Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek"

Transcriptie

1 Kellebeek College Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Directieverslag a Strategie b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan Prestaties Inleiding a Wettelijke vereisten b Opbrengsten c Programma d Leerproces e Trajectbegeleiding f Omgang en veiligheid g Examinering h Internationalisering Kwaliteit a Kwaliteitszorg b Beoordeling Bedrijfsvoering a Financiën b Personeel c Huisvesting Vooruitblik naar

4 1. Voorwoord Evaluatie van de beleidsperiode die liep tot 2012 heeft in 2011 plaatsgevonden. De beleidsperiode van het Kellebeek College heeft zich gekenmerkt door een nadrukkelijke focus op onze identiteit. De rode draad van iedereen op weg helpen naar zijn/haar bestemming is de afgelopen jaren met verve uitgevoerd.. Toch zijn nog niet elle doelstellingen gerealiseerd. Nog niet altijd is op operationeel niveau precies duidelijk hoe we deze bestemmingsgedachte concreet handen en voeten geven. In 2011 hebben we een viertal competenties vastgesteld die kenmerkend zijn voor het profiel van een Kellebeek medewerker. Deze competenties zullen vanaf nu een rol gaan spelen bij het te voeren personeelsbeleid, o.a. bij werving/selectie en scholing. Het betreft de competenties: zelfontwikkeling; analyseren van leer- en ontwikkelvragen; plannen en organiseren; discipline. De praktijk leert dat veel acties uit vorige jaarplannen inmiddels deel uitmaken van de staande organisatie. Het blijkt echter wenselijk te zijn ook deze activiteiten helder te omschrijven. De diversiteit binnen het Kellebeek is zo groot dat een heldere documentatie onontbeerlijk is. Steeds vaker blijkt dat de grote verscheidenheid binnen het Kellebeek juist verrijkend werkt voor de verschillende teams. De teams leren steeds vaker van elkaar en willen nog meer elkaars ervaringen delen. Er gebeurt zo veel dat we soms het spoor bijster dreigen te raken. Hier ligt de uitdaging voor de komende jaren In 2011 werd voor het eerst Kleurrijk Kellebeek georganiseerd. Een dag waarop alle studenten, deelnemers en medewerkers kennis konden maken met de verschillende culturen. Gezien het groot aantal nationaliteiten, een kleurrijk palet. Een dag waarop culturen convergeren was ook het jaar van reductie. Het werd steeds duidelijker dat er binnen Educatie een vergaande reorganisatie moest gaan plaatsvinden. Het voltallige personeel is hierover geïnformeerd en betrokken bij de verdere plannen. Na een ingrijpende reorganisatie gloort er weer een nieuw perspectief, zij het in afgeslankte vorm. Roosendaal, 16 april

5 2. Directieverslag 2.a Strategie ONTWIKKELEN VAN TEAMS EN MEDEWERKERS In 2011 zijn we gestart met de scholing voor teamvoorzitters. Met name de tweedaagse scholing in Bovendonk hebben de deelnemers als zeer positief ervaren, omdat ze voldoende tijd en mogelijkheid hadden kennis en ervaring te delen. Veel scholing heeft plaatsgevonden voor het taal- en rekenonderwijs. De kwaliteit van examinering krijgt een steeds belangrijkere rol bij de beoordeling door de inspectie. Kwaliteit die geborgd en aangetoond moet worden. De afgelopen jaren is geschoold op de rollen constructeur, assessor en vaststeller. In 2011 heeft het accent gelegen om voor alle opleidingen de deskundigheid op peil te brengen. Bij de opleidingen AKA was een achterstand opgelopen en deze is in 2011 ingelopen door een intensieve scholing voor assessoren. De scholing is nog in 2011 succesvol afgerond.. In samenwerking met Calibris zijn praktijkassessoren geschoold Voor het ondersteunend personeel heeft de Edictis scholing veel tijd en energie gekost. Het resultaat mocht er wezen met zoveel gediplomeerden Verder is er geïnvesteerd in scholing op het gebied van de noodzakelijke competenties voor docenten BE en NT2 Binnen het onderwijsteam PW is men gestart met het implementeren van het REiSS profiel en een daarop gebaseerd POP en TOP. Dit is positief bevallen en wordt nu verder in het Kellebeek uitgerold. In het kader van deskundigheidsbevordering zijn er in docentenstages uitgevoerd Dit heeft positief bijgedragen aan de kennis van en samenwerking tussen de opleiding en de werkvelden. Uniek was het symposium in oktober over: CVA Revalidatie en Bewegen in samenwerking met het innovatienetwerk van ROC WB, wetenschap en de werkvelden. Een unieke combinatie die toekomstige activiteiten in nieuw perspectief plaats. Tot slot is het Kellebeek College in 2011 gestart met het organiseren van inspiratiebijeenkomsten op pedagogisch en didactisch terrein voor personeel. Een vaste groep van ongeveer 60 belangstellenden bezocht deze avonden. DEELNEMER BEGELEIDEN NAAR BESTEMMING In het afgelopen jaar is een start gemaakt met het optimaliseren van het taal- en rekenonderwijs. Vooralsnog geen eenvoudige opgave. Zeker niet binnen teams waar de afgelopen jaren deze onderdelen juist uit het blikveld verdwenen waren. 4

6 De samenwerking met het VMBO moet een doorlopend taal- en rekenportfolio gaan opleveren voor de studenten. In het schooljaar werd het project Burgerschap, Taal en Rekenen gecoördineerd door één docent die voor deze specifieke taak was vrijgesteld van lesgevende taken. Met ingang van het nieuwe schooljaar ( ) is deze taak verschoven naar de domeinhouders onderwijs en examinering. Er is nadrukkelijk gekozen voor een MBO-brede aanpak (alle MBO-opleidingen van niveau 1 t/m 4, inclusief AKA). De werkgroep burgerschap heeft een eerste aanzet gedaan om programma s van verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. Zo is het Multi Move onderdeel geworden van het programma voor alle eerstejaars BOL-groepen. Alleen de opleidingen AG volgen later (2012). Door op andere manieren te zoeken naar het gedachtegoed rondom Burgerschapsontwikkeling is de Kleurrijk Kellebeek dag georganiseerd. Een dag met uiteenlopende activiteiten vanuit de diverse culturen die onze samenleving rijk is. Voor een eerste keer een geslaagd experiment dat met een aantal organisatorische verbeterpunten een vast tweejaarlijks festijn dient te worden. Het Zorgteam en de bestemmingscoördinator zijn beter ingebed in de organisatie en voor teams een welkome aanvulling op hun persoonlijke expertise. Bij VAVO en ISK is ingezet op het verbeteren en uniformeren van de zorgstructuur Vanuit de teamplannen zijn diverse aanvullende onderwijsprogramma s opgestart die de keuzemogelijkheden en mogelijkheid tot behalen van extra certificaten voor studenten vergroten. 1. Opleiding assistent drogisterij. Leerlingen ingeschreven voor de opleiding apothekersassistent hebben de mogelijkheid dit onderdeel gedurende de reguliere opleiding te volgen en af te ronden met een certificaat. Het programma is in 2011 ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. Tevens is het traject daadwerkelijk gestart en zal het eerste traject in het voorjaar 2012 worden afgerond. 2. Opleiding TTM (tandtechnisch medewerker niveau 2 opleiding). In 2011 is de eerste fase van deze nieuwe opleiding ontwikkeld. Vanuit het werkveld (tandheelkunde) is behoefte aan deze functionaris. In 2011 heeft het Kellebeek aan deze vraag invulling gegeven. 3. Combi-opleiding VZ/MZ. De ouderenzorg ontwikkelt zich in een razend snel tempo. Verzorgings- en verpleeghuizen worden vervangen door woonvoorzieningen waarbij het welzijn van de cliënt op de eerste plaats komt, gevolgd door een goede huisvesting (eigen woning, appartement of kamer). Zorg wordt nog steeds gegeven, maar veel meer dan in het verleden vraaggericht. Zorg is een slechts een product. Deze enorme verandering is de zorgwereld vraagt ook een andere medewerker. Hierover is in 2011 veelvuldig gesproken met het werkveld. Dit heeft geresulteerd in een nieuw onderwijsproduct, namelijk de combi-opleiding VZ/VP. Het beste uit 2 werelden, samengevoegd tot een nieuw uitstroomproduct 5

7 Instroommonitor: Instroom bij Nova AKA en Plus verder verbeterd. Nieuwe contacten en het onderhouden van lopende contacten met toeleverende voorzieningen. Een goed intakebeleid zorgt ervoor dat studenten op een geschikte opleiding binnen komen en er een grotere kans is op het behalen van het diploma. Door het aangaan van partnerschappen proberen we het voor specifieke studenten de kansen te vergroten op eht behalen van een diploma. Uitstroommonitor: Ondersteunen van deelnemers bij de uitstroom van Nova AKA naar een andere Mboopleiding. Hiermee hopen we het aantal uitvallers te verminderen. Tevens hebben we een beter beeld van de uitstroom van deelnemers. Bij NOVA en NOVA Plus zijn de opleidingen AKA, AVM, HOAS, Zorghulp, AMB en ALM ontwikkeld. De opleidingen Verkoper, HZW, Medewerker Bediening en Logistiek Medewerker zijn bijna afgerond. Het onderwijsconcept moet nog verder aangescherpt worden qua procedures. ULO (uitdagende leeromgeving): Vanaf januari 2010 tot en met heden hebben leerlingen van de AKA/NOVA deelgenomen aan de speelrondes in de NACADEMY, iedere 10 weken kwamen er 45 leerlingen hier in de uitdagende leeromgeving van de NACADEMY hun lessen volgen. Het enthousiasme was groot en de leerlingen waren over het algemeen gemotiveerd om deel te nemen. Daarnaast zijn er, samen met partners, nieuwe projecten opgestart. Ard Werk en Kakelbont. Dit laatste project is bedoeld voor leerlingen met een indicatie. Een concept waarbij het fenomeen zorgboerderij en onderwijs aan elkaar gekoppeld worden. Matchpoint: Het curriculum heeft meer vorm gekregen door het ontwikkelen van opdrachten rondom keuze/sociale vaardigheden en de algemene vakken. Matchpoint past de splitsing keuzeen gedrags- en houdingsproblematiek toe bij de indeling van de deelnemers in groepen. De aanmeld- en intakeprocedure is verbeterd. De samenwerking met externen kan verbeterd worden, Bij de toeleverende instanties tis niet altijd duidelijk wat het doel is en hoe men kandidaten kan aanmelden. NOAD in de klas: Afgelopen schooljaar heeft het team van NOAD in de klas (8 rolmodellen) 20 klassen van het ROC West Brabant bezocht en hebben we ruim 500 leerlingen bereikt met als doel Stay in the game!! Blijf op school! Het resultaat is moeilijk meetbaar. Streetleague: Veel deelnemers kwamen voor kortere periodes voor huiswerkbegeleiding in de NACADEMY als ze bijgespijkerd waren stopten ze met de huiswerkbegeleiding toch hebben zo'n 60 jongeren gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Transfercoach VSV: Door de inzet van transfercoach is er minder vroegtijdige schooluitval. De daadwerkelijke VSV cijfers volgen medio mei. Dit project wordt volgend schooljaar voortgezet. 6

8 PARTNERSHIP VERSTERKEN. In de afgelopen periode is het contact met externe partijen geïntensiveerd. Dit betreft zowel de relatie met VMBO scholen als maatschappelijke instellingen. De positionering van Roosendaal als de stad van de Zorg Economie heeft zeker als katalysator gewerkt. Het Kellebeek College speelt in dit kader een centrale rol. Op het gebied van elektronisch leren is een nieuw project met het Franciscus Ziekenhuis gestart. Voor het digitaal leerplein Pulseweb is een stuurgroep en projectgroep ingericht en is een eerste aanzet gedaan om te komen tot inrichting. Het project is in de laatste periode van 2011 uitgebreid met twee grote instellingen in onze regio (Thuiszorg West- Brabant en Stichting Groenhuysen). KWALITEITSZORG OPTIMALISEREN De organisatie, structuur en procedures van de deelnemersadministratie zijn voor de verschillende afdelingen op elkaar afgestemd en eenduidig ingericht, waardoor werkzaamheden beter kunnen worden overgenomen. De producten en processen van het examenbureau zijn geoptimaliseerd en vastgesteld. Verdere implementatie loopt door in Verder is gestart met het ontwikkelen van de nieuwe strategische beleidsperiode De jaarplansessies nieuwe stijl zijn bij alle teams geïmplementeerd. Er zijn proeven gedaan met het zelfevaluatie programma Yucan om te komen tot Integrale kwaliteitszorg. In 2012 wordt het programma voor alle teams uitgezet. Ook is er gezocht naar een manier om de verschillende verbeteracties op te nemen in een verbeterplan. 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan 2011 Resultaten In de tabel op de volgende bladzijde wordt op hoofdlijnen aangegeven welke acties in 2011 volgens planning zijn afgerond (kolom Gerealiseerd). Voor een aantal acties was voorzien dat ze slechts gedeeltelijk in 2011 gerealiseerd zou worden. In hoeverre deze acties volgens planning zijn uitgevoerd is te zien in de kolom Op schema. Als een actie niet is afgesloten of niet volgens schema verloopt, wordt in de kolom Voorzien aangegeven in welke periode van 2012 de realisatie van de geplande activiteiten wordt verwacht. Van de 40 acties is 70% (de gerealiseerde en de niet gerealiseerde maar wel op schema liggende acties) volgens planning verlopen. Bij de overige acties is om uiteenlopende redenen de planning niet gerealiseerd of vertraagd. 10% van deze acties worden in de staande organisatie afgewerkt en één actie is vanwege voortschrijdend inzicht niet gestart. De meeste acties krijgen een vervolg en worden opgenomen in het jaarplan

9 Speerpunten/acties 2011 Ontwikkelen van teams en medewerkers Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2012 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 1 POP-gesprekken nee nee X 2 Instructeurs- en docentenstage in het werkveld 3 Scholing op BE competenties nee nee X 4 Scholing management nee nee X 5 Doorontwikkeling RVT nee ja X 6 Beheer flexpool BE / NT2 nee nee X 7 Organisatiestructuur NT2 nee ja X Deelnemer begeleiden naar bestemming 8 Instroommonitor NOVA-AKA nee ja X ja 9 Profielen maatschappelijke participatie en ondernemerschap ja 10 VMBO-MBO nee nee X 11 Transparant kader samenwerking zorg nee ja X 12 Scholing voor zorg nee ja X 13 Bestemmingscoördinatie, nazorg & alumni nee ja X 14 Flexibilisering ja 15 Uitstroommonitor nazorg nee ja X 16 Instrumentaliseren samenwerking BPV nee ja X 17 Begeleiding toeleiding BBL nee nee X 18 Zorgstructuur VAVO ja 19 Uitspraakproblemen NT2/ISK nee ja X 20 Samenwerking bibliotheken nee ja X Ontwikkeling competentiegericht onderwijs NOVA AKA MBO programma burgerschap, taal en rekenen nee ja X nee ja X 8

10 Speerpunten/acties 2011 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2012 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 23 Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO nee ja X 24 Spreek- en luisteronderwijs nee ja X 25 Schakelprogramma ISK 3 nee ja X 26 Reken- en wiskundeonderwijs ja 27 VAVO onderwijsontwikkeling nee st.org. 28 Uitdagende leeromgevingen (ULO) nee ja X 29 Ontwikkeling producten participatiebudget ja 30 ETV nee ja X 31 Beschrijven BE producten ja 32 Promotieteam allochtone jongeren nee ja X 33 Kenia project nee ja X 34 ETM 3 nee ja X Partnerships versterken 35 Voorbereiden op marktwerking in 2013 nee Kwaliteitszorg optimaliseren niet gestart 36 Beleidscyclus & jaarplancyclus nee st.org 37 integrale kwaliteitszorg nee st.org 38 Presentieregistratie Via nee st.org 39 Administratieve organisatie NT2/BE verbeteren nee nee X 40 Rollen bij examinering nee ja X 9

11 3. Prestaties 2011 Inleiding Ook in 2011 is er binnen het Kellebeek College veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de kwaliteit van het onderwijs en verbeteracties in gang te zetten om de kwaliteit te verbeteren. In dit hoofdstuk wordt in deze inleiding ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de implementatie van het opstellen van teamevaluaties m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs en wordt er in de paragrafen de belangrijkste bevindingen beschreven n.a.v. interne audits en inspectieonderzoeken. Om een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken is het belangrijk om eerst in te gaan op hoe er binnen het Kellebeek College in 2011 gewerkt is om per onderwijsteam inzicht te krijgen in de eigen onderwijskwaliteit en op welke aspecten en welke manier deze kwaliteit verbeterd zal gaan worden. In schooljaren en hebben er wederom in verschillende onderwijsteams zelfevaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De zelfevaluaties zijn gebaseerd op het Toezichtkader van de onderwijsinspectie en het INK-model dat binnen het ROC West-Brabant wordt gehanteerd. Hierop volgend zijn er gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers uit) de onderwijsteams. Op basis van de stand van zaken in augustus 2011 (zie hieronder) is er een plan van aanpak opgesteld voor de verdere implementatie van YUCAN als instrument om zelfevaluaties op te stellen door de onderwijsteams Team NOVA-AKA Zelfevaluatie is afgerond, interne audit heeft plaatsgevonden, auditrapport is beschikbaar voor het team, verbeterpunten zijn besproken, er moet nog een prioritering plaatsvinden en een verwerking van de verbeteracties in YUCAN. Team Maatschappelijke Zorg Zelfevaluatie examinering is afgerond, inspectieonderzoek heeft plaatsgevonden, inspectierapport is beschikbaar voor het team, verbeterpunten zijn besproken, nog geen verbeteracties in YUCAN. Team ISK Bergen op Zoom Zelfevaluatie is afgerond, verbeterpunten in het team besproken. Feedback van Phasis op de inhoud van de zelfevaluatie is gegeven en meegenomen in het opstellen van de verbeteracties). Team VAVO Breda Zelfevaluatie is afgerond, interne audit heeft plaatsgevonden, auditrapport is beschikbaar; Verbeteracties opgesteld in september Team VAVO Roosendaal Zelfevaluatie is nog niet afgerond; wordt in schooljaar afgerond 10

12 Team Onderwijsassistent Zelfevaluatie is afgerond, interne audit heeft plaatsgevonden, auditrapport is beschikbaar; Verbeteracties opgesteld in september Bij de opleiding Pedagogisch Werk heeft er een stelselonderzoek door de onderwijsinspectie plaatsgevonden in mei Hieronder een overzicht van de bevindingen van de inspecteur (uit het inspectierapport). In het overzicht is te zien dat op alle kwaliteitsaspecten een voldoenden is gescoord met uitzondering van Programmatijd. In de paragraaf over programmatijd wordt aangegeven welke verbeterpunten er zijn. Voor de verdere bevindingen van de inspectie is het inspectierapport beschikbaar. In december 2011 heeft er een inspectieonderzoek plaatsgevonden bij de opleiding Schoonheidsspecialist 3. De bevindingen van de inspectie zal in het jaarverslag van 2012 worden beschreven, omdat het definitieve onderzoeksrapport nog niet beschikbaar is. Wel 11

13 is duidelijk dat er een onvoldoende beoordeling is op melding verzuim en VSV (voortijdig school verlaten). Hierover meer in de paragraaf leertijd. 3.a Wettelijke vereisten Het Kellebeek College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: Toegankelijkheid De inrichting van het onderwijs Examens Meldingen bij afwezigheid Meldingen bij uitschrijving Personeel 3.b Opbrengsten Opbrengst Educatie In de productovereenkomst met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn hieronder weergegeven (westelijk deel van onze regio). I. De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag (opleiden van: jongvolwassenen zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen, laagopgeleiden, allochtonen voor zover het geen inburgering betreft etc.). De cursistenpopulatie in 2010/2011: De VAVO-populatie bestaat vrijwel volledig uit voortijdig schoolverlaters die alsnog hun Mavo, Havo of Vwo diploma/ certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo of Vwo diploma wordt tevens de startkwalificaties behaald. De deelnemers sociale redzaamheid / breed maatschappelijk functioneren volgen alle cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik, knoppencursus en ouderbetrokkenheid etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtonen deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering (staatsexamen NT2 I of II of niveauverhoging). II. Educatie heeft de volgende uitstroomresultaten behaald: VAVO 94,5% (norm productovereenkomst 65%) NT2 regulieren 93,9 % (norm productovereenkomst 80%) BE 100% (norm productovereenkomst 80%) III. Uitval 12

14 VAVO 19,5% (norm productovereenkomst < 20%) BE 7,7% (norm productovereenkomst < 10%) NT2 16,8% (norm productovereenkomst < 20%) In het cursusjaar 2010/2011 is dus aan alle prestatieafspraken uit de brin naam_instelling plaats_instelling opleiding aantal_leerlingen_2008_2009 aantal_leerlingen_2009_2010 aantal_leerlingen_2010_2011 gemiddeld_ce_2009 gemiddeld_ce_2010 gemiddeld_ce_2011 driejaargemiddeld_ce_2009_2011 gemiddeld_verschil_sece_2009 gemiddeld_verschil_sece_2010 gemiddeld_verschil_sece_2011 driejaargemiddeld_verschil_sece_2009_2011 percentage_onvoldeondes_ce_2009 percentage_onvoldoendes_ce_ LX ROC West-Brabant Etten-Leur VAVO VMBO-t ,19 5,72 5,84 5,92 0,16 0,56 0,24 0, LX ROC West-Brabant Etten-Leur VAVO HAVO ,25 5,81 5,86 5,97 0,16 0,30 0,20 0, LX ROC West-Brabant Etten-Leur VAVO VWO ,45 5,58 5,60 5,54 0,87 1,03 0,58 0, percentage_onvoldoendes_ce_2011 Norm inspectie voor driejaargemiddelde = 6,0 of hoger Gemiddeld verschil SE - CE is kleiner dan 0,5 productovereenkomst voldaan. Analyse opbrengstcijfers VAVO 1. Het driejaargemiddelde CE (Centraal Examen): Het driejaargemiddelde ligt voor alle drie de richtingen onder de inspectienorm. Bij vmbo-t en havo is de afwijking klein met respectievelijk 0,08 en 0,03. Voor het vwo ligt dat hoger respectievelijk 0,46. De gemiddelden worden stevig beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen die gedetacheerd worden vanuit Yulius (dit zijn leerlingen met een duidelijk psychisch probleem). Dit aantal is een groot percentage van het vmbo-t ( ongeveer 50%). Voor de havo en vwo is dit percentage lager. Om een zuivere vergelijking met andere ROC's en het landelijk gemiddelde te kunnen maken, zouden deze bijzondere leerlingen niet meegerekend moeten worden. Vooralsnog is de afwijking te klein om dit uit te zoeken. 2. Gemiddelde verschil SE-CE: Voor vmbo-t en havo is het gemiddeld verschil SE-CE in 2011 kleiner dan de norm van 0,5. Dat geldt ook voor het driejaargemiddeld verschil SE-CE. Hier is sprake van een consistent positief beeld. Voor het vwo is het gemiddelde verschil SE-CE in 2011 nog niet binnen de norm van 0,5. Tegelijkertijd is de score fors verbeterd ten opzichte van 2009 en Het driejaargemiddelde verschil SE-CE is nog te hoog. De in 2011 genomen maatregelen hebben een ontwikkeling in de goede richting veroorzaakt. Deze dienen in 2012 en 2013 krachtig doorgezet te worden. Doormiddel van een uitgebreide analyse op vak niveau wordt in kaart gebracht hoe per vak de afwijkingen te duiden zijn. Dit wordt per vak besproken met de vaksecties opdat vaksectie specifieke verbeterafspraken gemaakt kunnen worden. 13

15 De 10 % stijging m.b.t. de uitvallers is voor een deel te "wijten" aan het "lik op stuk beleid" vanuit de school d.w.z. de begeleiders c.q. mentoren signaleren het verzuim en treffen maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit direct telefonisch contact met de leerlingen zoeken, er wordt een afspraak gemaakt, het verzuim wordt gelijk schriftelijk doorgegeven aan het verzuimloket. Door bovengenoemde maatregelen komen de leerlingen eerder in beeld en wordt er sneller naar een oplossing gezocht wat dan in een uitschrijving van de leerling kan uitmonden omdat de leerling gaat werken of een andere opleiding gaat volgen etc. Ten behoeve van de gemeenten vindt er separaat een uitgebreide verantwoording over educatie plaats middels een tweetal jaarverslagen. Hierin wordt onder andere over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, de voorziene trens, de in- door en uitstroomgegevens van de deelnemers en het rendement gerapporteerd. (Deze jaarverslagen zijn beschikbaar) Opbrengsten MBO Het diplomaresultaat (DR) is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten Het jaarresultaat (JR) is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen Zonder bedrijfsgroepen en met AKA-werk Zonder Bedrijfsgroepen en met AKA-werk uit met diploma niveau JD JO JR% DD DO DR% niveau afdeling JD JO JR% DD DO DR% resultaat ,3% ,2% 1 Afdeling Uiterlijke Verzorging KC 1 100,0% voldoende ,3% ,1% Afdeling Verpleging en Verzorging KC ,0% ,7% voldoende ,4% ,1% Afdeling Welzijn KC 2 100,0% voldoende ,9% ,1% Nova AKA Bergen op Zoom KC ,8% ,0% voldoende Eindtotaal ,1% ,7% Nova AKA Breda KC ,8% ,5% voldoende Totaal ,3% ,2% voldoende 2 Afdeling Ass. Gezondheidszorg KC 2 100,0% voldoende Afdeling Uiterlijke Verzorging KC ,4% ,1% voldoende norm norm Afdeling Verpleging en Verzorging KC ,9% ,9% voldoende JR DR Afdeling Welzijn KC ,0% voldoende Niveau 1 60,7% 45,1% Nova AKA Bergen op Zoom KC 13 0,0% ,0% onvoldoende Niveau 2 56,5% 45,2% Nova AKA Breda KC 12 0,0% 1 0,0% onvoldoende Niveau 3 65,3% 67,3% Totaal ,3% ,1% voldoende Niveau 4 64,2% 67,3% 3 Afdeling Ass. Gezondheidszorg KC 1 100,0% voldoende Afdeling Uiterlijke Verzorging KC ,9% ,4% voldoende Afdeling Verpleging en Verzorging KC ,9% ,8% onvoldoende Afdeling Welzijn KC ,9% ,0% onvoldoende Totaal ,4% ,1% onvoldoende 4 Afdeling Ass. Gezondheidszorg KC ,4% ,2% voldoende Afdeling Uiterlijke Verzorging KC ,1% ,1% onvoldoende Afdeling Verpleging en Verzorging KC ,1% ,9% voldoende Afdeling Welzijn KC ,9% ,7% voldoende Totaal ,9% ,1% voldoende Eindtotaal ,1% ,7% Analyse opbrengsten NOVA-AKA Wat betreft de AKA-opleiding is het duidelijk dat er vanuit grofweg 3 doelperspectieven gedacht moet worden als we het hebben over te verwachten rendement. De doelperspectieven zijn kortweg te benoemen als: 14

16 uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt uitstroom naar een startkwalificerende opleiding uitstroom naar een beschermde werkomgeving Door het goed afspreken van de behalen doelen door het personeel (bijv. 70% op stage na 6 weken school) zijn we erin geslaagd te voldoen aan de normen die de inspectie stelt m.b.t. de opbrengsten van het onderwijs. Ook het goed volgend van de deelnemers d.m.v. het deelnemervolgsysteem E&A Match, en het maken van POP s voor de deelnemers direct aan het begin van het schooljaar zijn factoren die de transparantie voor personeel en deelnemers vergroten en derhalve bijdragen aan het resultaat. Analyse opbrengsten opleiding Verzorgende-IG- niveau 3 (Afdeling Verpleging en Verzorging) Het diplomaresultaat ligt ruim 12% onder de norm. Opvallend bij de redenen van uitschrijving is het aantal mensen dat om gezondheidsreden de opleiding heeft verlaten. Daarnaast zijn er nog een aantal studenten die om privé/relationele redenen de opleiding hebben beëindigd. Een klein aantal studenten heeft aangegeven dat zij een verkeerd beeld van de opleiding hadden. Het betreft in bijna alle gevallen BBL-studenten. De eerste selectie wordt in deze gevallen gemaakt door het werkveld. In de gesprekken met het beroepenveld zal dit besproken worden Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3 (Afdeling Welzijn) Het jaar- en diplomaresultaat van de opleiding Pedagogisch werk, niveau 3 liggen onder de norm van de inspectie. In het schooljaar zijn er te veel studenten toegelaten tot de opleiding PW, waarbij de motivatie om de opleiding te volgen onvoldoende of twijfelachtig was. Veel studenten kregen het voordeel van de twijfel en zijn (bij voldoende vooropleiding) toegelaten tot de opleiding. De procedure is nogmaals plenair besproken m.b.v. het document startprofiel kinderopvang en is als verbeterpunt opgepakt binnen het onderwijsteam PW. Met betrekking tot de intakeprocedure zullen de volgende aspecten worden aangescherpt: Bij gerede twijfel krijgt de student in een negatief studieadvies en krijgt nadrukkelijk het advies om een andere opleiding te kiezen. Dit kan betekenen dat de student wordt doorverwezen. De intake wordt gedaan door een intake specialist, samen met een nog onervaren docent (inwerken). Tevens is er een nieuwe sterrolhouder studentenzaken gekozen om het hele proces op kwaliteit te bewaken. De opbrengstcijfers zijn plenair besproken, zodat elk teamlid zich bewust is van de VSV cijfers. Daarbij zijn de uitstroomredenen genoemd. De rol van de SLB-er wordt anders ingezet en blijft gedurende de gehele opleiding de SLB er van de student. Op deze manier wordt elke student beter gevolgd en begeleid. Er verdwijnt geen informatie als gevolg van bv. een gebrekkige overdracht bij een nieuw schooljaar. Er wordt scholing georganiseerd voor intakers en SLB ers en aan studenten zal meer structuur geboden worden bij o.a. het werken aan de beroepsprestaties. Ook wordt er zorgvuldiger gekeken naar de groepsindeling (evt. herindeling) van de klassen. 15

17 Analyse opbrengsten opleiding Maatschappelijke Zorg, niveau 3 (Afdeling Welzijn) Bij MZ zijn 8 mensen gestopt met de opleiding, omdat men zich een andere voorstelling had gemaakt van de opleiding, het werk of de doelgroep. Ook 3 mensen die een HZW -opleiding hadden en vervolgens een niveau 3 opleiding MZ gingen volgen zijn al na een korte tijd gestopt omdat de opleiding te moeilijk was. Aan betere begeleiding en voorlichting van interne doorstroom zal het komend jaar gewerkt worden door het team. Analyse opbrengsten opleiding Allround Grimeur, niveau 4 (Afdeling Uiterlijke Verzorging) Een kleine groep studenten volgt de opleiding Allround Grimeur. In het schooljaar is een aantal studenten gestopt met de opleiding door motivatieproblemen. Verder bleek voor een heel klein aantal studenten de opleiding te moeilijk, dan wel was bij aanname onvoldoende duidelijk of de student een goed beeld had van het beroep. De theoretische vereisten van deze niveau 4 opleiding worden door studenten weleens onderschat. Ook vanuit onze zijde kunnen we nu steeds beter beoordelen over welke competenties, kennis en vaardigheden aankomend studenten dienen te beschikken om het diploma te kunnen behalen. De opleiding heeft nu twee volledige cohorten doorlopen en op basis van ervaring ontstaat een continu verbeter- en efficiency traject. Analyse VSV-cijfers Kellebeek College MBO 2011 Afdeling oorzaak student aant al oorzaak school aant al Afdeling Ass. Gezondheidszorg KC beperking 5 motivatie 2 opleidingsniveau 1 geen spec administratieve redenen 1 1 Afdeling Uiterlijke Verzorging KC bereikbaarhei d 2 gedrag 1 gezondheid 1 motivatie 7 administratieve redenen 9 1 Afdeling Verpleging en Verzorging KC beperking 6 administratieve redenen 13 4 gedrag 4 opleidingsniveau 1 motivatie 7 omgeving 1 Afdeling Welzijn KC beperking 1 administratieve redenen 5 1 bereikbaarhei d 1 opleidingsniveau 3 gedrag 1 motivatie 12 Nova AKA Bergen op Zoom KC beperking 7 administratieve redenen

18 bereikbaarhei d 1 instelling 1 gedrag 12 opleidingsniveau 1 motivatie 5 omgeving 2 Nova AKA Breda KC beperking 8 administratieve redenen 9 bereikbaarhei d 2 opleidingsniveau 3 gedrag 11 gezondheid 1 motivatie 5 omgeving 2 Afdeling Bedrijfsgroepen KC administratieve redenen 1 Eindtotaal Aantal VSV-ers Hiervan is de definitie: VSV-ers zijn de studenten die zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar gedurende het verslagjaar de instelling verlaten Door de stuurgroep Zorgdomein zijn VSV-profielen per instituut opgesteld. De volgende gegevens vanuit het VSV-profiel worden opgenomen in het jaarverslag: Instituut VSV 05/06 Doelstelling reductie 10/11 (40%) Maximum VSV-ers 10/11 Werkelijk aantal VSVers 10/11 Cingel Florijn Kellebeek ,7 Werkelijk in % van maximum Taal- en rekenonderwijs Format Taal & Rekenen Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden Activiteit(en) Betreft Nederlandse taal (T) en /of rekenen (R) Hieraan bestede middelen in euro s Aantal bereikte deelnemer s Aantal bereikte personeelsleden A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs 1. Vormgegeven / afstemmen m.b.t. 3-slag taal; lesactiviteiten, beroepsgericht Nederlands, Nederlands taal

19 Activiteit(en) Betreft Nederlandse taal (T) en /of rekenen (R) Hieraan bestede middelen in euro s Aantal bereikte deelnemer s Aantal bereikte personeelsleden ondersteuning taalzwakke leerlingen 2. Vormgeven / afstemmen rekenen onderwijs diverse niveaus Rekenen Ontwikkelen lessen Nederlands en rekenen Nederlandse taal / Rekenen B Toetsing van deelnemers 1. Deelname aan prépilot 2F en 3F taal Nederlandse taal n.v.t. 2.Deelname aan prépilot 3F rekenen Rekenen n.v.t. 3. Afname van niveautoetsen Nederlandse taal / Rekenen n.v.t. C Extra onderwijstijd 1. Ondersteuning taalzwakke leerlingen. Nederlandse taal n.v.t. 2. Extra ondersteuning voor groepen die minder dan 10 lesuren op jaarbasis krijgen Nederlandse taal n.v.t. 3. Ontwikkelen toetsen Nederlands en rekenen Nederlandse taal / Rekenen n.v.t. D Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. Intake instrument t.b.v. Nederlands en rekenen Nederlandse taal / Rekenen n.v.t. 2. Opzetten van RT Nederlandse taal / Rekenen n.v.t. 3. Niveau aanduiding bij diploma Nederlandse taal / Rekenen n.v.t. E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen E.1 Professionalisering van docenten 1. Diverse scholingen en trainingen taal- en rekendocenten Nederlandse taal / Rekenen n.v.t. 2. n.v.t. 3. n.v.t. E.2 Professionalisering van overige functionarissen 1. n.v.t. 2. n.v.t. n.v.t. 3. n.v.t. n.v.t. 18

20 Onderdeel 2: Reflectie op behaalde resultaten De onderwijsinstelling geeft een reflectie op de resultaten die met de onderwijsinspanningen genoemd in het schema van onderdeel 1 zijn bereikt. De reflectie bevat ten minste: een beeld van de behaalde resultaten, mede in relatie tot het implementatieplan bedoeld in artikel 8; een reflectie op de behaalde resultaten in relatie tot de beoogde effecten op taal- en rekenprestaties van deelnemers conclusies op basis van deze reflectie m.b.t. eventuele bijstelling van het implementatieplan van april 2010 Binnen het Kellebeek College is geinvesteerd in de 3 slag taal. Scholing en training heeft plaatsgevonden om dit te realiseren. Docenten Nederlands, het management en de teams zijn deelgenoot geworden van het belang van verbeteren taalonderwijs. Belangrijk daarbij is de splitsing tussen generiek taal en beroepsgericht taal. Programma s zijn op basis van de kwalificatiedossiers en brondocumenten aangepast. Dit traject heeft extra tijd gekost en dient nog verder verfijnd te worden de komende tijd. Voor het reken onderwijs is een projectgroep samengesteld, om gezamenlijk te onderzoeken welke didactiek het best kan worden ingezet. Zo is geinvesteerd in materialen t.b.v. het rekenonderwijs. Tevens is hier gekeken naar de splitsing generiek en beroepsgericht rekenen. Het intake beleid is onder de loupe genomen. Immers een goede inschatting van het instroomniveau van de leerlingen bepaald de route die hij/zij moet volgen om te komen tot het aangegeven niveau. Voor wat betreft examinering is deelgenomen aan pilots. Met name het gebruik van de computer is de software heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Kellebeek College ligt op koers als het gaat om implenteren reken- en taalonderwijs. Daarbij moet opgemerkt worden dat er ook nog veel werk te doen is. Het startniveau van de leerlingen is laag en de beschikbare onderwijstijd beperkt. Hierdoor ligt er veel druk bij de onderwijsteams en de leerlingen om aan de eisen te voldoen 19

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie