Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft verstrekt. De maatschappij die de lening aan de kredietnemer heeft verstrekt, zoals in de overeenkomst is genoemd. Het Doorlopend Krediet (DK) dat de kredietgever aan de kredietnemer heeft verstrekt. Het tussen de kredietnemer en kredietgever overeengekomen kredietbedrag waarover de kredietnemer geheel of gedeeltelijk kan beschikken. 2. Bevoegdheid bij één of meerdere kredietnemers In het geval het krediet aan meerdere kredietnemers is verstrekt, beschikken zij: samen òf ; ieder afzonderlijk over dit krediet. De kredietnemers zijn ook bevoegd andere handelingen, die het krediet betreffen, te verrichten. De kredietgever en kredietnemer(s) kunnen hiervan schriftelijk afwijken, waarvoor de volgende bepalingen moeten worden nagekomen: a. een kredietnemer kan de bevoegdheid om afzonderlijk over het krediet te beschikken opzeggen. Na opzegging van deze bevoegdheid kunnen de kredietnemers alleen samen over dit krediet beschikken. De kredietnemers blijven hoofdelijk én voor de gehele schuld tegenover de kredietgever aansprakelijk. Door deze opzegging vervallen eerdere volmachten om over het krediet te beschikken. De opzegging geldt pas nadat de kredietgever de schriftelijke melding heeft ontvangen; b. elke kredietnemer kan mede namens de andere kredietnemer(s) aan de bank mededelingen doen over de lening. De kredietgever kan de kredietnemers afzonderlijk mededelingen doen over de lening. 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid Wanneer het krediet aan meerdere kredietnemers wordt verstrekt, is iedere kredietnemer hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk. Voor de rechtsopvolgers van de kredietnemers geldt in beginsel hetzelfde. 4. Bevoegdheden kredietgever De kredietgever is bevoegd de kredietovereenkomst te beëindigen dan wel de opname van het krediet te beperken of te weigeren hierover te beschikken. De kredietgever kan de hoogte van de maandtermijn altijd wijzigen. 5. Betaling De betaling van de maandtermijnen vinden uiterlijk op de 30 ste van de maand plaats. Zodra er een bedrag is opgenomen, moet de eerste maandtermijn de maand hierop volgend worden betaald. Vervroegde gehele of gedeeltelijke betaling van het openstaande saldo is altijd mogelijk. Dat kost de kredietnemer niets extra. Bij vervroegde gedeeltelijke betalingen blijft de kredietnemer verplicht tot het voldoen van zijn maandelijkse betalingen. 6. Rentewijzigingen De kredietgever heeft altijd het recht de rente te wijzigen. De kredietgever brengt de verschuldigde rente maandelijks achteraf in rekening. Deze rente wordt toegevoegd aan het openstaande saldo van het krediet. cre.ovdk

2 Doorlopend Krediet 2 7. Vertragingsvergoeding Indien de kredietnemer twee maanden achterstallig is in de betaling(en) van zijn maandtermijn(en), ontvangt hij van de kredietgever een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling wordt een termijn genoemd, waarbinnen de kredietnemer alsnog aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De kredietnemer is over deze achterstallige betalingen een vertragingsrente verschuldigd, indien hij niet binnen de genoemde periode alsnog betaalt. De hoogte van deze vertragingsrente is gelijk aan de op dat moment geldende rente (= effectieve rente op jaarbasis) behorende bij de overeenkomst. 8. Opeisbaarheid Het door de kredietnemer verschuldigde is per direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar: a. als de kredietnemer gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen maandtermijn, en na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b. als de kredietnemer niet meer in Nederland woont, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden niet meer in Nederland zal wonen; c. als de kredietnemer is overleden en de kredietgever een gegronde reden heeft om aan te nemen dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; d. als de kredietnemer failliet is verklaard; dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; e. als de kredietnemer aan de kredietgever, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt zodanig dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, als hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. 9. Inperking krediet De kredietgever zal de kredietruimte zodanig inperken dat op of omstreeks de 70-jarige leeftijd van de kredietnemer, de hele lening is afbetaald op basis van de overeengekomen maandtermijnen. Vanaf het moment dat het krediet is afbetaald, kan de kredietnemer niet meer over het krediet beschikken. De kredietgever bouwt het te beschikken bedrag langzaam af. Dit houdt in dat de opnameruimte steeds kleiner wordt. Op welke leeftijd het inperken begint, hangt af van de overeengekomen maandtermijnen. Als de kredietnemer maandelijks minimaal 2% van de kredietlimiet betaalt, heeft de kredietnemer vanaf het 65 ste jaar geleidelijk minder opnameruimte. Indien de kredietnemer minder betaalt dan 2% van de kredietlimiet, zal deze vanaf 65 jaar verhoogd worden naar 2%. Ook zal vanaf dat moment de opnameruimte minder worden. 10. Identificatie De kredietgever dient de (mede)kredietnemer te identificeren op grond van de huidige wet- en regelgeving. De kredietgever is bevoegd te bepalen op welke wijze dit geschiedt. 11. Kwijtschelding bij overlijden Kwijtschelding van het openstaande saldo bij overlijden is van toepassing indien: a. de kredietnemer vóór zijn 70 ste jaar overlijdt én; b. het betrekking heeft op een moment gedurende de looptijd van het krediet. De kredietgever scheldt maar één keer kwijt tot een maximumbedrag van ,- per overeenkomst. Dit geldt niet voor een eventuele betalingsachterstand; deze achterstand moet nog wél worden afbetaald. Deze kwijtschelding is niet van toepassing wanneer het krediet opeisbaar is op grond van artikel 8. cre.ovdk

3 Doorlopend Krediet Informatie De kredietgever zal de kredietnemer informeren, onder andere in geval van rentewijziging, op een door haar te bepalen wijze en frequentie. De kredietnemer heeft net als de kredietgever de plicht om bij constatering van een vergissing de kredietgever direct op de hoogte te stellen en aan herstel van de gemaakte vergissing mee te werken. 13. Bewijs De dóór of vóór de kredietgever gevoerde administratie dient als bewijs, totdat het tegenbewijs is geleverd. Elke kredietnemer mag documenten die de lening aangaan, ondertekenen. De door de kredietgever toegestane vormen van handtekeningen zijn bindend, tenzij het tegenbewijs wordt geleverd. 14. Bureau Krediet Registratie De kredietgever is deelnemer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De kredietgever is door het BKR verplicht kredietgegevens te registreren. Eventuele onregelmatigheden zoals betalingsachterstanden worden ook bij het BKR geregistreerd. 15. Administratieve voorschriften De kredietgever is bevoegd administratieve voorschriften vast te stellen. Een kredietnemer is verantwoordelijk voor de hem door de kredietgever overhandigde formulieren en andere bescheiden. 16. Adreswijziging De kredietnemer is verplicht zo spoedig mogelijk de adreswijziging aan de kredietgever door te geven. 17. Woonplaats De kredietnemer, die niet woonachtig is in een gemeente in Nederland, wordt geacht woonplaats te kiezen op het kantoor van de kredietgever. Alle stukken, exploiten en dergelijke die voor de kredietnemer bestemd zijn, kunnen door de kredietgever daar bezorgd of betekend worden. 18. Fusie In het geval van fusie met een andere instelling, bij overdracht van (een gedeelte van) zijn activiteiten aan een andere instelling of bij cessie is de kredietgever bevoegd de rechten uit overeenkomst met de klant aan de andere partij over te dragen. Wanneer de kredietgever gebruik maakt van deze bevoegdheid, heeft de kredietnemer het recht het krediet boetevrij af te lossen. cre.ovdk

4 Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening Persoonlijke Lening 4 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft verstrekt. De maatschappij die de lening aan de kredietnemer heeft verstrekt, zoals in de overeenkomst is genoemd. De Persoonlijke Lening (PL) die de kredietgever aan de kredietnemer heeft verstrekt. 2. Bevoegdheid bij één of meerdere kredietnemers In het geval het krediet aan meerdere kredietnemers is verstrekt, beschikken zij: samen òf; ieder afzonderlijk over dit krediet. De kredietgever en kredietnemer(s) kunnen hiervan schriftelijk afwijken. 3. Mededelingen Elke kredietnemer kan mede namens de andere kredietnemer(s) aan de kedietgever mededelingen doen over de lening. De kredietgever kan de kredietnemers afzonderlijk mededelingen doen over de lening. De kredietgever kan hieraan voorschriften stellen. 4. Hoofdelijke aansprakelijkheid Wanneer het krediet aan meerdere kredietnemers wordt verstrekt, is iedere kredietnemer hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk. Voor de rechtsopvolgers van de kredietnemers geldt in beginsel hetzelfde. 5. Bevoegdheden kredietgever De kredietgever is bevoegd de kredietovereenkomst te beëindigen. De kredietgever kan de hoogte van de maandtermijn altijd wijzigen. 6. Betaling maandtermijnen De rente en aflossing worden gezamenlijk in rekening gebracht in maandtermijnen. Deze maandtermijnen moeten als volgt worden voldaan: Vanaf de maand na die van de ondertekening van de overeenkomst totdat de lening is afgelost, moet de kredietnemer de maandtermijnen betalen: - op de 7 de dag van elke maand bij ondertekening van de overeenkomst voor de 8 ste dag van de maand; - op de 14 de dag van elke maand bij ondertekening van de overeenkomst na de 7 de en voor de 15 de dag van de maand; - op de 21 ste dag van elke maand bij ondertekening van de overeenkomst na de 14 de en voor de 22 ste dag van de maand; - op de 28 ste dag van elke maand bij ondertekening van de overeenkomst na de 21 ste dag van de maand. 7. Vervroegde aflossing De lening kan altijd geheel of gedeeltelijk vervroegd zonder kosten worden afgelost. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing moet de kredietnemer aan zijn periodieke betalingsverplichtingen blijven voldoen. De gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt op de laatste termijnbetaling(en) in mindering gebracht. Als de overeenkomst eindigt voor de overeengekomen einddatum, brengt de kredietgever de kredietvergoeding van de nog niet vervallen maandtermijn(en) niet in rekening. cre.ovpl

5 Persoonlijke Lening 5 8. Vertragingsvergoeding Indien de kredietnemer twee maanden achterstallig is in de betaling(en) van zijn maandtermijn(en), ontvangt hij van de kredietgever een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling wordt een termijn genoemd, waarbinnen de kredietnemer alsnog aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De kredietnemer is over deze achterstallige betalingen een vertragingsrente verschuldigd, indien hij niet binnen de genoemde periode alsnog betaalt. De hoogte van deze vertragingsrente is gelijk aan de op dat moment geldende rente (= effectieve rente op jaarbasis) behorende bij de overeenkomst. 9. Opeisbaarheid Het door de kredietnemer verschuldigde is per direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar: a. als de kredietnemer gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen maandtermijn, en na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b. als de kredietnemer niet meer in Nederland woont, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden niet meer in Nederland zal wonen; c. als de kredietnemer is overleden en de kredietgever een gegronde reden heeft om aan te nemen dat zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; d. als de kredietnemer failliet is verklaard; dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; e. als de kredietnemer aan de kredietgever, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt zodanig dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan, als hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. 10. Identificatie De kredietgever dient de (mede)kredietnemer te identificeren op grond van de huidige wet- en regelgeving. De kredietgever is bevoegd te bepalen op welke wijze dit geschiedt. 11. Kwijtschelding bij overlijden Kwijtschelding van het openstaande saldo bij overlijden is van toepassing indien: a. de kredietnemer vóór zijn 70 ste jaar overlijdt én; b. het betrekking heeft op een moment gedurende de looptijd van het krediet. De kredietgever scheldt maar één keer kwijt tot een maximumbedrag van E ,- per overeenkomst. Dit geldt niet voor een eventuele betalingsachterstand; deze achterstand moet nog wél worden afbetaald. Deze kwijtschelding is niet van toepassing als het krediet opeisbaar is op grond van artikel Informatie De kredietgever zal de kredietnemer informeren op een door haar te bepalen wijze en frequentie. De kredietnemer heeft net als de kredietgever de plicht om bij constatering van een vergissing de kredietgever direct op de hoogte te stellen en aan herstel van de gemaakte vergissing mee te werken. 13. Bewijs De dóór of vóór de kredietgever gevoerde administratie dient als bewijs, totdat het tegenbewijs is geleverd. Elke kredietnemer mag documenten die de lening aangaan, ondertekenen. De door de kredietgever toegestane vormen van handtekeningen zijn bindend, tenzij het tegenbewijs wordt geleverd. cre.ovpl

6 Persoonlijke Lening Bureau Krediet Registratie De kredietgever is deelnemer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De kredietgever is door het BKR verplicht kredietgegevens te registreren. Eventuele onregelmatigheden zoals betalingsachterstanden worden ook bij het BKR geregistreerd. 15. Administratieve voorschriften De kredietgever is bevoegd administratieve voorschriften vast te stellen. Een kredietnemer is verantwoordelijk voor de hem door de kredietgever overhandigde formulieren en andere bescheiden. 16. Adreswijziging De kredietnemer is verplicht zo spoedig mogelijk de adreswijziging aan de kredietgever door te geven. 17. Woonplaats De kredietnemer, die niet woonachtig is in een gemeente in Nederland, wordt geacht woonplaats te kiezen op het kantoor van de kredietgever. Alle stukken, exploiten en dergelijke die voor de kredietnemer bestemd zijn, kunnen door de kredietgever daar bezorgd of betekend worden. 18. Fusie In geval van fusie met een andere instelling, bij overdracht van (een gedeelte van) zijn activiteiten aan een andere instelling of bij cessie is de kredietgever bevoegd de rechten uit overeenkomst met de klant aan de andere partij over te dragen. Wanneer de kredietgever gebruik maakt van deze bevoegdheid, heeft de kredietnemer het recht het krediet boetevrij af te lossen. cre.ovpl

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9%

Het Doorlopend Krediet van International Card Services 9,9% Het Doorlopend Krediet van International Card Services U betaalt pas als u er gebruik van maakt Slechts 9,9% rente Ook als u uw huidige krediet oversluit Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 9,9% rente

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

De gespreid betalen functionaliteit van American Express

De gespreid betalen functionaliteit van American Express KREDIETOVEREENKOMST PAYSELECTOR De gespreid betalen functionaliteit van American Express 1. Contracterende partijen American Express Services Europe Limited, gevestigd te (1101 BA) Amsterdam aan de Hoogoorddreef

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Finansbank Consumptief Krediet 1/14

Prospectus Finansbank Consumptief Krediet 1/14 Consumptief Krediet 1/14 Waarvoor u ook wilt lenen! Onverwachte uitgaven, een vakantie of een verbouwing. Soms heeft u gewoon extra geld nodig. Als u dat op dit moment even niet heeft, kan een krediet

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie