Inhoud. 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Spelling DMT leeskaarten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose Uitstroomgegevens Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag Beoordeelde beleidsterreinen Ingezette vragenlijsten Aandachtspunten divers Uitwerking van de gekozen verbeterpunten Gevolgde scholing 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Spelling DMT leeskaarten 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO Scholing 4. Huisvesting 5. Financiën 5.1. Financiële positie 5.2. Ouderbijdrage 6. Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid 7. Buitenschoolse Opvang 8. School en samenleving Nawoord 2

3 1. Algemene Gegevens 1.1 Organisatie: Vrije School De Zwaan is onderdeel van Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland. Vijf vrije scholen maken deel uit van de stichting: De Berkel primair onderwijs in Zutphen De IJssel primair onderwijs in Zutphen De Zwaan primair onderwijs in Zutphen Vrije school Zutphen voortgezet onderwijs in Zutphen Vrije school Parcival College voor voortgezet onderwijs in Groningen De Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland kent het zgn. Raad van Toezicht model waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden. Voor de dagelijkse leiding van de stichting is Mw. Lizzy Plasschek benoemd als bestuurder. Zij werkt nauw samen met het managementteam (MT), dat bestaat uit de directies van de vijf scholen van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: De heer E. Jordens, voorzitter De heer M.L.M. Schiphorst De heer A.D. van Dijk De heer J.G. Swart Mevrouw W.A.A.M. Roefs De directeur, Ceciel Wolfkamp, is integraal verantwoordelijk op het gebied van financiën, personeel, onderwijs, gebouw en inventaris. Zij is tevens directeur van de Vrije School De IJssel Ondersteuning: De bestuurder en directeuren doen voor het uitoefenen van hun taken een beroep op de medewerkers van het stafbureau. De salarisadministratie wordt verzorgd door de CABO in Doetinchem Bekostigingsgrondslag: Het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 vormt de grondslag voor de bekostiging personeel over het schooljaar Voor de bekostiging materieel is dit de grondslag voor het kalenderjaar Leerlingenaantallen: Het leerlingenaantal laat een licht dalende lijn zien tussen 2009 en Er is een te lage instroom bij de kleuters. Doordat de school zich het afgelopen jaar duidelijker heeft geprofileerd en het onderwijs ook duidelijker heeft neergezet is er een lichte groei ontstaan in Gezien echter de krimpregio waarin Zutphen zich bevindt, zijn er stappen gezet in het kader van de huisvesting en personeel. Dit jaar zijn er stichting breed maar twee eerste klassen gestart waarvan er een op De Zwaan. 3

4 1.4.1 Uitstroomgegevens schoolverlaters 2012/2013: VMBO- TL VMBO-T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO VO ZUTPHEN BAUDARTIUS STEDELIJKDALTON 1 1 ISENDOORN TOTAAL Tussentijdse schoolverlaters: Totaal hebben 9 kinderen onze school tussentijds verlaten. Kleuters: Twee kleuters zijn naar het regulier gegaan. Klas 2: Een kind naar regulier Klas 4: Vier kinderen naar regulier Klas 5 - Twee kinderen naar regulier. 2. Onderwijskundig jaarverslag Jaar Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we op basis van het schoolplan ( ) aan de orde laten komen en welke onderdelen daaruit worden aangepakt ter verbetering. Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein Beleidsterrein Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Periode (wanneer) Kosten TAAL Referentiekaders taal; werkvormen tav mondelinge taalvaardigheid; werkvorm dictee en oefenuur; oriëntatie tussendoelen schrijven; schrijffasen in het schrijfonderwijs Oriëntatie op de taalniveaus en tussendoelen vastleggen; oriëntatie verschillende werkvormen tav mondelinge taalvaardigheid; afspraken maken tav werkvorm dictee en oefenuur; oriëntatie tussendoelen schrijven; toepassen schrijffasen in het schrijfonderwijs Teamoverleg (5) (sept-okt-jan-maart-april) Taal coördinator, Directie en Team Hele jaar Taal coördinator PM Afgerond Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Beleidsterrein PASSEND ONDERWIJS EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN TAAL Differentiatie mbv Handelingsgericht Werken /Onderwijsbehoefte Gewenste situatie (doel) Gedifferentieerd op drie niveaus kunnen werken mbv HGW/ In kaart kunnen brengen onderwijsbehoefte leerling Activiteiten (hoe) Teamoverleg (4x) Ib-er, Directie en Team Periode (wanneer) Hele jaar IB-er Kosten Geen Afgerond Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus 4

5 Beleidsterrein ACTIEVE ROL LEERLINGEN Actieve rol leerlingen Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen, aangepast aan hun niveau, werken met dag- en weektaken; Leerlingen kunnen op gepaste tijden bepalen wat zij wanneer doen en hoe en met wie; Doelmatig leren plannen Activiteiten (hoe) Teamoverleg (3x) Team en Directie Periode (wanneer) Sept Dec 2012 IB Kosten Geen Afgerond Ja. Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Beleidsterrein Gewenste situatie (doel) PROFILERING Verhogen instroom aantal leerlingen verhoging instroom kleutergroepen naar 75 per ; 95 % doorstroom uit kleutergroepen naar 1e klas; geen tussentijdse uitstroom (muv verhuizingen) Activiteiten (hoe) Bijeenkomsten werkgroep en Teammomenten (4x ) Directie, team, Werkgroep I & I Periode (wanneer) Hele jaar Directie Kosten 6000 Afgerond Wordt opgenomen in beleidsnotitie Communicatie Beleidsterrein SCHOOLKLIMAAT EN ICT Ontwikkelen kwaliteitskaart ICT; Opstellen protocol Digitaal pesten Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een kwaliteitskaart ICT en Protocol Digitaal Pesten Activiteiten (hoe) Studiedag (1x)) Teamoverleg (2x) Team/Directie Periode (wanneer) Jan Juni 2013 Sigrid/Maaike Kosten Geen Afgerond Ja. Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Beleidsterrein ACTIEF BURGERSCHAP/SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING Ontwikkelen kwaliteitskaart Actief Burgerschap/ Keuze screeningsmodel Soc. Emot. Ontw. Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een kwaliteitskaart ICT. De school heeft een keuze gemaakt in een screeningsmodel soc. emotionele ontwikkeling Activiteiten (hoe) Studiedag (1x) Teammomenten (2x) Team/Directie Periode (wanneer) Hele jaar Directie Kosten PM Borging (hoe) Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Geplande vragenlijsten Vragenlijst Wanneer uitvoeren Eigenaar Afgenomen 1 Soc. Veiligheid ouders, leerkrachten, april 2013 Directie Ja leerlingen 2 15 minuten gesprekken September 2013 Maart 2013 Directie Nee Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren) in september 2013 [zie schoolplan hoofdstuk 7.9] Beleidsterrein Directie Team Anderen 1 Taal x x 2 Soc. Emotionele Opvoeding x x 3 ICT x x 4 Actieve rol leerlingen x x 5 Schoolklimaat x x 6 Passend Onderwijs x x 7 Opbrengsten (diagnose) X 5

6 Speerpunten van het komend schooljaar: zie jaarplan Gevolgde scholing: Dit jaar hebben alle teamleden deel genomen aan de scholing Volglijn het nieuwe leerlingvolgsysteem. 2.1 Opbrengsten De toetsen van het Cito leerling volgsysteem Op onze school wordt de vooruitgang in het rekenen, begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht met behulp van de toetsen van het Cito Leerling Volgsysteem (lvs). Het Citosysteem bestaat uit een lange reeks verschillende toetsen. In de meeste leerjaren zijn er twee: Een M-toets voor het midden van het schooljaar en een E-toets voor het eind van het schooljaar. Verschillende toetsen, doorlopende score Alle vijftien toetsen, M3 (voor midden eerste klas) tot en met M8, (midden 6 e klas) zijn verschillend. Ten eerste wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgevoerd. Ten tweede leggen de toetsen verschillen nadrukken. Maar voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de Vaardigheidsschaal. De leerkracht kijkt naar de behaalde vaardigheidsscore en vergelijkt deze met eerder behaalde vaardigheidsscores. Dan wordt duidelijk hoe een kind zich ten opzichte van zichzelf heeft ontwikkeld. Aan elke vaardigheidsscore, ook wel normscore genoemd, is weer een niveauscore verbonden. De Cito-niveaus lopen van E (zwak) naar A (sterk). Leerlingen maken dus de E5 aan het einde van klas 3. Het niveau, A tot en met E, duidt dan aan hoe goed ze die stof beheersen vergeleken met alle andere leerlingen in die jaargroep. Lezen: Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten kunnen we vaststellen hoe goed de kinderen zijn in technisch lezen en kunnen we nagaan waar de eventuele leesproblemen zitten. DMT leeskaarten: Bij de DMT (Drie-minuten-test) ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. De inspectie kijkt naar de gemiddelde vaardigheidsscore van de klas voor wat betreft rekenen, begrijpend lezen en DMT. Hieronder volgen de scores per vak per klas en staat de inspectienorm tussenhaakjes er naast: Rekenen: Klas 1 48 (29 ) 53 (38) Klas 2 53 (50) 65 (61) Klas 3 68 (71) 78 (78) Klas 4 88 (84) 93 (89) Klas 5 99 (93) 104 (96) Klas (105) wordt niet afgenomen 6

7 Spelling: Midden 2013 Eind 2013 Klas 1 B Klas 2 C C Klas 3 B B Klas 4 B B Klas 5 C B Klas 6 B (wordt niet afgenomen) Begrijpend Lezen: Deze toets wordt in januari afgenomen alleen in klas 4, 5 en 6. Midden 2013 Klas 4 34 (32) Klas 5 51 (45) Klas 6 64 (55) DMT leeskaarten: Midden 2013 Eind 2013 Klas 1 27 (33) Klas 2 47 (48) 54 (56) Klas 3 75 (66) 75 (71) Klas 4 87 (78) 87 (83) Klas 5 90 (85) 93 (90) Klas (93) wordt niet afgenomen 7

8 Drempelonderzoek In de 6e klas wordt het drempelonderzoek afgenomen. De score van dit onderzoek wordt omgezet in een Cito score. Het landelijke gemiddelde ligt op 535,2. Het gemiddelde van onze school is 536,1 3. Personeel In het schooljaar waren aan onze school verbonden: Directeur: Ceciel Wolfkamp, Lochem Intern Begeleider: Olga Schoonbergen, Zutphen Remedial Teacher: Saskia van Stapele, Zutphen Administratieve kracht: Anja Mostert Zutphen Conciërge: Hans ten Brinke, Zutphen Kleuters: Rozalinda de Bruijn, Zutphen Enny Post, Zutphen Petra van de Velde, Wichmond Marieke Mortier, Zutphen Klas 1 Timo Salman, Zutphen Olga Schoonbergen, Zutphen Klas 2 Els Godefroy, Zutphen Minke Koopmans, Zutphen Klas 3 Sigrid Blokker, Arnhem Klas 4 Annemieke Stout, Apeldoorn Klas 5 Maaike van Hijningen, Almelo Klas 6 Gabrielle Roeterink, Zutphen Leerkrachtondersteuner Euritmie: Pianiste Kunstzinnige therapeut Katja Mulder, Zutphen Sabine Liebentanz, Zutphen Margaret van Velden, Zutphen Gonnie Bal-Schiermeijer, Warnsveld (extern) In- uitstroom personeel: Leontine Vreeman, Zutphen heeft van 1 augustus tot 1 april onbetaald verlof opgenomen. Timo Salman, afkomstig van De Vrije School De IJssel, is hier in de eerste klas gestart Leeftijdsopbouw: per 1 augustus 2012: < man 1 vrouw

9 Ziekteverzuim: 03JS01 Vrije School De Zwaan PO Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 Augustus 3,75% 4,18% 2012 September 4,34% 4,47% 2012 Oktober 2,62% 4,49% 2012 November 2,78% 4,32% 2012 December 3,58% 4,09% 2013 Januari 4,14% 4,19% 2013 Februari 4,56% 4,21% 2013 Maart 5,28% 4,28% 2013 April 5,59% 4,33% 2013 Mei 14,08% 5,37% 2013 Juni 11,20% 5,72% Er is het afgelopen schooljaar een langdurige zieke geweest vanaf december 2012 tot 1 augustus Zij is nu volledig hersteld. Daarnaast is een collega met ziekteverlof gegaan op 1 april tot heden. Zij zal niet terugkeren in het onderwijs en start een outplacement traject na de zomervakantie. Het overige ziekteverzuim heeft zich beperkt tot korte afwezigheid door bv griep, hoofdpijn ed. Drie personeelsleden hebben regelmatig contact met de bedrijfsarts. Een leerkracht heeft gebruik gemaakt van het zwangerschapsverlof. 9

10 3.1.4 De wet BIO: Voortvloeiend uit het taakbeleid is er leeftijdsbewust personeelsbeleid gemaakt. Met de instemming van PGMR is dit beleid vastgesteld en zal in de cyclus van de kwaliteitszorg worden geëvalueerd. 4. Huisvesting Door dalende leerlingenaantallen is het niet mogelijk drie scholen in stand te houden en is het niet langer houdbaar de verliezen op het primair onderwijs voort te laten duren. Het eerdere besluit om de Zwaan te sluiten, is door de Raad van Toezicht in december 2012 nadat de voormalige bestuur is afgetreden, eerst bevroren en vervolgens niet bekrachtigd. De nieuw aangetreden bestuurder heeft als opdracht gekregen om in een nieuw open en transparant proces besluitvorming voor te bereiden. Alhoewel niet verplicht, zijn daarbij alle ouders in de gelegenheid gesteld om te participeren. Meermalen zijn ouderavonden gehouden om de ouders in dat proces mee te nemen. Vrij laat nog in dat traject was eenieder het er over eens dat een van de 3 PO scholen gesloten zou moeten gaan worden. Pas toen bekend werd welke school dit zou betreffen, ontstond er commotie en verzet. Op 10 december 2012 is door de RvT goedgekeurde plan om van 3 PO naar 2 PO scholen te gaan, bekrachtigd. 5. Financiën 5.1 Financiële positie: De exploitatie 2011 laat een nadelig resultaat zien van Dit komt vooral voort uit de post Personeel. Vooral in de lagere klassen zijn er te weinig leerlingen om een volledige leerkracht te kunnen bekostigen. M.i.v. van augustus 2012 krijgen de leerkrachten geen opslagfactor meer over de korte pauzetijd. Dit betekent dat een leerkracht naar rato van zijn aanstelling meer les gaat geven. Ook de wtf van de IB-er is miv 1 augustus van 2,5 dag naar 2 dagen gegaan. Een nadere toelichting op de financiën evenals de balanspositie is te vinden in het financieel jaarverslag van de stichting. 5.2 Ouderbijdrage: De ouderbijdrage is in 2012 begroot op Er is totaal betaald door de ouders: Daardoor loopt het tekort op de gehele begroting op. De ouderbijdragen waren begroot voor de volgende posten: Contributie Vereniging Vrije Scholen, buitenschoolse activiteiten zoals bv de boerderijschool en schoolreisjes, jaarfeesten en klassenpot van de verschillende klassen, professionalisering dmw van de zomercursus, bijdrage voor kunstzinnige therapie. Door de ouderbijdrage is het ook mogelijk de aanstelling voor onderwijsassistent, leerkrachtbegeleider, euritmie en muzikaal begeleider mogelijk te maken. 6. MR en Ouderbetrokkenheid Elke maand vond er overleg plaats tussen de MR en de schoolleiding. In het overleg zijn o.a. besproken: Huisvesting Begroting Huisvesting Formatie Thema avonden Ouderbetrokkenheid 10

11 Ouderbijdrage Actuele gebeurtenissen in de school GMR Jaarplan Zie verder Jaarverslag MR De ouderbetrokkenheid was merkbaar op de algemene ouderavond. De eerste avond zijn we in gesprek geweest over onze verbeterpunten. Deze zijn opgenomen in het jaarplan Al hoewel de opkomst matig was, waren de aanwezig ouders onverdeeld enthousiast over de inhoud van de avond. We mochten ouders verwelkomen. In het kader van de huisvesting van de gehele stichting zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Deze avonden zijn door de ouders van De Zwaan goed bezocht. Er is dit jaar een muziekavond en een kooravond geweest.. Op deze avonden kregen kinderen de gelegenheid om hun muzikale talent middels een muziekinstrument of stem ten gehore te brengen. Vele ouders hebben genoten van de muziek. Er zijn twee ouderavonden geweest per klas. Zij zijn allen goed bezocht. Elke leerkracht heeft daarnaast ook minimaal twee contactmomenten per kind gehad tijdens de zgn 15- minuten gesprekken. Weekbericht en website Elke week worden ouders middels het weekbericht op de hoogte gehouden van allerlei zaken die op schoolniveau of bovenschools spelen. Daarnaast hebben wij een website. Hierop zijn o.a. ook beleidsstukken te vinden. Voor meer info: 7. Buitenschoolse Opvang De buitenschoolse opvang wordt vanaf januari 2011 verzorgd door BSO De Berkel. Afgelopen jaar bezochten ongeveer 57 kinderen de BSO De Zwaan. Sommige kinderen bezoeken de BSO 1 keer per week en andere 2 en een enkeling 3 keer per week. 8. De school in de samenleving Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en buurtbewoners zoals: open dag, algemene en klassenouderavonden, lente bazaar, opvoering van het kerstspel, bezoek bejaardencentrum. Bij de jaarfeesten worden ouders betrokken en bij het Sint Maartenfeest ook de buurt. Nawoord Het team heeft zich ook dit jaar met vol enthousiasme ingezet. We kijken ondanks alle perikelen rondom de huisvesting met een goed gevoel terug op het schooljaar. Er is samen met ouders veel werk verzet. Dank aan alle ouders die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Dank aan de leden van de MR, die met ons meedachten en advies gaven. Het was geen gemakkelijk jaar voor ons allen. Toch heeft De Zwaan haar kracht bewezen door een eenheid te vormen met ouders, leerkrachten en directie. Alleen op deze manier konden wij gezamenlijk rondom de kinderen staan. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Heel hartelijk dank allemaal. September 2013 Ceciel Wolfkamp Directeur 11

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie