Scenario analyse ABC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scenario analyse ABC"

Transcriptie

1 analyse Juiste in FP huidig De intelligentie

2 Inleiding Voor u ligt de QSM analyse voor het project (fictief project om u een indruk te geven van de toegevoegde waarde die de QSM project bieden). Project is gebaseerd op een overheidsproject met een van 1460 functiepunten.deze rapportage geeft antwoord op de vraag of het marktconform is en wat mogelijke alternatieve zijn. Het doel hiervan is een, vanaf de start, haalbaar waarbij de planning optimaal is afgestemd op de prioriteiten. In deze scenarioanalyse rapportage treft u de volgende informatie aan: n Het afgezet tegen vergelijkbare historische projecten n De te realiseren functionele n Project in cijfers n Schematisch overzicht n gebaseerd op de inspanning zoals opgenomen in het n gebaseerd op de doorlooptijd zoals opgenomen in het n gebaseerd op de teambezetting zoals opgenomen in het n gebaseerd op de kwaliteit zoals opgenomen in het n Fasering uit n Breukelen, november 2013., Europe Juiste in FP Alle rapporten en documenten van QSM die het keurmerk Juiste in FP dragen, zijn opgesteld door gecertificeerde professionals met jarenlange ervaring in het objectief en onafhankelijk vaststellen van een project in Functiepunten. Alle bepaling worden, middels een ingeregeld QA-proces, door een tweede gecertificeerde consultant getoetst. Voor het bepalen van de wordt het ISO gecertificeerde methode voor Functiepunt gebruikt. huidig

3 Projectkenmerken Marktgemiddelde vs marktgemiddelde Overheidsmarkt in uren lager aantal uren in maanden 15 16,8 Kortere doorlooptijd in aantal bevindingen minder bevindingen Gemiddelde teambezetting in FTE 6 7 kleiner team Maximale bezetting in FTE lagere bezetting Productiviteit in uren hogere productiviteit (minder uren per FP) per functiepunt uitleg: Hierbij wordt het vergeleken met historische projecten op vijf belangrijke managementfactoren. Omvang,,, en Productiviteit. Deze factoren zijn zowel individueel als in onderlinge samenhang onderzocht. marktconformiteit n Het is optimistisch. n Kans op overschrijding budget en doorlooptijd is aannemelijk huidig

4 Grafiekuitleg Deze grafieken geven inzicht in de op te leveren functionele uitgedrukt in functiepunten. Onzekerheid in De onzekerheid wordt aangegeven met het verschil tussen de minimale en maximale. De onzekerheid heeft een relatie met de fasen waarin het project zich bevindt en de kwaliteit van de documentatie. Verdeling verwachte Deze verdeling wordt gebruikt bij de scenario analyses. MoSCoW verdeling Deze verdeling geeft de noodzaak aan en geeft input voor alternatieve. Juiste in FP Minimaal Verwacht Maximaal Bandbreedte in FP % MoSCoW verdeling 5% 20% 60% Onzekerheid Omvang Must have Should have Could have Won t have Consistentie Volledigheid Verdeling verwachte FP Nieuw Gewijzigd Hergebruik Waardering brondocumentatie Overall Van zeer matig (1) tot uitctekend (10) Waardering brondocumentatie Geeft een waardering aan de kwaliteit van de documentatie. : n De is vastgesteld door QSM n De verwachte van het project is 1460 FP n De ontwikkeling betreft nieuwe software n 80 % van de wordt als noodzakelijk gezien huidig

5 Project Op deze pagina zijn de feitelijke gegevens weergegeven van het en een vergelijking met alternatieve op basis van marktgemiddelden. Hierbij is telkens gevarieerd met de management factoren: inspanning, doorlooptijd en team. Hieronder zijn deze factoren in hun onderlinge samenhang weergegeven. Kenmerken Marktgemiddelde Bezetting Overheidsmarkt Omvang in functiepunten in uren in maanden 15 16, ,2 17,5 Maximale bezetting in FTE Gemiddelde bezetting in FTE in aantal bevindingen Productiviteit in uren per FP op basis van marktgemiddelden n Het is aannemelijk dat het zal leiden tot een latere oplevering en meer uren dan begroot. n Het verlengen van de doorlooptijd van 15 naar 18 maanden lijkt demeest voor de handliggende optie om de uren binnen de begroting te houden. n Ook bij het fixeren van het projectteam (SCRUM/Agile) is een oprekking van de doorlooptijdnoodzakelijk. n Mocht de doorlooptijd geen ruimte bieden, dan zal het project aanzienlijk meer uren vragen en een groter projectteam. huidig

6 Schematisch overzicht Project Op deze pagina zijn de verschillende grafisch weergegeven. Marktgemiddelde... Bezetting Uren Marktgemiddelde... Bezetting Maanden Maximale Bezetting Marktgemiddelde... Bezetting FTE Gemiddelde Bezetting Productiviteit Marktgemiddelde... Marktgemiddelde... Marktgemiddelde... Bezetting Bezetting Bezetting FTE Defecten Uren per Functiepunt huidig

7 : uit Grafiekuitleg De grafieken laten een scenario zien waarbij het aantal uren uit het uitgangspunt is. Deze uren zijn hiernaast vergeleken met het marktgemiddelde. De doorlooptijd en teambezetting in de onderstaande grafieken behoren bij een haalbaar scenario op basis van het geplande aantal uren in. 20,000 15,000 10,000 in uren 5, Marktgemiddelde Overheidsmarkt : Het marktgemiddelde geeft aan dat het aantal uren voor het uur hoger zou moeten zijn. Indien het aantal van uren gehandhaafd blijft dan: n Is de verwachte doorlooptijd 3 maanden langer en kan de maximale bezetting dalen tot 9 FTE. huidig

8 : uit Grafiekuitleg De grafieken laten een scenario zien waarbij de doorlooptijd uit het uitgangspunt is. Deze doorlooptijd is in grafiek hiernaast vergeleken met het marktgemiddelde. De inspanning en de maximale teambezetting in de onderstaande twee grafieken behoren bij een haalbaar scenario om de in geplande doorlooptijd te kunnen realiseren in uren Marktgemiddelde Overheidsmarkt : Indien we het project met de geplande doorlooptijd willen opleveren dan is de verwachting dat: n De maximale teambezetting 22 FTE zal worden n De inspanning met circa uur zal toenemen (verdubbelen) n De kwaliteit, als gevolg van deze extra inspanning, zal afnemen (veroorzaakt meer bevindingen) huidig

9 : uit 17,2 17, ,9 16,8 16,7 16,6 Grafiekuitleg De grafieken laten een scenario zien waarbij de teambezetting uit het uitgangspunt is. De maximale bezetting is hiernaast vergeleken met het marktgemiddelde. De doorlooptijd en inspanning in de onderstaande twee grafieken behoren bij een haalbaar scenario om het met de daarin opgenomen team te realiseren in uren Marktgemiddelde Overheidsmarkt Maximale teambezetting Bezetting : De maximale teambezetting in het is 2 FTE lager dan marktgemiddeld. De verwachting is dat : n De doorlooptijd hierdoor met 2,2 maanden toeneemt n Er circa 2300 uren extra nodig is n Door de extra uren is de kwaliteit lager. Het aantal bevindingen zal naar verwachting met circa 50 toenemen. huidig

10 : uit Grafiekuitleg De grafieken laten een scenario zien waarbij de kwaliteit uit het uitgangspunt is. De kwaliteit is hiernaast vergeleken met het marktgemiddelde. De teambezetting (piek) en de doorlooptijd in de onderstaande twee grafieken behoren bij een haalbaar scenario om het met de daarin onderliggende kwaliteit te realiseren. Marktgemiddelde Overheidsmarkt 17,6 17,4 17, ,8 16,6 16,4 Marktgemiddelde Overheidsmarkt Marktgemiddelde Overheidsmarkt (Aantal defects) : De kwaliteit in het is hoger (minder defects) dan marktgemiddeld. De verwachting is dat : n De gewenste kwaliteit niet wordt bereikt n Om de gewenste kwaliteit te behalen de doorlooptijd zal moeten toenemen en tegelijk zal de teambezetting moeten afnemen. huidig

11 huidig Projectfasen Begin Eind Maanden Uren Maximale inspanning Team Omvang heidstudie 1 januari 2014 niet gepland niet gepland niet gepland 4 Ontwerp niet gepland niet gepland niet gepland niet gepland 4 Bouw en test niet gepland 1 december 2014 niet gepland niet gepland 10 Implementatie 1 december april niet gepland 4 Geanalyseerde 1 januari april , FP Projectfasen Het project zal worden ontwikkeld in Java en dot.net Uit de analyse van de te realiseren is tevens een onderverdeling naar ontwikkelomgeving vastgesteld. Het betrof ca. 59% Java en ca. 41% dot.net. 25% van de is nieuw, 62% is bestaand en moet worden gewijzigd. Daarnaast is er sprake van 13% hergebruik, bestaande functionaliteit die ongewijzigd gebruikt wordt. Hergebruik moet wel worden geïntegreerd en getest. Bij de analyse is uitgegaan van 140 beschikbare uren per FTE per maand en een gemiddeld uurtarief van 120 euro. De marktgemiddelde zijn gebaseerd op afgeronde QSM Overheidsprojecten In de database van QSM zijn meer dan projecten die wereldwijd zijn uitgevoerd op eenduidige wijze vastgelegd. Op basis van de gegevens van deze projecten zijn trendlijnen opgesteld die zijn gebruikt bij het opstellen van de marktgemiddelde. Het project is vergeleken met de QSM Overheidstrendlijn voor administratieve projecten. huidig

12 Marktconform QSM hanteert de volgende definitie van het begrip marktconform. Een is marktconform uitgevoerd indien de doorlooptijd, de inspanning én de productiviteit niet meer dan 25% afwijkt van de gemiddelde waarden van projecten die in het verleden zijn uitgevoerd, Dit is ongeveer 0,7 standaarddeviatie (sigma) van het marktgemiddelde. Binnen +0,7 en -0,7 sigma van het marktgemiddelde bevindt zich ongeveer de helft van de projecten in de database. Uitgedrukt in percentielen ligt de grens bij top 25% of bodem 25%. Onder deze definitie is een realisatie beter dan top 25% of minder dan bodem 25% niet marktconform. 34.1% 34.1% 0.1% 13.6% 13.6% 0.1% 2.1% 2.1% -3s -2s -1s M,s=0 1s 2s 3s Afwijking, sigma en standaarddeviatie De QSM database bevat gegevens van meer dan projecten, waaronder inspanning, doorlooptijd en productiviteit. Hiervan worden marktgemiddelden vastgesteld. Uiteraard wijken de projecten in de database in meer of mindere mate af van dat gemiddelde: er is een zekere spreiding. De mate van spreiding wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Omdat de metrieken een normaalverdeling volgen, bevindt zich 68,2% van de projecten tussen +1 en -1 standaarddeviatie (ook wel sigma genoemd). Zie ook onderstaande figuur met de normaalverdeling. huidig

13 QSM is de onafhankelijke autoriteit die zich richt op het feitelijk inzichtelijk maken van softwareprojecten, -programma s en -portfolio s. QSM richt zich op alle managerial en ICT geledingen van een organisatie, met informatie op maat. QSM biedt: Het FPA Expertise Center: Gespecialiseerd team dat zich richt op het vaststellen van de functionele van softwareprojecten op basis van de industriestandaard methoden (FPA, FPAi, Cosmic, SLOC s, IBRA, e.d.). Estimation Services: Het op basis van de project en benchmark data, vaststellen welke zich binnen de acceptabele bandbreedten bevinden. Estimation Services levert een set van haalbare voor het succesvol opleveren van een softwareproject. Projectfoto s: Standaard diensten die feitelijk inzicht geven in de status van een project en in hoeverre dit project zich conform de verwachting ontwikkelt. Ook wordt deze dienstverlening gebruikt om vast te stellen in hoeverre hetgeen is opgeleverd ook voldoet aan de oorspronkelijke opdracht. >> Vervolg... huidig

14 Benchmark Services: Het achteraf vaststellen van de projectmetrieken die inzicht geven in het project in relatie tot de eigen - of industriestandaard trendlijnen. Naast het beoordelen/ evalueren van het afgesloten project zijn deze metrieken ook uiterst waardevol voor het bepalen van voor toekomstige projecten. QSM beschikt over een database met de metrieken van ruim gevalideerde projecten. Op basis van deze database kan QSM voorzien in segment- en platformspecifieke trendlijnen. Begeleiding van aanbestedingen: QSM adviseert organisaties bij aanbestedingen. Op basis van een onafhankelijke bepaling en industriespecifieke trendlijnen is QSM in staat om vast te stellen tussen welke grenzen haalbare aanbiedingen zich bevinden. Hiermee kan QSM voorkomen dat organisaties voor een onmogelijke -doch mogelijk meest economische - aanbieding kiezen. Voor de uitvoering van bovenstaande maakt QSM gebruik van de eigen unieke QSM-methodiek en de QSM SLIM Suite. Deze toolset - ook in SAAS uitvoering beschikbaar - biedt QSM ook in licentievorm. Hiermee kunnen organisaties deze in eigen beheer en als onderdeel van het eigen voortbrengingsproces zelf willen uitvoeren. huidig

15 Over QSM QSM is de onafhankelijke autoriteit die zich richt op het feitelijk inzichtelijk maken van, -programma s en portfolio s. QSM levert deze feitelijke inzichtelijkheid zowel voorafgaand-, tijdens-, als na afloop van investeringen in softwarefunctionaliteit en softwareprojecten. Een van de aansprekende van QSM is het onafhankelijk vaststellen of een project realistische haalbaar is binnen het gegeven budget en/of de gewenste doorlooptijd. Ook is QSM in staat om een optimaal scenario te schetsen op basis van een gegeven doorlooptijd en investeringsruimte. De QSM methodiek en tools zijn uniek in de industrie en worden afgenomen door vele top-500 organisaties. QSM beschikt internationaal over de metrieken van meer dan gerealiseerde projecten. Op basis van deze rijke database is QSM in staat projecten en ook in perspectief te plaatsen. Voor meer informatie: Drs. Hans Vonk De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen Telefoon: QSM beschikt internationaal over 70 specialisten. De Amerikaanse markt wordt bediend vanuit het hoofdkantoor in de Verenigende Staten. De EMEA markt wordt bediend vanuit het kantoor in Breukelen, Nederland. huidig

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage April 2014 Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Onderzoeksaanpak 9 3. Resultaten 14 Bijlagen 24 Bijlage 1 deelnemende

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Meer ict per euro. Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs

Meer ict per euro. Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs Meer ict per euro Een onderzoek naar de ict-kosten in het basisonderwijs 2 Meer ICT per euro Inhoud 1 Inleiding 4 2 Vraagstelling en opzet 5 3 Resultaten 8 4 Discussie 15 5 Referenties 19 Meer ICT per

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur

Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur Versie 1.0 Datum 3 september 2014 Status Definitief Colofon Contactpersoon Auteur Versie Bijlage(n) R.P. Yap T +31 6

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel Logius 026 kenniscentrum WDO data model NLIP024PvA1.0 2014 - Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) Versiebeheer Versie Datum Status Opsteller Wijzigingsbeschrijving

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden?

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? 16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? M. Hekkenberg S.M. Lensink Januari 2013 ECN-E--13-006 Verantwoording Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en de vereniging

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie