4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?"

Transcriptie

1 VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden waarbij onder de (huidige) fiscale wetgeving met name het schenken aantrekkelijk kan worden gemaakt en het bedrag van de schenking netto lager uitvalt. 2. Welke financieringsmogelijkheden komen in aanmerking? Er zijn verschillende regelingen met allen hun eigen specifieke voor- en nadelen. Afhankelijk van de uiteindelijke beslissing zal aan de hand van alle voorwaarden overwogen moeten worden of, en zo ja, van welke regeling(en) Festina gebruik wenst te maken. 3. Biedt een "lijfrenteschenking" een fiscaal voordeel? Zo ja, hoe werkt deze regeling? Jazeker. Er zijn regels die het mogelijk maken via een periodieke gift geld te schenken aan een vereniging als Festina. In de volksmond wordt een dergelijke schenking ook wel lijfrenteschenking genoemd. De lijfrenteschenking is de meest voorkomende vorm van schenking aan sportverenigingen, goede doelen en universiteiten.bij een lijfrenteschenking betaalt de fiscus een deel van het door een lid te schenken bedrag,doordat de schenking in zijn geheel aftrekbaar is van het reguliere (Box 1) inkomen van de schenker, zonder dat eerst een bepaalde drempel moet worden overschreden. Voorwaarden (zie artikel 6:34 en 6:38 Wet inkomstenbelasting 2001): (i) de schenking moet de vorm hebben van een periodieke gift, zijnde een gift in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering die eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker; (ii) de schenking moet notarieel worden vastgelegd; en (iii) de looptijd dient minimaal 5 jaar te zijn. Voordeel: Bij een lijfrenteschenking wordt gebruik gemaakt van een aftrek mogelijkheid tegen het geldende belastbaar tarief. Aangezien geen rekening hoeft te worden gehouden met de fiscale schenkingsdrempel betaalt de fiscus tot maximaal 52% mee aan de schenking. Voorbeeld: - Een lid schenkt 5 jaar lang(bijvoorbeeld), EUR 500 per jaar aan Festina - Bij een inkomstenbelasting tarief van 52% bedraagt de aftrek EUR 260 per jaar (= 52% x EUR 500) - De facto bedraagt de schenking dus EUR 240 euro per jaar.

2 4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? U machtigt, met toestemming van uw partner, de notaris tot het passeren van een notariële schenkingsakte waaruit voor u de verplichting voorvloeit om de jaarlijkse schenking te doen ten gunste van Festina. U machtigt Festina tot het automatisch incasseren van deze bedragen. De bouw- en financieringscommissie zal er uiteraard voor zorgdragen dat de machtiging op een zo efficiënt mogelijke wijze geschiedt (bijvoorbeeld door een avond te organiseren op de club waar u ter plekke de machtiging kan tekenen). De notaris zal nog wel een kopie paspoort of rijbewijs dienen te ontvangen om de akte te kunnen passeren. 5. Voor wie komen de notariële kosten die gepaard gaan met een lijfrenteschenking? Deze kosten zullen voor rekening zijn van Festina. 6. Moet ik naast een lijfrenteschenking ook nog contributie betalen? De lijfrenteschenking staat los van de betaling van contributie, anders gezegd, naast de schenking moet "gewoon" contributie worden betaald. De schenking mag niet leiden tot vermindering van de contributieverplichting of tot enige andere tegenprestatie van de club anders is het fiscaal geen schenking meer. Als tegenprestatie voor de schenking zal wel uw naam op het grote "schenkersbord" in het clubhuis komen en ook zullen de schenkers jaarlijks worden uitgenodigd voor een schenkersborrel of diner 7. Wat zijn de consequenties van de voorgestelde fiscale wetswijzigingen? Als het tarief in de inkomstenbelasting omlaag gaat zoals nu wordt voorgesteld, dan vermindert dit uiteraard de effectieve giftenaftrek. Het voorstel is om in stappen het toptarief te verlagen van 52 naar 49%. De verlaging begint pas in 2014 en gaat met een half procent per jaar. Dit heeft dus zeer weinig impact op de effectieve aftrek. Ook is voorgesteld om het 42% tarief in stappen te verlagen tot 38% en om de 38%-schijf te verlengen,waardoor be belastingplichtige schenker langer in het 38% tarief valt. Leden met een belastbaar inkomen van minder dan EUR 56,491 (2012) zitten nog in de 42% schijf en die krijgen dus aftrek tegen 42%. Deze schijf wordt iets langer en het tarief gaat naar 38%. Er zullen daardoor meer mensen in deze schijf "blijven". NB. De voorgestelde plannen staan onder druk en de kans is aanwezig dat de tariefsverlaging helemaal niet doorgaat. 8. Kan ik een lijfrenteschenking combineren met een gewone lening? Ja, dat is mogelijk.

3 In het geval van een gewone lening nemen wij aan dat bedoeld wordt een lening waarover een "marktconforme" rente wordt betaald door Festina. Voorbeeld 1: een lid combineert een vijfjarige lijfrenteschenking van EUR 500 per jaar met een lening van EUR 2000 tegen 5% rente per jaar. - De lening van EUR 2000 heeft een looptijd van 4 jaar en een jaarlijkse rentevergoeding van 5%. De hoofdsom van de lening wordt in 4 jaar in gelijke delen van EUR 500 afgelost. - Het totale bedrag dat Festina op dag 1 ontvangt, bedraagt het eerste deel van de lijfrenteschenking van EUR EUR 2000 van de lening = EUR Na jaar 1 lost Festina EUR 500 af op de lening, deze aflossing wordt direct verrekend met het tweede deel van de lijfrenteschenking. - Na jaar 2 lost Festina wederom EUR 500 af op de lening, deze aflossing wordt wederom direct verrekend met het derde deel van de lijfrenteschenking. Na twee jaar is de schuld van Festina nog maar EUR Na jaar 3 en 4 gebeurt hetzelfde, zodat de lening in 4 jaar is afgelost. - De fiscale aftrek (uitgaande van het 52% tarief) is 5 x EUR 500 x 52% =- EUR Festina vergoedt op de lening rente. In dit voorbeeld 5%. Na het eerste jaar is dit 5% x EUR 2000 = 100, na jaar 2 is het 5% x 1500 = EUR 75, na jaar 3 is dit 5% x EUR 1000 = EUR 50, en na jaar 4 is het 5% x EUR 500 = EUR 25). In totaal vergoedt Festina EUR 250 aan rente. - De fiscale aftrek samen met de rente resulteren in een totaal voordeel voor de schenker van EUR 1550 zodat de effectieve schenking EUR 950 bedraagt. - Voor Festina is de effectieve schenking in dit voorbeeld 2250, zijnde het totaal van de lijfrenteschenking minus de te betalen rente. - Het bijkomende voordeel van deze constructie is dat Festina op dag 1 al de beschikking krijgt over het gehele bedrag van EUR 2500 en dat de EUR 250 aan rente slechts over een periode van vijf jaar moet worden vergoed. Festina hoeft de hoofdsom van de lening niet daadwerkelijk terug te betalen aangezien de jaarlijkse terugbetalingsverplichting wordt gesaldeerd met de jaarlijkse lijfrenteschenking. 9. Is er nog een andere combinatie mogelijk welke fiscaal interessant kan zijn? Ja, er is de mogelijkheid om Festina te helpen door een lijfrenteschenking te combineren met een rentedragende achtergestelde lening. Deze combinatie is zeer vergelijkbaar met het vorige voorbeeld. Voorbeeld 2: Stel u verstrekt Festina een achtergestelde lening van EUR De lening dient door Festina in 7 jaarlijkse termijnen van EUR 300 te worden afgelost. U ontvangt over de lening 8% rente. De door u te ontvangen rente bedraagt na het eerste jaar EUR 168, na het tweede jaar EUR 144, na het derde jaar EUR 120, en in de jaren daarna EUR 96, EUR 72, EUR 48 en tenslotte na het zevende jaar EUR 24. In totaal ontvangt u dan aan rente EUR 672.

4 Daarnaast schenkt u jaarlijks via een lijfrente gedurende 7 jaar een bedrag ter grootte van de aflossing van EUR 300. De lijfrenteschenking gaat, anders dan in het vorige voorbeeld, pas in na 1 jaar. Ook hier wordt de door Festina te betalen aflossing van de hoofdsom van EUR 300 per jaar direct verrekend met de jaarlijkse lijfrenteschenking van EUR 300. Via de fiscus ontvangt u door de fiscale aftrek van EUR 300 en uitgaande van het toptarief van 52%, EUR 156 per jaar terug. Over 7 jaar loopt dat op tot een fiscaal voordeel van EUR Daarnaast ontvangt u rente van EUR 672, zodat u een totaal voordeel heeft van EUR Uw effectieve schenking is dan geen EUR 2100, maar "slechts" EUR 336. Voor Festina is deze optie bijna net zo aantrekkelijk als optie beschreven onder punt 8. Van uw schenking van EUR 2100 komt via deze variant uiteindelijk netto EUR 1428 beschikbaar voor het clubhuis. Bovendien komt op dag 1 per schenker een bedrag van EUR 2100 beschikbaar aangezien de rente van EUR 672 in de loop van de komende 7 jaar moet worden betaald. 10. Moet ik mijn leningen opnemen in mijn belastingaangifte? Indien een lening wordt verstrekt moet de lening in de aangifte worden opgenomen als een "bezitting" in Box 3. Voor de berekening van de Box 3 bezittingen geldt 1 januari als de peildatum. De jaarlijkse aflossingen verminderen de hoogte van de vordering. De schenker/geldlener moet zijn vordering op Festina dus elk jaar opnemen als bezitting in box 3. Dit zou overigens ook gelden als het geld gewoon op een bankrekening van de schenker/geldlener zou staan. 11. Ik heb gehoord dat er ook een mogelijkheid is om een rentelozen lening te verstrekken door de vooruitbetalen van mijn contributie. Hoe werkt deze optie en wat zijn de fiscale consequenties van deze optie? Bij deze optie leent een lid een bedrag aan Festina en wordt de jaarlijkse terugbetaling verrekend met de over dat jaar te betalen contributie. Voorbeeld 3: Lid leent renteloos EUR1250 aan Festina. De lening moet in 5 jaar worden afgelost. Festina betaalt jaarlijks EUR250 terug op de lening, deze EUR 250 wordt verrekend met de over dat jaar te betalen contributie. Voorbeeld 4: De lening kan ook voor een hoger bedrag worden verstrekt. Het bedrag van de jaarlijkse aflossing kan dan gekoppeld worden aan de hoogte van de contributie. De lening loopt dan (mogelijk) voor een periode langer dan 5 jaar. Het restantbedrag van de lening na 5 jaar kan worden aangewend voor betaling van (een deel van) de contributie in jaar 6. Stel de lening is voor een bedrag van EUR De contributie in het eerste en tweede jaar is EUR 250. Daarna gaat

5 de contributie omhoog naar EUR 260 in het derde jaar, EUR 270 in het vierde jaar en EUR 275 in het vijfde jaar. Dit betekent dat na vijf jaar een bedrag van EUR 1305 op de lening is afgelost en dat er nog een restant lening over is van EUR 195. Dit restant wordt dan aangewend om een (groot) deel van de contributie over het zesde jaar te voldoen. 12. Is er een fiscaal voordeel als ik een renteloze lening verstrek welke verrekend wordt met mijn jaarlijkse contributie? Nee, in deze variant zit geen fiscaal voordeel. Wel geldt ook hier weer het box 3 aspect met betrekking tot de lening. De waarde van de vordering op Festina moet als een bezitting in Box 3 worden meegenomen, net als elke andere vordering. De vordering zal elk jaar minder worden omdat de contributie er van af wordt getrokken. Dit moet allemaal nauwkeurig worden bijgehouden. In voorbeeld 3 (onder punt 11) wordt géén rekening gehouden met een eventuele contributieverhoging. Als de contributie wordt verhoogd moet het lid dus nog een bedrag bijbetalen. In voorbeeld 4 (onder punt 11) wordt wel rekening gehouden met een eventuele contributieverhoging omdat het bedrag aan aflossing gekoppeld wordt aan de verhoogde contributie. 13. Wat betekent het nu precies dat de vordering op Festina als een bezitting in Box 3 moet worden "meegenomen"? Als u een lening verstrekt aan Festina, dan is de vordering op Festina een Box 3 bezitting en telt deze mee als onderdeel van de zogenaamde "rendementsgrondslag". Dit betekent dat u effectief 1,2% belasting over de waarde van deze vordering moet betalen. Bij een lening van EUR 2000 betekent dit dat er EUR 24 aan Box 3 belasting moet worden betaald. Aangezien Festina elk jaar een deel van de lening aflost, ofwel door verrekening met de lijfrenteschenking ofwel door verrekening met de te betalen contributie, wordt de hoogte van de vordering op Festina minder en zal de Box 3 belasting afnemen. Indien u het geld niet aan Festina zou lenen maar op een bankrekening bij de bank zou laten staan, loopt u tegen exact dezelfde rendementsheffing aan. 14. Wat zijn de effecten indien men niet tegen 52% kan aftrekken (bijv. in geval van lager inkomen, maar ook gelet op het feit dat het IB percentage omlaag gaat) Als het tarief in de inkomstenbelasting omlaag gaat zoals nu (nog) wordt voorgesteld, dan vermindert dit uiteraard de effectieve giftenaftrek. Het voorstel dat nu nog op tafel ligt is om in stappen het toptarief te verlagen van 52 naar 49%. De verlaging begint pas in 2014 en gaat met een half procent per jaar. Dit heeft dus zeer weinig impact of de effectieve aftrek. Ook is voorgesteld om het 42% tarief in stappen te verlagen tot 38% en om deze schijf te verlengen, zodat je langer in het 38% tarief valt.

6 Leden met een belastbaar inkomen van minder dan EUR 56,491 (2012) zitten in de 42% schijf en die krijgen dus aftrek tegen 42%. Als gezegd, deze schijf wordt iets verlengd in de toekomst en het tarief gaat naar 38%. NB. Deze plannen tot tariefsverlaging staan al weer onder druk! 15. Waar moet ik nog meer rekening mee houden? Het is goed u te realiseren dat de fiscale wetgeving een politiek instrument blijft en de giftenaftrek in de toekomst zou kunnen verdwijnen. In het onlangs gepresenteerde Regeerakkoord wordt overigens, ondanks eerdere geruchten, niet gesproken over het beperken van de giftenaftrek 16. Dient een schenking een minimum omvang te hebben? Nee. Wel is het zo dat schenkingen, anders dan via de lijfrenteschenking, groter dienen te zijn dan 1% van zgn. "verzamelinkomen" om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen... In geval van een lijfrenteschenking waarbij de schenking gegoten wordt in de vorm van een bij notariële akte aangegane lijfrente voor een periode van 5 jaar of langer, geldt deze drempel niet en is het hele bedrag van de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar. 17. Is Festina een ANBI en/of SBBI en is die status relevant voor één of meer van bovenstaande financieringsmethoden? Festina is geen ANBI, wel een SBBI. De ANBI of SBBI status is niet relevant voor de vraag of een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De ANBI of SBBI status is alleen relevant voor de "schenkbelasting", d.w.z. de vraag of er schenkingsrecht verschuldigd is over een schenking die uitgaat boven een bepaald bedrag. Als je een ANBI of SBBI bent kan je schenkingen ontvangen zonder dat daarover schenkbelasting hoeft te worden afgedragen. De Wet Inkomstenbelasting 2001 bepaalt het volgende: Artikel 6.32 bepaalt dat "Aftrekbaar zijn (a) Periodieke Giften en (b) andere giften Artikel 6.34 bepaalt dat Periodieke Giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden aan instellingen of verenigingen Artikel 6.33 definieert een vereniging als een niet aan vennootschapsbelasting onderworpen in de EU gevestigde vereniging met tenminste 25 leden Artikel 6:38 bepaalt dat een periodieke gift in aanmerking wordt genomen indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende 5 of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

7 Tot slot bepaalt artikel 6.39 dat "andere giften" alleen in aanmerking worden genomen indien zij boven een bepaalde drempel uitgaan. Deze drempel geldt niet voor de periodieke gift. Amsterdam, 9 november 2012

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT WAAROM IS GEVEN BELANGRIJK? Cultuurmecenaat ontstaat wanneer iemand geld of andere middelen aan kunst en cultuur geeft, zonder hier directe materiële

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie