Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet"

Transcriptie

1 B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

2 Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet. B.V. is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder registratienummer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Contactgegevens: B.V. Postbus 2343, 3500 GH Utrecht T (030) Waarom deze prospectus? Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te geven over de kenmerken en de belangrijkste voorwaarden van het doorlopend krediet. Voor meer informatie of nadere toelichting kunt contact opnemen met uw adviseur of met B.V.

3 Doorlopend Krediet Bij een doorlopend krediet kunt u binnen de van te voren vastgestelde kredietlimiet vrij aflossen en onder voorwaarden, ook weer opnemen. De kredietlimiet hangt samen met de maandtermijn die u betaalt (mimimaal 2% van de kredietlimiet). De maandtermijn bestaat uit een rente- en een aflossingsdeel. Hoe hoger het aflossingspercentage, des te sneller u aflost. Maandelijks ontvangt u een afschrift met daarop het door u afgeloste deel, de berekende rente en de resterende looptijd. De looptijd is een theoretische looptijd welke afhankelijk is van rentestijgingen, rentedalingen, extra opnamen of storingen. De theoretische looptijd geeft aan hoelang het duurt voordat u de lening hebt terugbetaald bij het actuele rentepercentage en als u niets meer opneemt. Effectieve rente op jaarbasis De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. De berekening van de effectieve rente op jaarbasis in de Wet Financiële toezicht beschreven en geldt voor alle kredietgevers op dezelfde wijze. Behandeling van uw aanvraag Alle producten van Santander Consumer Finance Benelux B.V. kunnen worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Santander Consumer Finance Benelux B.V., via Postbus 2343, 3500 GH Utrecht, ter attentie van afdeling Consumer Finance of via uw adviseur. U dient bij uw aanvraag altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de financieringsovereenkomst opgemaakt. Na aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst, door alle partijen, gaat Santander Consumer Finance Benelux B.V. over tot uitbetaling van de kredietsom. Uiteraard ontvangt u een kopie van de overeenkomst. Mocht uw aanvraag onverhoopt niet zijn geaccepteerd, ontvangt u op uw schriftelijke verzoek een schriftelijke opgave van de reden(en) van afwijzing. Door de ondertekening van een automatische incassomachtiging machtigt u Santander Consumer Finance Benelux B.V. om iedere maand de verschuldigde termijnen van uw rekening af te schrijven. U behoudt het recht om dit afgeschreven bedrag terug te laten boeken op uw rekening. Rekenvoorbeelden Doorlopend krediet Kredietsom Theoretische Maand Totale krediet Effectieve rente looptijd termijn vergoeding op jaarbasis 2.500,- 64 mnd 50,00 700,00 9,9%* 5.000,- 64 mnd 100, ,00 9,9% 8.000,- 64 mnd 160, ,00 9,9% ,- 64 mnd 220, ,00 9,9% *Dit betreft een rekenvoorbeeld gebaseerd op een indicatieve rente. Informeer naar de actuele rente die voor u van toepassing is. Wie komt in aanmerking voor een financiering U kunt een financiering aanvragen wanneer u: meerderjarig bent en niet ouder dan 70 jaar de Nederlandse nationaliteit bezit en in Nederland een vaste woonen verblijfplaats heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft en over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd beschikt over voldoende aantoonbare inkomsten beschikt (en dit kan aantonen door middel van een origineel, recent inkomensbewijs) Inkomsten en lasten Om de aanvraag zo verantwoord mogelijk te kunnen beoordelen is de inkomsten- en lastenverhouding een belangrijk onderdeel. Deze verhouding houdt in dat de door u te betalen maandelijkse lasten niet een te zwaar stempel gaan drukken op uw inkomen. Het accepteren van uw aanvraag hangt af van de volgende criteria: de hoogte van inkomsten van u en/of uw partner de hoogte van uw woonlasten (zoals hypotheek- of huurlasten) incl. de lasten voor gas, water en licht uw overige financiële maandelijkse verplichtingen Ook wordt rekening gehouden met: de uitkomst van de BKR toetsing in verband met het betalingsverleden.

4 Financieringsmogelijkheden Algemene voorwaarden Zo berekenen wij uw financieringsmogelijkheden Om uw financieringsmogelijkheden na te gaan, berekenen wij eerst hoeveel financiële ruimte u per maand hebt voor rente en aflossing. Op basis daarvan kunnen we dan uw Voorbeeld 1 U bent 29 jaar, ongehuwd en uw netto inkomen is 1.550,- per maand. U wilt een gebruikte auto kopen van 2 jaar oud. De koopsom is ,-. Er is geen inruil en u wilt 5.500,- aanbetalen. Het te financieren bedrag is in dit geval 8.000,-. Bij een effectieve rente op jaarbasis van 9,9%* en een theoretische looptijd van 64 maanden, komt dit neer op een maandtermijn van 160,00. Netto inkomen 1.550,00 Af: Huur 350,00 Norm levensonderhoud 799,60 Overige vaste lasten 100,00 Totaal kosten 1.249,60 Uw maandelijkse financiële ruimte is 300,40 ** de genoemde effectieve rentes zijn slechts voorbeelden. Vraag uw dealer naar het overzicht met daarop de meeste recente rentepercentages op jaarbasis. maximaal mogelijke kredietruimte berekenen. Hieronder geven wij u voorbeelden van zo n berekening. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Voorbeeld 2 U bent 40 jaar, gehuwd, heeft 2 kinderen en uw netto inkomen is 2.400,- per maand. U wilt een nieuwe auto aanschaffen voor een bedrag van ,-. U heeft een inruil van 6.000,- die u gebruikt als aanbetaling. Het totale te financieren bedrag is ,-. Bij een effectieve rente op jaarbasis van 9,9%* en een theoretische looptijd van 64 maanden, komt dit neer op een maandtermijn van 230,00. Netto inkomen 2.400,00 Af: Hypotheek 550,00 Norm levensonderhoud 1.277,30 Overige vaste lasten 150,00 Totaal uitgaven 1.977,30 Uw maandelijkse financiële ruimte is 422,70 *Dit betreft een rekenvoorbeeld gebaseerd op een indicatieve rente. Informeer naar de actuele rente die voor u van toepassing is. Kredietvergoeding Uitgaande van voorbeeld 1 waarin u een doorlopend geldkrediet heeft afgesloten ad 8.000,- en waarbij direct het volledige bedrag wordt overgemaakt. Indien u tussentijds geen extra opnames doet en telkens het minimum aan maandlast ad 160,- betaalt (=2% van het limiet), zult u een looptijd kennen van 64 maanden. Bij een rentepercentage van 9,9% zult u dus totaal een bedrag ad 2.240,- aan kredietvergoeding betalen. In ons voorbeeld 1 betaalt u 64 maandtermijnen van 160,-. De kredietsom bedraagt 8.000,-. De kredietvergoeding bedraagt (64 x 160,- =) ,- = 2.240,- sde kredietvergoeding wordt uiteraard anders als u er voor kiest om in eerste instantie niet het volledige bedrag op te nemen, tussentijds meerdere opnames doet en/of een hogere maandelijkse betaling doet dan het minimum van 2%. Algemene voorwaarden Op de overeenkomst die u sluit met B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van dit product van toepassing. De algemene voorwaarden ontvangt u bij de ondertekening van de overeenkomst en zijn te downloaden via of direct bij B.V. opvraagbaar. Zie contactgegevens. Hierna behandelen we enkele punten van deze Algemene Voorwaarden. Vervroegde aflossing Bij een doorlopend krediet zijn aan extra aflossingen of een algehele inlossing geen extra kosten verbonden. Betalingsachterstand Ontstaat er op de financiering een betalingsachterstand van meer dan één maand en blijft betaling ook na ingebrekestelling achterwege, berekenen wij u een vertragingsvergoeding vanaf de dag na die, waarop de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken. We berekenen de vergoeding op dagbasis, uitgaande van de effectieve rente op jaarbasis. Bij het doorlopend krediet tellen we allereerst de achterstand op bij de lening. Bovenstaand regeling gaat dan in als de kredietlimiet is overschreden. Vervroegde opeisbaarheid Het door de kredietnemer verschuldigde bedrag kan door ons worden opgeëist als: de kredietnemer ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen

5 Registratie De kredietnemer is overleden en de kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de kredietverplichtingen niet zullen worden nagekomen De kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten, ofwel redelijkerwijs is aan te nemen dat dit binnen enkele maanden gaat gebeuren De kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren De kredietnemer het tot zekerheid verbonden object heeft verduisterd De kredietnemer aan kredietgever voor het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft gegeven en wel zodanig, dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. Zekerheden Bij vervroegde opeisbaarheid kan de kredietgever het gefinancierde object innemen. bij een doorlopend krediet: tenzij inmiddels aflossingen zijn gedaan ter grootte van de contantprijs van het object. Als binnen 14 dagen na inname het achterstallige bedrag inclusief vertragingsvergoeding is betaald, geven we het pand weer terug. Mocht dit vaker gebeuren, dan doen we dit alleen bij algehele aflossing door de kredietnemer. Als het object total loss is, gestolen wordt of anderszins tenietgaat, heeft de kredietgever het recht de schadepenningen op te eisen of kan de kredietnemer vervangende zekerheid stellen. In dat laatste geval betaalt de kredietgever de verzekeringspenningen meteen terug aan de kredietnemer. Adreswijziging Eventuele adreswijzigingen dient u binnen drie dagen schriftelijk aan ons door te geven. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) - Toetsing en registratie B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het doel van het BKR is ervoor te zorgen, dat u als kredietnemer een niet te zware schuldenlast op u neemt. Daarnaast draagt het BKR ertoe bij het risico van wanbetaling voor kredietgevers zoveel mogelijk te beperken. Daartoe worden de gegevens van alle personen die een financiering zijn aangegaan verzameld, vastgelegd en geordend. Santander Consumer Finance Benelux B.V. zal iedere aanvraag van een financiering toetsen bij het BKR. Verder zijn wij ook verplicht iedere bij ons afgesloten financieringsovereenkomst bij het BKR te melden en opgave te doen van eventuele achterstanden, groter dan twee maanden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Meer informatie over het BKR kunt u vinden op Wet Bescherming Persoonsgegevens Als u bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. een krediet aanvraagt, krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. De aangevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor B.V. om te kunnen beoordelen of het krediet verstrekt kan worden. Uiteraard gaat Santander Consumer Finance Benelux B.V. zeer discreet met uw gegevens om en wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt nageleefd. Geschillen Ondanks alle zorgvuldigheid die B.V. in acht neemt kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur of met Santander Consumer Finance Benelux B.V. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie. Deze geschillencommissie kan een kredietnemer inschakelen bij onenigheid over de registratie bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie dient de klacht kenbaar gemaakt te worden aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. conform het bepaalde in artikel 3.15, of het Bureau Kredietregistratie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en tegen deze uitspraak staat geen beroep open. B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit instituut geeft voor partijen bindende adviezen. Kredietnemer kan een klacht indienen bij het KiFid. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan het KiFid dient te klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. In beginsel kan deze uitspraak niet voorgelegd worden aan de rechter. In plaats van zich te wenden tot een geschillen- dan wel klachtencommissie, kan kredietnemer geschillen ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

6

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie