Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, , Toelichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting"

Transcriptie

1 Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, , Toelichting

2 Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat is het aanbod dat Dexia Bank Nederland N.V. doet aan haar cliënten met effectenlease-overeenkomsten waaruit aan het einde van de looptijd een restschuld aan Dexia Bank Nederland N.V. kan voortvloeien. Dexia Bank Nederland N.V. wordt verder aangeduid als Dexia. Indien u zich aanmeldt voor het Dexia Aanbod kunt u uitsluitend rechten ontlenen aan de Overeenkomst Dexia Aanbod en de Algemene Voorwaarden Dexia Bank Nederland N.V. Deze documenten zijn opgenomen bij de meegezonden Juridische Documenten Dexia Aanbod. Wij raden u aan om niet alleen deze toelichting, maar ook de juridische documenten en het aanmeldingsformulier goed te lezen voordat u zich aanmeldt. Bewaar deze toelichting, uw kopie van het aanmeldingsformulier en de juridische documenten goed. Deze toelichting betreft de volgende juridische documenten: 1. Overeenkomst Dexia Aanbod Indien u het aanmeldingsformulier ondertekent en tijdig aan Dexia retourneert, gaat u daardoor de Overeenkomst Dexia Aanbod met Dexia Bank Nederland N.V. aan. Deze overeenkomst is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. In deze overeenkomst kunt u lezen wat uw rechten en verplichtingen zijn indien u op het Dexia Aanbod ingaat. De overeenkomst bepaalt onder meer dat u afstand doet van uw recht om juridische acties tegen Dexia Bank Nederland N.V. en/of haar tussenpersonen te beginnen met betrekking tot uw effectenleaseovereenkomst(en) of om een beroep te doen op een eventuele rechterlijke uitspraak in een procedure die in verband met effectenlease tegen Dexia Bank Nederland N.V. is of mocht worden aangespannen door een belangenvereniging of -stichting. U dient de tekst van de Overeenkomst Dexia Aanbod goed te lezen alvorens het aanmeldingsformulier te ondertekenen. 2. Toelichting op de Renteloze Lening behelst onder meer een aanbod van een renteloze lening waarmee een eventuele restschuld in termijnen kan worden afgelost. Met betrekking tot de renteloze lening is een toelichting opgesteld die belangrijke informatie bevat over de voorwaarden hiervan. Lees de Toelichting op de Renteloze Lening goed door voor u beslist over de renteloze lening. 3. Prospectus Dexia Aanbod Callopties behelst voorts een aanbod bij uitgifte van callopties op de AEX-index. Met betrekking tot die uitgifte is een prospectus opgesteld met informatie over de callopties en Dexia Bank Nederland N.V. Dit prospectus is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Het Prospectus Dexia Aanbod Callopties is tevens algemeen verkrijgbaar gesteld bij het kantoor van Dexia Bank Nederland N.V. Afd. Klantenservice Dexia Aanbod, Piet Heinkade 55, Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, tel Lees het prospectus goed door voor u beslist over de callopties. 4. Financiële Bijsluiter bij de Verlenging behelst tenslotte een aanbod van verlenging van effectenlease-overeenkomsten tegen gunstigere voorwaarden. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Deze financiële bijsluiter is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Lees de financiële bijsluiter goed door voor u beslist over de verlenging. 5. Algemene Voorwaarden Dexia Bank Nederland N.V. Op het Dexia Aanbod zijn ook de Algemene Voorwaarden van Dexia Bank Nederland N.V. van toepassing, voor zover daarvan in de Overeenkomst Dexia Aanbod niet wordt afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V. gevestigd te Amsterdam januari 2003 Toelichting Dexia Aanbod - januari

3 Inhoudsopgave Inleiding Belangrijke mededelingen 2 Inleiding 5 Verruimde mogelijkheden 8 1 Verruimde mogelijkheden bij verkoop van effecten 8 1A Gespreid afbetalen met renteloze lening 8 1B In één keer betalen, calloptie 9 2 Verruimde mogelijkheden bij overname van effecten 11 3 Verruimde mogelijkheden bij verlenging van overeenkomst 11 Overgangsregeling 13 Overzicht 14 en de Belasting 16 Juridische positie Dexia 17 Nu aanmelden, straks kiezen 21 Productlijst effectenleaseproducten 22 Het beursklimaat zit de afgelopen tijd tegen. De koersen zijn wereldwijd aanzienlijk gedaald. De koersen van Nederlandse beursfondsen vormen hierop geen uitzondering. Cliënten van Dexia Bank Nederland N.V. met een effectenlease-overeenkomst hadden - net als wij - gehoopt dat de koersen zouden stijgen, en dat zij bij het aflopen van hun overeenkomsten winst zouden maken. Dat is helaas veelal niet gebeurd. Bij veel effectenlease-overeenkomsten die nu aflopen, is de waarde van de geleaste effecten op de afloopdatum lager dan (het restant van) de hoofdsom. Cliënten voor wie dit geldt worden niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun inleg, maar houden een restschuld over, die zij moeten betalen. Voor overeenkomsten die pas over enige tijd aflopen, is het onzeker of de situatie tegen die tijd beter zal zijn dan vandaag: het kan niet worden uitgesloten dat deze verder verslechtert. Ook al acht Dexia zich hiertoe niet verplicht, zij wil cliënten die aan het einde van de looptijd van hun effectenlease-overeenkomst een restschuld kunnen overhouden, tóch tegemoet komen. Deze tegemoetkoming biedt cliënten met een lopende effectenlease-overeenkomst bij Legio, Legio Lease of Bank Labouchere verruimde mogelijkheden bij de afloop van hun effectenlease-overeenkomst. Standaardmogelijkheden bij afloop van een effectenlease-overeenkomst Een effectenlease-overeenkomst biedt standaard drie mogelijkheden bij afloop: effecten verkopen: de geleaste effecten worden verkocht en de cliënt betaalt het eventuele tekort op de hoofdsom van zijn effectenlease-overeenkomst in één keer terug aan Dexia; een eventueel batig saldo wordt aan de cliënt uitgekeerd. De hoofdsom is het bedrag dat gebruikt is om de aanschaf van de geleaste effecten te financieren; effecten overnemen: de cliënt neemt de geleaste effecten over en betaalt de (resterende) hoofdsom van zijn effectenlease-overeenkomst. De cliënt betaalt de (resterende) hoofdsom in één keer terug aan Dexia en vervolgens worden de geleaste effecten bijgeschreven op een effectenrekening bij een bank naar keuze; overeenkomst verlengen: de cliënt verlengt de effectenlease-overeenkomst met minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kan de cliënt de overeenkomst op elk moment kosteloos opzeggen. Gedurende de verlenging betaalt de cliënt rente. Let op: De hier genoemde mogelijkheden bij afloop zijn van algemene aard. Cliënten dienen hun eigen effectenlease-overeenkomst(en) te raadplegen voor de specifieke invulling in hun geval. Dexia, Legio, Labouchere Dexia Bank Nederland N.V. is het Nederlandse onderdeel van de Belgisch-Franse Dexia Groep die Bank Labouchere N.V. in 2000 heeft gekocht. Tot Bank Labouchere N.V. behoorden ook Legio en Legio Lease B.V. Door de overname is Dexia Bank Nederland N.V. automatisch in de plaats getreden van Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V. : verruimde mogelijkheden bij afloop Indien u ingaat op het Dexia Aanbod en daarmee de Overeenkomst Dexia Aanbod aangaat, worden de standaardmogelijkheden bij afloop van de effectenlease-overeenkomst verruimd. De verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod maken het eenvoudiger om de restschuld af te betalen of bieden de Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

4 Inleiding Inleiding mogelijkheid om een deel van het geleden verlies waarbij de cliënt gedurende de looptijd de hoofdsom aangaan van de overeenkomst onvoldoende zijn Correspondentie mogelijk goed te maken. van de effectenlease-overeenkomst volledig aflost, voorgelicht over de risico's die aan de effectenlease- Mocht u naar aanleiding van het Dexia Aanbod willen niet voor het Dexia Aanbod in aanmerking. Op overeenkomst zijn verbonden. Behalve door individuele corresponderen, dan kunt u zich wenden tot Dexia De verruimde mogelijkheden zijn: pagina 22 is een lijst opgenomen van producten waar- cliënten zijn wij ook aangesproken door de Stichting Bank Nederland N.V., Afdeling Klantenservice Dexia Bij verkoop van uw geleaste effecten kunt u voor het Dexia Aanbod geldt. geldt Leaseverlies. Deze stichting behartigt naar eigen zeggen Aanbod, Postbus 808, 1000 AV Amsterdam. ervoor kiezen uw restschuld gespreid af te evenmin voor effectenlease-overeenkomsten die ver- de belangen van ruim cliënten van Dexia Mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich wenden betalen. Hiervoor kunt u een renteloze lening vroegd zijn beëindigd. (stand 3 januari 2003). Ook de Stichting Leaseverlies tot Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 1065, 1000 BB afsluiten. vindt dat onze voorgangers (Legio, Legio Lease en Amsterdam. Indien u uw geleaste effecten verkoopt en uw Aanmelding voor het Dexia Aanbod geschiedt door Bank Labouchere) hun cliënten onvoldoende hebben restschuld van 350 of meer in één keer betaalt, het aanmeldingsformulier dat met deze toelichting is voorgelicht. Dexia heeft enige maanden met de Hardheidsclausule ontvangt u één of meer callopties op de AEX- meegezonden volledig in te vullen, te ondertekenen stichting gesproken over mogelijke oplossingen, maar De persoonlijke situatie van sommige cliënten kan van index. en vóór de datum die op het aanmeldingsformulier is heeft met de stichting geen overeenstemming kunnen dien aard zijn, dat de verruimde mogelijkheden van Indien u de geleaste effecten overneemt, ont- vermeld, aan Dexia te zenden. bereiken. De Stichting Leaseverlies heeft inmiddels het Dexia Aanbod onvoldoende uitkomst bieden. vangt u één of meer callopties op de AEX-index, een juridische procedure tegen Dexia aangespannen. Deze cliënten komen mogelijk in aanmerking voor indien uw fictieve restschuld 350 of meer Welke verruimde mogelijkheid van het Dexia Aanbod onze hardheidsclausule. De hardheidsclausule houdt bedraagt. u kiest, beslist u pas enige weken voor de afloop Naar aanleiding van algemene klachten hebben wij in dat wij aan daarvoor in aanmerking komende Indien u uw huidige overeenkomst verlengt, van uw effectenlease-overeenkomst. U dient uw onze juridische positie onderzocht. Wij vinden dat die cliënten een oplossing op maat bieden. Wij zullen gelden gunstigere voorwaarden, indien u een keuze kenbaar te maken door middel van een keuze- sterk is. Vanaf pagina 17 is hierover meer te lezen. Wel daarvoor een aantal vaste criteria hanteren. Of wij u fictieve restschuld heeft. formulier dat Dexia u te zijner tijd zal toezenden. is het zo dat in individuele gevallen fouten zijn een maatoplossing zullen kunnen aanbieden, zal Indien u meerdere effectenlease-overeenkomsten heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid voor deze fouten afhangen van onze beoordeling van uw persoonlijke Naast de verruimde mogelijkheden van het Dexia waarvoor het Dexia Aanbod geldt, kunt u voor elke gaan wij niet uit de weg. In de afgelopen maanden financiële situatie. Wij kunnen u in dat verband om Aanbod, kunt u ook kiezen voor één van de drie overeenkomst een andere mogelijkheid kiezen. zijn wij al druk bezig geweest om in bijzondere geval- kopieën van bewijsstukken zoals salarisspecificaties, op de vorige pagina genoemde standaardmogelijk- len met individuele cliënten regelingen te treffen en jaaropgaven en/of belastingaangiften verzoeken. heden bij afloop. Voor een schematisch overzicht van Voor cliënten van wie de overeenkomst na 5 december wij zullen dat blijven doen. de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod 2002 en vóór 1 april 2003 afloopt, bestaat een over- Dexia heeft een onafhankelijke commissie ingesteld ten opzichte van deze standaardmogelijkheden, zie gangsregeling (zie pagina 13). Deze cliënten krijgen Voorwaarden die haar adviseert bij het vaststellen van de criteria pagina 14 en 15. hierover afzonderlijk bericht. Omdat wij ons juridisch niet verplicht achten om onze van de hardheidsclausule. Deze commissie zal ook cliënten een aanbod te doen, vinden wij het redelijk controleren of Dexia naar deze criteria handelt. Wanneer en voor wie? Cliënten van wie de overeenkomst vanaf 1 januari dat daar van de kant van onze cliënten iets tegenover zal met ingang van 1 april en vóór 6 december 2002 met een restschuld is staat. Cliënten die willen deelnemen aan het Dexia Op onze website staat de gelden voor cliënten die na afloop van hun effecten- afgelopen, zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid Aanbod zullen moeten afzien van juridische actie meest actuele informatie over de hardheidsclausule. lease-overeenkomst een restschuld kunnen hebben. worden gesteld om alsnog van het Dexia Aanbod tegen Dexia en haar tussenpersonen over hun Ook kunt u voor meer informatie bellen met De verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod gebruik te maken (zie pagina 13). effectenlease-overeenkomst(en). In de Overeenkomst zijn alleen van toepassing indien de effectenlease- Dexia Aanbod staat hierover meer vermeld. overeenkomst op het moment van afloop daadwerke- Klachten lijk is geëindigd met een restschuld. Wij hebben veel klachten ontvangen van cliënten die met Legio, Legio Lease of via een tussenpersoon met zal niet voor alle effectenlease- Bank Labouchere een effectenlease-overeenkomst overeenkomsten gelden. Zo komen overeenkomsten hebben gesloten. Veel mensen vinden dat zij bij het Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

5 Verruimde mogelijkheden Verruimde mogelijkheden Indien u ingaat op het Dexia Aanbod en daarmee de Overeenkomst Dexia Aanbod aangaat, worden de standaardmogelijkheden bij afloop van de effectenlease-overeenkomst verruimd. De verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod maken het eenvoudiger om de restschuld af te betalen of bieden de mogelijkheid om een deel van het geleden verlies mogelijk goed te maken. Rekenvoorbeeld gespreid afbetalen met renteloze lening Resterende hoofdsom: Verkoopwaarde effecten: De verruimde mogelijkheden zijn: Bij verkoop van uw geleaste effecten kunt u ervoor kiezen uw restschuld gespreid af te betalen. Hiervoor kunt u een renteloze lening afsluiten. Indien u uw geleaste effecten verkoopt en uw restschuld van 350 of meer in één keer betaalt, ontvangt u één of meer callopties op de AEX-index. Indien u de geleaste effecten overneemt, ontvangt u één of meer callopties op de AEX-index indien uw fictieve restschuld 350 of meer bedraagt. Indien u uw huidige overeenkomst verlengt, gelden gunstigere voorwaarden indien u een fictieve restschuld heeft. 1. Verruimde mogelijkheden bij verkoop van effecten Aan het einde van de looptijd van de effectenleaseovereenkomst wordt de hoofdsom verrekend met de verkoopwaarde van de effecten. Indien het saldo negatief is, is een restschuld ontstaan die u aan Dexia dient te betalen. 1A. Gespreid afbetalen met renteloze lening biedt cliënten die kiezen voor verkoop van hun geleaste effecten de mogelijkheid om hun schuld gespreid af te betalen door middel van een renteloze lening. Met deze lening wordt uw restschuld afgelost, waarna u de renteloze lening in maandelijkse termijnen aflost. Omdat de effecten verkocht worden, neemt u uw verlies. De restschuld kan dus niet verder oplopen. Over de lening bent u geen rente verschuldigd. De hoogte van de maandelijkse aflossing is even groot als het bedrag dat u nu maandelijks betaalt, of zou betalen als u de rente vooruit heeft betaald of aan het einde van uw effectenlease-overeenkomst betaalt. De looptijd van de renteloze lening is afhankelijk van de omvang van de restschuld en de hoogte van de maandbedragen van uw effectenlease-overeenkomst. U kunt ervoor kiezen de restschuld gespreid af te betalen met een renteloze lening. U kunt er ook voor kiezen uw restschuld in één keer af te betalen, waarbij u in het laatste geval afhankelijk van de hoogte van uw restschuld één of meer callopties op de AEXindex ontvangt. Indien de restschuld niet volledig in een aantal gelijke maandtermijnen kan worden afgelost, wordt het laatste deel van de restschuld afgelost in één slottermijn. Zie voor een nadere uitleg van de renteloze lening de Toelichting op de Renteloze Lening die bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod is opgenomen. De voorwaarden die op de renteloze lening van toepassing zijn, zijn opgenomen in artikel 3 van de Overeenkomst Dexia Aanbod. De renteloze lening en eventuele betalingsachterstanden zullen worden gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele volgende financieringsaanvraag, maar bijvoorbeeld ook voor de aanvraag van een nieuw mobiel telefoonabonnement. De aflossing van de hoofdsom van de afgelopen effectenlease-overeenkomst zal aan het BKR ter afmelding worden doorgegeven. Restschuld aan het einde van de looptijd: Oude maandbedrag: 75 Nieuwe maandbedrag (alléén aflossing): 75 Looptijd renteloze lening ( / 75): 48 maanden In dit voorbeeld is de looptijd van de renteloze lening dus 48 maanden. Aan het einde van deze periode is de volledige restschuld afgelost. Let op: Dit is een fictief voorbeeld. De resterende hoofdsom, de verkoopwaarde van uw effecten, de omvang van de restschuld en de looptijd van de renteloze lening zullen in uw geval waarschijnlijk afwijken van dit voorbeeld. 1B. In één keer afbetalen; calloptie Dexia is op basis van een licentie gerechtigd om in het biedt cliënten die ervoor kiezen kader van de Dexia Aanbod Callopties gebruik te hun restschuld in één keer af te betalen, de mogelijkheid maken van de AEX-index. Uit hoofde van de stanindex om kosteloos één of meer callopties op de AEXdaard licentie-overeenkomst is Dexia gehouden de te ontvangen. Cliënten die aan het einde van navolgende tekst op te nemen: "Euronext N.V. en de hun effectenlease-overeenkomst een restschuld overhouden, aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder kunnen deze schuld in één keer aflossen. Euronext Indices B.V.) ondersteunen op geen enkele Indien deze restschuld 350 of meer bedraagt, ontvangt wijze de uitgifte of zijn anderszins betrokken bij de u één of meer callopties op de AEX-index. uitgifte en het aanbod van de Dexia Aanbod U ontvangt één calloptie voor elke 350 aan restschuld. Callopties." Verschillen worden naar beneden afgerond. Bij een restschuld van of ontvangt u dus 10 callopties, maar bij een restschuld van ontvangt u 9 callopties. Rekenvoorbeeld in één keer afbetalen; calloptie Resterende hoofdsom: Verkoopwaarde effecten: Restschuld aan het einde van de looptijd: Aantal callopties ( / 350 = 10,3): 10 Let op: Dit is een fictief voorbeeld. De resterende hoofdsom, de verkoopwaarde van uw effecten, de omvang van de restschuld en het aantal callopties dat u ontvangt, zullen in uw geval waarschijnlijk afwijken van dit voorbeeld. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

6 Verruimde mogelijkheden Verruimde mogelijkheden Informatie over de calloptie De looptijd is drie jaar. Dit betekent dat drie jaar na Belangrijke aspecten van de calloptie zijn de uitoefenprijs en de looptijd. hoofdsom is afgelost, automatisch wordt bepaald de laatste dag van de maand waarin de restschuld of hoeveel de calloptie waard is, waarna een eventuele Uitoefenprijs calloptie positieve waarde wordt uitbetaald. De uitoefenprijs is de stand waarboven de AEX-index moet komen voordat de calloptie geld gaat opleveren. Vervroegde beëindiging van de calloptie is mogelijk. In dit geval is de uitoefenprijs de slotstand van de Het Prospectus Dexia Aanbod Callopties en de Overeenkomst Dexia Aanbod bevatten hierover meer AEX-index x 130% op de laatste beursdag van de maand waarin de restschuld of hoofdsom is afgelost informatie. (en dus niet de dag van afloop van uw effectenleaseovereenkomst). Als de AEX-index op de laatste beursdag van de maand waarin de restschuld of hoofdsom de calloptie wel tot extra belastingdruk leiden. De Hoewel de calloptie niet kan leiden tot verlies, kan wordt afgelost bijvoorbeeld op 350 punten sluit, dan is calloptie maakt namelijk deel uit van de gemiddelde de uitoefenprijs van de calloptie 350 x 130% = 455. vermogensrendementsgrondslag van Box III. Op pagina 16 van deze Toelichting staat hierover meer Indien in dit voorbeeld de AEX-index bij het einde van vermeld. De waarde van de calloptie per 1 januari en de looptijd van de calloptie hoger sluit dan op 455, 31 december van een kalenderjaar zal worden dan zal de calloptie worden uitgeoefend en is het vermeld op de jaaropgave die u van ons ontvangt. verschil de winst voor de cliënt. Als de AEX-index Deze opgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte lager sluit dan op 455, dan loopt de calloptie zonder inkomstenbelasting. waarde af; de cliënt heeft dan geen winst, maar ook geen verlies. Looptijd Twee fictieve rekenvoorbeelden met verschillende waarde-ontwikkelingen van de AEX-index. Voorbeeld 1: jaarlijkse stijging AEX-index ten opzichte van het vorige jaar met 13% Slotstand AEX-index bij verkrijging calloptie: 350 Uitoefenprijs van de calloptie (350 x 130%): 455 Slotstand AEX-index einde looptijd calloptie: 505 Opbrengst per calloptie ( ): 50 Voorbeeld 2: jaarlijkse stijging AEX-index ten opzichte van het vorige jaar met 7% Slotstand AEX-index bij verkrijging calloptie: 350 Uitoefenprijs van de calloptie (350 x 130%): 455 Slotstand AEX-index einde looptijd calloptie: 429 Opbrengst per calloptie: 0 In dit voorbeeld eindigt de calloptie onder de uitoefenprijs; u heeft dan geen opbrengst of verlies. Let op: Bovenstaande voorbeelden zijn prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Prospectus Met betrekking tot de Dexia Aanbod Callopties is een prospectus opgesteld. Dit Prospectus bevat belangrijke informatie over de callopties en over Dexia. Cliënten dienen kennis te nemen van de inhoud van het Prospectus Dexia Aanbod Callopties voordat zij hun keuze voor de calloptie maken. Dit Prospectus is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod en is 2. Verruimde mogelijkheden bij overname van effecten Aan het einde van de looptijd van de effectenleaseovereenkomst kunnen cliënten er ook voor kiezen om de effecten van hun effectenlease-overeenkomst over te nemen. Indien u voor deze verruimde mogelijkheid kiest, betaalt u de hoofdsom van de effectenleaseovereenkomst, waarna de effecten zullen worden bijgeschreven op een effectenrekening bij een bank van uw keuze. U kunt daarna zelf bepalen of, en wanneer u de effecten wilt verkopen. Indien u kiest voor het overnemen van de geleaste effecten, ontvangt u callopties op de AEX-index. Het aantal callopties dat u ontvangt, is afhankelijk van de omvang van uw fictieve restschuld. Dit is het verschil tussen de waarde van de effecten tegen de slotkoers 3. Verruimde mogelijkheden bij verlenging van overeenkomst Cliënten die aan het einde van hun effectenleaseovereenkomst een restschuld overhouden, kunnen er ook voor kiezen om hun overeenkomst te verlengen. Door te kiezen voor verlenging van uw overeenkomst blijft u beleggen met geleend geld. Dit betekent dat het risico blijft bestaan dat de koersen zullen dalen en dat de restschuld zal toenemen. Als de koersen echter stijgen, zal de restschuld verminderen. De standaardmogelijkheden bij afloop van de overeenkomst bieden u ook de mogelijkheid om de tevens algemeen verkrijgbaar gesteld bij het kantoor van Dexia Bank Nederland N.V. te Amsterdam, Afd. Klantenservice Dexia Aanbod, Piet Heinkade 55, Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, tel Op grond van wettelijke voorschriften is Dexia gehouden het Prospectus van tijd tot tijd te actualiseren. Geactualiseerde prospectussen zullen door Dexia verkrijgbaar worden gesteld op bovengenoemd adres. op de dag waarop de effectenlease-overeenkomst afloopt, verminderd met de hoofdsom. U ontvangt één calloptie voor elke 350 aan fictieve restschuld. Zie voor de beschrijving van de callopties pagina 10, het Prospectus Dexia Aanbod Callopties en de Overeenkomst Dexia Aanbod. Let op: Door de effecten over te nemen blijft u beleggen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. N.B.: De mogelijkheid om de effecten over te nemen geldt niet voor Certificaatproducten. Zie de Productlijst effectenleaseproducten op pagina 22. overeenkomst te verlengen. Indien u ingaat op het Dexia Aanbod en u bij afloop een (fictieve) restschuld heeft, zijn onder andere de hieronder beschreven gunstigere voorwaarden van toepassing. De exacte voorwaarden van de verlenging zijn opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst Dexia Aanbod. Zie ook de Financiële Bijsluiter bij de Verlenging die is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Maandtermijn De maandtermijn die u tijdens de verlenging betaalt, is in beginsel gelijk aan uw huidige maandtermijn en bestaat voor een deel uit leaserente en voor een deel uit aflossing. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

7 Verruimde mogelijkheden Overgangsregeling De aangepaste rente zal gelijk zijn aan het percentage dat Dexia betaalt als zij zelf geld leent. Op voorzien. Tijdens de verlenging kunt u op elk gewenst moment vervroegd en zonder extra kosten de verlen- Overgangsregeling Voor elke 350 aan restschuld ontvangt u op 30 april 2003 één calloptie. Hetzelfde geldt indien de effecten 7 januari 2003 was deze rente 3,4%. Deze rente kan ging beëindigen. U kunt dan kiezen voor verkoop of Indien uw effectenlease-overeenkomst na 1 januari zijn overgenomen met een fictieve restschuld van dagelijks variëren en wordt op de datum van afloop overname van de effecten. Nogmaals verlengen is niet 2001 en vóór 1 april 2003 met een restschuld is afge- 350 of meer, en de oorspronkelijke hoofdsom in één van de effectenlease-overeenkomst gefixeerd. U betaalt mogelijk. lopen, komt u in aanmerking voor een overgangsrege- keer is afgelost. tijdens de verlenging dus een vaste rente. ling. Uiteraard moet u bij afloop of vervroegde beëin- Als u reeds eerder met ons een verlenging bent over- Naast leaserente bestaat de maandtermijn uit aflossing. diging van de verlenging van uw effectenlease- Als uw effectenlease-overeenkomst na 1 januari 2001 eengekomen, dan kunt u zich voor de resterende Het aflossingsdeel wordt zo gekozen dat de nieuwe overeenkomst nog wel een eventuele restschuld aan en vóór 6 december 2002 met een restschuld is afge- looptijd van uw huidige verlenging vanaf 1 april 2003 maandtermijn even hoog is als de maandtermijn die Dexia betalen. U kunt dan niet nogmaals gebruik lopen en u met ons een afbetalingsregeling heeft alsnog aanmelden voor de verruimde voorwaarden u onder de huidige overeenkomst betaalt of zou maken van het Dexia Aanbod. afgesproken die op 1 april 2003 nog loopt, zult u de voor verlenging van het Dexia Aanbod. Indien u na betalen als u de rente vooruit heeft betaald of aan het maandelijkse administratiekosten ad 5 vanaf die afloop van deze verlenging nog steeds een restschuld einde van uw effectenlease-overeenkomst betaalt. Dividend datum niet meer verschuldigd zijn. heeft, zult u die direct moeten betalen aan Dexia. Naarmate het bedrag van de rente lager is dan de Indien u ingaat op het Dexia Aanbod zullen gedurende huidige maandtermijn zal het aflossingsdeel groter de verlenging uitgekeerde dividenden op de effecten Als uw effectenlease-overeenkomst na 5 december Indien uw effectenlease-overeenkomst afloopt na worden. Dit geldt ook voor volgende maandtermijnen, aan u ten goede komen en vóór 1 april 2003 met een restschuld is afge- 5 december 2002 en vóór 1 april 2003 zal Dexia u want door maandelijkse aflossing vermindert de lopen en u met ons een tijdelijke betalingsregeling afzonderlijk bericht sturen. Indien u vier weken voor hoofdsom en daarmee het bedrag dat aan rente Let op: Als u heeft gekozen voor de verlenging, en op heeft getroffen, dan wordt deze met ingang van afloop van uw effectenlease-overeenkomst geen verschuldigd is. Mocht de rente die Dexia zelf moet de afloopdatum van de effectenlease-overeenkomst 1 april 2003 omgezet in de renteloze lening. bericht heeft ontvangen, kunt u dit melden via ons betalen in de periode voorafgaande aan de ingang blijkt dat u geen (fictieve) restschuld heeft, dan zullen telefoonnummer Wij sturen u dan van de verlenging een stijging doormaken, dan kan de voorwaarden van de standaard-verlengingsmoge- Als uw restschuld 350 of meer was en u heeft die in alsnog afzonderlijk bericht. de maandtermijn die u gedurende de verlenging lijkheid gelden en niet de gunstigere voorwaarden één keer terugbetaald, kunt u alsnog callopties op de dient te betalen, hoger zijn dan de huidige maand- van het Dexia Aanbod. AEX-index verkrijgen. termijn. In dit geval zal de maandtermijn geheel uit rente bestaan en geen aflossing bevatten. Let op: U belegt met geleend geld. Dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een Looptijd schuld overhoudt. De waarde van uw belegging kan De verlenging heeft een looptijd van maximaal fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden drie jaar, ook als de voorwaarden van uw effecten- geen garantie voor de toekomst. lease-overeenkomst in een andere verlengingsduur Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

8 Overzicht Overzicht Indien u zich niet aanmeldt voor het Dexia Aanbod gelden de standaardmogelijkheden. Indien u zich aanmeldt voor het Dexia Aanbod gelden de verruimde mogelijkheden. Keuze bij afloop van uw effectenleaseovereenkomst Afwegingen Consequenties Keuze bij afloop van uw effectenleaseovereenkomst Afwegingen Consequenties 1. Effecten verkopen U stopt met beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u loopt geen beleggingsrisico meer. Uw restschuld kan niet groter of kleiner worden. U dient een eventuele restschuld in één keer terug te betalen. 1A. Effecten verkopen: gespreid terugbetalen van de restschuld U stopt met beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u loopt geen beleggingsrisico meer. Uw restschuld kan niet groter of kleiner worden. U ontvangt een renteloze lening. U lost deze maandelijks af. De maandtermijn blijft gelijk aan uw huidige maandtermijn. 2. Effecten overnemen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt niet meer met van Dexia geleend geld. U dient (het restant van) de hoofdsom in één keer terug te betalen. 1B. Effecten verkopen: in één keer terugbetalen van de restschuld U stopt met beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u loopt geen beleggingsrisico meer. Uw restschuld kan niet groter of kleiner worden. U betaalt uw restschuld in één keer terug. U ontvangt één of meer callopties op de AEX-index. U kunt van een eventuele stijging van de AEX-index profiteren; u kunt geen nieuwe restschuld overhouden. U kunt uw callopties vervroegd beëindigen. 3. Effectenleaseovereenkomst verlengen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt nog steeds met van Dexia geleend geld. Dit betekent dat u uw inleg kunt kwijtraken en zelfs een restschuld kunt overhouden. Deze kan groter of kleiner zijn dan een restschuld op het moment van verlenging. U verlengt uw overeenkomst voor minimaal één jaar tegen commerciële rentetarieven. 2. Effecten overnemen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt niet meer met van Dexia geleend geld. U betaalt (het restant van) uw hoofdsom in één keer terug. U ontvangt één of meer callopties op de AEX-index. U kunt van een eventuele stijging van de AEX-index profiteren; u kunt geen nieuwe restschuld overhouden. U kunt uw callopties vervroegd beëindigen. 3. Effectenleaseovereenkomst verlengen U blijft beleggen in de effecten van uw effectenlease-overeenkomst; u blijft een beleggingsrisico lopen. U belegt nog steeds met van Dexia geleend geld. Dit betekent dat u uw inleg kunt kwijtraken en zelfs een restschuld kunt overhouden. Deze kan groter of kleiner zijn dan een restschuld op het moment van verlenging. U verlengt voor drie jaar tegen financieringskosten Dexia. U kunt op elk moment stoppen; er is géén minimum looptijd. U lost gedeeltelijk af op uw hoofdsom. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

9 en de Belasting Juridische positie Dexia en de belasting Hieronder volgt een zeer beknopte beschrijving van de fiscale aspecten die met betrekking tot het Dexia Aanbod voor u van belang kunnen zijn. Dit is geen belastingadvies; indien u precies wilt weten wat de gevolgen in uw geval zullen zijn, raden wij u aan een belastingadviseur in te schakelen, die met al uw persoonlijke omstandigheden rekening kan houden. Deze beschrijving heeft alleen betrekking op de in Nederland wonende particulieren, gaat ervan uit dat de effecten en de schulden niet behoren tot een ondernemingsvermogen en is gebaseerd op de fiscale wetgeving zoals die op 1 januari 2003 van kracht was. De ervaring leert dat fiscale wetten regelmatig worden gewijzigd, en dat wetswijzigingen soms snel en soms zelfs met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op dergelijke wetswijzigingen te reageren. Onder het huidige Belastingplan 2001 worden inkomsten uit beleggingen (zoals koerswinsten en dividenden), die niet in Box I zijn begrepen, niet progressief belast. Rente op leningen die zijn aangegaan in verband met deze beleggingen, zijn niet aftrekbaar. De waarde van de effecten maakt in beginsel onderdeel uit van het gemiddelde belastbaar vermogen in Box III. U moet jaarlijks ''Box-III-belasting'' betalen over de gemiddelde waarde van uw effecten en (voorzover van toepassing) over die van uw calloptie. Hier staat tegenover dat u een eventuele schuld van die waarde mag aftrekken. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om af te lossen met een renteloze lening, is van belang dat de fiscus een lagere waarde aan uw lening toekent (de zogenoemde 'contante waarde'). U kunt dan een iets lager bedrag in aftrek brengen. Het verschil met de nominale waarde van de schuld zal in de praktijk overigens beperkt zijn. De fiscus gaat er voor de inkomstenbelasting vanuit dat het gemiddelde belastbaar vermogen 4% rendement per jaar oplevert, waarover 30% inkomstenbelasting verschuldigd is (Box III). Per saldo komt dit neer op een belastingheffing van 1,2% van het gemiddelde belastbaar vermogen. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u in aanmerking komt voor bepaalde kortingen op de te betalen inkomstenbelasting. Cliënten krijgen elk jaar omstreeks februari van Dexia een jaaropgave met daarin de relevante gegevens van hun effectenlease-overeenkomst voor de inkomstenbelastingaangifte. Meer informatie over de fiscale implicaties van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod kunt u vinden in de Toelichting op de Renteloze Lening, het Prospectus Dexia Aanbod Callopties en in de Financiële Bijsluiter bij de Verlenging. Deze documenten zijn opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Verwijten en onze standpunten In de inleiding schreven wij dat wij onze juridische positie sterk inschatten. Graag leggen wij uit waarom wij dat vinden. Wij doen dit aan de hand van de verwijten die aan het adres van ons en onze voorgangers (Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V.) door de Stichting Leaseverlies en een aantal cliënten zijn gemaakt. Onze hieronder weergegeven standpunten hebben wij ook in onze briefwisseling met sommige van onze cliënten ingenomen. Wij wijzen erop dat dit onze standpunten zijn. De Autoriteit Financiële Markten heeft zich in een algemeen rapport over aandelenlease kritisch over aanbieders van effectenlease-overeenkomsten uitgelaten (www.autoriteit-fm.nl). De Autoriteit Financiële Markten kan bovendien op basis van het lopende onderzoek naar de naleving van de zorgplicht door de voorgangers van Dexia tot een oordeel komen dat afwijkt van onze standpunten. Echter, de rechter heeft steeds het laatste woord. Wij zullen onze standpunten zonodig in rechte tot in hoogste instantie verdedigen, hoe lang dat ook zal duren. Dat Dexia nu het Dexia Aanbod doet, betekent dan ook niet dat Dexia enige aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaardt. Verwijt: "Ik wist niet dat ik mijn maandelijkse inleg kon kwijtraken. Ook wist ik niet dat ik zou moeten bijbetalen." "In de advertenties en in het door Legio verspreide foldermateriaal, wordt niet althans volstrekt onvoldoende gewezen op de bijzondere risico's die aan het leasen van effecten kleven. Legio volstaat met een verwijzing naar winsten en andere koersveranderingen en de algemene regel "De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst". Op geen enkele wijze wordt verwezen naar de mogelijkheid dat de inleg volledig verloren gaat of dat zelfs een schuld wordt overgehouden. De informatie die u publiekelijk hebt verspreid is op grond van het bovenstaande misleidend, want onjuist en/of onvolledig. De verspreiding daarvan moet derhalve op grond van artikel 6:194 BW als onrechtmatige daad worden gekwalificeerd. Als gevolg van deze onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Indien ik over de juiste en volledige informatie zou hebben beschikt, had ik de overeenkomst met betrekking tot de effectenlease nooit gesloten althans niet op dezelfde voorwaarden." Standpunt Dexia: "Uit het door onze voorgangers Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V. verstrekte informatiemateriaal blijkt dat de cliënt zijn maandelijkse termijnen kan kwijtraken. Ook is vermeld dat deze een restschuld kan overhouden. De door de cliënt betaalde maandtermijnen zijn rentebetalingen op de lening die is afgesloten voor de aankoop van de effecten van de effectenlease-overeenkomst. Daarop is dan ook geen garantie van toepassing. Evenmin wordt een garantie op de verkoopwaarde van de effecten gegeven. Beleggingsresultaten kunnen immers niet worden gegarandeerd. Dit blijkt ook uit de brochures. Zo staat onder het kopje "Einde en uitbetaling" in de brochure uit 2000 van het product de WinstVerDriedubbelaar dat de cliënt de volledige verkoopopbrengst van zijn aandelen ontvangt, slechts onder aftrek van de nog niet afgeloste hoofdsom. Daarbij wordt vermeld dat indien de aandelen onverhoopt minder opbrengen dan de aankoopprijs, de cliënt het verschil zou moeten bijbetalen. Wij verwijzen in dit verband ook naar de tekst onder het kopje "Verlengingsgarantie". Ook in het gebruikte prognose-voorbeeld staat uitdrukkelijk de post "aflossing hoofdsom". Onder het kopje "Let op" wordt voorts uitdrukkelijk verwezen naar de financiële risico's verbonden aan het beleggen met geleend geld via de Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

10 Juridische positie Dexia Juridische positie Dexia WinstVerDriedubbelaar en er zijn nog andere waarschuwingen opgenomen. Ook eerdere en latere brochures van de WinstVerDriedubbelaar en brochures van andere producten van Legio en Bank Labouchere bevatten soortgelijke formuleringen. Het standpunt van Dexia is dat de cliënten door middel van de brochures, alsook door het andere aan de cliënten toegezonden schriftelijke materiaal zoals het rekenvoorbeeld, de fiscale opinie, en de bepalingen van de effectenlease-overeenkomst zelf voldoende duidelijk is gemaakt wat de risico's van de effectenlease-overeenkomsten waren en dat geen sprake is van misleidende mededelingen in de zin van artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek." Verwijt: "De door mij afgesloten effectenlease-overeenkomst past niet in mijn persoonlijke situatie." "Voordat ik de genoemde effectenlease-overeenkomst ondertekende, heeft er geen enkel contact plaatsgevonden tussen Legio en mijzelf over mijn financiële positie, mijn ervaring met beleggen en mijn beleggingsdoelstellingen. Had Legio dit wel gedaan, dan zou zij hebben moeten vaststellen dat de effectenlease-overeenkomst, mede gezien de risico's van het beleggen met geleend geld, in mijn geval niet tot stand had mogen komen." Standpunt Dexia: "Bij het afsluiten van de effectenlease-overeenkomst waren onze voorgangers Legio, Legio Lease B.V. en Bank Labouchere N.V. naar onze mening niet verplicht om naar de beleggingservaring en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt te informeren. De toepasselijke regelgeving schrijft voor dat de verplichting tot het inwinnen van informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt per dienst verschilt. Een effectenlease-overeenkomst wordt als kant-en-klaar-product aangeboden. Behalve voor het maandbedrag, het soort product en daarmee de effecten waarin de cliënt belegt, hoeft de cliënt verder geen beleggingskeuzes te maken. Overigens hebben onze voorgangers wel gekeken naar de financiële positie van de cliënt. Vóór de totstandkoming van een effectenlease-overeenkomst hebben zij iedere cliënt bij het Bureau Krediet Registratie ("BKR") getoetst. In de brochures wordt hier ook melding van gemaakt. Daarnaast vindt in bepaalde gevallen een extra toetsing plaats van de inkomenspositie en van de waarde van eventuele al lopende overeenkomsten." Verwijt: "Dexia heeft niet voldaan aan de margin-verplichtingen." "Had Legio op juiste wijze invulling gegeven aan haar zorgplicht, dan had zij zodra de contractswaarde (zijnde het verschil tussen de waarde van de geleaste effectenportefeuille en de hoogte van de geleende hoofdsom) negatief werd, mij daarover moeten informeren en verzoeken zekerheden te stellen. Mochten die zekerheden niet binnen vijf werkdagen door Legio zijn ontvangen, dan had zij zelfstandig de effectenportefeuille moeten sluiten. Ik had daardoor niet of nauwelijks meer dan de tot op dat moment betaalde termijnen kunnen verliezen." Standpunt Dexia: "Hier wordt een beroep gedaan op artikel 28 leden 3 en 4 van de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, voorheen Nadere Regeling toezicht effectenverkeer Deze bijzondere regel is voor ons met ingang van 1 juni 1999 in werking getreden en geldt voor producten waarvan het kenmerk is dat vantevoren niet vaststaat wat de omvang is van de aan dat product verbonden financiële verplichtingen. Dit ligt bij effectenleaseproducten wezenlijk anders. Bij effectenleaseproducten staat tevoren vast wat de hoofdsom en de maandlasten zijn. Hoewel de Autoriteit Financiële Markten in haar circulaire "Inzicht" nr. 3 van 1 augustus 2002 meedeelt dat zij vindt dat de regel van artikel 28 leden 3 en 4 Nadere Regeling Gedragstoezicht 2002 ook op effectenlease-overeenkomsten van toepassing is, meent Dexia dat dit niet zo is. Dexia heeft advies ingewonnen van twee vooraanstaande hoogleraren in het effectenrecht. Beide hoogleraren stellen zich op het standpunt dat artikel 28 leden 3 en 4 van de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 niet van toepassing is op effectenlease-overeenkomsten." Verwijt: "Dexia hanteert agressieve telefonische verkoopmethodes en handelt in strijd met het verbod op cold calling." "Ik ben zeer vaak door Legio gebeld, terwijl ik geen klant was. Legio heeft het verbod op cold calling - het bellen van cliënten met wie zij voordien nog geen overeenkomst had gesloten - overtreden." Standpunt Dexia: "De verkoop-procedure was als volgt: Bij het eerste telefonische contact wordt gevraagd of de mogelijke cliënt wel of niet informatie wil ontvangen over effectenlease. Er worden enkele vragen gesteld over zijn persoonlijke situatie. Indien de mogelijke cliënt interesse heeft, wordt een brochure toegezonden en wordt de mogelijke cliënt gevraagd of opnieuw contact mag worden opgenomen. Indien de cliënt dat wil, dan volgt na ca. vijf tot zeven dagen het tweede telefonische contact, waarbij de effectenlease-overeenkomst aan de mogelijke cliënt wordt uitgelegd en zijn interesse wordt gepeild. Indien de mogelijke cliënt de effectenlease-overeenkomst wil aangaan, worden zijn gegevens genoteerd. Vervolgens volgt het derde telefonisch contact ("nabelgesprek") waarin wordt geverifieerd of alle gegevens juist zijn en of de mogelijke cliënt nog vragen heeft. Daarna wordt de acceptatieprocedure gevolgd en indien de mogelijke cliënt door de acceptatieprocedure komt, wordt de overeenkomst aan hem toegezonden. Pas als de mogelijke cliënt de overeenkomst getekend heeft geretourneerd is de overeenkomst definitief. Uit deze procedure blijkt dat de cliënt in alle rust kon beslissen of hij of zij een effectenlease-overeenkomst wenste aan te gaan. Pas als de overeenkomst getekend van de cliënt was terugontvangen, werd de cliënt gebonden aan de effectenlease-overeenkomst. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

11 Juridische positie Dexia Nu aanmelden, straks kiezen Hoewel het eerste gesprek zich niet beperkte tot uitsluitend de vraag of de cliënt wel of niet een brochure wenste te ontvangen, is ons oordeel dat de telefonische benadering van cliënten niet onder het verbod van "cold calling" viel." Verwijt: "Mijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner heeft geen toestemming verleend voor het aangaan van de effectenlease-overeenkomst." "Voor het afsluiten van een effectenlease-overeenkomst heeft mijn echtgeno(o)t(e) geen toestemming gegeven, terwijl dit op grond van artikel 1:88 BW wel had gemoeten. Mijn echtgeno(o)t(e) kan daarom de overeenkomst vernietigen." Standpunt Dexia: "Voor effectenlease-overeenkomsten is het niet noodzakelijk dat de echtgeno(o)t(e) meetekent. Hetzelfde geldt voor geregistreerde partners. Dexia heeft hierover van drie vooraanstaande hoogleraren in het burgerlijk recht advies ingewonnen en zij onderschrijven dit standpunt. Weliswaar heeft de Stichting Leaseverlies een andersluidend advies van een andere hoogleraar, maar dat advies heeft de door Dexia geraadpleegde hoogleraren niet kunnen overtuigen. Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat effectenlease-overeenkomsten waarvoor de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner geen toestemming heeft verleend onaantastbaar zijn." Aanmelden; de Overeenkomst Dexia Aanbod Aanmelden Cliënten die willen deelnemen aan het Dexia Aanbod moeten het persoonlijke aanmeldingsformulier volledig invullen en vóór de datum zoals vermeld op het aanmeldingsformulier ondertekend aan Dexia toezenden. In sommige gevallen moet het aanmeldingsformulier (ook) door andere personen worden ondertekend. Dit kan het geval zijn indien u gehuwd bent of een geregistreerde partner heeft, of minderjarig bent. Het aanmeldingsformulier bevat hierover meer informatie. U wordt geadviseerd de invulinstructies op het aanmeldingsformulier goed te lezen en nauwkeurig op te volgen. De Overeenkomst Dexia Aanbod Door ondertekening en tijdige retourzending van het aanmeldingsformulier aan Dexia komt de Overeenkomst Dexia Aanbod tot stand tussen u en Dexia. De Overeenkomst Dexia Aanbod bevat de rechten en de verplichtingen van de deelnemer aan het Dexia Aanbod en van Dexia. De Overeenkomst Dexia Aanbod bestaat uit bepalingen die tussen u en Dexia gelden, ongeacht uw keuze voor één van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod. Hiertoe behoren onder meer bepalingen waarmee afstand wordt gedaan van uw recht om juridische acties tegen Dexia en/of haar tussenpersonen te beginnen over uw effectenlease-overeenkomst(en) of om een beroep te doen op een eventuele rechterlijke uitspraak in een procedure die tegen Dexia is of wordt aangespannen door een belangenvereniging of -stichting. Daarnaast bevat de Overeenkomst Dexia Aanbod bijzondere bepalingen voor elk van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod. Een aantal weken voor afloop van een effectenleaseovereenkomst zal Dexia een keuzeformulier zenden. Hierop kunt u uw keuze voor een van de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod aangeven. Door tijdige toezending van het ingevulde en ondertekende keuzeformulier aan Dexia worden de bijzondere bepalingen die uitsluitend gelden voor de gekozen mogelijkheid van kracht. Dexia zal u hiervan vervolgens een schriftelijke bevestiging zenden. De Overeenkomst Dexia Aanbod is opgenomen bij de Juridische Documenten Dexia Aanbod. De beslissing is aan u In de voorgaande hoofdstukken van deze brochure heeft u kunnen lezen waarom wij het Dexia Aanbod doen, wat de verruimde mogelijkheden van het Dexia Aanbod inhouden en hoe een en ander in zijn werk gaat. Bij uw beslissing of u zich voor het Dexia Aanbod aanmeldt, zult u de voor u relevante aspecten tegen elkaar moeten afwegen. Die afwegingen kunnen wij niet voor u maken. Daarbij zullen ook uw persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Als u voor het Dexia Aanbod heeft gekozen, dan komt u bij afloop van uw effectenlease-overeenkomst voor de vraag te staan welke verruimde mogelijkheid van het Dexia Aanbod voor u het meest geschikt is. Het op pagina 14 en 15 opgenomen schema biedt u een overzicht van alle verschillende mogelijkheden en de consequenties daarvan. Wij adviseren u verder om niet alleen deze toelichting te lezen, maar ook de Juridische Documenten Dexia Aanbod. Met name de Overeenkomst Dexia Aanbod dient u goed door te nemen, want die overeenkomst bepaalt wat uw rechten en verplichtingen als deelnemer van het Dexia Aanbod zijn. Toelichting Dexia Aanbod - januari Toelichting Dexia Aanbod - januari

12 Toelichting Productlijst effectenleaseproducten en voorwaarden Producten die in aanmerking komen voor het Dexia Aanbod Productomschrijving 10 = 20 Effect 1) 2) 4 = 10 Effect Agio-Stockplan Altijd Doen Plan Beleggen met Bonus Bonus Effect Condor Plan Crystal Effect Direct Rendement Effect DuoLease Feest Plan Flamingo Plan Gianni Romme Effect Interest Refund Effect KoersKlimmer Koersleasen Korting Kado Productomschrijving Legio Beleggers Plan Legio Bespaarplan Legio Extra Bonus Legio I.B.* Plan Maximaal Rendement Effect MultiClick Effect Multiplier Effect Parelplan Prive Pensioen Effect 1) 2) Profit Effect Rente-Remmer Triple Effect Troefplan WinstVer10Dubbelaar 1) WinstVerDriedubbelaar WinstVerdubbelaar Effectenleaseproducten die niet in bovenstaande lijst zijn genoemd, komen niet in aanmerking voor het Dexia Aanbod omdat u daarbij de hoofdsom volledig aflost (en dus geen restschuld kunt overhouden), omdat het een garantie- of stortingsproduct betreft, of omdat het product niet meer bestaat. 1) Dit is een certificaatproduct. U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid de effecten over te nemen, ongeacht of u deelneemt aan het Dexia Aanbod. 2) Dit product kunt u niet verlengen, ongeacht of u deelneemt aan het Dexia Aanbod. Toelichting Dexia Aanbod - januari

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Rapport. Aandelenlease. ten behoeve van de minister van Financiën. Amsterdam 23 oktober 2003. kenmerk: 0309-060m

Rapport. Aandelenlease. ten behoeve van de minister van Financiën. Amsterdam 23 oktober 2003. kenmerk: 0309-060m Rapport Aandelenlease ten behoeve van de minister van Financiën Amsterdam 23 oktober 2003 kenmerk: 0309-060m Pagina 1 van 18 1 Inleiding De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is als gevolg van de herinrichting

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie