Jaarverslag 2012 Stichting De Waarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Stichting De Waarden"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting De Waarden

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden Algemeen Bestuur en Toezicht Code Goed Onderwijs, 10 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap Ondersteuning Scholen Klachten 14 2 Kernactiviteiten Missie en visie Identiteit Beleidsontwikkeling 17 3 Onderwijs Onderwijskundig beleid Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit Bestuur en scholen in gesprek Invoering van Parnassys en het 20 Integraal Kwaliteits Managementsysteem 3.5 Excellentieproject WSNS Moerdijk Opleiden in de school Inspectie Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 22 4 Personeel Personeel Ziekteverzuim Functiemix Invulling functiemix Stichting De Waarden Functiebouwwerk Wisseling directiefuncties Mobiliteit 26 5 Huisvesting Algemeen Meerjaarlijks onderhoud Onderwijskundige vernieuwingen Speeltoestellen Veiligheid 31 6 Financiën Beleid Treasury Kengetallen Begroting boekjaar 2013 in vergelijking 37 met boekjaar Toekomstparagraaf 38 Jaarrekening

3 Voorwoord Met dit jaarverslag van Stichting De Waarden informeren wij u, als lezer, over de onderwerpen die ons in het jaar 2012 hebben bezig gehouden en de resultaten daarvan. Het jaarverslag is tevens een belangrijk verantwoordingsdocument naar diverse geledingen, zoals de Raad van Toezicht, de GMR, de medewerkers, de ouders en in het bijzonder naar het Ministerie van OC en W. Het College van Bestuur beschrijft in de samenvatting de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. De Raad van Toezicht legt in haar verslag publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht. In het eerste hoofdstuk kunt u kennis nemen van het profiel, de stichtingsgegevens en een overzicht van de klachten. Hoofdstuk 2 beschrijft de kernactiviteiten. De onderwijskundige ontwikkelingen zijn onderwerpen die centraal staan in hoofdstuk 3. De kengetallen en de opbrengsten op personeelsgebied kunt u vinden in hoofdstuk 4. De huisvesting wordt beschreven in hoofdstuk 5 en vanaf hoofdstuk 6 staan de financiën centraal, waarbij de jaarrekening 2012 de hoofdmoot vormt. Het College van Bestuur dankt iedereen die in 2012 een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingen en prestaties van Stichting De Waarden. Will Aper & Kees van Slikke College van Bestuur Jaarverslag 03 Stichting De Waarden

4 Samenvatting Op alle scholen van Stichting De Waarden streven betrokken en professionele medewerkers naar een veilige en stimulerende omgeving, waarin kinderen optimaal kunnen presteren. De ontwikkelingen en resultaten, die in 2012 zijn ingezet of behaald om aan dat streven zo goed mogelijk te voldoen, zijn in dit jaarverslag overzichtelijk weergegeven. Daarnaast bevat het verslag een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde waren. Onderstaand treft u een beknopt overzicht aan. Onderwijs en Kwaliteit Hadden in 2011 nog twee scholen een aangepast arrangement van de Onderwijsinspectie, ultimo 2012 stonden alle scholen van De Waarden op groen. Dat betekent dat zij allemaal aan de basiskwaliteit voldoen. Op zich reden voor tevredenheid, maar we willen meer bieden dan alleen de basiskwaliteit. Daarom stond 2012 ook in het teken van het verder professionaliseren van leerkrachten, interne begeleiders en directeuren: - Flitsbezoeken zijn op de scholen ingevoerd waardoor kritischer op het werk wordt gereflecteerd; - een kwaliteitskaart Onderwijsleerproces is opgesteld en gescoord middels collegiale visitaties; - voor alle scholen is een basispakket ICT ingevoerd om een kwaliteitsslag op ICT door te voeren; - op alle scholen is geïnvesteerd in het werken met groepsplannen. We willen ons aanbod steeds beter op het kind afstemmen; - in het netwerk van Interne Begeleiders is het aanbod en de kwaliteit van de zorgstructuur uitgebouwd en versterkt; - uit de Breinklas is een protocol hoogbegaafdheid voortgekomen. Komend jaar zal op alle scholen aan een aanbod voor hoogbegaafde en snel lerende kinderen worden gewerkt. Naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen is de kwaliteit van het pedagogische klimaat minstens zo belangrijk. Het is een eerste voorwaarde om met kinderen tot goede leerresultaten te komen. Op al onze scholen wordt nu met een methode gewerkt voor sociaal-emotionele ontwikkeling of wordt deze ingevoerd (Zien). Op scholen waar extra zorg ten aanzien van dit onderwerp noodzakelijk bleek, heeft men de Kanjertraining ingezet. Kinderen motiveren, zorgen dat zij een goed zelfbeeld ontwikkelen en met plezier naar school gaan, is de opdracht waar onze leerkrachten dagelijks aan werken. Personeel In 2012 hebben we te maken gekregen met zowel vrijwillige als verplichte mobiliteit. Als gevolg van terugloop van leerlingen is een aantal leerkrachten verplicht van school verplaatst. Dankzij een zorgvuldige procedure en een open houding van de betrokken scholen is dit proces succesvol verlopen. In het kader van het beleid rond vrijwillige mobiliteit heeft daarnaast nog een aantal medewerkers vrijwillig de overstap naar een andere school gemaakt. Door goede monitoring op het gebied van Personeel en Organisatie zijn geen gedwongen ontslagen gevallen o.a. door plaatsing van medewerkers in de banenpool en niet verlengen van tijdelijke contracten.

5 Om meer loopbaanperspectief te bieden aan de medewerkers is wederom een aantal medewerkers in de LB-functie benoemd. In relatie tot de functiemix is in 2012 het functiehuis van De Waarden verder ingevuld. Op drie scholen is een nieuwe directeur benoemd. Twee directeuren vervulden reeds een directeursfunctie op een school van De Waarden. Eén directeur is voortgekomen uit de kweekvijver van de stichting. Het ziekteverzuim is dit jaar weliswaar gestegen, maar met een percentage van 6,41 % blijven we nog net onder het landelijk gemiddelde. Er is geen analyse van dit cijfer naar de oorzaak van de ziektemeldingen gemaakt. We vinden het belangrijk te weten wat het aandeel werkgerelateerde ziektegevallen is, zodat we hierop beter kunnen gaan sturen. In 2013 zullen we die analyse wel maken. Huisvesting In het kader van de onderwijskundige vernieuwingen is op De Hoeksteen een uitbreiding gerealiseerd. Op een aantal scholen is geïnvesteerd in de veiligheid en het binnenklimaat. Op bijna alle scholen voldoet het binnenklimaat aan de eisen van de overheid. Een asbestonderzoek is op de scholen uitgevoerd en in de loop van 2013 wordt waar nodig een sanering uitgevoerd, waarvoor de gemeente de middelen beschikbaar stelt. Nieuwbouw van De Neerhof is opnieuw uitgesteld als gevolg van financiële problemen bij De Roef ( KDV, PSZ en BSO), die partner is in het project. In Lage Zwaluwe is de nieuw-/verbouw van brede school De Schoof afgerond. De participerende scholen t Rietland en Willibrordus zijn een fusietraject opgestart, dat in het voorjaar 2013 wordt afgerond en moet leiden tot een daadwerkelijke fusie op 1 augustus Voor Lage Zwaluwe een zeer positieve ontwikkeling. Er ontstaat daar een sterke basisschool van ongeveer 350 leerlingen, die met de samenwerkende partners in de MFA de brede schoolgedachte prima kan gaan waarmaken. Financiën In financiële zin is 2012 een positief jaar te noemen. In de begroting was rekening gehouden met een klein negatief exploitatieresultaat. Middels stevige financiële bewaking, intensieve monitoring én dankzij de inzet van velen is het jaar met een positief resultaat van ruim ,- afgesloten. Ook de komende jaren zal het noodzakelijk blijven alert te zijn op de kosten. Dit doen wij door keuzes te maken: investeren daar waar het moet en nalaten waar het niet noodzakelijk is. Naast behaalde resultaten en opbrengsten blijft op een aantal terreinen extra inspanning en alertheid nodig, omdat we onze doelen (nog) niet behaalden. Zo zullen we in 2013 onder andere inzetten op: - verhoging van de leeropbrengsten in het algemeen en op een aantal scholen in het bijzonder; - versterking van de zorg en kwaliteit op de scholen. Inspectierapporten geven aan dat met name op deze indicatoren nog winst is te behalen; - onderzoek naar schaalvoordeel door een gezamenlijk inkoopbeleid; - samenwerking tussen scholen om expertise breder dan de eigen school in te zetten. (Opzet trainingscentrum De Waarden); - risico s voor de stichting in beeld brengen. Samenvattend kan worden gesteld dat we, als College van Bestuur, positief kunnen terugkijken op Het komend jaar zetten we de lijn van samen verantwoordelijk voor het resultaat en het borgen van de kwaliteit voort. Jaarverslag 05 Stichting De Waarden

6

7 Hoofdstuk 1 De Waarden

8 1.1 Algemeen 1.2 Bestuur en Toezicht Stichting De Waarden is een zelfstandige stichting met 20 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Oostflakkee. De naam De Waarden refereert aan de christelijke grondslag van de stichting waarin de christelijke waarden centraal staan, aan het gebied waarin de scholen zijn gesitueerd (waarden zijn natte, vaak onder water staande gebieden) en het oud-nederlandse woord ward (=behoeder, beschermer). De Waarden streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het basis- en speciaal onderwijs door de bundeling van kennis, ervaring, bewaking en regulering. Dit geldt ook voor de identiteit, financiën en ICT. De Waarden hanteert duidelijke en korte communicatielijnen om dat streven te realiseren. Het College van Bestuur van De Waarden heeft rechtstreekse lijnen met de schooldirecteuren en wordt ondersteund door een aantal beleidsmedewerkers, een stafbureau en onderwijsbureau OSG te Rotterdam. De kernactiviteiten van De Waarden zijn: het zorgdragen voor kwaliteitsonderwijs, dat uitgaat van verschillen tussen leerlingen; het aanbieden van verschillende onderwijsconcepten; het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor medewerkers binnen het door De Waarden geformuleerde strategisch beleidsplan. De samenstelling van het College van Bestuur van De Waarden is als volgt: Dhr. W.E.J. Aper, voorzitter College van Bestuur; Dhr. C.M. van der Slikke, lid College van Bestuur. In het verslagjaar 2012 zijn de volgende (beleids-)stukken/ onderwerpen en rapportages door het College van Bestuur besproken en/of vastgesteld: Bestuursformatieplan ; Zorgplan ; Jaarrekening 2011; Financiële kwartaaloverzichten; Rapportage 1e halfjaar 2012; Jaarplan 2013; (Meerjaren) Begroting 2013; Formatie ; Protocol attenties; Protocol schorsen en verwijderen; Gesprekkencyclus leerkrachten; Regeling beoordelingsgesprekken; Regeling functioneren en beoordelen directeuren; Uitwerking bestuursakkoord; Beleid vergoeding LIO-stagiaires; Beleid MT-toelage; Mobiliteitsplan; Functiebouwwerk; Fusierapport t Rietland en Willibrordus; Vakantierooster ; Kwaliteitskaart identiteit; Nieuw te vormen Samenwerkingsverband Roosendaal; Diverse inspectierapporten. Voornoemde (beleids-)stukken en rapportages zijn tevens besproken met de Raad van Toezicht en voor zover van toepassing ook goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

9 De Raad van Toezicht van Stichting De Waarden bestond op 31 december 2012 uit de volgende personen: De heer A. Visser, voorzitter De heer A. Verdoorn, vicevoorzitter De heer J. IJzermans, lid Mevrouw L. Schalk, lid Mevrouw M. van Goch, lid De heer P. Verburgh, lid De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2012 vijf keer vergaderd. In 2012 was de focus van de Raad van Toezicht (RvT) vooral gericht op de activiteiten van het College van Bestuur om de financiën van de stichting verder in control te brengen. Daarnaast speelde het in beeld brengen van de opbrengsten op het gebied van onderwijskwaliteit d.m.v. managementrapportages een belangrijke rol. Hierbij werden d.m.v. een informatiecyclus afspraken over de informatiebehoefte van de Raad van Toezicht gemaakt. De auditcommissie bestond in 2012 uit twee leden, te weten mevrouw L. Schalk en de heer J. IJzermans. De auditcommissie heeft in 2012 vijf keer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken: - de financiële resultaten van ieder kwartaal 2012 vergeleken met het geldende budget; - de resultaten, de jaarrekening en het jaarverslag 2011; - de begroting Doelstellingen van de auditcommissie zijn onder andere het verbeteren van de financial control van de organisatie en het adviseren van de RvT in dat kader kan als een succesvol jaar worden bestempeld: - De financiële doelstellingen, zowel wat betreft de winst- en verliesrekening (W&V) als de balans zijn gehaald; - de afwijkingen van de individuele W&V posten waren soms te groot, hetgeen met name te maken had met foute budget interpretaties door OSG (2012 was het eerste jaar waarvoor OSG ook het budget heeft samengesteld); verbeteringen zijn doorgevoerd; - er is inzicht ontstaan in de kosten controle per school; - de financiële verantwoording systematiek ten aanzien van materiële in stand houding is succesvol gewijzigd, hetgeen zal leiden tot een beter kosten bewust zijn. De doelstellingen voor 2013 zullen bestaan uit het verder in control komen van de organisatie met slechts geringe afwijking op indivi- Jaarverslag 09 Stichting De Waarden

10 duele W&V posten en verdere professionalisering van de samenwerking met OSG. De RvT gaf haar goedkeuring over de jaarrekening 2011, de meerjaren begroting , het Bestuursformatieplan en het mobiliteitsplan. De begroting 2012, de begroting 2013 en het jaarplan 2013 zijn goedgekeurd. Tevens gaf de Raad van Toezicht het College van Bestuur haar formele goedkeuring over te gaan tot een fusie tussen basisschool t Rietland en de Willibrordusschool te Lage Zwaluwe. 1.3 Code Goed Onderwijs, Goed Bestuur Het toezien op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en code voor goed bestuur vormt één van de onderwerpen van de inhoud van het wettelijk voorgeschreven interne toezicht. Artikel 17c. lid 1 luidt als volgt: De interne toezichthouder of het intern toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De toezichthouder of het toezichthoudend orgaan is ten minste belast met: a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school; b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, onderdeel a, en de afwijkingen van die code; c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet; d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan, en e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door het College van Bestuur naleven van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur. 1.4 Medezeggenschap De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van de 21 scholen. Alle medezeggenschapsraden van de scholen vaardigden in 2012 een lid af voor de GMR. De scholen zijn gekoppeld en per scholenkoppel wordt er een personeels- en een oudervertegenwoordiging afgevaardigd. Een GMR-jaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. De GMR heeft in 2012 acht maal vergaderd waarvan één vergadering geheel in het teken stond van het mobiliteitsbeleidsplan. In februari 2012 heeft een basiscursus (G)MR plaatsgehad. In mei en juni 2012 heeft een tweetal verdiepingscursussen plaatsgevonden met als onderwerpen Invoering continurooster, De (G)MR en zijn relatie met ouders en personeel en Benutten van sterke en opvangen van zwakke kanten van een (G)MR. De leden van de agendacommissie (voorzitter, vice-voorzitter en een lid) bespreken 2 weken voorafgaand aan een GMR-vergadering de te behandelen onderwerpen met de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft elke GMR-vergadering bijgewoond. Voor bepaalde onderwerpen heeft eveneens een aantal stafleden van Stichting De Waarden aan de GMRvergaderingen deelgenomen. Er zijn werkgroepen ingesteld voor de behandeling van specifieke onderwerpen. De werkgroepen brengen verslag uit van hun bevindingen aan de overige GMR-leden en geven adviesstemming af. De werkgroepen zijn: Identiteit, Personeel & Organisatie, Onderwijs en Financiën. Aan de

11 werkgroep Financiën zijn tevens een 2-tal adviseurs toegevoegd die geen GMR-lid (meer) zijn. In het verslagjaar 2012 zijn de volgende beleidsstukken/ onderwerpen ter instemming respectievelijk advies voorgelegd aan de GMR: a) GMR-statuut; b) Mobiliteitsbeleidsplan; c) Vakantierooster ; d) Begrotingen 2012 van Stichting De Waarden en Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Moerdijk; e) Zorgplan ; f) GMR-jaarverslag ; g) Bestuursformatieplan ; h) Regeling beoordelingsgesprekken; i) Regeling functioneren en beoordelen directeuren; j) Beleidsvoorstel Overschotten/Tekorten exploitaties scholen; k) Kwaliteitskaart Identiteit; Belangrijke onderwerpen die in de GMR ter informatie en/ of ter voorbereiding de revue zijn gepasseerd, zijn: h) Jaarverslagen 2011 van Stichting De Waarden en Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Moerdijk; i) Stand van zaken Bestuursakkoord; j) Verkort jaarverslag 2011; k) Analyse verwijspercentages; l) Passend Onderwijs; m) Evaluatie mobiliteitsbeleidsplan; n) Vermindering PABO-gelden; o) Functiebouwwerk/functiemix; 1.5 Ondersteuning De Waarden had in 2012 een stafbureau, die op 31 december 2012 uit de volgende medewerk(st)ers bestond: Mw. L. Lijmbach, bestuurssecretaresse; Mw. M. Mak, stafmedewerker personeel & organisatie; Dhr. J. Vos, beleidsmedewerker onderwijs en opleiding, tevens coördinator Samenwerkingsverband; Dhr. C. Wouters, beleidsmedewerker ICT; Mw. K. van den Boom, secretaresse; Mw M. Haverkamp, financieel medewerkster; Mw. N. Smit, administratief medewerker. a) Stand van zaken nieuw te vormen samenwerkingsverband; b) Vacatures binnen de Raad van Toezicht; c) Toelichting door Axum op het functiebouwwerk binnen Stichting De Waarden; d) Jaarplan 2012; e) Verzuimbeleid; f) Evaluatie van het Zorgplan ; g) Risico Inventarisatie & Evaluatie / Plan van aanpak; Het kantoor van De Waarden is gevestigd aan de Kristallaan 1 te Zevenbergen. Het kantoor is als volgt te bereiken: Telefoon : ; Jaarverslag 11 Stichting De Waarden

12 1.6 Scholen In 2012 vielen eenentwintig scholen voor primair onderwijs onder de verantwoordelijkheid van De Waarden. Daarvan is er één school voor speciaal basisonderwijs, te weten: Het Palet. Het aantal leerlingen per school op de teldatum van 1 oktober 2012 kan als volgt worden gespecificeerd; School Achtsprong Arenberg Bastion Hoeksteen Juliana Kennedy Klaverhoek Kompas Maria Molenvliet Neerhof Palet Regenboog Rietland Rietvest Ruigenhil Schittering Singel Toren Willibrordus Zwingelspaan Totaal St. De Waarden

13 Jaarverslag 13 Stichting De Waarden

14 1.7 Klachten Ten aanzien van de klachten maakt stichting De Waarden gebruik van het model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs per 01 augustus Tevens maakt het bestuur gebruik van een externe vertrouwenspersoon en heeft zij op schoolniveau contactpersonen aangesteld. In het verslagjaar zijn vijftien formele klachten bij het College van Bestuur ingediend. Een viertal klachten had betrekking op de groepsindeling van een drietal scholen. Twee van de vier klachten zijn door de Landelijke Klachtencommissie in behandeling geweest. In beide gevallen heeft de klachtencommissie Stichting De Waarden in het gelijk gesteld. Een tweetal klachten had betrekking op de formatie van de scholen. De overige klachten waren uiteenlopend van aard, te weten: Vorming van combinatieklassen als gevolg van de formatietoedeling; Overname rugzakje door andere school binnen de stichting; Toelating Breinklas; Begroting 2012; Begeleiding van leerling; Bapo-opname medewerker; Functiebeschrijving medewerker; Situatie schoolplein; Lestijdenwijziging. Daar waar nodig zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan. Op alle klachten heeft het College van Bestuur schriftelijk gereageerd. Alle klachten kunnen als afgehandeld worden beschouwd.

15 Hoofdstuk 2 Kernactiviteiten Jaarverslag 15 Stichting De Waarden

16 2.1 Missie en visie Onze missie vormt de basis voor de activiteiten van De Waarden. De missie van De Waarden is als volgt geformuleerd: Stichting De Waarden wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn die vanuit de christelijke grondslag aan kinderen en personeelsleden een veilige en inspirerende werk- en leeromgeving biedt. De missie van onze organisatie is verwoord in ons mission statement : De Waarden: Kracht in onderwijs De stichting dient te excelleren in zorgzaamheid en dat dienen we op elk niveau in de organisatie terug te zien. Daarbij is het begrip rentmeesterschap de centrale waarde. Het betekent naast verantwoordelijkheid nemen voor degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd ook verantwoording afleggen. Daarbij handelen we vanuit onze christelijke traditie. Het College van Bestuur, schooldirecties en leerkrachten leggen, zowelin - als extern, verantwoording af over de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs. Intern aan de Raad van Toelicht, GMR en de ouders, extern aan de overheid als subsidiegever en aan de maatschappelijke omgeving. Onze visie omvat een duidelijke ambitie. Het geeft aan wat we willen bereiken en welke kritische succesfactoren daarbij van belang zijn. In die visie willen wij een stichting zijn die kwalitatief goed onderwijs biedt, waarin de mogelijkheden van eenieder zo volledig mogelijk worden ontplooid d.w.z. goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor een optimale ontwikkeling van iedere leerling en dat alles in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. We richten ons onderwijs zo in dat er voor iedereen ruimte wordt geboden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het onderwijs op onze scholen. De scholen van Stichting De Waarden staan midden in de samenleving en hebben een duidelijke verbondenheid met de omgeving, werken daarmee samen en staan open voor toekomstige ontwikkelingen, zoals deelname aan wijkactiviteiten, muziekprojecten met verenigingen, projecten met ouderen). 2.2 Identiteit Stichting De Waarden wil uitgaan van christelijke waarden. Elke school heeft een eigen traditie en ontwikkeling. De eigenheid van elke school wordt door de bestuurlijke kaders voor identiteitsontwikkeling ondersteund door een identiteitsbegeleider. Elke school verheldert de eigen identiteit en neemt er verantwoordelijkheid voor. Hierbij denkt het bestuur onder meer aan godsdienstonderwijs, vieringen, pedagogische omgang, contact met geloofsgemeenschappen. In 2012 is op stichtingsniveau een kwaliteitskaart Identiteit ontwikkeld. Deze wordt in 2013 ingevuld. De acties die daaruit voortvloeien, worden in de jaarplannen van iedere school opgenomen.

17 2.3 Beleidsontwikkeling De dagelijkse verantwoordelijkheid berust bij het College van Bestuur. Zij stuurt op de realisatie van de doelstellingen, de onderwijsontwikkeling van elke school en draagt zorg voor synergie binnen De Waarden. Voor professionele beleidsvorming en uitvoering wordt het College van Bestuur ondersteund door een stafbureau en door de directeuren van de stichting (elke directeur heeft zitting in een beleidswerkgroep). Stichting De Waarden is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 21 scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Oostflakkee. Alle scholen voldoen aan het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Dat is op zich reden voor tevredenheid, maar het College van Bestuur wil de kwaliteit van het onderwijs nu en ook in de toekomst zeker nog verbeteren. Het is ook de opdracht (het realiseren van Passend Onderwijs) die de maatschappij (de overheid) het bestuur heeft gegeven en het antwoord daarop dient door Stichting De Waarden zelf te worden geformuleerd. Het strategische beleidsplan voor de jaren 2009 tot en met 2013, is de leidraad voor de richting van de ontwikkeling die de scholen van de stichting zullen doormaken. Waar staat de stichting in 2013 en welke doelen streven we na? Wat wordt concreet gerealiseerd om die doelen te bereiken? Het strategische beleidsplan richt zich in eerste instantie op het niveau van de totale organisatie. Daarnaast zijn er doelen die hun uitwerking op schoolniveau krijgen en dan zijn het vooral de directeuren die verantwoordelijk zijn voor de invulling en vormgeving ervan. Daarbij krijgen de scholen de ruimte om binnen de kaders van het strategisch beleid invulling te geven aan hun specifieke schoolprofiel, zoals meervoudige intelligentie (De Schittering), ICT (Het Bastion) of specialisme op zorg (De Toren). Het past bij het uitgangspunt van Stichting De Waarden dat de scholen kunnen bepalen hoe zij daar vorm aan geven. Jaarverslag 17 Stichting De Waarden

18

19 Hoofdstuk 3 Onderwijs Jaarverslag 19 Stichting De Waarden

20 3.1 Onderwijskundig Beleid 3.3 Bestuur en scholen in gesprek Het onderwijskundige beleid werd binnen de kaders van het strategisch beleid door de scholen in hun jaarplannen uitgewerkt. Keuzes die vanuit het strategisch beleid zijn gemaakt: de brede kwaliteitsschool, kwaliteitszorg waaronder invoering Integraal en collegiale visitaties, competentieontwikkeling en professionalisering t.a.v. de brede kwaliteitsschool, profilering van de christelijke identiteit, de brede school en ict als integraal onderdeel van het onderwijs. In 2012 zijn 4 voortgangsgesprekken door het College van Bestuur met de directeur van de school gehouden. In deze gesprekken kwamen de verschillende plannen en evaluaties van de scholen alsook de huisvesting & financiën aan de orde en werden kengetallen besproken van de inspectie en de opbrengsten. Ook werd gekeken naar de ontwikkeling van de groepsplannen, het ontwikkelingsperspectief, de gesprekkencyclus, het ziekteverzuim en de deelnamepercentages. 3.2 Werkgroep Onderwijs & Kwaliteit Binnen Stichting De Waarden wordt de beleidsvoorbereiding door de verschillende werkgroepen gedaan. De werkgroep Onderwijs en Kwaliteit heeft in 2012 gewerkt aan de uitwerking van het bestuursakkoord voor de stichting. De streefdoelen van het bestuursakkoord zijn vertaald naar doelen, minimumdoelen en tussendoelen voor Stichting De Waarden. Met ondersteuning van een klankbordgroep werd er ook een voorstel uitgewerkt voor een bovenschools professionaliseringsaanbod. In dit kader werd er gestart met een invoeringstraject voor flitsbezoeken en deden drie scholen mee aan de gedragscan, een traject gedragsmanagement. Voor de scholen is een powerpointpresentatie gemaakt, waarin informatie over het bestuursakkoord is verwerkt. Daarnaast is er een kwaliteitskaart ontwikkeld voor de collegiale consultatie. De kwaliteitskaart Onderwijsleerproces werd ge-audit d.m.v. collegiale visitatie en geanalyseerd en vergeleken met de inspectierapporten. De collegiale visitatie scoorde gemiddeld 0,1 lager dan het inspectierapport. Als uitgangspunt voor het profiel van de brede zorgschool zijn met name die indicatoren van de inspectie genomen die onderscheidend waren voor een sterke school. 3.4 Invoering van Parnassys en het Integraal Kwaliteits Managementsysteem Door de invoering van de applicatie Parnassys vindt nu via een bovenschoolse module de monitoring van de opbrengsten plaats. In zijn 9 scholen gestart met de invoering van Integraal, een instrument voor kwaliteitszorg, waaruit tevens adequate managementinformatie kan worden gegenereerd. Deze sluit aan op het leerlingvolgsysteem van Parnassys. De pilotscholen hebben de cockpit zoveel mogelijk gevuld. In 2012 zijn de volgscholen ingestapt. Zij hebben de basisvragenlijsten ingevuld en de cockpit verder gevuld. In 2013 zullen de volgscholen een workshop van de pilotscholen over schoolontwikkeling en de personeelsmodule ontvangen. 3.5 Excellentieproject In het schooljaar hebben 7 scholen zich aangesloten bij de 9 pilotscholen van het Excellentieproject van Stichting De Waarden. In schooljaar zijn nog

21 twee scholen ingestapt. Dit project wordt vanuit het ministerie gesubsidieerd. Samen met Bazalt wordt er gewerkt aan Brainbased Learning en hoog- en meerbegaafdheid. In 2012 is verder gewerkt aan de invoering van het protocol hoogbegaafdheid, zijn de toelatingscriteria voor de bovenschoolse plusklas De Breinklas aangescherpt en is levelwerk aangeschaft en ingevoerd. De breinklas is uitgebreid naar 3 ochtenden. Hoog- en meerbegaafde kinderen worden hier extra uitgedaagd door te werken aan projecten en ander verrijkende onderdelen zoals filosoferen en het leren van een vreemde taal. Ook is er een studiemiddag voor de nieuwe scholen geweest en zijn er workshops door de pilotscholen gegeven. De scholen ontwikkelen een gepast aanbod voor hun excellente leerlingen door te compacten en te verrijken met behulp van extra materialen (zoals levelwerk). 3.6 WSNS Moerdijk 3.7 Opleiden in de school In 2012 werd samengewerkt met Hogeschool INHOLLAND en Hogeschool Avans. Begin schooljaar waren er 22 studenten. De Hogeschool INHOLLAND leverde ongeveer 16 studenten. Er werden 10 LIO ers geplaatst. De studenten worden begeleid door twee bovenschoolse coaches en door de interne coach van de school. 3.8 Inspectie In 2012 heeft de inspectie aan 5 scholen een bezoek gebracht. Alle scholen haalden een basisarrangement. Binnen Stichting De Waarden waren er in 2011 negentien scholen met een basisarrangement en twee scholen met een zwak arrangement (sterk verbeterde school). Begin 2012 haalden ook deze 2 scholen weer een basisarrangement. In 2012 maakten 20 scholen waaronder SBO Het Palet deel uit van het Samenwerkingsverband Moerdijk. Basisschool De Achtsprong uit Achthuizen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee. Op 1 oktober 2012 was het deelnamepercentage voor de scholen van Stichting De Waarden 2,85%. Dit betekent een dalende trend. Met grensverkeer en overige instroom is dit 4,60%. De scholen werken aan de invoering van de 1-zorgroute. Zij werken handelingsgericht en aan de verbetering en/of uitbreiding van de groepsoverzichten en groepsplannen. Ook is er een training voor IB ers geweest voor de meldcode huiselijk geweld en seksuele intimidatie. Een concept protocol meldcode is opgesteld. Jaarverslag 21 Stichting De Waarden

22 3.9 Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Stichting De Waarden vindt de inzet van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) belangrijk. Om de ontwikkeling en implementatie van ICT op haar scholen te stimuleren hebben zij een ICT-beleidsmedewerker in dienst. Ook heeft de stichting een werkgroep ICT. De werkgroep kwam in keer bijeen. De werkgroep heeft het afgelopen jaar samen met de beleidsmedewerker gewerkt aan het verder ten uitvoer brengen van het bovenschools ICTbeleidsplan. Zo heeft elke school nu een ICT-schoolcontactpersoon. De belangrijkste taak van deze contactpersonen is het bevorderen van het ICT-gebruik op zijn/haar school. Alle ICTcontactpersonen komen drie keer per jaar bijeen. De Waardendag stond in 2012 geheel in het teken van ICT. Recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn deze dag aan bod gekomen. Reeds in 2010 heeft de werkgroep beleid ontwikkeld om kwalitatief goed ICT-onderwijs op de scholen te waarborgen d.m.v. het zogenaamde basispakket ICT. Het basispakket ICT voorziet erin dat alle scholen de beschikking hebben over kwalitatief goede ICT-materialen. In dit kader is een aantal scholen in 2012 voorzien van nieuwe hardware. Alle scholen binnen De Waarden hebben minimaal een computerverhouding van 1 op 6 leerlingen en alle klassen zijn voorzien van een digibord. De groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over een Activboard met beamer en de groepen 1/2 een zogenaamde Touchscreen. De scholen hebben professionele netwerken die op afstand door Skool Automatisering uit Eindhoven worden beheerd. Alle scholen werken met het leerlingadministratie- en leerlingenvolgsysteem Parnassys. Met de bovenschoolse module heeft het College van Bestuur inzage in de vorderingen van de scholen.

23 Hoofdstuk 4 Personeel Jaarverslag 23 Stichting De Waarden

24 4.1 Personeel Opbouw personeelsbestand in aantallen naar leeftijd en functie Directeur Oop Op Totaal Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage ,85% 3 1,15% 5 1,49% ,77% 76 29,23% 79 23,51% ,50% 12 23,08% 58 22,31% 73 21,73% ,00% 26 50,00% 61 23,46% 93 27,68% ,00% 5 9,62% 44 16,92% 61 18,15% ,50% 4 7,69% 18 6,92% 25 7,44% Som ,00% ,00% ,00% ,00% Opbouw personeelsbestand in bruto factoren naar leeftijd en functie Directeur Oop Op Totaal Factor Percentage Factor Percentage Factor Percentage Factor Percentage ,922 4,59% 0,822 0,45% 1,745 0,77% ,191 5,92% 58,619 32,11% 32,720 26,54% ,296 10,10% 5,124 25,48% 36,641 20,07% 29,088 19,55% ,922 26,07% 9,648 47,97% 42,531 23,30% 37,974 25,78% ,500 50,62% 1,506 7,49% 31,621 17,32% 23,924 19,80% ,000 13,21% 1,719 8,55% 12,307 6,74% 8,565 7,55% Som 22, ,00% 20, ,00% 182, ,00% 225, ,00% Opbouw personeelsbestand in aantallen naar leeftijd en geslacht Man Vrouw Totaal Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage ,77% 5 1,49% ,26% 74 26,24% 79 23,51% ,11% 67 23,76% 73 21,73% ,37% 82 29,08% 93 27,68% ,04% 41 14,54% 61 18,15% ,22% 13 4,61% 25 7,44% Som ,00% ,00% ,00% Oop = Onderwijs ondersteunend personeel Op = Onderwijzend personeel

25 4.2 Ziekteverzuim Stichtingsniveau Ziekteverzuimpercentage 6,58% 5,85% 4,46% 6,41% Ziekmeldingsfrequentie 1,14 1,18 1,05 1,19 Gemiddelde verzuimduur 20,41 18,49 15,26 19,55 Bovenstaande ziekteverzuimgegevens omvatten zowel directie, onderwijzend - als onderwijs ondersteunend personeel. Het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel (inclusief directie) in het primair onderwijs is gestegen van 6,14 procent in 2011 naar 6,51 procent in Stichting De Waarden blijft met 6,41% nog wel onder dit landelijk gemiddelde. De meldingsfrequentie (1,03 ziekmeldingen) voor het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel bleef in 2012 vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Stichting De Waarden zit hier met een meldingsfrequentie van 1,19 boven. De gemiddelde duur van het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen, terwijl het in de jaren daarvoor een licht dalende trend liet zien. Voor het primair onderwijs als geheel is de gemiddelde ziekteverzuimduur bijna negentien dagen. Bij Stichting De Waarden is de gemiddelde duur van het verzuim 19,55. Aan de hand van het overzicht per leeftijdscategorie blijkt dat dit hogere gemiddelde met name door een aantal langdurige verzuimtrajecten bij medewerkers in de leeftijd vanaf 60 jaar wordt veroorzaakt. De mensen in deze trajecten worden zorgvuldig begeleid. Overigens zijn de kosten voor de Stichting grotendeels weer terug te vorderen via het Vervangingsfonds. 4.3 Functiemix De afspraken in het Convenant Leerkracht om de positie van de onderwijssector op de arbeidsmarkt te verstevigen, brengt veel veranderingen met zich mee. Scholen krijgen extra middelen om leraren in hogere salarisschalen te belonen. Gekoppeld aan deze investering zijn doelstellingen voor de zogenaamde Functiemix afgesproken. 4.4 lnvulling functiemix Stichting De Waarden In het kader van de functiemix is Stichting De Waarden een aantal jaren geleden gestart met de sollicitatierondes voor de functie van leraar basisonderwijs LB. Met instemming van de GMR is er voor gekozen om de invulling op schoolniveau te laten plaatsvinden d.w.z. dat de vacatures voor een LB-functie per school zijn uitgezet. Tevens is met instemming van de P(G)MR besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de LC-functies budgettair neutraal om te zetten in extra LB-functies. Hierbij wordt de volgende berekening gehanteerd: 1% LC-functies kan budgettair neutraal worden omgezet in 3% LB-functies en 2% LC-functies kan budgettair neutraal worden omgezet in 6% LB-functies. Jaarverslag 25 Stichting De Waarden

26 Tot op heden zijn 22,8337 fte benoemd in een LB-functie. Dit is 15,6% van het totaal aantal fte s van de LA-leerkrachten (146,5161 fte). Het tussendoel voor 2012, zijnde 24% op bestuursniveau, is nog niet gehaald. Het voornemen is om in 2013 een inhaalslag te maken maar het lijkt al zeker dat het realiseren van 32% op bestuursniveau en 24% op schoolniveau niet zal worden bereikt. Net als voor het reguliere basisonderwijs zijn er voor het speciaal basisonderwijs in de CAO-PO sleutels opgenomen waarmee zowel op bestuurs- als schoolniveau kan worden berekend hoeveel formatieplaatsen LC bij scholen voor SBO op grond van de percentages jaarlijks ontstaan. Bij toepassing van de sleutels op bestuursniveau kan het voorkomen dat er een (zeer) kleine formatieruimte LC ontstaat. De PO Raad en de vakbonden hebben daarom afgesproken dat de schoolbesturen waar op bestuursniveau in 2010 een formatieruimte LC ontstaat kleiner dan een werktijdfactor 1 mogen afwijken van het percentage en pas in 2011 voor het eerst verplicht zijn het percentage van 6% LC te realiseren. In 2014 zijn alle besturen verplicht te voldoen aan het percentage op bestuursniveau (14%). Dit betekent concreet dat besturen in het speciaal (basis) onderwijs met een lerarenformatie kleiner dan 33 1/3 fte pas in 2011 verplicht zijn te voldoen aan de percentages op bestuursniveau. Voor 2012 geldt dat er 8% op bestuurs- en schoolniveau moet worden gehaald. Tot nog toe is één personeelslid van SBO Het Palet met wtf 0,6240 benoemd in een LC-functie. Dit komt overeen met een percentage van 4,5%. 4.5 Functiebouwwerk In het schooljaar is verder gegaan met het inrichten van het functiehuis van Stichting De Waarden. Ook worden de meeste functies opnieuw beschreven om deze beter aan te laten sluiten bij de missie, visie en strategie van de stichting. De doelstelling is om de afronding van het functiehuis aan het einde van schooljaar gereed te hebben. 4.6 Wisseling directiefuncties Het kalenderjaar 2012 kende 3 wisselingen in de schooldirecties. Op De Schittering te Hoge Zwaluwe en De Arenberg in Zevenbergen is de vacature door een interne verschuiving van 2 directeuren ingevuld. Op De Achtsprong in Achthuizen is de vacature door een medewerker uit het eigen kweekvijvertraject benoemd. In 2012 werkten op de 21 scholen twaalf mannelijke en vijf vrouwelijke directeuren. 4.7 Mobiliteit Stichting De Waarden wil haar werknemers voldoende uitdaging bieden om de persoonlijke professionaliteit te blijven ontwikkelen. Daarvoor zal de stichting zich moeten ontwikkelen tot een flexibele arbeidsorganisatie met optimale doorgroeimogelijkheden voor het personeel. Dit moet in de scholen gestalte krijgen door per school de best mogelijke personeelssamenstelling te realiseren waarin personeelsleden hun ambities kunnen realiseren en maximaal worden uitgedaagd om hun professionaliteit op peil te houden en te verhogen.

27 Omdat mobiliteit het loopbaanperspectief van het personeel kan verbeteren, biedt Stichting De Waarden de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijwillige mobiliteit. Daarnaast is Stichting De Waarden verantwoordelijk voor het aanbieden van werk en het garanderen van werkgelegenheid. Het bieden van passende werkgelegenheid is gebaat bij mobiliteit omdat flexibeler kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de scholen. Samengevat zijn er voor Stichting De Waarden vier belangrijke redenen om personele mobiliteit te bevorderen: Handhaving en ontwikkeling van de kwaliteit van het geboden onderwijs in een zich steeds veranderende omgeving. Zorgen voor behoud van plezier en uitdaging in het werk om zodoende verzuim en productiviteitsverlies te voorkomen. Voorkomen van werkloosheid bij terugloop van het aantal formatieplaatsen. Deskundigheid van medewerkers effectief inzetten in de organisatie. Bovengenoemde uitgangspunten zijn in het najaar van 2011 vastgelegd in een nieuw mobiliteitsbeleidsplan voor Stichting De Waarden. In 2012 is aan zowel de vrijwillige als de verplichte mobiliteit conform dit plan uitvoering gegeven. Jaarverslag 27 Stichting De Waarden

28

29 Hoofdstuk 5 Huisvesting Jaarverslag 29 Stichting De Waarden

30 5.1 Algemeen De stichting heeft op het gebied van huisvesting te maken met drie gemeentebesturen, te weten: de gemeente Drimmelen, de gemeente Moerdijk en de gemeente Oost- Flakkee. Onder de gemeente Drimmelen vallen drie scholen: De Schittering te Hooge Zwaluwe, de Willibrordus en t Rietland te Lage Zwaluwe. De Achtsprong valt onder de gemeente Oost-Flakkee; De overige scholen vallen onder de gemeente Moerdijk. Eind 2011 is besloten de dotatie onderhoud ten goede te laten komen aan de personele pot; Dit heeft tot gevolg gehad dat er een uitvoeringsarm jaar op het gebied van huisvesting is geweest. Waar nodig zijn urgente zaken opgepakt. In het verslagjaar 2012 zijn de volgende (verbouw-/)nieuwbouwprojecten aan de orde geweest: De Regenboog te Zevenbergen: in 2009, 2010 en 2011 zijn tal van gesprekken gevoerd welke hebben geleid tot nieuwbouw. Het betreft hier een basisschool met tien klaslokalen. Tot eind juni 2013 vertoeft de hele schoolbevolking in een moderne interim-locatie gehuisvest op het Evenemententerrein. De nieuwe school aan de Lindonk 41 is medio mei 2013 opgeleverd. De Neerhof te Zevenbergen: In 2010 zijn, in samenwerking met De Brabantse Waard en de architect, de plannen geconcretiseerd om te komen tot nieuwbouw van De Neerhof in Bosselaar-Zuid. Na een gunstige aanbesteding is het nog steeds stil op het bouwterrein vanwege de crisis op de woningbouwmarkt en bij de kinderdagverblijven. Na de bouwvak in 2013 wordt een start van de nieuwbouw verwacht. De Schittering te Hooge Zwaluwe: medio 2010 is de school gerealiseerd. In 2011 zijn nog tal van zaken afgewerkt. De vloerbedekking is in 2012 opnieuw aangepakt alsook het schoolplein. Er wordt nog naarstig gezocht naar een oplossing voor de fine-tuning van de installatie voor warmte en koude opslag (WKO) en de balans-ventilatie. De Willibrordus / t Rietland te Lage Zwaluwe: de realisatie van een brede school eind 2011/begin 2012 is een feit. Ook Thebe (zorg-instelling), Theek5 (bibliotheek) & De Roef (kinderdagverblijf) zijn inmiddels in dit gebouw gehuisvest. In 2012 is uitvoering gegeven aan een aantal maatregelen in het kader van de brandveiligheid bij De Toren, Arenberg, Juliana-Kennedy en de Rietvest. In 2012 heeft de gemeente Moerdijk besloten dat een school subsidie kan aanvragen indien het schoolplein langer open blijft voor de spelende jeugd uit de omgeving. Inmiddels is er een bedrag van aan De Singel en de Kennedy-Julianaschool verstrekt. In 2012 hebben alle scholen van 1994 en ouder een asbestonderzoek gehad, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Op geen enkele school is er gevaar voor de gezondheid geconstateerd. Echter, in samenspraak met de gemeente zal er op termijn een asbestsanering plaatsvinden. In 2012 is een tweetal Meerjaren Onderhouds Plannen (M.O.P.) voor de nieuwe brede school in Lage Zwaluwe en De Achtsprong in Achthuizen opgesteld. Er is een aantal reparaties uitgevoerd t.w. glasherstel bij De Singel, diverse noodlokalen en het dak bij De Toren. Regulier onderhoud wordt uitgevoerd volgens het MOP De Molenvliet heeft nieuwe CV-leidingen gekregen, De Rietvest een nieuw plat dak, nieuwe gietvloeren voor Het Bastion en Julianaschool, nieuw dak en boeiboorden voor De Achtsprong alsook een asbestsanering bij de fietsenstalling. B&V keurt jaarlijks in het kader van brandveiligheid elke school en waar nodig vindt vervanging plaats. Er is een haalbaarheidsonderzoek in Helwijk uitgevoerd voor een nieuw schoolgebouw voor De Ruigenhil in combinatie met het gemeenschapshuis De Blokhut.

31 In alle gevallen participeert het lid College van Bestuur met de portefeuille Financiën en Beheer op bestuurlijk niveau bij de feitelijke besluitvorming en uitvoering. Voor zover nodig wordt de stichting door externe adviesbureaus geadviseerd. 5.2 Meerjaarlijks onderhoud Het meer jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de (al dan niet door extern deskundigen onderbouwde) plannen van respectievelijk de gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Oostflakkee. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden in samenspraak met de directeur van de school uitgevoerd. Dit onderhoud wordt bekostigd vanuit de voorziening onderhoud en/of uit de beschikbaar gestelde normvergoeding van de gemeente. 5.3 Onderwijskundige vernieuwingen Gemeenten hebben van Het Rijk de mogelijkheid gekregen om qua functionaliteit verouderde gebouwen aan te passen aan de (onderwijskundige) eisen van deze tijd. Te denken valt hierbij aan ruimte voor ICT, mogelijkheden voor overblijf, zorgkantoren, vergroten lerarenkamer, etc. De Waarden heeft de aanpassingen al in een aantal gerealiseerde verbouwingen meegenomen. In 2012 is als laatste De Hoeksteen aangepast. voor het veilige gebruik van deze toestellen. Alle speeltoestellen worden daarom geïnventariseerd en geïnspecteerd. In 2012 hebben diverse firma s een inspectie bij een aantal scholen uitgevoerd. Uit deze inventarisatie bleek een aantal toestellen volgens de huidige wet- en regelgeving gevaarlijk was. De acute problemen werden terstond door de directie van de school aangepakt: de toestellen zijn verwijderd of gerepareerd. Besloten is voortaan elk jaar de speelattributen te laten inspecteren en indien nodig te repareren. 5.5 Veiligheid De veiligheid blijft een gesprekspunt tijdens het schoolbezoek. Voor de schooldirectie is veiligheid zowel op het gebied van huisvesting als het welbevinden van de leerlingen, leerkrachten en ouders een belangrijk punt van aandacht (zie ook RI&E). De schoolgebouwen worden door de directies als veilig beoordeeld mede als gevolg van een continue proces van inspectierondes. Binnen onze stichting is sprake van een actief beleid tegen pesten, ondermeer door inzet van de kanjertraining en training sociale vaardigheden. Ook hanteren de scholen binnen de stichting een vastgesteld pestprotocol. 5.4 Speeltoestellen Een apart hoofdstuk vormen de speeltoestellen die op de schoolpleinen staan opgesteld. Veelal zijn deze speeltoestellen dankzij inspanningen van ouders, subsidies en bijdragen van gemeenten geplaatst. Gezien de herkomst van de middelen is destijds weinig tot geen aandacht geschonken aan de instandhouding. Feitelijk en formeel is het schoolbestuur verantwoordelijk Jaarverslag 31 Stichting De Waarden

32

33 Hoofdstuk 6 Financien Jaarverslag 33 Stichting De Waarden

34 6.1 Beleid 6.2 Treasury Bij de oprichting van Stichting De Waarden is een strategisch beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2009 tot en met In dit strategische beleidsplan is als kader opgenomen dat Stichting De Waarden ernaar streeft om een financieel gezonde organisatie te zijn. De stichting waarborgt haar continuïteit door eisen te stellen aan het weerstandsvermogen van de organisatie. Daarnaast wordt ook de kapitalisatiefactor van 35% als bovengrens (opgedragen vanuit het Ministerie van Onderwijs) gehanteerd, welke in 2012 ver is bereikt (exclusief privaat vermogen). Uitgangspunt is dat de beschikbare gelden zoveel mogelijk voor het primaire onderwijsproces worden aangewend. Er zal worden gestreefd naar het benutten van schaal gebonden voordelen, echter zonder de eigenheid van de scholen aan te tasten. Het AO-handboek wordt als beheers- en controlesysteem gehanteerd; in het najaar van 2013 wordt dit systeem geëvalueerd door de werkgroep financiën en aangevuld met een risicoparagraaf. Stichting De Waarden beschikte in 2012 over privaat gefinancierde middelen, welke worden belegd. De kaders hieromtrent zijn in een treasurystatuut voor privaat verworven middelen vastgelegd. Het treasurystatuut voor de privaat verworven middelen kent een defensief risicoprofiel. Het privaat verworven deel van het vermogen ad wordt deels belegd in onroerend goed (woning WOZ-waarde ), deels in effectenportefeuilles van Rabo en ING ad en voor het overige deel in liquide middelen bij de scholen en de stichting ad Kengetallen De balans en de exploitatierekening over het boekjaar 2012 kunnen worden samengevat middels onderstaande kengetallen (baten inclusief rentebaten) volgens de balansverdeling van OSG (2010, 2011 en 2012): Liquiditeit Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 160,70% 200,22% 176,95% De liquiditeit geeft aan in hoeverre aan de betalingsverplichtingen op korte termijn kan worden voldaan. Solvabiliteit Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) 58,18% 68,70% 60,35% Solvabiliteit (eigen vermogen / baten) 27,04% 26,28% 27,94% De solvabiliteit verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan.

35 Rentabiliteit Rentabiliteit (exploitatieresultaat / baten) 0,73 % -1,80% -4,25% De rentabiliteitsratio geeft inzicht in de mate van winstgevendheid over het betreffende boekjaar. Kapitalisatiefactor Kapitalisatiefactor (balanstotaal / baten) 46,77 % 38,25 % 46,29% De kapitalisatiefactor is een nieuw kengetal met ingang van 2009, dat is geïntroduceerd in het rapport Financieel beleid van onderwijsinstellingen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, ook wel bekend als de commissie Don. De kapitalisatiefactor wordt gebruikt ter signalering of onderwijsinstellingen wellicht een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun (onderwijs-) taken. Voor de kapitalisatiefactor adviseert de commissie een bovengrens te hanteren van 35% voor grote instellingen (instellingen met meer dan 8 miljoen aan jaarlijkse baten), waartoe Stichting De Waarden kan worden gerekend. Aangezien de situatie bij Stichting De Waarden deze bovengrens overschrijdt, hebben gesprekken plaatsgevonden met de Onderwijsinspectie. De specifieke situatie respectievelijk ontwikkelingen binnen Stichting De Waarden zijn hierbij nader toegelicht en er is afgesproken dat in de komende tijd de stichting de kapitalisatiefactor in stapjes gaat verlagen, dit alles realiserend met een uitbouw naar een beleidsrijke begroting. Ook in dit plan van aanpak zijn de risico s benoemd waar in de komende jaren rekening mee dient te worden gehouden zoals de premie-ontwikkeling, outplacement, waardevermindering van de portefeuille, leegstand bij scholen, terugloop van verhuur aan De Roef, extra coachingskosten, nieuw samenwerkingsverband en fluctuaties in leerlingenaantallen. Opgemerkt dient te worden dat het balanstotaal sterk wordt beïnvloed vanwege de gelden van de gemeente Moerdijk voor de nieuw te bouwen Regenboog welke pas in 2013 worden uitgegeven. Over het boekjaar 2012 is sprake van een positief exploitatieresultaat ad Dit positief exploitatieresultaat heeft haar weerslag op alle bovenvermelde kengetallen gehad. Voor het boekjaar 2012 was in de begroting uitgegaan van een negatief exploitatieresultaat, gezien de taakstelling in het kader van de uitbouw van de organisatie na de bestuursoverdracht, alsmede het realiseren van onderwijskundige vernieuwingen als uitvloeisel van het strategische beleidsplan. Ter realisatie van deze taakstelling is steeds sprake geweest van externe ondersteuning mede ook in het kader van het MD-traject. Gezien de opdracht vanuit het Ministerie van Onderwijs (verlaging kapitalisatiefactor) zal in de komende jaren met een genormaliseerde begroting worden gewerkt, gericht op een maximale kapitalisatiefactor van 35%. Met de inspectie is gesproken over de bufferliquiditeit die is benoemd voor een bedrag ter grootte van Jaarverslag 35 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur d.d.: Vastgesteld door het DTO d.d.: 14 juni 2010 Vastgesteld door de GMR d.d.: Geschreven door: projectgroep functiemix: Rita Gerritse

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Notulen GMR Stichting De Waarden Maandag 4 februari 2013 Locatie: bestuurskantoor Stichting De Waarden. Marco de Kraa Daniëlle Kloosterman

Notulen GMR Stichting De Waarden Maandag 4 februari 2013 Locatie: bestuurskantoor Stichting De Waarden. Marco de Kraa Daniëlle Kloosterman Notulen GMR Stichting De Waarden Maandag 4 februari 2013 Locatie: bestuurskantoor Stichting De Waarden Aanwezigen: Achtsprong-Hoeksteen: - Arenberg-Regenboog: Tamara Kamman Marijn de Vos Bastion-Rietvest:

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 7. DATUM: 26

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie