Basisonderwijs Valckstraat GC ZUTPHEN JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisonderwijs Valckstraat 30 7203 GC ZUTPHEN 0575-571574 www.vrijeschooldezwaan.nl JAARVERSLAG 2009-2010"

Transcriptie

1 Basisonderwijs Valckstraat GC ZUTPHEN JAARVERSLAG

2 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose Uitstroomgegevens Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag 2.1 Beoordeelde beleidsterreinen 2.2 Ingezette vragenlijsten 2.3 Aandachtspunten divers 2.4 Uitwerking van de gekozen verbeterpunten 2.5 Gevolgde scholing 2.6. Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Avi toetsen Spelling DMT leeskaarten 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO Scholing 4. Huisvesting 5. Financiën 5.1. Financiële positie 5.2. Ouderbijdrage 6. Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid 7. Buitenschoolse Opvang 8. School en samenleving Nawoord 2

3 1. Algemene Gegevens 1.1 Organisatie: Het bestuur van de stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland is het bevoegd gezag van de school. Zij heeft een groot aantal van haar bevoegdheden gedelegeerd en gemandateerd naar de algemeen directeur, Marijn van den Born. De directeur, Ceciel Wolfkamp, is integraal verantwoordelijk op het gebied van financiën, personeel, onderwijs, gebouw en inventaris Ondersteuning: Bestuur, algemeen directeur en directeuren doen voor het uitoefenen van hun taken een beroep op de medewerkers van het stafbureau. De salarisadministratie wordt verzorgd door de Centrale Administratie voor Vrije scholen in Zeist Bekostigingsgrondslag: Het aantal leerlingen op 1 oktober 2008 vormt de grondslag voor de bekostiging personeel over het schooljaar Voor de bekostiging materieel is dit de grondslag voor het kalenderjaar Leerling-prognose: Het leerlingenaantal laat een grote dalende lijn zien tussen 2008 en Dit heeft enerzijds te maken met een grote uitstroom (o.a 30 schoolverlaters), anderzijds met een te lage instroom bij de kleuters. Toch zijn wij niet ontevreden over de instroom voor het schooljaar 2010/2011. Het leerlingaantal is nagenoeg gelijk met dat van vorig jaar Uitstroomgegevens schoolverlaters 2009/2010: VMBO- BB VMBO- T VMBO- REGGE VMBO- T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO GYMNASIUM VO BERKEL BAUDARTIUS ISENDOORN 1 1 TOTAAL Tussentijdse schoolverlaters: Vier kinderen hebben de school tussentijds verlaten. Eén vanwege een verhuizing, de andere drie omdat de ouders voor een ander onderwijstype hebben gekozen (2 gezinnen) 3

4 2. Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag Jaar School Vrije School De Zwaan Schoolleider Ceciel Wolfkamp Datum 1 september 2010 Inleiding In dit jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten in het cursusjaar De uitgevoerde activiteiten zijn met name te relateren aan [1] de uitkomsten van de gescande beleidsterreinen (in mei 2009), [2] de uitkomsten van de ingezette vragenlijsten, en [3] het deelplan in het schoolplan. Daarnaast zijn er [4] activiteiten te onderscheiden die een andere oorsprong hebben (categorie divers ). Het jaarverslag (09 10) moet gelezen worden in combinatie met het jaarplan (met onze voornemens) en het jaarplan (daarin zijn de verbeterpunten opgenomen die we nog niet voldoende hebben afgerond in ( doorlopers ). 2.1 Beoordeelde beleidsterreinen (mei 2009) [m.b.v. Quick Scan en/of Diagnose] Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten (t.b.v ) 1 Ped. Handelen 3,56 2 Did. Handelen 2,93 3 Rekenen 2,94 Rekenen: Leerlijn en Differentiatie 4 Taal 2,65 Taal: Implementatie dyslexieprotocol 5 Tijd 2,87 6 Zorg 2,90 Zorg: Structuur en communicatie naar ouders 7 Kwaliteitszorg 2,91 Het voldoen aan niveau 2 van de kwaliteitsnorm, opgesteld door de PAN 8 Opbrengsten 3, Ingezette vragenlijsten (mei 2009) Vragenlijst Gem. score Gekozen verbeterpunten (t.b.v ) 1 Vragenlijst ouders 2,97 Kwaliteitszorg en Zorg (zie boven) 2 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen 3, Aandachtspunten divers Thema Gekozen verbeterpunten (t.b.v ) 1 Antroposofie Studie Algemene Menskunde 2 Ouderbijdrage Betaling van de ouderbijdrage door nagenoeg alle ouders 4

5 2.4 Uitwerking van de gekozen verbeterpunten Beoordeelde beleidsterreinen (mei 2009) Beleidsterrein Rekenen Verbeterpunt (wat) Implementatie leerlijn rekenen gekoppeld aan differentiëren naar kinderen op werkvormen en niveau Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar kunnen alle leerkrachten de differentiatie in het rekenonderwijs naar leerlingen vorm geven: In de onderbouwklassen (klas 1 t/m 6) kunnen de leerkrachten minimaal drie niveaus in de klas onderscheiden. De leerkrachten geven expliciet onderwijs in strategieën voor denken en leren. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. Activiteiten (hoe) Besprekingen in een achttal pedagogische vergaderingen o.l.v. schoolbegeleidingsdienst. Werken met maatjes Klassenbezoeken door interne begeleider en schoolleider Maken, bekijken en bespreken van video opnames door schoolleider De rekenperiodes zijn in alle klassen gelijk Betrokkenen Team, Interne begeleider, Schoolleider, Schoolbegeleidingsdienst Periode (wanneer) Augustus 2009 juni 2010 Eigenaar (wie) Directeur Kosten 6200 Evaluatie (wanneer) Pedagogische Vergadering juni 2010 Borging (hoe) Het thema Rekenen wordt opgenomen in kwaliteitscyclus: zie planning Afgerond Ja Beleidsterrein Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Taal Implementatie Dyslexieprotocol Aan het einde van het schooljaar zijn, ondanks een voldoende adequaat aanbod en systematische hulp t.a.v. het lezen, met behulp van de verschillende fasen binnen dit protocol, uitvallers gesignaleerd. Vervolgens wordt er op verschillende niveaus extra zorg geboden en voor de groep met hardnekkige leesproblemen wordt het mogelijk gespecialiseerde zorg te realiseren. Activiteiten (hoe) Toetsagenda maken, afstemming van de toets en de lesstof met de leerkracht bespreken. Ruimte en tijd inroosteren voor individuele afnamen. Afspraken maken over hulp in de klas Ouder inschakelen voor afname toetsen Rooster van de RT afstemmen op de toetsmomenten Bepalen van de verantwoordelijkheden voor bespreking, handelingsplannen, informatie naar ouders en voortgang Betrokkenen Interne begeleider, Toetsouder,Team, Schoolleider, Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Intern Begeleider Kosten Geen Evaluatie (wanneer) Juni 2010 Borging (hoe) Het thema Taal wordt opgenomen in kwaliteitscyclus: zie planning Afgerond Ja 5

6 Beleidsterrein Zorg Verbeterpunt (wat) Zorgstructuur en Communicatie naar ouders Gewenste situatie (doel) De interne begeleider zorgt voor een planmatige aanpak van de zorgverbreding door de hele school.. De school gaat de effecten van de zorg na. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Leerlingvolgsysteem) De school heeft een intern zorgplan. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind Externe partners worden indien noodzakelijk betrokken bij de zorg voor leerlingen. Activiteiten (hoe) De interne begeleider voert de stappen, welke in het zorgplan staan, uit. De interne begeleider stuurt het zorgteam en bespreekt minimaal 1x in de 7 weken de zorgleerlingen met leerkracht, remedial teacher en kunstzinnige therapeut. Tijdens de pedagogische vergadering vinden er een tiental kinderbesprekingen plaats. De schoolleider heeft 1x in de twee weken overleg met de interne begeleider. De leerkracht verzorgt de communicatie naar de ouders en schakelt indien nodig de hulp van de Intern begeleider in. Betrokkenen Team, Interne Begeleider, Remedial teacher, Kunstzinnige therapeut,schoolleider, Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Intern Begeleider Kosten Geen Evaluatie (wanneer) Tiental kinderbesprekingen en Pedagogische vergadering juni 2010 Borging (hoe) Het thema Taal wordt opgenomen in kwaliteitscyclus: zie planning Afgerond Ja Ingezette vragenlijsten (mei 2009) Aspect Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Kwaliteitszorg Kwaliteitsnorm Het voldoen aan niveau twee van de kwaliteitsnorm, opgesteld door de PAN Documentatie op orde brengen Opstellen implementatielijst Zorg dragen voor het interne auditproces Team, Interne Begeleider, Schoolleider, Beleidsadviesgroep, Schoolbegeleidingsdienst September 2009 Juni2010 Directeur Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten Evaluatie (wanneer) Pedagogische vergadering januari 2010 en juni 2010 Borging (hoe) Afgerond Ja 6

7 2.4.3 Aandachtspunten divers Thema Ouderbijdrage Verbeterpunt (wat) Het betalen van de ouderbijdrage door nagenoeg alle ouders Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar hebben alle ouders, hoge uitzondering daargelaten, hun ouderbijdrage betaald. Daardoor wordt het in de begroting opgenomen bedrag gerealiseerd. Activiteiten (hoe) Het verzoek tot het geven van ouderbijdrage wordt eind september verstuurd. Er is een nauwkeurig administratiesysteem waarin door de ouders toegezegde bedragen worden bijgehouden. De schoolleider gaat in gesprek met ouders die geen toezeggingen hebben gedaan. De automatische incasso s worden op tijd gedaan Indien nodig worden er op tijd herinneringen c.q aanmaningen gedaan Betrokkenen Administratieve kracht, Schoolleider, Ouders Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Directeur Kosten Geen Evaluatie (wanneer) Administratieve kracht houdt maandelijks de binnengekomen bedragen bij. Elke maand krijgt de schoolleider een overzicht van de betalingen en overlegt met de administratieve kracht Borging (hoe) Elke drie maanden vindt er overleg plaats met de financieel administrateur van de stichting en de schoolleider over de ouderbijdragen. Afgerond Ja Thema Antroposofie Verbeterpunt (wat) Studie Algemene Menskunde Gewenste situatie (doel) Het doel van deze studie is de geesteswetenschappelijke basis van het pedagogisch handelen van de leerkracht te verdiepen, inzichtelijk en operationeel te maken. Activiteiten (hoe) Het team bestudeert het boek Algemene Menskunde van Rudolf Steiner. Jan Alfrink mailt twee weken voor de bespreking van een voordracht een aantal vragen Eventueel wordt er een tekening/schildering gemaakt van elke voordracht. Betrokkenen Team, Schoolleider en Jan Alfrink Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Directeur Kosten 6000 Evaluatie (wanneer) Juni 2010 Borging (hoe) Komt terug in klassen en kinderbesprekingen Afgerond Ja 7

8 Thema Kleuterschoolwerkplan Verbeterpunt (wat) Tussendoelen uit het kleutervolgsysteem en de kerndoelen Ik zie rond in de wereld zijn niet beschreven en er is niet duidelijk op welk moment en op welke wijze er aan een doel wordt gewerkt. Gewenste situatie (doel) Ontwikkelen van een kleuterschoolwerkplan. In het kleuterschoolwerkplan moet zichtbaar worden gemaakt hoe de tussendoelen en kerndoelen op systematische wijze aan bod komen gedurende het schooljaar. De activiteiten, waarin impliciet aan deze doelen wordt gewerkt, moeten worden beschreven in het kleuterschoolwerkplan. Activiteiten (hoe) De activiteiten die in de kleuterklassen met de kinderen worden gedaan worden beschreven. Ook de rol is van de kleuterjuf en aan welk doel expliciet wordt gewerkt. Daarbij wordt de code van het kerndoel genoemd. Ook de activiteiten van de andere kleuterklas worden er in verwerkt. Er wordt een methode ontwikkelt om alle tussendoelen uit het kleutervolgsysteem systematisch aan bod te laten komen gedurende het schooljaar. Hiervoor kunnen het perioderooster, de weekplanning en het logboek dienen. Betrokkenen Enny Post en Rozalinda de Bruin Periode (wanneer) September 2008 Juni 2010 Eigenaar (wie) Enny Post Kosten 3500 Evaluatie (wanneer) Juni 2011 Borging (hoe) Wordt als een levend document gebruikt in de kleuterklassen Afgerond Ja 2.5 Gevolgde scholing Wat? Wie? Wanneer? Afgerond? 1 Handelingsgericht werken Olga/Gabrielle Gehele schooljaar Nee 2 Derde kleuterjaar Enny/Rozalinda Gehele schooljaar Nee 3 Beginnende geletterdheid Enny/Rozalinda/Petra Gehele schooljaar Nee 4 Algemene Menskunde Team Gehele schooljaar Ja 5 Interne managementcursus Ceciel Gehele schooljaar Ja KPMG 6 Studiedag Team 5 oktober Ja Michaelsconferentie 7 Interne Studiedagen met als onderwerpen: kwaliteitszorg, zorgstructuur, passend onderwijs,sociaal emotionele ontwikkeling 26 oktober, 4 januari, 26 maart, 25 mei Doorlopend proces Speerpunten van het komend schooljaar: zie jaarplan

9 2.6 Opbrengsten De volgende Cito toetsen zijn afgenomen: Rekenen klas 1 t/m 6, Begrijpend Lezen klas 4, 5 en 6 AVI toetsen klas 2 t/m 6. DMT klas 2,3,4 en 5 Voor spelling is de nieuwe versie 2010 gebruikt klas 2 t/m 5 Bij klas 6 is het PI dictee afgenomen. Onderstaande overzichten geven het gemiddelde aan van de toetsresultaten. D en E scores staan voor respectievelijk zwak en zeer zwak. Voor deze kinderen is gewerkt met een handelingsplan Rekenen: A ll. B ll. C ll. D ll. E ll. Klas 1 54% 13 25% 6 17% 4 4% 1 Klas 2 39% 9 26% 6 30% 7 4% 1 Klas 3 38% 9 29% 7 25% 6 8% 2 Klas 4 10% 3 31% 9 48% 14 10% 3 Klas 5 26% 5 26% 5 26% 5 16% 3 5% 1 Klas 6 27% 7 31% 8 35% 9 8% Begrijpend Lezen versie 2010: A ll. B ll. C ll. Klas 4 48% 14 41% 12 10% 3 Klas 5 6% 1 59% 10 35% 6 Klas 6 33% 9 52% 14 15% AVI toetsen: Gewenst niveau Behaald niveau Klas 2 E 4 77 % Klas 3 E 5 90 % Klas 4 E 6 74 % Klas 5 AVI + 92 % Klas 6 AVI % 9

10 Spelling versie 2010: A ll B ll C ll. D ll E ll Klas 2 E4 Start 1 9% 1 9% 1 82% 9 E4 Start 2 18% 2 73% 8 9% 1 Klas 3 E5 Start 1 8% 1 62% 8 31% 4 E5 Start 2 33% 3 33% 3 33% 3 Klas 4 E6 Start 1 en 2 11% 6 11% 6 18% 10 19% 11 42% 24 Klas 5 E7 Start 1 11% 1 89% 8 E7 Start 2 17% 2 50% 6 33% DMT leeskaarten: A ll. B ll. C ll. D ll. E ll. Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 13% 3 9% 2 22% 5 17% 4 39% 9 6% 2 10% 3 23% 7 29% 9 32% 10 32% 9 32% 9 36% 10 5% 1 43% 9 24% 5 29% 6 10

11 3. Personeel 3.1 Personeelsbestand In het schooljaar waren aan onze school verbonden: Directeur: Ceciel Wolfkamp, Lochem Intern Begeleider: Olga Schoonbergen, Zutphen Remedial Teacher: Sissi Bijleveld, Apeldoorn Administratieve kracht: Josee Cuppen, Zutphen Anja Mostert, vanaf 1 december Conciërge: Hans ten Brinke, Zutphen Kleuters: Rozalinda de Bruijn, Zutphen Enny Post, Zutphen Petra van de Velde, Wichmond Klas 1 Karel v.d. Hoeff, Zutphen tot Minke Koopmans Leen Stout, Apeldoorn vanaf 1-3 t/m Klas 2 Maaike van Hijningen, Almelo Joan Plooijer, Zutphen Klas 3 Els Godefroy, Zutphen Mathilde Scheffer Klas 4 Leontine Vreeman, Zutphen Klas 5 Gabrielle Roeterink, Arnhem Klas 6 Annemieke Stout, Apeldoorn Onderwijsassistent: Katja Mulder, Zutphen Handwerken: Marieke Mortier, Zutphen Euritmie: Sabine Liebentanz, Zutphen Pianiste Margaret van Velden, Zutphen Vervangingspool Mathilde Scheffer, Zutphen tot Extra ondersteuning leerlingen: Gonnie Bal-Schiermeijer In- uitstroom: In 2009/2010 zijn vier personeelsleden uitgestroomd: Leen Stout als intern begeleider. Sigrid Blokker is voor een jaar naar het buitenland. Zij start weer. Karel v.d. Hoeff heeft een andere baan aanvaard aan de Vrije School in Belgie. Sineke Oegema (ziekteverlof) is m.i.v 1 januari 2010 gestopt. Anja Mostert is als administratieve kracht op 1 december gestart Leeftijdsopbouw: per 1 augustus 2009: < man 1 1 vrouw Twee medewerkers maakten in gebruik van de BAPO. 11

12 3.1.3.Ziekteverzuim: Ziekteverzuimpercentage (ZVP) Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal 0 tot en met 24 jaar 0 7,8 7,1 25 tot en met 34 jaar 9,7 0,1 2,5 35 tot en met 44 jaar 0 8,9 8,9 45 tot en met 54 jaar 0 3,2 2,8 55 tot en met 64 jaar 0 1,1 0,9 vanaf 65 jaar Totaal 3,4 4,3 4,2 Functiecategorie Mannen Vrouwen Totaal OP 7,5 3 3,3 OOP 0 13,7 8,3 Totaal 3,4 4,3 4,2 Bron: VerzuimMeester Het ziekteverzuimpercentage wordt vooral bepaald door de langdurige ziekte van de administratieve kracht. Ook de Spaanse griep heeft bij een aantal medewerkers geleid tot enkele kortdurende ziekteperiodes. Twee medewerkers hebben contact gehad met de bedrijfsarts. Er zijn geen SMT overleggen geweest De wet BIO: In het afgelopen schooljaar is gewerkt aan de wet BIO (Wet Beroepen in het Onderwijs). Alle functieomschrijvingen zijn besproken en door een extern bureau gewaardeerd en gewogen. Alle medewerkers zijn akkoord gegaan met de beschrijvingen. In samenwerking met de Stichting Athena is ook een start gemaakt met de functiemix. Dit heeft een vervolg in het nieuwe schooljaar. Taakbeleid: Een bovenschoolse werkgroep heeft een start gemaakt met een herziening van het taakbeleid. Wordt vervolgd in Huisvesting Ook in het schooljaar kwam er geen duidelijkheid over de huisvesting van onze school. Bovenschools is er een werkgroep Huisvesting gestart. Ook is er een deskundig extern bureau in de handen genomen (M3V). De heer Krijno van Vugt zal ons hierin begeleiden. 5. Financiën 5.1 Financiële positie: De exploitatie 2009 laat een nadelig resultaat zien van Dit komt vooral voort uit de post Personeel. Vooral in de lagere klassen zitten te weinig leerlingen om een volledige leerkracht te kunnen bekostigen. Een nadere toelichting hiervan evenals de balanspositie is te vinden in het financieel jaarverslag van de stichting. 12

13 5.2 Ouderbijdrage: De ouderbijdrage is in 2009 begroot op Er is totaal betaald door de ouders: De ouderbijdragen waren begroot voor de volgende posten: Salariskosten voor onderwijsassistent, euritmie, piano begeleiding en kunstzinnige therapie. Contributie Vereniging Vrije Scholen. Buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes. Jaarfeesten en klassenpot van de verschillende klassen. De totale uitgaven voor deze postenwaren: MR en Ouderbetrokkenheid De beleidsadviesgroep is overgegaan in de Medezeggenschapsraad (MR). We hebben afscheid genomen van een aantal zeer betrokken mensen van de BAG: Rene Schepers, Joost de Bruin, Marc Kemper In de MR hebben vanuit de ouders zitting genomen: Mart Breedeveld, Jos de Boer, Marieke. Vanuit de leerkrachten: Gabrielle Roeterink, Petra v.d. Velde en Enny Post Elke maand vond er overleg plaats tussen de MR en de schoolleiding. In het overleg zijn o.a. besproken: Begroting Huisvesting Formatie Thema avonden Ouderbetrokkenheid Ouderbijdrage Actuele gebeurtenissen in de school GMR Jaarplan De ouderbetrokkenheid was merkbaar op de drie algemene ouderavonden. De eerste avond zijn we in gesprek geweest over onze verbeterpunten. Deze zijn opgenomen in het jaarplan Ook de vragenlijst voor ouders hebben hier aan bijgedragen. De tweede avond stond de zorgstructuur centraal en de laatste was n.a.v onze studie Algemene Menskunde. Al hoewel de opkomst matig was, waren de aanwezig ouders onverdeeld enthousiast over de inhoud van de avonden. Op alle avonden mochten we gemiddeld een ouders verwelkomen. Er zijn twee ouderavonden geweest per klas. Zij zijn allen goed bezocht. Elke leerkracht heeft daarnaast ook minimaal twee contactmomenten per kind gehad tijdens de zgn 20-minuten gesprekken. Het Pedagogisch Cafe Het afgelopen schooljaar heeft het Pedagogisch Café twee keer plaats gevonden. Beide keren was het een XL versie. Dat wil zeggen dat we een avond hadden georganiseerd voor alle drie scholen. Het eerste Café vond plaats op de Zwaan. We hadden als gastspreker Rene Slot (Arts) die een inleiding heeft gehouden over "de natuurlijke autoriteit", hoe kan je als opvoeder op natuurlijke wijze je gezag doen gelden, zonder daarbij met het kind in een strijd te belanden. De zaal van de Zwaan was gevuld met toehoorders. De tweede avond vond plaats op Vrije School de IJssel. De spreker was één van de eigen ouders, Bart Keer. Het thema was "De samenhang tussen de creatieve vakken, gegeven op de Vrije School, en de ontwikkeling van het kind tussen het 7de en het 14de levensjaar". Hoe het creatieve aanbod een bijdrage levert aan die ontwikkeling. De opkomst bedroeg zo'n tien ouders. Het was het eerste Pedagogisch Café op deze school. 13

14 Weekbericht en website Elke week worden ouders middels het weekbericht op de hoogte gehouden van allerlei zaken die op schoolniveau of bovenschools spelen. Daarnaast hebben wij inmiddels een geheel vernieuwde- website. Hierop zijn oa. ook beleidsstukken te vinden. Voor meer info: 7. Buitenschoolse Opvang De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door de Stichting Blokkendoos. Er maken op dit moment 17 kinderen van onze school gebruik van de opvang. De overige kinderen komen van andere scholen. Met ingang van 1 augustus 2010 wordt de BSO overgenomen door BSO De Berkel. 8. De school in de samenleving Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en buurtbewoners zoals: open dag, algemene en klassenouderavonden, lente bazaar, opvoering van het kerstspel. Bij de jaarfeesten worden ouders betrokken en bij het Sint Maartenfeest ook de buurt. Nawoord In dit schooljaar is intern veel gebeurd. Het team heeft zich met vol enthousiasme ingezet. We kijken met een goed gevoel terug op het schooljaar. Er is samen met ouders veel werk verzet. Dank aan alle ouders die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Dank aan de leden van de BAG en MR, die meedachten en advies gaven. Ik kijk, met recht, trots terug op het afgelopen schooljaar. Augustus 2010 Ceciel Wolfkamp Directeur 14

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1.

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1. 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Avi toetsen Spelling DMT leeskaarten

Inhoud. 2.1 Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Avi toetsen Spelling DMT leeskaarten 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1.

Inhoud. 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO 3.1. 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Voorwoord. Het overleg binnen de MR zelf en de contacten met de directie verliep ontspannen en coöperatief. 10 juli 2013

Voorwoord. Het overleg binnen de MR zelf en de contacten met de directie verliep ontspannen en coöperatief. 10 juli 2013 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u het derde jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van Vrije School de Zwaan. De MR bestaat sinds 4 jaar binnen onze school. Vóór de MR gebruikte de directie de beleids-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS "PRINS WILLEM ALEXANDER" (LOC. RANDENBROEK)

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS PRINS WILLEM ALEXANDER (LOC. RANDENBROEK) ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS "PRINS WILLEM ALEXANDER" (LOC. RANDENBROEK) Plaats : Amersfoort BRIN-nummer : 08TE Onderzoeksnummer : 119682 Datum schoolbezoek : 2 september

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 PI-school De Ster Hoofddorp Datum: 18 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School PI-school De Ster School PI-school De Ster Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. "Toermalijn"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. Toermalijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. "Toermalijn" Plaats : Emmen BRIN nummer : 01BO C1 Onderzoeksnummer : 281636 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle JAARVERSLAG 2011-2012 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten... 4 3. Onderwijs en zorgbegeleiding... 5 4. Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan 2014-2015

Evaluatie jaarplan 2014-2015 OBS VOORHOUTE Jaarevaluatie van het schooljaar 2014 2015 Planning voor het schooljaar 2015 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Evaluatie jaarplan 2014-2015... 4 Nascholing... 7 Leerresultaten...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool Plaats : Vlissingen BRIN-nummer : 03IA Onderzoeksnummer : 124470 Datum schoolbezoek : 8 december 2011 Rapport

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Sprankel School/instelling: De Sprankel Plaats: Dussen BRIN-nummer: 05NM Onderzoeksnummer: 110274 Onderzoek uitgevoerd op: 12 december 2008 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie