Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13"

Transcriptie

1 Handleiding Haalbaarheidsanalyse Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers moeten ' Java script enabled' zijn en cookies accepteren. 1 Vermogensdidact September 2012

2 Snelstart U voert gegevens in door in de keuzelijsten een keuze aan te klikken of door een geel invoerveld in te vullen. Om de berekening te maken dient u op de knop "calculatie" te klikken! Profielgroep Profiel Eigen Keuze profiel - Het model bevat de standaardrisicoprofielen van een aantal aanbieders. Selecteer de aanbieder van wie u de risicoprofielen hanteert. Deze lijst kan worden uitgebreid. Maak deze selectie voor zowel het vastgestelde als het te vergelijken profiel. - Selecteer onder "Vastgesteld profiel" het risicoprofiel volgens uw klantinventarisatie. Onder "Te vergelijken profiel" kunt u een alternatief profiel selecteren om een vergelijking te maken. U kunt onder "Te vergelijken profiel" ook kiezen voor "eigen keuze" en een eigen verdeling invoeren. - Indien u onder "Te vergelijken profiel", "Eigen keuze" hebt geselecteerd kunt u hier uw eigen verdeling invoeren. Kostenstructuur - Vul de van toepassing zijnde kosten in: TER: Total Expense Ratio - dit zijn de beheerkosten en de servicekosten (administratie-, accountantskosten e.d.) die een beleggingsfonds in rekening brengt. Deze kosten komen ten laste van het belegd vermogen. 2 Vermogensdidact September 2012

3 ADM: administratiekosten aanbieder; deze kosten komen ten laste van het belegd vermogen. Aankoopkosten; deze kosten komen ten laste van de inleg Verkoopkosten; deze kosten komen ten laste van de opbrengst Adviesprovisie: deze kosten komen ten laste van de inleg Onderhoudsprovisie: deze kosten komen ten laste van het belegd vermogen Opmerking: indien 100 % liquiditeiten wordt gekozen, worden de kosten niet berekend! Eenmalige inleg Periodieke inleg Beleggingshorizon Doelvermogen - Vul het bedrag in wat de klant als eerste storting wenst te beleggen. - Selecteer de frequentie(maandelijks of jaarlijks) en vul het bedrag in wat de klant periodiek wenst te beleggen. - Selecteer het aantal jaren dat de belegging dient te lopen. - Vul het bedrag in dat de klant wenst te bereiken of nodig heeft. NB: "Profielrendement" wordt automatisch ingevuld en komt overeen met het verwachte rendement onder "Vastgesteld profiel". Bij eerste advies U kunt de gegevens varieren al naar gelang de wensen en mogelijkheden van uw klant. Bij onderhoud Voer het opgebouwde kapitaal in bij eenmalige inleg en verkort de beleggingshorizon met de jaren die verstreken zijn sinds uw advies. Lees af in hoeverre de klant zijn oorspronkelijke doelvermogen kan halen. Vervolgens kunt u de gegevens varieren al naar gelang de wensen en mogelijkheden van uw klant. 3 Vermogensdidact September 2012

4 Toepassen Tool voor advies Input Via inventarisatie hebt u klantinformatie verkregen over risicoprofiel, beschikbaar vermogen, beschikbare periodieke inleg, beleggingshorizon en benodigd kapitaal. De gegevens voert u in de tool in. U kunt de gegevens varieren om diverse scenario's te onderzoeken. De vragen die de tool helpt te beantwoorden zijn: 1- Hoeveel kapitaal bouwt de klant naar verwachting op? 2 - Is dat voldoende ten aanzien van zijn doelvermogen? 3 - Binnen welke grenzen zal de vermogensopbouw plaatsvinden? 4 - Wat is het effect als de klant meer/minder inlegt, langere/kortere beleggingshorizon heeft, een afwijkend doelvermogen accepteert of in een ander risicoprofiel terechtkomt? 5 - Hoe kwantificeert u het risico voor de klant? 6 - Hoe toont u het belang van de beleggingshorizon aan ten aanzien van het risico dat per risicoprofiel gelopen wordt? Output ad 1 - ad 2 - ad 3 - Verwacht kapitaal - Wanneer alle variabelen zijn ingevuld, kunt u aflezen wat het verwachte kapitaal is. Indien het verwachte kapitaal overeenkomt met het doelvermogen is de kans dat het doelvermogen bereikt wordt 50 % en is in de staafdiagram de staaf van het doelvermogen even hoog als de staaf van het verwachte kapitaal. Bij worst- en best case-scenario leest u af welk kapitaal opgebouwd zal worden in het statistisch slechtst cq. best denkbare scenario op basis van de gekozen beleggingshorizon. Deze waarden worden eveneens in de staafdiagram grafisch weergegeven. In de lijngrafiek wordt het verwacht rendement (horizontale lijn)en het statistisch slechtst en best denkbare rendement weergegeven gedurende 30 jaar. Onder invloed van de tijd bewegen deze lijnen naar elkaar toe. 4 Vermogensdidact September 2012

5 ad 4 - Mocht er volgens verwachting te weinig of teveel kapitaal worden opgebouwd dan kunt u aanpassingen doen bij inleg, beleggingshorizon, doelkapitaal en (indien u dat verantwoord acht) risicoprofiel. ad 5 - De kans dat het gemiddelde rendement gemaakt wordt dat bij een profiel hoort, is 50 %. Een offensiever profiel dan het vastgestelde profiel zal een grotere kans bieden op het halen van dit rendement; een defensiever profiel een kleinere kans (Kans dat profielrendement wordt gehaald). Daartegenover staat dat een offensiever profiel een grotere kans biedt op een uiteindelijk negatief rendement; een defensiever profiel een kleinere kans (Kans op negatief rendement over gehele looptijd en Ondergrens rendement met 97 ½ % zekerheid). Deze kansen worden echter meer en meer gelijkgetrokken naarmate de klant een langere beleggingshorizon heeft (Kans op negatief rendement over gehele looptijd en Ondergrens rendement met 97 ½ % zekerheid). In de lijngrafiek wordt dit aangetoond doordat de ondergrenzen van twee verschillende profielen naar elkaar toe bewegen naarmate de beleggingshorizon langer is. Het is mogelijk dat een ondergrens van een offensiever profiel boven de ondergrens van een defensiever profiel komt te liggen bij een lange beleggingshorizon. ad 6 - Quitte spelen of verlies maken is vaak een belangrijk omslagpunt voor klanten. De termijn waarbij je op zijn minst quitte mag verwachten is langer naarmate een risicoprofiel offensiever is. Deze termijn kan gehanteerd worden als minimale beleggingshorizon indien klant kiest voor bijbehorend risicoprofiel (Benodigde looptijd voor positief rendement). Het halen van het doelvermogen is waar het uiteindelijk om draait bij beleggen. Als de kans 50 % is, zal het doelvermogen naar verwachting gehaald worden (Kans dat doelvermogen gehaald wordt). Toepassen tool voor onderhoud Tijdens onderhoudsgesprekken kunt u het opgebouwde kapitaal zoals dat uit klantoverzichten blijkt, invoeren bij eenmalige inleg. Als u vervolgens de beleggingshorizon verkort met de tijd die verstreken is sinds het eerste advies blijkt uit de tool welk kapitaal bij deze resterende looptijd naar verwachting nog opgebouwd zal worden. Daarnaast zal de tool aangeven hoe groot de kans is dat het doelvermogen gehaald zal worden. Al naar gelang het beeld dat hierbij ontstaat, kunt u bijsturen door gegevens met betrekking tot inleg, beleggingshorizon, doelvermogen en (indien u dat verantwoord acht) risicoprofiel te varieren. 5 Vermogensdidact September 2012

6 Toelichting functionaliteiten Vastgesteld Profiel - Aandelen -Obligaties - Liquiditeiten De klantinventarisatie heeft geresulteerd in een risicoprofiel. Dit risicoprofiel heeft u geselecteerd in de keuzelijst. De verdeling in beleggingscategorieen die van toepassing is bij dit profiel wordt nu in de tool getoond. Deze verdeling in beleggingscategorieen leidt tot een verwacht rendement en bijbehorend risico. - Verwacht rendement Het verwachte rendement is een gewogen gemiddelde van de verwachte rendementen in elk van de beleggingscategorieen: aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het verwachte rendement wordt weergegeven door de horizontale lijn in de lijngrafiek. - Risico Het risico wordt weergegeven door de standaarddeviatie (σ). De standaarddeviatie is een maatstaf voor de mate waarin het werkelijke rendement jaarlijks kan afwijken van het verwachte (gemiddelde) rendement. Statistisch gezien ligt het toekomstige werkelijke rendement met een waarschijnlijkheid van 95 % tussen de volgende bandbreedte: Verwacht rendement +/+ 1,96 keer standaarddeviatie (bovenste lijn in de lijngrafiek) Verwacht rendement -/- 1,96 keer standaarddeviatie (onderste lijn in de lijngrafiek) Dit wordt de 95 % regel genoemd Het risico neemt af naarmate de beleggingshorizon toeneemt, volgens de formule: Standaarddeviatie σ(n)=σ/ n; Oftewel de standaarddeviatie op jaarbasis gedeeld door de wortel van de beleggingshorizon Dit wordt de wortel-tijdregel genoemd Het risico wordt weergegeven door de lijnen onder en boven het gemiddelde in de lijngrafiek. Deze lijnen geven de onder- en bovengrenzen van het rendement aan. De lijnen bewegen naar het gemiddelde toe naarmate de beleggingshorizon langer is. De bandbreedte volgens de 95 % regel wordt aldus steeds smaller; een bewijs dat het risico afneemt naarmate er meer tijd ter beschikking staat. 6 Vermogensdidact September 2012

7 Voorbeeld lijngrafiek : de onder- en bovengrens van het rendement bewegen naar het gemiddelde toe naarmate de beleggingshorizon langer is - Verwacht kapitaal Op basis van de bedragen die u inlegt, de beleggingshorizon gedurende welke u de beleggingen wilt aanhouden en het rendement dat u mag verwachten, bouwt u kapitaal op. Afhankelijk van het risicoprofiel, verwacht u meer of minder kapitaal op te bouwen. - Worst case scenario Het bedrag dat uitgerekend is bij Worst-case scenario, is gebaseerd op de ondergrens van het rendement behorende bij de beleggingshorizon die u heeft gekozen. Het Worst-case scenario geeft uw kapitaalopbouw weer indien de rendementen zich voordoen zoals weergegeven op de ondergrenzen in de lijngrafiek. Het rendement dat gebruikt is bij de berekening van de kapitaalopbouw leest u af bij "ondergrens met 97 ½ % zekerheid". - Best case scenario Het Best-case scenario is gebaseerd op de bovengrenzen van het rendement behorende bij de beleggingshorizon die u heeft gekozen. Het Best-case scenario geeft uw kapitaalopbouw weer indien de rendementen zich voordoen zoals weergegeven op de bovengrenzen in de lijngrafiek. 7 Vermogensdidact September 2012

8 Scenario-analyse via statistische kansberekeningen - Kans dat profielrendement gehaald wordt De tool noteert het verwachte rendement van het 'vastgesteld profiel' als profielrendement onder 'Beleggingsgegevens'. Voor beide profielen wordt vervolgens aangegeven wat de kans is dat dit profielrendement gehaald wordt. (de kans bij 'vastgesteld profiel' zal altijd 50% zijn. Een uitgangspunt van de Moderne Portefeuille Theorie is, dat de kans dat een portefeuille zijn eigen verwachte ( gemiddelde) rendement haalt, 50% is). - Kans op negatief rendement over gehele looptijd De kans op een negatief rendement over de gehele looptijd wordt kleiner naarmate de beleggingshorizon langer wordt gekozen. Ook nemen de verschillen tussen de profielen af naarmate de beleggingshorizon langer wordt gekozen. - Ondergrens rendement met 97 ½ % zekerheid De ondergrens van het rendement geeft het gemiddelde rendement weer wat u in het statistisch slechtst denkbare scenario mag verwachten gedurende de door u gekozen beleggingshorizon. Deze ondergrens is af te lezen uit de lijngrafiek, namelijk de waarde van de ondergrens ter hoogte van de door u gekozen beleggingshorizon. - Benodigde looptijd voor positief rendement De benodigde looptijd voor een positief rendement is de periode die nodig is om als ondergrens van het rendement minimaal 0 % te mogen verwachten ( "eigen inleg terug"). Deze periode is ook af te lezen uit de lijngrafiek, namelijk waar de ondergrens de horizontale as van de grafiek snijdt. Deze periode zou u aan kunnen aanhouden al s minimale beleggingshorizon. -Kans dat doelvermogen gehaald wordt Uiteindelijk is het de bedoeling dat vermogensopbouw plaatsvindt tot in ieder geval het bedrag dat nodig of wenselijk is. 8 Vermogensdidact September 2012

9 Dit bedrag, het doelvermogen, kan aangegeven worden bij 'Beleggingsgegevens'. Indien het doelvermogen gelijk is aan het bedrag dat volgens verwachting opgebouwd zal worden - aangegeven bij 'verwacht kapitaal' - dan is de kans dat het doelvermogen gehaald wordt exact 50 %. Dit moet het uitgangspunt zijn. Naarmate het te verwachten kapitaal hoger is dan het doelvermogen, zal de kans dat het doelvermogen gehaald wordt logischerwijs groter zijn. 9 Vermogensdidact September 2012

10 Grafieken Uitleg Lijngrafiek In de lijngrafiek geeft de horizontale lijn het verwachte rendement weer. Deze horizontale lijn wordt geflankeerd door twee kromme lijnen: 1) de lijn onder de horizontale lijn is de ondergrens van het rendement ook wel het worst case-scenario of het statistisch slechtst denkbare scenario genoemd. Deze ondergrens ligt telkens op een afstand van 1,96 * de standaarddeviatie onder de horizontale rendementslijn. Omdat het risico in termen van standaarddeviatie afneemt naarmate de beleggingshorizon toeneemt, wordt de afstand tot de horizontale lijn steeds kleiner. (zie toelichting: risico) 2) de lijn boven de horizontale lijn is de bovengrens van het rendement ook wel het best case-scenario of het statistisch best denkbare scenario genoemd. Deze bovengrens ligt telkens op een afstand van 1,96 * de standaarddeviatie boven de horizontale rendementslijn. Omdat het risico in termen van standaarddeviatie afneemt naarmate de beleggingshorizon toeneemt, wordt de afstand tot de horizontale lijn steeds kleiner. (zie toelichting: risico) 10 Vermogensdidact September 2012

11 Uit de lijngrafiek blijkt dat naarmate de beleggingshorizon langer is, deze onder- en bovengrens naar elkaar toe lopen en dichter tot het verwachte rendement naderen. De afwijking wordt geringer; het rendement beter voorspelbaar en daarmee neemt het risico af. Het risico daalt dus naarmate de beleggingshorizon langer wordt, oftewel "Beleggen is lange termijn". De in de lijngrafiek getoonde onder- en bovengrens gelden volgens het 95 % kansscenario. De kans dat het werkelijke rendement aan het eind van de gekozen beleggingshorizon tussen deze grenzen ligt is 95 %. Er is een kans van 2 ½ % dat het rendement lager uitkomt dan de ondergrens en evenzo is er een kans van 2 ½ % dat het rendement hoger uitkomt dan de bovengrens. De grafieken van beide geselecteerde risicoprofielen worden in de lijngrafiek getoond zodat ze vergeleken kunnen worden. Bij een defensiever risicoprofiel zal de horizontale verwachte rendementslijn lager liggen dan die van een offensiever risicoprofiel. Bij een defensiever risicoprofiel zullen de onder- en bovengrenzen dichter bij de horizontale verwachte rendementslijn liggen dan die van een offensiever risicoprofiel. Uitleg staafdiagram 11 Vermogensdidact September 2012

12 In de staafdiagram zijn de bedragen die zijn berekend bij 'verwacht kapitaal', 'worst case-scenario' en 'best case-scenario' grafisch weergegeven door middel van staven. Het doelvermogen is ook weergegeven in deze staafdiagram. De staafdiagram toont : 1) De mate waarin het verwachte kapitaal overeenkomt met het doelvermogen. Is het doelvermogen gelijk aan het verwachte kapitaal dan is de kans dat het doelvermogen gehaald wordt 50 %. Naarmate het doelvermogen lager is dan het verwachte kapitaal, is de kans groter dat het doelvermogen gehaald wordt. Naarmate het doelvermogen hoger is dan het verwachte kapitaal, is de kans kleiner dat het doelvermogen gehaald wordt. 2) De spreiding in de mogelijke kapitaalopbouw per risicoprofiel. Bij een defensiever risicoprofiel is het verschil tussen het worst case-scenario en het best case-scenario geringer dan bij een offensiever risicoprofiel. Bij een defensiever risicoprofiel is de uiteindelijke opbrengst beter voorspelbaar. 3) De invloed van de tijd. Indien een korte beleggingshorizon wordt gekozen, is bij een offensiever risicoprofiel het worst case-scenario beduidend lager (neerwaarts risico) dan bij een defensiever risicoprofiel. Dit terwijl het verwachte kapitaal marginaal boven het verwachte kapitaal van een defensiever risicoprofiel ligt. Tot slot Naarmate deze beleggingshorizon langer wordt gekozen, nadert het worst case-scenario steeds dichter het worstcase-scenario van een defensiever risicoprofiel. Dit terwijl het verwachte kapitaal steeds verder uitstijgt boven dat van een defensiever risicoprofiel De tool geldt als ondersteuning voor uw advies. Via de tool kunnen kapitaalopbouw situaties per risicoprofiel snel inzichtelijk worden gemaakt met grafische onderbouwing. Er kan snel een vergelijk worden gemaakt tussen twee risicoprofielen. Diverse risico's worden grafisch of via kansberekening getoond. 12 Vermogensdidact September 2012

Voorbeelden CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Voorbeelden CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Voorbeelden CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Toelichting presentatie ScenarioAnalyse:

Toelichting presentatie ScenarioAnalyse: Toelichting presentatie ScenarioAnalyse: De ScenarioAnalyse is gebaseerd op een berekening met een veelvoud aan mogelijke toekomstige rentescenario s. Deze rentescenario s worden gegenereerd op basis van

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I KoersSprint In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. Verder kunnen

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Uw gids voor financiële eenvoud

Uw gids voor financiële eenvoud SPUYBROEK ADVIES Het realiseren van uw doelen, wensen en dromen Januari 2015 Uw gids voor financiële eenvoud Beleggingsbeleid Spuybroek Advies in het kort Uw doelen, wensen en dromen gerangschikt naar

Nadere informatie

uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer

uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer uw pensioen, onze zorg informatie voor de werknemer inhoud De zorgplicht van de pensioenuitvoerder 4 Pensioenregeling met beleggingsvrijheid 4 De standaardoptie 6 Het opting-outrecht 7 De Avéro Achmea

Nadere informatie

Handleiding Risico Indicator

Handleiding Risico Indicator Handleiding Risico Indicator Risico indicator van Financiële Producten 1 Inleiding In de Financiële Bijsluiter dient vanaf 1 oktober een risico indicator opgenomen te worden. Bij sommige producten dient

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Alert Doelmeter 4 45.000 35.926 150 IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Doelbeleggen.nl maakt een geheel nieuwe manier van beleggen beschikbaar voor iedereen. Doelbeleggen.nl zorgt dat de beleggingen

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Handleiding BreakEven Calculator Door Thomas Vulsma

Handleiding BreakEven Calculator Door Thomas Vulsma Handleiding BreakEven Calculator Door Thomas Vulsma Introductie Deze handleiding geeft een korte inleiding tot de werking en het gebruik van de BreakEven Calculator. Met een paar simpele stappen leert

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day

Vergelijking lijfrenteproducten ASR en Brand New Day Vergelijking lijfrenteproducten en Inleiding Op dit moment benadert haar klanten met een alternatief voor hun woekerpolis. U wordt gevraagd om voor uw klanten een objectieve vergelijking te maken: de huidige

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Q&A VermogensAdviesProgramma

Q&A VermogensAdviesProgramma Q&A VermogensAdviesProgramma Vraag 1 Een rekeninghouder start een BeleggingsRekening met een eenmalige inleg. Een jaar later wil de rekeninghouder ook starten met een periodieke inleg. Kan dat? Antwoord

Nadere informatie

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte

b) Het spreidingsdiagram ziet er als volgt uit (de getrokken lijn is de later uit te rekenen lineaire regressie-lijn): hoogte Classroom Exercises GEO2-4208 Opgave 7.1 a) Regressie-analyse dicteert hier geen stricte regels voor. Wanneer we echter naar causaliteit kijken (wat wordt door wat bepaald), dan is het duidelijk dat hoogte

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Keuze maken, afwegingscriteria Wat zijn de mogelijke afwegingscriteria bij het maken van een keuze uit de mogelijke oplossingen binnen het beleggingsbeleid. Versie:2001-11-02

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer januari 2017 Advies & Service

Datum Behandeld door Telefoonnummer januari 2017 Advies & Service Postbus 1700, 3800 BS Amersfoort Telefoon 033 752 5000 florius.nl Datum Behandeld door Telefoonnummer januari 2017 Advies & Service 033 752 5000 Leningnummer Onderwerp E-mail Uw beleggingshypotheek service@florius.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform Gebruikershandleiding Vrachtwagenplatform Automotive supportteam: 0800 22 55 229 (kies optie 1), of automotive@abz.nl Gebruikershandleiding vrachtwagenplatform, 6 november 2015 Pagina 1 van 11 Inhoud Algemene

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

Normale Verdeling Inleiding

Normale Verdeling Inleiding Normale Verdeling Inleiding Wisnet-hbo update maart 2010 1 De Normale verdeling De Normale Verdeling beschrijft het gedrag van een continue kansvariabele x. Om kansen te berekenen, moet de dichtheidsfunctie

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Op Koers

Veelgestelde vragen over Op Koers Veelgestelde vragen over Op Koers Inhoudsopgave Over Op Koers 3 1. Wat is het doel van Op Koers? 3 2. Hoe werkt Op Koers? 3 3. Uit welke onderdelen bestaat Op Koers? 3 4. Met welke gegevens rekent Op Koers?

Nadere informatie

Nummerblokken tool. Gebruikershandleiding. Openbare informatie. Datum 17 maart Auteur Arjen Knibbe. Telefoon Versie 1.

Nummerblokken tool. Gebruikershandleiding. Openbare informatie. Datum 17 maart Auteur Arjen Knibbe. Telefoon Versie 1. Auteur Arjen Knibbe Telefoon 0800-0220606 Nummerblokken tool Gebruikershandleiding Openbare informatie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 1.1. Nummerblokkentool 2 1.2. Ondersteunde browsers 2 2. Werken met de

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor

Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Titel: Handleiding Proces Hersteladvies Beleggingsverzekering Onderwerp: Uitgebreide

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

Handleiding gebruik Vtlb-calculator

Handleiding gebruik Vtlb-calculator Handleiding gebruik Vtlb-calculator De Vtlb-calculator is een programma gemaakt voor Windows. Bent u een Apple gebruiker, zie uitleg onder aan de pagina. Let op! In Windows 10 wordt standaard de Edge browser

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie