VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002"

Transcriptie

1 VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002

2 COLOFON Plaats: Den Haag, 28 februari 2005 Projectnummer: Directie: A538 Bouw Landelijke projectleider: J. Boer, Landelijke projectsecretaris: P. Terstall, Looptijd: 1 april 2002 tot en met 31 december

3 INHOUDSOPGAVE COLOFON... 2 VOORWOORD SAMENVATTING AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Aanleiding Doel van het inspectieproject HET INSPECTIEPROJECT De opzet van het project Algemeen Het bedrijfsbezoek WETGEVING EN HANDHAVING Wet- en regelgeving De Handhaving INSPECTIERESULTATEN Inspectieresultaten Nadere toelichting van de belangrijkste overtredingen Ingezette handhavingsinstrumenten CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN FOLLOW UP BIJLAGEN

4 VOORWOORD De Arbeidsinspectie richt zich bij de uitvoering van inspectieprojecten op ernstige risico s die zich in bedrijfstakken voordoen. In het project Hout en meubel algemeen 2002, dat in de periode april tot eind december 2002 is uitgevoerd, is geïnspecteerd op de risico s van het werken met machines en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid. Daarbij zijn werkplekinspecties uitgevoerd om vast te kunnen stellen hoe het met deze risico s binnen de bedrijven is gesteld. Tevens is gekeken in hoeverre aan deze onderwerpen aandacht is besteed in de risico-inventarisatie en evaluatie en het daarbij behorende Plan van Aanpak. Op basis van de gegevens kan worden vastgesteld dat de arbeidsomstandigheden bij de geïnspecteerde bedrijven onvoldoende zijn. Vooral ten aanzien van machineveiligheid werden veel overtredingen geconstateerd. In het recente verleden hebben ongevallen met ernstig letsel plaatsgevonden met verschillende houtbewerkingsmachines. Voorbeelden van gevaarlijke machines zijn de afkortzaag, de cirkelzaag, de vlakbank, freesmachine en de vandiktebank. Daarnaast werd vastgesteld dat door de bedrijven onvoldoende aandacht werd besteed aan gevaarlijke stoffen en hoge geluidsniveaus. De risico s werden in veel gevallen niet teruggevonden in de risico-inventarisatie en evaluatie. De Arbeidsinspectie zal gezien de uitkomsten van dit inspectieproject in 2005 een vervolg geven aan dit project. De brancheorganisaties en de werkgevers- en werknemersorganisatie zullen voor aanvang van dat project benaderd worden. Den Haag, maart 2005 De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie, Dr. J.J.M. Uijlenbroek 4

5 0. SAMENVATTING In het project Hout en Meubel Algemeen zijn in de periode april 2002 tot december 2002 totaal 174 bedrijven geïnspecteerd. Specifiek gaat het hier om Boomzagerijen, Pallet-nieuw/pallet-recycle bedrijven en Timmerfabrieken. In dit project is geïnspecteerd op een aantal aspecten die de veiligheid en de gezondheid betreffen. Het betreft arbozorgelementen als ook werkplekinspecties. Bij arbozorg is aandacht besteed aan de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA). Tevens is getoetst of in de RI&E aandacht was besteed aan een aantal nadere verplichtingen (houtstof, OPS, fysieke belasting, geluid en arbeidsmiddelen). Aandachtsgebieden in deze bedrijven zijn de blootstelling aan houtstof, oplosmiddelen en geluid, fysieke belasting en de machineveiligheid, in het bijzonder het gebruik van snijgereedschap. Geluid was in dit project in opdracht van de Minister op verzoek van de Kamer een speerpuntonderwerp. Bij 33 van de 174 bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd. Bij 141 (81%) bedrijven zijn één of meer overtredingen aangetroffen. Bij elkaar ging het om 485 overtredingen, waarbij 489 handhavingsinstrumenten zijn ingezet. Tijdens dit inspectieproject zijn 10 keer de werkzaamheden stilgelegd omdat direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers aanwezig was. In 9 van de 10 gevallen betrof het onveilige arbeidsmiddelen. Tevens zijn bij 28 bedrijven bestuurlijke boetes aangezegd, waarvan 23 betrekking hadden op het onderwerp RIE en PvA. Bij 18 van de 23 boetes ging het om het niet hebben van een RI&E. Verder zijn er 451 waarschuwingen gegeven. Van de 485 waarschuwingen hebben: o 144 betrekking op Arbeidsmiddelen o 108 betrekking op Gevaarlijke stoffen o 100 betrekking op RI&E/PvA o 69 betrekking op Geluid o 25 betrekking op Inrichting arbeidsplaatsen o 24 betrekking op Fysieke belasting o 6 betrekking op Persoonlijke beschermingsmiddelen o 9 betrekking op overige overtredingen. De belangrijkste conclusie van dit inspectieproject is dat ruim 80% van de geïnspecteerde bedrijven de arbeidsomstandighedenwet had overtreden. Bij een groot aantal bedrijven was sprake van meerdere overtredingen. Dit toont aan dat bij de geïnspecteerde bedrijven het nalevingsgedrag van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 onvoldoende is. 5

6 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT 1.1 Aanleiding De houtverwerkende industrie is zeer divers. Ook de inrichting van de diverse bedrijven loopt sterk uiteen. De sector kent de volgende specifieke problematiek: o Veel verouderde machines, werktuigen en gereedschappen o Weinig aandacht voor geluid, stof en fysieke belasting o Geen of onvoldoende aandacht voor de opslag van gevaarlijke producten en stoffen o Veelal verouderde transportsystemen en transportmiddelen Zowel de palletindustrie als de zagerijen zijn de laatste jaren niet projectmatig geïnspecteerd. 1.2 Doel van het inspectieproject Het project had ten doel door middel van het uitvoeren van inspecties en het handhaven op overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet te bewerkstelligen dat aan het eind van de looptijd van het project (april-december 2002) alle in het kader van het project bezochte bedrijven: o In het bezit zijn van een door de arbodienst getoetste risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e), o In de ri&e in ieder geval is opgenomen een beoordeling van de blootstelling aan: o houtstof o oplosmiddelen (VOS) o geluid (speerpunt) o In de ri&e de risico s van fysieke belasting zijn beschreven o In de ri&e de veiligheidsaspecten van de (houtbewerkings) machines zijn beschreven o Naar aanleiding van de ri&e een plan van aanpak is opgesteld waarin de maatregelen beschreven zijn die moeten leiden tot: o blootstelling aan houtstof < 2 mg/m³ o blootstelling aan geluid < 85 db(a) o afscherming van bewegende delen van (houtbewerkings) machines o snijgereedschap dat voldoet aan de NEN-EN o In het plan van aanpak de termijnen waarbinnen realisatie zal plaatsvinden vermeld zijn o De geconstateerde werkplekovertredingen zijn opgeheven. 6

7 2 HET INSPECTIEPROJECT 2.1 De opzet van het project Algemeen De inspecties werden uitgevoerd volgens het standaard handhavingsbeleid Het bedrijfsbezoek Het bedrijfsbezoek bevatte de volgende elementen: werkplekinspectie, inspectie arbozorgelementen en een afrondend gesprek. Werkplekinspectie De werkplekinspectie omvatte een technische inspectie op de onderwerpen die op de inspectielijst vermeld stonden. Inspectie arbozorg-elementen Na de technische inspectie werd gevraagd naar de ri&e, opdat deze geïnspecteerd kon worden op de op de inspectielijst vermelde punten. Tevens werd nagegaan of geconstateerde werkplekovertredingen in de ri&e waren opgenomen. Het plan van aanpak werd geïnspecteerd op de aanwezigheid van concrete acties die het bedrijf zou nemen om geconstateerde afwijkingen van de wet- en regelgeving op te heffen. Ook werd gekeken of de in het plan van aanpak opgenomen termijnen naar het oordeel van de inspecteur reëel waren. Geluid In de hout- en meubelindustrie zijn te hoge geluidsniveau s nog steeds een belangrijk arborisico. De inspecteurs waren voor de inspecties in deze bedrijven voor de tijdsduur van dit project voorzien van geluidsmeters om daadwerkelijk en gericht op te kunnen treden. De inspecties waren primair gericht op het bevorderen c.q. afdwingen van het passend gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel door de werkgever als door de werknemers. Secundair bood de aanwezigheid van een geluidsmeter de inspecteur de mogelijkheid om in het geval van het ontbreken van een recent en door de arbodienst goedgekeurd geluidmeetrapport met bijbehorend plan van aanpak na te gaan in hoeverre de werkgever voldaan had aan zijn verplichting om de geluidproductie van zijn houtbewerkingsmachines op redelijke wijze in overeenstemming te brengen met de stand van de techniek. In een omgeving waar het geluidsniveau een waarde heeft gedurende een bepaalde tijdsduur van meer dan 85 db(a) is iedereen verplicht om gehoorbescherming te dragen. Deze gebieden dienen door de werkgever gemarkeerd te zijn, bijvoorbeeld door aangebrachte pictogrammen op de toegangsdeuren en/of de wanden. De werkgever dient bovendien passende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te hebben gesteld, voorlichting te hebben gegeven over de noodzaak tot dragen en over een goed gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen en toe te zien op een correcte uitvoering van de draagplicht door de werknemers. De werknemer dient de middelen te dragen als er geluidproducerende machines gebruikt worden in de gemarkeerde gebieden. Het bezit van een geluidsmeter gaf de inspecteur de mogelijkheid om bij niet naleving van de draagplicht direct aan zowel werkgever als werknemer tegelijk of afzonderlijk een boete aan te zeggen als voorgenoemde voorschriften niet werden nagekomen. Bovendien kon de inspecteur door het uitvoeren van een meting bepalen of de markering van de draagplicht-gebieden correct en in voldoende mate was toegepast. Afrondend gesprek In het afrondend gesprek werden de geconstateerde overtredingen (nogmaals) genoemd en werd het door de Arbeidsinspectie in te zetten handhavingstraject toegelicht. Afspraken over termijnen waarbinnen overtredingen moeten zijn opgeheven, werden gemaakt. Doorgaans bedroeg de termijn maximaal 3 maanden. 7

8 3 WETGEVING EN HANDHAVING 3.1 Wet- en regelgeving Het project richtte zich op onderwerpen uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. 3.2 De Handhaving Afhankelijk van de geconstateerde overtredingen waren er voor de inspecteur bij zijn handhavende taak verschillende scenario s denkbaar: Er werd t.a.v. een inspectiepunt een overtreding geconstateerd die leidde tot een schriftelijke waarschuwing aan de betreffende werkgever. Na verloop van een aangegeven periode werd opnieuw een inspectie uitgevoerd. Als de overtreding dan niet was opgeheven werd een boeterapport opgemaakt waarna aan de werkgever een boete kon worden opgelegd; Er werd een overtreding geconstateerd die door de Arbeidsinspectie als een zwaardere overtreding is aangemerkt maar niet direct leidde tot ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de betreffende werknemer. In deze situatie werd direct door de inspecteur een boeterapport opgemaakt; Er werd door de inspecteur een overtreding geconstateerd die direct risico s opleverde voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers. Behalve het direct opmaken van een boeterapport werd nu ook het werk stilgelegd door de inspecteur. De betreffende werkzaamheden mochten pas weer worden hervat als de overtreding was opgeheven; In gevallen waarin geconstateerd werd dat werkzaamheden die risico s voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer zouden opleveren nog moesten beginnen heeft de inspecteur de werkzaamheden preventief stilgelegd. In deze gevallen werd geen boete opgelegd. 8

9 4 INSPECTIERESULTATEN 4.1 Inspectieresultaten In paragraaf 1.2 staat de doelstelling van dit project beschreven. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de resultaten van de uitgevoerde inspecties zijn. Aan de hand van een aantal tabellen wordt duidelijk gemaakt in hoeverre door bedrijven de regelgeving niet werd nageleefd en welke artikelen dit betrof. Binnen dit project zijn van de 174 geïnspecteerde bedrijven er 141 (81%) waar één of meer overtredingen zijn geconstateerd. Tabel 1. Algemeen resultaat van de inspecties. Aantal geïnspecteerde bedrijven In orde Niet in orde Aantal Percentage Aantal Percentage % % In tabel 2 is een overzicht opgenomen waarin het aantal bedrijven staat waar overtredingen zijn geconstateerd. Bij 61% van de bedrijven zijn 3 of meer overtredingen geconstateerd. Tabel 2. Aantal overtredingen per bedrijf Aantal overtredingen Aantal bedrijven Totaal 141 In tabel 3 staan de overtredingen per hoofdgroep weergegeven. In bijlage 1 is de totale lijst van alle geconstateerde overtredingen te vinden. In bijlage 2 treft men een overzicht aan van de ingezette handhavingsinstrumenten bij alle geconstateerde feiten. Bij de 174 bedrijven waar zaken niet in orde waren zijn in totaal 485 overtredingen geconstateerd. Tabel 3. Overzicht van de overtredingen onderverdeeld naar hoofdgroep Rangorde Omschrijving hoofdgroep Aantal overtredingen In % 1 Arbeidsmiddelen Gevaarlijke stoffen RIE/PvA Geluid Fysieke belasting Inrichting arbeidsplaatsen Persoonlijke beschermingsmiddelen Overige 9 2 Totaal

10 4.2 Nadere toelichting van de belangrijkste overtredingen De overtredingen met de nummers 1, 2, 3 en 4 vragen om een nadere uitleg over wat feitelijk door de inspecteur geconstateerd is. Voor de overige overtredingen genoemd in tabel 3 zal worden volstaan met een tabel waarin de afzonderlijke feitnummers vermeld staan en de ingezette handhavingsinstrumenten daarbij. In bijlage 1 is het aantal overtredingen te zien per afzonderlijk feitnummer. Aangezien het aantal overtredingen en het aantal ingezette handhavingsinstrumenten niet veel van elkaar verschilt wordt in dit hoofdstuk volstaan met de tabellen van de ingezette handhavingsinstrumenten per onderwerp. 1. Arbeidsmiddelen Tabel 4. Ingezette handhavingsinstrumenten Arbeidsmiddelen Ingezette handhavingsinstrumenten Arbeidsmiddelen Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing maatregelen ter beperking gevaren gebruik arbeidsmiddelen schermen/beveiligingsinr. ter voorkoming gevaar bewegende delen van arbeidsm ter voork. gevaren arbeidsmiddelen uitsl. gebruiken waarvoor zij zijn bestemd bij keuze van arbeidsmiddelen rekening houden met risico's uit de ri&e 6 6 adequate maatregelen onderhoud arbeidsmiddelen arbeidsmiddelen voorzien van CE-markering, e.d. (sanctionering via WGW) 2 2 arbeidsmiddelen moeten geschikt / aangepast zijn aan het uit te voeren werk 2 2 schermen of beveiligingsinrichtingen van arbeidsmiddelen moeten stevig zijn 2 2 schermen/beveiligingsinr. mogen niet genegeerd of buiten werking gesteld worden 2 2 overige Totaal Bij de inspecties op het gebruik van arbeidsmiddelen zijn in totaal 145 handhavingsinstrumenten ingezet. Daarbij zijn 135 waarschuwingen gegeven. In 9 gevallen was van een zodanige situatie sprake dat de inspecteur het werk heeft moeten stilleggen. Het stilleggen van de werkzaamheden heeft in de meeste gevallen plaatsgevonden wegens het gevaar voor personen om in aanraking te kunnen komen met bewegende delen die onvoldoende waren afgeschermd. Echter, de aangetroffen situaties waren niet zodanig dat er een boete moest worden aangezegd (geen heterdaad). Er is één boete gegeven omdat het onderhoud van een machine dusdanig slecht was dat er gevaar voor personen bestond. 10

11 2. Gevaarlijke stoffen Tabel 5. Ingezette handhavingsinstrumenten Gevaarlijke stoffen Ingezette handhavingsinstrumenten Gevaarlijke stoffen Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing in ri&e aard/mate/duur blootstelling beoordelen bij mog. blootstell. gev. stof bronmaatregelen (technisch / organisatorisch) vervangen van gevaarlijke stoffen afzuiging / ventilatie 6 6 overige 4 4 Totaal Er zijn 108 waarschuwingen gegeven en één boeterapport. T.a.v. het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, houtstof) zijn 50 handhavingsinstrumenten ingezet. Daarbij is het van belang dat de beoordeling moet plaatsvinden volgens de methode beschreven in NEN-EN 689. Van toepassing is de beleidsregel Wijze van beoordelen van blootstelling aan toxische stoffen. Door de sociale partners in de hout- en meubelsector is een Protocol voor de beoordeling van de blootstelling aan houtstof in houtverwerkende ondernemingen opgesteld. Dit protocol beoogt uniformiteit in de beoordeling van de blootstelling aan houtstof te verkrijgen. De meeste werkgeversorganisaties en de hout- en bouwbonden van de FNV en de CNV hebben zich achter dit protocol geschaard. Ook de Arbeidsinspectie heeft ingestemd met dit protocol. In 36 gevallen zijn waarschuwingen gegeven omdat er onvoldoende bronmaatregelen waren getroffen. Bronmaatregelen behoren tot de eerste stap in de arbeidshygiënische strategie. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie c.q. het plan van aanpak moest blijken welke maatregelen in aanmerking kwamen. Geïnspecteerd daarbij was op: o Het opzuigen van houtstof met een doelmatige industriestofzuiger in plaats van het bij elkaar vegen met een bezem. o Het tegengaan van het gebruik van perslucht bij het reinigen van kleding (en machines). Met betrekking tot de vervanging van gevaarlijke stoffen en afzuiging/ventilatie zijn in totaal 19 waarschuwingen gegeven. Indien vervanging niet mogelijk was, moest de beperking van de blootstelling voornamelijk plaatsvinden door het aanbrengen van afzuigvoorzieningen. Geïnspecteerd daarbij was op: o houtbewerkingmachines moeten van afzuiging zijn voorzien, welke is aangesloten op een, in een aparte ruimte geplaatste, centrale afzuiginstallatie. De leidingen zijn van niet brandbaar materiaal (staal), korte flexibele leidingen zijn toegestaan mits van moeilijk brandbaar materiaal. Bij vast opgestelde machines geldt in principe een vast opgestelde afzuiginstallatie; o wordt de afgezogen lucht na filtering teruggevoerd in de werkruimte, dan moet het filtermedium voldoen aan de filterklasse H2 of H3; in dat geval zal de concentratie houtstof in de teruggevoerde lucht niet meer bedragen dan 0,2 mg/m³ (bij juist gebruik en onderhoud); o o elektrisch handgereedschap als schuurmachines moeten van afzuiging zijn voorzien; mobiele afzuiginstallaties moeten zijn voorzien van filters met een beschermingsgraad C of K1 of H2 samen met het GS-teken (Geprüfte Sicherheit). De concentratie aan houtstof in de terug te voeren lucht zal dan (bij juist gebruik en onderhoud) niet meer dan 0,2 mg/m³ bedragen. Dit geldt in principe alleen voor verplaatsbare machines en elektrisch handgereedschap. 11

12 3. Risico-inventarisatie en evaluatie en Plan van Aanpak Tabel 6. Ingezette handhavingsinstrumenten RI&E en PVA Ingezette handhavingsinstrumenten RIE en PVA Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing plan van aanpak aanwezig schriftelijke ri&e aanwezig, incl. risico's bijz. categorieën werknemers termijnen van maatregelen genoemd in plan van aanpak onvolledige ri&e 7 7 meewerken/opstellen ri&e door gecertificeerde arbodienst ri&e aanpassen wanneer noodzakelijk 3 3 deskundige bijstand ri&e bevat lijst van arbeidsongevallen met aard en datum ongeval 2 2 Totaal In totaal zijn 102 handhavingsinstrumenten ingezet. Van deze handhavingsinstrumenten zijn er 64 ingezet wegens het niet hebben van de RI&E en het PvA. Dit komt neer op 62% van het aantal ingezette handhavingsinstrumenten. Van deze 64 handhavingsinstrumenten gaat het om 20 boetes. De meeste boetes die in dit project zijn opgemaakt betreffen het onderwerp RI&E en PvA. Van de 28 boetes die zijn opgemaakt hebben er 23 (81%) te maken met dit onderwerp. 4. Geluid Tabel 7. Ingezette handhavingsinstrumenten Geluid Ingezette handhavingsinstrumenten geluid Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing in kader ri&e beoordelen en zo nodig meten geluidsniveau op iedere arbeidsplaats arbeidsmiddelen zodanig dat tijdens werking equivalent geluidsniveau < 85 db(a) 8 8 afbakenen en markeren plaatsen met equivalent geluidsniveau > 85 db(a) 5 5 bij te verwachten overschrijding van 80 db(a) doeltreffende voorlichting geven 5 5 gebruik pbm-en bij equivalent geluidsniveau > 85 db(a) tbs pbm-en bij blootstelling aan equivalent geluidsniveau > 80 db(a) 2 2 Totaal In totaal zijn 69 handhavingsinstrumenten ingezet. Daarbij zijn 45 waarschuwingen gegeven omdat er geen beoordeling was gemaakt terwijl werknemers wel werden blootgesteld aan geluidsniveaus van 80 db(a) of hoger. Deze beoordeling is wettelijk verplicht en moet plaatsvinden volgens NEN 3418 en Er zijn 3 boetes opgemaakt omdat men bij werkzaamheden waarbij het geluidsniveau hoger was dan 85 db(a) geen gehoorbescherming droeg. 12

13 5. Fysieke belasting Tabel 8. Ingezette handhavingsinstrumenten Fysieke belasting Ingezette handhavingsinstrumenten Fysieke belasting Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing ihkv de ri&e veiligheids- en gezondheidsaspecten fysieke belasting beoordelen in ri&e aandacht gevaren voor gezichtsverm. en fys./ psych. bel. beeldschermwerk 1 1 Totaal Inrichting arbeidsplaats Tabel 9. Ingezette handhavingsinstrumenten Inrichting arbeidsplaats Ingezette handhavingsinstrumenten Inrichting arbeidsplaats Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing bij valgevaar veilige voorz. aanbrengen (steiger, stelling, leuningen, e.d.) 9 9 veilige en ordelijke inrichting arbeidsplaats 5 5 waarborg veilig gebruik elektrische installaties 4 4 vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels 2 2 inrichting arbeidsplaats ter voorkoming instorten, schuiven, omvallen, kantelen 1 1 doeltreffende maatregelen vluchtmogelijkheden werknemers 1 1 adequate signalering vluchtwegen 1 1 vloeren zoveel mogelijk effen, vlak, vast, stabiel en stroef 1 1 opp. vloeren/muren/plafonds moeten kunnen worden schoongemaakt en onderhouden 1 1 Totaal Persoonlijke beschermingsmiddelen Tabel 10. Ingezette handhavingsinstrumenten PBM Ingezette handhavingsinstrumenten PBM Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing ervoor zorgen dat werknemers pbm-en waar nodig gebruiken beschikbaarheid en gebruik pbm-en 1 1 Totaal

14 8. Overige Tabel 11. Ingezette handhavingsinstrumenten Overige Ingezette handhavingsinstrumenten overige doeltreffende info aan werknemers over werkzaamheden, risico's en maatregelen 2 2 toezicht op naleving instructies en voorschriften en op juist gebruik pbm-en 2 2 bijstand door bhv-ers aan werkgever bij calamiteiten 2 2 adequaat aantal bhv-ers 1 1 verdelen bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan daartoe bekwame werknemers 1 1 doeltreffende maatregelen ter voorkoming van gevaar voor derden 1 1 Totaal Waarschuwing Boeterapport Stillegging Stillegging+ Boeterapport Totaal 4.3 Ingezette handhavingsinstrumenten Per inspectie kan meer dan één handhavingsinstrument worden ingezet. In tabel 3 is reeds aangegeven dat bij 174 locaties in totaal 485 overtredingen van de regelgeving werden geconstateerd. Iedere overtreding leidt tot het inzetten van één van de in paragraaf 3.2 genoemde handhavingsinstrumenten. In de tabel hieronder wordt aangegeven hoe vaak de diverse handhavingsinstrumenten ingezet zijn. Tabel 12 Aantal ingezette handhavingsinstrumenten Gehanteerde handhavingsinstrumenten Aantal Waarschuwing 451 Boeterapport 28 Stillegging 9 Stillegging + Boeterapport 1 Totaal 489 Uit bovenstaand tabel blijkt dat van de 489 overtredingen er 451resulteerden in een waarschuwing (92%). Bij totaal 38 (8%) van de geconstateerde overtredingen was het noodzakelijk om een zwaar handhavingsinstrument in te zetten. 14

15 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Het inspectieproject had tot doel door middel van het uitvoeren van inspecties en het handhaven van wettelijke normen te bewerkstelligen dat (bij alle in het kader van het inspectieproject bezochte bedrijven) er in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak (PvA) rekening wordt gehouden met de specifieke arbo-risico s die optreden in de hout en meubel branche, zoals veiligheidsrisico s bij houtbewerkingsmachines, blootstelling aan geluid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen met name houtstof en oplosmiddelen en fysieke belasting. In dit inspectieproject zijn 174 bedrijven geïnspecteerd. Bij 141 (81%) bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Het aantal overtredingen van 485 is aan de hoge kant. Het inschatten van de risico s en het beschrijven van maatregelen om deze risico s te voorkomen of te beperken bleek bij veel bedrijven te ontbreken. Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de geïnspecteerde bedrijven in de RI&E onvoldoende aandacht had voor de specifieke onderwerpen machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en geluid. Dit blijkt onder meer uit de grote aantallen overtredingen op dit gebied. Het betreft dan voornamelijk het in het kader van de RI&E beoordelen van de aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (49 overtredingen), het in het kader van de RI&E beoordelen en zo nodig meten van geluidsniveaus (45 overtredingen), het in het kader van de RI&E beoordelen van de veiligheids- en gezondheidsaspecten van fysieke belasting (23 overtredingen) en het bij de keuze van arbeidsmiddelen rekening houden met de risico s uit de RI&E. De inspecties hebben aangetoond dat ook de aandacht voor de veiligheidsaspecten van het gebruik van gevaarlijke machines onvoldoende was gewaarborgd. Geconcludeerd kan worden dat, gezien het grote aantal geconstateerde overtredingen, de aandacht voor arbeidsomstandigheden in de geïnspecteerde bedrijven te wensen overlaat. Met name de machineveiligheid leverde in 9 gevallen zodanig gevaarlijke situaties op dat het werk moest worden stilgelegd. Daarnaast werden er met betrekking tot het werken met machines nog eens 135 overtredingen geconstateerd waaruit kan worden afgeleid dat het werken met machines op grote schaal onveilig is. Gelet op het bovenstaande kan gesteld worden dat de arbeidsomstandigheden in de geïnspecteerd bedrijven onvoldoende zijn, dat de verankering van de veiligheidsaspecten onvoldoende plaatsvindt en dat de organisatie rondom de veiligheidsrisico s, verwoord in de RI&E en het bijhorende PvA, bij veel bedrijven niet of niet volledig is uitgevoerd. 6 FOLLOW UP Gezien de resultaten van dit project zal in 2005 aan dit project een vervolg worden gegeven. Bekeken kan dan worden in hoeverre bedrijven nu wel voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. De resultaten van dit project kunnen hierbij dan dienstdoen als een soort nulmeting. De resultaten van dit project worden meegenomen in de besprekingen die dan gevoerd zullen worden met de brancheorganisaties en de werkgevers- en de werknemersorganisaties. 15

16 7 BIJLAGEN Bijlage 1 Ranglijst van geconstateerde feiten Ranglijst van geconstateerde feiten Aantal Geconstateerde Feiten in ri&e aard/mate/duur blootstelling beoordelen bij mog. blootstell. gev. stof 49 maatregelen ter beperking gevaren gebruik arbeidsmiddelen 47 schermen/beveiligingsinr. ter voorkoming gevaar bewegende delen van arbeidsm. 46 in kader ri&e beoordelen en zo nodig meten geluidsniveau op iedere arbeidsplaats 45 bronmaatregelen (technisch / organisatorisch) 36 plan van aanpak aanwezig 33 schriftelijke ri&e aanwezig, incl. risico's bijz. categorieën werknemers 29 ihkv de ri&e veiligheids- en gezondheidsaspecten fysieke belasting beoordelen 23 termijnen van maatregelen genoemd in plan van aanpak 16 ter voork. gevaren arbeidsmiddelen uitsl. gebruiken waarvoor zij zijn bestemd 15 vervangen van gevaarlijke stoffen 13 bij valgevaar veilige voorz. aanbrengen (steiger, stelling, leuningen, e.d.) 9 arbeidsmiddelen zodanig dat tijdens werking equivalent geluidsniveau < 85 db(a) 8 onvolledige ri&e 7 meewerken/opstellen ri&e door gecertificeerde arbodienst 7 afzuiging / ventilatie 6 bij keuze van arbeidsmiddelen rekening houden met risico's uit de ri&e 6 veilige en ordelijke inrichting arbeidsplaats 5 afbakenen en markeren plaatsen met equivalent geluidsniveau > 85 db(a) 5 bij te verwachten overschrijding van 80 db(a) doeltreffende voorlichting geven 5 adequate maatregelen onderhoud arbeidsmiddelen 5 ervoor zorgen dat werknemers pbm-en waar nodig gebruiken 5 waarborg veilig gebruik elektrische installaties 4 gebruik pbm-en bij equivalent geluidsniveau > 85 db(a) 4 ri&e aanpassen wanneer noodzakelijk 3 deskundige bijstand 3 vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels 2 tbs pbm-en bij blootstelling aan equivalent geluidsniveau > 80 db(a) 2 arbeidsmiddelen voorzien van CE-markering, e.d. (sanctionering via WGW) 2 arbeidsmiddelen moeten geschikt / aangepast zijn aan het uit te voeren werk 2 schermen of beveiligingsinrichtingen van arbeidsmiddelen moeten stevig zijn 2 schermen/beveiligingsinr. mogen niet genegeerd of buiten werking gesteld worden 2 ri&e bevat lijst van arbeidsongevallen met aard en datum ongeval 2 doeltreffende info aan werknemers over werkzaamheden, risico's en maatregelen 2 toezicht op naleving instructies en voorschriften en op juist gebruik pbm-en 2 bijstand door bhv-ers aan werkgever bij calamiteiten 2 adequaat aantal bhv-ers 1 inrichting arbeidsplaats ter voorkoming instorten, schuiven, omvallen, kantelen 1 doeltreffende maatregelen vluchtmogelijkheden werknemers 1 adequate signalering vluchtwegen 1 vloeren zoveel mogelijk effen, vlak, vast, stabiel en stroef 1 opp. vloeren/muren/plafonds moeten kunnen worden schoongemaakt en onderhouden 1 16

17 zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij aanwezigheid gevaarlijke stoffen 1 voorziening. om ongewil. gebeurt. tijdens werk met/in aanw. gev.stof te vermijd. 1 beperking hoeveelheid gev. stoffen tot strikt noodzakelijk voor bedrijfsvoering 1 pbm-en indien andere maatregelen niet mogelijk zijn 1 in ri&e aandacht gevaren voor gezichtsverm. en fys./ psych. bel. beeldschermwerk 1 deugdelijke constructie arbeidsmiddel 1 arbeidsmiddel waar veiligheid afhangt v wijze v installatie: keuren na install. 1 uitvoeren keuringen van arbeidsmiddel door een deskundige 1 bijhouden onderhoudsboek arbeidsmiddel 1 veilige (de)montage arbeidsmiddel 1 aanbrengen schermen/beveiligingsinr. op voldoende afstand van gevaarlijke zone 1 gebruiksaanwijzing arbeidsmiddel ter kennis stellen aan betrokken werknemers 1 bedieningssysteem van een arbeidsmiddel is veilig 1 inwerking stellen arbeidsm. uitsl. door opzettelijke handeling bedieningssysteem 1 op veilige wijze stopzetten van arbeidsmiddel met bedieningssysteem 1 autom. verhindering dat verlaten mobiel arbeidsm. onverhoeds in beweging kan komen 1 bij verplaatsen arbeidsm. op rails, voorz. ter beperking gevolgen event. botsing 1 specifieke deskundigheid bedieners mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving 1 doeltreffende verkeersregels voor mobiele arbeidsmiddelen binnen werkzones 1 org. maatr. ter voorkoming aanw. werkn. in werkzone van mobiele arbeidsmiddelen 1 maatr. tegen aanrijding indien werkn. in werkzone van mob. arbeidsm. aanwezig 1 doelmatige keuze hijs- en hefgereedschap v.w.b. te hanteren lasten, e.d. 1 beschikbaarheid en gebruik pbm-en 1 verdelen bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan daartoe bekwame werknemers 1 doeltreffende maatregelen ter voorkoming van gevaar voor derden 1 Totaal

18 Bijlage 2 Ingezette handhavingsinstrumenten per feit Ingezette handhavingsinstrumenten per feit Totaal Stillegging+ Boeterapport Stillegging Boeterapport Waarschuwing in ri&e aard/mate/duur blootstelling beoordelen bij mog. blootstell. gev. stof maatregelen ter beperking gevaren gebruik arbeidsmiddelen schermen/beveiligingsinr. ter voorkoming gevaar bewegende delen van arbeidsm in kader ri&e beoordelen en zo nodig meten geluidsniveau op iedere arbeidsplaats bronmaatregelen (technisch / organisatorisch) plan van aanpak aanwezig schriftelijke ri&e aanwezig, incl. risico's bijz. categorieën werknemers ihkv de ri&e veiligheids- en gezondheidsaspecten fysieke belasting beoordelen termijnen van maatregelen genoemd in plan van aanpak ter voork. gevaren arbeidsmiddelen uitsl. gebruiken waarvoor zij zijn bestemd vervangen van gevaarlijke stoffen bij valgevaar veilige voorz. aanbrengen (steiger, stelling, leuningen, e.d.) 9 9 arbeidsmiddelen zodanig dat tijdens werking equivalent geluidsniveau < 85 db(a) 8 8 onvolledige ri&e 7 7 meewerken/opstellen ri&e door gecertificeerde arbodienst afzuiging / ventilatie 6 6 bij keuze van arbeidsmiddelen rekening houden met risico's uit de ri&e 6 6 adequate maatregelen onderhoud arbeidsmiddelen veilige en ordelijke inrichting arbeidsplaats 5 5 afbakenen en markeren plaatsen met equivalent geluidsniveau > 85 db(a) 5 5 bij te verwachten overschrijding van 80 db(a) doeltreffende voorlichting geven 5 5 ervoor zorgen dat werknemers pbm-en waar nodig gebruiken waarborg veilig gebruik elektrische installaties 4 4 gebruik pbm-en bij equivalent geluidsniveau > 85 db(a) ri&e aanpassen wanneer noodzakelijk 3 3 deskundige bijstand vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels 2 2 tbs pbm-en bij blootstelling aan equivalent geluidsniveau > 80 db(a) 2 2 arbeidsmiddelen voorzien van CE-markering, e.d. (sanctionering via WGW) 2 2 arbeidsmiddelen moeten geschikt / aangepast zijn aan het uit te voeren werk 2 2 schermen of beveiligingsinrichtingen van arbeidsmiddelen moeten stevig zijn 2 2 schermen/beveiligingsinr. mogen niet genegeerd of buiten werking gesteld worden 2 2 ri&e bevat lijst van arbeidsongevallen met aard en datum ongeval 2 2 doeltreffende info aan werknemers over werkzaamheden, risico's en maatregelen 2 2 toezicht op naleving instructies en voorschriften en op juist gebruik pbm-en 2 2 bijstand door bhv-ers aan werkgever bij calamiteiten 2 2 adequaat aantal bhv-ers 1 1 inrichting arbeidsplaats ter voorkoming instorten, schuiven, omvallen, kantelen 1 1 doeltreffende maatregelen vluchtmogelijkheden werknemers 1 1 adequate signalering vluchtwegen 1 1 vloeren zoveel mogelijk effen, vlak, vast, stabiel en stroef 1 1 opp. vloeren/muren/plafonds moeten kunnen worden schoongemaakt en onderhouden 1 1 zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij aanwezigheid gevaarlijke stoffen 1 1 voorziening. om ongewil. gebeurt. tijdens werk met/in aanw. gev.stof te vermijd. 1 1 beperking hoeveelheid gev. stoffen tot strikt noodzakelijk voor bedrijfsvoering 1 1 pbm-en indien andere maatregelen niet mogelijk zijn

19 in ri&e aandacht gevaren voor gezichtsverm. en fys./ psych. bel. beeldschermwerk 1 1 deugdelijke constructie arbeidsmiddel 1 1 arbeidsmiddel waar veiligheid afhangt v wijze v installatie: keuren na install. 1 1 uitvoeren keuringen van arbeidsmiddel door een deskundige 1 1 bijhouden onderhoudsboek arbeidsmiddel 1 1 veilige (de)montage arbeidsmiddel 1 1 aarengen schermen/beveiligingsinr. op voldoende afstand van gevaarlijke zone 1 1 gebruiksaanwijzing arbeidsmiddel ter kennis stellen aan betrokken werknemers 1 1 bedieningssysteem van een arbeidsmiddel is veilig 1 1 inwerking stellen arbeidsm. uitsl. door opzettelijke handeling bedieningssysteem 1 1 op veilige wijze stopzetten van arbeidsmiddel met bedieningssysteem 1 1 autom. verhindering dat verlaten mobiel arbeidsm. onverhoeds in beweging kan komen 1 1 bij verplaatsen arbeidsm. op rails, voorz. ter beperking gevolgen event. botsing 1 1 specifieke deskundigheid bedieners mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving 1 1 doeltreffende verkeersregels voor mobiele arbeidsmiddelen binnen werkzones 1 1 org. maatr. ter voorkoming aanw. werkn. in werkzone van mobiele arbeidsmiddelen 1 1 maatr. tegen aanrijding indien werkn. in werkzone van mob. arbeidsm. aanwezig 1 1 doelmatige keuze hijs- en hefgereedschap v.w.b. te hanteren lasten, e.d. 1 1 beschikbaarheid en gebruik pbm-en 1 1 verdelen bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan daartoe bekwame werknemers 1 1 doeltreffende maatregelen ter voorkoming van gevaar voor derden 1 1 Totaal

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT RIJKSWATERSTAAT COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject Rijkswaterstaat A544 Inspectieperiode:

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemodule Inrichting arbeidsplaatsen Deelmodule: Algemeen Deze Basis Inspectie Module (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS PROJECTVERSLAG Project Schilders - OPS Projectnummer A 219 Amsterdam, juni 2000 Looptijd project: 1 februari 1999 tot 1 juni 1999 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Page 1 1.1 Aanleiding Veel

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

Artikel/lid Tekst Boete normbedrag

Artikel/lid Tekst Boete normbedrag Boetes en sancties Inspectie SZW gaat strenger optreden Per 1 januari 2013 treedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in werking. Dit betekent dat per 1 januari 2013 overtredingen

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Vereniging ION Themamiddag 08/12/2015 Machineveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen Presentatie: Marcel Timmerman Inhoudsopgave presentatie

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie

Interne instructie Arbeidsinspectie Interne instructie Arbeidsinspectie Versie november 2004 Geluid INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Algemeen 2.2.1 Verplichtingen van werkgevers en werknemers 2.3 Inspectie

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 BS van 18/09/02 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645 Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk Projectrapportage A645 Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk A645 Arbeidsinspectie 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Projectverslag Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Project A739 Foto VACO Arbeidsinspectie, Den Haag Augustus 26 Werkplaatsen beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Arbeidsinspectie,

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie 1998 Projectnummer A163 BIK 21 en 22

Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie 1998 Projectnummer A163 BIK 21 en 22 Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie 1998 Projectnummer A163 BIK 21 en 22 Inhoud 1. Samenvatting 2. Uitvoering 3. Resultaten 3.1 Uitvoering 3.2 Kwantitatieve resultaten 3.3 Bevindingen 3.3.1 Arbozorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Werken op hoogte arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Drs. C.A.A.E. (Carin)Benders, Landelijk projectleider R.T. (Ron)Maters RVK, veiligheidskundig specialist 1 Man zakt door dak tijdens asbestwerkzaamheden

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747 Bandenservicebedrijven 2005 Rapportage Inspectieproject A747 Rapportage inspectieproject Bandenservicebedrijven 2005 Foto VACO Den Haag juli 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006 Projectnummer:

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 01-12-2007 Projectnummer A800 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Algemene Veiligheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden Interne instructie Arbeidsinspectie Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden (herziene versie april 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Van februari tot augustus 2014 heeft de Inspectie SZW sectorbreed in de afvalbranche inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machineveiligheid,

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE BGS M/06 d.d. 2002-06-13 BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

In de muziekwereld komen regelmatig (te) hoge geluidniveaus voor in relatie tot de grenswaarden uit het Arbobesluit. Maar heel weinig mensen

In de muziekwereld komen regelmatig (te) hoge geluidniveaus voor in relatie tot de grenswaarden uit het Arbobesluit. Maar heel weinig mensen Inleiding Op gehoorbeschadiging ten gevolge van het uitvoeren van je dagelijkse werk zit niemand te wachten. Gehoorschade is namelijk onomkeerbaar en kan voor de betrokkenen leiden tot het niet goed meer

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming I. Veiligheidsbeleid Laatste update 18 januari 2006 Twaalf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling JA

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Aan de slag met de branche afspraken Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Doel van deze workshop Het doel is dat u bekend met de gebruiksmogelijkheden van de Arbocatalogus en dat u er gemotiveerd mee aan de

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Project Arbouw voorlichting preventie valgevaar rolsteigers, ladders en trappen

Project Arbouw voorlichting preventie valgevaar rolsteigers, ladders en trappen Project Arbouw voorlichting preventie valgevaar rolsteigers, ladders en trappen Henk van der Molen 1,2, Aalt den Herder 1, Jan Warning 1, Monique Frings-Dresen 2 1 Arbouw, Harderwijk 2 Coronel Instituut

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming

Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming Datum check: Elf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling Inhoud I Veiligheidsbeleid 2 II Veiligheidscultuur 3 III Gevaarlijke werkomstandigheden:

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003 Projectverslag Agressie en Geweld Detailhandel 2003 December 2004 2 Inspectieonderwerpen Beleid en uitvoering gebied agressie en geweld -preventieve maatregelen -instructie en voorlichting werknemers -slachtofferhulp

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie