Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie"

Transcriptie

1 Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Vanaf boekjaar 2017 vindt de omzetverantwoording plaats volgens een v fstappenplan. Hiermee heeft de nieuwe standaard Revenue from Contracts with Customers impact op veel ondernemingen. Het advies is om nu al te starten met de implementatie. Jay Tahtah - Capital Markets and Accounting Advisory Services, Assurance Renee Verhoe - Capital Markets and Accounting Advisory Services, Assurance 1. Nieuwe standaard vervangt zowel IAS 11 als IAS 18 Vanaf begin 2014 is er een nieuwe standaard voor omzetverantwoording: Revenue from Contracts with Customers. Deze standaard is een gezamenl k product van de International Accounting Standards Board (IASB) en haar Amerikaanse tegenhanger, de Financial Accounting Standards Board (FASB). De standaard wordt van kracht vanaf boekjaar 2017 (met vergel kende c fers over boekjaar 2016). Revenue from Contracts with Customers vervangt twee standaarden: IAS 18 Revenue recognition en IAS 11 Construction contracts. We zullen in dit artikel voornamel k ingaan op de impact van de standaard op de verwerking van contracten die voorzien in de levering van gebundelde producten of diensten met korting. Dit komt in veel sectoren en vormen voor. B voorbeeld: Een energieleverancier levert naast stroom ook een thermostaat en het onderhoud van de cv-ketel aan de Een telecommaatschapp levert naast het telefoonabonnement ook de handset of mobiele telefoon aan de Een leasemaatschapp least een auto en levert ook het onderhoud gedurende de lease en andere b behorende diensten aan de Een ko eleverancier levert ko e, ko e-accessoires en verhuurt ko emachines aan de Een kabelmaatschapp levert een televisie-, internetabonnement en benodigde hardware aan de Een productiemaatschapp fabriceert een mal voor een klant en levert goederen geproduceerd met deze mal aan de Figuur 1. Vijfstappenplan omzetverantwoording (1) Identificeer het contract (2) Identificeer de leveringsverplichtingen (3) Bepaal de transactieprijs (4) Alloceer de transactieprijs (5) Registreer de omzet 36 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 Een health-care-onderneming levert een MRI-apparaat aan een ziekenhuis met additionele randapparatuur en daarnaast onderhoud voor drie jaar. Een IT-onderneming levert naast de IThardware ook IT consulting services aan de Een onderneming bouwt een elektriciteitscentrale en levert ook het onderhoud en andere diensten aan de klant na de bouw. Een softwareleverancier levert naast een softwarepakket ook een onderhoudsservice/upgrade aan de Zaken die tot impact kunnen leiden en in detail bestudeerd moeten worden z n onder andere de verwerking van licenties, contractkosten en de waarsch nl kheidsdrempel voor inbaarheid van vorderingen. De grootste w ziging die de invoering van de standaard met zich meebrengt is de verantwoording van de omzet volgens een v fstappenplan. 2. V fstappenplan vereist gezonde dosis schattingen Het v fstappenplan l kt op het eerste gezicht eenvoudig: Stap 1. Identi ceer het contract met de Stap 2. Identi ceer de afzonderl ke leveringsverplichtingen binnen het contract. Stap 3. Bepaal de transactiepr s. Stap 4. Alloceer de transactiepr s naar de afzonderl ke leveringsverplichtingen. Stap 5. Verantwoord de omzet als aan een afzonderl ke leveringsverplichting is voldaan. De uitwerking van het stappenplan vereist evenwel een gezonde dosis schattingen. Onderstaand een nadere toelichting op de individuele stappen. Stap 1. Identi ceer het contract met de klant Een contract is een overeenkomst met een of meerdere part en waaruit rechten en verplichtingen voortkomen. De standaard wordt toegepast op elk individueel contract, tenz meerdere contracten gecombineerd moeten worden tot één contract. De voorwaarden om verschillende contracten te combineren en te verwerken als één contract z n hieronder opgesomd (overigens hoeven niet alle onderdelen gel kt dig geleverd te worden, zoals een softwarepakket met een service over een aantal jaren of een upgrade die een aantal jaren later wordt ontvangen). In de toepassing van deze stap ligt de moeil kheid vooral voor ondernemingen die goederen of services aanbieden door meerdere contracten gezamenl k te onderhandelen als een package-deal. Voorwaarden om leveringen als één contract te behandelen z n: De levering moet één commercieel doel dienen (b voorbeeld dezelfde afnemer z n). De pr s in één contract hangt af van de pr s of de leveringsverplichting in een ander contract. De goederen en/of diensten in de contracten z n gezamenl k één leveringsverplichting. Na de identi catie van het contract worden de afzonderl ke onderdelen in stap 2 gesepareerd. Stap 2. Identi ceer de afzonderl ke leveringsverplichtingen binnen het contract Een leveringsverplichting is een belofte aan de eindgebruiker om goederen en/ of diensten te leveren. Om de standaard Samenvatting De nieuwe standaard Revenue from Contracts with Customers vervangt IAS 18 Revenue recognition en IAS 11 Construction contracts. De grootste w ziging betreft de verantwoording van de omzet volgens een v fstappenplan. Omzetverantwoording is hiermee complexer geworden en het aantal schattingselementen is enorm toegenomen. Ondernemingen kunnen tevens een portfoliobenadering kiezen, waarb de implementatie plaatsvindt op portfolioniveau voor (gel kwaardige) contracten. Omdat omzet een belangr k getal is voor veel ondernemingen is het ook zaak om t dig met belanghebbenden te communiceren over veranderingen in dit getal. Hoewel de adoptiedatum nog ver weg l kt, z n er voldoende redenen om nu al te starten met de implementatie. op de juiste w ze te kunnen toepassen is het essentieel de afzonderl ke leveringsverplichtingen binnen een contract te identi ceren. Deze dienen als uitgangspunt voor het moment dat de omzet wordt verantwoord. Een afzonderl ke leveringsverplichting moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Het goed of de dienst moet een zelfstandige waarde hebben voor de eindgebruiker. En: Het goed of de dienst is niet volledig afhankel k van of volledig gerelateerd aan andere onderdelen binnen het contract. Wanneer onderdelen individueel een waarde hebben (omdat ze b voorbeeld ook los verkocht kunnen worden), moet een onderdeel als afzonderl ke leveringsverplichting worden behandeld. Dit is ook het geval wanneer gratis goederen of diensten worden verstrekt b het aangaan of gedurende de duur van Spotlight Jaargang uitgave 1 37

3 het contract, zoals een gratis telefoon b aanschaf van een telefoonabonnement. De beoordeling of sprake is van afzonderl ke leveringsverplichtingen kan behoorl k subjectief z n. Gebruikt de onderneming b voorbeeld een goed of dienst als input om de output in het contract met de klant te produceren of is dit een afzonderl ke leveringsverplichting? In de nieuwe standaard z n indicatoren opgenomen om de onderneming b deze beoordeling te helpen. Stap 3. Bepaal de transactiepr s De transactiepr s is het geldbedrag dat de leverancier verwacht in ruil voor het geleverde goed of de geleverde dienst. Dit is niet gecorrigeerd voor kredietrisico s en is in principe eenvoudig te bepalen. Wel kan het ingewikkeld worden wanneer sprake is van een variabele pr s of wanneer als onderdeel van het contract ook een nancieringselement wordt aangeboden. Variabele vergoedingen z n alleen onderdeel van de transactiepr s indien het zeer waarsch nl k is dat deze omzet niet teruggedraaid hoeft te worden. De onderneming houdt b het bepalen van de transactiepr s ook rekening met de t dswaarde van geld indien sprake is van een signi cant nancieringselement. De aanpassing in deze stap is vooral belangr k voor ondernemingen die geen vastgestelde transactiepr s hebben, dus waar het management een inschatting moet maken op basis van kennis en ervaring. Andere voorbeelden z n situaties waarin volumekortingen en dergel ke worden verstrekt. Stap 4. Alloceer de transactiepr s naar de afzonderl ke leveringsverplichtingen Wanneer de onderneming de afzonderl ke leveringsverplichtingen binnen het contract en de transactiepr s van het contract heeft bepaald, wordt de transactiepr s gealloceerd aan de afzonderl ke leveringsverplichtingen in stap 2. De basis van deze allocatie is de afzonderl ke waarde van het goed of de dienst. Dit is eenvoudig te bepalen wanneer de goederen of diensten ook los worden verkocht. Wanneer dit niet het geval is moet het management een inschatting maken. B het verkopen van een gratis telefoon b een telefoonabonnement onder de huidige standaard en prakt k wordt veelal de pr s die in het contract is opgenomen als omzet voor de telefoon geboekt (b voorbeeld 1). Deze pr s is vaak signi cant lager dan wanneer de klant de telefoon los in de winkel zou aanscha en. De gedachte hierachter is dat de volledige omzet voor de telefoon voorwaardel k is op de levering van het telefoonabonnement. Onder de nieuwe standaard moeten ondernemingen echter uitgaan van de zelfstandige waarde van de telefoon voor de eindgebruiker. Dit houdt in dat ondernemingen niet langer de pr s van het toestel in het contract als omzet kunnen verantwoorden b het aangaan van het contract, maar de (relatieve) omzet die b de telefoon hoort. Dit leidt in dit geval tot een vervroegde omzetverantwoording. Stap 5. Verantwoord de omzet als aan een afzonderl ke leveringsverplichting is voldaan De laatste stap betreft de verantwoording van de omzet. Deze vindt plaats wanneer de controle over het goed of de dienst is overgedragen aan de In situaties waarin de verplichting in de t d vervuld wordt, zoals een (maandel kse) dienst over de loopt d van een contract, wordt de omzet gespreid over de loopt d. Er moet dan aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan: De klant verkr gt en gebruikt de voordelen uit het goed of de dienst over de loopt d van het contract. Of: De onderneming vervaardigt een goed ( onderhanden werk ), voor rekening en risico van de Of: De onderneming vervaardigt in opdracht van de klant een goed dat de onderneming niet op alternatieve w ze zou kunnen aanwenden, en waarb de onderneming het recht heeft op betaling voordat de vervaardiging is afgerond. Op zich niet nieuw maar zeker vermeldenswaardig is dat er dus b gebundelde producten met kortingen geen directe link meer is tussen de verantwoorde omzet en de kasstromen uit een verkoopcontract. B het toepassen van deze stap is het essentieel dat het management in staat is om vast te stellen dat men (volledig) aan de afzonderl ke leveringsverplichtingen heeft voldaan. De onderneming die op dit moment gebruik maakt van de percentage-of-completion -methode (b voorbeeld bouwondernemingen) moet over voldoende informatie beschikken om te bepalen of z kan voldoen aan de eerdergenoemde voorwaarden die worden gesteld voor het nemen van omzet gespreid over de contractperiode (vergel kbaar met de percentage-of-completion methode). Daarnaast moet z de voortgang kunnen meten in l n met de meer gedetailleerde vereisten van de nieuwe standaard. 38 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 Voorbeeld: de aankoop van een auto waarb verschillende gratis services worden geleverd De klant koopt een auto voor Samen met de auto wordt een aantal additionele services geleverd zoals pechhulp, satellietradio en een navigatiesysteem voor een periode van v f jaar. Ook kr gt de auto een gratis servicebeurt na drie jaar of b het bereiken van de kilometer. De services en het onderhoud z n onderdeel van de transactiepr s. De additionele services z n ook verkr gbaar voor oudere auto s, voor 150 per jaar. De onderhoudsbeurt is niet los verkr gbaar, maar b een nab gelegen dealer kost dit Element Transactieprijs Zelfstandige waarde Procentueel Relatieve zelfstandige waarde Moment van omzetverantwoording Auto ,9% op het moment van verkoop Service ,3% 660 lineair gedurende de looptijd (5 jaar) Onderhoud ,8% over de looptijd van de service (3 jaar) Totaal % inschatting aangezien de waarde niet direct beschikbaar is Complex en veel schattingselementen Kortom, met het v fstappenplan z n de complexiteit van en schattingselementen in de omzetverantwoording enorm toegenomen. De impact is het grootst voor ondernemingen met meerdere businessmodellen, meerdere omzetstromen en/of een groot aantal verkoopcontracten. Ook ondernemingen die gebundelde verkoopcontracten met kortingen aanbieden, mogel k in combinatie met een signi cant nancieringselement, zullen w zigingen zien in de omzetverantwoording. benodigde informatie met betrekking tot de verschillende contracttypes is een t drovende activiteit, maar ook het vervolgens aanpassen van de systemen en processen zodat de schattingen gemaakt kunnen worden en de omzet (los van de kasstromen) op de juiste w ze in de boeken komt zal de nodige t d en kosten vergen. 3. Fors toegenomen toelichtingsvereisten voor omzet Naast het stappenplan bevat de standaard nogal wat additionele vereisten voor wat betreft de toelichting op de omzetverantwoording en de daaruit voortkomende kasstromen. Deze helpen de gebruikers van de jaarrekening om de omvang, timing en gemaakte inschattingen te begr pen. 4. De implementatie van de nieuwe standaard kan t drovend en kostbaar z n De nieuwe standaard voor omzetverantwoording kan dus forse impact hebben op de verslaggeving en nanciële informatie van ondernemingen. Vooral in de sectoren waar ondernemingen grote aantallen contracten hebben of gebundelde producten met korting verkopen. Door de aanzienl ke schattingen binnen de toepassing van het v fstappenplan wordt het opbouwen en beschikbaar hebben van historische informatie belangr ker dan in het verleden. Ook moet voor de vereiste toelichtingen additionele informatie verzameld worden. Deze veranderingen vereisen de nodige aanpassingen in systemen en processen. Daarmee is dit niet alleen een boekhoudkundige verandering maar een verandertraject waar meerdere afdelingen binnen de onderneming b betrokken z n, zoals Finance en IT maar zeker ook de afdeling Marketing en Sales die de commerciële contracten afsluit. Het in eerste aanleg verzamelen van alle Figuur 1 geeft een indicatie van de verwachte implementatiestappen wanneer het businessmodel van de onderneming bestaat uit een veelvoud van contracten. De nieuwe standaard zal ook de mogel kheid bieden om een portfoliobenadering te kiezen, waarb de implementatie kan plaatsvinden op portfolioniveau voor (gel kwaardige) contracten in plaats van alle individuele contracten. Het spreekt voor zich dat dit een forse besparing kan opleveren in de kosten om te voldoen aan de nieuwe standaard. Deze keuze is bepalend voor het te volgen implementatietraject en kan de implementatiekosten fors verminderen. Dit is dus een zeer interessante en kostene ciënte manier voor veel ondernemingen om te voldoen aan de nieuwe standaard. Spotlight Jaargang uitgave 1 39

5 Omzet is een van de belangr kste getallen in de nanciële informatie van ondernemingen. Interne en externe belanghebbenden, zoals de raad van commissarissen, auditcommissies, aandeelhouders, analisten, investeerders en nanciers, zullen naar verwachting ruim vóór 2017 vragen naar de gevolgen van deze nieuwe standaard. De onderneming zal proactief en t dig de gevolgen van deze veranderingen in de omzet met haar belanghebbenden moeten communiceren. Hoewel de adoptiedatum nog ver weg l kt, is het verstandig om nu al te starten met de implementatie zodat men op t d klaar is om te voldoen aan de nieuwe standaard en t dig met alle belanghebbenden gecommuniceerd kan worden over veranderingen in dit belangr ke getal. Figuur 2. Indicatie verwachte implementatiestappen bij veelvoud van contracten Voor alle proposities, iedere periode, voor alle contracten verzameling data uit verschillende systemen samenbrengen en analyseren van de verzamelde data analyseren van data per afzonderlijke contract en leveringsverplichting bepaling van eventuele aanpassingen doorlopen van vijfstappenplan voor ieder contract en leveringsverplichting voor iedere periode berekening en boeking van (handmatige) journaalposten 40 Spotlight Jaargang uitgave 1

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen?

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? Wanneer maak je een jaarrekening op op basis van liquidatiegrondslagen? Wat doe je b een jaarrekening op liquidatiegrondslagen? Wat is het

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Een terugblik na één jaar exwet

Een terugblik na één jaar exwet Een terugblik na één jaar exwet Op 1 oktober 2012 werd het nieuwe bv-recht van kracht. Hiermee werden de regels rond de oprichting en inrichting van een bv eenvoudiger en exibeler. Spotlight zet na ruim

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art.

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie