Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden Algemeen Bestuur en Toezicht Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap Ondersteuning Scholen Klachten 16 2 Kernactiviteiten Missie en visie Identiteit Beleidsontwikkeling 19 3 Onderwijs Onderwijskundig beleid Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit Bestuur en scholen in gesprek Invoering van Parnassys en het 22 Integraal Kwaliteits Managementsysteem 3.5 Excellentieproject WSNS Moerdijk Inspectie Opleiden in de school Fusie t Rietland en Willibrordus Voorbereidingen Zomerschool Zevenbergen Brede scholen gemeente Moerdijk Professionalisering directeuren Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 26 4 Personeel Personeelsgegevens Ziekteverzuim Functiemix Invulling functiemix Functiebouwwerk Wisseling directiefuncties Mobiliteit 33 5 Huisvesting Algemeen Meerjaarlijks onderhoud Onderwijskundige vernieuwingen Speeltoestellen en speellokalen Veiligheid 37 6 Financiën Beleid Treasury Kengetallen Prestatieboxgelden Herfstakkoord en NOA-gelden Risico s en beheersing Begroting boekjaar 2014 in 43 vergelijking met boekjaar Toekomstparagraaf Continuiteitsparagraaf 44 Jaarrekening Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van De Waarden, Stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. In dit jaarverslag leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de wijze waarop we er in zijn geslaagd om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden met de ons ter beschikking staande middelen. Naar onze mening zijn we daar in 2013 goed in geslaagd. Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de medewerkers, de ouders, andere belanghebbenden en in het bijzonder naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaarverslag informeert u over het algemene beleid van de stichting, alsmede over de activiteiten die in 2013 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen. Ook de onderwijsresultaten zijn opgenomen. De Raad van Toezicht legt in haar verslag publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht. Het College van Bestuur dankt allen die zich optimaal hebben ingezet om direct of indirect het onderwijs aan de leerlingen in de stichting te verrijken en kwalitatief te verhogen, zodat onze leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij hopen dat u het jaarverslag prettig leesbaar en informatief zult ervaren en stellen uw suggesties, op- en/of aanmerkingen op prijs. Will Aper & Kees van der Slikke College van Bestuur Jaarverslag 03

3 Samenvatting Ons onderwijs is altijd in beweging. Die beweging zien we ook op de scholen van. Vanuit hun passie voor het onderwijs werken onze medewerkers voortdurend aan versterking en verbetering om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en prima leeropbrengsten behalen. De ontwikkelingen en de resultaten, die in 2013 zijn ingezet of behaald om aan dat streven zo goed mogelijk te voldoen, zijn in dit jaarverslag weergegeven. Verder bevat het verslag een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde waren. Onderstaand treft u een beknopt overzicht aan. ONDERWIJS EN KWALITEIT Alle scholen van De Waarden hadden aan het einde van 2013 een basisarrangement. Dat betekent dat zij allemaal aan de basiskwaliteit die de Inspectie van het Onderwijs voldoen. Op zich reden voor tevredenheid, maar we willen meer bieden dan alleen de basiskwaliteit. We constateren dat een aantal van onze scholen kampen met instabiele leeropbrengsten. Inmiddels is voor zes scholen een traject gestart dat moet leiden tot hogere en structurele opbrengsten. De lancering in 2013 van ons Waarden TrainingsCentrum is eveneens een initiatief dat moet leiden tot nog betere kwaliteit. Alle medewerkers van de stichting volgen op een drietal momenten tijdens het schooljaar scholing. De scholing wordt zoveel mogelijk verzorgd door eigen medewerkers met specifieke expertise. De inhoud van de scholing wordt bepaald op vraag uit ons scholenbestand. Het is een ontwikkeling die met veel enthousiasme is ontvangen en waar we bijzonder trots op kunnen zijn. We verwachten dat naast kwaliteitsverhoging scholen veel meer zullen gaan samenwerken. De invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 vergt de nodige voorbereidingen. Niet meer de beperking, maar de onderwijsbehoefte van het kind komt centraal te staan. Een nieuw Samenwerkingsverband Roosendaal/ Moerdijk e.o. zal worden gevormd en krijgt de regierol over de plaatsing van leerlingen in (speciaal) basisonderwijs en de inzet van extra ondersteuning. Een bestuurlijke werkgroep bereidt de invoering zorgvuldig voor. In het kader van deze ontwikkeling is er door iedere school een SchoolOndersteuningsProfiel opgesteld. In het kader van het Nationaal Onderwijs Akkoord zijn eind 2013 extra middelen aan de schoolbesturen toegekend die kunnen worden ingezet om de doelen van Passend Onderwijs te realiseren. Het College van Bestuur heeft een plan opgesteld om de middelen in te zetten voor verhoging van onderwijsrendement, versterking van inbedding ICT in ons onderwijs en het ontwikkelen van extra expertise op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook voor projecten zoals de voortzetting van ons expertise-centrum, het opzetten van een zomerschool en het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek in het kader van personeelsbeleid zijn gelden bestemd. De middelen zullen in 2014 en 2015 worden ingezet. In 2013 hebben drie scholen (Het Bastion-Klundert, De Toren-Zevenbergen, De Hoeksteen-Zevenbergschen Hoek) het certificaat Brede School Moerdijk behaald. Mooi dat deze scholen dit keurmerk mogen voeren, maar nog belangrijker is de inhoud die zij aan het begrip Brede school weten te geven. Het laat zien dat onze scholen de ontwikkeling van kinderen in een bredere context weten te plaatsen dan alleen onderwijs en duidelijk invulling geven aan hun maatschappelijke functie in een gemeenschap. Jaarverslag 05

4 Op 1 augustus 2013 zijn t Rietland en de Willibrordus gefu- In 2013 is verder invulling gegeven aan de functiemix en namelijk voor rekening van de gemeenten. Resumerend kijkt het College van Bestuur met een gevoel seerd. Na een grondige renovatie van het oude gebouw het beschrijven en waarderen van alle functies, die zijn van tevredenheid terug op Er zijn vele initiatieven tot van t Rietland en een grote uitbreiding met nieuwbouw opgenomen in het functieboek van de Stichting. De scho- Daarnaast zijn op enkele scholen brandveiligheidsvoorzie- stand gekomen, er zijn op de scholen positieve onderwijs- werd brede school De Schoof geopend met daarin de len zijn verder gegaan met de gesprekkencyclus. De cyclus ningen uitgebreid en hebben op een aantal scholen kundige ontwikkelingen te zien. Er ontstaat meer structu- nieuwe fusieschool De Grienden. Na een succesvol en is een vast onderdeel in de jaarplanning van de scholen en asbestsaneringen plaatsgevonden. rele samenwerking tussen scholen. De basis om te komen gedegen fusieproces heeft De Grienden een voorspoedige start gemaakt. Naast De Grienden is ook buitenschoolse geeft een goed inzicht in de kwaliteit van de medewerkers. Op een aantal scholen is nog aanscherping nodig speci- FINANCIËN tot verdere uitbouw van opbrengsten en kwaliteit wordt per jaar steviger. opvang, kinderopvang, peuterspeelzaal, zorg en wel- fiek op het voeren van de beoordelingsgesprekken. In financiële zin is 2013 een positief jaar te noemen. In de zijnsorganisatie en bibliotheek ondergebracht in De Schoof. begroting was rekening gehouden met een positief Ter afsluiting van deze samenvatting mag niet onvermeld De kern Lage-Zwaluwe heeft daarmee een waardevolle In 2013 is volgens de opgestelde procedure vorm gegeven exploitatieresultaat(43k).rekening houdend met de financi- blijven dat we het vijfjarig bestaan van onze organisatie voorziening erbij gekregen, die mogelijkheden heeft om de aan de vrijwillige en verplichte mobiliteit binnen De ële meevaller in het kader van het Nationaal Onderwijs extra glans hebben gegeven met een bijzonder gewaar- kinderen een optimaal en doorlopend leer- en groeiklimaat Waarden. Voor de medewerkers met een vast aanstelling is Akkoord komt het genormaliseerd resultaat uit op 17k. deerde Waardendag, die ons allen veel positieve energie te bieden. een geschikte functie binnen de bestaande formatieruimte Ondanks het positieve resultaat blijft voorzichtig handelen heeft gegeven om met enthousiasme verder te werken aan PERSONEEL gevonden. Ook hoefde er maar een beperkt aantal tijdelijke benoemingen beëindigd te worden. geboden. De Waarden heeft te maken met krimp van de leerlingenaantallen. Een krimp die de komende jaren nog de ontwikkeling van De Waarden. Het ziekteverzuim is dit jaar opnieuw licht gestegen van 6,41 naar 6,62%. Hoewel landelijke cijfers nog niet beschik- HUISVESTING zal aanhouden. De verwachting is dat tot 2017 ieder jaar het leerlingenaantal op stichtingsniveau met ongeveer 80 baar zijn, is de verwachting dat ons verzuim ongeveer De ingebruikneming van het nieuwe gebouw van zal afnemen. Dat betekent minder bekostiging. Het gelijke tred houdt met het landelijk gemiddelde. Het De Regenboog is ongetwijfeld het meest vermeldenswaar- College van Bestuur zal daarop moeten anticiperen. College van Bestuur wil het verzuim echter naar beneden dige feit op het terrein van de huisvesting. Tien jaar nadat Verdergaande samenwerking tussen (kleine) scholen kan brengen met zo n 1% per jaar. Dat vraagt om een preventief een brand een deel van de toenmalige Regenboog in de as een deel van de problematiek helpen oplossen. verzuimbeleid. Met dit beleid wordt in 2014 een start legde en gebruik van semi-permanente bouw moest wor- Al met al kunnen we ten aanzien van de financiën tevreden gemaakt middels een studiedag voor de directeuren. den gemaakt, kon in augustus een prachtig schoolgebouw zijn en is De Waarden een financieel gezonde organisatie. met 10 lokalen worden betrokken. Onder andere met het De overheid wil schoolbesturen stimuleren om vooral jonge oplaten van ballonnen in allerlei kleuren werd het kleurrijke 2013 is het laatste jaar van het lopende Strategisch leerkrachten kansen op werk in het onderwijs te blijven gebouw geopend. Beleidsplan Kracht in onderwijs. Dat betekent dat 2013 bieden. Alle schoolbesturen hebben in november een extra een jaar is geweest van reflectie, afsluiting, heroriëntatie en bekostiging ontvangen met als doel jonge leerkrachten te De decentralisatie huisvesting is door het ministerie naar 1 het uitzetten van de koers voor de komende 4 jaren. In behouden dan wel een baan aan te bieden. Bij De Waarden januari 2015 gezet. Nu al moet worden begonnen met de de loop van 2013 zijn heel veel mensen in onze hebben we ervoor gekozen het bedrag in te zetten om overdracht, waarbij de financiële risico s bij De Stichting Stichting (College van Bestuur, stafbureau, direc- oudere leerkrachten de mogelijkheid te geven eerder te komen te liggen. Een eerste doorrekening op basis van het teuren, Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke stoppen met werken. Van de 24 aangeschreven medewer- Meerjarenonderhoudsplan laat zien dat we ondanks leeg- MedezeggenschapsRaad) betrokken geweest kers in de doelgroep (+60) hebben 18 leerkrachten beslo- stand voldoende bekostiging gaan ontvangen om het bij het bepalen van de nieuwe doelstellingen, ten van de regeling gebruik te maken. Dat levert bij elkaar onderhoud op een goede manier uit te voeren. Onze die het vervolg moeten zijn op de beleids- in 2014 en fte op. Rekening houdend met de krimp schoolgebouwen zijn in een goede staat van onderhoud. In keuzes die vier jaar geleden zijn gemaakt. waar De waarden de komende jaren mee te maken heeft, 2014 zal met de gemeente Moerdijk overleg gevoerd gaan In de loop van 2014 zal het nieuwe kunnen daardoor jonge leerkrachten werkzaam blijven in worden over een drietal oude gebouwen, die naar de Strategisch Beleidsplan worden onze organisatie en ontstaat er zelfs nog een kleine benoe- mening van het College van Bestuur voor vervanging in gepresenteerd. mingsruimte op stichtingsniveau. aanmerking komen. Nieuwbouw van scholen blijft na 2014 Jaarverslag 07

5 Hoofdstuk 1 De Waarden

6 1.1 ALGEMEEN is een zelfstandige stichting met 19 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Goeree Overflakkee. De naam De Waarden refereert aan de christelijke grondslag van de stichting waarin de christelijke waarden centraal staan, aan het gebied waarin de scholen zijn gesitueerd (waarden zijn natte, vaak onder water staande gebieden) en het oud-nederlandse woord ward (=behoeder, beschermer). De Waarden streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het basis- en speciaal onderwijs door de bundeling van kennis, ervaring, bewaking en regulering. Dit geldt ook voor de identiteit, financiën en ICT. De Waarden hanteert duidelijke en korte communicatielijnen om dat streven te realiseren. Het College van Bestuur van De Waarden heeft rechtstreekse lijnen met de schooldirecteuren en wordt ondersteund door een aantal beleidsmedewerkers, een stafbureau en onderwijsbureau OSG te Rotterdam. De kernactiviteiten van De Waarden zijn: het zorgdragen voor kwaliteitsonderwijs, dat uitgaat van verschillen tussen leerlingen; het aanbieden van verschillende onderwijsconcepten; het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor medewerkers binnen het door De Waarden geformuleerde strategisch beleidsplan. 1.2 BESTUUR EN TOEZICHT De samenstelling van het College van Bestuur van De Waarden is als volgt: Dhr. W.E.J. Aper, voorzitter College van Bestuur; Dhr. C.M. van der Slikke, lid College van Bestuur. In het verslagjaar 2013 zijn de volgende (beleids-)stukken / onderwerpen en rapportages door het College van Bestuur besproken en/of vastgesteld: Bestuursformatieplan Zorgplan Jaarrekening 2012 Financiële kwartaaloverzichten + rapportage 1e halfjaar 2013 (Meerjaren) Begroting 2014 Formatie Strategische beleidsplan Vakantierooster Fusie Willibrordus / Rietland Onderzoek Rekenkamer Huisvesting De Neerhof Protocol schorsen & verwijderen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Functiebouwwerk Niet onderhandelbare doelen vanuit het bestuursakoord / Passend onderwijs Gedragsprotocol (Vrijwillige) Mobiliteit Krimp scholen binnen gemeente Moerdijk Nieuw te vormen Samenwerkingsverband Roosendaal Breinklas + toelatingsprocedure breinklas Zomerschool schooljaar Risicomanagement Opbrengsten / resultaten scholen n.a.v. Cito eindscores Aandelenportefeuille (Centraal) Inkoopbeleid Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) van de scholen Mogelijkheden zonne-energie Opzet De Waarden Trainingscentrum Certificering Brede School (De Hoeksteen / De Toren / Het Bastion) Lezing Actief Ouderschap Onderwijs Huisvesting Programma 2014 In-Company training Cultuurverandering in de onderwijsorganisatie Nieuwe website(s) scholen + stichting Doordecentralisatie onderhoud schoolgebouwen m.i.v Diverse inspectierapporten. Voor zover relevant zijn de voornoemde (beleids-)stukken/ onderwerpen en rapportages tevens met de Raad van Toezicht besproken en indien van toepassing ook door de Raad van Toezicht goedgekeurd c.q. vastgesteld. De Raad van Toezicht van bestond op 31 december 2013 uit de volgende personen: De heer A. Verdoorn, voorzitter De heer J. IJzermans, vice voorzitter Mevrouw L. Schalk, lid Mevrouw M. van Goch, lid De heer P. Verbrugh, lid De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2013 vijf keer vergaderd. In 2013 was de aandacht van de Raad van Toezicht (RvT) vooral gericht op het thema onderwijsopbrengsten en resultaten van de scholen binnen De Stichting. De centrale vraag die hier een rol in speelde, was: Hoe kunnen we gezamenlijk de opbrengsten en kwaliteit van het onderwijs verhogen?. De audit commissie bestond in 2013, net als in 2012, uit twee leden, te weten mevrouw L. Schalk en de heer J. IJzermans. De commissie vergaderde in 2013 vijf maal. In 2013 heeft de nadruk gelegen op het verder in control komen van de organisatie, het beperken van de financiële risico s, het professionaliseren van de budget cyclus, het verbeteren van de samenwerking van OSG (OSG kampte in 2013 met aanzienlijke ICT-problemen) en het verdiepen van de relatie van de controlerende accountant. Op al deze onderwerpen zijn goede stappen voorwaarts gemaakt, zodat 2013 op planning & control-vlak tot een succesvol jaar kan worden bestempeld. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de financiële doelstellingen van de stichting zijn behaald. Speciale aandacht in dat kader is gegeven aan de exploitatie rekening van het Samenwerkingsverband Moerdijk, dat in augustus 2014 zal ophouden te bestaan. De doelstellingen voor 2014 zullen naast een continuering van bovenstaande onderwerpen bestaan uit het benchmarken van de verschillende kostencategorieën, het professionaliseren van de financiële management informatie, die in een latere fase ook kan worden doorgezet naar management informatie met betrekking tot onderwijsopbrengsten. Daarnaast zal de relatie met en de prestaties van OSG nauwlettend worden gevolgd zodat in 2014 een gefundeerd besluit kan worden genomen over een eventuele nieuwe contractperiode na Tenslotte zullen ook de financiële consequenties voor de Stichting van de start van het nieuwe Samenwerkingsverband kritisch worden gevolgd. Mevrouw L. Schalk zal in 2014 geen lid meer zijn van de RvT van de Stichting. Haar rol in de auditcommissie wordt in 2014 door de heer C. Maas overgenomen. Jaarverslag 11

7 1.3 CODE GOED ONDERWIJS, GOED BESTUUR Het toezien op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en code voor goed bestuur vormt één van de onderwerpen van de inhoud van het wettelijk voorgeschreven interne toezicht. Artikel 17c. lid 1 luidt als volgt: De interne toezichthouder of het intern toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De toezichthouder of het toezichthoudend orgaan is ten minste belast met: a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school; b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, onderdeel a, en de afwijkingen van die code; c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet; d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan, en e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door het College van Bestuur naleven van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur. 1.4 MEDEZEGGENSCHAP De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van onze 20 scholen. Alle medezeggenschapsraden van de scholen vaardigden in 2013 een lid voor de GMR af. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter. De scholen zijn gekoppeld en per scholenkoppel wordt er een personeels- en een oudervertegenwoordiging afgevaardigd. De GMR heeft in 2013 zeven maal vergaderd. Een GMRjaar loopt, net als een schooljaar, van augustus tot augustus. Voor de verslaglegging in dit jaarverslag wordt een kalenderjaar aangehouden. Aan het begin van een GMR-jaar vindt altijd een basiscursus plaats voor beginnende GMR- en MR-leden. Deze cursus heeft in oktober 2013 plaatsgevonden. Er deden 7 scholen mee met de basiscursus. In het voorjaar volgt een verdiepingscursus voor de GMR- en MR-leden; in 2013 waren de onderwerpen voor deze bijeenkomst Bezuinigingen en Leerlingenkrimp waaraan 6 scholen hebben deelgenomen. De leden van de agendacommissie (voorzitter, vice-voorzitter (indien beschikbaar) en een lid) bespreken 2 weken voorafgaand aan een GMR-vergadering de te behandelen onderwerpen met de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft elke GMR-vergadering bijgewoond. Voor bepaalde onderwerpen hebben eveneens een aantal stafleden van deelgenomen aan de GMR-vergaderingen. Er zijn werkgroepen ingesteld voor de behandeling van specifieke onderwerpen. De werkgroepen brengen verslag uit van hun bevindingen aan de overige GMR-leden en geven adviesstemming af. De werkgroepen zijn: Identiteit, Personeel & Organisatie, Onderwijs en Financiën. In het verslagjaar 2013 zijn de volgende beleidsstukken/ onderwerpen ter instemming respectievelijk advies aan de GMR voorgelegd: Vakantieregeling Begrotingen 2013 van en Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Moerdijk Protocol Schorsing en Verwijdering Leerlingen Bestuursformatieplan Zorgplan GMR-jaarverslag Omgangs/gedragsprotocol Vakantierooster schooljaar Functiebouwwerk Belangrijke onderwerpen die in de GMR ter informatie en/ of ter voorbereiding de revue zijn gepasseerd, zijn: Vertegenwoordiging in de VOPR (Voorlopige Ondersteunings Plan Raad) ten behoeve van het nieuw te vormen Samenwerkingsverband Roosendaal Schoolondersteuningsprofiel t.b.v. het nieuw te vormen Samenwerkingsverband Roosendaal Stand van zaken Passend Onderwijs Evaluatie van het mobiliteitsbeleidsplan Stand van zaken functiemix Jaarplan 2013 Jaarverslag PCL Moerdijk (Permanente Commissie Leerlingenzorg) Vrijwillige mobiliteit Bijeenkomsten met VOPR Speerpunten in het nieuwe strategische beleidsplan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Financiële jaarverslagen 2012 van en Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Moerdijk Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 1.5 ONDERSTEUNING De Waarden had in 2012 een stafbureau, die op 31 december 2012 uit de volgende medewerk(st)ers bestond: Mw. L. Lijmbach, bestuurssecretaresse; Mw. M. Mak, stafmedewerker personeel & organisatie; Dhr. J. Vos, beleidsmedewerker onderwijs en opleiding, tevens coördinator Samenwerkingsverband Moerdijk; Dhr. C. Wouters, beleidsmedewerker ICT; Mw. K. van den Boom, secretaresse; Mw M. Haverkamp, financieel medewerker; Mw. N. Smit, administratief medewerker. Het kantoor van De Waarden is gevestigd aan de Kristallaan 1 te Zevenbergen. Het kantoor is als volgt te bereiken: Telefoon : ; Jaarverslag 13

8 1.6 SCHOLEN In 2013 vielen 20 scholen voor primair onderwijs onder de verantwoordelijkheid van ; 19 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs, te weten: Het Palet te Klundert. Het aantal leerlingen per school op de teldatum van 1 oktober 2013 kan als volgt worden gespecificeerd: School Achtsprong Arenberg Bastion Grienden Hoeksteen Juliana Kennedy Klaverhoek Kompas Maria Molenvliet Neerhof Palet Regenboog Rietland Rietvest Ruigenhil Schittering Singel Toren Willibrordus Zwingelspaan Totaal St. De Waarden Totaal : 3132 leerlingen Jaarverslag 15

9 1.7 KLACHTEN Ten aanzien van de klachten maakt stichting De Waarden gebruik van het reglement Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (LKC KO). Dit reglement is tot stand gekomen - in onderlinge overeenstemming tussen de Bond KBO en de Bond KBVO en de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs - op 1 januari 2000 in werking getreden en ten laatste gewijzigd op 1 februari Ook op onze scholen met een protestantse of interconfessionele identiteit is dit klachtenregeling van toepassing. Hoofdstuk 2 Kernactiviteiten In het verslagjaar zijn een drietal formele klachten bij het College van Bestuur ingediend. Een klacht had betrekking op het doubleren van een leerling. Deze klacht is bij de Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs in behandeling geweest. De klachtencommissie heeft de klacht op 3 van 4 onderdelen ongegrond verklaard. Op 1 punt is de klacht gegrond verklaard. De school heeft het advies van de klachtencommissie geheel overgenomen en is daarmee aan de slag gegaan. Tevens is de casus in het directeurenberaad ter lering en bespreking aan de orde geweest. De tweede klacht was afkomstig van een medewerker en had betrekking op een verkeerde salarisuitbetaling. Hierover hebben werknemer en werkgever direct gecommuniceerd zodat deze op een adequate wijze kon worden opgelost. De derde en tevens laatste klacht had betrekking op de noodlokalen van een school. Partijen hebben hierover zowel schriftelijk als mondeling gecommuniceerd om te komen tot een snelle en goede oplossing. De drie klachten kunnen als afgehandeld worden beschouwd.

10 2.1 MISSIE EN VISIE Onze missie vormt de basis voor de activiteiten van De Waarden. De missie van De Waarden is als volgt geformuleerd: wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn die vanuit de christelijke grondslag aan kinderen en personeelsleden een veilige en inspirerende werk- en leeromgeving biedt. De missie van onze organisatie is verwoord in ons mission statement : De Waarden: Kracht in onderwijs De stichting dient te excelleren in zorgzaamheid en dat dienen we op elk niveau in de organisatie terug te zien. Daarbij is het begrip rentmeesterschap de centrale waarde. Het betekent naast verantwoordelijkheid nemen voor degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd ook verantwoording afleggen. Daarbij handelen we vanuit onze christelijke traditie. Het College van Bestuur, schooldirecties en leerkrachten leggen, zowelin - als extern, verantwoording af over de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs. Intern aan de Raad van Toelicht, GMR en de ouders, extern aan de overheid als subsidiegever en aan de maatschappelijke omgeving. Onze visie omvat een duidelijke ambitie. Het geeft aan wat we willen bereiken en welke kritische succesfactoren daarbij van belang zijn. In die visie willen wij een stichting zijn die kwalitatief goed onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van eenieder zo volledig mogelijk worden ontplooid d.w.z. goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor een optimale ontwikkeling van iedere leerling en dat alles in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. We richten ons onderwijs zo in dat er voor iedereen ruimte wordt geboden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het onderwijs op onze scholen. De scholen van staan midden in de samenleving en hebben een duidelijke verbondenheid met de omgeving, werken daarmee samen en staan open voor toekomstige ontwikkelingen, zoals deelname aan wijkactiviteiten, muziekprojecten met verenigingen, projecten met ouderen). 2.2 IDENTITEIT wil uitgaan van christelijke waarden. Elke school heeft een eigen traditie en ontwikkeling. De eigenheid van elke school wordt door de bestuurlijke kaders voor identiteitsontwikkeling ondersteund door een identiteitsbegeleider. Elke school verheldert de eigen identiteit en neemt er verantwoordelijkheid voor. Hierbij denkt het bestuur onder meer aan godsdienstonderwijs, vieringen, pedagogische omgang, contact met geloofsgemeenschappen. De kwaliteitskaart Identiteit is in 2013 op alle scholen ingevuld. De identiteitsbegeleiding aan de scholen wordt, ondanks de opheffing van de Diocesane Katholieke Schoolraad, voortgezet om ervoor te zorgen dat invulling van de identiteit jaarlijks op de agenda van de schoolteams staat. 2.3 BELEIDSONTWIKKELING De dagelijkse verantwoordelijkheid berust bij het College van Bestuur. Zij stuurt op de realisatie van de doelstellingen, de onderwijsontwikkeling van elke school en draagt zorg voor synergie binnen De Waarden. Voor professionele beleidsvorming en uitvoering wordt het College van Bestuur ondersteund door een stafbureau en door de directeuren van de stichting (elke directeur heeft zitting in een beleidswerkgroep). is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 20 scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Goeree-Overflakkee. Alle scholen voldoen aan het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Dat is op zich reden voor tevredenheid, maar het College van Bestuur wil de kwaliteit van het onderwijs nu en ook in de toekomst zeker nog verbeteren. Het is ook de opdracht (realiseren van Passend Onderwijs) die de maatschappij (de overheid) het bestuur heeft gegeven en het antwoord daarop dient door zelf te worden geformuleerd. In 2013 is in samenwerking met de directeuren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht gewerkt aan het strategisch beleidsplan voor de jaren 2014 tot en met Het nieuwe strategisch beleid zal richting geven aan de ontwikkeling die de scholen van de stichting zullen doormaken. Waar staat de stichting in 2018 en welke doelen streven we na? Wat wordt concreet gerealiseerd om die doelen te bereiken? Duidelijk is al wel dat daarbij sterk zal worden ingestoken op de veranderende rol van de leerkracht, inspelen op een grotere betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces en tevens op een grotere betrokkenheid van de ouders bij het leren en opvoeden van hun kinderen. Het strategische beleidsplan zal zich zowel richten op het niveau van de totale organisatie als op doelen die op schoolniveau liggen. Het zijn dan vooral de directeuren die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en vormgeving ervan. Daarbij krijgen de scholen de ruimte om binnen de kaders van het strategisch beleid invulling te geven aan hun specifieke schoolprofiel of specialismen. Het past bij het uitgangspunt van Stichting De Waarden dat de scholen kunnen bepalen hoe zij daar vorm aan geven. Jaarverslag 19

11 Hoofdstuk 3 Onderwijs

12 3.1 ONDERWIJSKUNDIG BELEID Het onderwijskundige beleid werd binnen de kaders van het strategisch beleid door de scholen in hun jaarplannen uitgewerkt. Keuzes die vanuit het strategisch beleid zijn gemaakt: De brede kwaliteitsschool, kwaliteitszorg waaronder invoering Integraal en collegiale visitaties, competentieontwikkeling en professionalisering t.a.v. de brede kwaliteitsschool, profilering van de christelijke identiteit, de brede school en ICT als integraal onderdeel van het onderwijs. 3.2 WERKGROEP ONDERWIJS & KWALITEIT Binnen wordt de beleidsvoorbereiding door de verschillende werkgroepen uitgevoerd. De werkgroep Onderwijs en Kwaliteit heeft in 2013 aan de uitwerking van het bestuursakkoord voor de stichting gewerkt. In dit kader hebben 10 scholen zich aangemeld voor het programma bij School aan Zet. Zij worden ondersteund bij het verwezenlijken van hun ambities door 4 ambitiegesprekken, masterclasses en informatie in de vorm van kwaliteitskaarten. De niet-onderhandelbare doelen werden naar aanleiding van het bestuursakkoord door het College van Bestuur vastgesteld. In overleg met het directeurenberaad en een klankbordgroep werd er een bovenschools professionaliseringsaanbod voor alle leerkrachten vastgesteld en voor het schooljaar ingepland. Dit wordt het De Waarden Trainingscentrum genoemd. Dit trainingscentrum wordt medewerkers met expertise en externen verzorgd. Alle leerkrachten hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Daarnaast werd er een vervolg gegeven aan de flitsbezoeken en drie scholen deden mee aan de gedragscan, die voor hun schoolontwikkeling werd gebruikt. Ook is er een ouderavond Actief Ouderschap voor de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de schooldirecteuren georganiseerd. Deze ouderavond gaf een goed kader aan om beleid binnen de stichting verder te ontwikkelen. Daarnaast is er een kwaliteitskaart opgesteld voor Opbrengstgericht werken en werd de audit voor IB ers voorbereid. Vanuit de werkgroep werd een Gedragsprotocol voor de Stichting opgesteld en werd er een protocol Schorsen en Verwijderen uitgewerkt en ingevoerd. 3.3 BESTUUR EN SCHOLEN IN GESPREK In 2013 zijn 2 voortgangsgesprekken door het College van Bestuur met de directeur van de school gevoerd. In deze gesprekken kwamen de verschillende plannen en evaluaties van de scholen aan de orde en werden kengetallen besproken van de inspectie en de opbrengsten. Ook werd gekeken naar de ontwikkeling en verbetering van de groepsplannen, het ontwikkelingsperspectief, de gesprekkencyclus, het ziekteverzuim en de deelnamepercentages van het Samenwerkingsverband Moerdijk. 3.4 INVOERING VAN PARNASSYS EN HET INTEGRAAL KWALITEITS MANAGEMENTSYSTEEM Door de invoering van de applicatie Parnassys en Integraal vindt via een bovenschoolse module de monitoring van de opbrengsten plaats. Alle scholen hebben de cockpit zoveel mogelijk gevuld. Ook zijn er tevredenheidspeilingen voor het personeel, de ouders en de leerlingen in de bovenbouw gehouden. In 2013 is er een workshop over Integraal voor de scholen georganiseerd waarbij het gebruik en de analyses in Integraal centraal stonden. 3.5 EXCELLENTIEPROJECT In het jaar 2013 is het Excellentieproject van Stichting De Waarden zonder subsidie vervolgd. De breinwerkgroep heeft verder gewerkt aan de aanpassing van het protocol hoogbegaafdheid. De breinklas is 3 ochtenden per week actief. Hoog- en meerbegaafde leerlingen worden door te werken aan projecten en andere verrijkende onderdelen zoals filosoferen en het leren van een vreemde taal extra uitgedaagd. 3.6 WEER SAMEN NAAR SCHOOL (WSNS) MOERDIJK In 2013 maakten 19 scholen waaronder SBO Het Palet deel uit van het Samenwerkingsverband Moerdijk. Basisschool De Achtsprong uit Achthuizen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee. Op 1 okto- ber 2013 was het deelnamepercentage voor de scholen van 2,91%. Dit betekent dat de dalende trend is gestopt. Met grensverkeer en overige instroom is het totale deelnamepercentage 5,03%; een lichte stijging van het totale gemiddelde. De scholen werken aan de invoering van de 1-zorgroute. Tevens werken zij handelingsgericht en aan de verbetering en/of uitbreiding van de groepsoverzichten en -plannen. Een protocol Meldcode is vastgesteld. Voor het nieuwe SWV Roosendaal/Moerdijk e.o. is er een hoofdlijnennotitie vastgesteld en is er een vereniging met een Dagelijks Bestuur opgericht. Ook is er een concept Ondersteuningsplan opgesteld en een Ondersteuningsplanraad opgericht. Daarnaast hebben de scholen hun Schoolondersteuningsprofielen in overleg met de MR en het team opgesteld. Op het IB-netwerk werden studiemomenten voor het opstellen van het vernieuwde Dyslexieprotocol en het Dyscalculieprotocol ingepland. DEELNAMEPERCENTAGE SAMENWERKINGSVERBAND MOERDIJK TELDATUM 1 OKTOBER 2013 AFKOMST LEERLINGEN % EIGEN LEERLINGEN AANTAL LEERLINGEN OP SBO PALET SBO Palet 154 : Arenberg 4, Bastion 2, Grienden 4, Hoeksteen 5, Juliana 1, Kennedy 3, Klaverhoek 4, Kompas Maria 2, Molenvliet 10, Neerhof 2, Regenboog 1, Rietvest 3, Ruigenhil 2, Schittering 1, Singel 0, Toren 0, Zwingelspaan Tot. aantal leerlingen (excl. Achtsprong) Grensverkeer 2,12 65 Deelnamepercentage De Waarden: 2,91 Deelnamepercentage Incl. grensverkeer: 5, Jaarverslag 23

13 3.7 INSPECTIE In 2013 heeft de inspectie aan 5 scholen een bezoek gebracht. Alle scholen haalden een basisarrangement. Vijftien scholen behaalden een basisarrangement met voldoende eindopbrengsten, vier scholen ontvingen een basisarrangement met attendering en één school een basisarrangement met waarschuwing. De tussenresultaten voor 18 scholen zijn voldoende. Een school scoorde onvoldoende, maar hier zijn de groepen kleiner dan 5 leerlingen en hebben veel leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP). 3.8 OPLEIDEN IN DE SCHOOL In 2013 werd met Hogeschool INHOLLAND en Avans Hogeschool samengewerkt. Begin schooljaar waren er 19 studenten waarvan 15 leerlingen afkomstig van Hogeschool INHOLLAND. Er werden 5 leerlingen in opleiding (LIO ers) geplaatst. De studenten worden door twee bovenschoolse coaches en een interne coach van de school begeleid. De kwaliteitskaart Opleiden in de School (OIDS) werd opgesteld en afgenomen. OVERZICHT TOEKENNING BASISARRANGEMENT INSPECTIE EN TUSSENRESULTATEN Achtsprong Arenberg Bastion Grienden Hoeksteen Julianaschool Kennedy Klaverhoek Kompas Maria Molenvliet Neerhof Regenboog Rietvest Ruigenhil Schittering Singel Zwingelspaan Basisarrangement Tussenresultaten vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold vold niet te beoordelen vanwege laag leerlingenaantal basisarrangement basisarrangement met attendering: de eindopbrengsten in het laatste schooljaar liggen onder de inspectienorm basisarrangement met waarschuwing: de eindopbrengsten liggen de laatste twee schooljaren onder de inspectienorm Jaarverslag 25

14 3.9 FUSIE T RIETLAND EN WILLIBRORDUS Per 1 augustus 2013 zijn de scholen t Rietland en de Willibrordus in Lage Zwaluwe tot een interconfessionele basisschool gefuseerd, genaamd: De Grienden. Voorafgaand aan de fusie werd door verschillende werkgroepen onder begeleiding van het stafbureau en het College van Bestuur van aan het fusierapport gewerkt VOORBEREIDINGEN ZOMERSCHOOL ZEVENBERGEN De scholen in Zevenbergen vallende onder Stichting De Waarden starten in 2014 met een pilot Zomerschool. In 2013 werden de voorbereidingen voor deze pilot getroffen. De zomerschool is bedoeld voor die leerlingen voor wie 6 weken vakantie didactisch gezien te lang is. Ook leerlingen die veel onderwijs hebben moeten missen - vanwege ziekte of het onderwijs moeilijk hebben kunnen volgen door ingrijpende omstandigheden in de thuissituatie - kunnen deelnemen. Tijdens de zomervakantie 2014 zal 1 groep van maximaal 12 leerlingen (mix van onder- en bovenbouw) starten. Deze groep wordt voor een leerkracht en klassenassistent begeleid. De leerlingen gaan de eerste en de laatste week van de zomervakantie naar school. In de ochtenduren zal er een lesprogramma zijn en na een gezamenlijke lunch kunnen de kinderen kennismaken met sport, spel, cultuur en natuur activiteiten. Voor het lesaanbod van de zomerschool gebruikt de leerkracht alternatieve methodes zodat de leerlingen voldoende worden uitgedaagd BREDE SCHOLEN GEMEENTE MOERDIJK Momenteel zijn er 7 brede scholen binnen de gemeente Moerdijk. Drie van onze scholen hebben zich reeds als brede scholen gecertificeerd. Zij voldoen aan de criteria die door de gemeente Moerdijk zijn opgesteld. Het betreft Het Bastion, De Toren en De Hoeksteen. In 2014 zullen nog eens vier van onze scholen dit predicaat behalen PROFESSIONALISERING DIRECTEUREN In het kader van de nascholing van de directeuren werd er door een groep directeuren en een deel van het stafbureau en het College van Bestuur een training Cultuurverandering in Onderwijsorganisaties gevolgd. Er werd aan drie thema s gewerkt: Cultuurverandering door kennis van eigen en andermans drijfveren, Gezonde communicatie en Samenwerking in een professionele cultuur en leiderschap, veranderkunde en cultuurveranderingen. Ook maken alle directeuren gebruik van de jaarlijkse inzet van extra beschikbare scholingsgelden INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE (ICT) vindt de inzet van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) belangrijk. Om de ontwikkeling en implementatie van ICT op haar scholen te stimuleren hebben zij een ICT-beleidsmedewerker in dienst. De beleidsmedewerker ICT wordt ondersteund door de werkgroep ICT. In de werkgroep ICT hebben 4 directeuren zitting. Daarnaast heeft elke school nog een ICTschoolcontactpersoon. De belangrijkste taak van deze contactpersonen is het bevorderen van het ICT-gebruik op zijn/haar school. De ICT-contactpersonen van alle scholen komen o.l.v. de beleidsmedewerker ICT drie keer per jaar bijeen. In 2013 is op een drietal scholen een pilot gestart met de inzet van tablets. Wat is de meerwaarde van tablets in het basisonderwijs? Wat voor effecten heeft het gebruik van de tablet in de klas op de leerkracht, de leerlingen en de toetsresultaten? Met drie scholen onderzoeken we wat de inzet van de tablets ons oplevert. Medio 2014 willen we een antwoord op de onderzoeksvragen hebben geformuleerd. Een goede website voor elke school is in deze tijd erg belangrijk. Veel websites van de scholen van Stichting De Waarden (en de site van de Stichting zelf) zijn dringend aan vervanging toe. Websites zijn gedateerd en zijn allesbehalve een visitekaartje van de school. Stichting De Waarden is daarom in 2013 gestart met het grondig aanpakken van deze websites. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de sites eenheid dienen uit te stralen met daarbij voor elke school het behoudt van de eigen identiteit. Medio 2014 dienen alle websites te zijn opgeleverd. De scholen van hebben professionele netwerken die op afstand door Skool Automatisering uit Eindhoven worden beheerd. Als besturingssysteem wordt op alle werkstations Win. XP gebruikt. Microsoft heeft aangekondigd dat zij in april 2014 de ondersteuning van Win. XP zullen beëindigen. In 2013 zijn we daarom gestart met de migratie van alle werkstations naar Win. 7. In april 2014 dient deze migratie te zijn voltooid. Bij een goed computernetwerk hoort ook een goede internetverbinding. Met de komst van steeds meer web based software is een snelle en stabiele internetverbinding voor elke school erg belangrijk. In 2013 zijn daarom alle scholen van voorzien van een breedband internetverbinding van Ziggo. Mede vanwege de ruime opschaalmogelijkheden zijn we hiermee weer op de toekomst voorbereid. Reeds in 2010 heeft de werkgroep beleid ontwikkeld om kwalitatief goed ICT-onderwijs op de scholen te waarborgen d.m.v. het zogenaamde basispakket ICT. Het basispakket ICT voorziet erin dat alle scholen de beschikking hebben over kwalitatief goede ICT-materialen. In dit kader zijn een aantal scholen ook in 2013 weer voorzien van nieuwe hardware. Alle scholen binnen De Waarden hebben minimaal een computerverhouding van 1 op 6 leerlingen en alle klassen zijn voorzien van een digibord. De groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over een Activboard met beamer en de groepen 1/2 een zogenaamde Touchscreen. Alle scholen werken met het leerlingadministratie- en leerlingenvolgsysteem Parnassys. Met de bovenschoolse module heeft het College van Bestuur inzage in de vorderingen van de scholen. Parnassys is in 2013 uitgebreid met de module Integraal. Integraal is een softwareprogramma voor scholen dat kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op logische wijze met elkaar verbindt. Integraal is volledig geïntegreerd binnen ParnasSys en maakt optimaal gebruik van de reeds beschikbare data binnen ParnasSys. Jaarverslag 27

15 Hoofdstuk 4 Personeel

16 4.1 PERSONEELSGEGEVENS De gemiddelde leeftijd (GGL) van is in ,43 jaar. Op 11 scholen en op het bestuurskantoor ligt de gemiddelde leeftijd hoger, op 8 scholen lager. Van het gehele personeelsbestand is 26,9% ouder dan 55 jaar. Volgens het landelijk gemiddelde was in % ouder dan 55 jaar. Omdat het hier om een landelijk percentage van 2008 gaat, is de verwachting dat dit percentage inmiddels is gestegen. Leeftijdsopbouw in aantallen Leeftijdsgroep Aantal Perc ,14% ,39% ,93% ,61% ,69% 60 en ouder 29 9,24% en ouder Eindtotaal ,00% 4.2 ZIEKTEVERZUIM Stichtingsniveau Ziekteverzuimpercentage 5,85% 6,14% 6,41% 6,62% Ziekmeldingsfrequentie 1,18 1,05 1,19 0,84 Gemiddelde verzuimduur 18,49 15,26 19,55 33 Bovenstaande ziekteverzuimgegevens omvatten alle personeel. Het ziekteverzuimpercentage van is gestegen van 6,41% in 2012 naar 6,62% in Hoe dit percentage zich verhoudt met het landelijk gemiddelde in het primair onderwijs is op dit moment nog niet te zeggen omdat de (voorlopige) ziekteverzuimcijfers over 2013 pas in de loop van de zomer van 2014 beschikbaar komen. Met name het langdurig verzuim is toegenomen. Vanwege deze stijging is ook de gemiddelde verzuimduur fors gestegen. Jaarverslag 31

17 4.3 FUNCTIEMIX De afspraken in het Convenant Leerkracht om de positie van de onderwijssector op de arbeidsmarkt te verstevigen, brengt veel veranderingen met zich mee. Scholen krijgen extra middelen om leraren in hogere salarisschalen te belonen. Gekoppeld aan deze investering zijn doelstellingen voor de zogenaamde Functiemix afgesproken. 4.4 INVULLING FUNCTIEMIX STICHTING DE WAARDEN In het kader van de functiemix is een aantal jaren geleden gestart met de sollicitatierondes voor de functie van leraar basisonderwijs LB. Met instemming van de GMR is er voor gekozen om de invulling op schoolniveau te laten plaatsvinden d.w.z. dat de vacatures voor een LB-functie per school zijn uitgezet. Tevens is met instemming van de P(G)MR besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de LC-functies budgettair neutraal om te zetten in extra LB-functies. Hierbij wordt de volgende berekening gehanteerd: 1% LC-functies kan budgettair neutraal worden omgezet in 3% LB-functies en 2% LC-functies kan budgettair neutraal worden omgezet in 6% LB-functies. Tot op heden zijn 20,3499 fte benoemd in een LB-functie. Dit is 18,09% van het totaal aantal fte s van de LA-leerkrachten (112,4897 fte). Het tussendoel voor 2013, zijnde 32% op bestuursniveau, is nog niet gehaald. Het voornemen is om in 2014 een inhaalslag te maken maar het lijkt al zeker dat het realiseren van 40% op bestuursniveau en 32% op schoolniveau in 2014 niet zal worden bereikt. Net als voor het reguliere basisonderwijs zijn er voor het speciaal basisonderwijs in de CAO-PO sleutels opgenomen waarmee zowel op bestuurs- als schoolniveau kan worden berekend hoeveel formatieplaatsen LC bij scholen voor SBO op grond van de percentages jaarlijks ontstaan. Bij toepassing van de sleutels op bestuursniveau kan het voorkomen dat er een (zeer) kleine formatieruimte LC ontstaat. De PO Raad en de vakbonden hebben daarom afgesproken dat de schoolbesturen waar op bestuursniveau in 2010 een formatieruimte LC ontstaat kleiner dan een werktijdfactor 1 mogen afwijken van het percentage en pas in 2011 voor het eerst verplicht zijn het percentage van 6% LC te realiseren. In 2014 zijn alle besturen verplicht te voldoen aan het percentage op bestuursniveau (14%). Dit betekent concreet dat besturen in het speciaal (basis) onderwijs met een lerarenformatie kleiner dan 33 1/3 fte pas in 2011 verplicht zijn te voldoen aan de percentages op bestuursniveau. Voor 2013 geldt dat er 11% op bestuursen schoolniveau moet worden gehaald. Tot nog toe is één personeelslid van SBO Het Palet met wtf 0,6240 benoemd in een LC-functie. Dit komt overeen met een percentage van 4,34%. 4.5 FUNCTIEBOUWWERK In het schooljaar is verder gegaan met het inrichten van het functiehuis van. Ook worden de meeste functies opnieuw beschreven om deze beter aan te laten sluiten bij de missie, visie en strategie van de stichting. De doelstelling is om de afronding van het functiehuis aan het einde van schooljaar gereed te hebben. 4.6 WISSELING DIRECTIEFUNCTIES In 2013 zijn RKBS Willibrordus en PCBS t Rietland gefuseerd. Dit heeft geleid tot één school IBS De Grienden. De directeuren van de twee eerstgenoemde directeuren zijn samen directeur geworden van de fusieschool. Daarnaast is een van deze directeuren nog directeur van IBS De Schittering. had in vrouwelijke directeuren en 12 mannelijke directeuren. 4.7 MOBILITEIT wil haar werknemers voldoende uitdaging bieden om de persoonlijke professionaliteit te blijven ontwikkelen. Daarvoor zal de stichting zich moeten ontwikkelen tot een flexibele arbeidsorganisatie met optimale doorgroeimogelijkheden voor het personeel. Dit moet in de scholen gestalte krijgen door per school de best mogelijke personeelssamenstelling te realiseren waarin personeelsleden hun ambities kunnen realiseren en maximaal worden uitgedaagd om hun professionaliteit op peil te houden en te verhogen. Omdat mobiliteit het loopbaanperspectief van het personeel kan verbeteren, biedt Stichting De Waarden de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijwillige mobiliteit. Daarnaast is verantwoordelijk voor het aanbieden van werk en het garanderen van werkgelegenheid. Het bieden van passende werkgelegenheid is gebaat bij mobiliteit omdat flexibeler kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de scholen. Samengevat zijn er voor vier belangrijke redenen om personele mobiliteit te bevorderen: Handhaving en ontwikkeling van de kwaliteit van het geboden onderwijs in een zich steeds veranderende omgeving. Zorgen voor behoud van plezier en uitdaging in het werk om zodoende verzuim en productiviteitsverlies te voorkomen. Voorkomen van werkloosheid bij terugloop van het aantal formatieplaatsen. Deskundigheid van medewerkers effectief inzetten in de organisatie. Jaarverslag 33

18 Hoofdstuk 5 Huisvesting

19 5.1 ALGEMEEN De Stichting heeft op het gebied van huisvesting te maken met drie gemeentebesturen te weten: de gemeente Drimmelen (hieronder vallen twee scholen te weten De Schittering te Hooge Zwaluwe en De Grienden te Lage Zwaluwe), de gemeente Goeree-Overflakkee (hieronder valt De Achtsprong) en de gemeente Moerdijk (hieronder vallen de overige scholen). In 2013 zijn de onderhoudswerkzaamheden volgens het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) uitgevoerd. De volgende (ver-/)nieuwbouwprojecten zijn aan de orde geweest: De Regenboog te Zevenbergen: in augustus 2013 is de schoolbevolking naar de nieuwe school in De Regenboogstraat 1 verhuisd. De Neerhof te Zevenbergen: in 2010 zijn, in samenwerking met Woningbouw De Brabantse Waard en de architect, de plannen geconcretiseerd om te komen tot nieuwbouw van De Neerhof in Bosselaar-Zuid. Na een gunstige aanbesteding bleef het door de crisis op de huizenmarkt en bij de kinderdagverblijven nog lange tijd stil op het bouwterrein; in december 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk besloten dat de nieuwbouw in april 2014 mag gaan. De Schittering te Hooge Zwaluwe: medio 2010 is de school gerealiseerd. In 2013 zijn nog tal van zaken afgewerkt. Met woningbouwvereniging Goed Wonen is een oplossing gevonden voor het optimaliseren van de WKO en de balansventilatie, die in 2014 zullen worden gerealiseerd. In 2013 is opnieuw uitvoering gegeven aan een aantal maatregelen in het kader van de brandveiligheid bij de Juliana- en Kennedyschool te Fijnaart en Het Palet te Klundert. Ook voor 2013 heeft de gemeente Moerdijk besloten dat een school subsidie kan aanvragen indien het schoolplein langer openblijft voor de spelende jeugd uit de omgeving. Inmiddels is er een bedrag van aan De Mariaschool, De Arenberg en De Regenboog verstrekt. In 2013 hebben drie scholen een asbestsanering gehad, te weten: De Juliana-, Kennedyschool en Ruigenhil. Er is een aantal reparaties uitgevoerd, te weten aan het dak van De Mariaschool, De Singel en Het Palet; reparatie van diverse noodlokalen van Het Bastion en De Hoeksteen. Regulier onderhoud wordt uitgevoerd volgens het MOP: De Ruigenhil heeft nieuwe CV-leidingen gekregen, Het Bastion nieuwe radiatoren en Het Bastion nieuwe gietvloeren. B&V keurt ieder jaar in het kader van brandveiligheid elke school en waar nodig vindt vervanging plaats. Er is een haalbaarheidsonderzoek in Helwijk uitgevoerd voor een nieuwe Ruigenhil in combinatie met het gemeenschapshuis De Blokhut: de conclusie van gemeente en De Brabantse Waard was dat dit een onhaalbaar project is. In alle gevallen participeert het lid College van Bestuur met de portefeuille Beheer & Financiën op bestuurlijk niveau bij de feitelijke besluitvorming en uitvoering. Voor zover nodig wordt de Stichting door externe adviesbureaus geadviseerd. 5.2 MEER JAARLIJKS ONDERHOUD Het meer jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de (al dan niet door extern deskundigen onderbouwde) plannen van respectievelijk de gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Goeree-Overflakkee. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden in samenspraak met de directeur van de school uitgevoerd. Dit onderhoud wordt bekostigd vanuit de voorziening onderhoud en/of uit de beschikbaar gestelde normvergoeding van de gemeente. 5.3 ONDERWIJSKUNDIGE VERNIEUWINGEN Gemeenten hebben de mogelijkheid van het Rijk gekregen om qua functionaliteit verouderde gebouwen aan te passen aan de (onderwijskundige) eisen van deze tijd. Te denken valt hierbij aan ICT-ruimte, mogelijkheden voor overblijven, zorgkantoren, het vergroten van de lerarenkamer etc. De Waarden heeft de aanpassingen al in een aantal gerealiseerde verbouwingen meegenomen. In 2014 wordt de aanpassing in de nieuwe Neerhof meegenomen. 5.4 SPEELTOESTELLEN EN SPEELLOKALEN Een apart hoofdstuk vormen de speeltoestellen die op de schoolpleinen staan opgesteld en in het speellokaal. Veelal zijn de buitenspeeltoestellen dankzij inspanningen van ouders, subsidies en bijdragen van gemeenten geplaatst. Gezien de herkomst van de middelen is destijds weinig tot geen aandacht aan de instandhouding geschonken. Feitelijk en formeel is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het veilige gebruik van deze toestellen. Alle speeltoestellen (binnen en buiten) worden daarom geïnventariseerd en geïnspecteerd. In 2013 heeft de firma Schilte een inspectie uitgevoerd bij alle scholen. Uit elke inventarisatie blijkt dat een aantal toestellen volgens de huidige wet- en regelgeving gevaarlijk was. De acute problemen zijn onmiddellijk door de directie van de school aangepakt: de toestellen zijn gerepareerd of verwijderd. Verder is besloten voortaan elk jaar de speelattributen te laten inspecteren en indien nodig te repareren. 5.5 VEILIGHEID De veiligheid blijft een gesprekspunt tijdens het schoolbezoek. Voor de schooldirectie is veiligheid voor leerling, leerkracht en ouders een belangrijk punt van aandacht (zie ook RI&E). De schoolgebouwen worden door de directies als veilig beoordeeld mede als gevolg van een continu proces van inspectierondes. Ook hanteren de scholen een binnen de stichting vastgesteld pestprotocol. Jaarverslag 37

20 Hoofdstuk 6 Financien

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.05534

Stuknummer: AI12.05534 www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 cd@meerwerf.nl ING Bank nr. 682 138 851 Stuknummer: AI12.05534 Aan: Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie