Financiële Bijsluiter bij de Verlenging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Bijsluiter bij de Verlenging"

Transcriptie

1 Financiële Bijsluiter bij de Verlenging Dexia Bank Nederland N.V. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

2 - januari 2003 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.)

3 Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over de mogelijkheid tot verlenging van uw effectenlease-overeenkomst in het kader van het Dexia Aanbod. Deze mogelijkheid tot verlenging is het "product" waarop deze financiële bijsluiter betrekking heeft. De naam van dit product is "de Verlenging". Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen van een "financiële bijsluiter" verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van Dexia Bank Nederland N.V. ("Dexia"). Hij is opgesteld volgens een vaste, krachtens wet voorgeschreven opzet. Het doel is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het product de Verlenging en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over de Verlenging vindt u in de Toelichting en in de Overeenkomst Dexia Aanbod. Dexia raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. Wat houdt het product "de Verlenging" in? De Verlenging is een bijzondere vorm van verlenging van een door u met Dexia (of enige van haar rechtsvoorgangster(s) waaronder Legio Lease B.V. of Bank Labouchere N.V.) afgesloten effectenlease-overeenkomst. De Verlenging is een onderdeel van het Dexia Aanbod dat Dexia doet aan haar cliënten met een effectenleaseovereenkomst, voor zover die cliënten daaruit aan het einde van de reguliere looptijd een restschuld aan Dexia kunnen overhouden. Het Dexia Aanbod biedt deze cliënten onder meer de mogelijkheid om door middel van de Verlenging hun effectenlease-overeenkomst bij afloop te verlengen tegen gunstigere voorwaarden dan de voorwaarden die gelden bij een standaardverlenging van hun overeenkomst. Op basis van uw effectenlease-overeenkomst is aan u een bedrag ter beschikking gesteld voor de aankoop van effecten. Dit bedrag wordt ook wel de hoofdsom genoemd. Over de hoofdsom betaalt u maandelijks rente. Het kan ook zijn dat u de rente geheel of gedeeltelijk heeft vooruitbetaald, of pas aan het einde van de looptijd tegelijk met de hoofdsom betaalt. Met de Verlenging wordt uw effectenlease-overeenkomst voor een maximale duur van 36 maanden verlengd. De hoogte van uw maandtermijn is in beginsel gelijk aan uw huidige maandtermijn en bestaat behalve uit rente in beginsel ook uit aflossing. U betaalt een vast rentetarief dat gelijk is aan het rentetarief dat Dexia op het moment van verlenging zelf moet betalen om zich voor een periode van drie jaar te financieren. Met de maandelijkse aflossing lost u een deel van uw hoofdsom af. Indien op de effecten dividenden worden uitgekeerd, zullen deze aan u ten goede komen. In geval van keuzedividend zal worden gekozen voor dividend in contanten, tenzij Dexia anders beslist. Het doel van dit product is: het bieden van de kans om te profiteren van een mogelijke (en niet zekere) koersstijging van de effecten, om daarmee een eventuele restschuld bij afloop van uw effectenlease-overeenkomst te reduceren of te doen verdwijnen. Dexia Bank Nederland N.V. Afd. Klantenservice Dexia Aanbod Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam Postbus 808, 1000 AV Amsterdam Tel: Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

4 Wat zijn de financiële risico's van de Verlenging? De waardeontwikkeling van dit product is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal- en effectenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: dit beleggingsproduct weinig of geen inkomsten zal opleveren; bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel of ten dele verloren kan gaan. U belegt geheel met geleend geld; dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Bovendien is de waardeontwikkeling van dit product afhankelijk van de koersontwikkeling van de individuele effecten van uw effectenlease-overeenkomst. Veel effectenlease-overeenkomsten betreffen een beperkt aantal fondsen, waardoor een koerswijziging in een afzonderlijk fonds relatief veel invloed heeft op de waardeontwikkeling van dit product. Het risico bestaat dat uw restschuld groter wordt dan uw restschuld op het moment van de Verlenging. Indien u niet het risico wilt lopen dat uw restschuld groter wordt, dan is dit product voor u niet geschikt. Enige weken voor afloop van uw effectenlease-overeenkomst dient u te beslissen of u voor de Verlenging of voor een van de andere verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod kiest. Omdat de rente die Dexia zelf moet betalen dagelijks varieert, wordt de leaserente pas op de datum van afloop van uw huidige effectenlease-overeenkomst vastgesteld. U loopt dus gedurende enige weken een renterisico. Het vastgestelde rentetarief betaalt u gedurende de gehele verlenging. Binnen vijf werkdagen na het van start gaan van de Verlenging zal Dexia u schriftelijk informeren over de hoogte van het vastgestelde rentetarief. In bijzondere situaties kan uw maandtermijn hoger zijn dan uw huidige maandtermijn. Dit kan het geval zijn als het rentetarief dat Dexia bij aanvang van de Verlenging voor haar eigen financiering moet betalen, berekend over uw hoofdsom, leidt tot een bedrag dat hoger is dan uw huidige maandtermijn. Er zal in dat geval geen aflossingsdeel zijn. Waartoe verplicht u zich financieel als u kiest voor de Verlenging? U bent verplicht voor de duur van de looptijd van de Verlenging maandelijks de maandtermijnen te voldoen. De looptijd bedraagt maximaal 36 maanden. De maandtermijn wordt via een maandelijkse incasso van uw rekening afgeschreven. Daarnaast bent u verplicht om een eventuele restschuld bij afloop of vervroegde beëindiging van de Verlenging aan Dexia te betalen. Er zijn geen bijkomende kosten zoals administratiekosten, bewaarloon, beheerkosten, dividendprovisies en aanen verkoopkosten. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

5 Voorbeelden van rendementen en kosten Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld. De uiteindelijke resultaten zijn niet te voorspellen. Het is dan ook waarschijnlijk dat uw daadwerkelijke rendement in de toekomst niet gelijk zal zijn aan de hieronder vermelde rendementen. Bij bepaling van de nettorendementen zijn alle kosten afgetrokken, maar is geen rekening gehouden met de effecten van inkomstenbelasting. Het voorbeeld is berekend op basis van een hoofdsom van 1.500; een maandtermijn van 15, een waarde van de onderliggende effecten op de startdatum van de Verlenging van en een rentepercentage van 3,40%. Hoofdsom op startdatum Verlenging: 1.500; maandtermijn: 15; rente: 3,40% Waarde effecten op startdatum Verlenging: (restschuld: 500) Ontwikkeling hoofdsom tijdens Verlenging Opbrengst bij verkoop Aan het einde van het jaar Totaal betaalde rente Totaal betaalde aflossing Resterende hoofdsom Op basis van pessimistische rendementspercentages Op basis van een rendement van 4% Op basis van historie 1 48,97 131, ,97 838,40 (-/- 530,57) 1.040,00 (-/-328,97) ,42 266, ,42 816,67 (-/- 416,74) 1.081,60 (-/- 151,82) ,18 406, ,18 815,57 (-/- 277,61) 1.124,86 (31,68) --- De bedragen tussen haakjes betreffen uw restschuld of uw uitkering. Een negatieve opbrengst in dit schema betekent dat u dit bedrag verschuldigd bent bij (vervroegde) beëindiging van het contract. Dat komt doordat in dit schema de waarde van de effecten van uw effectenlease-overeenkomst op de datum van (vervroegde) beëindiging van de Verlenging onvoldoende is om (het restant van) de hoofdsom van de lening die u met uw effectenlease-overeenkomst bent aangegaan (volledig) af te lossen. Gelet op de diversiteit van de effectenlease-overeenkomsten waarop het Dexia Aanbod van toepassing is, is het niet mogelijk op basis van historische rendementen een voorbeeld te geven. Een berekening van het netto historisch rendement van de effecten van uw effectenlease-overeenkomst zullen wij u op aanvraag toezenden. Bij een bruto voorbeeldrendement van pessimistische percentages bedraagt het netto rendement op de einddatum van de Verlenging -52,52%. Bij een bruto voorbeeldrendement van vier procent bedraagt het netto rendement op de einddatum -1,06%. Het netto historisch rendement per ultimo 2002 zullen wij u op aanvraag toezenden. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kijk in de risicoparagraaf van deze bijsluiter voor uw financiële risico's. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

6 Hieronder treft u een voorbeeld aan waaruit enerzijds blijkt hoe u tijdens de Verlenging een gedeelte van de resterende hoofdsom aflost en anderzijds hoe de verhouding rentedeel-aflossingsdeel verandert binnen de nieuwe maandtermijn gedurende de looptijd. In dit voorbeeld wordt alleen gekeken naar de financiële zijde van de Verlenging; de effectenkant wordt buiten beschouwing gelaten. Anders gezegd: het hieronder weergegeven voorbeeld is een nadere uitwerking van de linker helft van het voorbeeld op de vorige pagina. Voorbeeld (uitgaande van 3,40% leaserente tijdens Verlenging) Aantal verlengingsmaandtermijnen 36 mndn Verlengingsmaandtermijn (=huidige maandtermijn) 15,00 Resterende hoofdsom op startdatum Verlenging 1.500,00 Aflossing gedurende Verlenging 406,82 -/- Resterende hoofdsom na afloop Verlenging 1.093,18 Verhouding rentedeel-aflossingsdeel maand 1 maand 18 maand 36 Rentedeel 4,25 3,72 3,13 Aflossingsdeel 10, , ,87 + Totaal maandtermijn 15,00 15,00 15,00 Kunt u uit de Verlenging stappen en wat zijn de gevolgen? Tijdens de looptijd van de Verlenging kunt u op elk gewenst moment door middel van het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend beëindigingsformulier te kennen geven dat u de Verlenging vervroegd en zonder extra kosten wenst te beëindigen. U heeft daarbij de keuze tussen het verkopen of het overnemen van de effecten. Indien u kiest voor verkopen, vindt beëindiging in beginsel plaats op de eerste beursdag volgend op de dag dat Dexia het beëindigingsformulier heeft ontvangen (voor uur). Uiteraard moet u dan een eventuele restschuld in één keer betalen aan Dexia. Indien u kiest voor het overnemen van de effecten, dan zullen de effecten zo spoedig mogelijk na ontvangst van het restant van de hoofdsom worden overgeschreven naar een effectenrekening van uw keuze. De rechten uit de verlengde effectenlease-overeenkomst zijn niet vrij overdraagbaar. Wat gebeurt er bij overlijden? Indien u overlijdt kunnen uw erfgenamen de verlengde effectenlease-overeenkomst, ongeacht de verstreken looptijd, naar keuze voortzetten of beëindigen. Indien de voorwaarden van uw huidige effectenlease-overeenkomst voorzien in kwijtschelding van de hoofdsom of restschuld bij overlijden, geldt dit ook voor de Verlenging. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

7 Welke informatie is van belang voor de inkomstenbelasting? Deze beschrijving is geen belastingadvies en heeft alleen betrekking op in Nederland wonende particuliere beleggers. Wij gaan er hier vanuit dat de effecten van de effectenlease-overeenkomst(en) met Dexia niet tot uw ondernemingsvermogen behoren. Indien deze effecten wél tot uw ondernemingsvermogen zouden behoren, raden wij aan om hieromtrent een belastingadviseur te consulteren alvorens een beleggingsbeslissing te maken te nemen. In het huidige belastingstelsel zijn voor de in Nederland belastingplichtige particuliere belegger koerswinsten belastingvrij. Op dividenden die op uw effecten worden uitgekeerd, wordt door de Nederlandse vennootschap die het dividend uitkeert, doorgaans 25% dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting is verrekenbaar met uw inkomstenbelasting. De rente die u betaalt op uw effectenlease-overeenkomst is echter niet aftrekbaar van uw belastbare inkomen. De waarde van de effectenlease-overeenkomst en de (restant) hoofdsom worden meegenomen bij de berekening van uw gemiddelde belastbaar vermogen in Box III. Het belastbaar vermogen wordt bepaald door van de waarde van de bezittingen de waarde van de schulden af te trekken. Inkomstenbelastingheffing vindt plaats over het gemiddelde belastbaar vermogen, dat wil zeggen het gemiddelde van het belastbaar vermogen aan het begin en aan het einde van het kalenderjaar. Indien de totale waarde van de schulden echter minder is dan (bedrag 2003), telt slechts de waarde van de bezittingen. (Deze drempel bedraagt als u gehuwd bent of een partner heeft, ongeacht de toedeling van bezittingen en schulden.) De fiscus gaat er voor de inkomstenbelasting van uit dat het gemiddelde belastbaar vermogen 4% rendement per jaar oplevert, waarover men 30% inkomstenbelasting verschuldigd is (Box III). Per saldo komt dit neer op belastingheffing van 1,2% van het gemiddelde belastbaar vermogen. Over het heffingsvrije vermogen, de eerste (bedrag 2003), wordt geen belasting geheven. Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden kan het heffingsvrije vermogen ook hoger zijn. Raadpleeg hieromtrent desgewenst uw belastingadviseur. Deze beschrijving is gebaseerd op de fiscale wetgeving zoals die op 1 januari 2003 van kracht is. De ervaring leert dat fiscale wetten regelmatig worden gewijzigd, en dat wetswijzigingen snel en soms zelfs met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op dergelijke wetswijzigingen te reageren, indien dat voor u van belang is. De hier bedoelde wijzigingen, als ook wijzigingen in uw persoonlijke situatie, kunnen invloed hebben op het netto rendement op dit product. Hoe handelt u bij klachten? Dexia is als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Indien u over dit product niet tevreden bent, kunt u schriftelijk contact opnemen met Dexia Bank Nederland N.V., Afdeling Klantenservice Dexia Aanbod, Postbus 1065, 1000 BB Amsterdam. Wij proberen uw klacht snel en naar tevredenheid op te lossen. Als u desondanks niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Dutch Securities Institute (DSI), een onafhankelijke commissie op het gebied van effectendienstverlening. Zij beoordeelt de klacht en doet een bindende uitspraak. Klachtencommissie DSI, Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam Telefoon: , Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

8 Is een wettelijk garantiestelsel van toepassing op de Verlenging? Dexia valt onder de Collectieve Garantie Regeling (CGR). Hierdoor hebben cliënten van Dexia recht op een bedrag van maximaal per cliënt indien Dexia onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en/of gelden waarop de cliënten recht hebben, hetgeen zich zou kunnen voordoen bij een faillissement van Dexia, slechts voor zover Dexia op dat moment uit hoofde van effecten door de betreffende uitgevende instelling uitbetaalde bedragen ten behoeve van de cliënt onder zich heeft. Wie houdt toezicht op de Financiële Bijsluiter van Dexia? De Autoriteit Financiële Markten is toezichthouder op deze financiële bijsluiter. Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: of u kunt kijken op de website Heeft u bedenktijd? Enige weken voor de afloopdatum van uw huidige effectenlease-overeenkomst ontvangt u van Dexia een keuzeformulier waarop u uw keuze voor een van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod kunt aangeven. Indien u kiest voor de Verlenging en het keuzeformulier tijdig aan Dexia terugzendt, dan bent u vervolgens aan uw keuze gebonden. U hebt dan geen bedenktijd meer. U moet dus goed nadenken over uw keuze voordat u het keuzeformulier aan Dexia retour zendt. Indien Dexia het keuzeformulier niet tijdig terug heeft ontvangen, komt de Verlenging niet tot stand. Dexia zal dan op basis van de voorwaarden van uw huidige effectenlease-overeenkomst overgaan tot verkoop van de effecten. Als op de afloopdatum van uw effectenlease-overeenkomst blijkt dat u geen restschuld heeft, dan komt u niet voor de Verlenging in aanmerking. In dat geval zullen de standaard verlengingsvoorwaarden van uw effectenleaseovereenkomst van toepassing zijn. Het toepasselijk recht De Verlenging wordt beheerst door Nederlands recht. Toetsing en registratie bij het Bureau Krediet Registratie Uw effectenlease-overeenkomst blijft geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie ("BKR") te Tiel. Deze registratie kan mogelijk gevolgen hebben bij het aanvragen van andere leningen of bij het aanvragen van een nieuw mobiel telefoonabonnement. De gegevens die van u geregistreerd staan bij het BKR worden opgevraagd om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

9 Hoe kunt u verdere informatie verkrijgen? Voor informatie kunt u contact opnemen met Dexia, tel: Overige informatie Deze financiële bijsluiter is tot stand gekomen op 15 januari De in de financiële bijsluiter opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie van het moment waarop de financiële bijsluiter tot stand is gekomen, danwel is geactualiseerd. In deze financiële bijsluiter kan niet alle informatie over de werking van het product worden opgenomen. Wij raden u aan om kennis te nemen van de inhoud van de Toelichting Dexia Aanbod en de Overeenkomst Dexia Aanbod. U komt slechts in aanmerking voor de Verlenging, indien u door middel van het ondertekenen en tijdige retournering aan Dexia van het aanvraagformulier de Overeenkomst Dexia Aanbod bent aangegaan en u op de afloopdatum van uw effectenlease-overeenkomst daadwerkelijk een restschuld heeft. De Overeenkomst Dexia Aanbod bevat bepalingen op basis waarvan u onder meer afstand doet van het recht om met betrekking tot uw effectenlease-overeenkomst(en) juridische procedures tegen Dexia aan te spannen of daarop een beroep te doen. Juridische Documenten Dexia Aanbod - januari

Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod

Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod Aanvullende informatie Verlenging bij Dexia Aanbod U ontvangt van Dexia ongeveer 6 weken voor het bereiken van de maximale looptijd van uw effectenlease-overeenkomst, bericht. In dit document is informatie

Nadere informatie

Het geld waar u mee belegt heeft u geleend. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt.

Het geld waar u mee belegt heeft u geleend. Dit betekent dat u het risico loopt dat uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Aanvullende informatie Verlenging (niet Dexia Aanbod) U ontvangt van Dexia ongeveer 6 weken voor het bereiken van de maximale looptijd van uw effectenlease-overeenkomst bericht. In dit document is informatie

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven

Loyalis Levensloop. uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven 1FINANCIËLE BIJSLUITER2 Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie 90.0167.05 december 2005 Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid-Limburg nr. 14053379 Gecertifieerd ISO 9001 : 2000 over het

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix BEVEK 21 juni 2004 FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix Equity 126 Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Juridische Documenten Dexia Aanbod

Juridische Documenten Dexia Aanbod 01-96_739247 14/09/2004 16:14 Pagina 1 Dexia Bank Nederland N.V. - januari 2003 01-96_739247 14/09/2004 16:14 Pagina 2 (Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.) - januari 2003 01-96_739247 14/09/2004

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

bonus Nieuw bonus bonus

bonus Nieuw bonus bonus Nieuw Maandelijkse inleg vanaf 50,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Minder gevoelig voor de risico s van koersschommelingen Gratis tot 10% oplopende Wat gaat

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Wegwijzer. SpaarLift-Formule

Wegwijzer. SpaarLift-Formule Wegwijzer SpaarLift-Formule 2 Wegwijzer SpaarLift-Formule 3 In deze Wegwijzer SpaarLift-Formule vindt u algemene informatie over het product SpaarLift-Formule van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Productkenmerken regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van dit document

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2000 KP05.063.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997

Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1997 MP05.003.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer MixPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 SK05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

DE FINANCIËLE BIJSLUITER:

DE FINANCIËLE BIJSLUITER: DE FINANCIËLE BIJSLUITER: DIRECT ZIEN HOE EEN COMPLEX FINANCIEEL PRODUCT IN ELKAAR ZIT ALLE INFORMATIE OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER: Wat heeft u eraan? Met handige Financiële KiesWijzer om snel financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Zo werkt Garantie Beleggen

Zo werkt Garantie Beleggen Productwijzer Beleggen De zekerheid van sparen, de rendementskansen van beleggen Garantie Beleggen Wilt u een hoog rendement op uw spaargeld behalen, maar tegelijk weinig of geen risico lopen? Geen probleem.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

100% koerskracht Géén minimale looptijd Uitbetaling met een Klim Kosten

100% koerskracht Géén minimale looptijd Uitbetaling met een Klim Kosten Nieuw AEX-klim Inleg per Certificaat vanaf slechts 500,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Doe het beter dan de AEX-index Doel-Kompas zet bij verzilvering de

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie