De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen?"

Transcriptie

1 De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? Wanneer maak je een jaarrekening op op basis van liquidatiegrondslagen? Wat doe je b een jaarrekening op liquidatiegrondslagen? Wat is het belangr kste doel van zo n jaarrekening? De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft onlangs een aantal voorstellen ter verduidel king gepubliceerd en is daarmee een van de eerste regelgevers die het aandurft om dit onderwerp te verduidel ken. Inge Oudhuis - Vaktechnisch bureau (National O ce), Assurance 1. RJ stelt verduidel kte liquidatiegrondslagen voor B de waardering van activa en verplichtingen gaat de opsteller van de jaarrekening normaal gesproken uit van de continuïteitsveronderstelling: de rechtspersoon wordt geacht z n activiteiten te kunnen voortzetten zonder noodzaak of intentie tot liquidatie of staking van alle bedr fsactiviteiten. Deze continuïteitsveronderstelling is een belangr k uitgangspunt van de (inter)- nationale verslaggevingsregels, waaronder IFRS, Titel 9 van BW 2 en de Richtl nen voor de jaarverslaggeving. Maar wat nu als discontinuïteit van de rechtspersoon onontkoombaar is? De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is in hoofdstuk 170 van de jaareditie 2013 van de Richtl nen voor de jaarverslaggeving met een aantal voorstellen ter verduidel king van dit onderwerp gekomen. Omdat over liquidatiegrondslagen (nog) niets is geregeld in IFRS, zullen de nieuwe voorstellen in de Nederlandse verslaggevingsregels ook steun en richting kunnen geven aan opstellers van jaarrekeningen op basis van IFRS. Let wel: het gaat in dit artikel om het vraagstuk van de noodzaak (of intentie) om álle bedr fsactiviteiten te beëindigen, en dus niet om de situatie dat maar een deel van de bedr fsactiviteiten wordt beëindigd. Dit laatste onderwerp wordt geregeld in RJ hoofdstuk 345 Beëindiging van bedr fsactiviteiten en daar gaat dit artikel niet verder op in. 2. Wanneer moeten liquidatiegrondslagen worden toegepast? De jaarrekening moet volgens de voorstellen op liquidatiegrondslagen worden opgesteld als discontinuïteit onontkoombaar is. Van onontkoombare discontinuïteit is sprake als duurzame voortzetting van het geheel van werkzaamheden van de rechtspersoon onmogel k is geworden doordat voldoende aanvullende medewerking van belanghebbenden niet kan worden verkregen. Denk b voorbeeld aan de situatie dat er onvoldoende geld is en er geen aanvullende nanciering meer kan worden verkregen. Daarnaast kunnen andere situaties van toepassing z n waardoor een jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen moet worden opgemaakt, b voorbeeld b een vr willig besluit tot ontbinding. Ook in de volgende situaties moet de rechtspersoon de jaarrekening opstellen op liquidatiebasis: Het bestuur (bevoegd orgaan) heeft na de balansdatum, maar vóór opmaken van de jaarrekening besloten: de rechtspersoon te liquideren; óf de bedr fsactiviteiten te beëindigen; óf dat er geen ander realistisch alternatief is dan hiertoe over te gaan. 30 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 3. Liquidatiegrondslagen niet voor alle rechtspersonen verplicht Een van de voorgestelde verduidel kingen heeft betrekking op het toepassingsgebied. Rechtspersonen hoeven hun jaarrekening niet per se op basis van liquidatiegrondslagen op te stellen. Daarvoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De rechtspersoon is opgericht voor bepaalde t d (of voor onbepaalde t d, maar een bevoegd orgaan heeft besloten de activiteiten voort te zetten voor bepaalde t d). En: De liquidatie of staking van alle bedr fsactiviteiten voltrekt zich volgens een b oprichting (óf besluit) bepaald scenario, waarin de rechtspersoon naar verwachting aan al z n verplichtingen zal voldoen. Een voorbeeld van een rechtspersoon opgericht voor bepaalde t d is een t del k samenwerkingsverband tussen een basisschool voor speciaal onderw s en enkele reguliere basisscholen met als doel zo veel mogel k kinderen uit het speciaal onderw s op reguliere basisscholen te onderw zen. Dit samenwerkingsverband is b oprichting al voor bepaalde t d aangegaan, maar daarb hoeft het niet zo te z n dat z zal worden beëindigd zonder dat aan alle nanciële verplichtingen zal kunnen worden voldaan. Verduidel kt is nu in de voorstellen dat dergel ke voor bepaalde t d opgerichte rechtspersonen niet per de nitie hun jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen hoeven op te stellen. Als de verwachting is dat de voor bepaalde t d opgerichte rechtspersonen aan hun verplichtingen kunnen bl ven voldoen z n liquidatiegrondslagen niet aan de orde, ondanks dat de levensduur van de rechtspersoon eindig is. 4. Doel jaarrekening op liquidatiegrondslagen anders dan doel normale jaarrekening Een belangr k verschil tussen de jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen en een jaarrekening op basis van continuïteit is het doel van de jaarrekening. B een jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen is het belangr kste doel het geven van inzicht in het verwachte liquidatiesaldo, door een zo goed mogel k inzicht te geven in: de mate waarin de rechtspersoon na z n beëindiging aan al z n verplichtingen kan voldoen; en het saldo van het eigen vermogen (of het tekort) dat na afwikkeling van alle verplichtingen zal resteren. Dit is duidel k een ander doel dan b de jaarrekening die uitgaat van continuïteit, waarb inzicht in het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon centraal staat. Andere grondslagen Het opmaken van een jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen heeft tot gevolg dat andere waarderingsgrondslagen worden gehanteerd dan in een jaarrekening op basis van continuïteit. Bovendien worden alle gebeurtenissen na balansdatum verwerkt. De RJ heeft in haar recente voorstellen invulling gegeven aan de grondslagen van een jaarrekening uitgaande van liquidatie: Samenvatting De jaarrekening op liquidatiegrondslagen is een belangr k onderwerp voor de prakt k. Al vele jaren worstelen regelgevers met de verduidel king van dit onderwerp. De RJ heeft onlangs voorstellen voor verduidel king voor dit complexe onderwerp gepubliceerd. Hierin worden belangr ke handvatten aan de prakt k gegeven. De jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen dient een ander doel dan de jaarrekening uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Nog niet alle aspecten in de voorstellen l ken duidel k genoeg. PwC heeft enkele suggesties voor verdere verbetering. Op het eerste gezicht l ken de punten 1 en 2 over de verwerking van activa en posten van vreemd vermogen niet veel anders dan de verwerking van deze posten onder de continuïteitsveronderstelling. Toch ziet een jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen er vaak heel anders uit dan de jaarrekening die uitgaat van continuïteit. 1. Alle activa die voldoen aan de de nitie van een actief in de Richtl nen voor de jaarverslaggeving worden verwerkt, ongeacht of deze activa al eerder in de balans waren opgenomen, en gewaardeerd tegen de (verwachte) opbrengstwaarde. 2. Alle posten van het vreemd vermogen worden in de balans verwerkt in overeenstemming met de reguliere criteria voor verwerking van posten van vreemd vermogen, en worden gewaardeerd tegen (de beste schatting van) de bedragen die noodzakel k z n om de desbetre ende posten contractueel af te wikkelen. Voor schulden is dit vaak de nominale waarde van de te betalen bedragen. 3. Voor verwachte kosten en opbrengsten tot de verwachte datum van afwikkeling worden in de balans overlopende posten opgenomen. Spotlight Jaargang uitgave 1 31

3 Actief (de nitie RJ): een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de rechtspersoon de beschikkingsmacht heeft en waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de rechtspersoon zullen vloeien. Alle activa die aan de nitie actief voldoen, worden verwerkt De RJ stelt dat alle activa worden verwerkt die voldoen aan de de nitie van een actief in de Richtl nen. Dit ongeacht of deze activa al eerder in de balans waren opgenomen. Hiermee verduidel kt de RJ dat het vervallen van de continuïteitsveronderstelling tot gevolg kan hebben dat activa worden Voorbeelden van nog niet eerder verwerkte activa Voorbeelden van nog niet eerder verwerkte activa z n intern ontwikkelde merkenrechten of andere intern ontwikkelde immateriële activa. Deze activa worden in een jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen alleen verwerkt als voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor het verwerken van immateriële vaste activa: Het is waarsch nl k dat de toekomstige economische voordelen van het actief aan de rechtspersoon zullen toevloeien. En: Het actief heeft een (verwachte opbrengst)waarde waarvan de omvang op betrouwbare w ze kan worden vastgesteld. En: De rechtspersoon moet de waarsch nl kheid van de toekomstige economische voordelen inschatten waarb gebruik wordt gemaakt van redel ke en onderbouwde veronderstellingen. B deze inschatting wordt een relatief hoger gewicht toegekend aan externe informatie. verwerkt die niet eerder in de balans tot uitdrukking kwamen. Dit hangt samen met de doelstelling om een zo goed mogel k inzicht te geven in het uiteindel ke liquidatiesaldo na beëindiging van alle activiteiten. Activa worden gewaardeerd tegen liquidatiewaarde De RJ stelt voor dat de liquidatiegrondslagen voor activa inhouden dat ze worden gewaardeerd tegen de (verwachte) opbrengstwaarde. In geval van liquidatie wordt de verwachte opbrengstwaarde ook wel aangeduid als liquidatiewaarde, om daarmee aan te geven dat dit een opbrengst kan z n die wordt verkregen op een markt waarop de rechtspersoon normaal niet opereert. De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten. Verwerking van alle activa tegen opbrengstwaarde houdt onder meer in: Waardevermeerderingen z n mogel k. Activa die afzonderl k zullen worden verkocht, maar niet eerder in balans waren opgenomen, worden gewaardeerd (denk b voorbeeld aan een intern ontwikkeld merkenrecht of klantenbestand). Voor verwachte kosten (en opbrengsten) tot de verwachte datum van afwikkeling worden in de balans overlopende posten opgenomen. Bepalingen wettel ke reserves bl ven van kracht De bepalingen met betrekking tot wettel ke reserves bl ven van kracht voor een jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen. Bepaalde waardest gingen leiden daarom in de enkelvoudige jaarrekening tot het opnemen van een herwaarderingsreserve binnen het eigen vermogen, net zoals in een jaarrekening op basis van continuïteit het geval zou z n. Voorbeeld waardevermeerdering Een voorbeeld van een actief waarb een waardevermeerdering kan optreden is een materieel vast actief gewaardeerd volgens het kostpr smodel, waarb het actief al geruime t d in gebruik is en waarop daardoor al veel is afgeschreven. Als de verwachte opbrengstwaarde veel hoger is dan de boekwaarde van het actief, dan leidt waardering op liquidatiegrondslagen tot een waardevermeerdering. B het bepalen van de verwachte opbrengstwaarde moet ook rekening worden gehouden met: het feit dat voor de activa niet alt d de optimale pr s zal kunnen worden gerealiseerd door een mogel k minder gunstige onderhandelingspositie; en eventuele verkoopkosten. Waardevermindering wordt verwerkt in resultaat indien geen herwaarderingsreserve Uiteraard kan waardering van activa tegen verwachte opbrengstwaarde ook leiden tot waardeverminderingen. Deze waardeverminderingen moeten in de winsten-verliesrekening worden verwerkt voor zover hier geen herwaarderingsreserve tegenover staat. Afschr vingen niet meer relevant b (im)materiële vaste activa na eerste waardering tegen liquidatiewaarde B waardering van (im)materiële vaste activa tegen liquidatiewaarde z n afschr vingen niet meer relevant. De activa worden vanaf liquidatiemoment immers niet meer gebruikt voor de activiteiten. De waardemutatie in de winst-enverliesrekening (vanaf het moment dat op liquidatiegrondslagen wordt gewaardeerd) wordt bepaald door het verschil in (verwachte) opbrengstwaarde tussen de twee rapportagemomenten. 32 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 Mogel k moeten meer posten van het vreemd vermogen worden verwerkt De RJ stelt voor dat de posten van het vreemd vermogen worden verwerkt in overeenstemming met de algemene criteria voor opname en vermelding van gegevens van vreemd vermogen : Het is waarsch nl k dat de afwikkeling van een bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen. En: De omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden kan op betrouwbare w ze worden vastgesteld. Onder posten van het vreemd vermogen worden mede voorzieningen begrepen. Maar ook hier geldt een aantal afw kingen ten opzichte van de verwerking van posten van het vreemd vermogen op basis van continuïteit: Overlopende posten worden opgenomen voor de verwachte kosten van liquidatie. En: Overlopende posten worden opgenomen voor verwachte operationele exploitatieresultaten, voor zover die niet al z n begrepen in de waardering tegen opbrengstwaarde. Deze twee aspecten z n belangr ke afw kingen van de verplichtingenbenadering die geldt voor de verwerking van posten van het vreemd vermogen op basis van continuïteit. Normaliter is het niet toegestaan om overlopende posten op te nemen voor kosten waarvoor nog geen verplichtingen bestaan en om toekomstige operationele resultaten te verwerken. B liquidatiegrondslagen is dit wel aan de orde. Ook dit hangt samen met het speci eke doel van de jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen, namel k het geven van inzicht in het verwachte liquidatiesaldo. Voorzieningen voor bestaande verplichtingen en latente belastingen worden gewaardeerd volgens dezelfde grondslagen als b continuïteit. Uiteraard worden overlopende posten voor verwachte (en waarsch nl ke) operationele winsten aan de actiefz de gepresenteerd en niet onder het vreemd vermogen. Mogel k meer voorzieningen voor verlieslatende contracten Daarnaast kan het beëindigen van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon ertoe leiden dat (meer) contracten verlieslatend worden. B voorbeeld als er contractuele verplichtingen z n die nog doorlopen na Figuur 1. Liquidatiegrondslagen Voldoende aanvullende medewerking belanghebbenden kan niet worden verkregen Onontkoombare discontinuïteit het moment van het beëindigen van de activiteiten en waarvan de contracten niet kosteloos kunnen worden opgezegd. Dit heeft dan tot gevolg dat hiervoor voorzieningen voor verlieslatende contracten moeten worden opgenomen. Voorzieningen voor niet-afgewikkelde, juridisch of feitel k afdwingbare verplichtingen, bl ven gehandhaafd Het verlaten van de continuïteitsveronderstelling betekent niet dat een rechtspersoon is ontslagen van haar juridische of feitel ke verplichtingen. Dit betekent dat voorzieningen en schulden die z n opgenomen voor niet-afgewikkelde, juridisch of feitel k afdwingbare verplichtingen, gehandhaafd bl ven. Vóór opmaken jaarrekening besluit tot: - ontbinding rechtspersoon, óf - beëindiging bedrijfsactiviteiten, óf - geen realistisch ander alternatief én aanvullend voor rechtspersonen voor bepaalde tijd : rechtspersoon zal naar verwachting niet aan al haar verplichtingen kunnen voldoen = LIQUIDATIEGRONDSLAGEN Spotlight Jaargang uitgave 1 33

5 Waardering van schulden leidt niet tot afwaardering van schulden Waarderen van schulden op liquidatiegrondslagen leidt er niet toe dat de schulden afgewaardeerd worden. B de waardering wordt geen rekening gehouden met de verwachting dat de rechtspersoon niet aan al z n schulden zal kunnen voldoen, omdat de juridische verplichtingen nog steeds bestaan. Schulden worden alleen van de balans gehaald als ze niet meer bestaan, b voorbeeld als gevolg van betaling of kw tschelding. B waardering op basis van continuïteit worden schulden eerst gewaardeerd tegen hun reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostpr s. B liquidatiegrondslagen wordt deze waarderingsgrondslag verlaten en worden de schulden gewaardeerd tegen de bedragen die noodzakel k z n om de desbetre ende posten contractueel af te wikkelen. Vaak zal dit de nominale waarde van de te betalen bedragen z n. Het verschil met de geamortiseerde kostpr swaardering wordt in de winst-enverliesrekening verwerkt. B een jaarrekening op liquidatiebasis z n de presentatie- en toelichtingsvereisten van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtl nen onverkort van toepassing verklaard in de voorstellen. De voorstellen op dit punt kunnen nog worden genuanceerd. Het is maar de vraag wat de toegevoegde waarde is van bepaalde vereiste toelichtingen en mutatie-overzichten op het moment dat besloten is om de activiteiten te beëindigen. Mogel k kan de RJ ook nog verduidel ken of en hoe de w ziging van de waarderingsgrondslagen van continuïteit naar liquidatiebasis in mutatieoverzichten het beste gepresenteerd kan worden. En hoe groot is de relevantie van een kasstroomoverzicht? Inzicht in (toekomstige) kasstromen en het onderscheid in operationele-, investeringsen nancieringskasstromen is niet zo relevant meer op het moment dat al is besloten om de activiteiten te beëindigen. Op deze aspecten kunnen de voorstellen dus nog worden verduidel kt. 5. Presentatie- en toelichtingsvereisten in voorstellen onverkort van toepassing? De rechtspersoon moet op grond van de wet (art. 2:384 lid 3 BW) in de toelichting meedelen wat de gevolgen van de verwerking in de jaarrekening op basis van discontinuïteit z n voor het vermogen en resultaat op het moment van overgang. De overgang naar liquidatiegrondslagen moet volgens de voorstellen van de RJ toekomstgericht (prospectief) worden verwerkt. Het verschil met de boekwaarde op basis van continuïteit op het moment van de overgang moet worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. In het voorstel staat ook dat de vergel kende c fers niet worden aangepast. 34 Spotlight Jaargang uitgave 1

Een terugblik na één jaar exwet

Een terugblik na één jaar exwet Een terugblik na één jaar exwet Op 1 oktober 2012 werd het nieuwe bv-recht van kracht. Hiermee werden de regels rond de oprichting en inrichting van een bv eenvoudiger en exibeler. Spotlight zet na ruim

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Invoering variabelenormvergoeding heeft invloed op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Tot voor kort was de vergoeding voor kapitaallasten gegarandeerd door het Ministerie van VWS. Met ingang

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

bedrijfsopvolgingsregelingen

bedrijfsopvolgingsregelingen www.pwc.nl Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven. December 2014 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2

Nadere informatie