COSO-herziening als vliegwiel voor heroriëntatie op internal control

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COSO-herziening als vliegwiel voor heroriëntatie op internal control"

Transcriptie

1 COSO-herziening als vliegwiel voor heroriëntatie op internal control Voldoen de internal controls nog aan de eisen van deze t d? Juist vanwege deze vraag verdient het in 2013 vernieuwde COSO-framework de aandacht van ons allemaal. Het biedt ondernemingen de perfecte gelegenheid om internal control duurzaam te verbeteren en te verankeren, als onderdeel van de veranderingen in de business voor operational excellence. Pieter Haex - Consulting Finance, Advisory Marcel Prinsenberg - Consulting Risk, Advisory Mart n Niekus - Consulting Risk, Advisory Figuur 1. De COSO-kubus Operations Reporting Control Environment Risk Assessment Control Activities Information & Communication Monitoring Activities Compliance Entity Level Division Operating Unit Function 1. Belangr kste punten COSOherziening In 2013 is het COSO-framework vernieuwd. Het weerspiegelt belangr ke veranderingen ten opzichte van de originele publicatie in 1992, die sindsdien breed is geaccepteerd en over de hele wereld wordt toegepast. De herziening is relevant voor ondernemingen: z kunnen hiermee hun internal controls verder versterken en zo (meer) vertrouwen kr gen dat z hun doelstellingen bereiken. Bovendien kunnen ze hiermee hun verborgen risico s in kaart brengen en b behorende mitigerende maatregelen nemen. Ook laat de herziening zien hoe controldefecten door werknemers en technologie voorkomen kunnen worden, en hoe de onderneming het internal-controlsysteem kan aanpassen op mogel ke veranderingen. Daarover nu meer. 48 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 2. Vergaande veranderingen sinds lancering framework De omgeving waarin bedr ven ondernemen en zaken doen is de afgelopen twintig jaar drastisch veranderd. De diverse belanghebbenden zoals aandeelhouders, OR en wetgever willen nauwer betrokken z n en (nog beter) kunnen begr pen hoe het internal-controlsysteem de organisatie ondersteunt b het nemen van beslissingen en het besturen van de onderneming. De belangr kste veranderingen in de omgeving z n: toename van het bestuurl k toezicht en b behorende controle; globalisering van markten; toenemende complexiteit in bedr fsmodellen en onderling zakendoen tussen bedr ven; meer wet- en regelgeving, voorschriften en standaarden, ook voor niet- nanciële rapportages; hogere eisen aan bevoegdheden en verantwoordel kheden van bestuurders; gebruik en afhankel kheid van technologieën die zich steeds sneller ontwikkelen; fraude, imagoschade of cyber crime komen veel voor, maar worden steeds minder getolereerd. 3. Aanpassingen aan het framework Vertrouwde uitgangspunten bl ven Voordat we ingaan op de veranderingen, staan we even stil b wat al bekend is en onveranderd bl ft. Het vernieuwde COSO-framework bl ft vasthouden aan de kernde nitie van internal control en de b behorende v f componenten (zie kader). De noodzaak om deze te gebruiken om de e ectiviteit van een internal-controlsysteem te beoordelen bl ft ongew zigd. De oordeelsvorming van het management bl ft van cruciaal belang als het gaat om het ontwerpen, implementeren en doorvoeren van internal control en het beoordelen van de e ectiviteit ervan binnen de organisatie. Samenvatting In de afgelopen twintig jaar is de omgeving waarin organisaties opereren drastisch veranderd. Zakendoen is complexer geworden, meer technologie-gedreven en meer op wereldw de schaal. Hierdoor z n aanpassingen in het framework van internal control van bedr ven noodzakel k. De COSOherziening faciliteert daarb. Het framework weerspiegelt het huidige ondernemingsklimaat, is toepasbaar op bedr fsdoelstellingen in brede zin en is exibel en aanpasbaar. De componenten in het COSO-framework hebben een heldere link met elkaar en het is eenvoudiger om veranderingen te vertalen naar aanpassingen in het internal-controlsysteem. Bedr ven bepalen daarb zelf hoe kritisch z naar (de adequaatheid van) hun bedr fsvoering k ken en hoe hoog z hun eigen lat leggen. Even opfrissen: internal control en het COSOframework De traditionele opvatting is niet langer houdbaar. Internal control gaat niet alleen maar over terugk ken of rigide procedures. Internal control helpt organisaties haar (belangr kste) doelstellingen te bereiken en haar prestaties te consolideren, dan wel te verbeteren. Een e ectief internalcontrolsysteem geeft behoorl ke zekerheid over het behalen van de gestelde doelen en reduceert het risico van het niet behalen tot een acceptabel niveau, waarb geldt dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. COSO-website COSO-framework kent drie dimensies COSO kent een brede acceptatie en kwaliteitsassociatie. Het framework werkt als een referentiekader om te bepalen wanneer een onderneming in control is én hoe dat wordt gemeten. Het COSOframework stelt bedr ven in staat om systemen en processen in te richten die zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden, die risico s mitigeren en die het nemen van beslissingen en besturen van een organisatie ondersteunen. Het framework kent drie dimensies: De organisatiedoelstellingen, ingedeeld in drie categorieën De dagel kse operatie (e ciënt en e ectief), het rapporteren over deze activiteiten (intern en extern) en de b behorende compliance (voldoen aan wet- en regelgeving). De componenten die gaan over hoe je deze doelstellingen bereikt Control-omgeving, risicobeoordeling, control-activiteiten, informatie en communicatie en toezicht op activiteiten. Aan de componenten liggen 17 principes en 81 aandachtspunten ten grondslag die het concept achter deze v f bestanddelen verder invullen. De organisatiestructuur Entiteit, divisies, werkmaatschapp en en functies. Meer informatie? Voor meer informatie over het COSOframework en de herziening verw zen w graag naar het COSO-document Internal Control - Integrated Framework (mei 2013) en naar de COSO-website (www.coso.org). Spotlight Jaargang uitgave 1 49

3 Figuur 2. COSO-herziening Original Framework COSO s Internal Control Integrated Framework (1992 Edition) Enhancements to ease use and application Fundamental concepts relating to effective internal control Changes in business, operating, and regulatory environments Internal and nonfinancial reporting objectives Formalizes Principles Underlying Points of Focus Updates Context Expands Application Updated Framework COSO s Internal Control Integrated Framework (Draft, 2013 Edition) De weg naar de herziening Figuur 2 laat zien wat de belangr kste veranderingen z n geweest en hoe deze tot aanpassingen hebben geleid met het vernieuwde COSO-framework als resultaat. Frameworkveranderingen Een van de belangr kste w zigingen is het formaliseren van de belangr ke concepten die geïntroduceerd werden in het originele framework, waarb de lat hoger ligt voor het COSO Compliant statement. In het vernieuwde COSO-framework z n deze concepten uitgangspunten geworden, waarmee het een principle based framework is geworden. Z verbreden, actualiseren en concretiseren het framework. Daarnaast z n w zigingen rondom de volgende onderwerpen doorgevoerd: breder spectrum van rapporteren: ook rapportages over niet- nanciële informatie (risico s, kwaliteit operationele proces, maatschappel ke impact en dergel ke) vallen binnen de reikw dte van het framework; verbinding tussen risico, prestatie en beloning; oog voor tone in the middle : werknemers aansporen om verantwoordel kheid te durven nemen en verantwoording af te willen leggen. Zo z n cultuur en gedrag binnen de gehele onderneming in beeld; w ze van (be)sturing (rol van commissies, aansluiting met businessmodel); de niëren van de drie verdedigingslinies : het operationeel management is verantwoordel k voor haar eigen processen (eerste l n), de ondersteunende afdelingen adviseren, coördineren en bewaken of het management z n verantwoordel kheden ook neemt (tweede l n) en internal audit controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede l n soepel functioneert en velt daar een onderdeel over (3e l n). Zie ook het artikel over internal audit van Jan Driessen in Spotlight 4/2013; successieplanning (identi ceren en ontwikkelen van medewerkers met carrièrepotentie) en talent management; meer expliciete aandacht voor werkzaamheden die derden uitvoeren en die het internal-controlsysteem kunnen raken (b voorbeeld committeren aan gedragscode of verwachtingen die verder gaan dan kunnen vertrouwen op wat deze part rapporteert); beter aanpassingsvermogen en toereikendheid van internalcontrolsysteem b veranderingen in de business (processen, rollen, structuren, IT, shared services en dergel ke). Jan Driessen: 'Internal Audit: cruciaal voor internal governance' Goed gevulde toolkit B de herziening heeft COSO ook verhelderende sjablonen en scenario s toegevoegd, gebundeld in een soort gereedschapskist. Bedr ven kunnen dit gebruiken om de huidige stand van zaken van hun internal control te evalueren. Daarnaast heeft de commissie ook een handboek uitgebracht, het Compendium of Approaches and Examples for External Financial Reporting. Dit z n benaderingen en voorbeelden die de componenten en beginselen verder handen en voeten geven, speci ek gericht op de externe nanciële rapportage. Tabel 1 is hier een voorbeeld van. 50 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 Tabel 1. Voorbeeld van uitbreiding framework met benaderingen en voorbeelden Component Grondbeginsel Benadering Voorbeeld Controlomgeving Toewijding aan integriteit en ethiek 4. Impact kan worden bepaald aan de hand van drie vragen De mogel ke implicaties z n organisatieen ambitieafhankel k. Aan de hand van drie vragen is de daadwerkel ke impact op organisaties te achterhalen. Past de organisatie het framework al toe, of heeft z het vertaald naar haar eigen situatie? - Dit bepaalt de impact van de toepassing van de 2013-herziening. - Formele concepten z n nu principes. Dit zorgt voor exibiliteit in de toepassing op diverse niveaus binnen de onderneming. Het goede voorbeeld geven op het gebied van integriteit en ethiek Een nieuwsbrief versturen om verwachtingen hieromtrent (hernieuwd) kracht bij te zetten COSO: diverse publicaties COSO staat voor Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission en is een gezamenl k initiatief van v f private organisaties. Z wil thought leadership leveren door de ontwikkeling van frameworks en richtl nen op het gebied van enterprise risk management, internal control en fraude. In de prakt k bl kt er nogal eens verwarring te z n over de diverse COSO-publicaties. Daarom hier een korte toelichting. 1992: publicatie van het Internal Control Integrated Framework 2004: het Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework komt erb 2006: na de invoering van SOx-wetgeving volgt de introductie van de Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies, aangezien de oorspronkel ke publicatie uit 92 niet voldeed voor kleinere ondernemingen 2009: de Guidance on Monitoring Internal Control Systems Daarnaast z n er nog diverse korte publicaties die een speci ek onderwerp behandelen op het gebied van enterprise risk management of fraude. De publicatie van mei 2013 is een herziening van het Internal Control Integrated Framework uit 1992, waar de Internal control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companies in is opgenomen. De ERM Integrated Framework en de Guidance on Monitoring Internal Control Systems bl ven als zelfstandige publicaties bestaan. Omvat het internal-controlsysteem van de organisatie alle 17 COSO-principes? - Zo nee, welke beginselen z n wel aanwezig en actief? - In welke mate is de onderneming SOx 404 en COSO compliant? - In welke mate rapporteert het bedr f op een geïntegreerde manier? Moet alle relevante documentatie (ontwerp, implementatie, beleid en dergel ke) aangepast worden voor een of meerdere COSO-componenten en b behorende bestanddelen? - Heldere doelen vergemakkel ken de identi catie en analyse van risico s. - Nieuwe risico s leiden mogel k tot andere beheersingsmaatregelen. - Neem alt d de kans op fraude in acht. - De impact op het internalcontrolsysteem kan signi cant z n. De lat hoger leggen De herziening van het COSO-framework zorgt ervoor dat bedr ven hun eigen lat hoger kunnen en misschien wel moeten leggen. Maar dat kan alleen als voldaan wordt aan deze drie punten: De internal controls ondersteunen alle v f componenten. De organisatie begr pt dat het voor een e ectieve internal control nodig is dat: - elk component aanwezig is en functioneert, met b behorende relevante aandachtspunten; - de v f componenten op een geïntegreerde w ze operationeel z n. De organisatie handelt proactief. Een onvolkomenheid of defect zorgt ervoor dat niet voldaan wordt aan de eisen voor een e ectieve internal control. Hiermee is duidel k dat er meer dan voldoende mogel kheden z n om herzieningen door te voeren binnen de onderneming. 5. Mogel kheden die de herziening van het framework biedt De mogel kheden voor de onderneming en controlerend accountant van een onderneming z n legio. De lancering van de herziening kan als vliegwiel dienen b de heroriëntatie op internal control. Internal control is meer dan alleen een hygiënefactor. De onderneming doet er goed aan zichzelf de vraag te stellen hoe het huidige systeem er nu echt uitziet. Z n er b voorbeeld (al) mechanismen aanwezig die dienen als feedbackloop om veranderingen te vertalen in systeemaanpassingen? De accountant kan aanbevelingen doen op het gebied van nancial-reportingrisico s, scherper oordelen en b sturen t dens de interim controle, en bevindingen b de jaarrekeningcontrole koppelen aan Spotlight Jaargang uitgave 1 51

5 het bestaande COSO-framework binnen de onderneming en aansturen op het doorvoeren van aanpassingen aan het framework van de klant. Naast aandacht vragen voor het onderwerp kan ook het bestaande internalcontrolsysteem opgeschoond worden. De bestuurders van de onderneming moeten wel eerst vertrouwd raken met de diverse vernieuwde documentatie (te vinden op Vervolgens kan men eventueel het huidige internalcontrollandschap laten evalueren en afzetten tegen de vernieuwde blauwdruk van het COSO-framework. De COSOupdate maturity assessment van PwC (zie guur 3) b voorbeeld, kan hierb goed van dienst z n. Daarnaast kan er ook op de iets langere term n nog voldoende winst behaald worden. B voorbeeld: Figuur 3. Voorbeeld van een COSO-update maturity assessment Informeer de raad van commissarissen, de raad van bestuur en/of het middenkader over de w zigingen. Start indien wensel k een door hen geïnitieerd bedr fsbreed transitieprogramma. Leer van situaties uit het verleden en sta stil b hoe zaken anders aangepakt hadden kunnen worden. Maak een hernieuwde risico-inschatting om ervoor te zorgen dat alle risico s gede nieerd en gedocumenteerd z n en samenhangen met controls die gekoppeld z n aan de v f componenten van het COSO-framework. Vernieuw beleidsdocumenten, procedures en richtl nen of pas ze aan of breid ze uit, om ze duidel ker in l n te kr gen met de grondbeginselen van het framework. Ontwerp en implementeer nieuwe of veranderde controls gericht op mogel ke hiaten. Richt een proces in voor het identi ceren, vaststellen en implementeren van noodzakel ke veranderingen in controls en b behorende documentatie. W zig bestaande controls om de e ciency te verhogen, met andere woorden: vergroot de helderheid ervan of maak ze meer speci ek zodat ze directer reageren op risico s. 6. Conclusie: COSO-framework exibeler, concreter en beter toepasbaar B het vernieuwen van het framework heeft COSO het bestaande framework als zodanig behouden. Wel heeft z een aantal zaken toegevoegd en het framework exibeler gemaakt om zo beter in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving. Daarnaast maakt COSO het framework levendiger en beter toepasbaar door middel van diverse concrete handvatten. Het vernieuwde COSO-framework moet vooral gezien worden als een mogel kheid om internal control verder te ontwikkelen. Van een noodzakel k ongemak dat alleen de bekende factoren in hun businessomgeving controleert en beheerst, tot een control systeem dat met een grotere reikw dte en bredere k k op risico s z n meerwaarde toont. Een verbeterde internal control kan de creatie van veerkrachtige strategieën ( business resilience ) ondersteunen en de onderneming in staat stellen ook met het onbekende om te gaan. Het is aan de onderneming zelf hoe ambitieus z daarin is en hoe hoog z haar eigen lat legt. Target maturity rating Current maturity rating 52 Spotlight Jaargang uitgave 1

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Een terugblik na één jaar exwet

Een terugblik na één jaar exwet Een terugblik na één jaar exwet Op 1 oktober 2012 werd het nieuwe bv-recht van kracht. Hiermee werden de regels rond de oprichting en inrichting van een bv eenvoudiger en exibeler. Spotlight zet na ruim

Nadere informatie

Risico management van de onderneming Geïntegreerd raamwerk

Risico management van de onderneming Geïntegreerd raamwerk Risico management van de onderneming Geïntegreerd raamwerk Enterprise Risk Management Integrated Framework (ERM) Management samenvatting Copyright 2004 by the Committee of Sponsoring Organizations of the

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Meer winst uit internal governance

Meer winst uit internal governance www.pwc.nl Meer winst uit internal governance Commissarissen en bestuurders over de rol van internal audit Jan Driessen en Bas Wakkerman November 2014 2 PwC Meer winst uit internal governance Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie

Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Nieuw model voor omzetverantwoording vraagt om t dige implementatie Vanaf boekjaar 2017 vindt de omzetverantwoording plaats volgens een v fstappenplan. Hiermee heeft de nieuwe standaard Revenue from Contracts

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance Willem Peter de Ridder SAMENVATTING Operationeel risicomanagement staat hoog op de agenda van ondernemingen,

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde 2 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde Risk Reporting Analysis 3 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2013 jaargang 12 thema: Relatie IA en externe accountant Samen een olifant leren dansen Over een rapport dat NIET over internal

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie