Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen"

Transcriptie

1 Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen Opleiding Verzorgende IG Crebonummer Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1, 2 Werkprocessen : 1.1, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare tijd Aantal opdrachten n.v.t. n.v.t. 2 weken (10 werkdagen) 4 opdrachten Totaal te behalen score Opdracht 1 : 12 beoordelingscriteria te behalen Opdracht 2 : 6 beoordelingscriteria te behalen Opdracht 3 : 7 beoordelingscriteria te behalen Opdracht 4 : 5 beoordelingscriteria te behalen Cesuur Opdracht 1 Onvoldoende: 9 (of minder) criteria behaald Voldoende :10 of 11 criteria behaald Goed :12 criteria behaald Opdracht 2 Onvoldoende: 4 (of minder) criteria behaald Voldoende : 5 criteria behaald Goed : 6 criteria behaald Opdracht 3 Onvoldoende: 5 (of minder) criteria behaald Voldoende :6 criteria behaald Goed :7 criteria behaald Opdracht 4 Onvoldoende: 3 (of minder) criteria behaald Voldoende :4 criteria behaald Goed :5 criteria behaald Naam Student Groep Instelling School Datum 1

2 Instructie student De proeve van bekwaamheid bestaat uit 4 opdrachten die beoordeeld worden. In totaal kun je 30 beoordelingscriteria scoren. De beoordelingscriteria staan beschreven vanaf pagina 11. De proeve van bekwaamheid is een onderdeel van het resultaat van de examinering in fase 3/leerjaar 3. De andere onderdelen worden bepaald door de resultaten van de schriftelijke examens. Alle onderdelen dienen een voldoende te zijn voor een voldoende resultaat. Het resultaat van de proeve van bekwaamheid dient voldoende te zijn om het diploma te behalen. Lees de opdrachten goed door. Veel succes 2

3 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 4 3. Organisatie 5 4. Instructie kandidaat 7 5. Examenopdracht 8 6. Beoordelingsmodel Eindbeoordeling Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 20 Bijlagen 1. Formulier Argumentatie herkansing proeve van bekwaamheid Basismodel kwaliteitszorg (verbeterplan) Formulier Beoordeling examenplek Formulier Verklaring competenties beoordelaar Planningsformulier Praktijkgericht examen Planningsformulier Praktijkgericht herexamen 26 3

4 2. Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen De Proeve van bekwaamheid behoort bij de opleiding Verzorgende-IG. Deze proeve is een onderdeel uit het examenprogramma dat met een voldoende afgerond dient te worden voor het behalen van het diploma. Hieronder staat vermeld welke inhoudelijke exameneisen geëxamineerd worden. Kerntaak 1. Kerntaak 2. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. De proeve van bekwaamheid bestaat uit 4 opdrachten. Met deze opdrachten worden WP 1.1, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3 met de bijbehorende competenties gemeten. Opdracht 1 Werkprocessen Competenties 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op D: Aandacht en begrip tonen. H: Overtuigen en beïnvloeden J : Formuleren en rapporteren K: Vakdeskundigheid toepassen M: Analyseren 1.10 Stemt de zorgverlening af E: Samenwerken en overleggen Q: Plannen en organiseren Evalueert de zorgverlening D: Aandacht en begrip tonen. J : Formuleren en rapporteren M: Analyseren Opdracht 2 Werkprocessen Competenties 1.10 Stemt de zorgverlening af E: Samenwerken en overleggen Q: Plannen en organiseren Evalueert de zorgverlening D: Aandacht en begrip tonen Opdracht 3 Werkprocessen Competenties 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering K: Vakdeskundigheid toepassen en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T: Instructies en procedures opvolgen Opdracht 4 Werkprocessen Competenties 2.3 Geeft werkbegeleiding C: Begeleiden 4

5 3. Organisatie BBL studenten leggen de proeve van bekwaamheid af aan het einde van de derde fase/derde leerjaar van de opleiding. BOL studenten zullen het examen afleggen tijdens hun stageperiode in de derde fase/derde leerjaar. Nadere informatie over het examenmoment ontvang je vanuit de opleiding. Onvoorziene omstandigheden: Wanneer het examen door onvoorziene omstandigheden (bv. overlijden van de cliënt¹) niet kan plaatsvinden of de voortgang van het examen stagneert, kan de onafhankelijk beoordelaar (assessor) besluiten om het examen te stoppen. In overleg tussen onafhankelijk beoordelaar, praktijkinstelling en onderwijsinstelling wordt een nieuwe datum bepaald. Je voert de proeve van bekwaamheid uit buiten de school. Je functioneert vanaf de aanvang van de proeve zoals van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden. De examenopdrachten vind je vanaf pagina 8. Tijdens de uitvoering van de opdrachten wordt je geobserveerd door een onafhankelijk beoordelaar (assessor) en een werkbegeleider. De beoordelingsformulieren zijn te vinden vanaf pagina 11. Beoordeling en eindresultaat De beoordelingsformulieren + de eindbeoordeling worden door de onafhankelijk beoordelaar (assessor) ingevuld. De beoordelaar kent de inhoud van de proeve en is bekend met de beoordelingssystematiek. De proeve van bekwaamheid Professioneel handelen krijgt - een eindwaardering Onvoldoende wanneer één of meerdere opdrachten met een onvoldoende zijn beoordeeld. - een eindwaardering Voldoende wanneer alle opdrachten met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. - een eindwaardering Goed wanneer alle opdrachten met een goed zijn beoordeeld. De volledig ingevulde en ondertekende proeve van bekwaamheid wordt, in een gesloten envelop ingeleverd bij de studieloopbaanbegeleider of bij het examenbureau van de school op de eerstvolgende schooldag. (Maak een copie voor jezelf en voor de zorginstelling). Onvoldoende beoordeling Bij een onvoldoende resultaat heb je de mogelijkheid om de proeve van bekwaamheid, binnen een periode van maximaal 10 weken, te herkansen. De onafhankelijk beoordelaar (assessor) beargumenteert de onvoldoende beoordeling op het formulier: Argumentatie herkansing proeve van bekwaamheid Professioneel handelen (Zie bijlage 1) De beoordelaar meldt aan de onderwijsinstelling dat je een onvoldoende examenresultaat hebt behaald. In overleg tussen onafhankelijk beoordelaar (assessor), praktijkinstelling en onderwijsinstelling wordt bepaald welke opdracht(en) herkanst moet(en) worden. Eveneens wordt in overleg de herkansingsdatum bepaald. Voor de herkansing wordt een planningsformulier herkansing proeve van bekwaamheid ingevuld en aangeleverd bij de studieloopbaanbegeleider (Zie bijlage 5). Bij de herkansing zal ook een assessor van school aanwezig zijn. ¹ Voor cliënt kan ook bewoner of zorgvrager gelezen worden Een cliënt (bewoner/zorgvrager) kan zowel van het mannelijke als van het vrouwelijke geslacht zijn. 5

6 Aanwezigheid onafhankelijk beoordelaar (assessor) en werkbegeleider NB. De werkbegeleider is in staat om een onafhankelijk oordeel te vellen over het examenonderdeel waar de werkbegeleider bij aanwezig is. De werkbegeleider is bij voorkeur niet de eigen werkbegeleider van de kandidaat. Opdracht 1: - De onafhankelijk beoordelaar (assessor) is een dagdeel aanwezig bij het anamnesegesprek (zie opdracht 1; punt A) of bij het gesprek waarin bestaande anamnesegegevens worden besproken (zie opdracht 1; punt B) - Een werkbegeleider wordt ingezet op het moment dat de assessor niet aanwezig is. Het ingevulde beoordelingsformulier wordt door de werkbegeleider ingeleverd bij de onafhankelijk beoordelaar (assessor). Opdracht 2: - De werkplanning van opdracht 2 wordt ingeleverd bij de onafhankelijk beoordelaar (assessor). - De werkbegeleider observeert de kandidaat drie dagen bij het uitvoeren van opdracht 2. Het beoordelingsformulier van opdracht 2 wordt dagelijks (gedurende drie opeenvolgende dagen) ingevuld door de werkbegeleider en ingeleverd bij de onafhankelijk beoordelaar (assessor) Opdracht 3: - Het schriftelijk uitgewerkte verbeterplan wordt drie dagen vóór de presentatie ingeleverd bij de onafhankelijk beoordelaar (assessor). - De onafhankelijk beoordelaar (assessor) is aanwezig bij de presentatie en vult het beoordelingsformulier in. Opdracht 4: De werkbegeleider observeert de kandidaat en levert het ingevulde beoordelingsformulier in bij de onafhankelijk beoordelaar (assessor). Afronding: De onafhankelijk beoordelaar (assessor) deelt de eindbeoordeling mee en legt dit vast op het eindbeoordelingsformulier. 6

7 4. Instructie kandidaat Stap 1: Voorbereiding op de proeve van bekwaamheid - Zorg dat de afdeling op de hoogte is van het geplande examen - Vraag of de praktijkopleider of jijzelf, een onafhankelijk beoordelaar (assessor) moet regelen. - De praktijkopleider of de onafhankelijk beoordelaar (assessor) vult het planningsformulier proeve van bekwaamheid in (zie bijlage 4). Lever het originele formulier uiterlijk vier weken voor de start van de proeve in bij de studieloopbaanbegeleider. De zorginstelling houdt een kopie. Jijzelf bewaart een kopie in het portfolio. - Lees de proeve van bekwaamheid volledig en zorgvuldig door. - Vragen ter verduidelijking, kun je stellen aan de begeleider in de praktijk. - Zorg er voor dat je op de hoogte bent van de protocollen, de procedures en de instructies uit de zorginstelling. - Zorg er voor dat de middelen en materialen die je nodig hebt aanwezig zijn. - De cliënten bij wie het examen wordt afgenomen hebben toestemming gegeven. - Je legitimeert je bij de onafhankelijk beoordelaar (= assessor) met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Stap 2: Persoonlijk activiteitenplan (PAP) Maak een PAP. Hierin beschrijf je - De cliënten bij wie de proeve van bekwaamheid zal worden uitgevoerd - De activiteiten die je gaat uitvoeren - De bewijsstukken die je zult aanleveren - Je tijdsplanning; zorg ervoor dat de examenopdrachten zodanig gepland worden, dat deze binnen de beschikbare tijd van deze proeve, uitgevoerd kunnen worden. (Ter informatie: Er kunnen combinaties gemaakt worden tussen opdracht 1, 2 en 4) Bespreek je PAP met je praktijkopleider/begeleider in de praktijk. In deze bespreking wordt vastgesteld of je plan uitvoerbaar is. Zo nodig stel je het PAP bij. Het PAP wordt niet meegenomen in de beoordeling van de proeve Stap 3: Startklaar De onafhankelijk beoordelaar (assessor) voert met jou een startgesprek. In dit gesprek wordt verteld hoe de beoordeling plaatsvindt en wat van jou wordt verwacht. Eventuele nog openstaande vragen kunnen worden gesteld. Dit gesprek vindt plaats op het moment dat de onafhankelijk beoordelaar (assessor) een dagdeel aanwezig is (zie opdracht 1). Het startgesprek wordt niet meegenomen in de beoordeling van de proeve Stap 4: Uitvoering van de proeve Je laat zien dat je in staat bent om de opdrachten uit de proeve van bekwaamheid zelfstandig uit te voeren. Afronding: De eindbeoordeling wordt door de onafhankelijk beoordelaar (assessor) meegedeeld en vastgelegd. 7

8 5. Examenopdrachten Opdracht 1 (WP 1.1, 1.10, 1.11) Je maakt een keuze uit A of B A. Neem in een gesprek, een anamnese af bij een cliënt en stel een zorgplan (of zorgleefplan) op. (Betrek indien mogelijk de naaste, of de EVV er, of de zorgbegeleider bij het gesprek) B Stel het zorgplan (of zorgleefplan) van een cliënt bij. Maak hiervoor gebruik van de bestaande anamnesegegevens, bespreek met de cliënt op welke punten dit bijgesteld moet worden en verwerk dit in het zorgplan (of zorgleefplan). (Betrek indien mogelijk de naaste, of de EVV er, of de zorgbegeleider bij het gesprek) Bespreek met de cliënt (en indien mogelijk met de naaste, of de EVV er, of de zorgbegeleider) welke verwachtingen hij heeft t.a.v. de zorg die zal worden gegeven. (Betreft keuze A) Bespreek met de cliënt (en indien mogelijk met de naaste, of de EVV er, of de zorgbegeleider) hoe hij tot nog toe, de dagelijkse zorg ervaren heeft. (Betreft keuze B) Bespreek het zorgplan (of zorgleefplan) met de cliënt (en indien mogelijk met de naaste, of de EVV er, of de zorgbegeleider), als voorbereiding op de bespreking in het MDO of in de bewonersbespreking. Breng het zorgplan (of zorgleefplan) in, in het MDO (of in de bewonersbespreking). Verwerk de uitkomst uit het MDO (of uit de bewonersbespreking) en pas het zorgplan (of zorgleefplan) aan. Aandachtspunt: - Je maakt gebruik van de formulieren die gebruikelijk zijn in de zorginstelling. 8

9 Opdracht 2 (WP 1.10, 1.11) Gedurende drie opeenvolgende dagen ben je oudste van dienst en coördineer jij de zorg bij vier cliënten (= inclusief de cliënt waarvoor een zorgplan (zorgleefplan) is opgesteld of is bijgesteld; zie opdracht 1). Maak een werkplanning voor drie opeenvolgende dagen. Stem in overleg met collega s en andere disciplines de zorgactiviteiten op elkaar af. Bespreek de planning tijdens een werkoverleg of overdracht, bepaal welke zorgactiviteiten prioriteit hebben en bespreek hoe de activiteiten uitgevoerd moeten worden. Voer de werkplanning uit. Overleg dagelijks over de afstemming van zorg en stel indien nodig, je werkplanning bij. Evalueer dagelijks (in relatie tot de geplande en geboden zorg) je coördinerende taak met collega s en neem de feedback mee in de daaropvolgende dagen. Aandachtspunt - Tijdens het uitvoeren van de opdracht, verleen je zorg volgens de werkplanning. - Indien nodig draag je zorgtaken over aan collega s. Opdracht 3 (WP 2.1, 2.2) Kies een onderwerp uit waarvan de kwaliteit kan worden verbeterd. Je maakt een keuze uit A of B A. Een onderwerp uit de zorgverlening; denk aan een zorgprobleem, ondersteuningsprobleem, knelpunt, verouderde of onvolledige protocollen, bepaalde werkwijze, onduidelijke richtlijnen enz. B. Een onderwerp in relatie tot de continuïteit en coördinatie van zorg; denk aan een planningsknelpunt, een probleem in de communicatie, een probleem in de coördinatie van zorg enz. Vraag of zoek uit (collega s/uitspraken cliënten of mantelzorg) of het onderwerp als probleem/knelpunt herkend wordt. Zoek in je organisatie uit welke procedures/richtlijnen gelden waarbinnen kwaliteitszorg (in relatie tot het onderwerp) gerealiseerd moet worden. Bestudeer vakliteratuur (waaronder vaktijdschriften, internet enz.) in relatie tot het onderwerp. Werk het onderwerp schriftelijk uit aan de hand van het basismodel kwaliteitszorg (verbeterplan) en doe voorstellen tot kwaliteitsverbetering. (Zie bijlage 2). Verzorg een korte presentatie over jouw bevindingen aan je collega s op jouw afdeling en neem deel aan de inhoudelijke discussie. 9

10 Opdracht 4 (WP 2.3) Begeleid een deelnemer (BBL) of een stagiaire (BOL) uit het eerste of tweede jaar van hun opleiding, bij een verpleegtechnische vaardigheid of een vaardigheid m.b.t. de basiszorg. Maak kennis met de deelnemer/stagiaire, leg uit waarom jij deze begeleiding geeft en overleg (of bespreek) welke vaardigheid uitgevoerd zal worden. Bespreek in relatie tot de vaardigheid - de leerdoelen van de deelnemer/stagiaire, - de activiteiten die hieruit voortkomen, - aan welke begeleiding/ondersteuning behoefte is. Observeer hoe de vaardigheid wordt uitgevoerd. Evalueer het verloop van de vaardigheid. 10

11 6. Beoordelingsmodel Beoordelingsformulier opdracht 1 Onderdeel Anamnesegesprek Werkprocessen/ competenties WP 1.1 Aandacht en begrip (D) Overtuigen en beinvloeden (H) Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De kandidaat: 1. Toont interesse in de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en de zorg- en/of ondersteuningsbehoefte van de cliënt. (D) - Luistert aandachtig - Leeft zich in, in de gevoelens van de cliënt. 2. Leidt het (anamnese)gesprek in goede banen aan de hand van een vragenlijst. (H) - Houdt rekening met de verschillende belangen en de mogelijkheden t.a.v. het zorgprobleem - Streeft naar overeenstemming en draagvlak voor het zorgplan (zorgleefplan) V O Opstellen/ actualiseren zorgplan (zorgleefplan) WP 1.1 Formuleren en rapporteren (J) Vakdeskundigheid toepassen (K) Analyseren (M) 3. Analyseert de verzamelde gegevens en brengt de zorg- en/of ondersteuningsbehoefte in kaart. (M) - Legt de juiste verbanden - Trekt logische conclusies 4. Maakt gebruik van haar/zijn kennis om verantwoorde zorg- en/of ondersteuningsdoelen te stellen. (K) - Legt verbanden tussen de zorg- en ondersteuningsbehoefte en stoornissen/ beperkingen/ functioneringsproblemen en/of ziektebeelden - Weet vragen te beantwoorden 5. Kiest geschikte zorgactiviteiten. (M) - Afgestemd op de zorg- en/of ondersteuningsdoelen - Rekening houdend met wensen en behoeften van de cliënt 6. Verwerkt verkregen gegevens accuraat. (J) - Formuleert doelen (SMART of RUMBA) en activiteiten in relatie tot zorg- en/of ondersteuningsbehoefte - Rapporteert nauwkeurig en volledig (Zo mogelijk volgens SOAP methode) 11

12 Bespreken zorgplan (zorgleefplan) Prioriteit bepalen Bespreken Evalueren WP 1.1 Overtuigen en beinvloeden (H) WP 1.10 Plannen en organiseren (Q) WP 1.11 Aandacht en begrip tonen (D) Formuleren en rapporteren (J) Analyseren (M) 7. Bespreekt zorgplan (zorgleefplan) met collega s en/of andere disciplines. (H) - Onderbouwde uitleg - Vraagt naar mening en doet voorstellen 8. Bespreekt gegevens uit zorgplan (zorgleefplan) met cliënt en/of met naasten en vraagt om instemming. (H) - Heldere uitleg - Eenduidige taal 9. Bespreekt welke activiteiten prioriteit hebben, overlegt hoe en door wie deze uitgevoerd moeten worden. (Q) - Stemt volgorde in prioriteit af - Luistert naar/doet voorstellen 10. Bespreekt de geboden zorg en zorgondersteuning met cliënt en betrokkenen en vraagt naar ervaringen, ideeën en/of gevoelens. (D) - Luistert aandachtig - Vraagt door (indien nodig) 11. Legt verbanden, trekt logische conclusies en vindt manieren om eventuele problemen op te lossen. (M) - Conclusies gebaseerd op analyse verkregen informatie - Oplossingen dragen bij aan verbeterde zorgverlening 12. Legt verslag in het zorgdossier (Zo mogelijk volgens SOAP methode). (J) - Formuleert scherp en kernachtig (SMART of RUMBA) - Voert, in overleg met naaste/evv er/zorgbegeleider, veranderingen door in het zorgdossier - De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. - De beoordelaar is de professional die kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt te zijn. - Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. 12

13 Beoordeling opdracht 1 Cesuur Onvoldoende : 9 beoordelingscriteria (of minder) zijn met een voldoende gewaardeerd. Voldoende : 10 of 11 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Goed : 12 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Opdracht 1 Resultaat *: Onvoldoende / Voldoende / Goed Naam en handtekening onafhankelijk beoordelaar: Datum: * Omcirkel wat van toepassing is. 13

14 Beoordelingsformulier opdracht 2 Onderdeel Werkprocessen/ competenties Werkplanning WP 1.10 Plannen en organiseren (Q) Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De kandidaat: 1. Maakt een werkplanning voor drie dagen. (Q) - Logische werkvolgorde en evenwichtige taakverdeling - Reële tijdsplanning V O Overleggen WP 1.10 Samenwerken en overleggen (E) 2. Stemt in overleg met collega s/andere disciplines activiteiten op elkaar af. (E) - Staat open voor meningen - Geeft argumenten voor eigen ideeën 3. Overlegt dagelijks met berokkenen om de afstemming van zorg te waarborgen (E) - Bespreekt de voortgang van het zorgproces - Meldt belangrijke zaken Organiseren WP 1.10 Plannen en organiseren (Q) 4. Bepaalt welke activiteiten prioriteit hebben, overlegt met collega s/andere disciplines over de uitvoering en maakt afspraken. (Q) - Stemt volgorde in prioriteit af - Luistert naar/doet voorstellen 5. Past de werkplanning aan indien de situatie zich wijzigt. (Q) - Veranderde omstandigheden/eisen - Nieuwe afspraken. Evalueren WP 1.11 Aandacht en begrip tonen (D) 6. Evalueert dagelijks, in relatie tot de geplande en geboden zorg, de coördinerende taak met collega s en neemt feedback mee in de werkplanning. (D) - Luistert aandachtig - Vraagt zo nodig, door - De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. - De beoordelaar is de professional die kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt te zijn. - Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. 14

15 Beoordeling opdracht 2 Cesuur Onvoldoende: 4 beoordelingscriteria (of minder) zijn met een voldoende gewaardeerd. Voldoende : 5 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Goed : 6 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Opdracht 2 Resultaat *: Onvoldoende / Voldoende / Goed Naam en handtekening onafhankelijk beoordelaar: *Omcirkel wat van toepassing is. 15

16 Beoordelingsformulier opdracht 3 Onderdeel Bevorderen/ bewaken kwaliteitszorg Werkprocessen/ competenties WP 2.2 Instructies en procedures opvolgen (T) Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De kandidaat: 1. Onderzoekt de behoefte aan kwaliteitsverbetering t.a.v. het onderwerp. (T) - Vraagt na bij collega s - Uitspraken van cliënten/mantelzorg 2. Zoekt uit (in relatie tot het onderwerp) welke procedures/richtlijnen in organisatie gelden om kwaliteitszorg te realiseren. (T) - Onderzoekt kwaliteitszorgsystemen - Vraagt na bij deskundigen V O 3. Werkt onderwerp schriftelijk uit aan de hand van de stappen basismodel kwaliteitszorg (verbeterplan). (T) - Analyseert huidige situatie - Beschrijft gewenste situatie en houdt rekening met haalbaarheid 4. Doet voorstellen tot kwaliteitsverbetering. (T) - Reële en praktische voorstellen - Toepasbaar in het werkveld Deskundigheidsbevordering WP 2.1 Vakdeskundigheid toepassen (K) 5. Bestudeert vakliteratuur in relatie tot het onderwerp. (K) - Actuele ontwikkelingen t.a.v. de kwaliteitszorg - Nieuwe zienswijzen 6. Presenteert voorstellen kwaliteitsverbetering aan collega s. (K) - Levert bijdrage aan kennis- en/of visieontwikkeling - Draagt bij aan de professionalisering van het beroep 7. Neemt actief deel aan inhoudelijke/ beroepsmatige discussie (K) - Brengt gefundeerde standpunten in - Staat open voor argumenten en/of nieuwe/andere zienswijzen van collega s 16

17 - De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. - De beoordelaar is de professional die kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt te zijn. - Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. Beoordeling opdracht 3 Cesuur Onvoldoende: 5 beoordelingscriteria (of minder) zijn met een voldoende gewaardeerd. Voldoende : 6 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Goed : 7 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Opdracht 3 Resultaat *: Onvoldoende / Voldoende / Goed Naam en handtekening onafhankelijk beoordelaar: Datum: * Omcirkel wat van toepassing is. 17

18 Beoordelingsformulier opdracht 4 Onderdeel Werkprocessen/ competenties Begeleiden WP 2.3 Geeft werkbegeleiding (C) Beoordelingscriteria: waarneembaar gedrag De kandidaat: 1. Voert een kennismakingsgesprek met deelnemer/stagiaire. (C) - Kennismaking en keuze vaardigheid - Uitleg over begeleiding i.v.m. opdracht 4 V O 2. Bespreekt leerdoelen en bijbehorende activiteiten met deelnemer/stagiaire. (C) - Luistert naar argumenten - Geeft adviezen of aanwijzingen 3. Bespreekt de begeleidingsbehoefte van deelnemer/stagiaire. (C) - Sterke en minder sterke punten - Specifieke ondersteuningsbehoefte 4. Observeert de vaardigheid, volgens afspraak met deelnemer/stagiaire. (C) - Geeft ruimte tot zelfstandig handelen - Geeft aanwijzingen, indien gewenst 5. Evalueert met deelnemer/stagiaire het verloop van de vaardigheid. (C) - Vaardigheid volgens protocol/afspraken uitgevoerd (product, proces) - Gewenste leerklimaat gerealiseerd - De liggende streepjes zijn richtinggevende waarderingshulpen. Het gaat om het voldoende uitvoeren van het beoordelingspunt. - De beoordelaar is de professional die kan overgaan tot een onvoldoende beoordeling indien op basis van het criterium en de waarderingshulp het betreffende gedrag onvoldoende blijkt te zijn. - Er wordt beoordeeld per beoordelingsnummer en niet per liggend streepje. 18

19 Beoordeling opdracht 4 Cesuur Onvoldoende: 3 beoordelingscriteria (of minder) zijn met een voldoende gewaardeerd. Voldoende : 4 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Goed : 5 beoordelingscriteria zijn met een voldoende gewaardeerd. Opdracht 4 Resultaat *: Onvoldoende / Voldoende / Goed Naam en handtekening onafhankelijk beoordelaar: *Omcirkel wat van toepassing is. 19

20 7. Eindbeoordeling Eindbeoordeling: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen Beoordeling opdracht 1* Onvoldoende Voldoende Goed Beoordeling opdracht 2* Onvoldoende Voldoende Goed Beoordeling opdracht 3* Onvoldoende Voldoende Goed Beoordeling opdracht 4* Onvoldoende Voldoende Goed Cesuur Onvoldoende Eén of meerdere opdrachten zijn met een onvoldoende beoordeeld. Voldoende Alle opdrachten zijn met minimaal een voldoende beoordeeld. Goed Alle opdrachten zijn met een goed beoordeeld. Eindresultaat* Onvoldoende Voldoende Goed Naam kandidaat: Handtekening kandidaat: Naam onafhankelijk beoordelaar (assessor): Handtekening onafhankelijk beoordelaar (assessor): BPV instelling: Datum Proeve van bekwaamheid *Omcirkel wat van toepassing is. 20

21 Bijlage 1 Formulier: Argumentatie herkansing Proeve van bekwaamheid Naam Kandidaat : Groep : Datum : Argumenten onafhankelijk beoordelaar (assessor): Naam onafhankelijk beoordelaar (assessor): Handtekening onafhankelijk beoordelaar (assessor): 21

22 Bijlage 2 Basismodel kwaliteitszorg (verbeterplan) Stap 1: Vaststellen van de huidige situatie - Wat is het probleem? - Waarom is het een probleem? - Voor wie is het een probleem Stap 2: Analyse huidige situatie - Wat is de oorzaak van het ontstaan van dit probleem? Stap 3: Vaststellen van de gewenste situatie - Beschrijf wat je wilt bereiken en - wat daardoor in positieve zin zal veranderen op de huidige situatie Om de gewenste situatie te kunnen vaststellen maak je gebruik van onderstaande punten - Wensen van de cliënt en/of collega s - Opvattingen vanuit de theorie en/of beroepsnormen (literatuuronderzoek) - Visie, regels, afspraken en/of doelen van de zorginstelling of de organisatie - CAO, ARBO-Wet, BIG-Wet, WGBO of andere wetgeving - Criteria waaraan de zorg moet voldoen (denk aan: protocollen, uitspraken van de beroepsgroep enz.) Stap 4: Vaststellen van de haalbare situatie Is datgene wat je wilt bereiken in de reële praktijksituatie daadwerkelijk haalbaar? (Schrijf je argumenten op waarom wel, of niet, of gedeeltelijk haalbaar) Stap 5: Voorstellen tot kwaliteitsverbetering Schrijf je voorstellen tot kwaliteitsverbetering op. 22

23 Bijlage 3 Beoordeling examenplek Doel van dit formulier staat beschreven in de Handleiding praktijkgerichte examen (zie Stappen bij het afnemen van... ). De student is verantwoordelijk voor het invullen door de opleidingsfunctionaris. Het ingevulde formulier blijft in het examen. Naam kandidaat Naam opleidingsfunctionaris Examenplek Datum Nr. Beoordeling van de examenplek Akkoord paraaf 1. Er is voldoende gelegenheid om het examen op de werkplek te organiseren en af te nemen. 2. De in het examen beschreven onderdelen kunnen worden uitgevoerd op de werkplek Niet akkoord paraaf 3. Er wordt toestemming gevraagd aan de zorgvrager voor het uitvoeren van het examen Naam opleidingsfunctionaris: Handtekening voor akkoord: Bij niet akkoord maakt de opleidingsfunctionaris afspraken met school hoe en waar het examen wel behaald kan worden. 23

24 Bijlage 4 Verklaring competenties beoordelaar Doel van dit formulier staat beschreven in de Handleiding praktijkgerichte examen (zie Stappen bij het afnemen van... ). De student is verantwoordelijk voor het invullen door de opleidingsfunctionaris. Het ingevulde formulier blijft in het examen. Naam kandidaat Naam beoordelaar Naam opleidingsfunctionaris Instelling (leerbedrijf) Datum s.v.p. aankruisen wat van toepassing is Inventarisatiepunten Ja Nee De beoordelaar heeft tenminste dezelfde functie, door opleiding als de kandidaat De beoordelaar is tijdens de periode voorafgaand aan het afnemen van het examen betrokken geweest bij de directe begeleiding van de kandidaat *) De beoordelaar heeft recente vakinhoudelijke kennis en ervaring om de kandidaat te kunnen beoordelen De beoordelaar is beschikbaar om de kandidaat te beoordelen De beoordelaar is geschoold als beoordelaar voor CGO. (Competentiegericht Onderwijs) De beoordelaar is op de hoogte van de inhoud van dit examen De beoordelaar weet wat er bedoeld wordt met de beoordelingscriteria *): Als hier Ja wordt geantwoord, dient de opleidingsfunctionaris contact op te nemen met de Slb er i.v.m. een oplossing voor de onafhankelijkheid van de beoordeling. Opmerkingen: Naam opleidingsfunctionaris: Handtekening voor akkoord: 24

25 Bijlage 5 Planningsformulier Praktijkgericht examen Doel van dit formulier staat beschreven in de Handleiding praktijkgerichte examen (zie Stappen bij het afnemen van... ). Het dient te worden ingevuld door de beoordelaar. Het ingevulde origineel blijft in het examen. De instelling houdt een kopie. De student levert een kopie van het ingevulde formulier uiterlijk 4 weken vóór de examendatum in bij de Slb er en de opleidingsfunctionaris. Deze zorgt voor verspreiding en archivering volgens de afspraken op de eigen locatie. PLANNINGSFORMULIER PRAKTIJKGERICHT EXAMEN Voornaam en achternaam student * ) -adres student Geboortedatum Opleiding Groep/klas Code examen Naam studieloopbaan-begeleider Datum afname examen Tijdstip afname examen Naam beoordelaar -adres beoordelaar Telefoonnummer beoordelaar Instelling, locatie afname Adres, locatie afname Afdeling *): de beoordelaar heeft zich vergewist van de identiteit van de hier genoemde student d.m.v. ID-controle 25

26 Bijlage 6 Planningsformulier Praktijkgericht herexamen Doel van dit formulier staat beschreven in de Handleiding praktijkgerichte examen (zie Stappen bij het afnemen van... ). Het dient te worden ingevuld door de beoordelaar. Het ingevulde origineel blijft in het examen. De instelling houdt een kopie. De student levert een kopie van het ingevulde formulier uiterlijk 4 weken vóór de examendatum in bij de Slb er en de opleidingsfunctionaris. Deze zorgt voor verspreiding en archivering volgens de afspraken op de eigen locatie. PLANNINGSFORMULIER PRAKTIJKGERICHT HEREXAMEN Voornaam en achternaam student * ) -adres student Geboortedatum Opleiding Groep/klas Code examen Naam studieloopbaan-begeleider Datum afname examen Tijdstip afname examen Naam beoordelaar Telefoonnummer beoordelaar -adres beoordelaar Instelling, locatie afname Adres instelling, locatie afname Afdeling *): de beoordelaar heeft zich vergewist van de identiteit van de hier genoemde student d.m.v. ID-controle 26

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkprocessen : 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare

Nadere informatie

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkprocessen : 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen EE 1: Basiszorg Examenonderdeel: Praktijkexamen Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen 1.1,

Nadere informatie

Handleiding praktijkgerichte examens

Handleiding praktijkgerichte examens Handleiding praktijkgerichte examens & examenorganisatie MBO Doktersassistent BOL Cohort 2012 e.v. MBO Apothekersassistent BOL Cohort 2012 e.v. Handleid. praktijkgerich. examens_ag_15042014.docx 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Handleiding praktijkgerichte examens

Handleiding praktijkgerichte examens Handleiding praktijkgerichte examens & examenorganisatie MBO VERPLEEGKUNDIGE BOL en BBL Cohort 2011, 2012 e.v. VERZORGENDE-IG BOL en BBL Cohort 2011, 2012 e.v. Handleiding praktijkgerichte examens_vz en

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie: Onderwijsassistent

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Stage-opdrachten BOL niveau 3 3e jaar

Stage-opdrachten BOL niveau 3 3e jaar 2015 Stage-opdrachten BOL niveau 3 3e jaar ROC Mondriaan 1-1-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voorbereiding persoonlijk examenplan... 3 Orienteren EE 5... 3 Bijlage 1: Persoonlijk activiteiten plan...

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Handleiding praktijkgerichte examens

Handleiding praktijkgerichte examens Handleiding praktijkgerichte examens & examenorganisatie MBO VERPLEEGKUNDIGE BOL Cohort 2010, 2011, 2012 e.v. MBO VERPLEEGKUNDIGE BBL Cohort 2012 e.v. MBO VERZORGENDE-IG BOL en BBL Cohort 2010, 2011, 2012

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (GGZ) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (algemeen ziekenhuis) Proeve van Bekwaamheid Opleiding MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v. Kwalificatiedossier

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3. thema: het onzichtbare zichtbaar maken. Verzorgende IG. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Beroepsopdracht 3. thema: het onzichtbare zichtbaar maken. Verzorgende IG. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Beroepsopdracht 3 thema: het onzichtbare zichtbaar maken Verzorgende IG ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding Dit is de derde beroepsopdracht van de opleiding Verzorgende IG. Het

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie