Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1"

Transcriptie

1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

2 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over de kenmerken en belangrijkste voorwaarden van het doorlopend krediet van Fidis Nederland B.V. Voor uitgebreidere toelichting en informatie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw dealer of met Fidis. Een (apart) overzicht met tarieven kunt u opvragen via onze website of telefonisch via Kenmerken doorlopend krediet Bij een doorlopend krediet: betaalt u een vooraf afgesproken vast aflossingspercentage van de kredietlimiet; over het algemeen 2% kan het rentepercentage gedurende de looptijd wijzigen betaalt u alleen rente over het opgenomen bedrag is de looptijd van de overeenkomst slechts theoretisch en afhankelijk van tussentijds opgenomen bedragen en gewijzigde rentepercentages kunt u het bedrag dat is afgelost opnieuw opnemen kunt u het totale krediet boetevrij aflossen. Hoe komt u in aanmerking voor een doorlopend krediet bij Fidis Nederland B.V. Een (doorlopend)krediet bij Fidis kan op verschillende manieren tot stand komen. Door tussenkomst van een intermediair, zoals een (auto)dealer of een (assurantie)tussenpersoon of rechtstreeks bij Fidis. Na het indienen van de aanvraag zullen onze medewerkers uw aanvraag beoordelen. De uitslag hiervan wordt aan u of uw adviseur doorgegeven. Om in aanmerking te komen voor een krediet bij Fidis: dient u minimaal 18 jaar en niet ouder dan 65 jaar te zijn. heeft u de Nederlandse nationaliteit. Niet-Nederlanders dienen over een permanente verblijfsvergunning te beschikken. beschikt u over een vast inkomen. heeft u een vaste woon- of verblijfplaats. Standaard kunt u bij Fidis terecht voor kredieten vanaf 2.500,- tot ,-. In sommige gevallen zijn, na overleg, hogere kredietlimieten en afwijkende looptijden mogelijk. Uiteraard moeten uw inkomsten en uitgaven een financiering toelaten. Uitgangspunt voor deze beoordeling is het Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). Hieronder treft u een rekenmodel aan waarmee u dit kunt berekenen. NBI berekening Inkomen Aanvrager1 bij Toeslag bij Aanvrager2 bij Toeslag bij Totaal inkomen Uitgaven Huur af Hypotheek af Levensonderhoud* af Kostgeld af Kinderen x 70 af Autokosten af Lopende lening af Totale lasten Netto besteedbaar inkomen Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 2

3 * Als minimale kosten voor levensonderhoud kunt u de volgende criteria aanhouden: 1 persoonshuishouden 455,- 2 persoonshuishouden 600,- Alleenstaand thuiswonend 365,- Het Netto Besteedbaar Inkomen is voor u het maximaal aan rente en aflossing te besteden bedrag. Bij dit maandbedrag hoort een kredietbedrag dat u maximaal bij Fidis Nederland B.V. kunt lenen. Wij willen u erop wijzen dat het NBI niet de enige factor is die bij de beoordeling van uw aanvraag een rol speelt. Ook andere factoren, zoals de lengte van het dienstverband, het bezit van een eigen woning en het betalingsgedrag kunnen een rol spelen. Fidis kan in voorkomende gevallen een aangevraagde financiering niet verstrekken. Op uw verzoek zijn wij graag bereid de reden van afwijzing schriftelijk te motiveren. Vb 1 - aanvrager met partner en 3 kinderen Vb 2 - alleenstaande aanvrager zonder kinderen Netto inkomen aanvrager 2.100,00 Netto inkomen aanvrager 2.000,00 Netto inkomen partner 700,00 Totale inkomen (+) 2.800,00 Totale inkomsten (+) 2.000,00 Huur/Hypotheek 970,00 Huur/Hypotheek 970,00 Kosten levensonderhoud 600,00 Kosten levensonderhoud 455,00 Aantal kinderen 3 x ,00 Aantal kinderen x 70 Autokosten 180,00 Autokosten 180,00 Lopende lening 100,00 Lopende lening 200,00 Totale lasten (+) 2.060,00 Totale lasten (+) 1.805,00 Netto besteedbaar inkomen 740,00 Netto besteedbaar inkomen 195,00 Rekenvoorbeeld Doorlopend Krediet. Voor kredietlimieten geldt een maandtermijn van minimaal 2% van de kredietlimiet. Vb 1 Vb 2 Doorlopend krediet met limiet van ,00 Doorlopend krediet met limiet van 6.000,00 Termijnbedrag 2% 300,00 Termijnbedrag 2% 120,00 Nominale rente per maand 0,831 % Nominale rente per maand 0,866 % Effectieve rente op jaarbasis* 10,4 % Effectieve rente op jaarbasis* 10,9 % Theoretische looptijd** in maanden 65 Theoretische looptijd** in maanden 66 Totale prijs krediet ,00 Totale prijs krediet 7.920,00 Vb 3 Vb 4 Doorlopend krediet met limiet van ,00 Doorlopend krediet met limiet van 3.500,00 Termijnbedrag 2% 200,00 Termijnbedrag 2% 70,00 Nominale rente per maand 0,831 % Nominale rente per maand 0,866 % Effectieve rente op jaarbasis* 10,4 % Effectieve rente op jaarbasis* 10,9% Theoretische looptijd** in maanden 65 Theoretische looptijd** in maanden 66 Totale prijs krediet ,00 Totale prijs krediet 4.620,00 * De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. ** De theoretische looptijd wordt berekend op basis van: volledige opname van het beschikbare saldo geen verdere opnames of vervroegde aflossingen ongewijzigde kredietlimiet tijdige betaling van de termijnbedragen ongewijzigd rentepercentage BKR registratie Fidis Nederland B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Doel van het BKR is om onder meer overkreditering te voorkomen en de risico s voor de kredietgever te beperken. Het BKR registreert gegevens van personen die een financiering zijn aangegaan. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 3

4 Deelnemers van het BKR zijn verplicht iedere particulier die een kredietaanvraag doet te toetsen en gebruik te maken van deze gegevens. De toetsing heeft betrekking op bestaande en al afgeloste financieringen en het aflossingsgedrag. Afhankelijk van de kredietvorm worden achterstanden van twee maanden of meer gemeld met een z.g. achterstandscodering bij het BKR. Opname van kredietfaciliteit U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid tot opname indien: u achterstallig bent in het betalen van 1 of meerdere termijnen; het verschuldigde saldo direct opeisbaar is door Fidis de overeenkomst is opgezegd. Wijze van betalen Betaling van uw maandbedragen aan Fidis Nederland B.V. kan op 2 manieren plaatsvinden: 1. Via automatische incasso. U machtigt Fidis Nederland B.V. om elke maand automatisch het termijnbedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt dit bij ondertekening van uw contract direct regelen door invulling van de bijgevoegde machtiging. 2. Via acceptgiro. U ontvangt maandelijks van Fidis Nederland B.V. een acceptgirokaart waarop het maandbedrag al is ingevuld. U vult uw rekeningnummer in en na ondertekening stuurt u de betaalopdracht aan uw bank. Het maandbedrag wordt vervolgens van uw rekening afgeschreven. Zekerheidsrechten Uiteraard kunt u gewoon beschikken over het gefinancierde object. Wij vragen u echter wel het object dat u met het krediet gekocht heeft, in pand te geven aan Fidis Nederland B.V. Mocht u onverhoopt niet aan uw verplichtingen voldoen, dan hebben wij in bepaalde gevallen de mogelijkheid om afgifte van het object te vorderen. Dit is het geval indien wij bevoegd zijn het openstaande bedrag direct op te eisen en u niet kunt voldoen aan deze eis. In geval het object een auto betreft, bent u wettelijk verplicht tenminste een WA-verzekering af te sluiten voor de door u gekochte auto. Natuurlijk bent u vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Bij verlies van het object eisen wij van u dat u voor het in pand gegeven object een gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt. Schadepenningen zullen over het algemeen toereikend zijn voor de aanschaf van een vervangende object dan wel beëindiging van het contract. Vertragingsvergoeding Bij niet of niet tijdige betaling van een vervallen maandtermijn bent u na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn een vertragingsvergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis dat maximaal krachtens het Besluit kredietvergoeding toegestaan was op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Deze vertragingsvergoeding zal nauwkeurig in dagen berekend worden. Opeisbaarheid In de hieronder genoemde gevallen is Fidis Nederland B.V. gerechtigd het verschuldigde saldo direct op te eisen: indien u gedurende 2 of meer maanden achterstallig bent in de betaling van vervallen termijnen en, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de volledige nakoming van uw verplichtingen; indien de hoofdcontractant is overleden en Fidis gegronde redenen heeft aan te nemen dat betaling van het restant verschuldigde uit hoofde van de overeenkomst niet zal plaatsvinden; indien u bent verhuisd naar een gebied buiten Nederland danwel dat Fidis redelijkerwijs kan aannemen dat u binnen enkele maanden Nederland zult verlaten; indien u in staat van faillissement bent komen te verkeren of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is; indien u de tot zekerheid meeverbonden zaak (indien van toepassing) heeft verduisterd; indien u met het oog op het aangaan van deze overeenkomst bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, zodanig dat Fidis deze overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, zou zijn aan gegaan als de juiste informatie Fidis bekend zou zijn geweest. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 4

5 Fidis Nederland B.V. De gehele administratie van de overeenkomst wordt gevoerd door Fidis Nederland B.V. te Lijnden. Fidis Nederland B.V. is als financiële dienstverlener aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam onder nummer Fidis Nederland B.V., Postbus 203, 1170 AE Badhoevedorp Telefoon , faxnummer Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 5

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2010 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Consumptief krediet

Prospectus Consumptief krediet Prospectus Consumptief krediet Juni 2005 I N H O U D Doel van deze prospectus 2 1. De financieringsvormen van Ribank 3 2. De aanvraagprocedure 3 Beoordeling van de aanvraag 3 Inkomsten en lasten 4 Bureau

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief krediet

Prospectus. Consumptief krediet Prospectus Consumptief krediet april 2011 Inhoud Doel van deze prospectus 2 1. De financieringsvormen van Ribank 4 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten en lasten 5 Bureau Krediet

Nadere informatie

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie