Een terugblik na één jaar exwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een terugblik na één jaar exwet"

Transcriptie

1 Een terugblik na één jaar exwet Op 1 oktober 2012 werd het nieuwe bv-recht van kracht. Hiermee werden de regels rond de oprichting en inrichting van een bv eenvoudiger en exibeler. Spotlight zet na ruim één jaar prakt kervaring de plussen en minnen van de exwetgeving op een r tje. Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National O ce), Assurance 1. Herziening regime van kapitaal- en crediteurenbescherming Op 1 oktober 2012 werd het nieuwe bvrecht van kracht. Hiermee werden de regels rond de oprichting en inrichting van een bv eenvoudiger en exibeler. Het primaire doel was de vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers en het aantrekkel ker maken van Nederland als vestigingsplaats voor bedr ven. Om dat te bereiken werd het regime van kapitaal- en crediteurenbescherming herzien. Een aantal formele eisen, zoals een bankverklaring b oprichting van een bv, het wettel k minimumkapitaal van euro, en de verplichting om in bepaalde situaties wettel ke reserves te vormen, z n vervallen. Daarvoor in de plaats werd wel een nieuwe taak voor het bestuur in het leven geroepen. Om de belangen van de crediteuren te bl ven beschermen verleent het bestuur van de bv goedkeuring voor dividend- en andere uitkeringen aan aandeelhouders. Daarnaast werd de wet op enkele andere plaatsen aangepast wat soms ook tot ongewenste consequenties heeft geleid voor de prakt k. Kortom, het is t d om na ruim één jaar prakt kervaring de plussen en minnen van de exwetgeving op een r tje te zetten. 2. Meer bv s opgericht na invoering exwet Het oprichten van een Nederlandse bv door een buitenlandse maatschapp is eenvoudiger geworden. Omdat er geen bankverklaring meer nodig is, is het ook niet nodig om een bankrekening te openen. En dat scheelt t d en moeite, en dat was nou juist de bedoeling van de invoering van de exwetgeving. Uit onderzoek is gebleken dat er na invoering van de exwet beduidend meer bv s z n opgericht het vervallen van de bankverklaring kan hier mede een rol in hebben gespeeld. 3. Meer exibiliteit voor dochters in internationale concerns De wetgever heeft bepaald dat een algemene vergadering niet meer noodzakel kerw s in Nederland plaatsvindt. Dat mag ook in het buitenland. Vooral buitenlandse houdsters met Nederlandse dochtermaatschapp en zullen hiervan naar verwachting gebruik maken. Overigens zullen z wel alert moeten z n op de mogel ke scale gevolgen vanwege de noodzakel ke substance in Nederland. Verder hoeft aandelenkapitaal niet meer in euro te worden gestort. Elke andere valuta is toegestaan. Dat is vooral handig als een Nederlandse bv een functionele valuta anders dan de euro heeft, b voorbeeld de Amerikaanse dollar. Het aandelenkapitaal kan dan ook in Amerikaanse dollar worden gestort waardoor de jaarl kse omrekening van euro naar Amerikaanse dollar niet meer hoeft plaats te vinden. 4. Onzekerheid over de uitvoering van de uitkeringstoets Op grond van de wet z n bestuurders van een bv hoofdel k aansprakel k indien die bv na een uitkering van b voorbeeld dividend niet meer in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. Dat houdt in dat bestuurders voorafgaand aan een voorgenomen uitkering moeten toetsen in hoeverre die uitkering past binnen de liquiditeit van een bv. En daar zit nu juist de moeil kheid. Door het ontbreken van een helder normenkader weten bestuurders niet alt d waar ze 54 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 aan toe z n. Er moet in feite worden beoordeeld of de bv voor ten minste de komende 12 maanden nog aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Maar hoe toets je dat? Een geschikt hulpmiddel daarvoor kan de liquiditeitsbegroting z n. Veel ondernemingen maken daar dan ook gebruik van. De vraag is echter gerechtvaardigd of elke onderneming daarvoor de deskundigheid in huis heeft, en niet als een soort short-cut gemakshalve uitgaat van het werkkapitaal per balansdatum of, nog gemakkel ker, het op 31 december aanwezige banksaldo. Vaak zal dit goed gaan, maar vooral in situaties waarb de bv het wat moeil ker heeft kan dit tot ongewenste uitkomsten leiden. Ook kunnen er omstandigheden z n waarb het werkkapitaal weliswaar vandaag in orde is, maar waardoor er op term n (b voorbeeld binnen één jaar) toch liquiditeitskrapte kan optreden. Denk aan omvangr ke investeringen of het moeten a ossen van bankleningen. De uitvoering van de uitkeringstoets is daarmee in de prakt k het grootste obstakel geworden van de exwetgeving. Overigens wordt soms betoogd dat de aansprakel kheid voor dividenduitkeringen voorheen ook al bestond en dat dit met de invoering van de exwetgeving slechts is gecodi ceerd. Het is hoe dan ook nu wel duidel k dat er een rechtstreeks verband kan ontstaan tussen een al te ruimhartige dividenduitkering en de eventuele aansprakel kheidsstelling van bestuurders die dat hebben goedgekeurd. 5. Term n voor vaststellen jaarrekening dga wordt gew zigd Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap z n, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling ( ). De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde w ze van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten. Met deze bepaling hoeft de dga geen aparte algemene vergadering meer te houden om de jaarrekening vast te stellen. Ondertekening van de jaarrekening is voldoende want daarmee wordt bereikt dat de jaarrekening tegel kert d wordt opgemaakt en ondertekend. Alleen, deze bepaling houdt onvoldoende rekening met de term nen die gelden voor het opmaken en deponeren van de jaarrekening. Een jaarrekening moet worden opgemaakt binnen v f maanden na a oop van het boekjaar (31 mei b een boekjaar dat gel k is aan het kalenderjaar). Verlenging van deze term n met zes maanden is onder voorwaarden toegestaan (en wordt dan dus: 30 november). Dat is de allerlaatste dag waarop de jaarrekening kan worden opgemaakt. Maar door de nieuwe bepaling leidt de handtekening van de dga niet alleen tot het formele opmaken van de jaarrekening maar ook meteen tot vaststelling ervan. En binnen acht dagen na vaststelling moet de jaarrekening worden gedeponeerd b de Kamer van Koophandel, dus uiterl k op 8 december (even los van de vraag of het werkdagen z n of niet). En dat is ruim anderhalve maand korter dan veel dga s nu in de prakt k hanteren, want veel van dergel ke jaarrekeningen worden in de laatste week van januari gedeponeerd (dus vlak voor 1 februari van het jaar daarna, voordat de term n van 13 maanden is bereikt). Deze verkorting van de term n l kt niet de bedoeling te z n; de wetgever heeft al aangekondigd dat de wet op dit punt wordt gerepareerd. Wat ons betreft terug naar de oude situatie. Overigens zal de invoering van de nieuwe Europese Accounting Directive tot weer een andere term n leiden, omdat de maximale term n van openbaar maken wordt verkort tot 12 maanden. Zie ook het artikel in Spotlight 4/2013: Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9. Jan Backhu s: Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 (Spotlight 4/2013) 6. Discussies over verwerking in jaarrekening De wetgever heeft stemrechtloze en winstrechtloze aandelen geïntroduceerd. De naam ervan geeft al aan welke rechten er wel en niet gekoppeld z n aan dit soort aandelen. Voor de verslaggeving kan het onderscheid leiden tot onzekerheid over de verwerking ervan. Hoe ga je om met een belang dat bestaat uit 25% stemrechtloze aandelen en 15% winstrechtloze aandelen? Is dat een deelneming, of juist niet omdat slechts 15% van de aandelen stemrechten heeft? En wat doe je met een 70% belang winstrechtloze aandelen? Dat leidt waarsch nl k tot overheersende zeggenschap maar wat is die waard als de houder van die winstrechtloze aandelen geen stemrechtloze aandelen houdt, dus aandelen met winstrecht? Er zullen dan nimmer economische voordelen voortvloeien uit het aandelenbezit. Alhoewel er nog niet massaal gebruik wordt gemaakt van dergel ke nieuwe aandelensoorten z n dit toch relevante vragen voor de jaarrekening; de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft inmiddels wel enkele bepalingen opgenomen in RJ 217 Financiële vaste activa die dit soort onderwerpen raken. 7. Conclusie Met de invoering van de exwetgeving werd beoogd om door meer exibilisering administratieve-lastenverlichting te realiseren. Dat is in een aantal gevallen goed gelukt, zeker wat betreft het internationale speelveld. Maar er is ook een hobbel b gekomen in de vorm van de uitkeringstoets; bestuurders komen soms voor lastige afwegingen te staan, waarb er b voorbeeld ook druk kan worden uitgeoefend door de aandeelhouders. Voor dga s ten slotte is de verkorte deponeringsterm n van de jaarrekening niet alt d handig, al l kt reparatie hiervan een kwestie van t d te z n. Spotlight Jaargang uitgave 1 55

3 Kort nieuws 1. Verslaggeving Financiële instrumenten In Uiting 2013/15 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 290 Financiële instrumenten van de Richtl nen voor de jaarverslaggeving gew zigd. De w zigingen hebben betrekking op het bepalen van ine ectiviteit b de toepassing van kostpr shedge-accounting, het scheiden van embedded derivaten b kostpr swaardering en het geven van liquiditeitsinformatie rondom hedgeaccounting. De w zigingen z n van kracht voor boekjaren die op of na 1 januari 2014 beginnen en worden aanbevolen voor het boekjaar 2013 vanwege de maatschappel ke relevantie van adequate nanciële verslaggeving rondom nanciële instrumenten. Indien de onderneming de w zigingen niet vanaf 1 januari 2013 toepast, is z verplicht toe te lichten dat de w zigingen nog niet z n toegepast. Daarb vermeldt z tevens de mogel ke invloed op de eerstvolgende jaarrekening waarin z de w zigingen wel toepast. Zie ook het artikel W ziging RJ 290: meer inzicht in embedded derivaten op pagina 26 van deze Spotlight. Pensioenvoorziening directeurgrootaandeelhouder In Uiting 2014/1 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving voorgesteld om hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen te w zigen voor de waardering van de pensioenvoorziening voor de directeurgrootaandeelhouder die de onderneming in eigen beheer houdt. De onderneming die niet de scale grondslagen b de opstelling van haar jaarrekening toepast, mocht deze voorziening tot nu toe toch waarderen volgens de scale grondslagen. In de huidige t d van lage rentestanden wordt door waardering tegen scale grondslagen het eigen vermogen te hoog weergegeven. Daarom wordt voorgesteld om waardering volgens de scale grondslagen alleen nog toe te staan als dit niet leidt tot belangr ke verschillen ten opzichte van het toepassen van een in Nederland algemeen aanvaardbare actuariële waarderingsmethodiek. Consolidatievr stelling tussenhoudstermaatschapp en Als gevolg van een wetsw ziging moet elke tussenhoudstermaatschapp met e ecten die tot een gereglementeerde markt toegelaten z n, vanaf het boekjaar 2014 haar eigen geconsolideerde jaarrekening opmaken op basis van IFRS. Ook wanneer haar moedermaatschapp een geconsolideerde jaarrekening opmaakt. Voor deze maatschapp en vervalt de consolidatievr stelling van artikel 2:408 BW per 1 januari Regelgeving Europees compromis bereikt over hervorming accountantsmarkt In december 2013 hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten een compromis bereikt over een richtl n en verordening die de accountantssector moeten hervormen. De inhoud van het compromis is nog niet in detail beschikbaar en gedeeltel k nog aan veranderingen onderhevig. Daarnaast is de regelgeving waarover overeenstemming is bereikt erg complex en op onderdelen lastig of op meerdere w zen te interpreteren. Belangr ke verschillen met Nederlandse regelgeving Het compromis vertoont op de belangr kste elementen gel kenis met de regels voor organisaties van openbaar belang (OOB s) die in Nederland al sinds 2013 gelden voor de scheiding van controle- en andere diensten aan de ene kant en voor verplichte kantoorroulatie aan de andere kant. Praktisch z n er wel belangr ke verschillen tussen de nieuwe Europese regels en de bestaande Nederlandse regels. Een belangr k kenmerk van het Europese compromis is dat lidstaten van de Europese Unie op een aantal belangr ke onderdelen van de Europese regels mogen afw ken, ook op het gebied van verplichte kantoorroulatie en scheiding van controleen andere diensten. Juridisch bl ft er daardoor voor Nederland veel ruimte om vast te houden aan de Nederlandse wetgeving. Verplichte kantoorroulatie Zo kiest Europa (voor OOB s) voor een term n voor verplichte kantoorroulatie van tien jaar, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens tien of veertien jaar indien de controle tussent ds is aanbesteed, respectievel k indien er sprake is van gezamenl ke controle over de hele periode. De huidige Nederlandse wetgeving verplicht tot roulatie na maximaal acht jaar, zonder de mogel kheid tot verlenging. Scheiding controle- en andere diensten B de scheiding van controle- en andere diensten b OOB s kiest Europa voor een limitatieve l st van verboden diensten, terw l de Nederlandse wetgever juist heeft gekozen voor een meer principiële benadering met een omschr ving (maar geen opsomming) van toegestane diensten. Onder de Europese wetgeving kan het z n dat bepaalde diensten z n toegestaan die niet onder de Nederlandse wetgeving z n toegestaan en andersom. Zodra de de nitieve teksten beschikbaar 56 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 komen kan meer in detail in kaart worden gebracht om welke diensten het gaat. Een ook voor Nederland nieuwe Europese regel is een jaarl kse cap op toegestane andere diensten van 70 procent over de gemiddelde audit-fee voor de wettel ke controle over de laatste drie jaar. Lidstaten hebben hier de mogel kheid om stringentere eisen te stellen. Overige onderwerpen Verplichte kantoorroulatie en de scheiding van controle- en andere diensten z n niet de enige zaken die worden geregeld in de nieuwe verordening en richtl n. Andere elementen die ook worden geregeld z n b voorbeeld uitbreiding van de tekst van de controleverklaring en het Europese toezicht op accountants. Inwerkingtreding Naar verwachting zullen de afrondende stemmingen over het Europese compromis in april 2014 plaatsvinden. Daarna zou de Nederlandse politiek kunnen besluiten om de Nederlandse wetgeving te evalueren en kunnen overwegen om die meer in l n te brengen met het Europese compromis, zodat de regels voor het Nederlandse bedr fsleven optimaal aansluiten b de nieuwe Europese standaardnormen. Het is niet zeker dat de Nederlandse politiek hier ook toe zal overgaan. Gedurende 2014 zal hier wellicht meer duidel kheid over ontstaan. Verwachte datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening en richtl n is medio 2014 of kort daarna. Twee jaar na inwerkingtreding (dus medio of tweede helft 2016) zal de wetgeving van toepassing z n in de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de Europese regelgeving over verplichte kantoorroulatie. Hiervoor gaat een overgangsterm n gelden. Spotlight Jaargang uitgave 1 57

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen?

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? Wanneer maak je een jaarrekening op op basis van liquidatiegrondslagen? Wat doe je b een jaarrekening op liquidatiegrondslagen? Wat is het

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe woningwet. De intentie is niet om volledig te zijn, maar om de hoofdlijnen kort

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Het doel van onderhavig ontwerp is een nieuwe centrale bankstatuut voor de gemeenschappelijke centrale

Nadere informatie