Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015"

Transcriptie

1 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste onderwijs 1

2 Inhoud Verantwoording Visie op kwaliteitszorg Beschrijving kwaliteitszorgsysteem WereldKidz.. Ontwikkelpunten Ontwikkelpunten Tot slot.. 2

3 Verantwoording WereldKidz werkt elke dag aan het kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van een ieder die hier binnen onze organisatie aan bijdraagt. Dit gebeurt op elk niveau in de organisatie. Elk kind verdient onderwijs dat haar/hem uitdaagt, optimaal ontwikkelt en voorbereidt op een toekomst in de 21ste eeuw. In deze notitie geven we kort weer wat wij onder kwaliteitszorg verstaan, om vervolgens ons kwaliteitszorgsysteem op de terreinen onderwijs en personeel te beschrijven. Visie op kwaliteitszorg Ons motto op het gebied van kwaliteitszorg is: Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste onderwijs Als schoolorganisatie hebben we een belangrijke maatschappelijke opdracht: het begeleiden en bieden van goed toekomstgericht onderwijs aan kinderen in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Ouders/verzorgers vertrouwen ons deze belangrijke taak toe. Dat betekent dat wij deze taak met grote zorgvuldigheid op ons willen nemen. Daar hoort goede kwaliteitszorg bij. Alleen op deze manier kunnen wij het onderwijs en de daarbij horende begeleiding, maar ook de noodzakelijke ondersteunende gebieden als personeelsbeleid en de beheersmatige kant van onze organisatie continu verbeteren en ontwikkelen. Ook biedt het ons de mogelijkheid om verantwoording af te leggen, zowel intern als extern, over behaalde resultaten. Wij vinden het als organisatie belangrijk om te werken volgens de zogenaamde PDCA cyclus (plan-do-check-act). De kwaliteitscyclus die ervoor zorgt dat er niet alleen mooie plannen worden gemaakt, maar dat deze plannen ook worden uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld of verder worden ontwikkeld. Dit houdt in dat we op alle niveaus in de organisatie resultaatgerichte plannen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Het betekent ook dat iedereen hier op zijn eigen manier bij betrokken is: de teams (leraren, schoolleider, IB-er en directeur), de leerlingen, de ouders/verzorgers, de leerlingenraad, de (G)MR, het bestuur en ook de RvT. Onze uitgangspunten bij kwaliteitszorg zijn: - het is een zaak voor alle medewerkers van WereldKidz - een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding is noodzakelijk - het betreft alle facetten van WereldKidz en de daarbij behorende scholen; - het is een cyclisch proces van onderhouden en vernieuwen - het werken aan kwaliteit gebeurt systematisch en planmatig De niveaus waarop ons kwaliteitszorgsysteem betrekking heeft zijn: De individuele leerling De groep De school De scholen in eenzelfde cluster De stichting 3

4 De kern van kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die wetenschap? In dit beleidsdocument leest u hoe we bij deze vijf vragen systematisch en planmatig antwoorden zoeken. Daarbij focussen we ons op de beleidsgebieden onderwijs en personeel, daar dit de kern is van onze opdracht als organisatie. Beschrijving kwaliteitszorgsysteem WereldKidz Hieronder zetten we op een rij welke beleidskaders en plannen uitgangspunt zijn om vervolgens de instrumenten weer te geven die ons op school en bestuursniveau feedback geven. Daarbij hebben we niet de illusie uitputtend te zijn. Ook informele signalen kunnen aanleiding zijn om over te gaan tot verbeteringen. Daarnaast wordt er binnen al onze scholen gewerkt met een leerlingenraad en op steeds meer scholen met klankbordgroepen van ouders. Eén van onze speerpunten de komende jaren is om de ouderparticipatie 3.0 daadwerkelijk in de praktijk vorm te geven. Dit zowel in het belang van de individuele leerling als in het belang van de school en onze stichting als geheel. De wijze waarop binnen de stichting en scholen aan verbeteringen/ontwikkelingen wordt gewerkt is zeer divers. Het motto samen leren staat echter centraal. Ook dit krijgt steeds meer vorm binnen WereldKidz op alle niveaus binnen de organisatie. Voorbeelden daarvan zijn: scholing schoolleiders, kenniscafé, IB netwerk, expertisegroepen binnen scholen en clusters, werkgroepen van leraren samen met ouders en de WereldKidz Academiedag dóór en vóór medewerkers De externe beleidskaders zijn voor ons: 1. De wet primair onderwijs en vandaaruit afgeleid het inspectie toezichtskader 2. De wet passend onderwijs 3. De cao 4. Het bestuursakkoord (akkoord ministerie OC en W met de vertegenwoordiger van de werkgevers: de PO raad) Op basis van de externe beleidskaders worden de volgende interne beleidsdocumenten en plannen opgesteld: 1. Strategisch beleidsplan (vierjarenplan van WereldKidz) 2. Schoolplan (vierjarenplan op schoolniveau) 3. Bestuursformatieplan (jaarlijks op stichtingsniveau) 4. Begroting inclusief meerjarenperspectief (jaarlijks op stichtings- en schoolniveau) 5. HRM beleid inclusief beleid Opleiden in School (meerjarenbeleid op stichtingsniveau) 6. Kwaliteitsbeleid met ontwikkelpunten per jaar (op stichtingsniveau) 7. Veiligheidsbeleid (meerjarenbeleid op stichtings- en schoolniveau) 8. Onderwijsplan (jaarplan op stichtingsniveau) 9. Professionaliseringsbeleid (meerjarenbeleid en jaarplan op stichting en schoolniveau) 4

5 10. Schoolprofiel en ondersteuningsbeleid (meerjarenplan op stichting en schoolniveau, voorheen zorgbeleid) 11. Schooljaarplan (jaarplan op schoolniveau) 12. Schoolgids (jaarlijks op schoolniveau) De volgende instrumenten geven ons systematisch informatie over de resultaten op het gebied van onderwijs en personeel: 1. de onderzoeksresultaten van de onderwijsinspectie; 2. Vensters voor PO, met daarin onze ken- en stuurgetallen 3. het leerlingvolgsysteem ParnasSys 4. de eindtoets PO (Cito) 5. resultaten uit methodegebonden toetsen en systematische observatie 6. klassenbezoeken op basis van observatielijsten door schoolleider, directeur en IB-er 7. de kindervragenlijst; Vensters voor PO 8. de oudervragenlijst; Vensters voor PO 9. de medewerkersstevredenheidsvragenlijst; Vensters voor PO 10. de uitstroomcijfers; Vensters voor PO 11. de rapportages ihkv RI&E en van de ARBO-dienst en 12. een (nog te ontwikkelen) interne audit De informatie uit de hierboven beschreven instrumenten vraagt om een grondige analyse om de waarde ervan te bepalen en eventueel actie op te ondernemen. Daarnaast is informatie over het functioneren van personeel op schoolniveau en andere aspecten die de onderwijskwaliteit beïnvloeden zoals actualiteit onderwijsaanbod, samenwerking met ouders, sfeer binnen de school, ontwikkelingen in de context van de school en dergelijke ook van belang. Deze informatie samen met de gemeten resultaten worden besproken in de volgende overleggen/gesprekken: 1. Twee keer per jaar managementgesprekken (bestuur met directeur en schoolleiders) 2. Intern begeleider met directeur, schoolleiders, team en/of individuele leraren 3. Directeur/schoolleider met team 4. Ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken bestuur met directeur (minimaal 2 keer per jaar) 5. Ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken directeur met schoolleiders (minimaal 2 keer per jaar) 6. Ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken directeur/schoolleider met leraren (minimaal 2 keer per jaar) Ontwikkelpunten 2015 Dit jaar wordt het nieuwe vierjarige strategisch beleid op stichtings- en op schoolniveau opgesteld. Daarnaast willen we in december 2015 het volgende bereikt hebben: 1. Vernieuwd en eenduidig veiligheidsbeleid op stichtings-en schoolniveau 2. Eenduidig kwaliteitszorgsysteem op school- en WereldKidzniveau 5

6 3. Geactualiseerd HRM beleid met nieuwe instrumenten voor ontwikkeling, functioneren en beoordelen; tevens beleid op het gebied van Opleiden in school met betrekking tot opleiden studenten en begeleiden startende leraren. 4. Nieuw professionaliseringsbeleid 5. Nieuwe opzet tevredenheidsonderzoeken gekoppeld aan Vensters voor PO 6. Geactualiseerd ondersteuningsbeleid mede in het kader van passend onderwijs Ontwikkelpunten 2016 In 2016 willen het volgende bereikt hebben: 1. Jaaroverzicht met terugkerende activiteiten op kwaliteitszorg op stichtingsniveau 2. Criteria voor schooljaarplannen 3. Een onderwijsjaarplan Eigen normen met betrekking tot resultaten leerlingen per school 5. Opzet voor interne audit 6. Heroverweging nieuwe eindtoets Tot slot Ook ons kwaliteitszorgsysteem vraagt continu om evaluatie en ontwikkeling. Daar zijn we mee bezig en blijven we mee bezig. De focus daarbij blijft op elk niveau in de organisatie: hoe zorgen we voor het beste onderwijs voor ieder kind binnen WereldKidz. 6

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2016-2020

SCHOOLPLAN 2016-2020 SCHOOLPLAN Montessori Griffensteyn Montessori Kerckebosch Montessori Sumatralaan www.montessorizeist.wereldkidz.nl MONTESSORISCHOOL ZEIST Inhoud Inleiding... 1 1: Waar we voor staan... 3 2: Waar we voor

Nadere informatie

Kwaliteitszorg op obs Tiggeldobbe Inclusief het overzicht voor het lopende jaar

Kwaliteitszorg op obs Tiggeldobbe Inclusief het overzicht voor het lopende jaar Kwaliteitszorg op obs Tiggeldobbe Inclusief het overzicht voor het lopende jaar Inhoudsopgave Integrale kwaliteitszorg Systeem van kwaliteitszorg Kwaliteit De kern van kwaliteitszorg De uitgangssituatie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN WERELDKIDZ MERSEBERCH

SCHOOLPLAN WERELDKIDZ MERSEBERCH SCHOOLPLAN WERELDKIDZ MERSEBERCH 2016-2020 Inhoudsopgave Inleiding 1. Waar staan we voor? 1.1 WereldKidz, een actief samen lerende stichting 1.2 Missie en visie van onze school 2. Waar gaan we voor? 2.1

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

Belangrijk is het uitgangspunt van eigenaarschap en

Belangrijk is het uitgangspunt van eigenaarschap en KWALITEIT Kwaliteit in beeld In een serie van twee artikelen bespreekt Herman Bijsterbosch het nieuwe Onderzoekskader van de Inspectie. Het eerste artikel (Nieuw Toezicht: Wat kunt u verwachten?) vindt

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

JAARPLAN ST. MATTHEUSSCHOOL AFDELING SO ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN CR ROTTERDAM

JAARPLAN ST. MATTHEUSSCHOOL AFDELING SO ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN CR ROTTERDAM JAARPLAN 2018-2019 ST. MATTHEUSSCHOOL AFDELING SO ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN 243 3054 CR ROTTERDAM 010-4223517 MATTHEUS@ZMLK.NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Schoolplan en jaarplan... 4 3. Planning...

Nadere informatie

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN SCHOOLPLAN LIGHT. Het meest compacte schoolplan gericht op duurzame organisatieontwikkeling. Een product van: SCHOOLPLAN LIGHT

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN SCHOOLPLAN LIGHT. Het meest compacte schoolplan gericht op duurzame organisatieontwikkeling. Een product van: SCHOOLPLAN LIGHT SCHOOLPLAN LIGHT Het meest compacte schoolplan gericht op duurzame organisatieontwikkeling 2018 2022 Een product van: INHOUDSOPGAVE 1. De school en haar omgeving 3 Wie zijn wij? Korte biografie. 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2016 2018

Strategisch Beleidsplan 2016 2018 Strategisch Beleidsplan 2016 2018 niet apart maar samen Slochteren AD 02-11-2015 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 1.1 Doel strategisch beleidsplan 3 1.2 Plaats strategisch beleidsplan 3 1.3 Strategisch kader 4

Nadere informatie

Schoolplan Openbare Jenaplanschool Dolfijn - Driebergen

Schoolplan Openbare Jenaplanschool Dolfijn - Driebergen Schoolplan 2016-2020 Openbare Jenaplanschool Dolfijn - Driebergen Voorwoord... 2 Inleiding... 3 2 Waar staan we voor?... 5 2.1 WereldKidz, een actief samen lerende stichting... 5 2.2 Missie en visie van

Nadere informatie

Zeist, 25 november 2015. Schoolplan 2016-2020

Zeist, 25 november 2015. Schoolplan 2016-2020 Zeist, 25 november 2015 Schoolplan 2016-2020 Voorwoord Inleiding 1. Waar staan we als Wereldkidz voor? 1.1 WereldKidz, een actief samen lerende stichting 1.2 Waar staat Koppel voor? 2. Waar gaan we voor?

Nadere informatie

Ben jij een cluster intern begeleider die verbindt?

Ben jij een cluster intern begeleider die verbindt? Ben jij een cluster intern begeleider die verbindt? Misschien herken je het wel: je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs. Dan ben je bij WereldKidz aan het goede adres. Voor onze scholen

Nadere informatie

O2A5 Managementrapportage t.b.v. de vergadering van bestuur, directie en GMR Periode 3 september - 31 december 2018

O2A5 Managementrapportage t.b.v. de vergadering van bestuur, directie en GMR Periode 3 september - 31 december 2018 O2A5 Managementrapportage t.b.v. de vergadering van bestuur, directie en GMR Periode 3 september - 31 december 2018 1 Leeswijzer De bestuurder van O2A5 stelt deze managementrapportage op teneinde op stichtingsniveau

Nadere informatie

Beleidsvoornemens schoolplan

Beleidsvoornemens schoolplan Jaarplan 2018-2019 PDCA Cyclus jaarplan 2018-2109 - maakt deel uit van het schoolplan 2016-2020 van CBS De Brandaris Plannen van aanpak beleidsvoornemens 2 P a g i n a Beleidsvoornemens schoolplan 2016-2020

Nadere informatie

Inhoudsopgave van een levend Schoolplan: (dat tevens voldoet aan de wettelijke eisen, zie hiervoor de bijlage)

Inhoudsopgave van een levend Schoolplan: (dat tevens voldoet aan de wettelijke eisen, zie hiervoor de bijlage) Inhoudsopgave van een levend Schoolplan: (dat tevens voldoet aan de wettelijke eisen, zie hiervoor de bijlage) In het schoolplan staan twee zaken beschreven: hoe de school invulling geeft aan een aantal

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar. Deel B Doelstellingen en jaarplan. Inleiding. School. 1.

Inhoudsopgave. Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar. Deel B Doelstellingen en jaarplan. Inleiding. School. 1. Inhoudsopgave Inleiding School Deel A Kengetallen en terugblik op het afgelopen schooljaar 1. Leerlinggegevens 1.1 Algemene gegevens 1.2 Gegevens m.b.t. passend onderwijs 2. Toezicht Onderwijsinspectie

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA Plaats : Groningen BRIN-nummer : 18QF Onderzoeksnummer : 117802 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenhorst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenhorst RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Berkenhorst Plaats : Staphorst BRIN nummer : 05ZH C1 Onderzoeksnummer : 287619 Datum onderzoek : 22 februari 2016 Datum vaststelling : 28 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Een leven lang leren met je hoofd, hart en handen!

Een leven lang leren met je hoofd, hart en handen! Een leven lang leren met je hoofd, hart en handen! 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Waar staan we voor? 1.1 WereldKidz, een actief samen lerende stichting 1.2 Missie en visie van onze school 2. Waar

Nadere informatie

Verbeterplan OBS De Winde

Verbeterplan OBS De Winde Verbeterplan OBS De Winde 2018-2019 Ouderversie 1.Inleiding Voor u ligt de ouderversie van het verbeterplan 2018-2019 van openbare basisschool De Winde te Nootdorp. Het verbeterplan 2018-2019 is met inbreng

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan Marjolein Reurink September 2017

Jaarplan Marjolein Reurink September 2017 Jaarplan 2017-2018 Marjolein Reurink September 2017 Inhoud 1) Inleiding 2) Het strategisch beleidsplan Samen Scholen 3) Professionaliseren 4) Hoge onderwijskwaliteit 5) Kwaliteitszorg 6) Goede huisvesting

Nadere informatie

GRIP OP KWALITEIT. Grip op Kwaliteit 1

GRIP OP KWALITEIT. Grip op Kwaliteit 1 Inleiding Grip op kwaliteit betekent dat de stichting en de scholen onderwijsontwikkelingen in gang zetten en houden om eigentijds onderwijs te verzorgen, waarbij aan de kwaliteitseisen van zowel de overheid

Nadere informatie

Strategisch kwaliteitsmanagement

Strategisch kwaliteitsmanagement Strategisch kwaliteitsmanagement Beleidsdocument Strategisch Kwaliteitsmanagement SKBG d.d. 17 maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Wat is strategisch kwaliteitsmanagement:... 2 1.2 Vijf fasen in strategisch

Nadere informatie

O2A5 Managementrapportage t.b.v. de vergadering van Raad van Toezicht Periode 31 mei september 2018

O2A5 Managementrapportage t.b.v. de vergadering van Raad van Toezicht Periode 31 mei september 2018 O2A5 Managementrapportage t.b.v. de vergadering van Raad van Toezicht Periode 31 mei 2018 3 september 2018 1 Leeswijzer De bestuurder van O2A5 stelt deze managementrapportage op teneinde op stichtingsniveau

Nadere informatie

Op de Dorpsschool bewaken we de kwaliteit daarnaast op de volgende wijze:

Op de Dorpsschool bewaken we de kwaliteit daarnaast op de volgende wijze: Kwaliteitsbeleid De verschillende interventies waarmee wij de onderwijskwaliteit op o.b.s. de Dorpsschool vorm geven. 1. 4-jarencyclus We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische structuur.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Directeur PO

Functiebeschrijving Directeur PO Functiebeschrijving Directeur PO Functie-informatie: Functienaam Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Directeur Conform CAO Management -> Overig management Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Kwaliteitszorg In deze notitie beschrijft Zaan Primair hoe ze de kwaliteit van haar scholen en de totale organisatie bewaakt en verbetert

Kwaliteitszorg In deze notitie beschrijft Zaan Primair hoe ze de kwaliteit van haar scholen en de totale organisatie bewaakt en verbetert Kwaliteitszorg 2017-2020 In deze notitie beschrijft Zaan Primair hoe ze de kwaliteit van haar scholen en de totale organisatie bewaakt en verbetert Versie 1.0 4 april 2017 2 1 Inleiding In deze notitie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool J.C. van Gent

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool J.C. van Gent RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool J.C. van Gent Plaats : Sommelsdijk BRIN nummer : 10CI C1 Onderzoeksnummer : 260178 Datum onderzoek : 20 mei 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

JAARPLAN ROTTERDAMCOLLEGE ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN CR ROTTERDAM

JAARPLAN ROTTERDAMCOLLEGE ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN CR ROTTERDAM JAARPLAN 2018-2019 ROTTERDAMCOLLEGE ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN 243 3054 CR ROTTERDAM 010-4223517 DIRECTIE@ROTTERDAMCOLLEGE.NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Schoolplan en jaarplan... 4 3. Planning...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan

Jaarplan Jaarplan Jaarplan 2017-2018 1 Inhoud Inleiding.... 2 1. Doelstellingen en domeinen 2016-2017... 4 1.1 Domein 1: Kwaliteitszorg (Kwaliteitszorg Opbrengsten Ontwikkeling van leerlingen) 4 1.2 Domein 2: Onderwijs

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jij bepaalt de route

Jij bepaalt de route Jij bepaalt de route Van gestuurd worden naar zelfsturend Schoolkwaliteit in eigen hand Iedere school is anders en heeft eigen opvattingen over schoolkwaliteit. Dat je zelf keuzes kunt maken over de invulling

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

Kwaliteitszorg (versie d.d )

Kwaliteitszorg (versie d.d ) Kwaliteitszorg (versie d.d. 12-4-2017) SKO West-Friesland wil de brede ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen en daar verantwoordelijkheid voor nemen door het inrichten van een stelsel van kwaliteitszorg

Nadere informatie

schoolplan Openbare basisschool Wereldkidz Achtbaan Appelvink 1, 3906 AD Veenendaal

schoolplan Openbare basisschool Wereldkidz Achtbaan Appelvink 1, 3906 AD Veenendaal schoolplan 2016-2020 Openbare basisschool Wereldkidz Achtbaan Appelvink 1, 3906 AD Veenendaal Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Waar staan we voor? 1.1 Missie en visie van onze school 1.2 WereldKidz,

Nadere informatie

obs Willem Eggert Herstelonderzoek

obs Willem Eggert Herstelonderzoek obs Willem Eggert Herstelonderzoek Datum vaststelling: 4 april 2019 Samenvatting De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in november 2017 als zeer zwak beoordeeld, omdat de kwaliteit van de lessen onvoldoende

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen.

U kunt hieronder zien in welke periode welke toets wordt afgenomen. 6. KWALITEITSZORG Het Leerlingvolgsysteem (LVS) Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de ontwikkeling van de leerling goed te volgen, gebruiken we een Leerlingvolgsysteem. Een goed LVS moet een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

Schoolplan Meerklank Planperiode

Schoolplan Meerklank Planperiode Schoolplan Meerklank Planperiode 2016-2020 Meerklank - School voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking (ZML) Zeist, December 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Antonius

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Antonius RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Antonius Plaats : Kudelstaart BRIN-nummer : 06GP Onderzoeksnummer : 125658 Datum schoolbezoek : 26 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2017-2018 O.S. Cazemier Christelijke Jenaplanschool O.S. Cazemier G.W. Spiegelstraat 4, 7722 ST Oudleusen 0529471574 www.cazemierschool.nl info@cazemierschool.nl Inhoud onderwijskundig

Nadere informatie

Korte versie beleidsplan

Korte versie beleidsplan Korte versie beleidsplan 2015 2019 Voorwoord In dit strategisch beleidsplan Ieder talent blijft tellen beschrijft de Stichting Archipel Scholen de richting waarin de organisatie zich de komende vier jaar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OPENBARE BASISSCHOOL DE MAASKEI

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OPENBARE BASISSCHOOL DE MAASKEI RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OPENBARE BASISSCHOOL DE MAASKEI School : Openbare basisschool De Maaskei Plaats : Urmond BRIN-nummer : 09FY Onderzoeksnummer : 110624 Datum

Nadere informatie

Schoolplan Openbare basisschool Wereldkidz Balans. Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal

Schoolplan Openbare basisschool Wereldkidz Balans. Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal Schoolplan 2016-2020 Openbare basisschool Wereldkidz Balans Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Waar staan we voor? 1.1 Missie en visie van onze school 1.1.2 Kindbeeld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE WENNEPE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE WENNEPE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE WENNEPE School : De Wennepe Plaats : Wanneperveen BRIN-nummer : 04LJ Onderzoeksnummer : 113578 Datum schoolbezoek : 3 juni 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 08UN Onderzoeksnummer : 127233 Datum schoolbezoek : 17 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER School : basisschool Prins Willem Alexander Plaats : Sprang-Capelle BRIN-nummer : 06EJ Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Toetsingskader, Scholengroep Veluwezoom

Toetsingskader, Scholengroep Veluwezoom Toetsingskader, Scholengroep Veluwezoom Juni 2016 Betty van Waesberghe Hannelore Bruggeman 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. De hoofddomeinen 5 3. De beoogde doelstellingen: waar zie je dat

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Kwaliteit en toezicht

Kwaliteit en toezicht Kwaliteit en toezicht H.ROBLES DE MEDINA. M S C N Kwaliteit van onderwijs Kwaliteitssysteem Interne controle Externe controle Het begrip kwaliteit van onderwijs Kwaliteit is het leveren van producten die

Nadere informatie

Uitwerkingsnotitie onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. 1.Inleiding

Uitwerkingsnotitie onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. 1.Inleiding Uitwerkingsnotitie onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 1.Inleiding Deze uitwerkingsnotitie verwoordt de feitelijke onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg onderwijs van sc Delfland. Daarnaast geeft de notitie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Akker

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Akker RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Akker Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 21QN Onderzoeksnummer : 126425 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Versie 0.3 Datum: 4 maart Managementstatuut

Versie 0.3 Datum: 4 maart Managementstatuut Versie 0.3 Datum: 4 maart 2013 Managementstatuut Begripsbepalingen Artikel 1 In dit managementstatuut statuut wordt verstaan onder: Stichting : CBO Meilân, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School Almelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School Almelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Vrije School Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 06ZK C1 Onderzoeksnummer : 291470 Datum onderzoek : 12 januari 2017 Datum vaststelling : 22 februari 2017 Pagina

Nadere informatie

Kwaliteitszorg op de St. Maartenschool. St. Maartenschool, Oudkarspel

Kwaliteitszorg op de St. Maartenschool. St. Maartenschool, Oudkarspel Kwaliteitszorg op de St. Maartenschool St. Maartenschool, Oudkarspel Juni 2015 Inhoud Document kwaliteitszorg Vooraf pag. 3 1. Functies van dit document pag. 4 1.1 Kwaliteits- en verantwoordingsdocument

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie