Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012"

Transcriptie

1 schooljaar Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar zijn genomen alsmede van overige onderwerpen die tijdens de GMR-vergaderingen aan bod zijn geweest. 2. Samenstelling GMR De scholen binnen de GMR zijn steeds per 2 gekoppeld (m.u.v. Het Palet) waarvan de ene school een personeelsvertegenwoordiging en de andere school een oudervertegenwoordiging heeft. Welke school het personeelslid of de ouder afvaardigt gaat in onderling overleg met het desbetreffende scholenkoppel. De vergaderingen worden gehouden op maandagavond in Hotel Restaurant De Borgh in Zevenbergen. De GMR-leden hebben met regelmaat van tot een voorbespreking. Vanaf uur sluiten dan het College van Bestuur en de notuliste aan. Indien noodzakelijk voor de behandeling van bepaalde agendapunten, zijn de stafmedewerker Personeel & Organisatie, Marjanne Mak, en/of de beleidsmedewerker Onderwijs & Opleiding, Johan Vos, aanwezig tijdens de GMR-vergadering. In het schooljaar bestond de GMR uit de volgende personen: P = personeelslid O = ouder De Achtsprong Malinka Jonkers (O) De Hoeksteen Marije Schrauwen (P) / Marieke Goossens (O) De Arenberg Tamara Kloosterman (P) De Regenboog Babs Asselbergs (O) Het Bastion Timon Bos (P): tot , vanaf : Janneke van Baren (P) De Rietvest Andrea Poolman (O) Juliana Marco de Kraa (O) Kennedy Piet Hendrikx (P) De Klaverhoek Ingrid Boelhouwer (P) / plaatsvervanger Maria Riny van Gils (O) Het Kompas Mirjam Ploeg (O) De Ruigenhil Marianne de Visser (P) / Lisanne de Laat (P) De Molenvliet Richard Jansen (P) De Schittering William Hoeve (O) De Neerhof Marijke Meijer (P) Schooljaar / Pagina 1

2 De Toren Marc Bilsen (O) t Rietland Ton Snorrewind (P) Willibrordus Yvonne Wijne (O) Het Palet Maaike van Bueren-Klep (P) De Singel Chantal van der Meer (P) Zwingelspaan René Danen (O) Voorzitter: Andrea Poolman 3. Samenstelling werkgroepen De samenstelling van de werkgroepen was als volgt: Werkgroep Identiteit: Marco de Kraa, Malinka Jonkers, William Hoeve (de werkgroep Identiteit van de GMR is samengevoegd met de bovenschoolse werkgroep Identiteit en bestaat totaal uit 11 personen). Werkgroep Personeel & Organisatie: Ton Snorrewind, Richard Jansen, Tamara Kamman, Chantal van der Meer. Werkgroep Financiën: René Danen. Adviseurs: Theunis van Eekelen (MR-lid De Rietvest) en Hans Krijger (MR-lid Het Kompas). Werkgroep Onderwijs: Ingrid Boelhouwer (tot ), Marije Schrauwen (vanaf ), Maaike van Bueren-Klep. Agendacommissie: Andrea Poolman, Piet Hendrikx, Timon Bos (tot ). Vaste agendapunten tijdens de GMR-vergaderingen zijn: Stand van zaken werkgroepen. Functiebouwwerk/functiemix. Besluitenlijst College van Bestuur 4. Overzicht besluiten, goedkeuringen, instemmingen en overige besproken onderwerpen per vergadering: 4a) GMR-vergadering d.d. 26 september 2011 a) Besloten wordt het rooster van aftreden aan te passen op een dusdanige wijze dat steeds het scholenkoppel aftreedt en, indien gewenst, gewisseld kan worden in de afvaardiging ouder/leerkracht van de desbetreffende scholen. b) Andrea Poolman stelt zich voor dit schooljaar beschikbaar als voorzitter van de GMR en kondigt aan dat ze de GMR met ingang van volgend schooljaar gaat verlaten. De vacature van voorzitter is derhalve met ingang van het schooljaar vacant. c) Het jaaroverzicht GMR wordt goedgekeurd. d) Aan de MR-en van alle scholen zijn de MR-jaarverslagen opgevraagd. Indien beschikbaar zullen deze op DCP worden geplaatst. e) Besloten wordt beginnende (G)MR-leden de mogelijkheid te bieden een basiscursus te volgend. Tevens zal een verdiepingscursus georganiseerd gaan worden dit schooljaar. f) Andrea Poolman heeft de bezetting van de werkgroepen ter hand genomen waardoor het merendeel van de werkgroepen voldoende bezet is. g) Marjanne Mak geeft een toelichting op het verzuimbeleid en de stand van zaken. h) Marjanne Mak geeft eveneens een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het functiebouwwerk. i) Kees van der Slikke deelt het verkorte (financieel) jaarverslag 2010 uit aan de GMRleden. Tevens meldt hij dat elke directeur 5 exemplaren ontvangen heeft ter inzage voor leerkrachten, ouders, MR etc. Schooljaar / Pagina 2

3 j) Voorafgaand aan de reguliere GMR-vergadering is een spreker van CNV uitgenodigd voor een nadere toelichting over het ontslag- en werkgelegenheidsbeleid. Hiervan wordt tijdens de vergadering een kort verslag uitgebracht. Na afloop van het studiegedeelte hebben de GMR-leden gezamenlijk een hapje gegeten. 4b) GMR-vergadering 14 november 2011 a) Kees van der Slikke geeft een toelichting op de procedure die gevolgd is met betrekking tot de begroting. b) Marjanne Mak geeft een uitgebreide toelichting op het formatieproces en welke scenario s er zijn in verband met de leerlingenkrimp. c) Marjanne Mak geeft een uitgebreide toelichting op het onderzoek naar de mogelijkheid om over te gaan van ontslagbeleid naar werkgelegenheidsbeleid. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten niet over te stappen naar werkgelegenheidsbeleid en is hiermee de vraag vanuit de GMR voldoende beantwoord. d) Marjanne Mak geeft een uitgebreide toelichting op het (nieuwe) mobiliteitsbeleid dat momenteel vorm begint te krijgen. Het definitieve voorstel zal op 15 december 2011 uitgebreid in het directeurenberaad aan de orde komen. e) De stand van zaken binnen de diverse werkgroepen komt aan de orde. f) Marjanne Mak geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het functiebouwwerk. 4c) GMR-vergadering d.d. 23 januari 2012 a) Er zijn een 6-tal toehoorders van BS De Toren aanwezig tijdens deze GMRvergadering in verband met de behandeling van het mobiliteitsbeleidsplan. b) Omdat het niet gelukt is een afspraak te maken met de financiële commissie van de GMR voorafgaand aan deze vergadering, zal de bespreking van de begrotingen 2012 worden doorgeschoven naar de vergadering van 5 maart c) Het mobiliteitsbeleidsplan komt uitgebreid aan de orde. Na een korte introductie van Marjanne Mak, wordt in 3 groepen gediscussieerd over dit voorgestelde beleidsplan. De GMR-leden willen meer tijd om met hun achterban over het plan van gedachten te wisselen. Besloten wordt daarom een extra GMR-vergadering in te lassen op maandag 6 februari a.s. met als enige onderwerp het mobiliteitsbeleidsplan. De bedoeling is om tijdens de vergadering van 6 februari tot stemming te komen. d) Will Aper deelt een beknopt overzicht uit met betrekking tot de stand van zaken samenwerkingsverband. e) Het definitief advies omtrent de vakantieplanning wordt uitgesteld naar de GMR-vergadering van 5 maart 2012 omdat gebleken is dat het voorstel nog niet binnen alle MR-en van de scholen is besproken. f) Omdat het GMR-statuut afloopt per en dit geëvalueerd, geactualiseerd en eventueel kan worden bijgesteld, wordt de GMR-leden gevraagd of er nog wijzigingen moeten worden aangebracht. Er wordt een kleine wijziging aangebracht in de tenaamstelling van De Schittering en vervolgens wordt tot stemming overgegaan; alle GMR-leden stemming unaniem in met de verlenging van het GMR-statuut tot 1 maart g) Er wordt een vraag gesteld over verschillen tussen scholen over de berekening van uren; er is een berekeningswijze vastgesteld die door alle directeuren gehanteerd wordt. Indien hierin onderlinge verschillen zijn, dan is de directeur hiervoor eindverantwoordelijk. 4d) GMR-vergadering d.d. 6 februari 2012 a) Er is een extra GMR-vergadering belegd in verband met de behandeling van het mobiliteitsbeleidsplan. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties op het voorgestelde plan. De vragen worden tijdens de vergadering Schooljaar / Pagina 3

4 beantwoord door Marjanne Mak en/of het College van Bestuur. Er zullen nog een klein aantal aanpassingen worden aangebracht voor de definitieve versie. b) Aan het einde van de vergadering wordt tot stemming overgegaan en wordt door de personeelsgeleding ingestemd met het mobiliteitsbeleidsplan. 4e) GMR-vergadering d.d. 5 maart 2012 a) Er is een brief ontvangen van de Raad van Toezicht i.v.m. het ontstaan van 2 vacatures binnen de Raad van Toezicht. Zij zullen zelf kandidaten voor deze vacatures gaan werven, selecteren en benoemen. b) Er wordt een positief advies afgegeven over het vakantierooster c) Alle MR-en zijn per mail geïnformeerd over de verdiepingscursussen op 7 mei en 4 juni 2012 met als onderwerpen: Benutten van sterke en opvangen van zwakke kanten van een (G)MR, de (G)MR en zijn relatie met ouders en personeel, invoering van een continurooster in het basisonderwijs en de (G)MR. d) Afgesproken wordt dat de werkgroep Personeel een afspraak inplant met Marjanne Mak voor de bespreking van het bestuursformatieplan en hierover verslag uitbrengt aan de GMR-leden. e) Afgesproken wordt dat de werkgroep Onderwijs een afspraak inplant met Johan Vos voor de bespreking van het zorgplan en hierover verslag uitbrengt aan de GMRleden. f) De vacature voorzitter GMR met ingang van het nieuwe schooljaar wordt nogmaals onder de aandacht gebracht. g) Hans Krijger komt namens de Financiële Commissie van de GMR verslag uitbrengen van de bespreking met het College van Bestuur op 30 januari 2012 inzake de begrotingen 2012 van Stichting De Waarden en Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Moerdijk. De Financiële Commissie adviseert de GMR-leden om positief advies af te geven over genoemde begrotingen en 15 GMR-leden nemen dit advies over. h) De heer Wilfred van Peski van Axum komt de invoering van het functiebouwwerk binnen Stichting De Waarden nader toelichten. Zo worden o.a. het tijdspad en het bemensen van een bezwarencommissie besproken. i) Het jaarplan 2012 wordt globaal doorgenomen en besproken en is ter informatie voor de GMR-leden. j) Will Aper licht de stand van zaken toe met betrekking tot het nieuw te vormen samenwerkingsverband. k) Marjanne Mak licht een aantal acties toe in het kader van het verzuimbeleid. 4f) GMR-vergadering d.d. 14 mei 2012 a) Het vergaderschema voor de GMR wordt goedgekeurd. b) Johan Vos geeft een toelichting op de evaluatie van het Zorgplan c) Afgesproken is dat Johan Vos de profilering van Expertisecentrum Het Palet meer onder de aandacht zal brengen. d) Er wordt uitgebreid gesproken over de deelnamepercentages per school binnen het samenwerkingsverband Moerdijk. e) De samenstelling van het Zorgplan is grotendeels afgeleid van het Zorgplan met als aanvulling de verplichte opname van het protocol meldcode kindermishandeling/vroegsignalering. Tijdens de vergadering wordt ingestemd met het Zorgplan Afgesproken wordt wel dat Johan Vos nog een keer met de werkgroep Onderwijs van de GMR een afspraak zal maken om onduidelijkheden en/of vragen te beantwoorden. f) Het bestuursformatieplan is niet beschikbaar maar zal worden behandeld tijdens de volgende GMR-vergadering. g) De Regeling Beoordelingsgesprekken wordt behandeld. De regeling is opgesteld door Marjanne Mak conform de richtlijnen die door de AVS (Algemene Vereninging van Schoolleiders) zijn opgesteld. Er worden een aantal opmerkingen gemaakt naar Schooljaar / Pagina 4

5 aanleiding van de regeling. Deze zullen worden meegenomen en afgesproken wordt dat de werkgroep Personeel van de GMR een afspraak zal hebben met Marjanne Mak voor een verdere uitdieping van de regeling alsmede over het bestuursformatieplan zodat beide stukken in de volgende GMR-vergadering ter stemming gebracht kunnen worden. h) Concept-hoofdlijnennotitie nieuw samenwerkingsverband: alle GMR-leden hebben bij de agenda de concept-hoofdlijnennotitie van het nieuwe samenwerkingsverband ontvangen. De werkgroep Onderwijs wordt verzocht het stuk nader te bestuderen en de overige GMR-leden te adviseren. i) Er dient een afvaardiging van de GMR in de bezwarencommissie functiebouwwerk te komen. Omdat niemand van de GMR-leden zich aanbiedt zal bekeken worden of de persoon die in de vorige bezwarencommissie zitting had, gevraagd kan worden voor deze taak. j) Andrea Poolman brengt nogmaals het feit onder de aandacht dat ze met ingang van het komende schooljaar gaat stoppen met het GMR-werk en dus ook met het voorzitterschap. Daarnaast is er dringend behoefte aan een nieuwe agendacommissie omdat zowel Andrea Poolman als Piet Hendrikx gaan stoppen met het GMR-werk. De GMR-leden worden verzocht na te denken hoe dit opgelost kan worden omdat zich tot op heden nog geen kandidaten gemeld hebben. k) Afgesproken wordt dat Will Aper het schorsingsbeleid leerlingen ter hand zal nemen. l) Voorgesteld wordt om nieuwe GMR-leden te verplichten in een werkgroep zitting te nemen zodat de werkgroepen altijd een optimale bezetting hebben. 4g) GMR-vergadering d.d. 18 juni 2012 a) Er is een ingekomen brief van William Hoeve (GMR-lid namens De Schittering) met een vraag over het beleid brede scholen en peuters 3+. Will Aper licht toe dat binnen de gemeente Moerdijk is gestart met een pilot van een jaar; de peuterspeelzaal wordt geïntegreerd in de basisschool zodat onderwijs geboden kan worden voor de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar binnen hetzelfde schoolgebouw. Hoever de gemeente Drimmelen staat met dit onderwerp is niet bekend. b) Namens de GMR zal Elly v.d. Wel (voormalig GMR-lid en lid van de werkgroep Identiteit) plaatsnemen in de bezwarencommissie functiebouwwerk. c) Marjanne Mak geeft een toelichting op het totaaloverzicht van de RI&E s/plannen van aanpak die binnen de scholen hebben plaatsgehad. Afgesproken wordt dat de PGMR instemmingsrecht krijgt aangaande de bovenschoolse zaken en Marjanne zal voor een volgende GMR-vergadering een overzicht maken. Verder adviseert Marjanne de (G)MR-leden de RI&E aan te kaarten bij de directeur van de school omdat elke school een eigen plan van aanpak ontvangen heeft. d) Wat betreft de vacature van voorzitter GMR: deze is nog altijd niet ingevuld. Belangrijk is te bespreken hoe de samenstelling van de GMR er in de toekomst gaat uitzien. Voorgesteld wordt om nieuwe GMR-leden te verplichten lid te worden van een werkgroep. e) Voorgesteld wordt een wisseling van scholenkoppel te doen i.v.m. de beschikbaarheid van GMR-leden (Neerhof/Kennedy en Juliana/Toren) 5. Cursussen (G)MR: Op maandagavond 6 februari 2012 heeft de basiscursus (G)MR plaatsgevonden op Het Palet in Klundert. In totaal deden 11 deelnemers mee van de scholen Achtsprong, Hoeksteen, Klaverhoek, Neerhof, Palet en Zwingelspaan. Op 7 mei 2012 heeft de verdiepingscursus (G)MR plaatsgevonden met als onderwerp Invoering van een continurooster en de GMR. Op 4 juni 2012 heeft er nog een verdiepingscursus plaatsgevonden met de volgende onderwerpen: De (G)MR en zijn relatie met ouders en personeel en Benutten van sterke en opvangen van zwakke kanten van een (G)MR. Schooljaar / Pagina 5

6 In totaal over beide cursussen deden 12 scholen mee met een totaal aantal deelnemers van 29. Zevenbergen, 28 augustus 2012 Karin van den Boom / secretariaat GMR Schooljaar / Pagina 6

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis Den Haag, 14 februari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Aanleiding tot het onderzoek...

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap.

Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag! Een volgende stap. Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoofdthema s...3 3. Strategie...4 3.1 Trends...4 3.2 Visie en Missie...5 3.3 Concept...6 4. Cultuur...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie