Persoonlijk Financieel Overzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financieel Overzicht"

Transcriptie

1 Persoonlijk Financieel Overzicht 4december 212 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben. P.Jansen A.Jansen

2 _ Inhoudsopgave Inleiding...1 Uwhuishouden...2 Uwkennis,ervaringenuwrisicobereidheid...2 Hoezietuwfinanciëlesituatieeropditmomentuit?...3 Watzijnuwinkomstenenuitgavenin212?...3 Watzijnuwbezittingenenschulden?...5 Watzijnuwhuidigewoonlasten?...7 Watzijnuwinkomstenenuitgavenalsumetpensioengaat?...8 Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd...1 Watalsukomtteoverlijden?...11 Watalsuwpartnerkomtteoverlijden?...13 Watalsuarbeidsongeschiktwordt?...15 Watalsumeerofminderarbeidsongeschiktbent?...16 Watalsuwpartnerarbeidsongeschiktwordt?...17 Watalsuwpartnermeerofminderarbeidsongeschiktis?...18 Watalsuwerklooswordt?...19 Watalsuwpartnerwerklooswordt?...21 BIJLAGEN...23 Inventarisatiegegevens...23 Personen...23 Werk...24 Pensioen...25 Overiginkomen...26 Onroerendezaak...27 Verzekeringen...28 Uitgaven...29 Schulden...3 Specificatiekostenvanlevensonderhoud...31 Cijferoverzichtinkomenenvermogen...33 Detailoverzichtperjaar...34 Fiscaal/Socialewoordenlijst...35

3 _ Inleiding Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatie.Wehebbenditrapportzorgvuldig samengesteld,omervoortezorgendatueenduidelijkenbegrijpelijkoverzichtheeft.ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies,hierinisdeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.als uvragenheeftofinditrapportgegevenszietdieonjuistzijn,vragenweucontactmetonsoptenemen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 1

4 _ Uwhuishouden Uwhuishoudenbestaatuitdevolgendepersonen: PeterJansen Geboortedatum: Geslacht: Burgerlijkestaat: E mailadres: AstridJansen (42) Man Gehuwdingemeenschap vangoederen _ Geboortedatum: Geslacht: E mailadres: Vrouw _ (35) SanneJansen Geboortedatum: Geslacht: (9) Vrouw Uwkennis,ervaringenuwrisicobereidheid Bijadviseringhoudenwijrekeningmetdekennisdieuheeftvanfinanciëlezakenenuwervaringmet financiëleproducten.doorintespelenopuwrisicobereidheidkunnenonverwachteenongewenste situatiestijdigwordengesignaleerd.uwuniekeeigenschappenopdezegebiedenwordensamengevatin eenklantprofiel.uheefthiervooreenaantalvragenbeantwoord. Deafwegingvoorhetnemenvanrisicobijsparenenbeleggenhangtafvanhetdoelwaarvooruspaarten hetaantaljarendatudetijdheeftomtesparen.opbasisvanuwkarakterkanweleeninschatting wordengemaaktvanuwvoorkeurvoorhetaldannietnemenvanrisico.dieinschattingnoemenweeen indicatiefrisicoprofiel. Uwindicatieverisicoprofielis:Geenrisico PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 2

5 _ Hoezietuwfinanciëlesituatieeropditmomentuit? Inditonderdeelvanhetrapportlatenweuzienhoeuwhuidigefinanciëlesituatieeruitziet. Watzijnuwinkomstenenuitgavenin212? Hieronderzietuwaaruwjaarlijkseinkomenuitbestaatin212.Ditisuwbrutoinkomen,watbetekent datuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 25.44, 93,84 8., 2.5, 3.554, , ,62 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin212is 9.519,3 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin212zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 3.554, , ,34 15, ,13 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin212zijn 4.437,34 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 3

6 _ Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 11.75,5 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 4

7 _ Watzijnuwbezittingenenschulden? Hieronderzietuuwhuidigebezittingenenschulden. Samenvormendieuwtotalevermogen(bezittingen schulden). Bezittingen Beleggingsverzekering hypotheek Spaarof beleggingsverzekering Dorpstraat17te Hoofddorp Totaal Bedrag Schulden 6.281,79 Aflossingsvrijehypotheek 35., Beleggingsverzekering hypotheek ,79 Totaal Bedrag 2., 125., 325., Uwtotalevermogenin212is ,79 Alsuwomstandighedennietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 5

8 _ PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 6

9 _ Watzijnuwhuidigewoonlasten? Voordemeestemensenzijnuitgavenaanhuurofhypotheekdegrootstevastelasten.Hetisbelangrijk datuwwoonlastenpassenbijuwinkomen.erbestaatdaaromeengedragscodevooraanbiedersvan hypotheken.indiegedragscodezijnregelsvastgelegdoverdemaximalehoogtevanuwmaandlastenten opzichtevanuwinkomen.ookdemaximalehoogtevandeschuldisindegedragscodevastgelegd. Opbasisvanuwinkomen,bezittingenendegedragscodevoorhypothekenzijnuwbrutomaximale woonlastenpermaand 3.294,97 Uwwoonlastenpermaandin212zijn 1.576,67 Uheeftduslageremaandlastendandenorm.Hetverschilis 1.718,3 Hieronderzietudebetaalbaarheidgrafiekdieuinroodhetverloopvandemaandelijksewoonlasten (bruto)toontindeloopderjaren.degrijzelijngeeftaanwelkewoonlastenmaximaalnogverantwoord zoudenzijn.zittenuwwoonlastenonderdelijn,danzijnuwwoonlastenverantwoord.komenuw woonlastenbovendelijnuit,danzouuindatjaareenonverantwoordhogewoonlastkunnenhebben. Opbasisvanuwinkomen,bezittingenengedragscodeisdemaximalehoogtevanuwwoningschuld ,27 Uwwoningschuldin212is 325., Uheeftduseenlagerewoningschulddandenorm.Hetverschilis ,27 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 7

10 _ Watzijnuwinkomstenenuitgavenalsumetpensioengaat? Eenvandegebeurtenissenmeteengroteinvloedopuwfinanciëlesituatieisuwpensionering.Uw financiëlesituatietijdensuwpensioenlichtenwehierondertoe. Wegaanervooralsnogvanuitdatumetpensioengaatalsu67bent.Hieronderzietuwaarhetjaarlijkse inkomenvanuwhuishoudenuitbestaatalsu68bent.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuover eendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen AOW CommercieelassistentAppleAstridJansen huidigeregelingmicrosoft Pensioenuitkering specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner Vorigewerkgever Pensioenuitkering Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 9.583, , 27.23,16 2.5, 1.86, , ,8 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin238is 8.789,84 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelastenenoverige uitgaven.uwuitgavenalsu68bent,zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 1, 2.74, , , ,76 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin238zijn 3.871,9 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 8

11 _ Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 9.782,32 Uwgemiddeldresterendbudgetpermaandin238alsu68bent,is 815,19 Uwgemiddeldresterendbudgetpermaandin212is 979,21 Uheeftinuwpensioenperiodeduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 164,1 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 9

12 _ Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd Hiervoorhebbenweuwresterendbudgetuitgewerktvoordejaren212en238,alsu68bent.Uw resterendbudgetkanechterelkjaarwijzigen.datkanveleoorzakenhebben,zoalsbijvoorbeeld wijzigingeninbelastingwetgevingofsocialevoorzieningen.hetisnietmogelijkomallewijzigingeninuw inkomentevoorspellen.hetiswelmogelijkomhetwijzigenvanuwinkomendoorhetbereikenvaneen bepaaldeleeftijdofhetopbouwenvaneenbepaaldvermogeninteschatten.wedoendatopbasisvan denugeldendewetgeving.hieronderzietuineengrafiekweergegevenhoewijverwachtendatuw resterendbudgetzalontwikkelen: PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 1

13 _ Watalsukomtteoverlijden? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuonverhoopt komtteoverlijdenper1januari213.ditishetbrutoinkomenvanuwnabestaanden,watbetekentdatzij overeendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen ANWuitkeringpartner CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslagpartner Kindgebondenbudgetpartner Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner Zorgtoeslagpartner Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 6.776, , 93, , 1.86,24 793, , Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 3.63,67 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 2.287, ,36 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 1.632,28 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 32.56,36 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,36 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 11

14 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 3.632,57 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudgetvanuw nabestaandenweergegevenvoor214.uwresterend budgetkanechterwijzigen.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendathet resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 12

15 _ Watalsuwpartnerkomtteoverlijden? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuwpartner onverhooptkomtteoverlijdenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuovereen deelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen ANWuitkering Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 3.485,4 93,84 8., 2.5, 3.554, ,78 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 7.539,23 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1, 3.554, ,59 6, ,13 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 3.599,34 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar 9.47, , , 1.954,35 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,86 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 13

16 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 1.124,7 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudgetvanuw nabestaandenweergegevenvoor214.uwresterend budgetkanechterwijzigen.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendathet resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 14

17 _ Watalsuarbeidsongeschiktwordt? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsu arbeidsongeschiktzourakenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuovereen deelhiervannogbelastingmoetbetalen.wegaanerhierbijvanuitdatuvoor5%arbeidsongeschikt bentendatuvoor5%instaatbentomsalarisdatueventueelzoukunnenverdienenuitwerk,ook daadwerkelijkteverdienen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WULBZ(loondoorbetaling) Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 25.44, 93,84 2., 2.5, 2.54, , , ,33 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 5.74,94 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 2.54, , ,47 6, ,42 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 2.596,95 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , ,9 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,76 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 15

18 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 1.955,97 loosheid Watalsumeerofminderarbeidsongeschiktbent? Uwinkomenbijarbeidsongeschiktheidissterkafhankelijkvanhoeernstiguarbeidsongeschiktbenten vanhoeveelinkomenuzelfnoguitwerkkuntverdienen.uwinkomenpermaandinhetvoorbeeldhierna isdanooknietuwinkomeniniedergevalvanmatevanarbeidsongeschiktheid. Bijvolledigearbeidsongeschiktheid(8%arbeidsongeschiktofmeer),eensituatiewaarinudushelemaal nietmeerkuntwerken,isuwresterendbudgethogerdaninhetgevaldatu35%arbeidsongeschiktbent enhetunietluktzelfgeldteverdienenuitwerk. Meeruitlegoverderegelsrondarbeidsongeschiktheidvindtuindewoordenlijstbijditrapport. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 16

19 _ Watalsuwpartnerarbeidsongeschiktwordt? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuwpartner arbeidsongeschiktzourakenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuovereen deelhiervannogbelastingmoetbetalen.wegaanervanuitdatuwpartnervoor5%arbeidsongeschikt isenvoor5%instaatisomhetsalarisdatnoguitwerkverdiendkanworden,ookdaadwerkelijkte verdienen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WULBZpartner(loondoorbetaling) Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 6.36, 93,84 8., 2.5, 3.554, , , 16.57,75 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 8.838,15 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 3.554, , ,4 6, ,32 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 4.313,11 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar 16.57, , , 5.67,44 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,29 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 17

20 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 538,92 Letop:Hierbovenstaatuwresterendbedrag weergegevenvoor214.uwresterendbudgetblijft echternietdeheleperiodevanarbeidsongeschiktheid gelijk.ditkomtdoordatdesocialevoorzieningbij arbeidsongeschiktheidverschillendefasesheeft. Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendatuwresterendbudgetzalontwikkelen. Watalsuwpartnermeerofminderarbeidsongeschiktis? Uwinkomenbijarbeidsongeschiktheidissterkafhankelijkvanhoeernstiguarbeidsongeschiktbenten vanhoeveelinkomenuzelfnoguitwerkkuntverdienen.uwinkomenpermaandinhetvoorbeeld hierbovenisdanooknietuwinkomeniniedergevalvanmatevanarbeidsongeschiktheid. Bijvolledigearbeidsongeschiktheid(8%arbeidsongeschiktofmeer),eensituatiewaarinuwpartnerdus helemaalnietmeerkanwerken,isuwresterendbudgethogerdaninhetgevaldatuwpartner35% arbeidsongeschiktisenhetuwpartnernietluktzelfgeldteverdienenuitwerk. Meeruitlegoverderegelsrondarbeidsongeschiktheidvindtuindewoordenlijstbijditrapport. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 18

21 _ Watalsuwerklooswordt? Hieronderkuntuzienwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuhelaas dooromstandighedenwerklooszouwordenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekent datuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WWuitkering Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 25.44, 93,84 2.5, 2.54, , , ,33 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 5.74,94 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 2.54, , ,86 6, ,81 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 2.855,82 Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 15.43,48 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,62 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 19

22 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 2.214,83 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudget weergegevenvoor214.uwresterendbudgetblijft echternietdeheleperiodevanwerkloosheidgelijk. Ditkomtdoordatdesocialevoorziening,uitgezonderd voorzelfstandigondernemers,bijwerkloosheid verschillendefasesheeft.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendatuw resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 2

23 _ Watalsuwpartnerwerklooswordt? Hieronderkuntuzienwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuwpartner helaasdooromstandighedenwerklooszouwordenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,wat betekentdatuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WWuitkeringpartner Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 93,84 8., 2.5, 3.554,54 624, , ,96 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 8.34,33 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 3.554,54 624, ,88 6, ,34 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 4.27,95 Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 1.156,38 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin214 96,37 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 21

24 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 1.57,57 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudget weergegevenvoor214.uwresterendbudgetblijft echternietdeheleperiodevanwerkloosheidgelijk. Ditkomtdoordatdesocialevoorziening,uitgezonderd voorzelfstandigondernemers,bijwerkloosheid verschillendefasesheeft.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendatuw resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 22

25 _ BIJLAGEN Inventarisatiegegevens Personen Naam: Geboortedatum: Pensioendatum: Geslacht: E mailadres: Burgerlijkestaat: Land: Opleidingsniveau: Beleggingsrisicoprofiel: Levensverwachting: PeterJansen Man Gehuwdingemeenschapvangoederen Netherlands Geen Geenrisico 85 Naam: Geboortedatum: Pensioendatum: Geslacht: E mailadres: Land: Opleidingsniveau: Levensverwachting: KortingsjarenAOW: AstridJansen Vrouw Netherlands Geen 85 Naam: Geboortedatum: Geslacht: Land: Opleidingsniveau: SanneJansen Vrouw Netherlands Geen PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 23

26 _ Werk Omschrijving: Kaarthouder: Fulltimeofparttime: Werkgever: Datumindienst: Datumuitdienst: Brutojaarsalaris/datum: Jaarlijkseonkostenvergoeding: IshetInkomengespecificeerd: Verwachteinkomenswijziging(en): Startdatum Einddatum Omschrijving: Kaarthouder: Fulltimeofparttime: Werkgever: Datumindienst: Datumuitdienst: Brutojaarsalaris/datum: Jaarlijkseonkostenvergoeding: IshetInkomengespecificeerd: Verwachteinkomenswijziging(en): Startdatum Einddatum CommercieelAssistentApple AstridJansen Fulltime Apple ,, Nee Bedrag/Percentage Frequentie 25.44, Eenmalig Soort Nieuwewaarde SeniorAccountmanagerMicrosoft PeterJansen Fulltime Microsoft ,, Nee Bedrag/Percentage Frequentie 8., Eenmalig Soort Nieuwewaarde PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 24

27 _ Pensioen Omschrijving: Kaarthouder: Pensioendatum: Uitkering: Frequentie: Indicatiepensioenuitkering: Jaarlijkseeigenbijdrage: Partnerpensioenvoorpensioendatumperjaar: Partnerpensioennapensioendatumperjaar: Wezenpensioenvoorpensioendatum: Wezenpensioennapensioendatum: Maximumleeftijdwezenpensioen: HuidigeRegelingMicrosoft PeterJansen , Maandelijks 2.251,93,,,,, 21 Omschrijving: Kaarthouder: Pensioendatum: Uitkering: Frequentie: Jaarlijkseeigenbijdrage: Partnerpensioenvoorpensioendatumperjaar: Partnerpensioennapensioendatumperjaar: Wezenpensioenvoorpensioendatum: Wezenpensioennapensioendatum: Maximumleeftijdwezenpensioen: VorigeWerkgever PeterJansen , Jaarlijks,,,,, 21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 25

28 _ Overiginkomen Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Bedrag: Frequentie: SpecialeSubsidieregeling PeterJansen , Jaarlijks PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 26

29 _ Onroerendezaak Omschrijving: Kaarthouder: Aankoopdatum: Aankoopprijs Economischewaarde: WOZ waarde: Executiewaarde: Huurlasten Huurinkomsten Dorpstraat17TeHoofddorp PeterenAstrid , 35., 35.,,,, PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 27

30 _ Verzekeringen Omschrijving: Kaarthouder: Verzekerdpersoon: Startdatumverzekering: Einddatumverzekering: Premie: Frequentie: Einddatumpremiebetaling: Startdatumlijfrente: Lijfrenteuitkering: Frequentie: Duur: Dekkingbijoverlijden: Uitkeringfrequentiebijoverlijden: LijfrenteOpbouw PeterJansen PeterJansen , Maandelijks , Jaarlijks Levenslang Geen Eenmalig OnderstaandekaartisonderdeelvanBeleggingsverzekeringhypotheek. Omschrijving: BeleggingsverzekeringHypotheek SpaarOfBeleggingsverzekering Kaarthouder: PeterenAstrid Aantalverzekerdepersonen: Twee Verzekerdpersoon: PeterJansen Verzekerdpersoon2: AstridJansen Startdatumverzekering: Einddatumverzekering: Spaarpremie 135, Risicopremie, Frequentie: Maandelijks Einddatumpremiebetaling: Verzekerdesombijleven: 125., Rendement: 7% Doel: AflossenBeleggingsverzekeringhypotheek Dekkingbijoverlijden: Geen Uitkeringfrequentiebijoverlijden: Eenmalig PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 28

31 _ Uitgaven Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Bedrag: Frequentie: BetaaldeAlimentatie PeterJansen , Jaarlijks Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Einddatum: Opleidingsniveau: Bedrag: Frequentie: StudieSanne PeterJansen Bachelor/Masterstudie 25., Jaarlijks PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 29

32 _ Schulden Omschrijving: Kaarthouder: Aantalsubkaarten: Gekoppeldesubkaarten: Startdatum: Einddatum: Hoofdsom: Jaarlijksrentepercentage: Doel: Onroerendezaak: Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Einddatum: Hoofdsom: Jaarlijksrentepercentage: Doel: Onroerendezaak: BeleggingsverzekeringHypotheek PeterenAstrid 1 Spaarofbeleggingsverzekering , 5,2% Eigenwoning Dorpstraat17teHoofddorp AflossingsvrijeHypotheek PeterenAstrid , 5,4% Eigenwoning Dorpstraat17teHoofddorp PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 3

33 _ Specificatiekostenvanlevensonderhoud Categorie Nutsvoorzieningen Gas Elektriciteit Water TOTAAL Bedrag 82,91 67, 18, 167,91 Belastingenenheffingen Onroerendezaakbelasting Rioolrecht Reinigingsrecht Waterzuiveringsheffing Overigekosten TOTAAL 28,93 22,42 14,33 18,67 7,85 92,2 Internetencommunicatie Vastetelefonie Mobieletelefonie TVenradioabonnement Internet TOTAAL, 27,89 27,89 4,91 96,69 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Uitvaartverzekering Ziektekostenverzekering(nominalepremie) Premieaanvullendezorgverzekering TOTAAL Studiekosten Studiekosten Kinderopvang Ouderlijkebijdrage TOTAAL Contributies Abonnementenkrantentijdschriftenetc. Lidmaatschapsportverenigingetc. TOTAAL PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 4,68 9, 27,42 13, 24,83 57,66 316,59,,,, 26,7 175,79 22,49 31

34 _ Vervoer Wegenbelasting Premieautoverzekering Onderhoudskostenauto Afschrijvingauto Brandstof Overigevervoerskosten TOTAAL,,,,, 569,9 569,9 Kleding Kledingenschoenen TOTAAL 367,84 367,84 Inventaris Inventariskosten TOTAAL 444,41 444,41 Onderhoud Onderhoudskostenhuisentuin TOTAAL 28, 28, Ziektekosten Niet vergoedeziektekosten TOTAAL 73, 73, Ontspanningenrecreatie Recreatie TOTAAL 742,38 742,38 Huishoudgeld Voedingenversnaperingen Was enschoonmaakartikelen Persoonlijkeverzorging Overighuishoudgeld TOTAAL 517,35 14,9 79,77 179,82 791,84 TOTAAL PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december ,44 32

35 _ Cijferoverzichtinkomenenvermogen Hieronderzietueenoverzichtvanuwinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandigheden. Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Totaal inkomsten TotaalLevensonderhoud uitgaven Resterend budget Bezittingen 31/ PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 Schulden 31/ Totaalnetto vermogen

Uw persoonlijke rapporttitel

Uw persoonlijke rapporttitel Uw persoonlijke rapporttitel dinsdag 24 september 2013 Astrid Jansen Uw adviseur: Kantooradres AANLEIDING Hiernaast treft u een samenvatting aan van de aanleiding voor het maken van dit document. U geeft

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Berekening voor een eenoudergezin

Berekening voor een eenoudergezin Berekeningen NIBUD Op verzoek van de NOS heeft het Nibud doorgerekend wat een eenouderhuishouden en oma hadden aan totale inkomsten en uitgaven toen zij allebei apart woonden, en wat zij overhouden als

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904 Tabel 1a HUUR in 366 HUISHOUDTYPE Alleenstaande jonger dan 65 jaar WWB-uitkering 112% 120% Inkomsten Netto inkomen 808 905 969 Heffingskortingen via VT 0 0 0 Kinderbijslag 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 Hypotheek Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014 DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)...

2. Adresgegevens Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobielnummer:... Bank- of gironummer(s)... AANMELDFORMULIER 1. Peroonsgegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer:...... Achternaam:...... Voorvoegsels:...... Voornamen:......... Geboorteplaats:...... man 0 vrouw 0 Nationaliteit:...... E-mailadres:......

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Huurtoeslag 201 201 173 TOTAAL INKOMSTEN 1216 1309 1373 Gas 60 60 60 Elektriciteit

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats:

Gelders Bewind. Voornamen:.. Voornamen: 3a. Kinderen Kinderen Naam en voorletters:. Naam en voorletters: Woonplaats:.. Woonplaats: Gelders Bewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1.Gegevens rechthebbende BSN:. Naam:.. Voornamen:.. Geboortedatum: Geboorteplaats:. Burgerlijke staat:.. Nationaliteit: E-mailadres:. Gegevens partner

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats

Verblijfsvergunning : ja nee Beroep Telefoonnummer(s) E-mail. Gegevens partner Naam partner Geboortedatum Geboorteplaats PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer Postcode & woonplaats Geslacht : Man Vrouw Geboortedatum en plaats : te Nationaliteit BSN-nummer Nummer identificatiebewijs

Nadere informatie