Persoonlijk Financieel Overzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financieel Overzicht"

Transcriptie

1 Persoonlijk Financieel Overzicht 4december 212 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben. P.Jansen A.Jansen

2 _ Inhoudsopgave Inleiding...1 Uwhuishouden...2 Uwkennis,ervaringenuwrisicobereidheid...2 Hoezietuwfinanciëlesituatieeropditmomentuit?...3 Watzijnuwinkomstenenuitgavenin212?...3 Watzijnuwbezittingenenschulden?...5 Watzijnuwhuidigewoonlasten?...7 Watzijnuwinkomstenenuitgavenalsumetpensioengaat?...8 Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd...1 Watalsukomtteoverlijden?...11 Watalsuwpartnerkomtteoverlijden?...13 Watalsuarbeidsongeschiktwordt?...15 Watalsumeerofminderarbeidsongeschiktbent?...16 Watalsuwpartnerarbeidsongeschiktwordt?...17 Watalsuwpartnermeerofminderarbeidsongeschiktis?...18 Watalsuwerklooswordt?...19 Watalsuwpartnerwerklooswordt?...21 BIJLAGEN...23 Inventarisatiegegevens...23 Personen...23 Werk...24 Pensioen...25 Overiginkomen...26 Onroerendezaak...27 Verzekeringen...28 Uitgaven...29 Schulden...3 Specificatiekostenvanlevensonderhoud...31 Cijferoverzichtinkomenenvermogen...33 Detailoverzichtperjaar...34 Fiscaal/Socialewoordenlijst...35

3 _ Inleiding Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatie.Wehebbenditrapportzorgvuldig samengesteld,omervoortezorgendatueenduidelijkenbegrijpelijkoverzichtheeft.ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies,hierinisdeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.als uvragenheeftofinditrapportgegevenszietdieonjuistzijn,vragenweucontactmetonsoptenemen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 1

4 _ Uwhuishouden Uwhuishoudenbestaatuitdevolgendepersonen: PeterJansen Geboortedatum: Geslacht: Burgerlijkestaat: E mailadres: AstridJansen (42) Man Gehuwdingemeenschap vangoederen _ Geboortedatum: Geslacht: E mailadres: Vrouw _ (35) SanneJansen Geboortedatum: Geslacht: (9) Vrouw Uwkennis,ervaringenuwrisicobereidheid Bijadviseringhoudenwijrekeningmetdekennisdieuheeftvanfinanciëlezakenenuwervaringmet financiëleproducten.doorintespelenopuwrisicobereidheidkunnenonverwachteenongewenste situatiestijdigwordengesignaleerd.uwuniekeeigenschappenopdezegebiedenwordensamengevatin eenklantprofiel.uheefthiervooreenaantalvragenbeantwoord. Deafwegingvoorhetnemenvanrisicobijsparenenbeleggenhangtafvanhetdoelwaarvooruspaarten hetaantaljarendatudetijdheeftomtesparen.opbasisvanuwkarakterkanweleeninschatting wordengemaaktvanuwvoorkeurvoorhetaldannietnemenvanrisico.dieinschattingnoemenweeen indicatiefrisicoprofiel. Uwindicatieverisicoprofielis:Geenrisico PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 2

5 _ Hoezietuwfinanciëlesituatieeropditmomentuit? Inditonderdeelvanhetrapportlatenweuzienhoeuwhuidigefinanciëlesituatieeruitziet. Watzijnuwinkomstenenuitgavenin212? Hieronderzietuwaaruwjaarlijkseinkomenuitbestaatin212.Ditisuwbrutoinkomen,watbetekent datuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 25.44, 93,84 8., 2.5, 3.554, , ,62 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin212is 9.519,3 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin212zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 3.554, , ,34 15, ,13 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin212zijn 4.437,34 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 3

6 _ Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 11.75,5 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 4

7 _ Watzijnuwbezittingenenschulden? Hieronderzietuuwhuidigebezittingenenschulden. Samenvormendieuwtotalevermogen(bezittingen schulden). Bezittingen Beleggingsverzekering hypotheek Spaarof beleggingsverzekering Dorpstraat17te Hoofddorp Totaal Bedrag Schulden 6.281,79 Aflossingsvrijehypotheek 35., Beleggingsverzekering hypotheek ,79 Totaal Bedrag 2., 125., 325., Uwtotalevermogenin212is ,79 Alsuwomstandighedennietwijzigen,ontwikkeltuwvermogenzichindetoekomstalsvolgt: PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 5

8 _ PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 6

9 _ Watzijnuwhuidigewoonlasten? Voordemeestemensenzijnuitgavenaanhuurofhypotheekdegrootstevastelasten.Hetisbelangrijk datuwwoonlastenpassenbijuwinkomen.erbestaatdaaromeengedragscodevooraanbiedersvan hypotheken.indiegedragscodezijnregelsvastgelegdoverdemaximalehoogtevanuwmaandlastenten opzichtevanuwinkomen.ookdemaximalehoogtevandeschuldisindegedragscodevastgelegd. Opbasisvanuwinkomen,bezittingenendegedragscodevoorhypothekenzijnuwbrutomaximale woonlastenpermaand 3.294,97 Uwwoonlastenpermaandin212zijn 1.576,67 Uheeftduslageremaandlastendandenorm.Hetverschilis 1.718,3 Hieronderzietudebetaalbaarheidgrafiekdieuinroodhetverloopvandemaandelijksewoonlasten (bruto)toontindeloopderjaren.degrijzelijngeeftaanwelkewoonlastenmaximaalnogverantwoord zoudenzijn.zittenuwwoonlastenonderdelijn,danzijnuwwoonlastenverantwoord.komenuw woonlastenbovendelijnuit,danzouuindatjaareenonverantwoordhogewoonlastkunnenhebben. Opbasisvanuwinkomen,bezittingenengedragscodeisdemaximalehoogtevanuwwoningschuld ,27 Uwwoningschuldin212is 325., Uheeftduseenlagerewoningschulddandenorm.Hetverschilis ,27 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 7

10 _ Watzijnuwinkomstenenuitgavenalsumetpensioengaat? Eenvandegebeurtenissenmeteengroteinvloedopuwfinanciëlesituatieisuwpensionering.Uw financiëlesituatietijdensuwpensioenlichtenwehierondertoe. Wegaanervooralsnogvanuitdatumetpensioengaatalsu67bent.Hieronderzietuwaarhetjaarlijkse inkomenvanuwhuishoudenuitbestaatalsu68bent.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuover eendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen AOW CommercieelassistentAppleAstridJansen huidigeregelingmicrosoft Pensioenuitkering specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner Vorigewerkgever Pensioenuitkering Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 9.583, , 27.23,16 2.5, 1.86, , ,8 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin238is 8.789,84 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelastenenoverige uitgaven.uwuitgavenalsu68bent,zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 1, 2.74, , , ,76 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin238zijn 3.871,9 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 8

11 _ Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 9.782,32 Uwgemiddeldresterendbudgetpermaandin238alsu68bent,is 815,19 Uwgemiddeldresterendbudgetpermaandin212is 979,21 Uheeftinuwpensioenperiodeduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 164,1 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 9

12 _ Ontwikkelingvanuwresterendbudgetindetijd Hiervoorhebbenweuwresterendbudgetuitgewerktvoordejaren212en238,alsu68bent.Uw resterendbudgetkanechterelkjaarwijzigen.datkanveleoorzakenhebben,zoalsbijvoorbeeld wijzigingeninbelastingwetgevingofsocialevoorzieningen.hetisnietmogelijkomallewijzigingeninuw inkomentevoorspellen.hetiswelmogelijkomhetwijzigenvanuwinkomendoorhetbereikenvaneen bepaaldeleeftijdofhetopbouwenvaneenbepaaldvermogeninteschatten.wedoendatopbasisvan denugeldendewetgeving.hieronderzietuineengrafiekweergegevenhoewijverwachtendatuw resterendbudgetzalontwikkelen: PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 1

13 _ Watalsukomtteoverlijden? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuonverhoopt komtteoverlijdenper1januari213.ditishetbrutoinkomenvanuwnabestaanden,watbetekentdatzij overeendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen ANWuitkeringpartner CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslagpartner Kindgebondenbudgetpartner Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner Zorgtoeslagpartner Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 6.776, , 93, , 1.86,24 793, , Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 3.63,67 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 2.287, ,36 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 1.632,28 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 32.56,36 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,36 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 11

14 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 3.632,57 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudgetvanuw nabestaandenweergegevenvoor214.uwresterend budgetkanechterwijzigen.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendathet resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 12

15 _ Watalsuwpartnerkomtteoverlijden? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuwpartner onverhooptkomtteoverlijdenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuovereen deelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen ANWuitkering Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 3.485,4 93,84 8., 2.5, 3.554, ,78 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 7.539,23 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1, 3.554, ,59 6, ,13 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 3.599,34 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar 9.47, , , 1.954,35 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,86 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 13

16 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 1.124,7 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudgetvanuw nabestaandenweergegevenvoor214.uwresterend budgetkanechterwijzigen.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendathet resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 14

17 _ Watalsuarbeidsongeschiktwordt? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsu arbeidsongeschiktzourakenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuovereen deelhiervannogbelastingmoetbetalen.wegaanerhierbijvanuitdatuvoor5%arbeidsongeschikt bentendatuvoor5%instaatbentomsalarisdatueventueelzoukunnenverdienenuitwerk,ook daadwerkelijkteverdienen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WULBZ(loondoorbetaling) Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 25.44, 93,84 2., 2.5, 2.54, , , ,33 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 5.74,94 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 2.54, , ,47 6, ,42 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 2.596,95 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , ,9 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,76 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 15

18 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 1.955,97 loosheid Watalsumeerofminderarbeidsongeschiktbent? Uwinkomenbijarbeidsongeschiktheidissterkafhankelijkvanhoeernstiguarbeidsongeschiktbenten vanhoeveelinkomenuzelfnoguitwerkkuntverdienen.uwinkomenpermaandinhetvoorbeeldhierna isdanooknietuwinkomeniniedergevalvanmatevanarbeidsongeschiktheid. Bijvolledigearbeidsongeschiktheid(8%arbeidsongeschiktofmeer),eensituatiewaarinudushelemaal nietmeerkuntwerken,isuwresterendbudgethogerdaninhetgevaldatu35%arbeidsongeschiktbent enhetunietluktzelfgeldteverdienenuitwerk. Meeruitlegoverderegelsrondarbeidsongeschiktheidvindtuindewoordenlijstbijditrapport. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 16

19 _ Watalsuwpartnerarbeidsongeschiktwordt? Hieronderzietuwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuwpartner arbeidsongeschiktzourakenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekentdatuovereen deelhiervannogbelastingmoetbetalen.wegaanervanuitdatuwpartnervoor5%arbeidsongeschikt isenvoor5%instaatisomhetsalarisdatnoguitwerkverdiendkanworden,ookdaadwerkelijkte verdienen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WULBZpartner(loondoorbetaling) Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 6.36, 93,84 8., 2.5, 3.554, , , 16.57,75 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 8.838,15 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 3.554, , ,4 6, ,32 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 4.313,11 Hetbedragdatoverblijftalsaldezelasten,belastingenkostenvanlevensonderhoudzijnbetaaldnoemen wehetresterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar 16.57, , , 5.67,44 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,29 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 17

20 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 538,92 Letop:Hierbovenstaatuwresterendbedrag weergegevenvoor214.uwresterendbudgetblijft echternietdeheleperiodevanarbeidsongeschiktheid gelijk.ditkomtdoordatdesocialevoorzieningbij arbeidsongeschiktheidverschillendefasesheeft. Hiernaastzietuineengrafiekweergegevenhoewij verwachtendatuwresterendbudgetzalontwikkelen. Watalsuwpartnermeerofminderarbeidsongeschiktis? Uwinkomenbijarbeidsongeschiktheidissterkafhankelijkvanhoeernstiguarbeidsongeschiktbenten vanhoeveelinkomenuzelfnoguitwerkkuntverdienen.uwinkomenpermaandinhetvoorbeeld hierbovenisdanooknietuwinkomeniniedergevalvanmatevanarbeidsongeschiktheid. Bijvolledigearbeidsongeschiktheid(8%arbeidsongeschiktofmeer),eensituatiewaarinuwpartnerdus helemaalnietmeerkanwerken,isuwresterendbudgethogerdaninhetgevaldatuwpartner35% arbeidsongeschiktisenhetuwpartnernietluktzelfgeldteverdienenuitwerk. Meeruitlegoverderegelsrondarbeidsongeschiktheidvindtuindewoordenlijstbijditrapport. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 18

21 _ Watalsuwerklooswordt? Hieronderkuntuzienwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuhelaas dooromstandighedenwerklooszouwordenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,watbetekent datuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen CommercieelassistentAppleAstridJansen Kinderbijslag specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WWuitkering Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 25.44, 93,84 2.5, 2.54, , , ,33 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 5.74,94 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 2.54, , ,86 6, ,81 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 2.855,82 Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 15.43,48 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin ,62 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 19

22 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 2.214,83 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudget weergegevenvoor214.uwresterendbudgetblijft echternietdeheleperiodevanwerkloosheidgelijk. Ditkomtdoordatdesocialevoorziening,uitgezonderd voorzelfstandigondernemers,bijwerkloosheid verschillendefasesheeft.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendatuw resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 2

23 _ Watalsuwpartnerwerklooswordt? Hieronderkuntuzienwaarhetjaarlijkseinkomenvanuwhuishoudenuitbestaatin214alsuwpartner helaasdooromstandighedenwerklooszouwordenper1januari213.ditisuwbrutoinkomen,wat betekentdatuovereendeelhiervannogbelastingmoetbetalen. Soortinkomen Kinderbijslag SeniorAccountmanagerMicrosoftPeterJansen specialesubsidieregeling Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekering Vergoedinginhoudingsplichtigezorgverzekeringpartner WWuitkeringpartner Totaalbrutojaarinkomen Bedrag 93,84 8., 2.5, 3.554,54 624, , ,96 Uwgemiddeldbrutomaandinkomenin214is 8.34,33 Vanuwbrutoinkomenbetaaltuuwuitgaven.Dezeuitgavenbestaanuitbelasting,vastelasten,en overigeuitgaven.uwuitgavenin214zijn: Soortuitgave Aflossingsvrijehypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Betaalderente Beleggingsverzekeringhypotheek Spaarofbeleggingsverzekering Betaaldealimentatie Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekering Inkomensafhankelijkebijdragezorgverzekeringpartner Inkomstenbelasting Lijfrenteopbouw Totaaljaaruitgaven Bedrag 1.8, 6.5, 1.62, 1, 3.554,54 624, ,88 6, ,34 Uwgemiddeldeuitgavenpermaandin214zijn 4.27,95 Hetbedragdatoverblijftalsuwuitgavenenkostenvoorlevensonderhoudzijnbetaald,noemenwehet resterendbudget. Totaalbrutojaarinkomen Totaaljaaruitgaven Levensonderhoud Totaalresterendbudgetperjaar , , , 1.156,38 Inditscenarioisuwresterendbudgetpermaandin214 96,37 Inhetscenariolanglevenisuwgemiddeldresterendbudgetin214permaand 961,21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 21

24 _ Hethuishoudenheeftindezesituatieduseenlagerresterendbudget.Hetverschilis 1.57,57 Letop:Hierbovenstaathetresterendbudget weergegevenvoor214.uwresterendbudgetblijft echternietdeheleperiodevanwerkloosheidgelijk. Ditkomtdoordatdesocialevoorziening,uitgezonderd voorzelfstandigondernemers,bijwerkloosheid verschillendefasesheeft.hiernaastzietuineen grafiekweergegevenhoewijverwachtendatuw resterendbudgetzalontwikkelen. PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 22

25 _ BIJLAGEN Inventarisatiegegevens Personen Naam: Geboortedatum: Pensioendatum: Geslacht: E mailadres: Burgerlijkestaat: Land: Opleidingsniveau: Beleggingsrisicoprofiel: Levensverwachting: PeterJansen Man Gehuwdingemeenschapvangoederen Netherlands Geen Geenrisico 85 Naam: Geboortedatum: Pensioendatum: Geslacht: E mailadres: Land: Opleidingsniveau: Levensverwachting: KortingsjarenAOW: AstridJansen Vrouw Netherlands Geen 85 Naam: Geboortedatum: Geslacht: Land: Opleidingsniveau: SanneJansen Vrouw Netherlands Geen PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 23

26 _ Werk Omschrijving: Kaarthouder: Fulltimeofparttime: Werkgever: Datumindienst: Datumuitdienst: Brutojaarsalaris/datum: Jaarlijkseonkostenvergoeding: IshetInkomengespecificeerd: Verwachteinkomenswijziging(en): Startdatum Einddatum Omschrijving: Kaarthouder: Fulltimeofparttime: Werkgever: Datumindienst: Datumuitdienst: Brutojaarsalaris/datum: Jaarlijkseonkostenvergoeding: IshetInkomengespecificeerd: Verwachteinkomenswijziging(en): Startdatum Einddatum CommercieelAssistentApple AstridJansen Fulltime Apple ,, Nee Bedrag/Percentage Frequentie 25.44, Eenmalig Soort Nieuwewaarde SeniorAccountmanagerMicrosoft PeterJansen Fulltime Microsoft ,, Nee Bedrag/Percentage Frequentie 8., Eenmalig Soort Nieuwewaarde PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 24

27 _ Pensioen Omschrijving: Kaarthouder: Pensioendatum: Uitkering: Frequentie: Indicatiepensioenuitkering: Jaarlijkseeigenbijdrage: Partnerpensioenvoorpensioendatumperjaar: Partnerpensioennapensioendatumperjaar: Wezenpensioenvoorpensioendatum: Wezenpensioennapensioendatum: Maximumleeftijdwezenpensioen: HuidigeRegelingMicrosoft PeterJansen , Maandelijks 2.251,93,,,,, 21 Omschrijving: Kaarthouder: Pensioendatum: Uitkering: Frequentie: Jaarlijkseeigenbijdrage: Partnerpensioenvoorpensioendatumperjaar: Partnerpensioennapensioendatumperjaar: Wezenpensioenvoorpensioendatum: Wezenpensioennapensioendatum: Maximumleeftijdwezenpensioen: VorigeWerkgever PeterJansen , Jaarlijks,,,,, 21 PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 25

28 _ Overiginkomen Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Bedrag: Frequentie: SpecialeSubsidieregeling PeterJansen , Jaarlijks PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 26

29 _ Onroerendezaak Omschrijving: Kaarthouder: Aankoopdatum: Aankoopprijs Economischewaarde: WOZ waarde: Executiewaarde: Huurlasten Huurinkomsten Dorpstraat17TeHoofddorp PeterenAstrid , 35., 35.,,,, PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 27

30 _ Verzekeringen Omschrijving: Kaarthouder: Verzekerdpersoon: Startdatumverzekering: Einddatumverzekering: Premie: Frequentie: Einddatumpremiebetaling: Startdatumlijfrente: Lijfrenteuitkering: Frequentie: Duur: Dekkingbijoverlijden: Uitkeringfrequentiebijoverlijden: LijfrenteOpbouw PeterJansen PeterJansen , Maandelijks , Jaarlijks Levenslang Geen Eenmalig OnderstaandekaartisonderdeelvanBeleggingsverzekeringhypotheek. Omschrijving: BeleggingsverzekeringHypotheek SpaarOfBeleggingsverzekering Kaarthouder: PeterenAstrid Aantalverzekerdepersonen: Twee Verzekerdpersoon: PeterJansen Verzekerdpersoon2: AstridJansen Startdatumverzekering: Einddatumverzekering: Spaarpremie 135, Risicopremie, Frequentie: Maandelijks Einddatumpremiebetaling: Verzekerdesombijleven: 125., Rendement: 7% Doel: AflossenBeleggingsverzekeringhypotheek Dekkingbijoverlijden: Geen Uitkeringfrequentiebijoverlijden: Eenmalig PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 28

31 _ Uitgaven Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Bedrag: Frequentie: BetaaldeAlimentatie PeterJansen , Jaarlijks Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Einddatum: Opleidingsniveau: Bedrag: Frequentie: StudieSanne PeterJansen Bachelor/Masterstudie 25., Jaarlijks PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 29

32 _ Schulden Omschrijving: Kaarthouder: Aantalsubkaarten: Gekoppeldesubkaarten: Startdatum: Einddatum: Hoofdsom: Jaarlijksrentepercentage: Doel: Onroerendezaak: Omschrijving: Kaarthouder: Startdatum: Einddatum: Hoofdsom: Jaarlijksrentepercentage: Doel: Onroerendezaak: BeleggingsverzekeringHypotheek PeterenAstrid 1 Spaarofbeleggingsverzekering , 5,2% Eigenwoning Dorpstraat17teHoofddorp AflossingsvrijeHypotheek PeterenAstrid , 5,4% Eigenwoning Dorpstraat17teHoofddorp PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 3

33 _ Specificatiekostenvanlevensonderhoud Categorie Nutsvoorzieningen Gas Elektriciteit Water TOTAAL Bedrag 82,91 67, 18, 167,91 Belastingenenheffingen Onroerendezaakbelasting Rioolrecht Reinigingsrecht Waterzuiveringsheffing Overigekosten TOTAAL 28,93 22,42 14,33 18,67 7,85 92,2 Internetencommunicatie Vastetelefonie Mobieletelefonie TVenradioabonnement Internet TOTAAL, 27,89 27,89 4,91 96,69 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering Opstalverzekering Uitvaartverzekering Ziektekostenverzekering(nominalepremie) Premieaanvullendezorgverzekering TOTAAL Studiekosten Studiekosten Kinderopvang Ouderlijkebijdrage TOTAAL Contributies Abonnementenkrantentijdschriftenetc. Lidmaatschapsportverenigingetc. TOTAAL PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 4,68 9, 27,42 13, 24,83 57,66 316,59,,,, 26,7 175,79 22,49 31

34 _ Vervoer Wegenbelasting Premieautoverzekering Onderhoudskostenauto Afschrijvingauto Brandstof Overigevervoerskosten TOTAAL,,,,, 569,9 569,9 Kleding Kledingenschoenen TOTAAL 367,84 367,84 Inventaris Inventariskosten TOTAAL 444,41 444,41 Onderhoud Onderhoudskostenhuisentuin TOTAAL 28, 28, Ziektekosten Niet vergoedeziektekosten TOTAAL 73, 73, Ontspanningenrecreatie Recreatie TOTAAL 742,38 742,38 Huishoudgeld Voedingenversnaperingen Was enschoonmaakartikelen Persoonlijkeverzorging Overighuishoudgeld TOTAAL 517,35 14,9 79,77 179,82 791,84 TOTAAL PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december ,44 32

35 _ Cijferoverzichtinkomenenvermogen Hieronderzietueenoverzichtvanuwinkomstenenuitgavenendebezittingenenschuldenperjaar.Deze bedragenvormendebasisvooruwresterendbudgetennettovermogenspositie.dezebedragenzijnvan toepassingvooruwhuidigesituatiebijongewijzigdeomstandigheden. Jaar Leeftijd cliënt Leeftijd partner Totaal inkomsten TotaalLevensonderhoud uitgaven Resterend budget Bezittingen 31/ PersoonlijkFinancieelOverzichtofPeterJansenenAstridJansen Printdatum:dinsdag4december212 Schulden 31/ Totaalnetto vermogen

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 11maart 2014 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 28februari 2013 Inditrapportgevenweuinzichtinuwpersoonlijkefinanciëlesituatieopditmoment.Ditrapportiseen overzichtengeenfinancieeladvies.wehebbendeinformatieverwerktdiewijvanubeschikbaarhebben.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 08april 2014 Inditrapportgevenweuadviesoveruwpersoonlijkefinanciëlesituatie.Wehebbenditrapportzorgvuldig samengesteld,omervoortezorgendathetvooruduidelijkenbegrijpelijkis.deadviesdatumisdinsdag8

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 11 oktober 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 24 september 2013 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 07 juni 2012 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben de

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 23 januari 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Dhr. de Vries & Mevr. de Vries Op 13-11-2014 samengesteld door: Figlo b.v. - Voorbeeldadviseur adres Tel: 010-2646666 E-mail: Wat leest u in dit adviesrapport?

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 26 september 2013 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

In dit voorbeeld hebben we zowel een korte samenvatting bijgesloten als de lange versie waar op alle niveaus op detailniveau is ingezoomd.

In dit voorbeeld hebben we zowel een korte samenvatting bijgesloten als de lange versie waar op alle niveaus op detailniveau is ingezoomd. Hierbij een voorbeeld-rapportage van de uitkomsten van onze Nulmeting, het startpunt van het hebben van overzicht en inzicht in je financiële- en verzekeringszaken. In dit voorbeeld hebben we zowel een

Nadere informatie

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen of opsturen GEGEVENS AANVRAGER Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Geboortedatum Geslacht Burgerservicenummer

Nadere informatie

Budgetmaandoverzicht. Gegevens aanvrager/ster: Adres. Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres. Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden

Budgetmaandoverzicht. Gegevens aanvrager/ster: Adres. Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres. Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Gegevens aanvrager/ster: De heer Voornaam Adres Postcode Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres Mevrouw Achternaam Woonplaats Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Loonbeslag Nee Ja Voor welk bedrag

Nadere informatie

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904 Tabel 1a HUUR in 366 HUISHOUDTYPE Alleenstaande jonger dan 65 jaar WWB-uitkering 112% 120% Inkomsten Netto inkomen 808 905 969 Heffingskortingen via VT 0 0 0 Kinderbijslag 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. GEGEVENS HUISHOUDEN EN WONING Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling

Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling Edith Hilhorst Financieel adviseur Inhoud Samenvatting 3 1. Uw persoonlijke en financiële gegevens in 2014

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Berekening voor een eenoudergezin

Berekening voor een eenoudergezin Berekeningen NIBUD Op verzoek van de NOS heeft het Nibud doorgerekend wat een eenouderhuishouden en oma hadden aan totale inkomsten en uitgaven toen zij allebei apart woonden, en wat zij overhouden als

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl.

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl. Begrotingsformulier Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Aantal kinderen: Geboorte data: Type woning vrijstaand huis twee onder een kap rijwoning

Nadere informatie

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok 2015 Budgetteringsrapport J. van Dalen L. van Dalen- Stok Naw gegevens Naam J. van Dalen Burgerservicenummer Naam L. van Dalen- Stok Burgerservicenummer Adres gegevens Adres Teststraat 14 Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Rekening en verantwoording

Rekening en verantwoording Rekening en verantwoording Periode tot en met BM/CB nummer betrokkene Geboortedatum Adres Postcode, woonplaats Aantal bijlagen 1. Samenvatting (Vul eerst de punten 2 t/m 5 in) Totaal netto inkomen (A)

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Bewindvoering

Aanmeldingsformulier Bewindvoering Aanmeldingsformulier Bewindvoering 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. Burger Service Nr Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1 Tabel 1a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 357) WWB-uitkering 110% 120% 130% Inkomsten Netto inkomen (incl. kortingen) 920 1012 1104 1196 Kinderbijslag 0 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten 0 0 0 0 Categoriale

Nadere informatie

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid) Boedelbeschrijving Datum aanvang bewind/ curatele BM/CB nummer Naam betrokkene Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Aantal bijlagen 1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Post Totaal

Nadere informatie

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN

De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN Uw Financiële Toekomst Inzichtelijk De heer V. Oorbeeld en Mevrouw V. Oorbeeld - Example Voorbeeldstraat 1 1234 AB VIANEN INLEIDING Om goede beslissingen te kunnen nemen inzake uw financiën is inzicht

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden!

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden! Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar uw regiokantoor. Procedure U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening met of zonder budgetbeheer. Om tot

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

VOOR EEN JUISTE BEOORDELING VAN UW AANVRAAG IS DE INVULLING VAN DIT FORMULIER NOODZAKELIJK

VOOR EEN JUISTE BEOORDELING VAN UW AANVRAAG IS DE INVULLING VAN DIT FORMULIER NOODZAKELIJK STICHTING 'HET VAN WEERDEN POELMANFONDS' VOSSESTAART 39, 5803 LN VENRAY TEL.: 06-538 829 34 IBAN NR NL09 INGB 0000 5155 10 BENODIGD VOOR DE BEHANDELING VAN DE AANVRAAG: 1. U dient een afschrift van de

Nadere informatie

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij.

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij. Alle cijfers op een rij. Financieel Rapport Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen. Daarnaast

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING

INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING INTAKEFORMULIER VAN GERWEN BEWINDVOERING PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER PARTNER Voornamen Achternaam Geslacht man/vrouw man/vrouw Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer (BSN) Telefoon privé Telefoon

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenwonend Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden

Huwelijk / geregistreerd partnerschap / samenwonend Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden Doel Relatie Personalia Datum intake Dossiernummer Toevoegingsnummer Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Plaats Telefoon privé Telefoon mobiel Telefoon zaak E-mailadres Beroep Werkgever

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Huurtoeslag 201 201 173 TOTAAL INKOMSTEN 1216 1309 1373 Gas 60 60 60 Elektriciteit

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer

ADC INTAKEFORMULIER. AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer INTAKEFORMULIER AANMELDING VOOR: 0 Bewindvoering 0 Mentorschap 0 Curatele 0 Budgetbeheer Alle vragen zoveel mogelijk invullen, alleen indien van toepassing en voornaam ( namen ) Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Categoriale bijstand 0 0 0 Huurtoeslag 185 185 157 Zorgtoeslag 88 88 88 TOTAAL

Nadere informatie

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit Intakeformulier Aanmelding voor : Budgetbeheer Budgetcoaching Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum BSN nummer Geb. plaats Mobiel telefoon Email adres nationaliteit Paspoort/ID Geldig tot

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 872 872 872 Kinderbijslag 0 0 0 Heffingskortingen niet-werkgever 0 0 0 Belastingteruggaaf ziektekosten/tbu 6 6 4 TOTAAL INKOMSTEN

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Module Inkomen Partner INTRO/UITLEG: PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Geboorteland Eerder

Nadere informatie

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan...

Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beter Bewind Omdat het altijd beter kan... Beschermings bewind, budgetbeheer en budgetcoaching. AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWING 1. Persoonsgegevens Gegevens betrokkene Gegevens partner Achternaam

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Intakeformulier. Naam Voornamen. Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer adres

Intakeformulier. Naam Voornamen. Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer  adres Intakeformulier Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Man Vrouw Gegevens partner Naam Voornamen Geboortedatum BSN Nummer Burgerlijke

Nadere informatie

Burgerlijke staat Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gescheiden. Alleenstaande ouder Huwelijk met voorwaarden Weduwe

Burgerlijke staat Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gescheiden. Alleenstaande ouder Huwelijk met voorwaarden Weduwe Intakeformulier In Balans Budgetbeheer en Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam client M/V Voornamen Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres

Aanvraagformulier budgetbeheer en schuldhulp. Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar uw dichtstbijzijnde SVF regiokantoor of bovengenoemd adres Naam Aanvrager:. Procedure aanvraag schuldhulp, budgetbeheer of bewindvoering U meldt zich aan of u

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 156 156 130 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0 0

Nadere informatie

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens..

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens.. Gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft de onderstaande

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Nabestaandenoverbruggingspensioen Over de vrijwillige aanvulling op uw nabestaandenpensioen. Avebe Pensioen : wel of niet meedoen? : extra financiële zekerheid voor nabestaanden Bij het wel of niet meedoen met het van Avebe staat één vraag

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Algemeen Rechthebbende Partner Burger Service Nummer Geboorteplaats Burgerlijke staat Geslacht Nationaliteit gegevens Zelfstandig/begeleid/ ouders/anders Gemeente

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele 1. Gegevens rechthebbende Partner (indien van toepassing) BSN: BSN: Geboren: Geboren: Geslacht: Man Vrouw Geslacht: Man Vrouw Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

begrotingsformulier financieel advies

begrotingsformulier financieel advies Begrotingsformulier financieel advies Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam + Voorletters M/V Adres Postcode + Woonplaats Huishoudensamenstelling 1 Voornaam Leeftijd M/V 2 Voornaam Leeftijd M/V

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Naam adviseur Datum en tijd inventarisatie Personalia Personalia partner Naam, voorletters M / V Naam, voorletters M / V Voornaam Voornaam Adres Adres Postcode Postcode Woonplaats

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A. Kostgangers/inwonenden: J / N. Partner: Meetelkind(eren): J / N Aantal:

Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A. Kostgangers/inwonenden: J / N. Partner: Meetelkind(eren): J / N Aantal: 1. Informatie-inwinning NAW-GEGEVENS EN GEZINSSITUATIE Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A Schuldenaar: Kostgangers/inwonenden: J / N Partner: Meetelkind(eren): J / N Aantal: Kind 1

Nadere informatie

Intakeformulier. PERSONALIA Aanvrager Partner. Geslacht man / vrouw * man / vrouw *

Intakeformulier. PERSONALIA Aanvrager Partner. Geslacht man / vrouw * man / vrouw * PERSONALIA Aanvrager Partner Naam Voorletters Voornamen (voluit) Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum en geboorteplaats Nationaliteit Geslacht man / vrouw * man / vrouw * Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Wat zijn uw wensen en doelen?

Wat zijn uw wensen en doelen? Wat zijn uw wensen en doelen? We hebben met u gesproken over uw persoonlijke wensen en doelen. Aan de hand van die wensen en doelen verzorgen we een advies dat daar optimaal op aansluit. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Juli 2016. Bestemd voor: de heer B.I. Planning en mevrouw A. Planning

Juli 2016. Bestemd voor: de heer B.I. Planning en mevrouw A. Planning Juli 2016 Bestemd voor: de heer B.I. Planning en mevrouw A. Planning Op 11-7-2016 samengesteld door: Bilanx Financial Planners B.V. Mevrouw E. Busscher FFP Bedrijvenpark 423 7602 KM Almelo In dit rapport

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Nieuw rekenmodel overlijdensschade

Nieuw rekenmodel overlijdensschade NIS 8 januari 2015 Nieuw rekenmodel overlijdensschade Erik-Jan Bakker Rekenkundig expert Oud rekenmodel overlijdensschade Totaal netto gezinsinkomen wordt verdeeld in: Vaste lasten huur/hypotheek gas water

Nadere informatie

VAN DER LINDEN bewindvoeringen

VAN DER LINDEN bewindvoeringen INTAKEFORMULIER Persoonlijke gegevens AANVRAGER PARTNER naam voornamen geboortedatum geboorteplaats geslacht nationaliteit BSN nummer identiteitsdocument nummer identiteitsdocument Burgerlijke staat (aankruisen)

Nadere informatie

Checklist huisbezoek

Checklist huisbezoek 1. Informatie-inwinning NAW-GEGEVENS EN GEZINSSITUATIE Namen: Geboortedatum Burgerlijk stand: GAG GHV GP SW A * Schuldenaar 1: Kostgangers/inwonenden: J / N Schuldenaar 2: Meetelkind(eren): J / N Aantal:

Nadere informatie