Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Haalbaarheidsanalyse. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13"

Transcriptie

1 Handleiding Haalbaarheidsanalyse Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers moeten ' Java script enabled' zijn en cookies accepteren. 1 Vermogensdidact September 2012

2 Snelstart U voert gegevens in door in de keuzelijsten een keuze aan te klikken of door een geel invoerveld in te vullen. Om de berekening te maken dient u op de knop "calculatie" te klikken! Profielgroep Profiel Eigen Keuze profiel - Het model bevat de standaardrisicoprofielen van een aantal aanbieders. Selecteer de aanbieder van wie u de risicoprofielen hanteert. Deze lijst kan worden uitgebreid. Maak deze selectie voor zowel het vastgestelde als het te vergelijken profiel. - Selecteer onder "Vastgesteld profiel" het risicoprofiel volgens uw klantinventarisatie. Onder "Te vergelijken profiel" kunt u een alternatief profiel selecteren om een vergelijking te maken. U kunt onder "Te vergelijken profiel" ook kiezen voor "eigen keuze" en een eigen verdeling invoeren. - Indien u onder "Te vergelijken profiel", "Eigen keuze" hebt geselecteerd kunt u hier uw eigen verdeling invoeren. Kostenstructuur - Vul de van toepassing zijnde kosten in: TER: Total Expense Ratio - dit zijn de beheerkosten en de servicekosten (administratie-, accountantskosten e.d.) die een beleggingsfonds in rekening brengt. Deze kosten komen ten laste van het belegd vermogen. 2 Vermogensdidact September 2012

3 ADM: administratiekosten aanbieder; deze kosten komen ten laste van het belegd vermogen. Aankoopkosten; deze kosten komen ten laste van de inleg Verkoopkosten; deze kosten komen ten laste van de opbrengst Adviesprovisie: deze kosten komen ten laste van de inleg Onderhoudsprovisie: deze kosten komen ten laste van het belegd vermogen Opmerking: indien 100 % liquiditeiten wordt gekozen, worden de kosten niet berekend! Eenmalige inleg Periodieke inleg Beleggingshorizon Doelvermogen - Vul het bedrag in wat de klant als eerste storting wenst te beleggen. - Selecteer de frequentie(maandelijks of jaarlijks) en vul het bedrag in wat de klant periodiek wenst te beleggen. - Selecteer het aantal jaren dat de belegging dient te lopen. - Vul het bedrag in dat de klant wenst te bereiken of nodig heeft. NB: "Profielrendement" wordt automatisch ingevuld en komt overeen met het verwachte rendement onder "Vastgesteld profiel". Bij eerste advies U kunt de gegevens varieren al naar gelang de wensen en mogelijkheden van uw klant. Bij onderhoud Voer het opgebouwde kapitaal in bij eenmalige inleg en verkort de beleggingshorizon met de jaren die verstreken zijn sinds uw advies. Lees af in hoeverre de klant zijn oorspronkelijke doelvermogen kan halen. Vervolgens kunt u de gegevens varieren al naar gelang de wensen en mogelijkheden van uw klant. 3 Vermogensdidact September 2012

4 Toepassen Tool voor advies Input Via inventarisatie hebt u klantinformatie verkregen over risicoprofiel, beschikbaar vermogen, beschikbare periodieke inleg, beleggingshorizon en benodigd kapitaal. De gegevens voert u in de tool in. U kunt de gegevens varieren om diverse scenario's te onderzoeken. De vragen die de tool helpt te beantwoorden zijn: 1- Hoeveel kapitaal bouwt de klant naar verwachting op? 2 - Is dat voldoende ten aanzien van zijn doelvermogen? 3 - Binnen welke grenzen zal de vermogensopbouw plaatsvinden? 4 - Wat is het effect als de klant meer/minder inlegt, langere/kortere beleggingshorizon heeft, een afwijkend doelvermogen accepteert of in een ander risicoprofiel terechtkomt? 5 - Hoe kwantificeert u het risico voor de klant? 6 - Hoe toont u het belang van de beleggingshorizon aan ten aanzien van het risico dat per risicoprofiel gelopen wordt? Output ad 1 - ad 2 - ad 3 - Verwacht kapitaal - Wanneer alle variabelen zijn ingevuld, kunt u aflezen wat het verwachte kapitaal is. Indien het verwachte kapitaal overeenkomt met het doelvermogen is de kans dat het doelvermogen bereikt wordt 50 % en is in de staafdiagram de staaf van het doelvermogen even hoog als de staaf van het verwachte kapitaal. Bij worst- en best case-scenario leest u af welk kapitaal opgebouwd zal worden in het statistisch slechtst cq. best denkbare scenario op basis van de gekozen beleggingshorizon. Deze waarden worden eveneens in de staafdiagram grafisch weergegeven. In de lijngrafiek wordt het verwacht rendement (horizontale lijn)en het statistisch slechtst en best denkbare rendement weergegeven gedurende 30 jaar. Onder invloed van de tijd bewegen deze lijnen naar elkaar toe. 4 Vermogensdidact September 2012

5 ad 4 - Mocht er volgens verwachting te weinig of teveel kapitaal worden opgebouwd dan kunt u aanpassingen doen bij inleg, beleggingshorizon, doelkapitaal en (indien u dat verantwoord acht) risicoprofiel. ad 5 - De kans dat het gemiddelde rendement gemaakt wordt dat bij een profiel hoort, is 50 %. Een offensiever profiel dan het vastgestelde profiel zal een grotere kans bieden op het halen van dit rendement; een defensiever profiel een kleinere kans (Kans dat profielrendement wordt gehaald). Daartegenover staat dat een offensiever profiel een grotere kans biedt op een uiteindelijk negatief rendement; een defensiever profiel een kleinere kans (Kans op negatief rendement over gehele looptijd en Ondergrens rendement met 97 ½ % zekerheid). Deze kansen worden echter meer en meer gelijkgetrokken naarmate de klant een langere beleggingshorizon heeft (Kans op negatief rendement over gehele looptijd en Ondergrens rendement met 97 ½ % zekerheid). In de lijngrafiek wordt dit aangetoond doordat de ondergrenzen van twee verschillende profielen naar elkaar toe bewegen naarmate de beleggingshorizon langer is. Het is mogelijk dat een ondergrens van een offensiever profiel boven de ondergrens van een defensiever profiel komt te liggen bij een lange beleggingshorizon. ad 6 - Quitte spelen of verlies maken is vaak een belangrijk omslagpunt voor klanten. De termijn waarbij je op zijn minst quitte mag verwachten is langer naarmate een risicoprofiel offensiever is. Deze termijn kan gehanteerd worden als minimale beleggingshorizon indien klant kiest voor bijbehorend risicoprofiel (Benodigde looptijd voor positief rendement). Het halen van het doelvermogen is waar het uiteindelijk om draait bij beleggen. Als de kans 50 % is, zal het doelvermogen naar verwachting gehaald worden (Kans dat doelvermogen gehaald wordt). Toepassen tool voor onderhoud Tijdens onderhoudsgesprekken kunt u het opgebouwde kapitaal zoals dat uit klantoverzichten blijkt, invoeren bij eenmalige inleg. Als u vervolgens de beleggingshorizon verkort met de tijd die verstreken is sinds het eerste advies blijkt uit de tool welk kapitaal bij deze resterende looptijd naar verwachting nog opgebouwd zal worden. Daarnaast zal de tool aangeven hoe groot de kans is dat het doelvermogen gehaald zal worden. Al naar gelang het beeld dat hierbij ontstaat, kunt u bijsturen door gegevens met betrekking tot inleg, beleggingshorizon, doelvermogen en (indien u dat verantwoord acht) risicoprofiel te varieren. 5 Vermogensdidact September 2012

6 Toelichting functionaliteiten Vastgesteld Profiel - Aandelen -Obligaties - Liquiditeiten De klantinventarisatie heeft geresulteerd in een risicoprofiel. Dit risicoprofiel heeft u geselecteerd in de keuzelijst. De verdeling in beleggingscategorieen die van toepassing is bij dit profiel wordt nu in de tool getoond. Deze verdeling in beleggingscategorieen leidt tot een verwacht rendement en bijbehorend risico. - Verwacht rendement Het verwachte rendement is een gewogen gemiddelde van de verwachte rendementen in elk van de beleggingscategorieen: aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het verwachte rendement wordt weergegeven door de horizontale lijn in de lijngrafiek. - Risico Het risico wordt weergegeven door de standaarddeviatie (σ). De standaarddeviatie is een maatstaf voor de mate waarin het werkelijke rendement jaarlijks kan afwijken van het verwachte (gemiddelde) rendement. Statistisch gezien ligt het toekomstige werkelijke rendement met een waarschijnlijkheid van 95 % tussen de volgende bandbreedte: Verwacht rendement +/+ 1,96 keer standaarddeviatie (bovenste lijn in de lijngrafiek) Verwacht rendement -/- 1,96 keer standaarddeviatie (onderste lijn in de lijngrafiek) Dit wordt de 95 % regel genoemd Het risico neemt af naarmate de beleggingshorizon toeneemt, volgens de formule: Standaarddeviatie σ(n)=σ/ n; Oftewel de standaarddeviatie op jaarbasis gedeeld door de wortel van de beleggingshorizon Dit wordt de wortel-tijdregel genoemd Het risico wordt weergegeven door de lijnen onder en boven het gemiddelde in de lijngrafiek. Deze lijnen geven de onder- en bovengrenzen van het rendement aan. De lijnen bewegen naar het gemiddelde toe naarmate de beleggingshorizon langer is. De bandbreedte volgens de 95 % regel wordt aldus steeds smaller; een bewijs dat het risico afneemt naarmate er meer tijd ter beschikking staat. 6 Vermogensdidact September 2012

7 Voorbeeld lijngrafiek : de onder- en bovengrens van het rendement bewegen naar het gemiddelde toe naarmate de beleggingshorizon langer is - Verwacht kapitaal Op basis van de bedragen die u inlegt, de beleggingshorizon gedurende welke u de beleggingen wilt aanhouden en het rendement dat u mag verwachten, bouwt u kapitaal op. Afhankelijk van het risicoprofiel, verwacht u meer of minder kapitaal op te bouwen. - Worst case scenario Het bedrag dat uitgerekend is bij Worst-case scenario, is gebaseerd op de ondergrens van het rendement behorende bij de beleggingshorizon die u heeft gekozen. Het Worst-case scenario geeft uw kapitaalopbouw weer indien de rendementen zich voordoen zoals weergegeven op de ondergrenzen in de lijngrafiek. Het rendement dat gebruikt is bij de berekening van de kapitaalopbouw leest u af bij "ondergrens met 97 ½ % zekerheid". - Best case scenario Het Best-case scenario is gebaseerd op de bovengrenzen van het rendement behorende bij de beleggingshorizon die u heeft gekozen. Het Best-case scenario geeft uw kapitaalopbouw weer indien de rendementen zich voordoen zoals weergegeven op de bovengrenzen in de lijngrafiek. 7 Vermogensdidact September 2012

8 Scenario-analyse via statistische kansberekeningen - Kans dat profielrendement gehaald wordt De tool noteert het verwachte rendement van het 'vastgesteld profiel' als profielrendement onder 'Beleggingsgegevens'. Voor beide profielen wordt vervolgens aangegeven wat de kans is dat dit profielrendement gehaald wordt. (de kans bij 'vastgesteld profiel' zal altijd 50% zijn. Een uitgangspunt van de Moderne Portefeuille Theorie is, dat de kans dat een portefeuille zijn eigen verwachte ( gemiddelde) rendement haalt, 50% is). - Kans op negatief rendement over gehele looptijd De kans op een negatief rendement over de gehele looptijd wordt kleiner naarmate de beleggingshorizon langer wordt gekozen. Ook nemen de verschillen tussen de profielen af naarmate de beleggingshorizon langer wordt gekozen. - Ondergrens rendement met 97 ½ % zekerheid De ondergrens van het rendement geeft het gemiddelde rendement weer wat u in het statistisch slechtst denkbare scenario mag verwachten gedurende de door u gekozen beleggingshorizon. Deze ondergrens is af te lezen uit de lijngrafiek, namelijk de waarde van de ondergrens ter hoogte van de door u gekozen beleggingshorizon. - Benodigde looptijd voor positief rendement De benodigde looptijd voor een positief rendement is de periode die nodig is om als ondergrens van het rendement minimaal 0 % te mogen verwachten ( "eigen inleg terug"). Deze periode is ook af te lezen uit de lijngrafiek, namelijk waar de ondergrens de horizontale as van de grafiek snijdt. Deze periode zou u aan kunnen aanhouden al s minimale beleggingshorizon. -Kans dat doelvermogen gehaald wordt Uiteindelijk is het de bedoeling dat vermogensopbouw plaatsvindt tot in ieder geval het bedrag dat nodig of wenselijk is. 8 Vermogensdidact September 2012

9 Dit bedrag, het doelvermogen, kan aangegeven worden bij 'Beleggingsgegevens'. Indien het doelvermogen gelijk is aan het bedrag dat volgens verwachting opgebouwd zal worden - aangegeven bij 'verwacht kapitaal' - dan is de kans dat het doelvermogen gehaald wordt exact 50 %. Dit moet het uitgangspunt zijn. Naarmate het te verwachten kapitaal hoger is dan het doelvermogen, zal de kans dat het doelvermogen gehaald wordt logischerwijs groter zijn. 9 Vermogensdidact September 2012

10 Grafieken Uitleg Lijngrafiek In de lijngrafiek geeft de horizontale lijn het verwachte rendement weer. Deze horizontale lijn wordt geflankeerd door twee kromme lijnen: 1) de lijn onder de horizontale lijn is de ondergrens van het rendement ook wel het worst case-scenario of het statistisch slechtst denkbare scenario genoemd. Deze ondergrens ligt telkens op een afstand van 1,96 * de standaarddeviatie onder de horizontale rendementslijn. Omdat het risico in termen van standaarddeviatie afneemt naarmate de beleggingshorizon toeneemt, wordt de afstand tot de horizontale lijn steeds kleiner. (zie toelichting: risico) 2) de lijn boven de horizontale lijn is de bovengrens van het rendement ook wel het best case-scenario of het statistisch best denkbare scenario genoemd. Deze bovengrens ligt telkens op een afstand van 1,96 * de standaarddeviatie boven de horizontale rendementslijn. Omdat het risico in termen van standaarddeviatie afneemt naarmate de beleggingshorizon toeneemt, wordt de afstand tot de horizontale lijn steeds kleiner. (zie toelichting: risico) 10 Vermogensdidact September 2012

11 Uit de lijngrafiek blijkt dat naarmate de beleggingshorizon langer is, deze onder- en bovengrens naar elkaar toe lopen en dichter tot het verwachte rendement naderen. De afwijking wordt geringer; het rendement beter voorspelbaar en daarmee neemt het risico af. Het risico daalt dus naarmate de beleggingshorizon langer wordt, oftewel "Beleggen is lange termijn". De in de lijngrafiek getoonde onder- en bovengrens gelden volgens het 95 % kansscenario. De kans dat het werkelijke rendement aan het eind van de gekozen beleggingshorizon tussen deze grenzen ligt is 95 %. Er is een kans van 2 ½ % dat het rendement lager uitkomt dan de ondergrens en evenzo is er een kans van 2 ½ % dat het rendement hoger uitkomt dan de bovengrens. De grafieken van beide geselecteerde risicoprofielen worden in de lijngrafiek getoond zodat ze vergeleken kunnen worden. Bij een defensiever risicoprofiel zal de horizontale verwachte rendementslijn lager liggen dan die van een offensiever risicoprofiel. Bij een defensiever risicoprofiel zullen de onder- en bovengrenzen dichter bij de horizontale verwachte rendementslijn liggen dan die van een offensiever risicoprofiel. Uitleg staafdiagram 11 Vermogensdidact September 2012

12 In de staafdiagram zijn de bedragen die zijn berekend bij 'verwacht kapitaal', 'worst case-scenario' en 'best case-scenario' grafisch weergegeven door middel van staven. Het doelvermogen is ook weergegeven in deze staafdiagram. De staafdiagram toont : 1) De mate waarin het verwachte kapitaal overeenkomt met het doelvermogen. Is het doelvermogen gelijk aan het verwachte kapitaal dan is de kans dat het doelvermogen gehaald wordt 50 %. Naarmate het doelvermogen lager is dan het verwachte kapitaal, is de kans groter dat het doelvermogen gehaald wordt. Naarmate het doelvermogen hoger is dan het verwachte kapitaal, is de kans kleiner dat het doelvermogen gehaald wordt. 2) De spreiding in de mogelijke kapitaalopbouw per risicoprofiel. Bij een defensiever risicoprofiel is het verschil tussen het worst case-scenario en het best case-scenario geringer dan bij een offensiever risicoprofiel. Bij een defensiever risicoprofiel is de uiteindelijke opbrengst beter voorspelbaar. 3) De invloed van de tijd. Indien een korte beleggingshorizon wordt gekozen, is bij een offensiever risicoprofiel het worst case-scenario beduidend lager (neerwaarts risico) dan bij een defensiever risicoprofiel. Dit terwijl het verwachte kapitaal marginaal boven het verwachte kapitaal van een defensiever risicoprofiel ligt. Tot slot Naarmate deze beleggingshorizon langer wordt gekozen, nadert het worst case-scenario steeds dichter het worstcase-scenario van een defensiever risicoprofiel. Dit terwijl het verwachte kapitaal steeds verder uitstijgt boven dat van een defensiever risicoprofiel De tool geldt als ondersteuning voor uw advies. Via de tool kunnen kapitaalopbouw situaties per risicoprofiel snel inzichtelijk worden gemaakt met grafische onderbouwing. Er kan snel een vergelijk worden gemaakt tussen twee risicoprofielen. Diverse risico's worden grafisch of via kansberekening getoond. 12 Vermogensdidact September 2012

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2014 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Robeco Direct Inhoud 1. Inleiding 3 2. Flexioen 4 3. Beleggen 5 4. Financieel verslag 15 5. Praktische informatie 17 6. Beleggingsadvies- en

Nadere informatie