Inhoud. 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Spelling DMT leeskaarten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose Uitstroomgegevens Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag Beoordeelde beleidsterreinen Ingezette vragenlijsten Aandachtspunten divers Uitwerking van de gekozen verbeterpunten Gevolgde scholing 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Spelling DMT leeskaarten 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO Scholing 4. Huisvesting 5. Financiën 5.1. Financiële positie 5.2. Ouderbijdrage 6. Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid 7. Buitenschoolse Opvang 8. School en samenleving Nawoord 2

3 1. Algemene Gegevens 1.1 Organisatie: Vrije School De Zwaan is onderdeel van Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland. Vijf vrije scholen maken deel uit van de stichting: De Berkel primair onderwijs in Zutphen De IJssel primair onderwijs in Zutphen De Zwaan primair onderwijs in Zutphen Vrije school Zutphen voortgezet onderwijs in Zutphen Vrije school Parcival College voor voortgezet onderwijs in Groningen De Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland kent het zgn. Raad van Toezicht model waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden. Voor de dagelijkse leiding van de stichting is Mw. Lizzy Plasschek benoemd als bestuurder. Zij werkt nauw samen met het managementteam (MT), dat bestaat uit de directies van de vijf scholen van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: De heer E. Jordens, voorzitter De heer M.L.M. Schiphorst De heer A.D. van Dijk De heer J.G. Swart Mevrouw W.A.A.M. Roefs De directeur, Ceciel Wolfkamp, is integraal verantwoordelijk op het gebied van financiën, personeel, onderwijs, gebouw en inventaris. Zij is tevens directeur van de Vrije School De IJssel Ondersteuning: De bestuurder en directeuren doen voor het uitoefenen van hun taken een beroep op de medewerkers van het stafbureau. De salarisadministratie wordt verzorgd door de CABO in Doetinchem Bekostigingsgrondslag: Het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 vormt de grondslag voor de bekostiging personeel over het schooljaar Voor de bekostiging materieel is dit de grondslag voor het kalenderjaar Leerlingenaantallen: Het leerlingenaantal laat een licht dalende lijn zien tussen 2009 en Er is een te lage instroom bij de kleuters. Doordat de school zich het afgelopen jaar duidelijker heeft geprofileerd en het onderwijs ook duidelijker heeft neergezet is er een lichte groei ontstaan in Gezien echter de krimpregio waarin Zutphen zich bevindt, zijn er stappen gezet in het kader van de huisvesting en personeel. Dit jaar zijn er stichting breed maar twee eerste klassen gestart waarvan er een op De Zwaan. 3

4 1.4.1 Uitstroomgegevens schoolverlaters 2012/2013: VMBO- TL VMBO-T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO VO ZUTPHEN BAUDARTIUS STEDELIJKDALTON 1 1 ISENDOORN TOTAAL Tussentijdse schoolverlaters: Totaal hebben 9 kinderen onze school tussentijds verlaten. Kleuters: Twee kleuters zijn naar het regulier gegaan. Klas 2: Een kind naar regulier Klas 4: Vier kinderen naar regulier Klas 5 - Twee kinderen naar regulier. 2. Onderwijskundig jaarverslag Jaar Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we op basis van het schoolplan ( ) aan de orde laten komen en welke onderdelen daaruit worden aangepakt ter verbetering. Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein Beleidsterrein Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Periode (wanneer) Kosten TAAL Referentiekaders taal; werkvormen tav mondelinge taalvaardigheid; werkvorm dictee en oefenuur; oriëntatie tussendoelen schrijven; schrijffasen in het schrijfonderwijs Oriëntatie op de taalniveaus en tussendoelen vastleggen; oriëntatie verschillende werkvormen tav mondelinge taalvaardigheid; afspraken maken tav werkvorm dictee en oefenuur; oriëntatie tussendoelen schrijven; toepassen schrijffasen in het schrijfonderwijs Teamoverleg (5) (sept-okt-jan-maart-april) Taal coördinator, Directie en Team Hele jaar Taal coördinator PM Afgerond Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Beleidsterrein PASSEND ONDERWIJS EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN TAAL Differentiatie mbv Handelingsgericht Werken /Onderwijsbehoefte Gewenste situatie (doel) Gedifferentieerd op drie niveaus kunnen werken mbv HGW/ In kaart kunnen brengen onderwijsbehoefte leerling Activiteiten (hoe) Teamoverleg (4x) Ib-er, Directie en Team Periode (wanneer) Hele jaar IB-er Kosten Geen Afgerond Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus 4

5 Beleidsterrein ACTIEVE ROL LEERLINGEN Actieve rol leerlingen Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen, aangepast aan hun niveau, werken met dag- en weektaken; Leerlingen kunnen op gepaste tijden bepalen wat zij wanneer doen en hoe en met wie; Doelmatig leren plannen Activiteiten (hoe) Teamoverleg (3x) Team en Directie Periode (wanneer) Sept Dec 2012 IB Kosten Geen Afgerond Ja. Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Beleidsterrein Gewenste situatie (doel) PROFILERING Verhogen instroom aantal leerlingen verhoging instroom kleutergroepen naar 75 per ; 95 % doorstroom uit kleutergroepen naar 1e klas; geen tussentijdse uitstroom (muv verhuizingen) Activiteiten (hoe) Bijeenkomsten werkgroep en Teammomenten (4x ) Directie, team, Werkgroep I & I Periode (wanneer) Hele jaar Directie Kosten 6000 Afgerond Wordt opgenomen in beleidsnotitie Communicatie Beleidsterrein SCHOOLKLIMAAT EN ICT Ontwikkelen kwaliteitskaart ICT; Opstellen protocol Digitaal pesten Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een kwaliteitskaart ICT en Protocol Digitaal Pesten Activiteiten (hoe) Studiedag (1x)) Teamoverleg (2x) Team/Directie Periode (wanneer) Jan Juni 2013 Sigrid/Maaike Kosten Geen Afgerond Ja. Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Beleidsterrein ACTIEF BURGERSCHAP/SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING Ontwikkelen kwaliteitskaart Actief Burgerschap/ Keuze screeningsmodel Soc. Emot. Ontw. Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een kwaliteitskaart ICT. De school heeft een keuze gemaakt in een screeningsmodel soc. emotionele ontwikkeling Activiteiten (hoe) Studiedag (1x) Teammomenten (2x) Team/Directie Periode (wanneer) Hele jaar Directie Kosten PM Borging (hoe) Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus Geplande vragenlijsten Vragenlijst Wanneer uitvoeren Eigenaar Afgenomen 1 Soc. Veiligheid ouders, leerkrachten, april 2013 Directie Ja leerlingen 2 15 minuten gesprekken September 2013 Maart 2013 Directie Nee Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren) in september 2013 [zie schoolplan hoofdstuk 7.9] Beleidsterrein Directie Team Anderen 1 Taal x x 2 Soc. Emotionele Opvoeding x x 3 ICT x x 4 Actieve rol leerlingen x x 5 Schoolklimaat x x 6 Passend Onderwijs x x 7 Opbrengsten (diagnose) X 5

6 Speerpunten van het komend schooljaar: zie jaarplan Gevolgde scholing: Dit jaar hebben alle teamleden deel genomen aan de scholing Volglijn het nieuwe leerlingvolgsysteem. 2.1 Opbrengsten De toetsen van het Cito leerling volgsysteem Op onze school wordt de vooruitgang in het rekenen, begrijpend lezen en spelling in kaart gebracht met behulp van de toetsen van het Cito Leerling Volgsysteem (lvs). Het Citosysteem bestaat uit een lange reeks verschillende toetsen. In de meeste leerjaren zijn er twee: Een M-toets voor het midden van het schooljaar en een E-toets voor het eind van het schooljaar. Verschillende toetsen, doorlopende score Alle vijftien toetsen, M3 (voor midden eerste klas) tot en met M8, (midden 6 e klas) zijn verschillend. Ten eerste wordt de moeilijkheidsgraad geleidelijk opgevoerd. Ten tweede leggen de toetsen verschillen nadrukken. Maar voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de Vaardigheidsschaal. De leerkracht kijkt naar de behaalde vaardigheidsscore en vergelijkt deze met eerder behaalde vaardigheidsscores. Dan wordt duidelijk hoe een kind zich ten opzichte van zichzelf heeft ontwikkeld. Aan elke vaardigheidsscore, ook wel normscore genoemd, is weer een niveauscore verbonden. De Cito-niveaus lopen van E (zwak) naar A (sterk). Leerlingen maken dus de E5 aan het einde van klas 3. Het niveau, A tot en met E, duidt dan aan hoe goed ze die stof beheersen vergeleken met alle andere leerlingen in die jaargroep. Lezen: Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere informatie over eventuele leesproblemen. Met de Drie-Minuten-Toets (DMT) en de AVI-kaarten kunnen we vaststellen hoe goed de kinderen zijn in technisch lezen en kunnen we nagaan waar de eventuele leesproblemen zitten. DMT leeskaarten: Bij de DMT (Drie-minuten-test) ligt de nadruk op de snelheid waarmee leerlingen afzonderlijke woorden kunnen verklanken. De inspectie kijkt naar de gemiddelde vaardigheidsscore van de klas voor wat betreft rekenen, begrijpend lezen en DMT. Hieronder volgen de scores per vak per klas en staat de inspectienorm tussenhaakjes er naast: Rekenen: Klas 1 48 (29 ) 53 (38) Klas 2 53 (50) 65 (61) Klas 3 68 (71) 78 (78) Klas 4 88 (84) 93 (89) Klas 5 99 (93) 104 (96) Klas (105) wordt niet afgenomen 6

7 Spelling: Midden 2013 Eind 2013 Klas 1 B Klas 2 C C Klas 3 B B Klas 4 B B Klas 5 C B Klas 6 B (wordt niet afgenomen) Begrijpend Lezen: Deze toets wordt in januari afgenomen alleen in klas 4, 5 en 6. Midden 2013 Klas 4 34 (32) Klas 5 51 (45) Klas 6 64 (55) DMT leeskaarten: Midden 2013 Eind 2013 Klas 1 27 (33) Klas 2 47 (48) 54 (56) Klas 3 75 (66) 75 (71) Klas 4 87 (78) 87 (83) Klas 5 90 (85) 93 (90) Klas (93) wordt niet afgenomen 7

8 Drempelonderzoek In de 6e klas wordt het drempelonderzoek afgenomen. De score van dit onderzoek wordt omgezet in een Cito score. Het landelijke gemiddelde ligt op 535,2. Het gemiddelde van onze school is 536,1 3. Personeel In het schooljaar waren aan onze school verbonden: Directeur: Ceciel Wolfkamp, Lochem Intern Begeleider: Olga Schoonbergen, Zutphen Remedial Teacher: Saskia van Stapele, Zutphen Administratieve kracht: Anja Mostert Zutphen Conciërge: Hans ten Brinke, Zutphen Kleuters: Rozalinda de Bruijn, Zutphen Enny Post, Zutphen Petra van de Velde, Wichmond Marieke Mortier, Zutphen Klas 1 Timo Salman, Zutphen Olga Schoonbergen, Zutphen Klas 2 Els Godefroy, Zutphen Minke Koopmans, Zutphen Klas 3 Sigrid Blokker, Arnhem Klas 4 Annemieke Stout, Apeldoorn Klas 5 Maaike van Hijningen, Almelo Klas 6 Gabrielle Roeterink, Zutphen Leerkrachtondersteuner Euritmie: Pianiste Kunstzinnige therapeut Katja Mulder, Zutphen Sabine Liebentanz, Zutphen Margaret van Velden, Zutphen Gonnie Bal-Schiermeijer, Warnsveld (extern) In- uitstroom personeel: Leontine Vreeman, Zutphen heeft van 1 augustus tot 1 april onbetaald verlof opgenomen. Timo Salman, afkomstig van De Vrije School De IJssel, is hier in de eerste klas gestart Leeftijdsopbouw: per 1 augustus 2012: < man 1 vrouw

9 Ziekteverzuim: 03JS01 Vrije School De Zwaan PO Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 Augustus 3,75% 4,18% 2012 September 4,34% 4,47% 2012 Oktober 2,62% 4,49% 2012 November 2,78% 4,32% 2012 December 3,58% 4,09% 2013 Januari 4,14% 4,19% 2013 Februari 4,56% 4,21% 2013 Maart 5,28% 4,28% 2013 April 5,59% 4,33% 2013 Mei 14,08% 5,37% 2013 Juni 11,20% 5,72% Er is het afgelopen schooljaar een langdurige zieke geweest vanaf december 2012 tot 1 augustus Zij is nu volledig hersteld. Daarnaast is een collega met ziekteverlof gegaan op 1 april tot heden. Zij zal niet terugkeren in het onderwijs en start een outplacement traject na de zomervakantie. Het overige ziekteverzuim heeft zich beperkt tot korte afwezigheid door bv griep, hoofdpijn ed. Drie personeelsleden hebben regelmatig contact met de bedrijfsarts. Een leerkracht heeft gebruik gemaakt van het zwangerschapsverlof. 9

10 3.1.4 De wet BIO: Voortvloeiend uit het taakbeleid is er leeftijdsbewust personeelsbeleid gemaakt. Met de instemming van PGMR is dit beleid vastgesteld en zal in de cyclus van de kwaliteitszorg worden geëvalueerd. 4. Huisvesting Door dalende leerlingenaantallen is het niet mogelijk drie scholen in stand te houden en is het niet langer houdbaar de verliezen op het primair onderwijs voort te laten duren. Het eerdere besluit om de Zwaan te sluiten, is door de Raad van Toezicht in december 2012 nadat de voormalige bestuur is afgetreden, eerst bevroren en vervolgens niet bekrachtigd. De nieuw aangetreden bestuurder heeft als opdracht gekregen om in een nieuw open en transparant proces besluitvorming voor te bereiden. Alhoewel niet verplicht, zijn daarbij alle ouders in de gelegenheid gesteld om te participeren. Meermalen zijn ouderavonden gehouden om de ouders in dat proces mee te nemen. Vrij laat nog in dat traject was eenieder het er over eens dat een van de 3 PO scholen gesloten zou moeten gaan worden. Pas toen bekend werd welke school dit zou betreffen, ontstond er commotie en verzet. Op 10 december 2012 is door de RvT goedgekeurde plan om van 3 PO naar 2 PO scholen te gaan, bekrachtigd. 5. Financiën 5.1 Financiële positie: De exploitatie 2011 laat een nadelig resultaat zien van Dit komt vooral voort uit de post Personeel. Vooral in de lagere klassen zijn er te weinig leerlingen om een volledige leerkracht te kunnen bekostigen. M.i.v. van augustus 2012 krijgen de leerkrachten geen opslagfactor meer over de korte pauzetijd. Dit betekent dat een leerkracht naar rato van zijn aanstelling meer les gaat geven. Ook de wtf van de IB-er is miv 1 augustus van 2,5 dag naar 2 dagen gegaan. Een nadere toelichting op de financiën evenals de balanspositie is te vinden in het financieel jaarverslag van de stichting. 5.2 Ouderbijdrage: De ouderbijdrage is in 2012 begroot op Er is totaal betaald door de ouders: Daardoor loopt het tekort op de gehele begroting op. De ouderbijdragen waren begroot voor de volgende posten: Contributie Vereniging Vrije Scholen, buitenschoolse activiteiten zoals bv de boerderijschool en schoolreisjes, jaarfeesten en klassenpot van de verschillende klassen, professionalisering dmw van de zomercursus, bijdrage voor kunstzinnige therapie. Door de ouderbijdrage is het ook mogelijk de aanstelling voor onderwijsassistent, leerkrachtbegeleider, euritmie en muzikaal begeleider mogelijk te maken. 6. MR en Ouderbetrokkenheid Elke maand vond er overleg plaats tussen de MR en de schoolleiding. In het overleg zijn o.a. besproken: Huisvesting Begroting Huisvesting Formatie Thema avonden Ouderbetrokkenheid 10

11 Ouderbijdrage Actuele gebeurtenissen in de school GMR Jaarplan Zie verder Jaarverslag MR De ouderbetrokkenheid was merkbaar op de algemene ouderavond. De eerste avond zijn we in gesprek geweest over onze verbeterpunten. Deze zijn opgenomen in het jaarplan Al hoewel de opkomst matig was, waren de aanwezig ouders onverdeeld enthousiast over de inhoud van de avond. We mochten ouders verwelkomen. In het kader van de huisvesting van de gehele stichting zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Deze avonden zijn door de ouders van De Zwaan goed bezocht. Er is dit jaar een muziekavond en een kooravond geweest.. Op deze avonden kregen kinderen de gelegenheid om hun muzikale talent middels een muziekinstrument of stem ten gehore te brengen. Vele ouders hebben genoten van de muziek. Er zijn twee ouderavonden geweest per klas. Zij zijn allen goed bezocht. Elke leerkracht heeft daarnaast ook minimaal twee contactmomenten per kind gehad tijdens de zgn 15- minuten gesprekken. Weekbericht en website Elke week worden ouders middels het weekbericht op de hoogte gehouden van allerlei zaken die op schoolniveau of bovenschools spelen. Daarnaast hebben wij een website. Hierop zijn o.a. ook beleidsstukken te vinden. Voor meer info: 7. Buitenschoolse Opvang De buitenschoolse opvang wordt vanaf januari 2011 verzorgd door BSO De Berkel. Afgelopen jaar bezochten ongeveer 57 kinderen de BSO De Zwaan. Sommige kinderen bezoeken de BSO 1 keer per week en andere 2 en een enkeling 3 keer per week. 8. De school in de samenleving Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en buurtbewoners zoals: open dag, algemene en klassenouderavonden, lente bazaar, opvoering van het kerstspel, bezoek bejaardencentrum. Bij de jaarfeesten worden ouders betrokken en bij het Sint Maartenfeest ook de buurt. Nawoord Het team heeft zich ook dit jaar met vol enthousiasme ingezet. We kijken ondanks alle perikelen rondom de huisvesting met een goed gevoel terug op het schooljaar. Er is samen met ouders veel werk verzet. Dank aan alle ouders die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Dank aan de leden van de MR, die met ons meedachten en advies gaven. Het was geen gemakkelijk jaar voor ons allen. Toch heeft De Zwaan haar kracht bewezen door een eenheid te vormen met ouders, leerkrachten en directie. Alleen op deze manier konden wij gezamenlijk rondom de kinderen staan. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Heel hartelijk dank allemaal. September 2013 Ceciel Wolfkamp Directeur 11

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1.

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1. 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Avi toetsen Spelling DMT leeskaarten

Inhoud. 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Avi toetsen Spelling DMT leeskaarten 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1.

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1. 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Basisonderwijs Valckstraat 30 7203 GC ZUTPHEN 0575-571574 www.vrijeschooldezwaan.nl JAARVERSLAG 2009-2010

Basisonderwijs Valckstraat 30 7203 GC ZUTPHEN 0575-571574 www.vrijeschooldezwaan.nl JAARVERSLAG 2009-2010 Basisonderwijs Valckstraat 30 7203 GC ZUTPHEN 0575-571574 www.vrijeschooldezwaan.nl JAARVERSLAG 2009-2010 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4.

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Voorwoord. Het overleg binnen de MR zelf en de contacten met de directie verliep ontspannen en coöperatief. 10 juli 2013

Voorwoord. Het overleg binnen de MR zelf en de contacten met de directie verliep ontspannen en coöperatief. 10 juli 2013 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u het derde jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van Vrije School de Zwaan. De MR bestaat sinds 4 jaar binnen onze school. Vóór de MR gebruikte de directie de beleids-

Nadere informatie

jaarboekje 2014-2015 Vrije School De Zwaan Kleuter- en basisonderwijs in Zutphen Jaarboekje

jaarboekje 2014-2015 Vrije School De Zwaan Kleuter- en basisonderwijs in Zutphen Jaarboekje jaarboekje 2014-2015 Vrije School De Zwaan Kleuter- en basisonderwijs in Zutphen Jaarboekje 5 1 / 4 201 Vrije School De Zwaan Jaarboekje 2014-2015 Inhoudsopgave In dit jaarboekje staan de praktische gegevens

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

Obs. De Adelaar Burg. Heymansstraat 2 1718AN Hoogwoud Directeur: A. van der Veen. Jaarverslag 2014-2015

Obs. De Adelaar Burg. Heymansstraat 2 1718AN Hoogwoud Directeur: A. van der Veen. Jaarverslag 2014-2015 Obs. De Adelaar Burg. Heymansstraat 2 1718AN Hoogwoud Directeur: A. van der Veen Jaarverslag 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding en kengetallen pag. 2 In- en uitstroomgegevens pag. 2 Schoolverlaters 8 pag.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie Schoolontwikkelplan 2014 2015 Jaar 2014-2015 School Bonifatius Directeur Rein Swart Datum 1 augustus 2014 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2014-2015 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 obs Het Palet Brinn: 16MB Floris Versterstraat 2B 8932 BR Leeuwarden 058-21248833 directie.palet@proloog.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Wat waren we van plan? 4 Onderwijs 4 Zorg

Nadere informatie

Jaarverslag Willibrordschool

Jaarverslag Willibrordschool Opgesteld door: Anita Kraakman 10PN Oktober 2015 Terugblik op het schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Willibrordschool Jaarverslag Willibrordschool 2014-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de

Nadere informatie

r.k basisschool De Ark

r.k basisschool De Ark Schoolontwikkelplan r.k basisschool De Ark Burg. Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek Tel. 0226-452072 www. rkbs-deark.nl Jaar 2015-2016 School De Ark Directeur Frank Knin Datum 29-6-2015 Inleiding In dit schoolontwikkelplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017 Bleiswijk, oktober 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat doet de MR?... 3 Samenstelling... 3 Vergaderingen... 4 Ontwikkelingen binnen het team... 4 TSO/BSO...

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Onderwijskundige- en andere ontwikkelingen 4 2.1. Beleidsvoornemens uit het jaarplan 2012-2013 4 2.2 Professionalisering 6 2.3 Personele ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 September 2015 1 Inleiding In dit jaarverslag van openbare basisschool Villa Vlinderhof geven wij weer welke activiteiten zijn ondernomen in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE BASISSCHOOL HET PALET - LOC. OPHEUSDEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE BASISSCHOOL HET PALET - LOC. OPHEUSDEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OPENBARE BASISSCHOOL HET PALET - LOC. OPHEUSDEN School : Openbare basisschool Het Palet - loc. Opheusden Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 18HO Onderzoeksnummer : 80626 Datum

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie