Doorstromen, vertragen en versnellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorstromen, vertragen en versnellen."

Transcriptie

1 Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Toelichting leerjaarverlenging blz. 4 Leerjaarversnelling blz. 6 Leerjaarverlenging, overgang en leerjaar- blz. 7 versnelling groep 1 Leerjaarverlenging, overgang en leerjaar- blz. 9 versnelling groep 2 Leerjaarverlenging, overgang en leerjaar- blz. 11 versnelling groep 3 Leerjaarverlenging, overgang en leerjaar- blz. 13 versnelling groep 4 t/m 8 Overgang naar het voortgezet onderwijs blz. 15 Eigen leerlijn bijlage 1 Lwoo/Pro-onderzoek bijlage 2 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 2

3 Voorwoord: Dit is het overgangsprotocol van t Koppel. Met dit protocol willen we duidelijke richtlijnen scheppen met betrekking tot de overgang, leerjaarverlenging en leerjaarversnelling, de overgang naar het voortgezet onderwijs en de procedures die we daarbij volgen. Het overgangsprotocol is in samenwerking met het team, Cedin en de MR tot stand gekomen. Dit overgangsprotocol zal worden beschreven in de Schoolgids die we jaarlijks uitgeven en dit document zal voor belangstellende ouders ter inzage liggen. Kortom: Met behulp van dit nieuwe protocol, denken we jaarlijks goed zicht te houden op de juiste doorstroming van alle leerlingen op onze school! Algemeen: Tijdens de schoolloopbaan van kinderen constateren leerkrachten soms dat een leerling met een vertraagde ontwikkeling gebaat is bij een leerjaarverlenging en andere leerlingen met een versnelde ontwikkeling gebaat zijn met een leerjaarversnelling. In dit document worden de uitgangspunten en criteria hiervoor beschreven. Uitgangspunten: Een leerjaarverlenging c.q. leerjaarversnelling van een leerling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerkracht, de intern begeleider en de schoolleider. Indien mogelijk wordt leerjaarverlenging het liefst zo jong mogelijk toegepast. Een leerling maakt in principe maximaal één leerjaarverlenging mee in zijn/haar schoolloopbaan op de basisschool. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 3

4 Voor leerjaarverlenging gelden de volgende afspraken: Leerjaarverlenging Er is gewerkt met meerdere handelingsplannen met onvoldoende resultaat (geen vooruitgang) om het kind te ondersteunen. Het kind is meerdere malen ter sprake gebracht in de leerlingbespreking. Er wordt een positief, realistisch effect verwacht. Ouders worden ingelicht over voornemens rond leerjaarverlenging als daartoe besloten is uiterlijk tijdens het tweede tien-minutengesprek van het lopende schooljaar. De afspraken die gemaakt zijn tijdens het proces rond de leerjaarverlenging worden in het leerlingendossier vastgelegd. Na leerjaarverlenging wordt het traject van ondersteuning en handelingsplannen (overgangsprogramma) indien nodig voortgezet totdat het kind is opgenomen in een volgende groep. In bijzondere gevallen is het van belang een leerjaarverlenging te overwegen op basis van de opgestelde criteria inclusief een advies uit extern onderzoek of een consultatief gesprek met professionele externen zoals bijv. ambulante begeleiders. Mocht er verschil van mening ontstaan tussen de school en de ouders, dan kan de school een extern onderzoek aanvragen. Het advies uit dit onderzoek wordt als zwaarwegend verklaard voor beide partijen, maar de school beslist uiteindelijk of de leerjaarverlenging plaatsvindt. Kinderen kunnen op onze school in groep 1 t/m 8 in aanmerking komen voor leerjaarverlenging. In groep 1 tot en met 5 kan dat zijn op grond van de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling en vanaf groep 6 alleen op grond van de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast kan langdurig ziek of afwezig zijn een reden zijn voor leerjaarverlenging. Het verwachtingspatroon moet te allen tijde zijn dat een kind hiermee gebaat is! In overleg met de ouders en na advies van deskundigen kan het team samen besluiten in plaats van een kind een leerjaar te laten verlengen een eigen leerlijn te laten volgen, zodat overgang tot een volgende groep mogelijk is. De ouders realiseren zich dat het kind niet op het niveau van de groep waarin het zit werkt en dat de einddoelstellingen van de basisschool naar alle waarschijnlijkheid niet zullen worden gehaald. Het geheel wordt in een document vastgelegd en door de ouders en de school ondertekend. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 4

5 Procedure bij leerjaarverlenging: Stap 1 De leerkracht signaleert in een periode van 8 weken opvallende tekortkomingen en doet daar nader onderzoek naar. De leerkracht meldt zijn/haar bevindingen op de eerstvolgende leerlingbespreking. Het kind wordt opgenomen in de zorgstructuur (groepsplannen, handelingsplannen etc.) De leerkracht spreekt de zorg uit over de ontwikkeling van het kind aan de ouders tot aan de eerste toetsing in het kader van het leerlingvolgsysteem. Stap 2 De leerlingen worden in het kader van het leerlingvolgsysteem getoetst in januari/februari. Stap 3 Ouders worden van de resultaten op de hoogte gesteld in tussentijdse gesprekken na een periode van acht tot twaalf weken. Stap 4 De definitieve beslissing voor leerjaarverlenging vindt plaats tijdens de tweede tien-minutengesprekken van het lopende schooljaar. Bij twijfel vindt de definitieve beslissing plaats na het vaststellen van de toetsresultaten in juni. De beslissing van de school is hierbij doorslaggevend. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 5

6 Leerjaarversnelling Leerjaarversnelling is mogelijk in alle groepen van onze basisschool, maar is wel strikt aan regels gebonden. Onder leerjaarversnelling verstaan we dat een leerling in principe een leerjaar overslaat en wordt toegelaten tot de daarop volgende groep. We maken onderscheid in de leerlingen die meer aan kunnen en leerlingen die een dusdanige cognitieve of sociaal/emotionele ontwikkeling hebben, dat ze voldoende mogelijkheden hebben om versneld door een basisschoolperiode heen te gaan. Leerlingen die meer aan kunnen, hebben ons ins ziens voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen door de extra stof / verrijkingsstof van de verschillende methoden te verwerken. Daarnaast bieden de zelfstandig werkenlessen voldoende mogelijkheden om aan de behoefte van deze leerlingen tegemoet te komen door leerlingen extra verrijkingsstof aan te bieden. Leerjaarversnelling is bij ons op school mogelijk als: De scores van het leerlingvolgsysteem van CITO dusdanig zijn dat door de leerling op alle onderdelen (Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en de Drie Minutentoets c.q. Rekenen voor Kleuters, Taal voor Kleuters) de score A wordt gehaald van de groep waarin de leerling zich op dat moment bevindt, maar ook op de daarop volgende toetsen van het volgende leerjaar (een jaar verschil!). En er naar het oordeel van de leerkracht / IB-er/c.q. directie sprake is van voldoende ontwikkeling op sociaal en emotioneel welbevinden en werkhouding. Onafhankelijk onderzoek moet de bevindingen bevestigen. Daarbij houden we altijd in ogenschouw: Hoe staat het ervoor als de leerling zich in groep 8 bevindt en de overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs! Het team van obs t Koppel kiest ervoor de leerlingen niet halfjaarlijks of tussentijds te laten overgaan. Dit in verband met mogelijke consequenties die dit met zich mee kan brengen (groepsgrootte, inzet formatie, verdeling van de groepen, etc.). Leerlingen die voor leerjaarversnelling in aanmerking komen, krijgen binnen het onderwijsleerproces extra en bij hun ontwikkeling passende leerstof aangeboden. De overstap naar een volgende groep kan alleen plaatsvinden bij de start van het nieuwe schooljaar! Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 6

7 Leerjaarverlenging Overgang En leerjaarversnelling Groep 1 Criteria groep 1 Overgang naar groep 2 is mogelijk als: A: Het kind de 5-jarige leeftijd heeft bereikt voor 1 januari. B: De scores van het leerlingvolgsysteem van CITO voldoende zijn op de onderdelen Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters en de toetsen uit het dyslexieprotocol. We spreken van een voldoende score als eind groep 1 de volgende scores gehaald worden: Taal voor Kleuters: C B A Rekenen voor Kleuters: C B A C: Er sprake is van voldoende sociaal emotionele ontwikkeling naar het oordeel van de leerkracht(en). Hiervoor zijn documenten beschikbaar (Pravoo en SCOL). Indien één of meerdere onderdelen van de behaalde scores onvoldoende zijn en de overige onderdelen voldoende, dan is het advies van de leerkracht(en) / c.q. directie doorslaggevend voor het al dan niet toelaten tot groep 2! De gemaakte afspraken zoals ze op bladzijde 4 en 5 staan beschreven, zijn dan van toepassing. Indien een leerling op alle toetsonderdelen een onvoldoende score haalt, is een leerjaarverlenging noodzakelijk en worden de gemaakte afspraken omtrent de procedure wat betreft leerjaarverlenging toegepast. Versnellen van groep 1 naar groep 3 is alleen mogelijk als: A: De leerkracht van mening is dat het kind gebaat is bij een leerjaarversnelling en dit wordt ondersteund door de IB-er/c.q. directeur. B: De scores van het leerlingvolgsysteem van CITO goed ( A of A+) zijn op de onderdelen Taal voor kleuters, Rekenen voor Kleuters, Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid en de toetsen uit het dyslexieprotocol op het niveau van eind groep 2. C: Er sprake is van voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de leerkracht(en)/c.q. directie. Hiervoor zijn documenten beschikbaar (Pravoo en SCOL). D: De leerling een dusdanige beheersing van de voorwaarden voor lees-, schrijf en rekenvaardigheid heeft opgebouwd dat het kan aansluiten bij het programma van groep 3. NB. Voor het vaststellen van de voldoende ontwikkeling om versneld toegelaten te worden tot groep 3 zullen de toetsen van eind groep 2 van het CITO LVS worden afgenomen en dient de leerling op alle onderdelen minimaal een A score Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 7

8 te halen. Daarnaast dient de leerling een A-score op het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling te hebben behaald. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 8

9 Leerjaarverlenging Overgang En leerjaarversnelling Groep 2 Criteria groep 2 Overgang naar groep 3 is mogelijk als: A: De scores van het leerlingvolgsysteem van CITO zowel in januari als juni voldoende zijn op de onderdelen Taal voor Kleuters, Ordenen, Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid en de toetsen uit het dyslexieprotocol. We spreken van een voldoende score als in januari groep 2 de volgende scores gehaald worden: Taal voor Kleuters: C B A Ordenen: C B A We spreken van een voldoende score als in juni groep 2 de volgende scores gehaald worden: Taal voor Kleuters: C B A Ordenen: C B A B: Er sprake is van voldoende sociaal emotionele ontwikkeling naar het oordeel van de leerkracht(en). Hiervoor zijn documenten beschikbaar (Pravoo en SCOL). Indien één of meerdere onderdelen van de behaalde scores onvoldoende zijn en de overige onderdelen voldoende, dan is het advies van de leerkracht(en) / c.q. directie doorslaggevend voor het al dan niet toelaten tot groep 3! De gemaakte afspraken zoals ze op bladzijde 4 en 5 staan beschreven, zijn dan van toepassing. Indien een leerling op alle toetsonderdelen een onvoldoende score haalt, is een leerjaarverlenging noodzakelijk en worden de gemaakte afspraken omtrent de procedure wat betreft leerjaarverlenging toegepast. Versnellen van groep 2 naar groep 4 is alleen mogelijk als: 1. Er wordt geconstateerd dat de leerling de maximale toetsscores haalt op de toetsen van het leerlingvolgsysteem van de groep waarin het kind zich op dat moment bevindt en de leerkracht is van mening dat het kind eventueel gebaat zou kunnen zijn bij een leerjaarversnelling. 2. De leerkracht/c.q. IB-er/directie stelt vast dat er sprake is van voldoende sociaal/emotionele ontwikkeling en ziet daarnaast ook voor de toekomst geen belemmeringen. 3. De leerkracht/c.q. IB-er/directie stelt vast dat de leerling gebaat is bij het overslaan van een groep en licht de ouders hierover in. De ouders moeten akkoord gaan met een leerjaarversnelling. Hun stem is hierin doorslaggevend. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 9

10 4. Om deze wens/mogelijkheid te ondersteunen/verantwoorden wordt een procedure van versneld toetsen in werking gezet. 5. De toetsen Rekenen, Begrijpend Lezen, Drie Minuten Toets en Spellingsvaardigheden van het daarop volgend leerjaar worden afgenomen. 6. De leerling komt in aanmerking voor leerjaarversnelling (mag een groep overslaan) als op alle toetsen van het leerjaar daarop de volgende scores worden gehaald (eind groep 3): Rekenen A Drie Minuten toets A Begrijpend Lezen A Spellingsvaardigheden A 7. Onafhankelijk onderzoek moet de bevindingen bevestigen. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 10

11 Leerjaarverlenging Overgang En leerjaarversnelling Groep 3 Op deze school maken we een onderscheid in de leerjaarverlenging in groep 1 t/m groep 5 en de overige groepen 6 tot en met 8 op grond van de cognitieve ontwikkeling en of de sociaal emotionele ontwikkeling. Het team is van mening dat leerjaarverlenging in de groepen 1 tot en met 5 op zowel cognitieve en of sociaal/emotionele ontwikkelingsgronden zeer wel mogelijk moet zijn en dat vanaf groep 6 leerjaarverlenging eigenlijk alleen nodig moet zijn op het gebied van het sociaal/emotionele welbevinden van het kind. Overgang naar groep 4 is mogelijk als: A: De scores van het leerlingvolgsysteem van CITO zowel in januari/februari als in juni voldoende zijn op de onderdelen Rekenen, Spelling, Drie Minuten Toets en Begrijpend lezen. We spreken van een voldoende score als in januari/februari groep 3 de volgende scores gehaald worden: Rekenen C B A Spelling C B A Drie Minuten Toets C B A AVI M3 beheersingsniveau We spreken van een voldoende score als in juni groep 3 de volgende scores gehaald worden: Rekenen C B A Spelling C B A Drie Minuten Toets C B A AVI E3 beheersingsniveau B: Er sprake is van voldoende sociaal emotionele ontwikkeling naar het oordeel van de leerkracht(en). Hiervoor is een document beschikbaar (SCOL). Indien één of meerdere onderdelen van de behaalde scores onvoldoende zijn en de overige onderdelen voldoende, dan is het advies van de leerkracht(en) / c.q. directie doorslaggevend voor het al dan niet toelaten tot groep 4! De gemaakte afspraken zoals ze op bladzijde 4 en 5 staan beschreven, zijn dan van toepassing. Indien een leerling op alle toetsonderdelen een onvoldoende score haalt, is een leerjaarverlenging noodzakelijk en worden de gemaakte afspraken omtrent de procedure wat betreft leerjaarverlenging toegepast. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 11

12 Leerjaarversnelling van groep 3 naar groep 5: Om vast te stellen of een leerling voor leerjaarversnelling in aanmerking komt, gaan we als volgt te werk: 1. Er wordt geconstateerd dat de leerling de maximale toetsscores haalt op de toetsen van het leerlingvolgsysteem van de groep waarin het kind zich op dat moment bevindt en de leerkracht is van mening dat het kind eventueel gebaat zou kunnen zijn bij een leerjaarversnelling. 2. De leerkracht/c.q. IB-er/directie stelt vast dat er sprake is van voldoende sociaal/emotionele ontwikkeling en ziet daarnaast ook voor de toekomst geen belemmeringen. 3. De leerkracht/c.q. IB-er/directie stelt vast dat de leerling gebaat is bij het overslaan van een groep en licht de ouders hierover in. De ouders moeten akkoord gaan met een leerjaarversnelling. Hun stem is hierin doorslaggevend. 4. Om deze wens/mogelijkheid te ondersteunen/verantwoorden wordt een procedure van versneld toetsen in werking gezet. 5. De toetsen Rekenen, Begrijpend Lezen, Drie Minuten Toets en Spellingsvaardigheden van het daarop volgend leerjaar worden afgenomen. 6. De leerling komt in aanmerking voor leerjaarversnelling (mag een groep overslaan) als op alle toetsen van het leerjaar daarop de volgende scores worden gehaald: Rekenen A Drie Minuten toets A Begrijpend Lezen A Spellingsvaardigheden A 7. Onafhankelijk onderzoek moet de bevindingen bevestigen. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 12

13 Leerjaarverlenging Overgang En leerjaarversnelling Groep 4 t/m 8 Op deze school maken we een onderscheid in de leerjaarverlenging in groep 1 t/m 5 en de overige groepen 6 tot en met 8 op grond van de cognitieve ontwikkeling en of de sociaal emotionele ontwikkeling. Het team is van mening dat leerjaarverlenging in de groepen 1 tot en met 5 op zowel cognitieve en of sociaal/emotionele ontwikkelingsgronden zeer wel mogelijk moet zijn en dat vanaf groep 6 leerjaarverlenging eigenlijk alleen mogelijk is op het gebied van het sociaal/emotionele welbevinden van het kind. Overgang naar groep 5 tot en met groep 8 is mogelijk als: A: De scores van het leerlingvolgsysteem van CITO zowel in januari/februari als in juni voldoende zijn op de onderdelen Rekenen, Spelling, Drie Minuten Toets en Begrijpend lezen. We spreken van een voldoende score als in januari/februari de volgende scores gehaald worden: Rekenen C B A Spelling C B A Drie Minuten Toets C B A Begrijpend lezen C B A We spreken van een voldoende score als in juni de volgende scores gehaald worden: Rekenen C B A Spelling C B A Drie Minuten Toets C B A Begrijpend lezen C B A B: Er sprake is van voldoende sociaal emotionele ontwikkeling naar het oordeel van de leerkracht(en). Hiervoor is een document beschikbaar (SCOL). Indien één of meerdere onderdelen van de behaalde scores onvoldoende zijn en de overige onderdelen voldoende, zullen we overgaan tot het werken met handelingsplannen zoals dit elders in dit document is beschreven. Mocht het zo zijn dat de onvoldoende ontwikkelde cognitieve vaardigheden een belemmering gaan vormen op het sociaal/emotioneel welbevinden van het kind, dan overwegen we een leerjaarverlenging. De gemaakte afspraken zoals ze op bladzijde 3 en 4 staan beschreven, zijn dan van toepassing. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 13

14 Versnellen (een groep overslaan) is alleen mogelijk als: 1. Er wordt geconstateerd dat de leerling de maximale toetsscores haalt op de toetsen van het leerlingvolgsysteem van de groep waarin het kind zich op dat moment bevindt en de leerkracht van mening is dat het kind eventueel gebaat zou kunnen zijn bij een leerjaarversnelling. 2. De leerkracht/c.q. IB-er/directie stelt vast dat er sprake is van voldoende sociaal/emotionele ontwikkeling en ziet daarnaast ook voor de toekomst geen belemmeringen. 3. De leerkracht/c.q. IB-er/directie stelt vast dat de leerling gebaat is bij het overslaan van een groep en licht de ouders hierover in. De ouders moeten akkoord gaan. Hun stem is hierin doorslaggevend. 4. Om deze wens/mogelijkheid te ondersteunen/verantwoorden wordt een procedure van versneld toetsen in werking gezet. 5. De toetsen Rekenen, Begrijpend Lezen, Drie Minuten Toets en Spellingsvaardigheden van het daarop volgend leerjaar worden afgenomen. 6. De leerling komt in aanmerking voor leerjaarversnelling (mag een groep overslaan) als op alle toetsen van het leerjaar daarop de volgende scores worden gehaald: Rekenen A Drie Minuten toets A Begrijpend Lezen A Spellingsvaardigheden A 7. Onafhankelijk onderzoek moet de bevindingen bevestigen. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 14

15 Overgang naar het voortgezet onderwijs Aan het eind van de basisschool verlaten de leerlingen van groep 8 de school om hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs te vervolgen. Daarnaast is het mogelijk dat ook leerlingen van groep 7 de school verlaten als zij een basisschoolperiode van 8 aaneengesloten jaren hebben doorlopen en er dus al sprake is geweest van leerjaarverlenging. De overgang naar het voortgezet onderwijs is mogelijk als: A: De leerkracht/c.q. directeur voldoende mogelijkheden ziet dat de leerling op succesvolle wijze een vorm van voortgezet onderwijs kan volgen. B: De leerkracht/c.q. directeur vaststelt dat er voldoende ontwikkeling is op grond van de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerling. Procedure: 1. De leerkracht /c.q. directeur stelt vast dat een leerling zich voldoende heeft ontwikkeld om naar een vorm van voortgezet onderwijs te gaan en ziet binnen het voortgezet onderwijs voldoende mogelijkheden voor de leerling of onderkent dat het doorlopen van groep 8 voor de leerling uit groep 7 als hierboven omschreven geen meerwaarde heeft voor zijn of haar ontwikkeling. 2. De ouders worden (indien nodig) in het begin van het schooljaar op de hoogte gesteld van de procedure met betrekking tot het aanvragen van Lwoo, een beschikking of vroegtijdig schoolverlaten (zie bijlage 2; Lwoo/Pro-onderzoek). De uitkomst van het Lwoo/Pro-onderzoek is bindend. 3. In oktober/november wordt door de leerkracht/c.q. directie een voorlopig advies vastgesteld dat gebaseerd is op: - de motivatie c.q. belangstelling van de leerling - de algehele ontwikkeling van de leerling tijdens de basisschoolperiode - de vorderingen op de verschillende leerstofonderdelen - de behaalde scores op het leerlingvolgsysteem op de onderdelen Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Drie Minuten toets - de scores van de methodegebonden toetsen - de vorderingen van de sociaal/emotionele ontwikkeling 4. In een gesprek met de ouders worden zij op de hoogte gesteld van het bovenstaande advies en wordt geïnventariseerd wat de wensen van de leerling/ouders zijn wat betreft de keuze van de vorm van voortgezet onderwijs en een en ander besproken. 5. De leerling en ouders worden voorgelicht over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en (indien nodig) begeleid door de leerkracht. 6. De leerling neemt deel aan de eindtoets van het CITO. 7. Op grond van de uitslag van de CITO-eindtoets en het voorlopig uitgebrachte advies wordt een definitief advies gegeven (maart). 8. De ouders, leerling en de leerkracht / c.q. directeur bespreken de uiteindelijke keuze voor het voortgezet onderwijs en starten met de procedure van aanmelding. 9. De leerkracht/c.q. directeur zorgt voor het verstrekken van alle benodigde gegevens om het toelaten tot deze vorm van voortgezet onderwijs te bewerkstelligen. Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel Pagina 15

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 OBS Het Tweespan Giessenburg OBS Het Tweespan, Giessenburg 1 1. Inleiding Lange tijd werd de 1 oktobergrens gehanteerd. Kleuters die voor 1 oktober vijf jaar werden,

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Wat zijn herfstleerlingen: Dit zijn leerlingen die geboren zijn van 1 oktober t/m 31 december. Deze leerlingen stromen in groep 1 in wanneer ze vier jaar worden. Er is veel discussie over deze groep kinderen.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Algemeen..afname van Taal voor Kleuters en toets Ordenen.gegevens

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Doublure-document CBS De Evenaar

Doublure-document CBS De Evenaar Doublure-document CBS De Evenaar Het doublure-document is bestemd voor leerkrachten en ouders om aan de hand van dit document het al dan niet blijven zitten van een leerling te kunnen bepalen. Om willekeur

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

obs De Drift Richtlijn Verlengen of Doubleren/Versnellen of Springen

obs De Drift Richtlijn Verlengen of Doubleren/Versnellen of Springen obs De Drift Richtlijn Verlengen of Doubleren/Versnellen of Springen Omschrijving Uitgangspunten, werkwijze De Drift over verlengen, doubleren, versnellen, springen Verwijzing naar Doelgroep Betrokken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fatimaschool Algemeen. In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. 30 maart o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat TC Hoogezand

OVERGANGSPROTOCOL. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. 30 maart o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat TC Hoogezand OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep 30 maart 2013 o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat 2 9602 TC Hoogezand Inhoudsopgave Inleiding bladzijde Hoofdstuk 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Protocol schoolloopbaan

Protocol schoolloopbaan Hoofdstuk 1: Inleiding De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. In beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar. Binnen de leerstofblokken

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1/2 Einde groep 1 Gedurende het Gedurende het Midden groep 2 Einde groep 2 Einde groep 2 Cito taal afnemen en

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe

Nadere informatie

PROTOCOL Instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL Instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Externe bijlage D bij schoolveiligheidsplan PROTOCOL Instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Naam basisschool: H.Hartschool Lemelerveld Laatst bijgewerkt op; 12 januari 2015 Opgesteld door: MT

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn Zorgplan Openbare basisschool De Esdoorn Periode: 2011 2015 Vaststelling zorgplan Vaststelling Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van o.b.s. De Esdoorn in te stemmen met het zorgplan: Periode zorgplan

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie