Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)"

Transcriptie

1 Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling van uw levensverzekeringen? Beschikbaar budget voor een levensverzekering Uitgesproken voorkeuren Voor de aflossing van de hypotheek Voor financiering van studie kinderen Voor extra inkomensaanvulling later Voor aanvulling van het huidige inkomen Eenmalige uitkering bij overlijden Uitvaartverzorging Opbouw vrij besteedbaar vermogen Opbouwen van een hoge einduitkering Constructie zonder beleggingselement Een beperkt beleggingselement is aanvaardbaar Constructie met beleggingselement Fiscaal zo gunstig mogelijke constructie Lopende levensverzekeringen inbrengen Hoe wilt u het doelvermogen realiseren? Sparen Beleggen via een beleggingsverzekering Beleggen via beleggingsfondsen Beleggen door zelf te handelen in individuele aandelen Anders, nl. In welke gevallen wenst u een uitkering te ontvangen uit uw levensverzekering? Alleen bij overlijden Bij leven op de einddatum of bij eerder overlijden Tot het moment van overlijden (lijfrente) Anders, nl.

2 Wensen en doelstellingen

3 Kennis en ervaring Bent u bekend met verschillende soorten levensverzekeringen? (premie vs. koopsom, sparen vs. beleggen, lijfrente vs. kapitaal) Ja, ik ben hiermee volledig bekend Ja, ik ben hiermee voldoende bekend Nee, ik ben hier helemaal niet mee bekend Waaruit blijkt dat? Heeft u al eerder ervaring opgedaan met levensverzekeringen? Heeft u al eerder ervaring opgedaan met beleggen? Nee, ik heb geen ervaring met levensverzekeringen Ja, ik heb eerder een levensverzekering afgesloten Nee, ik heb geen ervaring met beleggen Ja, ik heb eerder belegd in Obligaties Beleggingsfondsen Aandelen Opties en overigen Anders, nl. Wat weet u van uw inkomenssituatie na overlijden? Wat weet u van overlijdensrisicoverzekeringen, ANW of erfrente? Wat weet u van de nabestaandenvoorziening in de pensioenregeling van uw werkgever? Wat weet u van uw inkomenssituatie bij arbeidsongeschiktheid? Wat weet u van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de uitkeringscriteria?

4 Risicobereidheid Wilt u (een van) de volgende risico s verzekeren? Premievrijstelling bij overlijden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Beleggersrisicoprofiel Algemeen Heeft u ervaring met beleggen? Antwoord: In welke financiële positie verkeert u? Antwoord: Wat is uw beleggingshorizon? Antwoord: Welke financiële doelstellingen streeft u na? Antwoord: De antwoorden op bovenstaande vragen spelen allemaal een rol bij het bepalen van de manier van beleggen waar u zich prettig bij voelt. En dus bij het samenstellen van uw beleggingsmix. Voor het vaststellen van uw beleggersrisicoprofiel maken we gebruik van een methode die uit vier stappen bestaat. Stap 1 Vragenlijst 1 Over welke periode wilt u beleggen? A. Korter dan 2 jaar B. 2 tot 4 jaar C. 4 tot 8 jaar D. 8 tot 12 jaar E. 12 tot 16 jaar F. Langer dan 16 jaar 2 Met welk bedrag wilt u nu gaan beleggen? A. Minder dan 5.000,- B tot ,- C ,- tot ,- D. Meer dan ,-

5 Stap 1 Vragenlijst 3 Wat is het voornaamste doel waarvoor u wilt beleggen? A. Pensioenopbouw B. Aanvulling op uw inkomen C. Aflossing hypotheek D. Financiering studie kinderen E. Toekomstige bestedingsdoeleinden F. Vrij (belegbaar) vermogen 4 Heeft u ervaring met beleggen? A. Ik heb geen/weinig ervaring B. Ik ben ervaren C. Ik ben zeer ervaren 5 Hoe reageert u als uw beleggingen tussentijds dalen van naar ? 6 Stel dat het opgebouwde vermogen fors lager uitvalt dan verwacht. Hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen met andere inkomsten en/of vermogensbestanddelen? A. Ik vind het zeer vervelend B. Ik vind het vervelend C. Ik vind het niet zo vervelend D. Ik vind het niet vervelend A. Ik zou deze tegenvaller, met enige moeite, (deels) kunnen opvangen met andere inkomsten of door een verlaging van mijn uitgavenpatroon B. Dit vormt geen probleem voor mij 7 Wat doet u bij een waardedaling van 10%? A. U verkoopt al uw beleggingen B. U verkoopt een deel van uw beleggingen C. U houdt uw beleggingen aan en doet niets D. U koopt bij 8 In welke beleggingscategorieën belegt u of heeft u belegd? 9 De verhouding tussen rendement en risico bepaalt voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat. Welk van de onderstaande stellingen past het beste bij u? 10 Welk deel van uw totale vermogen (exclusief uw eigen woning) houdt u liquide aan (bijvoorbeeld op spaar- of betaalrekeningen) met het oog op (onvoorziene) uitgaven? 11 Welk deel van uw nettovermogen is dit? (vermogen - schulden, excl. uw eigen woning) A. Geen B. Obligatie(-fondsen) en/of mix(-fondsen) met overwegend obligaties (50% of meer) C. Aandelen(-fondsen) en/of mix(-fondsen) met overwegend aandelen (50% of meer) A. Een gestage groei van mijn vermogen vind ik belangrijker dan de kans op hoge rendementen die flinke fluctuaties met zich mee kunnen brengen B. Enige fluctuaties in de groei van mijn vermogen vind ik acceptabel in ruil voor de kans op een hoger rendement C. Ik ben alleen geïnteresseerd in de kans op hoge rendementen, al leidt dit tot flinke fluctuaties van mijn vermogen A. Vrijwel niets B. 5 25% C % D. Meer dan 50% A. Meer dan 75% B. 50 tot 75% C. 25 tot 50% D. Minder dan 25% 12 Uw huidig inkomen is A. Ruim voldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud. U kunt jaarlijks nog sparen. B. Voldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud. Aanvulling vanuit uw belegging is niet noodzakelijk. C. Onvoldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud. Uw beleggingen dienen aanvullend inkomen te genereren.

6 Puntentelling Vraag Antwoord 1 en A Geen punten B Geen punten C Geen punten D Geen punten E Geen punten 8 F Geen punten 12 Totaal aantal punten Wanneer u de punten van de vragenlijst heeft opgeteld, kunt u hieronder uw risicoprofiel bepalen Stap 2 Risicoprofiel Aantal punten Risicoprofiel Van toepassing zijnde risicoprofiel Gelijk of lager dan 72 punten Defensief 73 tot en met 86 punten Neutraal Gelijk aan of hoger dan 87 punten Offensief Met het bovenstaande risicoprofiel en de beleggingshorizon uit vraag 1 van de vragenlijst bepaalt u hieronder vervolgens uw beleggersrisicoprofiel. Stap 3 Beleggersrisicoprofiel Horizon (kies hier het antwoord van vraag 1) < > 16 Defensief Sparen Sparen Neutraal Sparen Offensief Sparen Uw beleggersrisicoprofiel bepaalt de verhouding tussen belegging in aandelen en obligaties. Onderstaand treft u per beleggersrisicoprofiel de verhouding aan. Het op u van toepassing zijnde profiel geeft u aan in onderstaande tabel. Beleggersrisicoprofiel Obligaties Aandelen Van toepassing zijnde beleggersrisicoprofiel Profiel 1 90% 10% Profiel 2 70% 30% Profiel 3 50% 50% Profiel 4 30% 70% Profiel 5 10% 90%

7 We raden u aan te beleggen volgens het beleggersrisicoprofiel zoals bepaald bij stap 3. U bent echter vrij voor een ander beleggersrisicoprofiel te kiezen. Het afwijkende profiel kunt u aangeven in onderstaande tabel. Onderstaande tabel dus alleen invullen wanneer u kiest voor een beleggersrisicoprofiel dat afwijkt van het bepaalde profiel van stap 3. Stap 4 Gekozen beleggersrisicoprofiel Beleggersrisicoprofiel Obligaties Aandelen Van toepassing zijnde beleggersrisicoprofiel Profiel 1 90% 10% Profiel 2 70% 30% Profiel 3 50% 50% Profiel 4 30% 70% Profiel 5 10% 90% Ondertekening De ondergetekende(n) verklaart/verklaren: de in dit beleggersrisicoprofiel opgenomen informatie naar waarheid te hebben verstrekt; dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is/zijn, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert/verkeren; akkoord te gaan met opneming van zijn/haar/hun persoonsgegevens in de klantregistratie van ons kantoor. Voor akkoord: Borger, Cliënt(en)

8 Bijlage beleggersrisicoprofiel Algemeen Welk type belegger u bent wordt bepaald door uw beleggingsdoel, financiële positie, ervaring en beleggingshorizon. Wij onderscheiden vijf beleggersrisicoprofielen: van zeer defensief tot zeer offensief. Het aanhouden van liquiditeiten op een spaarrekening brengt het minste risico met zich mee. Het rendement is echter ook beperkt tot de rentevergoeding op het spaartegoed. De effectieve rentevergoeding op obligaties is over het algemeen hoger dan op een spaarrekening, daar staat tegenover dat de waarde van uw obligatiebeleggingen onderhevig kan zijn aan schommelingen maar veel minder dan in vergelijking met een aandelenportefeuille. Het verwachte rendement van aandelen is echter hoger dan dat van spaartegoeden en vastrentende waarden. Wanneer u uw vermogen voor een langere tijd kunt missen, kunt u zich in principe een groter belang in aandelen permitteren. U heeft dan immers meer tijd om een koersverlies in een bepaald jaar weer goed te maken in volgende jaren. Aan de hand van de vragenlijst kunt u bepalen welk beleggersrisicoprofiel het beste aansluit op uw situatie. Hierbij wordt verondersteld dat u belegt of gaat beleggen in een goed gespreide effectenportefeuille. Een goed gespreide portefeuille bevat beleggingen in effecten zoals aandelen in meerdere sectoren en regio s en vastrentende waarden met verschillende looptijden. Defensief risicoprofiel U streeft naar een beleggingsportefeuille met een beheerst risico. Hierbij wordt een beperkt deel in aandelen belegt, waardoor het te verwachten rendement wordt verhoogd bij een gematigd risico. De portefeuille leent zich goed om een regelmatige inkomensstroom te genereren. Het belegd vermogen is minimaal beschikbaar voor een periode van vier jaar. Afhankelijk van uw beleggingshorizon bestaat uw beleggingsportefeuille voor maximaal 50% tot 60% uit aandelen. Neutraal risicoprofiel U streeft een combinatie van vermogensgroei en inkomen na. Het percentage aandelen vereist een behoorlijke tolerantie voor waardedalingen. Het te beleggen vermogen is minimaal beschikbaar voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van uw beleggingshorizon bestaat de beleggingsportefeuille voor maximaal 70% tot 80% uit aandelen. Offensief risicoprofiel U bent een risico bewuste belegger, die voornamelijk geïnteresseerd is in vermogenswinst. Wat betreft inkomsten of andere doelstellingen bent u niet afhankelijk van dit deel van uw vermogen. U kent de dynamiek van de beurs en u aanvaardt de risico s die daarbij horen. De waarde van het belegd vermogen kan, gezien het hoge percentage aandelen in uw beleggingsportefeuille, sterk fluctueren. Het te beleggen vermogen is minimaal beschikbaar voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van uw beleggingshorizon bestaat de beleggingsportefeuille voor maximaal 90% tot 100% uit aandelen.

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie