Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening"

Transcriptie

1 B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

2 Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en niet-doorlopend geld- en goederenkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder registratienummer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Contactgegevens: B.V. Postbus 2343, 3500 GH Utrecht T (030) Waarom deze prospectus? Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te geven over de kenmerken en de belangrijkste voorwaarden van een persoonlijke lening. Voor meer informatie of nadere toelichting kunt contact opnemen met uw adviseur of met B.V.

3 Persoonlijke Lening Bij deze vorm van financiering betaalt u het gefinancierde bedrag, inclusief de kredietvergoeding, in maandelijkse termijnen terug gedurende een vaste looptijd. Het rentepercentage dat aan het begin van de lening wordt vastgesteld, blijft gedurende de hele looptijd van de lening gelijk. In het rentepercentage, de effectieve rente op jaarbasis, zijn alle kosten voor het krediet verwerkt. Het vaste maandbedrag (dat bestaat uit een deel rente en een deel aflossing) hangt mede af van de looptijd, een eventuele aanbetaling en een mogelijke slottermijn. Rekenvoorbeeld Persoonlijke Lening Effectieve rente op jaarbasis De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. De berekening van de effectieve rente op jaarbasis in de Wet Financiële toezicht beschreven en geldt voor alle kredietgevers op dezelfde wijze. Kredietsom Looptijd Maand Totale krediet Effectieve rente termijn vergoeding op jaarbasis 2.500,- 24 mnd 114,76 254,24 9,9%* 6.500,- 36 mnd 208,15 993,40 9,9% 8.500,- 48 mnd 213, ,54 9,9% ,- 60 mnd 209, ,20 9,9% *Dit betreft een rekenvoorbeeld gebaseerd op een indicatieve rente. Informeer naar de actuele rente die voor u van toepassing is. Behandeling van uw aanvraag Alle producten van Santander Consumer Finance Benelux B.V. kunnen worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Santander Consumer Finance Benelux B.V., via Postbus 2343, 3500 GH Utrecht, ter attentie van afdeling Consumer Finance of via uw adviseur. U dient bij uw aanvraag altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de financieringsovereenkomst opgemaakt. Na aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst, door alle partijen, gaat Santander Consumer Finance Benelux B.V. over tot uitbetaling van de kredietsom. Uiteraard ontvangt u een kopie van de overeenkomst. Mocht uw aanvraag onverhoopt niet zijn geaccepteerd, ontvangt u op uw schriftelijke verzoek een schriftelijke opgave van de reden(en) van afwijzing. Door de ondertekening van een automatische incassomachtiging machtigt u Santander Consumer Finance Benelux B.V. om iedere maand de verschuldigde termijnen van uw rekening af te schrijven. U behoudt het recht om dit afgeschreven bedrag terug te laten boeken op uw rekening. Wie komt in aanmerking voor een financiering? U kunt een financiering aanvragen wanneer u: meerderjarig bent en niet ouder dan 70 jaar de Nederlandse nationaliteit bezit en in Nederland een vaste woon- en verblijfplaats heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft en over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd beschikt over voldoende aantoonbare inkomsten beschikt (en dit kan aantonen door middel van een origineel, recent inkomensbewijs) Inkomsten en lasten Om de aanvraag zo verantwoord mogelijk te kunnen beoordelen is de inkomsten- en lastenverhouding een belangrijk onderdeel. Deze verhouding houdt in dat de door u te betalen maandelijkse lasten niet een te zwaar stempel gaan drukken op uw inkomen. Het accepteren van uw aanvraag hangt af van de volgende criteria: de hoogte van inkomsten van u en/of uw partner de hoogte van uw woonlasten (zoals hypotheek- of huurlasten) incl. de lasten voor gas, water en licht uw overige financiële maandelijkse verplichtingen

4 Ook wordt rekening gehouden met: de uitkomst van de BKR toetsing in verband met het betalingsverleden Zo berekenen wij uw financieringsmogelijkheden Om uw financieringsmogelijkheden na te gaan, berekenen wij eerst hoeveel financiële ruimte u per maand hebt voor rente en aflossing. Op basis daarvan kunnen we dan uw maximaal mogelijke kredietruimte berekenen. Hieronder geven wij u voorbeelden van zo n berekening. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Voorbeeld 1 U bent 29 jaar, ongehuwd en uw netto inkomen is 1.550,- per maand. U wilt een gebruikte auto kopen van 2 jaar oud. De koopsom is ,-. Er is geen inruil en u wilt 5.500,- aanbetalen. Het te financieren bedrag is in dit geval 8.000,-. Bij een looptijd van 3 jaar en een effectieve rente op jaarbasis van 9,9%* komt dit neer op een maandtermijn van 256,19. Netto inkomen 1.550,00 Voorbeeld 2 U bent 40 jaar, gehuwd, heeft 2 kinderen en uw netto inkomen is 2.400,- per maand. U wilt een nieuwe auto aanschaffen voor een bedrag van ,-. U heeft een inruil van 6.000,- die u gebruikt als aanbetaling. Het totale te financieren bedrag is ,- en u kiest voor een looptijd van 60 maanden. De effectieve rente is 9,9%* op jaarbasis. Het maandbedrag bedraagt 241,41. Netto inkomen 2.400,00 Kredietvergoeding Hoe berekent u de kredietvergoeding bij een aflopend krediet? U telt alle afzonderlijke maandtermijnen bij elkaar op en daarvan trekt u het bedrag van de kredietsom af. In ons voorbeeld 1 betaalt u 36 maandtermijnen van 256,19. Dus 36 x 256,19 = 9.222,84. De kredietsom bedraagt 8.000,-. De kredietvergoeding bedraagt 1.222,84 ( 9.222,84 -/ ,-). Af: Huur 350,00 Norm levensonderhoud 799,60 Overige vaste lasten 100,00 Af: Hypotheek 550,00 Norm levensonderhoud 1.277,30 Overige vaste lasten 150,00 Totaal kosten 1.249,60 Totaal uitgaven 1.977,30 Uw maandelijkse financiële ruimte is 300,40 Uw maandelijkse financiële ruimte is 422,70 ** de genoemde effectieve rentes zijn slechts voorbeelden. Vraag uw dealer naar het overzicht met daarop de meeste recente rentepercentages op jaarbasis. *Dit betreft een rekenvoorbeeld gebaseerd op een indicatieve rente. Informeer naar de actuele rente die voor u van toepassing is.

5 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Op de overeenkomst die u sluit met B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van dit product van toepassing. De algemene voorwaarden ontvangt u bij de ondertekening van de overeenkomst en zijn te downloaden via of direct bij B.V. opvraagbaar. Zie daartoe onze contactgegevens. Hierna behandelen we enkele punten van deze Algemene Voorwaarden. Vervroegde aflossing Bij volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden berekend over de kredietsom. De omvang van de kosten is afhankelijk van de verstreken looptijd en volgens het onderstaande schema: 5% van de totale kredietsom als 1/5 deel of minder van de looptijd is verstreken 3% van de totale kredietsom als 1/5 tot 2/5 deel van de looptijd is verstreken 2% van de totale kredietsom als 2/5 tot 3/5 deel van de looptijd is verstreken Indien er meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken, zal u geen vergoeding in rekening worden gebracht. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt een evenredig deel van de kosten in rekening gebracht. Dit evenredige deel wordt bepaald door het bedrag van vervroegde aflossing te delen door het nog uitstaande saldo van de lening. Daarnaast vindt een herberekening plaats van de nog verschuldigde kredietvergoeding. Voorbeeld U hebt een bedrag geleend van 4.500,- met een vaste looptijd van 60 maanden. U wilt het hele bedrag nu in één keer aflossen. Bij aflossing binnen 12 maanden betaalt u 5% = 225,- aan extra kosten na 22 maanden betaalt u 3% = 135,- na 30 maanden bedragen de kosten 2% = 90,- na 36 maanden zijn er geen kosten aan verbonden, immers 3/5 van de looptijd is dan verstreken. Betalingsachterstand Ontstaat er op de financiering een betalingsachterstand van meer dan één maand en blijft betaling ook na ingebrekestelling achterwege, berekenen wij u een vertragingsvergoeding vanaf de dag na die, waarop de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken. We berekenen de vergoeding op dagbasis,uitgaande van de effectieve rente op jaarbasis. Vervroegde opeisbaarheid Het door de kredietnemer verschuldigde bedrag kan door ons worden opgeëist als: de kredietnemer ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen De kredietnemer is overleden en de kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de kredietverplichtingen niet zullen worden nagekomen De kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, ofwel redelijkerwijs is aan te nemen dat dit binnen enkele maanden gaat gebeuren De kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren De kredietnemer aan kredietgever voor het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft gegeven en wel zodanig, dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan Adreswijziging Eventuele adreswijzigingen dient u binnen drie dagen schriftelijk aan ons door te geven. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) - Toetsing en registratie B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het doel van het BKR is ervoor te zorgen, dat u als kredietnemer een niet te zware schuldenlast op u neemt. Daarnaast draagt het BKR ertoe bij het risico van wanbetaling voor kredietgevers zoveel mogelijk te beperken. Daartoe worden de gegevens van alle personen die een financiering zijn aangegaan verzameld, vastgelegd en geordend. B.V. zal iedere aanvraag van een financiering toetsen bij het BKR. Verder zijn wij ook verplicht iedere bij ons afgesloten financieringsovereenkomst bij het BKR te melden en opgave te doen van eventuele achterstanden, groter dan twee maanden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Meer informatie over het BKR kunt u vinden op Wet Bescherming Persoonsgegevens Als u bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. een krediet aanvraagt, krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. De aangevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor

6 Geschillen B.V. om te kunnen beoordelen of het krediet verstrekt kan worden. Uiteraard gaat Santander Consumer Finance Benelux B.V. zeer discreet met uw gegevens om en wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt nageleefd. Geschillen Ondanks alle zorgvuldigheid die B.V. in acht neemt kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of met Santander Consumer Finance Benelux B.V. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie. Deze geschillencommissie kan een kredietnemer inschakelen bij onenigheid over de registratie bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie dient de klacht kenbaar gemaakt te worden aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. conform het bepaalde in artikel 3.15, of het Bureau Kredietregistratie. Een uitspraak van de geschillen-commissie is bindend en tegen deze uitspraak staat geen beroep open. B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit instituut geeft voor partijen bindende adviezen. Kredietnemer kan een klacht indienen bij het KiFid. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan het KiFid dient te klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan B.V. In beginsel kan deze uitspraak niet voorgelegd worden aan de rechter. In plaats van zich te wenden tot een geschillen- dan wel klachtencommissie, kan kredietnemer geschillen ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet Kredietprospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 01072010 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet (niet doorlopend krediet) 2.1. De financieringsaanvraag

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie