Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)"

Transcriptie

1 Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling van uw levensverzekeringen? Beschikbaar budget voor een levensverzekering Uitgesproken voorkeuren Voor de aflossing van de hypotheek Voor financiering van studie kinderen Voor extra inkomensaanvulling later Voor aanvulling van het huidige inkomen Eenmalige uitkering bij overlijden Uitvaartverzorging Opbouw vrij besteedbaar vermogen Opbouwen van een hoge einduitkering Constructie zonder beleggingselement Een beperkt beleggingselement is aanvaardbaar Constructie met beleggingselement Fiscaal zo gunstig mogelijke constructie Lopende levensverzekeringen inbrengen Hoe wilt u het doelvermogen realiseren? Sparen Beleggen via een beleggingsverzekering Beleggen via beleggingsfondsen Beleggen door zelf te handelen in individuele aandelen Anders, nl. In welke gevallen wenst u een uitkering te ontvangen uit uw levensverzekering? Alleen bij overlijden Bij leven op de einddatum of bij eerder overlijden Tot het moment van overlijden (lijfrente) Anders, nl.

2 Wensen en doelstellingen Kennis en ervaring Bent u bekend met verschillende soorten levensverzekeringen? (premie vs. koopsom, sparen vs. beleggen, lijfrente vs. kapitaal) Ja, ik ben hiermee volledig bekend Ja, ik ben hiermee voldoende bekend Nee, ik ben hier helemaal niet mee bekend Waaruit blijkt dat? Heeft u al eerder ervaring opgedaan met levensverzekeringen? Heeft u al eerder ervaring opgedaan met beleggen? Nee, ik heb geen ervaring met levensverzekeringen Ja, ik heb eerder een levensverzekering afgesloten Nee, ik heb geen ervaring met beleggen Ja, ik heb eerder belegd in Obligaties Beleggingsfondsen Aandelen Opties en overigen Anders, nl. Wat weet u van uw inkomenssituatie na overlijden? Wat weet u van overlijdensrisicoverzekeringen, ANW of erfrente?

3 Kennis en ervaring Wat weet u van de nabestaandenvoorziening in de pensioenregeling van uw werkgever? Wat weet u van uw inkomenssituatie bij arbeidsongeschiktheid? Wat weet u van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de uitkeringscriteria? Wat weet u van uw inkomenssituatie na uw pensioendatum? Wat weet u van lijfentevoorzieningen of AOW? Wat weet u van de pensioenregeling van uw werkgever?

4 Risicobereidheid In het kader van risicobereidheid dient u aanvullend op dit klantprofiel ook het beleggersrisicoprofiel in te vullen om het beleggingsprofiel van de klant te bepalen. Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde in de polis? Ja Nee Bent u bereid bij een lager inkomen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid toch de kosten van de levensverzekering te blijven betalen? Ja Nee Beperkt Wilt u (een van) de volgende risico s verzekeren? Premievrijstelling bij overlijden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Beleggersrisicoprofiel Algemeen Heeft u ervaring met beleggen? Antwoord: In welke financiële positie verkeert u? Antwoord: Wat is uw beleggingshorizon? Antwoord: Welke financiële doelstellingen streeft u na? Antwoord:

5 De antwoorden op bovenstaande vragen spelen allemaal een rol bij het bepalen van de manier van beleggen waar u zich prettig bij voelt. En dus bij het samenstellen van uw beleggingsmix. Voor het vaststellen van uw beleggersrisicoprofiel maken we gebruik van een methode die uit vier stappen bestaat. Stap 1 Vragenlijst 1 Over welke periode wilt u beleggen? A. Korter dan 2 jaar B. 2 tot 4 jaar C. 4 tot 8 jaar D. 8 tot 12 jaar E. 12 tot 16 jaar F. Langer dan 16 jaar 2 Met welk bedrag wilt u nu gaan beleggen? A. Minder dan 5.000,- B tot ,- C ,- tot ,- D. Meer dan ,- 3 Wat is het voornaamste doel waarvoor u wilt beleggen? A. Pensioenopbouw B. Aanvulling op uw inkomen C. Aflossing hypotheek D. Financiering studie kinderen E. Toekomstige bestedingsdoeleinden F. Vrij (belegbaar) vermogen 4 Heeft u ervaring met beleggen? A. Ik heb geen/weinig ervaring B. Ik ben ervaren C. Ik ben zeer ervaren 5 Hoe reageert u als uw beleggingen tussentijds dalen van naar ? 6 Stel dat het opgebouwde vermogen fors lager uitvalt dan verwacht. Hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen met andere inkomsten en/of vermogensbestanddelen? A. Ik vind het zeer vervelend B. Ik vind het vervelend C. Ik vind het niet zo vervelend D. Ik vind het niet vervelend A. Ik zou deze tegenvaller, met enige moeite, (deels) kunnen opvangen met andere inkomsten of door een verlaging van mijn uitgavenpatroon B. Dit vormt geen probleem voor mij 7 Wat doet u bij een waardedaling van 10%? A. U verkoopt al uw beleggingen B. U verkoopt een deel van uw beleggingen C. U houdt uw beleggingen aan en doet niets D. U koopt bij 8 In welke beleggingscategorieën belegt u of heeft u belegd? 9 De verhouding tussen rendement en risico bepaalt voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat. Welk van de onderstaande stellingen past het beste bij u? A. Geen B. Obligatie(-fondsen) en/of mix(-fondsen) met overwegend obligaties (50% of meer) C. Aandelen(-fondsen) en/of mix(-fondsen) met overwegend aandelen (50% of meer) A. Een gestage groei van mijn vermogen vind ik belangrijker dan de kans op hoge rendementen die flinke fluctuaties met zich mee kunnen brengen B. Enige fluctuaties in de groei van mijn vermogen vind ik acceptabel in ruil voor de kans op een hoger rendement C. Ik ben alleen geïnteresseerd in de kans op hoge rendementen, al leidt dit tot flinke fluctuaties van mijn vermogen

6 Stap 1 Vragenlijst 10 Welk deel van uw totale vermogen (exclusief uw eigen woning) houdt u liquide aan (bijvoorbeeld op spaar- of betaalrekeningen) met het oog op (onvoorziene) uitgaven? 11 Welk deel van uw nettovermogen is dit? (vermogen - schulden, excl. uw eigen woning) A. Vrijwel niets B. 5 25% C % D. Meer dan 50% A. Meer dan 75% B. 50 tot 75% C. 25 tot 50% D. Minder dan 25% 12 Uw huidig inkomen is A. Ruim voldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud. U kunt jaarlijks nog sparen. B. Voldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud. Aanvulling vanuit uw belegging is niet noodzakelijk. C. Onvoldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud. Uw beleggingen dienen aanvullend inkomen te genereren. Puntentelling Vraag Antwoord 1 en A Geen punten B Geen punten C Geen punten D Geen punten E Geen punten 8 F Geen punten 12 Totaal aantal punten Wanneer u de punten van de vragenlijst heeft opgeteld, kunt u hieronder uw risicoprofiel bepalen Stap 2 Risicoprofiel Aantal punten Risicoprofiel Van toepassing zijnde risicoprofiel Gelijk of lager dan 72 punten Defensief 73 tot en met 86 punten Neutraal Gelijk aan of hoger dan 87 punten Offensief Met het bovenstaande risicoprofiel en de beleggingshorizon uit vraag 1 van de vragenlijst bepaalt u hieronder vervolgens uw beleggersrisicoprofiel

7 Stap 3 Beleggersrisicoprofiel Horizon (kies hier het antwoord van vraag 1) < > 16 Defensief Sparen Sparen Neutraal Sparen Offensief Sparen Uw beleggersrisicoprofiel bepaalt de verhouding tussen belegging in aandelen en obligaties. Onderstaand treft u per beleggersrisicoprofiel de verhouding aan. Het op u van toepassing zijnde profiel geeft u aan in onderstaande tabel. Beleggersrisicoprofiel Obligaties Aandelen Van toepassing zijnde beleggersrisicoprofiel Profiel 1 90% 10% Profiel 2 70% 30% Profiel 3 50% 50% Profiel 4 30% 70% Profiel 5 10% 90% We raden u aan te beleggen volgens het beleggersrisicoprofiel zoals bepaald bij stap 3. U bent echter vrij voor een ander beleggersrisicoprofiel te kiezen. Het afwijkende profiel kunt u aangeven in onderstaande tabel. Onderstaande tabel dus alleen invullen wanneer u kiest voor een beleggersrisicoprofiel dat afwijkt van het bepaalde profiel van stap 3. Stap 4 Gekozen beleggersrisicoprofiel Beleggersrisicoprofiel Obligaties Aandelen Van toepassing zijnde beleggersrisicoprofiel Profiel 1 90% 10% Profiel 2 70% 30% Profiel 3 50% 50% Profiel 4 30% 70% Profiel 5 10% 90%

8 Ondertekening De ondergetekende(n) verklaart/verklaren: de in dit beleggersrisicoprofiel opgenomen informatie naar waarheid te hebben verstrekt; dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is/zijn, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert/verkeren; akkoord te gaan met opneming van zijn/haar/hun persoonsgegevens in de klantregistratie van ons kantoor. Voor akkoord: Doetichem, Cliënt(en)

9 Bijlage beleggersrisicoprofiel Algemeen Welk type belegger u bent wordt bepaald door uw beleggingsdoel, financiële positie, ervaring en beleggingshorizon. Wij onderscheiden vijf beleggersrisicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief. Het aanhouden van liquiditeiten op een spaarrekening brengt het minste risico met zich mee. Het rendement is echter ook beperkt tot de rentevergoeding op het spaartegoed. De effectieve rentevergoeding op obligaties is over het algemeen hoger dan op een spaarrekening, daar staat tegenover dat de waarde van uw obligatiebeleggingen onderhevig kan zijn aan schommelingen maar veel minder dan in vergelijking met een aandelenportefeuille. Het verwachte rendement van aandelen is echter hoger dan dat van spaartegoeden en vastrentende waarden. Wanneer u uw vermogen voor een langere tijd kunt missen, kunt u zich in principe een groter belang in aandelen permitteren. U heeft dan immers meer tijd om een koersverlies in een bepaald jaar weer goed te maken in volgende jaren. Aan de hand van de vragenlijst kunt u bepalen welk beleggersrisicoprofiel het beste aansluit op uw situatie. Hierbij wordt verondersteld dat u belegt of gaat beleggen in een goed gespreide effectenportefeuille. Een goed gespreide portefeuille bevat beleggingen in effecten zoals aandelen in meerdere sectoren en regio s en vastrentende waarden met verschillende looptijden. Defensief risicoprofiel U streeft naar een beleggingsportefeuille met een beheerst risico. Hierbij wordt een beperkt deel in aandelen belegt, waardoor het te verwachten rendement wordt verhoogd bij een gematigd risico. De portefeuille leent zich goed om een regelmatige inkomensstroom te genereren. Het belegd vermogen is minimaal beschikbaar voor een periode van vier jaar. Afhankelijk van uw beleggingshorizon bestaat uw belegginsportefeuille voor maximaal 50% tot 60% uit aandelen. Neutraal risicoprofiel U streeft een combinatie van vermogensgroei en inkomen na. Het percentage aandelen vereist een behoorlijke tolerantie voor waardedalingen. Het te beleggen vermogen is minimaal beschikbaar voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van uw beleggingshorizon bestaat de beleggingsportefeuille voor maximaal 70% tot 80% uit aandelen. Offensief risicoprofiel U bent een risicobewuste belegger, die voornamelijk geïnteresseerd is in vermogenswinst. Wat betreft inkomsten of andere doelstellingen bent u niet afhankelijk van dit deel van uw vermogen. U kent de dynamiek van de beurs en u aanvaardt de risico s die daarbij horen. De waarde van het belegd vermogen kan, gezien het hoge percentage aandelen in uw beleggingsportefeuille, sterk fluctueren. Het te beleggen vermogen is minimaal beschikbaar voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van uw beleggingshorizon bestaat de beleggingsportefeuille voor maximaal 90% tot 100% uit aandelen.

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie