4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?"

Transcriptie

1 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden waarbij onder de (huidige) fiscale wetgeving met name het schenken aantrekkelijk kan worden gemaakt en het bedrag van de schenking netto lager uitvalt. 2. Welke financieringsmogelijkheden komen in aanmerking? Er zijn verschillende regelingen met allen hun eigen specifieke voor- en nadelen. Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing zal aan de hand van alle voorwaarden overwogen moeten worden of, en zo ja, van welke regeling(en) Festina gebruik wenst te maken. 3. Biedt een "lijfrenteschenking" een fiscaal voordeel? Zo ja, hoe werkt deze regeling? Jazeker. Er zijn regels die het mogelijk maken via een periodieke gift geld te schenken aan een vereniging als Festina. In de volksmond wordt een dergelijke schenking ook wel lijfrenteschenking genoemd. De lijfrenteschenking is de meest voorkomende vorm van schenking aan sportverenigingen, goede doelen en universiteiten.bij een lijfrenteschenking betaalt de fiscus een deel van het door een lid te schenken bedrag,doordat de schenking in zijn geheel aftrekbaar is van het reguliere (Box 1) inkomen van de schenker, zonder dat eerst een bepaalde drempel moet worden overschreden. Voorwaarden (zie artikel 6:34 en 6:38 Wet inkomstenbelasting 2001): (i) de schenking moet de vorm hebben van een periodieke gift, zijnde een gift in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering die eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker; (ii) de schenking moet notarieel worden vastgelegd; en (iii) de looptijd dient minimaal 5 jaar te zijn. Voordeel: Bij een lijfrenteschenking wordt gebruik gemaakt van een aftrek mogelijkheid tegen het geldende belastbaar tarief. Aangezien geen rekening hoeft te worden gehouden met de fiscale schenkingsdrempel betaalt de fiscus tot maximaal 52% mee aan de schenking. Voorbeeld: - Een lid schenkt 5 jaar lang(bijvoorbeeld), EUR 500 per jaar aan Festina - Bij een inkomstenbelasting tarief van 52% bedraagt de aftrek EUR 260 per jaar (= 52% x EUR 500) - De facto bedraagt de schenking dus EUR 240 euro per jaar.

2 4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? U machtigt, met toestemming van uw partner, de notaris tot het passeren van een notariële schenkingsakte waaruit voor u de verplichting voorvloeit om de jaarlijkse schenking te doen ten gunste van Festina. U machtigt Festina tot het automatisch incasseren van deze bedragen. De bouw- en financieringscommissie zal er uiteraard voor zorgdragen dat de machtiging op een zo efficiënt mogelijke wijze geschiedt (bijvoorbeeld door een avond te organiseren op de club waar u ter plekke de machtiging kan tekenen). De notaris zal nog wel een kopie paspoort of rijbewijs dienen te ontvangen om de akte te kunnen passeren. 5. Voor wie komen de notariële kosten die gepaard gaan met een lijfrenteschenking? Deze kosten zullen voor rekening zijn van Festina. 6. Moet ik naast een lijfrenteschenking ook nog contributie betalen? De lijfrenteschenking staat los van de betaling van contributie, anders gezegd, naast de schenking moet "gewoon" contributie worden betaald. De schenking mag niet leiden tot vermindering van de contributieverplichting of tot enige andere tegenprestatie van de club anders is het fiscaal geen schenking meer. Als tegenprestatie voor de schenking zal wel uw naam op het grote "schenkersbord" in het clubhuis komen en ook zullen de schenkers jaarlijks worden uitgenodigd voor een schenkersborrel of diner 7. Wat zijn de consequenties van de voorgestelde fiscale wetswijzigingen? Als het tarief in de inkomstenbelasting omlaag gaat zoals nu wordt voorgesteld, dan vermindert dit uiteraard de effectieve giftenaftrek. Het voorstel is om in stappen het toptarief te verlagen van 52 naar 49%. De verlaging begint pas in 2014 en gaat met een half procent per jaar. Dit heeft dus zeer weinig impact op de effectieve aftrek. Ook is voorgesteld om het 42% tarief in stappen te verlagen tot 38% en om de 38%-schijf te verlengen,waardoor be belastingplichtige schenker langer in het 38% tarief valt. Leden met een belastbaar inkomen van minder dan EUR 56,491 (2012) zitten nog in de 42% schijf en die krijgen dus aftrek tegen 42%. Deze schijf wordt iets langer en het tarief gaat naar 38%. Er zullen daardoor meer mensen in deze schijf "blijven". NB. De voorgestelde plannen staan onder druk en de kans is aanwezig dat de tariefsverlaging helemaal niet doorgaat. 8. Kan ik een lijfrenteschenking combineren met een gewone lening? Ja, dat is mogelijk.

3 In het geval van een gewone lening nemen wij aan dat bedoeld wordt een lening waarover een "marktconforme" rente wordt betaald door Festina. Voorbeeld 1: een lid combineert een vijfjarige lijfrenteschenking van EUR 500 per jaar met een lening van EUR 2000 tegen 5% rente per jaar. - De lening van EUR 2000 heeft een looptijd van 4 jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van 5%. De hoofdsom van de lening wordt in 4 jaar in gelijke delen van EUR 500 afgelost. - Het totale bedrag dat Festina op dag 1 ontvangt, bedraagt het eerste deel van de lijfrenteschenking van EUR EUR 2000 van de lening = EUR Na jaar 1 lost Festina EUR 500 af op de lening, deze aflossing wordt direct verrekend met het tweede deel van de lijfrenteschenking. - Na jaar 2 lost Festina wederom EUR 500 af op de lening, deze aflossing wordt wederom direct verrekend met het derde deel van de lijfrenteschenking. Na twee jaar is de schuld van Festina nog maar EUR Na jaar 3 en 4 gebeurt hetzelfde, zodat de lening in 4 jaar is afgelost. - De fiscale aftrek (uitgaande van het 52% tarief) is 5 x EUR 500 x 52% =- EUR Festina vergoedt op de lening rente. In dit voorbeeld 5%. Na het eerste jaar is dit 5% x EUR 2000 = 100, na jaar 2 is het 5% x 1500 = EUR 75, na jaar 3 is dit 5% x EUR 1000 = EUR 50, en na jaar 4 is het 5% x EUR 500 = EUR 25). In totaal vergoedt Festina EUR 250 aan rente. - De fiscale aftrek samen met de rente resulteren in een totaal voordeel voor de schenker van EUR 1550 zodat de effectieve schenking EUR 950 bedraagt. - Voor Festina is de effectieve schenking in dit voorbeeld 2250, zijnde het totaal van de lijfrenteschenking minus de te betalen rente. - Het bijkomende voordeel van deze constructie is dat Festina op dag 1 al de beschikking krijgt over het gehele bedrag van EUR 2500 en dat de EUR 250 aan rente slechts over een periode van vijf jaar moet worden vergoed. Festina hoeft de hoofdsom van de lening niet daadwerkelijk terug te betalen aangezien de jaarlijkse terugbetalingsverplichting wordt gesaldeerd met de jaarlijkse lijfrenteschenking. 9. Is er nog een andere combinatie mogelijk welke fiscaal interessant kan zijn? Ja, er is de mogelijkheid om Festina te helpen door een lijfrenteschenking te combineren met een rentedragende achtergestelde lening. Deze combinatie is zeer vergelijkbaar met het vorige voorbeeld. Voorbeeld 2: Stel u verstrekt Festina een achtergestelde lening van EUR De lening dient door Festina in 7 jaarlijkse termijnen van EUR 300 te worden afgelost. U ontvangt over de lening 8% rente. De door u te ontvangen rente bedraagt na het eerste jaar EUR 168, na het tweede jaar EUR 144, na het derde jaar EUR 120, en in de jaren daarna EUR 96, EUR 72, EUR 48 en tenslotte na het zevende jaar EUR 24. In totaal ontvangt u dan aan rente EUR 672.

4 Daarnaast schenkt u jaarlijks via een lijfrente gedurende 7 jaar een bedrag ter grootte van de aflossing van EUR 300. De lijfrenteschenking gaat, anders dan in het vorige voorbeeld, pas in na 1 jaar. Ook hier wordt de door Festina te betalen aflossing van de hoofdsom van EUR 300 per jaar direct verrekend met de jaarlijkse lijfrenteschenking van EUR 300. Via de fiscus ontvangt u door de fiscale aftrek van EUR 300 en uitgaande van het toptarief van 52%, EUR 156 per jaar terug. Over 7 jaar loopt dat op tot een fiscaal voordeel van EUR Daarnaast ontvangt u rente van EUR 672, zodat u een totaal voordeel heeft van EUR Uw effectieve schenking is dan geen EUR 2100, maar "slechts" EUR 336. Voor Festina is deze optie bijna net zo aantrekkelijk als optie beschreven onder punt 8. Van uw schenking van EUR 2100 komt via deze variant uiteindelijk netto EUR 1428 beschikbaar voor het clubhuis. Bovendien komt op dag 1 per schenker een bedrag van EUR 2100 beschikbaar aangezien de rente van EUR 672 in de loop van de komende 7 jaar moet worden betaald. 10. Moet ik mijn leningen opnemen in mijn belastingaangifte? Indien een lening wordt verstrekt moet de lening in de aangifte worden opgenomen als een "bezitting" in Box 3. Voor de berekening van de Box 3 bezittingen geldt 1 januari als de peildatum. De jaarlijkse aflossingen verminderen de hoogte van de vordering. De schenker/geldlener moet zijn vordering op Festina dus elk jaar opnemen als bezitting in box 3. Dit zou overigens ook gelden als het geld gewoon op een bankrekening van de schenker/geldlener zou staan. 11. Ik heb gehoord dat er ook een mogelijkheid is om een rentelozen lening te verstrekken door de vooruitbetalen van mijn contributie. Hoe werkt deze optie en wat zijn de fiscale consequenties van deze optie? Bij deze optie leent een lid een bedrag aan Festina en wordt de jaarlijkse terugbetaling verrekend met de over dat jaar te betalen contributie. Voorbeeld 3: Lid leent renteloos EUR1250 aan Festina. De lening moet in 5 jaar worden afgelost. Festina betaalt jaarlijks EUR250 terug op de lening, deze EUR 250 wordt verrekend met de over dat jaar te betalen contributie. Voorbeeld 4: De lening kan ook voor een hoger bedrag worden verstrekt. Het bedrag van de jaarlijkse aflossing kan dan gekoppeld worden aan de hoogte van de contributie. De lening loopt dan (mogelijk) voor een periode langer dan 5 jaar. Het restantbedrag van de lening na 5 jaar kan worden aangewend voor betaling van (een deel van) de contributie in jaar 6. Stel de lening is voor een bedrag van EUR De contributie in het eerste en tweede jaar is EUR 250. Daarna gaat

5 de contributie omhoog naar EUR 260 in het derde jaar, EUR 270 in het vierde jaar en EUR 275 in het vijfde jaar. Dit betekent dat na vijf jaar een bedrag van EUR 1305 op de lening is afgelost en dat er nog een restant lening over is van EUR 195. Dit restant wordt dan aangewend om een (groot) deel van de contributie over het zesde jaar te voldoen. 12. Is er een fiscaal voordeel als ik een renteloze lening verstrek welke verrekend wordt met mijn jaarlijkse contributie? Nee, in deze variant zit geen fiscaal voordeel. Wel geldt ook hier weer het box 3 aspect met betrekking tot de lening. De waarde van de vordering op Festina moet als een bezitting in Box 3 worden meegenomen, net als elke andere vordering. De vordering zal elk jaar minder worden omdat de contributie er van af wordt getrokken. Dit moet allemaal nauwkeurig worden bijgehouden. In voorbeeld 3 (onder punt 11) wordt géén rekening gehouden met een eventuele contributieverhoging. Als de contributie wordt verhoogd moet het lid dus nog een bedrag bijbetalen. In voorbeeld 4 (onder punt 11) wordt wel rekening gehouden met een eventuele contributieverhoging omdat het bedrag aan aflossing gekoppeld wordt aan de verhoogde contributie. 13. Wat betekent het nu precies dat de vordering op Festina als een bezitting in Box 3 moet worden "meegenomen"? Als u een lening verstrekt aan Festina, dan is de vordering op Festina een Box 3 bezitting en telt deze mee als onderdeel van de zogenaamde "rendementsgrondslag". Dit betekent dat u effectief 1,2% belasting over de waarde van deze vordering moet betalen. Bij een lening van EUR 2000 betekent dit dat er EUR 24 aan Box 3 belasting moet worden betaald. Aangezien Festina elk jaar een deel van de lening aflost, ofwel door verrekening met de lijfrenteschenking ofwel door verrekening met de te betalen contributie, wordt de hoogte van de vordering op Festina minder en zal de Box 3 belasting afnemen. Indien u het geld niet aan Festina zou lenen maar op een bankrekening bij de bank zou laten staan, loopt u tegen exact dezelfde rendementsheffing aan. 14. Wat zijn de effecten indien men niet tegen 52% kan aftrekken (bijv. in geval van lager inkomen, maar ook gelet op het feit dat het IB percentage omlaag gaat) Als het tarief in de inkomstenbelasting omlaag gaat zoals nu (nog) wordt voorgesteld, dan vermindert dit uiteraard de effectieve giftenaftrek. Het voorstel dat nu nog op tafel ligt is om in stappen het toptarief te verlagen van 52 naar 49%. De verlaging begint pas in 2014 en gaat met een half procent per jaar. Dit heeft dus zeer weinig impact of de effectieve aftrek. Ook is voorgesteld om het 42% tarief in stappen te verlagen tot 38% en om deze schijf te verlengen, zodat je langer in het 38% tarief valt.

6 Leden met een belastbaar inkomen van minder dan EUR 56,491 (2012) zitten in de 42% schijf en die krijgen dus aftrek tegen 42%. Als gezegd, deze schijf wordt iets verlengd in de toekomst en het tarief gaat naar 38%. NB. Deze plannen tot tariefsverlaging staan al weer onder druk! 15. Waar moet ik nog meer rekening mee houden? Het is goed u te realiseren dat de fiscale wetgeving een politiek instrument blijft en de giftenaftrek in de toekomst zou kunnen verdwijnen. In het onlangs gepresenteerde Regeerakkoord wordt overigens, ondanks eerdere geruchten, niet gesproken over het beperken van de giftenaftrek 16. Dient een schenking een minimum omvang te hebben? Nee. Wel is het zo dat schenkingen, anders dan via de lijfrenteschenking, groter dienen te zijn dan 1% van zgn. "verzamelinkomen" om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen... In geval van een lijfrenteschenking waarbij de schenking gegoten wordt in de vorm van een bij notariële akte aangegane lijfrente voor een periode van 5 jaar of langer, geldt deze drempel niet en is het hele bedrag van de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar. 17. Is Festina een ANBI en/of SBBI en is die status relevant voor één of meer van bovenstaande financieringsmethoden? Festina is geen ANBI, wel een SBBI. De ANBI of SBBI status is niet relevant voor de vraag of een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De ANBI of SBBI status is alleen relevant voor de "schenkbelasting", d.w.z. de vraag of er schenkingsrecht verschuldigd is over een schenking die uitgaat boven een bepaald bedrag. Als je een ANBI of SBBI bent kan je schenkingen ontvangen zonder dat daarover schenkbelasting hoeft te worden afgedragen. De Wet Inkomstenbelasting 2001 bepaalt het volgende: Artikel 6.32 bepaalt dat "Aftrekbaar zijn (a) Periodieke Giften en (b) andere giften Artikel 6.34 bepaalt dat Periodieke Giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden aan instellingen of verenigingen Artikel 6.33 definieert een vereniging als een niet aan vennootschapsbelasting onderworpen in de EU gevestigde vereniging met tenminste 25 leden Artikel 6:38 bepaalt dat een periodieke gift in aanmerking wordt genomen indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende 5 of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

7 Tot slot bepaalt artikel 6.39 dat "andere giften" alleen in aanmerking worden genomen indien zij boven een bepaalde drempel uitgaan. Deze drempel geldt niet voor de periodieke gift. Amsterdam, 9 november 2012

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit.

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit. De HCQZ obligatielening, het vervolg Na de succesvolle eerste inschrijvingsperiode staat de teller op dit moment op 26.000,= Omdat we ons realiseren dat we de campagne gestart waren in de periode waarin

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking hoofdsom

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking hoofdsom Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam Obligatie met schenking hoofdsom Januari 2019 Samenvatting Fiscaal interessante obligatielening ter financiering project Olympia Duurzaam - Financieringsopzet

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ...

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ... Schenken en de belastingaangifte Giften aan Stichting Gemeente Opbouw in België (en andere zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI s) zijn in Nederland aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Stichting Kaap Belvédère: De obligatielening. Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Agenda Hoe werkt de obligatielening? Het fiscale voordeel van de obligatielening De fiscale voorwaarden Vragen Hoe

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Particuliere schenking via notariële akte

Particuliere schenking via notariële akte Particuliere schenking via notariële akte Wanneer u het Fonds Atelier Oerol fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte vanaf 300 per jaar voor vijf jaar.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Versie 16augustus 2010 Parochie: Adres: Contactpersoon in de parochie voor periodieke schenking: Jaarlijks schenken aan een parochie is een genereus

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

jaarrekening 2009www.rrdf.nl

jaarrekening 2009www.rrdf.nl jaarrekening 2009www.rrdf.nl Medische zorg voor iedereen Stichting RRDF levert medische zorg aan alle bewoners. Er is ook een vaccinatieprogramma voor alle kinderen uit onze slums. Dit meisje heeft een

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Aan alle (ex)leden van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. Zeer gewaardeerde (ex)leden van Groene Ster,

Aan alle (ex)leden van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. Zeer gewaardeerde (ex)leden van Groene Ster, Aan alle (ex)leden van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster. Zeer gewaardeerde (ex)leden van Groene Ster, Wij zijn een succesvolle actie gestart om de obligaties van Golfclub de Groene Ster te schenken aan

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 De gift bestaat

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

JAARREKENING 2012WWW.RRDF.NL

JAARREKENING 2012WWW.RRDF.NL JAARREKENING 2012WWW.RRDF.NL Stichting RRDF - Jaarrekening 2012 2 Vooraf Dit is een beknopte versie van de jaarrekening 2012 van de Stichting RRDF (Rural Relief & Development Foundation). De jaarrekening

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

De Grote Familiebankquiz. ABN AMRO bank 5 maart 2015

De Grote Familiebankquiz. ABN AMRO bank 5 maart 2015 De Grote Familiebankquiz ABN AMRO bank 5 maart 2015 OEFENVRAAG Wat is een Familiebank? A. Met de hele familie bankieren bij één bank B. Ouders die geld lenen aan hun kinderen C. Alle financiële ondersteuning

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Geld geleend van de eigen vennootschap? Mogelijk dubbele heffing door nieuwe wetgeving! CROP.NL

Geld geleend van de eigen vennootschap? Mogelijk dubbele heffing door nieuwe wetgeving! CROP.NL Geld geleend van de eigen vennootschap? Mogelijk dubbele heffing door nieuwe wetgeving! Belastingdienst gaat bovenmatig lenen bij eigen vennootschap aanpakken. Inleiding De Belastingdienst stelt de laatste

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

jaarrekening 2008www.rrdf.nl

jaarrekening 2008www.rrdf.nl jaarrekening 2008www.rrdf.nl Onderwijs voor alle kinderen Onderwijs wordt gegeven op een zogenaamde bridge school. Dit is een tussenschooltje, waar leerlingen van elke leeftijd bij elkaar zitten. Het onderwijs

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Advieswijzer Estate Planning Een financieel steuntje voor uw kind. advieswijzer

Advieswijzer Estate Planning Een financieel steuntje voor uw kind. advieswijzer Advieswijzer Estate Planning 2017 Een financieel steuntje voor uw kind advieswijzer In deze advieswijzer: Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips december Goed voorbereid op 2019

Fiscale eindejaarstips december Goed voorbereid op 2019 Fiscale eindejaarstips 2018 6 december 2018 Goed voorbereid op 2019 Met het einde van het jaar in zicht is het een goed moment om uw fiscale koers te bepalen voor 2019. Welke acties moet u nog voor het

Nadere informatie

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89. Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.085 e-mail: info@elburghelptgambia.nl www.elburghelptgambia.nl

Nadere informatie

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Formulierenversie IB 650E 2Z51 OLAV Afgedrukt op 14-3-2017 Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Burgerservicenummer 215379421 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

JAARREKENING 2011WWW.RRDF.NL

JAARREKENING 2011WWW.RRDF.NL JAARREKENING 2011WWW.RRDF.NL Stichting RRDF - Jaarrekening 2011 2 Vooraf Dit is een beknopte versie van de jaarrekening 2011 van de Stichting RRDF (Rural Relief & Development Foundation). De jaarrekening

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Practicumopdracht B FFEBLR0111

Practicumopdracht B FFEBLR0111 opleiding: FISCAAL RECHT EN ECONOMIE Practicumopdracht B FFEBLR0111 2011-2012 Inleiding Voor de module FFEBLR0111 moet je twee praktijkopdrachten maken. Deze tweede opdracht mag in groepjes van maximaal

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE

PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE Wat is periodiek schenken? Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel met ANBI erkenning - > Actie Kerkbalans. Onze Protestantse kerk

Nadere informatie

Estate planning 2018

Estate planning 2018 26.03.2018 Estate planning 2018 Een financieel steuntje voor uw kind E-BOOK In dit e-book: Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten,

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking rente

Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam. Obligatie met schenking rente Prospectus Obligatielening GC&FC Olympia Duurzaam Obligatie met schenking rente Januari 2019 Samenvatting Interessante obligatielening ter financiering project Olympia Duurzaam - Financieringsopzet die

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

SCHENKING. De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker,

SCHENKING. De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker, SCHENKING De ondergetekenden a. (voornamen voluit). (achternaam) (adres, postcode en woonplaats). hierna te noemen Schenker, b. de te Utrecht gevestigde, en aldaar aan Corneillelaan 22, 3533 CW, kantoor

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. Renovatie binnenkant kerk. Bouwen naar de Geest en in steen.

INFORMATIEPAKKET. Renovatie binnenkant kerk. Bouwen naar de Geest en in steen. INFORMATIEPAKKET Renovatie binnenkant kerk Bouwen naar de Geest en in steen. Voorwoord Geacht gemeentelid, Voor u ligt het informatiepakket voor de renovatie van de binnenkant van de kerk, waarin het schenken

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

AWBZ Feiten en ficties

AWBZ Feiten en ficties AWBZ Feiten en ficties Mr B. Zwaveling Notaris te Krimpen aan den Ijssel Lint Notarissen 27 maart 2014 Deze sheets zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de presentatie op 27 maart 2014 en zijn

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

BIJ DE BELASTINGDIENST IS UW EURO EEN DAALDER WAARD SCHENKINGEN EN DE NIEUWE GEEFWET

BIJ DE BELASTINGDIENST IS UW EURO EEN DAALDER WAARD SCHENKINGEN EN DE NIEUWE GEEFWET blad - 1 - BIJ DE BELASTINGDIENST IS UW EURO EEN DAALDER WAARD SCHENKINGEN EN DE NIEUWE GEEFWET Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts Beste lezer, Sinds 17 november

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Uw Gift aan de Kerk in 2014

Uw Gift aan de Kerk in 2014 Kerkelijk Bureau, Postbus 182, 8250 AD Dronten, T: 0321 336055 E: kerkelijkbureau@pgdronten.nl Uw Gift aan de Kerk in 2014 Elk jaar is de onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

Estate planning Een financieel ruggensteuntje voor uw kind! whitepaper

Estate planning Een financieel ruggensteuntje voor uw kind! whitepaper 01.04.16 Estate planning 2016 Een financieel ruggensteuntje voor uw kind! whitepaper In dit whitepaper: Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

CASUS DIRK EN RIA. Linda Peter Nina Bas. gemeenschap van goederen (g.v.g) g.vg Jos Maaike g.v.g

CASUS DIRK EN RIA. Linda Peter Nina Bas. gemeenschap van goederen (g.v.g) g.vg Jos Maaike g.v.g Stoppen IB aspecten Stakingswinst/lijfrente? Inkomen /Inkomstenbelasting Ander huis kopen of huren? Vermogen/vermogensrendementsheffing Invulling hiervan stopt niet bij de IB maar kan pas gebeuren nadat

Nadere informatie

Obligatielening. Hockeyclub Hoeksche Waard

Obligatielening. Hockeyclub Hoeksche Waard Obligatielening Hockeyclub Hoeksche Waard Mijnsheerenland, 8 juni 2016 Hockeyclub Hoeksche Waard, hierna HCHW, schrijft een obligatielening uit ten behoeve van de financiering van het nieuwe clubhuis ter

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

erfenissen die zij gebruikt voor een sociaal belang. Overleg met uw adviseur over de voorwaarden voor een SBBI.

erfenissen die zij gebruikt voor een sociaal belang. Overleg met uw adviseur over de voorwaarden voor een SBBI. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST GEEFKRINGEN exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds en treedt daarmee toe

Nadere informatie