ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN"

Transcriptie

1 Staalbankiers N.V. Postbus CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse Franken ( CHF hypotheek ) heeft tot doel u op hoofdlijnen een beeld te geven van de CHF hypotheek. De informatie is echter niet op uw persoonlijke situatie toegesneden en geeft u ook geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over de CHF hypotheek vindt u in de overige stukken die u van ons ontvangt. Staalbankiers raadt u aan ook hiervan kennis te nemen. Wat houdt de CHF hypotheek in? De CHF hypotheek van Staalbankiers is een hypothecaire lening die in Zwitserse Franken ter beschikking wordt gesteld. De geldlening wordt in beginsel verstrekt ter financiering van de aankoop van de in Nederland gelegen eigen woning die als hoofdverblijf zal worden gebruikt. Tot zekerheid voor de nakoming van uw verplichtingen voortvloeiende uit de geldlening wordt aan Staalbankiers een hypotheekrecht verleend en bij het kadaster ingeschreven. Afhankelijk van hetgeen u bent overeengekomen heeft u gedurende de looptijd van de hypotheek al dan niet een aflossingsverplichting. De gehele of gedeeltelijke aflossing van de geldlening dient plaats te vinden aan het einde van de overeengekomen looptijd van de lening. Na iedere rentevastperiode kan de hypothecaire geldlening boetevrij worden afgelost dan wel worden omgezet in een hypothecaire lening in Euro s. Gedurende de looptijd van de hypotheek dient maandelijks de verschuldigde hypotheekrente betaald te worden waarbij gekozen kan worden voor een rentevastperiode van drie, zes of twaalf maanden. Staalbankiers verstrekt u de CHF hypotheek. Staalbankiers is een handelsnaam van Staalbankiers N.V. en is gevestigd aan de Lange Houtstraat 8 te Den Haag. Wat zijn de financiële risico s van de CHF hypotheek? De rente wordt in Zwitserse Franken berekend. Dit betekent dat het verschuldigde bedrag aan hypotheekrente omgerekend in Euro s per betalingstermijn kan variëren. Deze wijziging in het verschuldigde rentebedrag wordt veroorzaakt door het koersverschil van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro. De hoofdsom van de CHF hypotheek wordt in Zwitserse Franken opgenomen. De gehele of gedeeltelijke, al dan niet tussentijdse, terugbetaling van de hoofdsom van de CHF hypotheek is derhalve afhankelijk van de koersontwikkeling van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro. Dit brengt met zich mee dat de hoogte van de verschuldigde hoofdsom in Zwitserse Franken, voor zover deze wordt omgerekend in Euro s, fluctueert gedurende de looptijd van de hypothecaire lening. De hoogte van het uiteindelijk verschuldigde bedrag van de hoofdsom 1

2 omgerekend in Euro s wordt op dezelfde wijze door het koersverloop van de Zwitserse Franken bepaald. Bij een CHF hypotheek gaat u een schuld aan in Zwitserse Franken. In feite gaat u een speculatieve valutapositie in Zwitserse Franken aan. U loopt daarbij zowel valutarisico als renterisico. Bij een waardevermeerdering van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro, kan de toename van deze schuld hoger zijn dan het behaalde rentevoordeel. Uitgaande van een historische koersontwikkeling van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro (of Nederlandse Gulden in de periode voorafgaande aan de introductie van de Euro), kan het voorkomen dat in enig jaar de toename van de schuld binnen 1 jaar tijd 10% bedraagt. Bovendien is dit verlies alsmede de rente over deze toegenomen schuld fiscaal niet aftrekbaar in Box 1. U loopt renterisico in CHF, omdat deze rente na elke periode opnieuw vastgesteld wordt. Hoewel de CHF rente in het verleden meestal lager is geweest dan de EUR rente, is het mogelijk dat bij een nieuwe rentevaststelling de CHF rente hoger is dan de EUR rente. Na elke rentevastperiode heeft u de mogelijkheid om de lening om te zetten in Euro s, terwijl er geen boeterente is verschuldigd. U dient hiertoe wel zelf tijdig het initiatief te nemen. U dient rekening te houden met een mogelijk hogere schuld door de waardestijging. Zie voor de mogelijk fiscale gevolgen daarvan onder Welke informatie is van belang voor de Nederlandse inkomstenbelasting?. Scenario-analyse De hieronder gegeven cijfervoorbeelden zijn alleen als voorbeeld bedoeld. De uiteindelijke resultaten zijn niet te voorspellen. Het is dan ook waarschijnlijk dat uw daadwerkelijke renteverplichting in de toekomst niet gelijk zal zijn aan het hieronder vermelde. De gegeven voorbeelden zijn voor aftrek van inkomstenbelasting. Hieronder vindt u een tabel waarin het valutarisico dat met de CHF hypotheek verbonden is, tot uitdrukking wordt gebracht. Hierin wordt geschetst hoe een koersschommeling van de Zwitserse Frank zich vertaalt in een verandering van de betaalde rente en een verandering van de verschuldigde hoofdsom, indien deze wordt berekend in Euro s. Op 30 juni 2006 was de EUR/CHF koers Indien een krediet met een hoofdsom ad EUR 1,000,000 zou worden afgesloten zou jaarlijks EUR 40,000 (4% * 1,000,000) aan rente betaald moeten worden. De EUR 1,000,000 is op 30 juni CHF 1,566,300 waard. Indien de CHF rente 2.75% is zou men aan het einde van het eerste jaar CHF 43,073 moeten betalen. 2

3 Onderstaande tabel toont drie verschillende scenario s: - Scenario A waarbij er geen fluctuatie in de valutakoers is. - Scenario B waarbij gedurende de eerste vijf jaar de CHF met in totaal 5% stijgt en in jaar 6 met 10%. - Scenario C waarbij gedurende de eerste vijf jaar de CHF met in totaal 5% daalt en in jaar 6 met 10%. Afhankelijk van de koers kan het voorkomen dat iedere rentebetaling elke termijn afwijkend is. Ook kan de koers de hoogte van het bedrag van de aflossing (in Euro) beïnvloeden. Scenario A laat het voordeel zien bij een gelijkblijvende koers en een lichte stijging in de rente. Bij scenario B zorgt een nadelig koersverloop ervoor dat er uiteindelijk een verlies optreedt, terwijl het koersverloop van scenario C zorgt dat er een voordeel ontstaat. Waartoe verplicht u zich financieel als u een CHF hypotheek afsluit? Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening bent u maandelijks een bedrag aan hypotheekrente verschuldigd. Gekozen kan worden voor een rentevastperiode van drie, zes of twaalf maanden. U heeft de verplichting om aan het eind van de overeengekomen looptijd van de lening uw hypothecaire geldlening af te lossen in Zwitserse Franken. Doordat de betalingsverplichtingen voor zover het betreft hoofdsom en rente aan valutarisico onderhevig zijn, wordt bij de financiering een hypotheekinschrijving verlangd die 20% hoger ligt dan de hypothecaire lening. Mocht de waarde van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro met meer dan 20% stijgen, dan zult u aanvullende zekerheden dienen te verstrekken dan wel een gedeelte af te lossen, voor zover u niet reeds door gedane aflossingen, voldoende heeft afgelost. 3

4 Kunt u op de CHF hypotheek aflossen en wat zijn de gevolgen? Indien u een CHF hypotheek aangaat met een rentevastperiode dan kunt u in beginsel niet tussentijds aflossen behalve direct aan het einde van iedere rentevastperiode. Bij verkoop van de woning en bij overlijden is geen boeterente wegens vervroegde algehele aflossing verschuldigd. Aflossing geschiedt dan steeds tegen de alsdan geldende wisselkoers van de Zwitserse Frank ten opzichte van de Euro. Op moment van aflossing realiseert u dus een koerswinst of een koersverlies. Gedurende de looptijd van de lening is het in beginsel niet mogelijk om een mee verbonden zekerheid geheel of gedeeltelijk te vervreemden of te bezwaren. Wat gebeurt er bij overlijden? In beginsel treden uw erfgenamen in uw plaats, hetgeen verder geen consequenties heeft voor de waarde van het product. Conform de algemene voorwaarden van geldleningen is de lening bij overlijden direct opeisbaar door de bank. Welke informatie is van belang voor de Nederlandse inkomstenbelasting? Deze paragraaf beschrijft slechts in algemene termen de Nederlandse fiscale aandachtspunten van het aangaan van een CHF hypotheek door een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon. Het vormt derhalve geen advies over uw specifieke persoonlijke situatie. U wordt vriendelijk geadviseerd om uw persoonlijke fiscale gevolgen vooraf door uw eigen belastingadviseur te laten beoordelen. Renten van schulden die zijn aangegaan door een particulier voor de verwerving, verbetering of onderhoud van zijn of haar eigen woning die als hoofdverblijf dient, kunnen in beginsel ten laste van het inkomen in Box 1 worden gebracht. Eventueel ontstane winsten of verliezen op de hoogte van de hoofdsom, ontstaan ten gevolge van koersverschillen tussen de Zwitserse Frank en de Euro (of enige andere valuta waarmee de aflossingen in Zwitserse Franken zullen worden gefinancierd) zijn niet belastbaar c.q. aftrekbaar als eigen woningkosten in Box 1. Indien bij omzetting van de CHF hypotheek in een Eurolening of een andere valuta een koersverlies wordt meegefinancierd, dan wordt de rente die op het koersverlies betrekking heeft niet aangemerkt als rente van schulden voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Deze rente zal in dat geval dus niet in Box 1 aftrekbaar zijn. Met ingang van 1 januari 2004 is de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning in bepaalde gevallen onder voorwaarden verder beperkt indien een deel van de lening voor een nieuwe woning gefinancierd had kunnen worden met een gerealiseerde overwaarde op de oude woning. Indien bij de financiering van de nieuwe eigen woning toch een deel of de gehele gerealiseerde overwaarde wordt meegefinancierd, dan kan de rente die daarop betrekking heeft mogelijkerwijs van aftrek als eigen woningrente in Box 1 worden uitgesloten. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de wet- en regelgeving, jurisprudentie, inzichten van de belastingdienst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van de CHF hypotheek. Daardoor kan het nettorendement op dit product worden beïnvloed. U wordt vriendelijk geadviseerd om uw persoonlijke fiscale gevolgen vooraf door uw eigen belastingadviseur te laten beoordelen. 4

5 Hoe handelt u bij klachten? Klachten kunt u schriftelijk indienen bij Staalbankiers, afdeling Compliance, postbus 327, 2501 CH Den Haag. Voorts kunt u een klachtenprocedure bij de bevoegde klachtencommissie initiëren of een beroep doen op de bevoegde rechter. Heeft u bedenktijd? Nadat de rechtsgeldig getekende offerte door Staalbankiers is ontvangen, bent u contractueel gebonden. Staalbankiers heeft dan nog wel de mogelijkheid om uw aanvraag op basis van de in de offerte gemaakte voorbehouden en gevraagde stukken af te wijzen. Welke informatie moet u aan Staalbankiers verstrekken? Alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed zijn op de CHF hypotheek dient u schriftelijk door te geven aan Staalbankiers, Postbus 327, 2501 CH Den Haag. Het toepasselijke recht Op de CHF hypotheek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Hoe kunt u verder informatie verkrijgen? Voor informatie kunt u ons bereiken: Staalbankiers N.V. Lange Houtstraat CW Den Haag Tel: Internet: Overige informatie Voor een hypothecaire lening in Zwitserse Franken is geen Financiële Bijsluiter verplicht. Om u goed te informeren over de karakteristieken van dit product zijn wij evenwel van mening dat dit document u goed kan dienen. Bij het opstellen van het document hebben we gebruik gemaakt van de vragen die ook in de Financiële Bijsluiter aan bod komen. Wij willen u er evenwel expliciet op wijzen dat dit géén Financiële Bijsluiter is. Naast bovenstaande informatie adviseren wij u ook alle overige beschikbare informatie te bestuderen. Staalbankiers is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit beslissingen die zijn gebaseerd op onvolledige en verouderde informatie, zoals hiervoor bedoeld. 5

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26584 25 september 2013 Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie