Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V."

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/ / Doorkiesnummer (070) Faxnummer (070) Datum

2 Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 3 Halfjaarrekening Balans per 30 juni, voor verwerking resultaat Verlies- en winstrekening Kasstroom overzicht Toelichting op de balans per 30 juni 2009 en de verlies- en winstrekening over het eerste halfjaar van 2009 Waarderingsgrondslagen 6 6 Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ )

3 1 Profiel BNG Capital Management B.V. is een 100% dochteronderneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het doel van de onderneming is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. Die dienstverlening bestaat uit: beheer van institutionele beleggingsfondsen, die al of niet het Fido-keurmerk dragen, discretionair vermogensbeheer, toegespitst op de specifieke situatie en behoeften van institutionele opdrachtgevers, effectenbemiddeling, dat wil zeggen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aan- en verkopen van financiële producten, en vermogensbeheer advisering. BCM richt zich met een integrale benadering op bovengenoemde opdrachtgevers die hun vermogen en liquide middelen willen laten beheren, binnen concreet geformuleerde doelstellingen van rendement, risico en liquiditeit. Raad van Commissarissen prof.dr. J.J.A. Leenaars, voorzitter drs. J.C. Reichardt Directie drs. C.P. van Breugel RA C.J. de Krijger MBA BNG Capital Management B.V. Koninginnegracht AA s-gravenhage Postbus BL s-gravenhage Tel.: +31 (70) Fax: +31 (70) Website: Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 1

4 2 Directieverslag Beheerd vermogen Ultimo juni 2009 bedroeg het vermogen in beheer EUR 2,75 miljard, tegen EUR 2,51 miljard ultimo Mandaten De waarde van het in mandaten belegd vermogen steeg in het afgelopen halfjaar licht van EUR 523 miljoen ultimo 2008 naar EUR 531 miljoen. Beleggingsfondsen Het totaal in de fondsen belegd vermogen steeg van EUR 1,97 miljard ultimo 2008 naar EUR 2,22 miljard per ultimo juni Inkomsten Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen bedroeg het saldo van de netto inkomsten uit vermogensbeheer, brokerage activiteiten en kosten van omzet per ultimo juni 2009 EUR 2,89 miljoen. Marktomstandigheden In de verslagperiode zijn de rentes op de geld- en kapitaalmarkt van de Europese Monetaire Unie (EMU) gedaald. De daling was het grootst op de geldmarkten. De euribor-tarieven daalden over de verslagperiode met circa 180 basispunten. Driemaands euribor noteerde op 30 juni ,099%. De rentecurve werd gedurende de verslagperiode wederom steiler. Daar waar de rente op swaps met een looptijd van 2 jaar circa 70 basispunten afnam naar 1,81%, sloot de rente op 10-jaars swaps maar circa 11 basispunten lager op 3,62%. De verandering van de vorm van de rentecurve had te maken met de economische crisis en het beleid van de centrale overheden en de Europese Centrale Bank (ECB). Vanwege de afnemende economische groei en de dalende inflatie voerde de ECB een beleid van renteverlagingen. In de verslagperiode is de officiële refirente met in totaal 150 basispunten verlaagd tot 1,00%. Zorgen over een toename van het aanbod van staatsleningen hadden een dempend effect op de daling van de lange rente. Beleggers hadden in het vorige halfjaar nog een voorkeur voor de meest kredietwaardige en liquide leningen (lees: Duitse staatsobligaties). In het eerste kwartaal kwam het besef dat ook de Duitse staatsschuld onder invloed van steun- en stimuleringsmaatregelen van de overheid fors zou gaan toenemen, wat de relatieve aantrekkelijkheid van Duitse staatsobligaties deed afnemen. Zo nam het rendementsverschil tussen 5-jaars Nederlandse en Duitse staatsleningen af van 53 naar 30 basispunten. Het rendementsverschil tussen 5-jaars Italiaanse en Duitse staatsobligaties nam af van circa 130 naar 77 basispunten. Het rendementsverschil met landen als Ierland en Oostenrijk, die door de markt als relatief risicovol worden gezien, bleef over de verslagperiode ongeveer gelijk. Wel namen de verschillen sterk af ten opzichte van eind maart, toen de markt de vooruitzichten voor die landen zeer pessimistisch inschatte. Het afgelopen halfjaar daalden de swapspreads van 93 naar 37 basispunten. Creditspreads van financiële obligaties waren buitengewoon volatiel, zeker die voor achtergestelde obligaties. In maart en april werden de hoogtepunten behaald voor de creditspreads van financiële waarden. De creditspreads voor financiële senior obligaties met een AA-rating stegen van circa 150 basispunten boven de staatsrente eind 2008 naar circa 175 basispunten begin maart om weer op circa 150 basispunten te eindigen op 30 juni. Achtergestelde obligaties werden nog harder geraakt. Ultimo 2008 bedroeg de creditspread van achtergestelde obligaties met een A-rating nog gemiddeld 325 basispunten boven staat. In april werd voor deze obligaties een hoogtepunt waargenomen van 407 basispunten, waarna de gemiddelde creditspread op 30 juni sloot op 310 basispunten. Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 2

5 Aandelen van banken en verzekeraars deden het in het eerste kwartaal slecht, maar herstelden zich in het tweede kwartaal. Voor de meeste financiële waarden lag het dieptepunt in maart. De graadmeter voor aandelen binnen de eurozone, de Dow Jones Euro Stoxx 50 index, eindigde het eerste kwartaal 15% lager, maar sloot het halfjaar licht lager af ten opzichte van ultimo Over de eerste helft van 2009 bedroeg het rendement op die index -2%. Ontwikkelingen en vooruitzichten van het resultaat voor de 2 e helft van Het resultaat van BCM hangt sterk af van de groei van het beheerd vermogen. Aangezien wordt verwacht dat het vermogen in het tweede half jaar zal stijgen, zal het resultaat hoger uitkomen dan dat van de eerste helft van De directie is van mening dat er twijfels zullen blijven bestaan over een werkelijk economisch herstel als de verbeteringen die te zien zijn in sommige indicatoren geen weerslag vinden in de reële economische data. Wij menen dat de bodem voor de korte rente in zicht is of mogelijk al bereikt is. Mede door de lage inflatie en onzekerheid over economisch herstel denken wij echter niet dat de centrale banken de korte rentes op korte termijn zullen verhogen. Wel denken wij dat mede door de forse overheidsschulden er op termijn een neerwaartse druk op de koersen van staatsobligaties komt. Door de lage rendementen op geldmarkten en staatsobligaties zal de vraag toenemen naar obligaties van financiële instellingen en zullen de creditspreads verder kunnen dalen. s-gravenhage, Drs. C.P. van Breugel RA Directeur C.J. de Krijger MBA Directeur Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 3

6 3 Halfjaarrekening Balans per 30 juni, voor verwerking resultaat (bedragen in EUR 1.000) Activa Vaste activa Vlottende activa: - Vorderingen en overlopende Activa Effecten Deelnemingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen - Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Algemene reserve Herwaarderingsreserve Resultaat lopend /afgesloten boekjaar Vreemd vermogen: - Langlopende schulden Kortlopende schulden Verlies- en winstrekening (bedragen in EUR 1.000) 1e halfjaar 2009 december e halfjaar 2008 Baten Omzet gebonden lasten <201> <163> <82> Netto omzet Personeelskosten Algemene beheerskosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Overige baten en lasten <6> Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen <255> <617> <328> Bedrijfsresultaat na belastingen Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 4

7 3.3 Kasstroom overzicht (bedragen in EUR 1.000) 1 halfjaar jan Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aanpassingen voor: - diverse baten en (lasten) <60> <203> - waardeveranderingen van effecten toevoeging herwaarderingsreserve afschrijvingen Veranderingen in werkkapitaal: - (toename)/afname vorderingen en overl. activa <1.271> (toename)/afname effecten <868> <244> - toename/(afname) kortl. schulden en overl. passiva <196> <161> - toename/(afname) belastingen en sociale premies <26> <74> Kasstroom uit bedrijfsoperaties <2.361> <157> - ontvangen interest en dividend betaalde interest <6> <25> - betaalde vennootschapsbelasting * <620> Kasstroom uit operationele activiteiten <1> <566> Kasstroom uit investeringsactiviteiten - (afname)/toename deelnemingen investeringen in materiele vaste activa <47> <215> Kasstroom uit investeringsactiviteiten <47> <215> Kasstroom uit financieringsactiviteiten - aflossingen langlopende schulden - <80> Kasstroom uit financieringsactiviteiten - <80> Mutatie liquide middelen <1.338> Mutatie rekening-courant - stand rekening-courant 1 januari stand rekening-courant 30 juni resp. 1 januari Mutatie rekening-courant <1.338> Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 5

8 3.4 Toelichting op de balans per 30 juni 2009 en de verlies- en winstrekening over het eerste halfjaar van Waarderingsgrondslagen Balans Algemeen BNG Capital Management B.V. ( BCM ), gevestigd te s-gravenhage, is een 100% deelneming van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ( BNG ). Het doel van BCM is het aanbieden van gespecialiseerde financiële diensten aan overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. BCM is opgericht op 4 juli 2002 en beschikt over een vergunning van beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en over een vergunning van beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Op basis van die laatste vergunning is BCM bevoegd de volgende beleggingsdiensten te verrichten: het ontvangen en doorgeven van orders, het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, vermogensbeheer en het geven van beleggingsadvies. Het boekjaar van BCM is gelijk aan het kalenderjaar. Deze halfjaarrekening betreft de periode 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 en betreft uitsluitend de financiële informatie van BCM. De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De rapporteringsvaluta van de halfjaarrekening is de euro. Op het halfjaarverslag heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. Effecten De tot de beleggingsportefeuille behorende vastrentende waardepapieren worden opgenomen tegen aflossingswaarde. Aandelen in de beleggingsportefeuille worden tegen reële waarde gewaardeerd. Toename van de waarde wordt via een herwaarderingsreserve geleid. Afname van de waarde wordt aan de herwaarderingsreserve onttrokken voor zover de herwaarderingsreserve daartoe toereikend is. Een verdergaande afname van de waarde wordt ten laste van het resultaat gebracht. Indien de waarde daarna weer toeneemt wordt eerst de waardevermindering die ten laste van het resultaat is gebracht terug genomen. Een verdergaande toename van de waarde leidt wederom tot toevoeging aan de herwaarderingsreserve. Winst- en verliesrekening Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de halfjaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. Tussen de vennootschap en haar moedermaatschappij bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is. De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat. Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 6

9 Eigen vermogen 30 juni 31 december 30 juni Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 3 miljoen verdeeld in: aandelen elk nominaal EUR Per 30 juni 2009 zijn hiervan aandelen geplaatst en volgestort. Alle aandelen zijn in het bezit van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd in Den Haag. - Algemene reserve Stand 1 januari Toevoeging uit winstinhouding Stand 30 juni resp. 31 december Herwaarderingsreserve Stand 30 juni resp. 31 december Mutatie uit herwaarderingsreserve Stand 30 juni resp. 31 december Rapport Halfjaarverslag 2009 BNG Capital Management BV (R&C-FA/ ) 7

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie