Persoonlijk Financieel Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financieel Advies"

Transcriptie

1 Persoonlijk Financieel Advies 08april 2014 Inditrapportgevenweuadviesoveruwpersoonlijkefinanciëlesituatie.Wehebbenditrapportzorgvuldig samengesteld,omervoortezorgendathetvooruduidelijkenbegrijpelijkis.deadviesdatumisdinsdag8 april2014. G.Geluk T.Geluk DuijvekamFinancieel MarcelDuijvekam FinancieelPlanner Achtergouwtje4a 1027AVAmsterdam

2 _ Inhoudsopgave Inleiding...1 Uwhuishouden...2 Uwkennis,ervaringenuwrisicobereidheid...2 Hoezietuwfinanciëlesituatieeropditmomentuit?...3 Watzijnuwinkomstenenuitgavenin2014?...3 Watzijnuwbezittingenenschulden?...5 Watzijnuwhuidigewoonlasten?...6 Watzijnuwinkomstenenuitgavenalsumetpensioengaat?...7 Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd...9 Watzijnuwwensenendoelen?...11 Hoekunnenuwwensenendoelenmogelijkgemaaktworden?...13 Uwwens:Inkomennaarbeidsongeschiktheid GuusGeluk...13 Uwwens:Studie/OpleidingGrietje...14 Watzijndegevolgenvanditadvies?...16 Watzijndegevolgenalsulangengezondleeft?...17 Watzijndegevolgenalsumetpensioengaat?...19 WatzijndegevolgenalsGuusoverlijdt?...21 WatzijndegevolgenalsTruusoverlijdt?...23 WatzijndegevolgenalsGuusarbeidsongeschiktraakt?...25 WatzijndegevolgenalsTruusarbeidsongeschiktraakt?...27 WatzijndegevolgenalsGuuswerkloosraakt?...29 WatzijndegevolgenalsTruuswerkloosraakt?...31 Samenvatting...33 BIJLAGEN...34 Inventarisatiegegevens...34 Personen...34 Werk...36 Pensioen...37 Onroerendezaak...38 Financieelproduct...39 Verzekeringen...41 Uitgaven...42 Schulden...43 Vergelijken:Resterendbudget...45 Vergelijken:Vermogenssaldo...49 Vergelijken:Nettowoonlastenpermaand...53 Cijferoverzichtinkomenenvermogen...57

3 _ Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd...65 Beleggingsrisicoprofiel...81 Ondertekening...83 Fiscaal/Socialewoordenlijst...84

4 _ Inleiding Inditrapportisdeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.Uweigenwensenen doelstellingenzijndaarbijheelbelangrijkenvormendebasisvoorditadvies.alsuinditrapportgegevens zietdieonjuistzijn,vragenweucontactmetonsoptenemen. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 1

5 _ Uwhuishouden Uwhuishoudenbestaatuitdevolgendepersonen: GuusGeluk Geboortedatum: Geslacht: Burgerlijkestaat: E mailadres: (45) Man Gehuwdingemeenschapvan goederen _ TruusGeluk Geboortedatum: Geslacht: (44) Vrouw BepGeluk Geboortedatum: Geslacht: (12) Vrouw Uwkennis,ervaringenuwrisicobereidheid Bijadviseringhoudenwijrekeningmetdekennisdieuheeftvanfinanciëlezakenenuwervaringmet financiëleproducten.doorintespelenopuwrisicobereidheidkunnentijdenshetadviesproces onverwachteenongewenstesituatiestijdigwordengesignaleerd.uwuniekeeigenschappenopdeze gebiedenwordensamengevatineenklantprofiel.uheefthiervooreenaantalvragenbeantwoord. Deafwegingvoorhetnemenvanrisicobijsparenenbeleggenhangtafvanhetdoelwaarvooruspaarten hetaantaljarendatudetijdheeftomtesparen.opbasisvanuwkarakterkanweleeninschatting wordengemaaktvanuwvoorkeurvoorhetaldannietnemenvanrisico.dieinschattingnoemenweeen risicoprofiel. Uwrisicoprofielis:Neutraal PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 2

6 _ Hoezietuwfinanciëlesituatieeropditmomentuit? Inditonderdeelvanhetrapportlatenweuzienhoeuwhuidigefinanciëlesituatieeruitziet. Watzijnuwinkomstenenuitgavenin2014? Hieronderzietuwaaruwjaarlijkseinkomenuitbestaatin2014.Ditisuwbrutoinkomen,watbetekent datuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen Kinderbijslag LoondienstGuusGeluk OndernemerTruusGeluk Totaalbrutojaarinkomen Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin2014is 6.428,76 Bedrag 1.095, , , ,12 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin2014zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Annuïtairehypotheek Aflossing Annuïtairehypotheek Betaalderente Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lineairelening Aflossing Lineairelening Betaalderente LoondienstGuusGeluk Overlijdensrisicoverzekering Totaaljaaruitgaven Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin2014zijn 3.440,17 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Bedrag 7.685, , ,65 753, , ,00 955,28 70,00 600, ,10 3

7 _ Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , ,98 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,41 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 4

8 _ Watzijnuwbezittingenenschulden? Hieronderzietuuwhuidigebezittingenenschulden. Samenvormendieuwtotalevermogen(bezittingen schulden). Bezittingen BeleggingrekeningBinck Bank BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak OptimixBeleggersgiro VermogensSpaar AbnAmro Totaal Bedrag Schulden ,80 Aflossingsvrijehypotheek Bedrag , ,00 Annuïtairehypotheek ,00 Lineairelening , , , , ,84 Totaal ,10 Uwtotalevermogenin2014is ,74 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 5

9 _ Watzijnuwhuidigewoonlasten? Voordemeestemensenzijnuitgavenaanhuurofhypotheekdegrootstevastelasten.Hetisbelangrijk datuwwoonlastenpassenbijuwinkomen.erbestaatdaaromeengedragscodevooraanbiedersvan hypotheken.indiegedragscodezijnregelsvastgelegdoverdeverantwoordehoogtevanuwmaandlasten tenopzichtevanuwinkomen.ookdemaximalehoogtevandeschuldisindegedragscodevastgelegd. Opbasisvanuwinkomen,bezittingenendegedragscodevoorhypothekenzijnuwbrutoverantwoorde woonlastenpermaand 1.729,52 Uwwoonlastenpermaandin2014zijn 1.764,06 Uheeftdushogeremaandlastendandenorm.Hetverschilis 34,54 Hieronderzietudebetaalbaarheidgrafiekdieuingeelhetverloopvandemaandelijksewoonlasten (bruto)toontindeloopderjaren.degrijzelijngeeftaanwelkewoonlastenmaximaalnogverantwoord zoudenzijn.zittenuwwoonlastenonderdelijn,danzijnuwwoonlastenverantwoord.komenuw woonlastenbovendelijnuit,danzouuindatjaareenonverantwoordhogewoonlastkunnenhebben (rood). Opbasisvanuwinkomen,bezittingenengedragscodeisdeverantwoordehoogtevanuwwoningschuld ,46 Uwwoningschuldin2014is ,44 Uheeftduseenlagerewoningschulddandenorm.Hetverschilis 9.495,02 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 6

10 _ Watzijnuwinkomstenenuitgavenalsumetpensioengaat? Eenvandegebeurtenissenmeteengroteinvloedopuwfinanciëlesituatieisuwpensionering.Uw financiëlesituatietijdensuwpensioenlichtenwehierondertoe. Wegaanervooralsnogvanuitdatumetpensioengaatalsu68bent.Hieronderzietuwaarhetjaarlijkse inkomenvanuwhuishoudenuitbestaatalsu69bent.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuover eendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen AOW AOWpartner PensioenABP Pensioenuitkering PensioenHetPeutje Pensioenuitkering Totaalbrutojaarinkomen Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin2037is 5.461,89 Bedrag 9.721, , , , ,64 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelastenenoverige uitgaven.uwuitgavenalsu69bent,zijn: Soortuitgave Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Totaaljaaruitgaven Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin2037zijn 1.525,68 Bedrag 2.269, , , ,18 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april , , , ,46 7

11 _ Uwgemiddeldresterendbudgetpermaandin2037alsu69bent,is 936,2 Uwgemiddeldresterendbudgetin2014permaandis 211,41 Uheeftinuwpensioenjaarduseenhogerresterendbudget.Hetverschilis 1.147,62 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 8

12 _ Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd Hiervoorhebbenweuwresterendbudgetuitgewerktvoordejaren2014en2037,alsu69bent.Uw resterendbudgetkanechterelkjaarwijzigen.datkanveleoorzakenhebben,zoalsbijvoorbeeld wijzigingeninbelastingwetgevingofsocialevoorzieningen.hetisnietmogelijkomallewijzigingeninuw inkomentevoorspellen.hetiswelmogelijkomhetwijzigenvanuwinkomendoorhetbereikenvaneen bepaaldeleeftijdofhetopbouwenvaneenbepaaldvermogeninteschatten.wedoendatopbasisvan denugeldendewetgeving.devolgendegrafiektoonthetverloopvanuwresterendbudgetdoordetijd heen.ditzijndegelestaafjes.degrijzelijntoontuwgewenstresterendbudget. Uwgewenstresterendbudget Eenbelangrijkonderdeelvanditadviesishetgewenstresterendbudgetdatuwiltrealiseren.Jaarlijkswilt uhetvolgenderesterendbudgetrealiseren: 500,0voordegeheleperiodevanaf2013 Sparen/Ontsparen Indecijfersengrafiekenvandevoorgaandebladzijdenisnoggeenrekeninggehoudenmet sparen/ontsparen.devolgendegrafiektoontwederomuwresterendbudget.ditmaalechtermét sparen/ontsparen.ditwilzeggendatoverschottentenopzichtevanhetgewenstresterendbudget gespaardwordenentekortenaangevuldworden. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 9

13 _ Zodrahetresterendbudgetbovenhetgewensteresterendbudgetkomt,dankanhetverschilopzijgezet wordennaardedaarvoorgeselecteerdeproducten.echterzodrahetresterendbudgetonderhetgewenst resterendbudgetkomt,dankanhettekortaangevuldwordendoormiddelvandeproductendieuheeft geselecteerdomtekortenaantevullen. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 1

14 _ Watzijnuwwensenendoelen? Wehebbenmetugesprokenoveruwpersoonlijkewensenendoelen.Aandehandvandiewensenen doelenverzorgenweeenadviesdatdaaroptimaalopaansluit. Dithoofdstuktoontuwwensenvooronsadvies Analysis.Voordatweuwwensenbeschrijvenbenoemen wehieronderuitgangspuntenvoorhetadvies. Uitgangspuntenvoorhetadvies Uwilteenjaarlijksvastgesteldbudgetrealiseren Uwgewenstresterendbudget Eenbelangrijkonderdeelvanditadviesishetgewenstresterendbudgetdatuwiltrealiseren.Jaarlijkswilt uhetvolgenderesterendbudgetrealiseren: 500,0voordegeheleperiodevanaf2013 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

15 _ Hieronderstaanuwwensenafgebeeld. Inkomenna arbeidsongeschiktheid Kaarthouder: Startdatum: Einddatum: Doorwerkpercentage: GuusGeluk % Studie/OpleidingGrietje Kaarthouder: Bedrag: Startdatum: Opleidingsniveau: Einddatum: Guusen Truus 5.000, Universiteit PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

16 _ Hoekunnenuwwensenendoelenmogelijkgemaaktworden? Dewaardevanuwwens Bijveelwensenishetduidelijkhoeveelgeldernodigisomeenwensmogelijktemakenenhoeveeludan tekortkomt.stel,uwiltbijvoorbeeldeenautokopenendieautokost20.000,00,danheeftu20.000,0 nodig.alsual5.000,0heeft,dankomtuvoordiewensdus15.000,0tekort. Bijanderegebeurtenissenisdatminderduidelijk.Bijoverlijdenmaakthetmomentvanoverlijdenveel verschilvooruwfinanciëlesituatie.bijarbeidsongeschiktheidisuwinkomenafhankelijkvanhetmoment éndeernstvanuwarbeidsongeschiktheid.zakenalsoverlijdenenarbeidsongeschiktheidzijnniette voorspellen.alsuwensenheeftvooruwinkomenbinnenditsoortsituaties,isdusnietmetzekerheidte zeggenofuvoldoendegeldheeft,ofhoeveelutekortkomtomdiewensterealiseren.wekunnenwel eenschattingmaken. Indithoofdstukadviserenweuéénofmeerdereoplossingentenemenomuwwensenendoelente bereiken.inhetvolgendehoofdstuklatenweuenkelegevolgenzienvanhetadvies. Uwwens:Inkomennaarbeidsongeschiktheid GuusGeluk Alsuvanaf eenresterendbudgetvan 500,0beschikbaarheeft,danheeftugenoeggeldvoor dezewens. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

17 _ Oplossingen Wijadviserenudevolgendeoplossingen: Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ingangsdatum: Einddatum: Termijnpremie: Frequentie: ,0 Jaarlijks Uwwens:Studie/OpleidingGrietje Alsuop eenbedragvan ,06beschikbaarheeft,danheeftuvoldoendegeldomde kostenvandezewenstebetalen. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

18 _ Oplossingen Wijadviserenudevolgendeoplossingen: Jaarlijkserente: 0% Dividend: 0% Waardegroei: 3% BeleggingrekeningBinckBank Ingangsdatum: Einddatum: Ugebruiktvoorderealisatievanuwwens ,06.Ditisvoldoendeom100%vanuwwensmogelijk temaken. Intotaalhebbendezeproductenen/ofmaatregeleneenwaardevan ,06.Daarmeeheeftuhet benodigdebedragvooruwwensvoor100%bereikt. Sparen/Ontsparen Uheeftervoorgekozenomjaarlijkseenvastgesteldresterendbudgetovertehouden.Inditadvieswordt ergespaardenontspaard.doortesparen/ontsparenkuntuoverschottenautomatischsparenentekorten tenopzichtevanhetgewensteresterendbudgetaanvullen.inonderstaandetabellenzietudeproducten dieugeselecteerdheeft.deprioriteitgeeftdevolgordeaanvanhetsparenenontsparen.deproducten metdehoogsteprioriteitwordenalseerstegebruikt.deproductenhebbeneenplafondtotwaargeldvan ontleendkanwordenen/ofnaaraangevuldkanworden.dehierondergetoondeinstellingengeldenvoor allescenario sinditadvies. Overschot Product VermogensSpaarAbnAmro Prioriteit 1 Limiet Prioriteit 2 Limiet 0,00 Tekort Product BeleggingrekeningBinck Bank VermogensSpaarAbnAmro 1 0,00 0,00 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

19 _ Watzijndegevolgenvanditadvies? Deoplossingendieinhetvorigehoofdstukzijngeadviseerd,hebbengevolgenvooruwresterendbudget en/ofuwvermogen.sommigegevolgenmerktumeteen,zoalspremievooreenverzekeringofstortingen dieudoetopeenspaarrekening.anderegevolgenmerktupasbijbepaaldeomstandigheden.zomerktu vaneenoverlijdensrisicoverzekeringdirectdatupremiemoetbetalen.uwresterendbudgetdaaltdoor detebetalenpremie.degevolgenvandeuitkeringvandieverzekeringmerktupasalsdepersoondie verzekerdisonverhooptoverlijdt. Eenveranderdeomstandigheidkanzijndatiemandkomtteoverlijden,arbeidsongeschiktraaktofmet pensioengaat.maareenveranderdeomstandigheidkanookzijndatueenanderebaankrijgt,minderuit gaatgevenaaneenhobbyofgezinsuitbreidingkrijgt.aldieomstandighedenhebbeninvloedopuw inkomsten,uitgavenofvermogen. Indithoofdstuklatenweudegevolgenzienvandegeadviseerdemaatregelenbinnenverschillende situaties.webeginnenmethetbeschrijvenvandegevolgenvoordeeersteanalyse(langleven).daarna beschrijvenwedegevolgenvooréénofmeeranderesituaties. Persituatielatenweuzienwelkeomstandighedenzijnveranderd.Ookuwwensenendoelenkunnen veranderendooromstandigheden.daaromlatenwepersituatieookdeveranderingenvanwensenen doelenzien. Alsuprecieswiltwetenwaaruwbeschikbarebudgetineensituatieuitisopgebouwd,kuntudebijlage raadplegen.daarintreftueentabelmeteenspecificatievandeinkomsten,uitgaven,bezittingenen schulden. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

20 _ Watzijndegevolgenalsulangengezondleeft? Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

21 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

22 _ Watzijndegevolgenalsumetpensioengaat? Doortestoppenmetwerkenofdoorhetbereikenvaneenpensioengerechtigdeleeftijdverandereninkomstenen uitgaven.deoverigeuitgangspuntenvoordezesituatiezijnhetzelfdealsvooruwhuidigesituatie.dewensenen doelendieindezesituatiewordenmeegenomenzijnookhetzelfdealsvooruwhuidigesituatie.wegaaner vooralsnogvanuitdatumetpensioengaatwanneerudeleeftijdvan67bereikt,ditgebeurtin2035. Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

23 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 2

24 _ WatzijndegevolgenalsGuusoverlijdt? Scenarioinstellingen Persoon: DatumvanOverlijden: Omschrijving G.Geluk 1januari2014 Overlijden Aanpassingvanhetgewenstresterendbudget HetgewenstresterendbudgetisgelijkgesteldaanHuidigesituatie Overlijden. Specifiekeaannames Inditscenariogeldenaannames.Ditzijnwijzigingentenopzichtevandehiervoorgeadviseerdesituatiein gevalvanlangengezondleven. Overlijdensrisicoverzekeringisgewijzigd Levensonderhoudisgewijzigd Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

25 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

26 _ WatzijndegevolgenalsTruusoverlijdt? Scenarioinstellingen Persoon: DatumvanOverlijden: Omschrijving T.Geluk 1januari2014 Overlijdenpartner Aanpassingvanhetgewenstresterendbudget HetgewenstresterendbudgetisgelijkgesteldaanHuidigesituatie Overlijdenpartner. Specifiekeaanname Inditscenariogeldteenaanname.Ditiseenwijzigingtenopzichtevandehiervoorgeadviseerdesituatie ingevalvanlangengezondleven. Levensonderhoudisgewijzigd Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

27 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

28 _ WatzijndegevolgenalsGuusarbeidsongeschiktraakt? Scenarioinstellingen Persoon: DatumvanArbeidsongeschiktheid: Omschrijving Arbeidsongeschiktheidspercentage Gebruikvandeverdiencapaciteit Eerstejaardoorbetalen: Tweedejaardoorbetalen: Toepassenmaximumdagloon:WULBZ Duurzaamarbeidsongeschikt Voldoetaanwekeneis: G.Geluk 1januari2014 AO 10% 10% 10% 7% Nee Nee Ja Watalsumeerofminderarbeidsongeschiktbent? Uwinkomenbijarbeidsongeschiktheidissterkafhankelijkvanhoeernstiguarbeidsongeschiktbenten vanhoeveelinkomenuzelfnoguitwerkkuntverdienen.uwinkomenpermaandisdanookslechtseen indicatiedieafhankelijkisvanveelfactoren. Bijvolledigearbeidsongeschiktheid(80%arbeidsongeschiktofmeer),eensituatiewaarinudushelemaal nietmeerkuntwerken,isuwresterendbudgethogerdaninhetgevaldatu35%arbeidsongeschiktbent enhetunietluktzelfgeldteverdienenuitwerk. Meeruitlegoverderegelsrondarbeidsongeschiktheidvindtuindewoordenlijstbijditrapport. Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

29 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

30 _ WatzijndegevolgenalsTruusarbeidsongeschiktraakt? Scenarioinstellingen Persoon: DatumvanArbeidsongeschiktheid: Omschrijving Arbeidsongeschiktheidspercentage Gebruikvandeverdiencapaciteit Eerstejaardoorbetalen: Tweedejaardoorbetalen: Toepassenmaximumdagloon:WULBZ Duurzaamarbeidsongeschikt Voldoetaanwekeneis: T.Geluk 1januari2014 AOpartner 10% 10% 10% 7% Nee Nee Ja Aanpassingvanhetgewenstresterendbudget HetgewenstresterendbudgetisgelijkgesteldaanHuidigesituatie AOpartner. Watalsuwpartnermeerofminderarbeidsongeschiktis? Uwinkomenbijarbeidsongeschiktheidissterkafhankelijkvanhoeernstiguarbeidsongeschiktbenten vanhoeveelinkomenuzelfnoguitwerkkuntverdienen.uwinkomenpermaandisdanookslechtseen indicatiedieafhankelijkisvanveelfactoren. Bijvolledigearbeidsongeschiktheid(80%arbeidsongeschiktofmeer),eensituatiewaarinudushelemaal nietmeerkuntwerken,isuwresterendbudgethogerdaninhetgevaldatu35%arbeidsongeschiktbent enhetunietluktzelfgeldteverdienenuitwerk. Meeruitlegoverderegelsrondarbeidsongeschiktheidvindtuindewoordenlijstbijditrapport. Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

31 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

32 _ WatzijndegevolgenalsGuuswerkloosraakt? Scenarioinstellingen Persoon: DatumvanWerkloosheid: Omschrijving Afwijkendarbeidsverleden: Voldoetaanwekeneis: Voldoetaanjareneis: G.Geluk 1januari2014 WW Ja Ja Aanpassingvanhetgewenstresterendbudget HetgewenstresterendbudgetisgelijkgesteldaanHuidigesituatie WW. Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

33 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 3

34 _ WatzijndegevolgenalsTruuswerkloosraakt? Scenarioinstellingen Persoon: DatumvanWerkloosheid: Omschrijving Afwijkendarbeidsverleden: Voldoetaanwekeneis: Voldoetaanjareneis: T.Geluk 1januari2014 WWpartner Ja Ja Aanpassingvanhetgewenstresterendbudget HetgewenstresterendbudgetisgelijkgesteldaanHuidigesituatie WWpartner. Aanpassingwensen Erzijngeenwensenofdoelenaangepastofverwijderd.Uwwensenen/ofdoelenkomenindezesituatie overeenmetdewensenuithethoofdstuk Watzijnuwwensenendoelen? Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendathetnettoresterendbudgetzal ontwikkelen. Watzijndegevolgenvooruwbezittingenenschulden? Degeadviseerdeoplossingenhebbensomsookgevolgenvooruwvermogen. Alsuwomstandighedenverdernietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

35 _ PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

36 _ Samenvatting Hierondervattenwedegevolgenvanhetadviesvoorusamen.Uziethierdehiervoorbeschreven situatiesinéénoverzicht.eerstineentabelendaaronderineengrafiek.debedragenzijnpermaand. Situatie(jaar) Uwresterendbudget Uwresterendbudget (Zondergeadviseerde maatregelen) (Metgeadviseerde maatregelen) 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 Langleven(2014) Langleven(2037) Overlijden(2015) Overlijdenpartner(2015) AO(2015) AOpartner(2015) WW(2015) WWpartner(2015) PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

37 _ BIJLAGEN Inventarisatiegegevens Personen GuusGeluk Voornaam: Achternaam: Geslacht: Geboortedatum: Pensioendatum: E mailadres: Burgerlijkestaat: Fiscaalpartnerschap: Ooitgescheiden: Weduwe/Weduwnaar: Nationaliteit: Guus Geluk Man (45) Gehuwdingemeenschapvangoederen Ja Nee Nee Nederland Contactgegevens Huisnummer: Land: Nederland Anderegegevens Geboorteland: ID type: Opleidingsniveau: Rokerlaatstetweejaar: Nederland Onbekend MBO Nee Planningaspecten Beleggingsrisicoprofiel: Levensverwachting(leeftijd): Persoonlijkverwachteinflatie: Jaarruimteinvoer: Jaarruimte: Restantvorigjaarpersoonsgebondenaftrek: KortingsjarenAOW: Doterenaandeoudedagsreserve: Percentagedotatiestorteninondernemingsvermogen: Reedsbenuttestakingsaftrek: Opgebouwdrechtlevensloopverlofkortinginjaren: Genotenlevensloopverlofkorting: Somuitgekeerdevrijgesteldekapitaalverzekeringen: Eigenwoningreserve: Neutraal 85 % Berekenenjaarruimte 0,0 0,0 Nee % 0,0 0,0 0,0 0,0 TruusGeluk Voornaam: Achternaam: Geslacht: Truus Geluk Vrouw PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

38 _ Geboortedatum: Pensioendatum: Ooitgescheiden: Nationaliteit: (44) Nee Nederland Contactgegevens Anderegegevens Geboorteland: ID type: Opleidingsniveau: Rokerlaatstetweejaar: Nederland Onbekend Onbekend Nee Planningaspecten Levensverwachting(leeftijd): Jaarruimteinvoer: Jaarruimte: Restantvorigjaarpersoonsgebondenaftrek: KortingsjarenAOW: Doterenaandeoudedagsreserve: Percentagedotatiestorteninondernemingsvermogen: Reedsbenuttestakingsaftrek: Opgebouwdrechtlevensloopverlofkortinginjaren: Genotenlevensloopverlofkorting: Somuitgekeerdevrijgesteldekapitaalverzekeringen: Eigenwoningreserve: 85 Berekenenjaarruimte 0,0 0,0 Nee % 0,0 0,0 0,0 0,0 BepGeluk Voornaam: Achternaam: Geslacht: Geboortedatum: Nationaliteit: Geboorteland: ID type: Opleidingsniveau: Bep Geluk Vrouw (12) Nederland Nederland Onbekend Onbekend PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

39 _ Werk Loondienst Kaarthouder: Omschrijving: Dienstbetrekking: Fulltimeofparttime: Beroep: Werkgever: Datumindienst: Datumuitdienst: Onkostenvergoeding: Frequentieonkostenvergoeding: Indexering: Cataloguswaardeautovandezaak: Privékilometers: Eigenbijdrageprivégebruik: Categoriebijtelling: Verwachteinkomenswijziging(en): Startdatum Einddatum GuusGeluk Loondienst Vast Fulltime Fysiotherapeuten HetPeutje ,0 Jaarlijks Gelijkaaninflatieaangepastmet% , ,0 25% Bedrag/Percentage Frequentie ,0 Eenmalig Soort Nieuwewaarde Ondernemer Kaarthouder: Omschrijving: Startdatum: Einddatum: Winstvorigjaar: Winsttweejaarterug: Winstdriejaarterug: Aantaluren: Aantalurenmeewerkendepartner: Indexering: Verwachteinkomenswijziging(en): Startdatum Einddatum TruusGeluk Ondernemer , , ,0 170 Gelijkaaninflatieaangepastmet% Bedrag/Percentage Frequentie ,0 Eenmalig PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Soort Nieuwewaarde 36

40 _ Pensioen PensioenABP Kaarthouder: Omschrijving: Pensioendatum: Werkgever: Verwachtetoekomstigewaarde: Indicatiepensioenuitkering: Frequentie: Looptijduitkering: Jaarlijkseeigenbijdrage: Indexering: TruusGeluk PensioenABP Geen , ,0 Jaarlijks Levenslang 0,0 Gelijkaaninflatieaangepastmet% Partnerpensioen Partnerpensioenvoorpensioendatumperjaar: Partnerpensioennapensioendatumperjaar: Duurpartnerpensioen: 9.660, ,0 Levenslang Wezenpensioen Wezenpensioenvoorpensioendatum: Wezenpensioennapensioendatum: Maximumleeftijdwezenpensioen: 1.380, ,0 21 PensioenHetPeutje Kaarthouder: Omschrijving: Pensioendatum: Werkgever: Verwachtetoekomstigewaarde: Indicatiepensioenuitkering: Frequentie: Looptijduitkering: Jaarlijkseeigenbijdrage: Indexering: GuusGeluk PensioenHetPeutje Loondienst 0, ,0 Jaarlijks Levenslang 0,0 Gelijkaaninflatieaangepastmet% Partnerpensioen Partnerpensioenvoorpensioendatumperjaar: Partnerpensioennapensioendatumperjaar: Duurpartnerpensioen: , ,0 Levenslang Wezenpensioen Wezenpensioenvoorpensioendatum: Wezenpensioennapensioendatum: Maximumleeftijdwezenpensioen: 3.230, ,0 21 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

41 _ Onroerendezaak Onroerendezaak Kaarthouder: Omschrijving: Aankoopdatum: Bewoningsdatum: Aankoopprijs: Marktwaarde: WOZ waarde: Soortonroerendezaak: Aardonderpand: BijdrageVerenigingvanEigenaren: Frequentie: Indexering: Executiewaarde: Huurinkomsten: Frequentiehuurinkomsten: Huurlasten: Frequentiehuurlasten: Bouwjaar: Huisnummer: Energielabel: Woningtype: Land: GuusGelukenTruusGeluk Onroerendezaak , , ,0 Eigenwoning Eengezinswoning 0,0 Jaarlijks Gelijkaaninflatieaangepastmet1% 0,0 0,0 Jaarlijks 0,0 Jaarlijks Onbekend Rijtjeswoning tussen Nederland PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

42 _ Financieelproduct BeleggingrekeningBinckBank Kaarthouder: Omschrijving: Waarde/datum: Dividend: Dividendpercentageingevoerdals: Dividendfrequentie: Waardegroei: Volatiliteit(standaarddeviatie): Dividendherbeleggen: Percentageaankoopkosten: Percentageverkoopkosten: Sector: Regio: Thema: Waarderingspercentage: GuusGelukenTruusGeluk BeleggingrekeningBinckBank ,0/ % Nominaal Maandelijks 3% % Ja % % Energie Europa Geen 10% BetaalrekeningAbnAmro Kaarthouder: Omschrijving: Waarde/datum: Jaarlijkserente: Rentepercentageingevoerdals: Rentefrequentie: Renteherbeleggen: Percentageaankoopkosten: Percentageverkoopkosten: Waarderingspercentage: Volatiliteit(standaarddeviatie): GuusGelukenTruusGeluk BetaalrekeningAbnAmro 1.500,0/ % Nominaal Maandelijks Nee % % 10% OptimixBeleggersgiro Kaarthouder: Omschrijving: Waarde/datum: Dividend: Dividendpercentageingevoerdals: Dividendfrequentie: Waardegroei: Volatiliteit(standaarddeviatie): Koers: Aantal: Dividendherbeleggen: Percentageaankoopkosten: Percentageverkoopkosten: Sector: Regio: GuusGelukenTruusGeluk OptimixBeleggersgiro ,0/ % Nominaal Jaarlijks 3% % 0,0 Ja % % Geen Geen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

43 _ Thema: Waarderingspercentage: Transacties: Startdatum Einddatum Geen 10% Bedrag/Percentage Frequentie ,0 Eenmalig Soort Verkoop VermogensSpaarAbnAmro Kaarthouder: Omschrijving: Waarde/datum: Jaarlijkserente: Rentepercentageingevoerdals: Rentefrequentie: Renteherbeleggen: Percentageaankoopkosten: Percentageverkoopkosten: Waarderingspercentage: Volatiliteit(standaarddeviatie): GuusGelukenTruusGeluk VermogensSpaarAbnAmro ,0/ ,7% Nominaal Maandelijks Ja % % 10% PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 4

44 _ Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Kaarthouder: Omschrijving: Maatschappij: Product: Aantalverzekerdepersonen: Verzekerdpersoon: Verzekerdpersoon2: Ingangsdatumverzekering: Duur: Einddatumverzekering: Dekkingbijoverlijden: Verzekerdesombijoverlijden: Afwijkendedekking2everzekerde: Einddatumpremiebetaling: Premiefrequentie: Termijnpremie: Doel: Premievrijstellingbijarbeidsongeschiktheid: GuusGelukenTruusGeluk Overlijdensrisicoverzekering ABNAMRO Risicoverzekering Twee GuusGeluk TruusGeluk Tijdelijk Gelijkblijvend ,0 Nee Maandelijks 50,0 1.Annuïtairehypotheek Nee PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

45 _ Uitgaven Levensonderhoud Kaarthouder: Omschrijving: Keuze: Bedrag: Frequentie: Indexering: Wijziging(en): Startdatum GuusGelukenTruusGeluk Levensonderhoud Handmatig 3.200,0 Maandelijks Gelijkaaninflatieaangepastmet% Einddatum Bedrag/Percentage Frequentie 3.000,0 Eenmalig PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Soort Nieuwewaarde 42

46 _ Schulden Aflossingsvrijehypotheek Kaarthouder: Omschrijving: GekoppeldeBV: Maatschappij: Product: Startdatum: Duur: Einddatum: Onroerendezaak: Doel: Hoofdsom: Waarvaneigenwoningschuld: Deelbox1: Einddatumaftrek: Deelbox1(tweedeblok): Deelbox1(derdeblok): Deelbox1(vierdeblok): Deelbox1(vijfdeblok): Deelbox1(zesdeblok): Jaarlijksrentepercentage: Renteafspraak: Einddatumrentevastperiode: Rentebedenktijd: Hypothecaireinschrijving: Rang: Garantie: GuusGelukenTruusGeluk Aflossingsvrijehypotheek Geen ABNAMRO ABNAMROBudgetHypotheek(0%) Aflossingsvrije HypotheekBudget(0%) Tijdelijk Onroerendezaak Eigenwoning , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3% Vast Geen 0,0 1 Geengarantie Annuïtairehypotheek Kaarthouder: Omschrijving: GekoppeldeBV: Maatschappij: Product: Startdatum: Einddatum: Onroerendezaak: Doel: Hoofdsom: Waarvaneigenwoningschuld: Deelbox1: Einddatumaftrek: Deelbox1(tweedeblok): Deelbox1(derdeblok): Deelbox1(vierdeblok): GuusGelukenTruusGeluk Annuïtairehypotheek Geen ABNAMRO ABNAMROBudgetHypotheek Annuïteitenhypotheek Budget Onroerendezaak Eigenwoning , , , ,0 0,0 0,0 PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

47 _ Deelbox1(vijfdeblok): Deelbox1(zesdeblok): Jaarlijksrentepercentage: Renteafspraak: Einddatumrentevastperiode: Rentebedenktijd: Uitgesteldeaflossing: Hypothecaireinschrijving: Rang: 0,0 0,0 5% Vast Geen Nee 0,0 1 Lineairelening Kaarthouder: Omschrijving: Verstrekker: Startdatum: Einddatum: Doel: Hoofdsom: Jaarlijksrentepercentage: Uitgesteldeaflossing: GuusGelukenTruusGeluk Lineairelening Goedkooplenen.nl Consumptie ,0 7% Nee PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

48 _ Vergelijken:Resterendbudget Currentsituation Long life Analysis Longlife Currentsituation Overlijden Currentsituation Overlijden partner Analysis Overlijden Analysis Overlijden partner Currentsituation AO Currentsituation AOpartner Analysis AO Analysis AOpartner Currentsituation WW Currentsituation WWpartner Analysis WW Analysis WWpartner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

49 _ Resterendbudget Currentsituation Long life Analysis Longlife Currentsituation Overlijden PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Currentsituation Overlijdenpartner Analysis Overlijden

50 _ Resterendbudget Analysis Overlijden Currentsituation AO Currentsituation AO partner partner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Analysis AO Analysis AOpartner

51 _ Resterendbudget Currentsituation WW Currentsituation WW partner Analysis WW PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april Analysis WWpartner

52 _ Vergelijken:Vermogenssaldo Currentsituation Long life Analysis Longlife Currentsituation Overlijden Currentsituation Overlijden partner Analysis Overlijden Analysis Overlijden partner Currentsituation AO Currentsituation AOpartner Analysis AO Analysis AOpartner Currentsituation WW Currentsituation WWpartner Analysis WW Analysis WWpartner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

53 _ Vermogenssaldo Currentsituation Longlife Analysis Longlife Currentsituation Overlijden PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Currentsituation Analysis Overlijden Overlijdenpartner

54 _ Vermogenssaldo Analysis Overlijden Currentsituation AO Currentsituation AO partner partner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Analysis AO Analysis AOpartner

55 _ Vermogenssaldo Currentsituation WW Currentsituation WW partner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Analysis WW Analysis WWpartner

56 _ Vergelijken:Nettowoonlastenpermaand Currentsituation Long life Analysis Longlife Currentsituation Overlijden Currentsituation Overlijden partner Analysis Overlijden Analysis Overlijden partner Currentsituation AO Currentsituation AOpartner Analysis AO Analysis AOpartner Currentsituation WW Currentsituation WWpartner Analysis WW Analysis WWpartner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

57 _ Nettowoonlasten Currentsituation Long permaand life Analysis Longlife Currentsituation Overlijden PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Currentsituation Analysis Overlijden Overlijdenpartner

58 _ Nettowoonlasten Analysis Overlijden Currentsituation AO Currentsituation AO permaand partner partner PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Analysis AO Analysis AOpartner

59 _ Nettowoonlastenper maand Currentsituation WW Currentsituation WW partner Analysis WW PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 Analysis WWpartner

60 _ Cijferoverzichtinkomenenvermogen Situatieopditmoment(dusvóórhetadvies) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvanuwinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandigheden,dusvoorhetadvies. Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

61 _ Situatienaadvies(Langleven) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:langleven Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

62 _ Situatienaadvies(Overlijden) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:overlijden Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

63 _ Situatienaadvies(Overlijdenpartner) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:overlijden partner Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april2014 6

64 _ Situatienaadvies(AO) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:ao Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

65 _ Situatienaadvies(AOpartner) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:aopartner Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

66 _ Situatienaadvies(WW) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:ww Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

67 _ Situatienaadvies(WWpartner) metsparen/ontsparen Hieronderzietueenoverzichtvandeinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvoordesituatienahetadviesdatweuhebbengegevenvoordevolgendesituatie:ww partner Jaar Leeftijd Leeftijd Totaal Totaal Levensonderhoud Sparen/Ontsparen Resterend Bezittingen Schulden Totaalnetto cliënt partner inkomsten uitgaven budget 31/12 31/12 vermogen PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

68 _ Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd Situatieopditmoment(dusvóórhetadvies) Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandigheden,dusvoorhetadvies. Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten Loondienst Kinderbijslag PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW Ondernemerpartner PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Loondienst Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Inkomstenbelasting Overlijdensrisicoverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

69 _ Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

70 _ Situatienaadvies:Langleven metsparen/ontsparen Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten Loondienst Kinderbijslag PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW Ondernemerpartner PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Loondienst Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomstenbelasting Overlijdensrisicoverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

71 _ Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

72 _ Situatienaadvies:AOpartner metsparen/ontsparen Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten Loondienst Kinderbijslag PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Loondienst Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Overlijdensrisicoverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

73 _ Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

74 _ Situatienaadvies:WW metsparen/ontsparen Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten Loondienst Kinderbijslag WWuitkering Inkomstenbelasting Kindgebondenbudget Zorgtoeslag PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW Ondernemerpartner PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomstenbelasting Overlijdensrisicoverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

75 _ Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

76 _ Situatienaadvies:AO Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten Kinderbijslag WULBZ(loondoorbetaling) Arbeidsongeschiktheidsverzekering WGAloonaanvullingsuitkering PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW Ondernemerpartner PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Inkomstenbelasting Overlijdensrisicoverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

77 _ Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

78 _ Situatienaadvies:WWpartner metsparen/ontsparen Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten Loondienst Kinderbijslag PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Loondienst Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Overlijdensrisicoverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

79 _ Leeftijd: Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

80 _ Situatienaadvies:Overlijdenpartner metsparen/ontsparen Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijd: Inkomsten Loondienst Kinderbijslag PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Partnerpensioenpartner PensioenABP Wezenpensioenpartner Overlijdensrisicoverzekering Uitgaven Loondienst Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

81 _ Leeftijd: Inkomsten PensioenHetPeutje Pensioenuitkering AOW PensioenABP Partnerpensioenpartner Uitgaven Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

82 _ Situatienaadvies:Overlijden metsparen/ontsparen Hieronderzietuuwinkomsten,uitgavenenvermogenvoorenkelejarenindetailweergegeven.Dit overzichttoontdedetailsvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandighedennauitvoeringvanhet advies. Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Partnerpensioen PensioenHetPeutje Wezenpensioen Overlijdensrisicoverzekering Ondernemerpartner ANWuitkeringpartner Kinderbijslagpartner PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Lineairelening Betaalderente Annuïtairehypotheek Betaalderente Inkomstenbelasting Lineairelening Aflossing Annuïtairehypotheek Aflossing Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen BeleggingrekeningBinckBank OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Aflossingsvrijehypotheek Lineairelening Annuïtairehypotheek Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

83 _ Leeftijdpartner: Inkomsten PensioenHetPeutje Partnerpensioen PensioenABP Pensioenuitkeringpartner AOWpartner Uitgaven Inkomstenbelasting Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Saldoinkomsten/uitgaven Kostenvoorlevensonderhoud Levensonderhoud Resterendbudget Totaalresterendbudgetvoorsparen/ontsparen Sparennaarrekeningen Opnemenvanrekeningen TotaalResterendbudget Bezittingen OptimixBeleggersgiro VermogensSpaarAbnAmro BetaalrekeningAbnAmro Onroerendezaak Schulden Vermogenssaldo PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

84 _ Beleggingsrisicoprofiel Kennis&Ervaring 1.Heeftukennisen/ofervaringmetdeverschillendevormenvanvermogensopbouw? Geheelniet Sparenviaspaarrekening(en)/spaarverzekering(en) Beleggenviabeleggingsverzekering(en) Beleggenviabeleggingsfonds(en) Individueelvermogensbeheer 2.Inwelkematebentubekendmetuwinkomensvoorzieningalsumetpensioengaat,komtte overlijdenofarbeidsongeschiktraakt? Pensioen Niet Redelijk Goed Overlijden Niet Redelijk Goed Arbeidsongeschikt Niet Redelijk Goed 3.Inwelkematevolgtuwateropdefinanciëlemarktengebeurt? Nooit Soms(tenminste1xpermaand) Vaak(tenminste1xperweek) 4.Totwelkniveauwiltugeïnformeerdwordenalsueenfinancieelproductaanschaft? Gedetailleerd Globaal Niet,ikvertrouwopmijnadviseur 5.Bentubekendmetfinanciëlebegrippenzoalsoverlijdensrisicoverzekeringen,lijfrentes, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,pensioenregelingen,aow,anw,wia,etc.? Daarweetiknietsvan Daarweetikweinigvan Daarweetikgenoegvan Daarweetikheelveelvan Risicobereidheid PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

85 _ 6.Inwelkemateisuwhuidiginkomenvoorutoereikendvooruwlevensstijl? Hetinkomenisruimvoldoende,ikspaarflink. Hetinkomenisvoldoende,ikhounogwatover Hetinkomenisredelijk,maarikhounietsover Hetinkomenisontoereikend 7.Inwelkematebentuafhankelijkvanhetbehalenvanuwbelangrijkstefinanciëledoelstellingen? Volledig,ikhebgeenanderevoorzieningengetroffen Neutraal,ikbeschikenigszinsoveralternatievenalshetmisgaat Onafhankelijk,ikbeschikoverruimefinanciëlereservesalshetmisgaat. 8.Kuntulevenmetfinanciëlerisico's? Ikzoekaltijdzoveelmogelijkzekerheid. Ikwaagweleenseengokjemaarvermijdgroterisico's. Ikaccepteeronzekerheidenkangoedlevenmetfinanciëlerisico's 9.Bentubereiduwuitgavenpatroonteverlageningevalvanfinanciëletegenvallers? Ikbendesnoodsbereidmijnhuisteverkopen Ikbenbereidommijnlevensstijlteverlagen. Beperkt,ikbenmaximaalbereidomeenkeerminderopvakantietegaan. Geheelniet 10.Alsueenbeleggingsbeslissingmoetnemen,waarletudanop? Derisico'sdieaaneenbeleggingverbondenzijn. Ofdeverwachterendementenopwegentegenderisico'svandebelegging. Hetrendementdatikmeteenbeleggingdenktekunnenbehalen. PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

86 _ Ondertekening Wehebbenditadviesmetdegrootstezorgvoorusamengesteld. Mochterietsnietduidelijkvooruzijn,danvragenweuomcontactmetonsoptenemen.Anders verzoekenweuuwhandtekeningteplaatsenopdelijnonderaandezepagina. Dooruwhandtekeningtezettenopdelijnhieronderverklaartuhetvolgende: Ikhebditadviesdoorgenomen Ikhebhetadviesbegrepen Degegevensdievermeldstaanbijdeinventarisatiegegevenszijncorrect,metuitzonderingvan watikbijdetoelichtinghieronderhebaangegeven. Ikherkenmijindeomschrijvingendieovermijwordengegeven,metuitzonderingvanwatikbij detoelichtinghieronderhebaangegeven. Hetplaatsenvanuwhandtekeningisgeenopdrachttotverderedienstverlening. Toelichting: GuusGeluk TruusGeluk Datum Handtekening PersoonlijkFinancieelAdviesvanGuusGelukenTruusGeluk Printdatum:dinsdag8april

87 _ Fiscaal/Socialewoordenlijst Indezewoordenlijstgevenweeenkortetoelichtingopenkeletermenuitdefiscaleensocialewetgeving. Bijveelwettengeldtdaternaastdehierbeschrevenregelsnogovergangsregelingenen uitzonderingssituatieszijn,dienietindezetekstzijnopgenomen. Aflossing/boetevrijeaflossing Eenaflossingishetstortenvaneengeldbedrag,waardoordehypothecairegeldleninglagerwordt.Het terugbetalenvaneenhypotheekmagbijdemeesteaanbiedersnietzomaaropiedermomenten/of kosteloos.debankheeftimmerseenafspraakgemaaktoverderentebetaling.wanneereengeldbedrag eerderwordtterugbetaald,wordtdaaraandoordebankgeengeldmeerverdiend.erwordtdaneen boeteinrekeninggebracht.meerinformatiehieroverstaatbijdeuitlegover boeterente.meestalishet welmogelijkomperjaareendeelvandehypotheekzonderboeteaftekunnenlossen.vaakisdateen maximumpercentagevanhetoorspronkelijkeleningbedrag,bijvoorbeeld10%of20%. ANW DeAlgemeneNabestaandenwet(ANW)iseenverzekeringdienabestaandenvoorzietvaneen basisuitkering. VormenANW AlsuwpartneroverlijdtheefturechtopeenANWnabestaandenuitkeringalsuaaneenpaar voorwaardenvoldoet.hetmaakthierbijnietuitofugehuwdwasofongehuwdsamenwoonde.uheeft rechtopeenuitkeringanwalsujongerbentdandepensioengerechteleeftijd,uwpartnerinnederland woondeofwerkteén alsusameneenkindheeftdatjongerisdan18óf alsuvoor1januari195geborenbentóf alsuvoormeerdan45%arbeidsongeschiktbent Alsualsouderofverzorgerkinderenonderde18jaarverzorgtwaarvanéénouderisoverleden (halfwezen),heefturechtopdeverhoogdenabestaandenuitkering. Alsminderjarigekinderengeenoudersmeerhebben,hebbenzerechtopeenwezenuitkering. DeANWeninkomen Denabestaandenuitkeringdieuontvangtisafhankelijkvanuwinkomen.Uitkeringendieuontvangtuit nabestaandenpensioenenlijfrentesdieuwoverledenpartnerhadwordennietmeegerekend.alsuwerkt ofeenpensioenuitkeringvanuwoud werkgeverontvangt,krijgtumogelijkminderanwuitkering.ook andereuitkeringen,zoalswwofwia,wordenvolledigvanuwuitkeringafgetrokken.bentugeborenvoor 1950,verzorgtueenkindonderde18enverdientumeerdan 2850,36permaand,dankrijgtugeen nabestaandenuitkering.inanderegevallenkrijgtugeennabestaandenuitkeringalsumeerverdientdan 2433,56permaand. BijhetberekenenvanuwinkomenuitANWhebbenwerekeninggehoudenmetuwoverigeinkomen.De uitbetalingvananwwordtverzorgddoordesocialeverzekeringsbank.meerinformatievindtuop AOW Fiscaal/Socialewoordenlijst 84

88 _ DeAlgemeneOuderdomswet(AOW)regelthetbasispensioenvandeoverheid.IedereendieinNederland woontofwerkt,bouwtautomatischaowop.alsudegeheleopbouwperiodeinnederlandheeft gewoond,heefturechtopeenvolledigpensioen.indienueentijdinhetbuitenlandheeftgewoond, ontvangtumogelijkminderaow. Wanneerualleenwoont,ontvangtumeerAOWdanwanneerudekostenvanhethuishoudendeeltmet iemand.woontualleen,danontvangtueenbedragvan70%vanhetnettominimumloon.woontu samen,danontvangtueenbedragvan50%vanhetnettominimumloon.eenpartnerdieookde pensioengerechtigdeleeftijdheeftbereikt,ontvangtook50%vanhetnettominimumloon,waardooru samen100%vanhetnettominimumloonontvangt. Tot1april2015ontvangtunaastuweigenAOWeenAOWtoeslagvoorpartnersdiede pensioengerechtigdeleeftijdnogniethebbenbereikt.detoeslagiswelafhankelijkvanhetinkomenvan uwpartner.alsuwpartnermeerdan 1.324,46permaandverdient,heeftugeenrechtmeeropAOW partnertoeslag.inkomstenuituitkeringenwordenvolledigafgetrokkenvandeaowtoeslag.alsuw partnermeerdan 734,41permaandontvangtaanuitkeringen,ontvangtugeenAOWtoeslagmeer. Vanaf1januari2013wordtdeAOWleeftijdinstapjesverhoogdnaar67: In2013:met1maand. In2014:met2maanden. In2015:met3maanden. In2016:met5maanden. In2017:met7maanden. In2018:met9maanden. In2019:naar66jaar. In2023:naar67jaar. Vanaf2024:gekoppeldaanlevensverwachting. BijhetberekenenvanuwinkomenuitAOWhebbenwerekeninggehoudenmetuwfinanciëlesituatieen dievanuwpartner.deuitbetalingvanaowwordtverzorgddoordesocialeverzekeringsbank.meer informatievindtuopwww.svb.nl Bankgarantie Ophetmomentdateenwoningwordtaangekochtvraagtdeverkopervaakeensoortaanbetaling.Die aanbetalingof waarborgsom bewijstdatdekoperechtvanplanisomdewoningtekopenengeefteen stukjezekerheid.dewaarborgsomwordtgestortnaarderekeningvandenotaris.denotarisbewaaktdat hetgeldveiligblijftendatiedereenzichaanderegelshoudt.vaakisereenboeteopgenomenineen koopovereenkomstdiebetaaldmoetwordenalsdekopernietoptijdkankopen.zo nwaarborgsomkan voordieboetegebruiktworden. Vaakheeftdekoperdewaarborgsomnietzomaaropzijnrekeningstaan.Dekoperregeltdateenbank garantstaatvoordatbedrag.debankbeloofteigenlijkopeersteverzoekvandenotarishetgeldoverte maken.zohebbendenotarisendeverkoperzekerheid,maarhoeftdekopergeengeldovertemaken. Zo npapierenbeloftevandebankheeteenbankgarantie. Bijleenregeling Debijleenregelingisonderdeelvandebelastingwetgeving.Indebijleenregelingstaanregelsbeschreven overwelkdeelvandehypotheekvaneendoorstromer,iemanddievooreentweedeofmeerderekeer eeneigenwoningkoopt,aftrekbaaris.alserverkoopwinstisgemaaktopdevorigewoning(en),danmag eennieuwewoningnietzomaarvolledigenaftrekbaargefinancierdworden.erzijntweemogelijkheden: umoetdewinstgebruikenvoordefinancieringvandenieuweeigenwoningofuleenthetgeldtochbij eenbank,maardanmaguderenteoverdatbedragnietmeeraftrekkenvandebelasting. Fiscaal/Socialewoordenlijst 85

89 _ Bijstand Alsugeenrechtheeftopeenbijzondereuitkeringkomtueventueelinaanmerkingvooreen bijstandsuitkering.ominaanmerkingtekomenvooreenbijstandsuitkeringmoetuaaneenpaar voorwaardenvoldoen: UwoontinNederland. Ubent18jaarofouder. Uheeftnietgenoeginkomenofeigenvermogenominuwlevensonderhoudtevoorzien. Ukuntgeenberoepmeerdoenopeenandereuitkering. Ubentnietgedetineerd. Uweigenvermogenkomtnietboveneenbepaaldbedraguit. DebijstandsuitkeringwordtverzorgddoorhetUWV.Meerinformatievindtuopwww.uwv.nl Boeterente Alsueenfinancieringneemt,spreektumetdebankofverzekeraareenrentetermijnaf.Ukiest bijvoorbeeldvooreenvariabelerente,eenvijfjaarvasterenteofeentienjaarvasterente.wanneeru kiestvooreenlangerevasterente,bijvoorbeeldtienjaar,kanhettochzijndatugedurendedieperiode eenanderehypotheek,eenanderewoningofeenandererentevasteperiodewilt.hetkanzijndatde bankdaneenboeterenteberekentvoorhetstoppenvandehuidigerentevasteperiode.demanier waaropdieboetewordtberekendverschiltperbank.vaakwordtergebruikgemaaktvandenetto contantewaardemethode.bijvoorbeeldderentevasteperiodezouovertweejaaraflopen:derentevan nuwordtdanvergelekenmetderentediebetaaldwerd.erkandaarbijwordengekekennaarderente vooreenrentevasteperiodevantweejaar,oferwordtgekekennaareenrentevasteperiodevantien jaar.alsderentenulageris,kandebankhetgeldnietmeermetdezelfdeopbrengstaaneenander uitlenen.ubetaaltdanhetverschilaandebankalsboete.opdiemanierblijftdebankhetzelfdeaanhet geleendegeldverdienen.alsderentenuhogeris,kandebankeigenlijkmeerverdienendoorhetaaneen anderuittelenen.erwordtdanvaakgeenboeteinrekeninggebracht. Naastdezenettocontantewaardemethodezijnerookbankendieeenvastbedragaanboeteinrekening brengen.deregelsrondboeteszijnvastgelegdindevoorwaardenvandelening. Bouwrente/Renteverlies Bijhetkopenvaneennieuwbouwwoningwordteenprijsafgesprokentussenkoperenverkoper.De verkoperismeestaleenaannemer.deafsprakenwordenvastgelegdineenkoop/aanneemovereenkomst. Ophetmomentdatdekoperdekoopovereenkomsttekentkandeaannemeralzijngestartmetde bouwactiviteiten.voordeperiodevanafdestartvandebouwtotaanhettekenenvande koopovereenkomstvraagtdeaannemereenvergoedinggenaamdbouwrente. Erkomteenmomentdatdeaktegetekendwordtbijdenotaris.Opdatmomentwordtdegronddirect aangekocht.voordebedragendieaandeaannemervoorhetwerkmoetenwordenbetaald,wordenvaak afsprakengemaakt.hetgeldwordtzeldeninéénkeerovergemaakt.eengedeeltevandehypotheek wordtdusmeteengebruikt,eenanderdeelblijftstaantotdeaannemerverderismetdebouw.overhet deelvandehypotheekdatmeteenwordtgebruiktmoetgelijkhypotheekrentewordenbetaald.een woningisonbewoonbaarwanneerdewoningnognietafis.hierdoorhebbendemeestekopersvaneen nieuwbouwwoningdubbelewoonlasten.ermoetrentebetaaldworden,maarerstaatgeenwoonplezier tegenover.ubetaaltrente,maardatis verlorengeld.dezerentewordt renteverlies genoemd.soms wordtvoordiedubbelelasten,renteverlies,eenextrabedraggeleend. Box1/Box3 Fiscaal/Socialewoordenlijst 86

90 _ DeNederlandsebelastingwetgevingheefteenverdelinginzogehetenboxen.Erzijndrieverschillende boxen.iederevormvaninkomsten,uitgavenenvermogenhoortvolgenshetbelastingstelselinéénvan dieboxen.elkeboxheefteigenregelsoverhoeeroverdiezakenbelastingwordtgeheven.demeeste personenkrijgentemakenmetbox1enbox3. Box1kentregelsoverinkomsten,uitgavenenvermogendietemakenhebbenmetlooneneigen woning(eenkoopwoningdieuwhoofdverblijfis). Box3kentregelsoverbijvoorbeeldinkomstenenuitgavenoverspaartegoedenenschuldenen woningenwaarunietzelfinwoont. Metvermogensrendementsheffingwordtdebelastingbedoelddieubetaaltoveruwinkomsten inbox3.omdehoogtevandebelastingtebepalen,wordtgekekennaaruwtotalevermogenper 1januari.Uwvermogenzijnuwspaartegoeden,waardesvanverzekeringen,schulden,woningen enandervastgoedeneenaantalanderebezittingen.somszijnbezittingenzoalsverzekeringenof rekeningen vrijgesteld.datbetekentdatereenspecialeregelingvoorisendewaardeniet meeteltvoordevermogensrendementsheffing. Omtebepalenhoeveelbelastinguoveruwvermogenmoetbetalenwordtereersteenbedrag vanafgetrokken.umageenbepaaldbedragsparenzonderdaarbelastingovertemoeten betalen.in2014isdat perpersoon.Hetbedragwatoverblijftisdegrondslagvoorde vermogensrendementsheffing.debelastingdienstdoetalsofu4%rendementheeftgemaaktover dewaarde.hetkannatuurlijkzijndatdewaardevanuwbezittingenineenkalenderjaaralleen maaromlaagisgegaan.tóchdoetdebelastingdienstalsofu4%rendementheeftgemaakt. Daaromnoemtmenhetookweleen fictiefrendement :wedoenalsof,hethoefternietechtte zijn.eengedeeltevandatfictieverendementmoetuafstaanaandebelasting,datdeelis30%. Steluheeftop1januari Utrektdaarhetbelastingvrijevermogenvanca , van af.uwbelastbaarvermogenisdan Debelastingdienstgaaterdanvanuitdatu4% rendementover80.00heeftgemaakt.uwfictieverendementisdan 3200.Vandie320moet u30%afstaanaandebelasting.umoetdus 96afstaanaandebelastingdienst. Click vastrente/klikrente/plafondrente Erzijneenaantalbankendieeenspecialevariabelerentehebben.Dierenteschommeltnetalseen gewonevariabelerente.indiehypotheekproductenisechtereenspecialeregelingingesteld,derente wordtvastgezetalsderenteteveelstijgtentegenzijnplafondaankomt.devariabeleclick renteis meestalietshogerdandegewonevariabelerente,maardaartegenoverstaatdezekerheiddatde maandlastennieteindeloosdoorkunnenstijgen.debankofverzekeraarbepaaltindevoorwaarden wanneereenrentewordtvastgeclickt,voorwelkeperiodeenzovoort.peraanbiederkanditverschillen. Courtage Eenmakelaarbrengtkosteninrekeningvoorbemiddelingbijaankoopofverkoopvaneenwoning.Die kostenbestaanuitdoorbelastingvangemaaktekosten,zoalsbijvoorbeeldadvertentiekosten,ende beloningvoordemakelaar,ditisdezogehetencourtage. EigenWoning Debelastingdienstheeftbepaalddatualleenrechtheeftopaftrekvandebetaaldehypotheekrente wanneerersprakeisvaneen eigenwoning.datbetekentonderanderedatuzoweleigenaarbentvan dewoningalsbewonerendatdewoninguwhoofdverblijfis.eenvakantiewoningalstweedehuisteltdus nietalseigenwoning.erzijneenpaarbijzonderesituatieswaarvoorderegelszijnuitgebreid,zoalsbij verhuizing,echtscheidingentijdelijkeverhuur. Eigenwoningreserve Fiscaal/Socialewoordenlijst 87

91 _ Alsueenwoningmetwinstverkoopt,kuntuervoorkiezenomdaarnaeenwoningtehuren.Hetkanzijn datuuwverkoopwinstgebruiktvoorconsumptievezaken,zoalseennieuwebank,behangvoorde huurwoning,kortom:spullen.tochblijftuoppapiereenverkoopwinstuiteigenwoninghebben,de eigen woningreserve.alsuopnieuweenwoningaankoopt,moetudatbedragalsnoggebruikenvoorde aankoop.heeftuhetgeldnietmeer?danmoetuhetbedraginiedergevalmeenemenindeberekening vanwatuwaftrekbarehypotheekis. Alsugeennieuwewoningaankoopt,komtdeeigenwoningreservenaeenaantaljarentevervallen.Gaat usamenwonenenwordtufiscaalpartnervaniemandmeteeneigenwoning?danmoetudeeigen woningreserveookmeenemeninuwbelastingaangifte. Executiewaarde Deexecutiewaardeisdewaardevaneenwoningwanneerdezeopeenveilingverkochtwordtaande hoogstebieder.dewoningmoetdusperdirectwordenverkochtenerisdussprakevangedwongen verkoop.dezewaardeligtindemeestegevallenlagerdandevrijeverkoopwaarde. Explainhypotheek Hetkanzijndatiemandeenbijzonderepersoonlijkesituatieheeft,waardooreenfinancieeladviseurtoch vindtdatzijnklantmeerkanlenendanindegedragscodealsmaximumisaangegeven.definancieel adviseurmoetdaneenuitgebreideargumentatieschrijvenvoorzijnbeslissing.dieargumentenmoeten ookonderbouwdzijnmetbewijsstukken.deadviseurlegtdaarmeeuitwaaromzijnklanteenhogere leningaankan.wesprekendanvaneen explain hypotheek:eenhypotheekwaarbijwatuitteleggen valt.deonderbouwingvanzo nhypotheekmoetgoedinelkaarzittenendebewijsstukkenmoeten overtuigendzijn.blijktbijcontroledatdeuitlegenonderbouwingnietvoldoendeis,dankandatleiden toteenboetevandeafmaanzoweldeadviseuralsdeaanbiedervandehypotheek. Gedragscode Degedragscodehypothecairefinancieringeniseenafspraakvanbankenenverzekeraarsonderling. SamenhebbendeaanbiedersvanhypothekeninNederlandeenafspraakgemaaktoverderegelsrondom hypotheken.indegedragscodestaatonderanderehoeveelerminimaalgespaardmoetworden,hoeveel iemandmaglenenbijwelkinkomenenhoeveelermagwordengeleendtenopzichtevandewaardevan dewoning. Indewetfinancieeltoezichtisbepaaldaanwelkeregelsfinanciëleadviseurs,bankenenverzekeraarszich moetenhouden.deautoriteitfinanciëlemarkten(afm)voerthettoezichtuit.denederlandseoverheid bepaaltdewet,deafmbewaaktdiewet.indewetstaatdateenfinancieeladviseurenaanbiederhet belangvanzijnklantvooropmoetstellen.datbetekentook:geenleningenverstrekkenwaarvanjeals aanbiedervantevorenweetdatdeklantdaarmeeindeproblemenkomt.maarindewetstaatniet preciesbeschrevenhoeveelmensendanmogenlenen,hoeveel veilig is. Degedragscodeisgeenwet,alleeneenafspraakvandeaanbiedersonderling.Deaanbiedersvan hypothekeninnederlandzijnheterwelovereensdateenhogerehypotheekdannietmeerverantwoord is. Heffingvrijvermogen Overhettotalevermogen(waardevanspaarrekeningen,spaarverzekeringen,woningenetc.minde hoogtevanschulden,leningen,hypothekenetc.)moetbelastingbetaaldworden.daarbijhoeftuovereen bepaaldbedragnoggeenbelastingtebetalen.datmagu vrij sparen.voormensendieeenleningvoor eeneigenwoninghebbenafgeslotenkaneenspeciaalextrabedrag vrij gespaardworden.daarvoor geldeneenaantalspelregels,zomoetdeuitkeringwordengebruiktomdehypotheekmeeaftelossen. Fiscaal/Socialewoordenlijst 88

92 _ Inflatie Inflatiegaatoverdewaardevanuwgeld.Dekostenvanlevensonderhoudnemennormaalnaverloopvan tijdtoe.dekostenstijgenmeteenbepaaldtempo:deinflatieofdeprijsindex.omnaverloopvantijd dezelfdelevensstandaardtebehoudenmoetuwinkomennaverloopvantijdookstijgen.destijgingvan uwinkomenomdeinflatietevolgennoemenweindexering.deresultatenkunnenworden gepresenteerdinhuidigeoftoekomstigewaarden.indekoopkrachtmodelwordenalleresultaten gepresenteerdinactuelewaarden.inhetnominalemodelwordenderesultatenintoekomstigewaarden gepresenteerd. IOAW Mensendieouderzijndan5enlangdurigwerklooszijnkunneneventueelopgrondvande InkomensvoorzieningOudereengedeeltelijkArbeidsongeschiktewerklozeWerknemers(IOAW)een aanvullendeuitkeringkrijgen.desocialedienstvandegemeentebeslistofuinaanmerkingkomtvoorde IOAWenhoehoogdeuitkeringis.Meerinformatievindtuopdewebsitevanuwgemeente. WIA Alsuvoorlangeretijdnietmeerkuntwerkendoorziekteofongeval,dankrijgtutemakenmetdeWIA, dewetwerkeninkomennaararbeidsvermogen.dezewetkenttweeverschillendesoortenuitkeringen. 1. Eenuitkeringvoormensendievooreendeelarbeidsongeschiktzijn,deWGA(regeling WerkhervattingGedeeltelijkArbeidsongeschikten) 2. Eenuitkeringvoormensendiehelemaalnietmeerkunnenwerken,deIVA(regelingInkomens VerzekeringvolledigenduurzaamArbeidsongeschikten) UkomtpasinaanmerkingvoordeIVAalsuminderdan20%vanuwinkomenkuntverdienenuitarbeid. Erwordtdaarbijgeenrekeninggehoudenmetdearbeidsmarkt.Alsuhalvedagenzoukunnenwerken, maarerisbinnenuwvakgebiedgeenvraagnaarparttimemedewerkers,danbentunogsteedsmaar50% arbeidsongeschikt. Alsu50%arbeidsongeschiktbent,zouuvolgensdeWIAnogdehelftvanuwsalariszelfkunnenverdienen metwerk.ditwordtookweluwverdiencapaciteitgenoemd.somslukthetwelomdatsalarisechtte verdienen,maarsomsgaatdatniet,bijvoorbeeldomdatdearbeidsmarktdatniettoelaat.alsuvooreen deel dusnietvolledig arbeidsongeschiktbent,bepaaltdematewaarinhetuluktnogsalariste verdienendesoortuitkeringdieuontvangt. Devaststellingvanuwverdiencapaciteit,dematevanarbeidsongeschiktheidendeuitbetalingvan uitkeringenvanwegedewiawordtverzorgddoorhetuwv. Loondoorbetalingbijlangdurigeziekte Alsuinloondienstbent,danontvangtudeeerstetweejaarnadatuziekwordtnogsalarisvanuw werkgever.uwwerkgevermagudaarbijniettweejaarlanguwvolledigesalarisdoorbetalen.verdeeld overtweejaarmagmaar170%vanhetsalariswordenbetaald.veelwerkgeverskiezenervooromhet eerstejaarhetvolledigesalarisdoortebetalenenhettweedejaar70%vanhetsalaris. Loongerelateerdeuitkering Nadeeerstetweejaarloondoorbetalingdoordewerkgeverbijziekte,ontvangtueenloongerelateerde uitkering.dehoogtevandieuitkeringisafhankelijkvanuwlaatstverdiendesv loon.ditloonstaat vermeldopuwsalarisstrookjeenishetsalariswaaroverdesocialeverzekeringspremiesworden berekend. Fiscaal/Socialewoordenlijst 89

93 _ Hoelangudezeuitkeringontvangtisafhankelijkvanuwleeftijdenhoeveeljarenuheeftgewerktsinds 1997.Uwfictievearbeidsverledenishetaantaljarentussenhetjaarwaarinu18werden1997.Uteltuw fictievearbeidsverledenopbijuwfeitelijkearbeidsverleden,datishetaantaljarendatusinds1997meer dan52dagenheeftgewerkt.vooriedervolledigjaararbeidsverledenheefturechtopeenmaand loongerelateerdeuitkering.deeerstetweemaandenontvangtuietsmeerdanindemaandendaarna. Ookisereenmaximumaandeloongerelateerdeuitkering.Alsunogwerktnaastuwuitkering,danwordt uwloongerelateerdeuitkeringlager.welisuwtotaleinkomenaltijdhogerdoordatuwerkt. Loonaanvullingsuitkering Alsugedeeltelijkarbeidsongeschiktbent,gaatdeoverheidervanuitdatunogeenbedragzelfkunt verdienenmetwerk.alshetuluktomdehelftofmeervandatbedragteverdienenmetwerk,dankomt uinaanmerkingvooreenloonaanvullingsuitkering.dehoogtevanuwuitkeringhangtafvandematevan arbeidsongeschiktheid. Vervolguitkering Alshetunietluktomdehelftofmeervandatbedragteverdienenmetwerk,dankomtuinaanmerking vooreenvervolguitkering.ookdehoogtevandieuitkeringhangtafvandematevan arbeidsongeschiktheid. IVA uitkering Alsuvolledigarbeidsongeschiktbent(meerdan80%)enerisweinigkansopherstel,krijgtueenIVA uitkering.dehoogtevandieuitkeringisafhankelijkvanuwsv jaarloon.uwsv jaarloonwordthiervoor teruggerekendnaareenbedragpermaand,hetwia maandloon.hiervoorwordthetgedeelddoor261 (hetgemiddeldaantaluitkeringsdagenperjaar)endaarnavermenigvuldigdmet21,75(hetgemiddeld aantaluitkeringsdagenpermaand).hetbedragdatuontvangtaaniva uitkeringis75%vandat maandloon.deiva uitkeringiswelgemaximeerd. Zodrauhersteltenweermeerkanverdienendan20%vanuwoudesalaris,stoptdeIVAuitkeringen ontvangtueenuitkeringvolgensderegelingvoordegedeeltelijkarbeidsongeschikten.meerinformatie vindtuopwww.uwv.nl Leveringsakte/eigendomsakte/hypotheekakte Deafsprakentussendeverkoperendeaankopervaneenwoningwordeneerstvastgelegdineen voorlopigkoopcontractofeenvoorlopigekoopovereenkomst.uiteindelijktreffendekoperende verkoperelkaarbijdenotarisomheteigendomvandeéénnaardeanderovertelatengaan.daarvoor wordtdoordenotariseenaktevanleveringopgesteld.dieaktevanleveringisdaarnaookhet eigendomsbewijs.deleveringsakteendeeigendomsaktezijnduseigenlijkhetzelfde. Deafsprakentussendebankendekoperwordenineenaparteaktevastgelegd,datisdehypotheekakte. Offerterente/dagrente/dalrente Voorueenhypothecaireleningaangaat,ontvangtueenoffertevaneenaanbieder.Indieoffertewordt eenrentepercentagegenoemd.datrentepercentagekanbindendzijn,voordeaanbiederenvooru.de renteindeofferteisindatgevalderentedieuookdaadwerkelijkgaatbetalen.wesprekendanvan offerterente. Hetkanzijndatopdedagdatudehypotheekaktetekentbijdenotaris,derentevoorvergelijkbare hypothekenlageris.insommigeoffertesisopgenomendatuindatgevaldelagererentegaatbetalen. Dansprekenwevan dagrente. Hetkanookzijndatindeperiodetussenhettekenenvandeofferteenhettekenenvande hypotheekaktebijdenotaris,derenteopenigmomentnóglagerheeftgestaan.datisdanderentedieu gaatbetalen,alsinuwofferteisopgenomendaturechtheeftopeen dalrente. Fiscaal/Socialewoordenlijst 9

94 _ Overbruggingshypotheek Eenoverbruggingshypotheekiseenhypotheekvormwaarbijudeoverwaardevanuwoudehuisleent,om dezeinuwnieuwehuistekunneninbrengen.dezehypotheekwordtafgelostmetdeopbrengstvande verkoopvandeoudewoning.dezehypotheekoverbrugtdeperiodetussenhetaangaanvande hypotheekophetnieuwehuisendeaflossingvandehypotheekophetoudehuis. Geldverstrekkersbiedendezemogelijkheidtothetvoorfinancierenvandewinst/overwaardeopdiverse manierenenconditiesaan. Overdrachtsbelasting Bijiedereaankoopvaneenwoningmoeteenbedragaanbelastingwordenbetaald,datisde overdrachtsbelasting.officieelisdegenediedewoningverkooptdiebelastingverschuldigd.datistezien aandetoevoegingv.o.n.:vrijopnaam.vaakwordtaangegevendoordeverkoperdatdekoperdielasten moetbetalen.datistezienaandetoevoegingk.k.:kostenkoper.dekostenvoordeoverdrachtvanhet eigendom,zoalsdenotariskostenendebelasting,zijnvoorrekeningvandekoper. Verhoogdeinschrijving Wieeenhypotheekafsluitgeeftdebankeenaantalrechten.Zoheeftdebankhetrechtomnaeenlange periodevanwanbetalinguiteindelijkdewoningtelatenverkopenopeenexecutieveiling.echternietalle verkoopopbrengstisautomatischvoordebank.debankheeftgeenrechtopmeerdanhetbedragdatin dehypotheekaktevermeldstaat.hetbedragdatindehypotheekaktevermeldstaat,heetde hypothecaireinschrijving.meestalisdatbedragwathogerdandehypotheekofstaater vermeerderd metrenteenkosten bij.insommigegevallenwordtereenbedragvermeldindeaktedieveelhogeris. Dooreenhogerbedragindeakteoptenemen,kanereenextrahypotheekwordenafgeslotenzonderdat daarvooreennieuweaktedooreennotarishoefttewordenopgesteld.hetiseigenlijkeen voorzorgsmaatregelomkostentevoorkomen.maarhetbetekentookdatdebankietsmeerrechten heeft.hetwordtdaardoorlastigeromeenextrahypotheekaftesluitenbijeenánderebank.wantbij hypothecairerechtengeldt:wieheteerstkomt,heteerstmaalt.deeerstebankdieeenhypothecairrecht had,krijgtalseerstezijngeld.hoehogerdatbedragvanéérsterechtvanhypotheek,hoemindergraag bankenachteraanwillensluitenvooreentweedehypotheek. Verpanding Alsueenhypotheekafsluitvooreenwoning,dangeeftueenaantalrechtenopuweigenwoninguit handenaandeaanbiedervandelening.hetkanzijndatudaarnaastextraonderpandgeeftaandebank indevormvaneen verpanding vaneenverzekeringofrekening.meteenverpandinggeeftuhetrecht aandeverzekeraaromdewaardevaneenspaar ofbeleggingsverzekering,bankrekeningof overlijdensverzekeringtegebruikenomdeschuldenmeeaftelossen.netalsbijhetrechtvanhypotheek opeenwoning,ishetpandrechtopeenverzekeringofrekeningaanregelsgebonden.eenaanbiedervan eenleningmagnietzomaarzonderaanleidinguwgeldopnemenofuwverzekeringbeëindigen. Eenverpandeoverlijdensrisicoverzekeringhoeftnietaltijdverplichtalsaflossingopdeleningteworden gebruikt.verschillendeaanbiedershebbendaarverschillenderegelsvoor.defiscusheefteenspeciale regelingvoorspaarproductendiebijhypothecaireleningenhoren.aandiespecialeregelingzitweleen voorwaardevastdatdeverzekeringmoetwordengebruiktvoorhetaflossenvandeschuldwanneerdie uitkeert.vraaguwadviseuromderegelsenvoorwaardeninuwpersoonlijkesituatie. Vervreemdingssaldo Fiscaal/Socialewoordenlijst 91

95 _ Alsueeneigenwoningbezit,danheeftudaarmogelijkeenleningvoorafgesloten.Eendeelvandie leningisaftrekbaar.wanneerudewoningverkooptnoemenwehetverkoopbedrag,minushet aftrekbaredeelvandehypotheek,hetvervreemdingssaldo.vaakisdewinstbijverkoopvaneenwoning gelijkaanhetvervreemdingssaldo.hetkanookzijndatunogandereleningenheeftlopenwaardooruw verkoopwinstminderis.uheeftdantochhetzelfdevervreemdingssaldo. Hetkanzelfszijndatueigenlijkverliesmaaktmetdeverkoop,danheeftueennegatief vervreemdingssaldo. Vrijeverkoopwaarde/marktwaarde Devrijeverkoopwaardeenmarktwaardevaneenwoningzijnhetzelfde.Hetbetekentdewaardedieeen woningheeftwanneerhetopeengewone,gebruikelijkemanierwordtverkocht.erwordtvanuitgegaan datiedereenruimdetijdheeftomdewoningteverkopenenerisdusgeensprakevangedwongen verkoop. WW Alsuuwbaanverliest,danheeftuinveelgevallenrechtopeenWerkloosheidWetuitkering(WW uitkering).eenvoorwaardeisweldatuzelfgeenschuldheeftaanuwwerkloosheid.alsuzelfontslag heeftgenomenofalsuomeenterechteredenopstaandevoetbentontslagen,danisersprakevaneen verwijtbaarontslag.uverliestdaardoorhetrechtopeenww uitkering. EenanderevoorwaardeomWW uitkeringteontvangen,isdatuvande36wekenvoordeperiodevan werkloosheidminstens26wekenheeftgewerkt.deeerstetweemaandenontvangtu75%vanuw laatstverdiendeloon.daarnaheeftuvooreenkortereoflangereperioderechtopeenuitkeringvan70% vanuwlaatstverdiendeloon.hoelangudieuitkeringontvangt,hangtafvanhoelangualwerkt.ookzit ereenmaximumaanhetbedragdatuaanww uitkeringontvangt.alsuwww uitkeringnietvoldoende isomvanrondtekomen,heefturechtopeenaanvullendetoeslag. TijdensdeWW periodemoetuinspanningendoenomeennieuwebaantevinden:uheefteen inspanningsverplichting.hoelangeruwerkloosbent,hoemindereisenumagstellenaanuwnieuwe baan. Erzijnenkeleuitzonderingsgevallen.Voorartiesten,filmmakersenmusicigeldteenandereregel,omdat zemindergelegenheidhebbenom26wekenaaneengeslotentewerken.tot2016kunnenmensendie ouderzijndan6aanspraakmakenopeenuitkeringuitdeiow,deinkomensvoorzieningoudere Werklozen. BijdetoeslagregelingenenbijzondereuitkeringenalsdeIOWmoetuerrekeningmeehoudendatdiezijn ontstaanomeenbijstandsniveautekunnenbereiken. HetUWVbepaaltwieinaanmerkingkomtvooreenWW uitkeringenhoehoogdieuitkeringis.zijmeten ookofwerklozenhebbenvoldaanaandeinspanningsverplichting.meerinformatievindtuop Fiscaal/Socialewoordenlijst 92

96 2014 poweredby _

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 11maart 2014 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 28februari 2013 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 4december 212 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Dhr. de Vries & Mevr. de Vries Op 13-11-2014 samengesteld door: Figlo b.v. - Voorbeeldadviseur adres Tel: 010-2646666 E-mail: Wat leest u in dit adviesrapport?

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 24 september 2013 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 23 januari 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

In dit voorbeeld hebben we zowel een korte samenvatting bijgesloten als de lange versie waar op alle niveaus op detailniveau is ingezoomd.

In dit voorbeeld hebben we zowel een korte samenvatting bijgesloten als de lange versie waar op alle niveaus op detailniveau is ingezoomd. Hierbij een voorbeeld-rapportage van de uitkomsten van onze Nulmeting, het startpunt van het hebben van overzicht en inzicht in je financiële- en verzekeringszaken. In dit voorbeeld hebben we zowel een

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 11 oktober 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 26 september 2013 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling

Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling Edith Hilhorst Financieel adviseur Inhoud Samenvatting 3 1. Uw persoonlijke en financiële gegevens in 2014

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 07 juni 2012 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben de

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :

Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam :

Nadere informatie

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN Uw Financiële Toekomst Inzichtelijk De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN INLEIDING Om goede beslissingen te kunnen nemen inzake uw financiën is inzicht

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr. : 1e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : Nieuwsbrieven via e-mail ontvangen ja nee 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee*

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee* Inventarisatielijst Algemene gegevens cliënt Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw* Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT CLIËNT 1 Achternaam Geslacht r Man r Vr. Voorletters Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Emailadres Roepnaam Tel. Privé Mobielnr.

Nadere informatie

Personalia Aanvrager Partner

Personalia Aanvrager Partner Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / E-mailadres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Roker Ja nee Ja nee

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer(en kopie ID) Geboortedatum Geslacht

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Naam + Voorletters/Roepnaam. Adres. Postcode + Woonplaats. Telefoon Thuis / Werk / Mobiel. adres Privé / Zakelijk

Klantinventarisatie. Naam + Voorletters/Roepnaam. Adres. Postcode + Woonplaats. Telefoon Thuis / Werk / Mobiel.  adres Privé / Zakelijk Klantinventarisatie Cliënt Partner Naam + Voorletters/Roepnaam Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Thuis / Werk / Mobiel Emailadres Privé / Zakelijk Geboortedatum + Geslacht M/V M/V Roker Ja Nee, niet

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Juli 2016. Bestemd voor: de heer B.I. Planning en mevrouw A. Planning

Juli 2016. Bestemd voor: de heer B.I. Planning en mevrouw A. Planning Juli 2016 Bestemd voor: de heer B.I. Planning en mevrouw A. Planning Op 11-7-2016 samengesteld door: Bilanx Financial Planners B.V. Mevrouw E. Busscher FFP Bedrijvenpark 423 7602 KM Almelo In dit rapport

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Module Inkomen Partner INTRO/UITLEG: PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Geboorteland Eerder

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Dit rapport wordt u aangeboden door: Dhr. A. Metsers Brouwersgracht 1015 AA Amsterdam

KLANTPROFIEL. Dit rapport wordt u aangeboden door: Dhr. A. Metsers Brouwersgracht 1015 AA Amsterdam Dhr. A. Metsers Brouwersgracht 115 AA Amsterdam KLANTPROFIEL Dit rapport wordt u aangeboden door: Uw bedrijfsnaam Uw kantooradres Uw postcode en plaats uw@emailadres.nl Algemene kennis Risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Waarom dit formulier? Het is van groot belang dat we je actuele situatie volledig in kaart kunnen brengen om zodoende een goed totaaladvies te kunnen geven. We kunnen alleen door

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer Geboortedatum Geslacht Nationaliteit

Nadere informatie

Wat zijn uw wensen en doelen?

Wat zijn uw wensen en doelen? Wat zijn uw wensen en doelen? We hebben met u gesproken over uw persoonlijke wensen en doelen. Aan de hand van die wensen en doelen verzorgen we een advies dat daar optimaal op aansluit. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering De onderdelen van het klantprofiel zijn gekoppeld aan de fases uit het adviesgesprek. INTRO/UITLEG: FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Het ken-uw-klant-principe

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Naam en Voorletter(s) Roepnaam

Naam en Voorletter(s) Roepnaam Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / E-mail adres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Nationaliteit Langer

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Plan Bestemd voor: de heer Kootstra en mevrouw Kootstra - Lange Samengesteld door: A. Pietersen 06-10-2011 (32769) Preferred Banker... Handtekening Persoonlijk Financieel

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap Gegevens aanvrager: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Adres Plaats Telefoonnummer / mobiel E-mail adres Geboortedatum Gegevens partner: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email:

Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email: eninventarisatie Algemeen Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email: Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw:

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Financieel Plan. Persoonlijke Financieel Plan

Financieel Plan. Persoonlijke Financieel Plan Financieel Plan Persoonlijke Financieel Plan Bestemd voor J. Voorbeeld en B. Voorbeeldig Datum 30 juli 2010 Auteur W.R. Moeke FFP Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie... 4 3 Huidige situatie...

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige Inventarisatieformulier Arbeidsongeschiktheid zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Plan Bestemd voor: de heer Bos en mevrouw Bos-Dool Samengesteld door: A. Pietersen 06-10-2011 (32373) Preferred Banker... Handtekening Persoonlijk Financieel Advies

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 200903 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Informatie financiële situatie

Informatie financiële situatie Informatie financiële situatie Seite von 5 Uw persoonlijke status Persoonlijke gegevens Aspirant optant Partner/ mede optant Aanhef Achternaam, geslachtsnaam Voornaam Geboortedatum, geboorteplaats Straat,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenwonend Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden

Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenwonend Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden Doel Relatie Personalia Datum intake Dossiernummer Toevoegingsnummer Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Plaats Telefoon privé Telefoon mobiel Telefoon zaak E-mailadres Beroep Werkgever

Nadere informatie