Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten"

Transcriptie

1 Multi-curvewaarderingen voor collateralised derivaten De nanciële crisis heeft e ect op de waardering van derivaten. De verschillen tussen de traditionele en nieuwe waarderingsmethodieken kunnen signi cant z n. Daarmee is dit onderwerp niet alleen relevant voor de nanciële sector, maar ook voor de overige gebruikers van derivaten. Casper Roozenboom - Capital Markets and Accounting Advisory Services, Assurance Tom Hagenaars - Capital Markets and Accounting Advisory Services, Assurance 1. De huidige marktsituatie vraagt om w zigingen in waarderingsmodellen De modellen die gebruikt worden voor het waarderen van nanciële instrumenten z n alt d vereenvoudigde weergaven van de werkel kheid. Het is niet alt d mogel k of wensel k om een model te bouwen dat alle mogel ke factoren meeneemt die van invloed z n op de marktwaarde van een nancieel instrument. Daarom worden er aannames gemaakt. Deze aannames z n vaak alleen onder bepaalde omstandigheden bruikbaar en mogen uiteraard niet leiden tot een signi cant andere waardering. Uitgangspunt b het bepalen van de reële waarde van een derivaat is de marktwaarde van het instrument indien deze zou worden overgedragen aan een andere part (exitpr sprincipe). Dit bl kt onder andere uit de de nitie van reële waarde, zoals opgenomen in de verslaggevingsvereisten. De onrust in de nanciële markten t dens de crisis heeft ertoe geleid dat een aantal van de gemaakte aannames herzien moesten worden. Een van deze aannames betreft de bruikbaarheid van single-curvewaarderingsmodellen. Herziening gebruik single-curvewaarderingsmodellen veroorzaakt door verschillende soorten basisspreads Inter-tenor spread De term tenor verw st naar de t d tussen de kasstromen die plaatsvinden op een variabel rentend instrument (de betaalfrequenties). Als er helemaal geen sprake is van opslagen voor kredietrisico, of voor liquiditeit (beschikbaarheid van geld), zou de op jaarbasis berekende rente gel k z n voor instrumenten met verschillende tenors. Maar in de prakt k z n jaarl kse nominale rentes niet gel k. Er is sprake van een zogenaamde inter-tenor spread. Dit is de spread tussen de op jaarbasis berekende rentes met verschillende rentebases (b voorbeeld zesmaands Euribor en eenmaands Euribor). Hoe meer t d er verstr kt tussen de kasstromen, hoe groter de opslagen voor liquiditeits- en kredietrisico. In guur 1 (op pagina 44) z n deze verschillen tussen de eenmaandsrente en de zesmaandsrente weergegeven (per ). De horizontale as geeft de t d naar de toekomst toe in maanden en jaren. Hiermee wordt weergegeven wat het verwachte verschil is tussen de twee rentes in de toekomst op basis van de marktgegevens per Currency basisspread Wereldw d bestaat er zorg over de kredietwaardigheid van bepaalde landen en regio s. Dit kan tot gevolg hebben dat een investeerder van buiten de eurozone (laten we zeggen een Amerikaan) niet snel bereid is om Amerikaanse dollars uit te lenen aan iemand in de eurozone. Daarom is het mogel k dat de Europeaan die t del k Amerikaanse dollars wil hebben van de Amerikaan en daarvoor euro s in onderpand geeft, iets extra s moet doen voor de Amerikaan. Dat kan door hem meer dan de reguliere rente te laten betalen op de USD-lening, of door hem minder dan de reguliere rente te laten betalen op het euro-onderpand. 42 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 Single-curvemodellen veronderstellen dat toekomstige kasstromen en disconteringsvoeten op basis van dezelfde curve bepaald kunnen worden. Deze modellen z n redel k eenvoudig en leidden in het verleden nauwel ks tot verschillen ten opzichte van theoretisch meer zuivere modellen. Echter, door gew zigde marktomstandigheden wordt het gebruik van één enkele curve in een waardering van derivaten in sommige gevallen als een te grote vereenvoudiging gezien van de werkel kheid. Dit geldt b voorbeeld voor derivaten waarop onderpand uitgewisseld wordt, of waarop kasstromen worden uitgewisseld in valuta s met zeer uiteenlopende valutarisicopro elen. In dit artikel wordt voor een aantal van deze omstandigheden toegelicht waarom single-curvewaarderingen niet langer tot een marktconforme waardering leiden. Het feit dat deze uitgangspunten herzien moeten worden, wordt voornamel k veroorzaakt door het toenemen van de verschillen tussen de basisrentetarieven. Voorbeelden van basisrentetarieven z n Euro Interbank O ered Rate (Euribor) en Reële-waardeberekening derivaten De reële waarde van een renteswap (waarb b voorbeeld een vaste rente geruild wordt voor een variabele rente) is gel k aan de netto contante waarde van alle kasstromen. Een gedeelte van deze kasstromen wordt bepaald op basis van geschatte toekomstige rentes. Deze toekomstige rentes worden beschikbaar gesteld in de vorm van rentecurves. Voorbeelden hiervan z n Euribor en LIBOR. Dit z n (gemiddelde) interbancaire basisrentes waartegen banken elkaar geld verstrekken. Deze rentes worden per valuta en per loopt d (tussen een dag en twaalf maanden) iedere dag bepaald. Zo is er een eendagsrente (Euro OverNight Index Avearge - EONIA), een eenmaands Euribor, een driemaands Euribor, een zesmaands Euribor en een twaalfmaands Euribor. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een reële-waardeberekening van een dergel k derivaat. De hoofdsom van dit derivaat is 100. Elk half jaar wordt een vaste kasstroom van twee procent betaald en een variabele rente op basis van de driemaands Euribor. Datum CF Uit (vast) Kasstroom CF In (variabel) Netto CF Verdisconteringsvoet Reële waarde ,5-1,5 0,998-1, ,8-1,2 0,992-1, ,2-0,8 0,982-0, ,6-0,4 0,969-0, ,5 0,5 0,940 0, ,5 1,5 0,902 1,4 Reële waarde Swap -2,0 Samenvatting Vóór het uitbreken van de nanciële crisis was het gebruikel k om derivaten te waarderen op basis van een enkele rentecurve. Zowel toekomstige kasstromen als de disconteringsvoet werden op basis van dezelfde curve bepaald. Voor bepaalde categorieën derivaten is dit een vereenvoudiging van de werkel kheid die niet langer leidt tot een juiste marktwaarde. De oplossing ligt in het gebruik van multicurvewaarderingsmodellen. Deze modellen maken gebruik van twee curves: een curve voor het bepalen van toekomstige kasstromen en een curve voor het bepalen van de te hanteren disconteringsvoet. Implementatie van deze nieuwe modellen kan uitdagend z n en heeft impact op systemen, processen en rapportages. London Interbank O ered Rate (LIBOR). Wanneer er helemaal geen relatie zou z n tussen de risico s die een belegger loopt en de basisrente van het instrument waarin deze belegger investeert, zou de nominale jaarl kse rente die je ontvangt of betaalt op een lening of derivaat voor ieder basisrentetarief hetzelfde z n. Dit bl kt in de prakt k niet het geval. Over de afgelopen jaren was er een toenemend verschil tussen de nominale jaarl kse rente die wordt betaald voor verschillende basisrentetarieven (zie guur 2 op pagina 44). Dit verschil wordt uitgedrukt als de basisspread. Een basisspread kwanti ceert het door de markt beoordeelde verschil in risico tussen de jaarl kse kasstromen b twee verschillende basisrentetarieven. Voorbeelden z n de inter-tenor spread en de currency basisspread. De verschillen tussen single-curve en multi-curvewaarderingen ontstaan b de keuze van de verdisconteringsvoet. Voor een single-curvewaardering wordt hier dezelfde rente gebruikt als is gebruikt voor het bepalen van de toekomstige variabele kasstromen. B een multi-curvewaardering is dit een andere curve. Spotlight Jaargang uitgave 1 43

3 2. Door toegenomen intertenor spread leiden singlecurvewaarderingen voor bepaalde derivaten niet langer tot marktconforme waardering In dit artikel gaan w in op de eerstgenoemde spread: de inter-tenor spread. Zoals in het kader beschreven, betreft dit de spread tussen de op jaarbasis berekende rentes met verschillende rentebases. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen de nominale rente die op jaarbasis betaald wordt op een lening waarop driemaands Euribor betaald wordt en de rente die betaald wordt op een lening waarop zesmaands Euribor betaald wordt. Er is alt d al sprake geweest van een intertenor spread, maar voor het uitbreken van de nanciële crisis was het e ect hiervan op reële-waardeberekeningen zo klein dat er minder aandacht voor was. Voor het uitbreken van de nanciële crisis was de inter-tenor spread niet meer dan een paar basispunten (een basispunt is gel k aan één honderdste van een procentpunt). Voor waarderingsdoeleinden leverde dit zeer kleine verschillen op in vergel king met een meer gera neerde waardering waarb wel rekening werd gehouden met de verschillende loopt den. De totale nominale rente die werd betaald op een interbancair instrument met driemaandel kse kasstromen verschilde nauwel ks met de nominale rente die werd betaald op een instrument met maandel kse, of zelfs dagel kse kasstromen ( ceteris paribus ). Met andere woorden: de markt vond het verschil in risicopro el tussen een instrument waarb dagel ks wordt afgerekend en een instrument waarb jaarl ks wordt afgerekend verwaarloosbaar. T dens de nanciële crisis z n de spreads tussen rentes met verschillende loopt den sterk toegenomen. Sindsdien z n deze verschillen eigenl k alt d signi cant gebleven. Op het hoogtepunt van de nanciële crisis bereikte de spread tussen Figuur 1. Verschil tussen eenmaandsrente en zesmaandsrente (per ) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1D 1M 3M 5M 7M 9M 11M 15M 21M 3Y 5Y 7Y 9Y 11Y 15Y 25Y 35Y 45Y EUR 6M Curve EUR 1M Curve Figuur 2. BasisSpread 3M Euribor vs. EONIA 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Overnight Index Swap-rente (OIS is de rente betaald op instrumenten met een loopt d van een dag) en de driemaands rente (3M Libor) een hoogte van 360 basispunten. Dat betekende dat de markt een compensatie eiste van meer dan drie procent per jaar voor het verschil in kredietrisico/liquiditeitsrisico tussen een vordering op een bank met een loopt d van een dag en een instrument met een loopt d van drie maanden. De spreads tussen de Europese versie van deze rentes, de driemaands Euribor en EONIA, z n wat kleiner, maar desalniettemin nog steeds substantieel. Per ultimo 2012 was het verschil tussen waardering op basis van verdiscontering tegen Euribor en verdiscontering tegen EONIA ruwweg drie procent van de reële waarde. In guur 2 is het historische verloop van de basisspread tussen EONIA- en de driemaands Euriborrente weergegeven. 44 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 3. Het probleem: collateraluitwisseling leidt tot wezenl k ander risicopro el Een van de ontwikkelingen die heeft geleid tot een toenemende aandacht voor multi-curvewaarderingsmodellen voor nanciële instrumenten is het steeds meer tre en van maatregelen ter beperking van kredietrisico. Kredietrisico is het risico dat een van de tegenpart en in een nancieel contract gedurende de loopt d van het contract niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Door het verstrekken van onderpand wordt dit risico beperkt. B het aangaan van derivaten eisen marktpart en steeds vaker dat er afspraken gemaakt worden over onderpand. Deze afspraken kunnen tussen part en onderling z n (bilaterale onderpandovereenkomsten), of er kan onderpand uitgewisseld worden via een centrale part (Clearing). Een veel geziene bilaterale onderpandovereenkomst is b voorbeeld de Collateral Support Annex (CSA) van de International Swaps and Derivatives Association (ISDA). In een dergel ke overeenkomst wordt onder meer vastgelegd hoe berekend wordt hoeveel onderpand er gestort moet worden en welke vorm dit onderpand mag hebben (kasgelden en/of obligaties). Het uitwisselen van een onderpand heeft niet alleen gevolgen voor de w ze waarop bestaande derivaten gewaardeerd worden, maar ook op de pr zen van nieuwe derivaten. Onderpandverplichtingen leiden tot hogere kapitaalkosten voor banken. Daarnaast moet op ontvangen onderpand een vergoeding betaald worden. Banken pr zen deze twee e ecten in nieuwe contracten in. De w ze waarop dit gebeurt, komt in dit artikel niet aan de orde. Het feit dat er onderpand wordt uitgewisseld beïnvloedt de waardering van het betre ende instrument. Een toekomstige kasstroom die zeker ontvangen wordt is meer waard dan een kasstroom waarvan de onderneming nog maar af moet wachten of ze deze ooit gaat kr gen. Er is door het uitwisselen van onderpand sprake van een wezenl k ander risicopro el. Hierdoor ontstaat er verschil in de rendementen die beleggers eisen voor producten waarop onderpand wordt uitgewisseld en producten waarop geen onderpand wordt uitgewisseld. Die rendementseis is een belangr ke factor in de berekening van de reële waarde van nanciële instrumenten. De reële waarde van een derivaat wordt bepaald door de netto contante waarde van alle toekomstige kasstromen. In formulevorm: Rente komt op twee plaatsen terug in de formule. Allereerst boven de streep. Dit z n de te betalen kasstromen. Elk model (dus zowel single curve als multi curve) vereist het inschatten van niet-waarneembare factoren, zoals toekomstige rentestanden. Het is nu eenmaal niet mogel k om met zekerheid te zeggen wat de rente over een jaar is. Om deze inschatting te maken is het nodig een bepaalde benchmark te hanteren. Voorbeelden van deze benchmark z n de in dit artikel genoemde basisrentetarieven. Welke benchmark het meest geschikt is hangt af van de contractuele afspraken die z n gemaakt en de speci eke eigenschappen van de contractpartner. De rentebasis die gebruikt wordt b het bepalen van een toekomstige kasstroom die op een hypotheek betaald wordt, kan b voorbeeld gebaseerd z n op de eenmaands rente. Bovenop deze rentebasis plakt de bank dan nog een opslag voor kredietrisico. Deze opslag is afhankel k van het kredietrisico dat de bank denkt te zullen lopen en wordt meestal éénmalig vastgesteld, namel k b aanvang van het contract. De curve die de term nstructuur van deze rentes weergeeft heet forward curve. De rente die bepalend is voor één bepaalde kasstroom in de toekomst heet forward rate. Daarnaast komt de rente terug onder de streep, in de gehanteerde disconteringsvoet. De rentebasis die gebruikt moet worden in deze disconteringsvoet hangt samen met het kredietrisico (het risico dat een toekomstige kasstroom niet ontvangen gaat worden) en met liquiditeitsrisico (de beschikbaarheid van geld). Hoe groter de risico s, des te lager is de contante waarde een bepaalde kasstroom. Eerdergenoemde maatregelen ter verbetering van het risicopro el van nanciële instrumenten, zoals onderpanduitwisseling, beperken deze risico s en leiden dus tot een hogere contante waarde. De curve die de term nstructuur van deze rentes weergeeft heet discount curve. De rente die gebruikt wordt voor het contant maken van een kasstroom heet discount rate. De discount curve die gebruikt wordt b het berekenen van de reële waarde van derivaten waarop onderpand wordt uitgewisseld zou dus gebaseerd moeten z n op een rente zonder opslagen van kredietrisico. De forward curve is echter gebaseerd op een andere rente. De contractuele kasstromen voor derivaten z n gebaseerd op de eerder besproken basisrentetarieven. We hebben net gezien dat deze rentes niet volledig risicovr z n. Sterker nog, de crisis heeft ertoe geleid OIS: de werkel k risicovr e rente OIS-rente is de rente die betaald wordt op een geldmarktproduct met een loopt d van een dag. De kans dat een tegenpart failliet gaat gedurende de loopt d van het contract (1 dag) is zo goed als verwaarloosbaar. Om die reden is deze rente een goede benadering van een werkel k risicovr e rente. Deze rente bevat dus geen opslag voor kredietrisico. Om die reden worden tegenwoordig de OISrentes gebruikt voor het bepalen van de contante waarde van kasstromen voor een instrument waarop onderpand wordt uitgewisseld. Spotlight Jaargang uitgave 1 45

5 dat zelfs de spread op de rente die banken aan elkaar rekenen enorm gegroeid is. De verschillen tussen de risicovr e rente en de rentes waarop kasstromen gebaseerd z n neemt dus toe. Dit leidt tot de vraag of een vereenvoudiging in bestaande, singlecurve waarderingsmodellen waardoor deze verschillen genegeerd worden, nog wel adequaat is. 4. De oplossing: multicurvewaarderingsmodellen Bovengenoemd probleem kan opgelost worden door meerdere curves voor de waardering van een enkel derivaat te gebruiken. Toekomstige kasstromen en discountfactoren z n in deze modellen niet langer op dezelfde curve gebaseerd. Een voorbeeld is een rentederivaat waarb elk kwartaal een vaste rente betaald wordt en elk kwartaal een variabele rente ontvangen wordt en waarop op dagbasis onderpand wordt uitgewisseld. De variabele rente die betaald wordt is gebaseerd op de driemaands Euribor-rente. De contante waarde van de toekomstige rentebetalingen wordt vervolgens niet bepaald op basis van diezelfde driemaands Euribor-rente, maar op basis van de EONIA-rente. Het gebruik van multi-curvemodellen heeft een aantal gevolgen. Allereerst w zigt de waardering van het instrument. Daarnaast moeten operationele en ondersteunende processen en systemen aangepast worden om multi-curvewaarderingen uit te voeren. Tot slot heeft het gebruik van multi-curvewaarderingen impact op de e ectiviteit van hedge-accountingrelaties. De pr zen van derivaten bl ven op het moment van aanvang gel k. Voor derivaten waarb een vaste rente geruild wordt voor een variabele rente, wordt nog steeds een vaste rente gekozen die leidt tot een initiële waardering van nul. B de vervolgwaardering wordt het e ect van multi-curvewaarderingen duidel k. Als de spreads tussen de verschillende basisrenten die bepalend z n voor de forward curve en de discount curve toeneemt, gaan de verschillen tussen single-curve- en multi-curvewaarderingen ook toenemen. In een single-curvemodel komt deze spread immers niet terug. In een multicurvewaarderingsmodel komt deze spread wel terug en leidt het tot een verschil tussen de forward rates en de discount rates. Daarnaast vereist het doorvoeren van multi-curvewaarderingsmodellen dat bestaande processen aangepast worden. Veel van de leidende waarderingssystemen z n niet ontwikkeld om onderscheid te maken tussen derivaten waar wel en geen onderpand op uitgewisseld wordt. Daarnaast z n er nog steeds systemen die niet in staat z n om twee verschillende curves te gebruiken voor één set van kasstromen. Daardoor kan de overgang naar multi-curvewaarderingen gepaard gaan met de nodige IT-overwegingen. Verder moeten operationele processen (front o ce) en ondersteunende processen (back-o ce en mid-o ce) afgestemd worden op deze veranderende werkel kheid. De impact van multi-curvewaarderingen op hedge accounting is door Kees-Jan de Vries in z n Spotlight-artikel (1/2013) al in detail toegelicht. In dit artikel wordt hier dan ook niet verder op in gegaan. 5. Conclusie Voor het uitbreken van de nanciële crisis was het gebruikel k om derivaten te waarderen op basis van single-curvewaarderingsmodellen. Single-curvemodellen veronderstellen dat toekomstige kasstromen en de disconteringsvoet op basis van dezelfde rentecurve bepaald worden. Door gew zigde marktomstandigheden wordt het gebruik van één enkele curve in een waardering van derivaten met voornoemde eigenschappen als een te grote vereenvoudiging gezien van de werkel kheid. Dit kan leiden tot materieel onjuiste waarderingen. De oplossing ligt in het gebruik van zogenaamde multicurvewaarderingsmodellen. Deze modellen maken gebruik van een curve voor het bepalen van toekomstige kasstromen en een andere curve voor het bepalen van de te hanteren verdisconteringsvoet. Implementatie van deze nieuwe modellen kan uitdagend z n en heeft impact op systemen, processen en rapportages. Kees-Jan de Vries (Spotlight 1/2013) laat zien dat er in de huidige markt een aantal situaties z n ontstaan die leiden tot onvoorziene e ecten op de waardering van derivaten, en hoe volgens IFRS 13 met deze gew zigde marktomstandigheden moet worden omgegaan. Ook beschr ft De Vries de relatie tot hedge-e ectiviteit. 46 Spotlight Jaargang uitgave 1

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen?

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? Wanneer maak je een jaarrekening op op basis van liquidatiegrondslagen? Wat doe je b een jaarrekening op liquidatiegrondslagen? Wat is het

Nadere informatie

Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie

Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Vanaf boekjaar 2017 vindt de omzetverantwoording plaats volgens een v fstappenplan. Hiermee heeft de nieuwe standaard Revenue from Contracts

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Een terugblik na één jaar exwet

Een terugblik na één jaar exwet Een terugblik na één jaar exwet Op 1 oktober 2012 werd het nieuwe bv-recht van kracht. Hiermee werden de regels rond de oprichting en inrichting van een bv eenvoudiger en exibeler. Spotlight zet na ruim

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Financiering en derivaten

Financiering en derivaten Financiering en derivaten Valkuilen in de ISDA-documentatie 1 Inleiding Vrijwel elke onderneming zal zich deels financieren door middel van vreemd vermogen. Verreweg de meeste van de grote ondernemingen,

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

COSO-herziening als vliegwiel voor heroriëntatie op internal control

COSO-herziening als vliegwiel voor heroriëntatie op internal control COSO-herziening als vliegwiel voor heroriëntatie op internal control Voldoen de internal controls nog aan de eisen van deze t d? Juist vanwege deze vraag verdient het in 2013 vernieuwde COSO-framework

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Grondstofprijsrisico s, een nieuwe realiteit

Grondstofprijsrisico s, een nieuwe realiteit Grondstofprijsrisico s, een nieuwe realiteit Na de significante stijging en daling van grondstofprijzen in 2008 en 2009 zien ondernemingen zich geconfronteerd met een nieuwe realiteit: grondstofmarkten

Nadere informatie

Langs de financiële meetlat. Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks

Langs de financiële meetlat. Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks Langs de financiële meetlat Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks Kopregel AFM en DNB 1. Executive summary 4 De financiële wereld kan niet zonder benchmarks. 1 Benchmarks worden gebruikt

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie