (deze systematiek is ook van toepassing voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4). 9 Wat betekent dat voor de diplomabekostiging? Voor de entreeopleiding zal er geen diplomabekostiging meer zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor leerlingen uit het praktijkonderwijs die als extraneus worden ingeschreven geen diplomabekostiging meer is. Financiering voor de examineringsactiviteiten die de school voor het praktijkonderwijs verzorgt, moet dus op een andere wijze plaatsvinden. Ook hier is t-2 van toepassing. Dat betekent voor 2015 dat ook diploma s (aka en mbo 1) die over kalenderjaar 2013 zijn uitgereikt niet voor financiering in aanmerking komen. Tot slot Per 1 augustus 2014 wordt dus het entreeonderwijs ingevoerd. De inhoud van het onderwijs kan dan gebaseerd zijn op de verschillende soorten dossiers. Maar voor al de verschillende dossiers zijn de spelregels vanuit de doelmatige leerwegen en de modernisering hetzelfde. 6/6

DLMB 2013 versie

DLMB 2013 versie DLMB 2013 versie1.0 17-09-2013 Focus op Vakmanschap is vertaald in de wet Doelmatige Leerwegen en Modernisering Bekostiging Meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Een totale reset voor het MBO

Nadere informatie

Doel actieplan mbo: Beter, uitdagend en aantrekkelijk, beroepsonderwijs waar meer jongeren voor willen kiezen

Doel actieplan mbo: Beter, uitdagend en aantrekkelijk, beroepsonderwijs waar meer jongeren voor willen kiezen Het Actieplan Mbo Focus op vakmanschap Tessa van Dorp (VO) Frank Koster (MBO) november 2013 Doel actieplan mbo: Beter, uitdagend en aantrekkelijk, beroepsonderwijs waar meer jongeren voor willen kiezen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Praktijkonderwijs en de entreeopleiding

Praktijkonderwijs en de entreeopleiding en het praktijkonderwijs Frank Koster, directie BVE januari 2012 f.n.g.koster@minocw.nl Praktijkonderwijs en de entreeopleiding 2 Er zijn pro-scholen die samen met een mbo-instelling aka-of niveau-1-opleiding

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging BVE

Samenvatting wetsvoorstel doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging BVE Samenvatting wetsvoorstel doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging BVE Onderstaande teksten beschrijven de belangrijkste maatregelen uit Focus op Vakmanschap in begrijpelijke taal. De teksten,

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk?

Entreeopleiding 30-9-2013. Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Frank Koster directie BVE juni 2013 f.n.g.koster@minocw.nl Entreeopleiding Inhoud 1. Actieplan MBO 2. Welke problemen spelen op niveau-1? 3. Wat wordt er

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012 Stand van zaken t.a.v. de entreeopleiding per 18 juni 2012 Bron: directie BVE van het ministerie van OCW Status wetsvoorstel Het wetsvoorstel is medio maart 2012 naar de Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrip Wijziging Basisdeel, Basisregister Onderwijs, Certificaat, Complexiteit, Diploma, Diplomamodel, Entree- opleiding, Inschrijven,

Nadere informatie

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen Agenda Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen Stand van zaken herziening Keuzedelen Herziening kwalificatiestructuur MBO 1 augustus 2016 verplichte invoering Veel partijen en veel factoren

Nadere informatie

Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018

Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018 Fietstechnicus 1 Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018 DEEL 3 Onderwijs en Examenregeling (OER) 2018-2019 BRIN: 30 RM Kwalificatiedossier Fietstechniek Nummer kwalificatiedossier 23105 Kwalificaties

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Welkom! Scholingsmiddag Spirit4you. 20 maart uur Passend Onderwijs en Entree opleidingen in het algemeen

Welkom! Scholingsmiddag Spirit4you. 20 maart uur Passend Onderwijs en Entree opleidingen in het algemeen Welkom! Scholingsmiddag Spirit4you 20 maart 2014 Programma 14.30 uur Welkom 14.35-14.55 uur Passend Onderwijs en Entree opleidingen in het algemeen 14.55-15.10 uur Passend Onderwijs en Entree opleidingen

Nadere informatie

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Agenda Agenda 1. Actieplan mbo 2. Oude niveau-1-opleidingen 3. Wat is er vernieuwd? 4. Samenwerking (en rol gemeente)

Nadere informatie

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013 VMBO en dan Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO 30 mei 2013 Kennismaken Calibris: kenniscentrum voor leren en werken Erkennen stageplekken Ontwikkelen kwalificatiedossiers Myrthe Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Entree Daar kom je verder mee!

Entree Daar kom je verder mee! ROC Kop van Noord-Holland Ben je voortijdig gestopt met school? Kom je van het vmbo zonder diploma? Kom je van een praktijkschool en wil je verder leren? Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen maar

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

4. Introductie Entreeopleidingen. 4.1 Aanleiding

4. Introductie Entreeopleidingen. 4.1 Aanleiding in het hoger onderwijs. De toets valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. Het is hierbij van belang dat de instelling deze toets deugdelijk afneemt en de uitkomst ervan controleerbaar en betrouwbaar

Nadere informatie

Beveiliger BBL niv. 2

Beveiliger BBL niv. 2 Beveiliger BBL niv. 2 1 Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018 DEEL 3 Onderwijs en Examenregeling (OER) 2018-2019 BRIN: 30 RM Kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging Nummer kwalificatiedossier 23161

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vakmanschaproute & Technologieroute (bron DUO)

Vragen en antwoorden Vakmanschaproute & Technologieroute (bron DUO) Vragen en antwoorden Vakmanschaproute & Technologieroute (bron DUO) Exameneisen en diploma s 1. Hoe gaat de Onderwijsinspectie om met de mogelijkheden binnen de experimenten? Er is overleg gevoerd door

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies. ROC de Leijgraaf

Regeling bindend studieadvies. ROC de Leijgraaf Regeling bindend studieadvies ROC de Leijgraaf O&O Onderwijsbeheer November 2018 Vastgesteld door het CvB d.d.: 10-1-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom een BSA?... 3 Aan wie wordt een BSA gegeven?...

Nadere informatie

Examenplan. Verzorgende IG (gehandicaptenzorg) en Maatschappelijke Zorg (begeleider gehandicaptenzorg) Crebocode: en 25475

Examenplan. Verzorgende IG (gehandicaptenzorg) en Maatschappelijke Zorg (begeleider gehandicaptenzorg) Crebocode: en 25475 Examenplan Verzorgende IG (gehandicaptenzorg) en Maatschappelijke Zorg (begeleider gehandicaptenzorg) Crebocode: 25491 en 25475 Niveaus en 3 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier herziene

Nadere informatie

Handreiking: Bindend studieadvies (BSA)

Handreiking: Bindend studieadvies (BSA) Handreiking: Bindend studieadvies (BSA) Van: Een handreiking van het Kennispunt Onderwijs & Examinering, gevalideerd door het ministerie van OCW Datum: mei 2018, versie 1.0 Contact: onderwijsenexaminering.nl

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging 35 002 Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging Nr. 2 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 17 september 2018 De

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo Inspectie van het Onderwijs, 15 november 2018

Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo Inspectie van het Onderwijs, 15 november 2018 Verslag bijeenkomst themaonderzoek verkorte opleidingen mbo Inspectie van het Onderwijs, 15 november 2018 Inleiding Op 15 november 2018 organiseerde de inspectie een bijeenkomst voor bekostigde mbo instellingen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst! Visie op praktijkonderwijs 7 februari 2013

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst! Visie op praktijkonderwijs 7 februari 2013 Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst! Visie op praktijkonderwijs 7 februari 2013 Wat gaan we doen? Zicht / grip krijgen op veelheid aan ontwikkelingen in en rondom het praktijkonderwijs Vier lagen:

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Open DAG 21 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters,

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Datum. Geachte voorzitters, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 380017

Nadere informatie

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2012/13 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures november 2014 1

Keuzedelen Facts and figures november 2014 1 Keuzedelen Facts and figures november 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Memo examinering taal en rekenen, september 2012

Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Inleiding In deze memo zijn de actuele eisen aan examinering beschreven voor Nederlands, Engels, Duits en rekenen. Deze informatie geldt voor zowel BOL-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 250 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Titel : Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Project/Werkgroep : Voor vragen kunt

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen

Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen Deel 1: Deel 2: Invloed van keuzedelen op cohorten gestart vóór 2016-2017 Doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen vanaf cohort

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Amice

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Amice KWALITEITSONDERZOEK MBO Amice Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 294261 Datum onderzoek : 12 december 2017 Datum vaststelling : 14 februari 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Conclusie

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 868 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Deze Nota van toelichting is mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken ondertekend.

Deze Nota van toelichting is mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken ondertekend. NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN Deze Nota van toelichting is mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken ondertekend. 1. Inleiding Dit besluit hangt samen met de wijzigingen van de Wet educatie

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Algemeen 1. Inleiding De kwalificatiestructuur mbo wordt herzien met het oog op een betere inhoudelijke

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Verkoper. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Verkoper. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Verkoper Uitstroom crebo 25167, 25503 Kwalificatiedossier Verkoop Instroom crebo 23080 Domein Handel en ondernemerschap Domein crebo 79080 Versiejaar

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Examenplan. Dienstverlening dossiercode Helpende zorg en welzijn Crebocode: Niveau opleiding 2 Cohort 2016 Leerweg

Examenplan. Dienstverlening dossiercode Helpende zorg en welzijn Crebocode: Niveau opleiding 2 Cohort 2016 Leerweg Examenplan Dienstverlening dossiercode 23189 Helpende zorg en welzijn Crebocode: 25498 Niveau 2 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Datum opgesteld 21-06-2016 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan entreeopleiding: Assistent plant of (groene) leefomgeving. Crebocode: 25258

Examenplan entreeopleiding: Assistent plant of (groene) leefomgeving. Crebocode: 25258 Examenplan entreeopleiding: Assistent plant of (groene) leefomgeving Crebocode: 25258 (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2019-2020 Leerweg BOL/BBL Niveau opleiding

Nadere informatie

Examenplan , 2016 en 2017, examenplan en diplomavereisten Medewerker secretariaat en receptie (P1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016 en 2017, examenplan en diplomavereisten Medewerker secretariaat en receptie (P1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Crebo 25150 Kwalificatiedossier Ondersteunende administratieve beroepen Crebo 23068 Domein Economie en administratie Crebo 79090 Versiejaar KD 1-8-2015

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten (beroep) met betrekking tot bindend studieadvies MBO/ Entree Voor studenten

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten (beroep) met betrekking tot bindend studieadvies MBO/ Entree Voor studenten Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten (beroep) met betrekking tot bindend studieadvies MBO/ Entree Voor studenten Klachtenreglement voor studenten m.b.t. bindend studieadvies Pagina 1 Colofon Ingangsdatum

Nadere informatie

Modernisering van MBO bekostiging en Focus op vakmanschap. Verdiepingscursus WEB Actis 1 november 2012 Peter Vrancken

Modernisering van MBO bekostiging en Focus op vakmanschap. Verdiepingscursus WEB Actis 1 november 2012 Peter Vrancken Modernisering van MBO bekostiging en Focus op vakmanschap Verdiepingscursus WEB Actis 1 november 2012 Peter Vrancken Wat gaan we doen? Voorstellen Blok 1: Afbakening alleen beroepsonderwijs Taxonomie van

Nadere informatie

Keuzedelen KEUZEDELEN FACTS AND FIGURES JULI 2015

Keuzedelen KEUZEDELEN FACTS AND FIGURES JULI 2015 Keuzedelen Facts and figures juli 2015 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen?

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Annet Feijen Servicepunt examinering mbo Erika Spoelma Graafschap College Wat gaan we doen? Herziene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 160 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25484 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Postbus AG ZOETERMEER

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Postbus AG ZOETERMEER a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Postbus 7259 2701 AG ZOETERMEER Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum Consequenties wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur en MBO Actieplan 2011-2015

Datum Consequenties wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur en MBO Actieplan 2011-2015 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde BVE-instellingen Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Examenplan (25261) examenplan en diplomavereisten Assistent verkoop/retail (P5) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan (25261) examenplan en diplomavereisten Assistent verkoop/retail (P5) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25257 (25261) Kwalificatiedossier Entree Instroom crebo 23110/23192 Domein Domein crebo 0 Versiejaar KD 1-8-2016 Niveau 1 Geldig

Nadere informatie

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport- en bewegingsagogie (P4) (HKS, vanaf augustus 2015)

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport- en bewegingsagogie (P4) (HKS, vanaf augustus 2015) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2015) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25412 Kwalificatiedossier Sport en Bewegen Instroom crebo 23163 Domein Veiligheid en sport Domein crebo 79100 Versiejaar KD 1-8-2018

Nadere informatie

Examenplan , 2016 en 2017, examenplan en diplomavereisten Verkoper. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016 en 2017, examenplan en diplomavereisten Verkoper. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Verkoper Crebo 25167, 25503 Kwalificatiedossier Verkoop Crebo 23080 Domein Handel en ondernemerschap Crebo 79080 Versiejaar KD 1-8-2015 (sindsdien

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat Matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Elke Leerling Doet Ertoe

Elke Leerling Doet Ertoe Elke Doet Programma * Opening en welkom * Leerjaar 4: Eindexamenleerling! * Vervolgmogelijkheden door Mevr. G. Hoevenaars * Kennismaking met de mentoren Programma van Toetsing en Afsluiting Examenjaren

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 10-09-2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Mbo- Verpleegkundige Niveau 4 Crebonummer 93510 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Examenplan. Verzorgende IG dossiercode Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg Crebocode: Niveau opleiding 3 Cohort 2016

Examenplan. Verzorgende IG dossiercode Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg Crebocode: Niveau opleiding 3 Cohort 2016 Examenplan Verzorgende IG dossiercode 23187 Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg Crebocode: 25491 Niveau 3 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Zorg Service en Welzijn

Nadere informatie

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Medewerker secretariaat en receptie (P1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Medewerker secretariaat en receptie (P1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25150 Kwalificatiedossier Ondersteunende administratieve beroepen Instroom crebo 23068 Domein Economie en administratie Domein crebo

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie