Basisonderwijs Valckstraat GC ZUTPHEN JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisonderwijs Valckstraat 30 7203 GC ZUTPHEN 0575-571574 www.vrijeschooldezwaan.nl JAARVERSLAG 2009-2010"

Transcriptie

1 Basisonderwijs Valckstraat GC ZUTPHEN JAARVERSLAG

2 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose Uitstroomgegevens Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag 2.1 Beoordeelde beleidsterreinen 2.2 Ingezette vragenlijsten 2.3 Aandachtspunten divers 2.4 Uitwerking van de gekozen verbeterpunten 2.5 Gevolgde scholing 2.6. Opbrengsten Rekenen Begrijpend Lezen Avi toetsen Spelling DMT leeskaarten 3. Personeel 3.1. Personeelsbestand In- en uitstroom Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim De wet BIO Scholing 4. Huisvesting 5. Financiën 5.1. Financiële positie 5.2. Ouderbijdrage 6. Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid 7. Buitenschoolse Opvang 8. School en samenleving Nawoord 2

3 1. Algemene Gegevens 1.1 Organisatie: Het bestuur van de stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland is het bevoegd gezag van de school. Zij heeft een groot aantal van haar bevoegdheden gedelegeerd en gemandateerd naar de algemeen directeur, Marijn van den Born. De directeur, Ceciel Wolfkamp, is integraal verantwoordelijk op het gebied van financiën, personeel, onderwijs, gebouw en inventaris Ondersteuning: Bestuur, algemeen directeur en directeuren doen voor het uitoefenen van hun taken een beroep op de medewerkers van het stafbureau. De salarisadministratie wordt verzorgd door de Centrale Administratie voor Vrije scholen in Zeist Bekostigingsgrondslag: Het aantal leerlingen op 1 oktober 2008 vormt de grondslag voor de bekostiging personeel over het schooljaar Voor de bekostiging materieel is dit de grondslag voor het kalenderjaar Leerling-prognose: Het leerlingenaantal laat een grote dalende lijn zien tussen 2008 en Dit heeft enerzijds te maken met een grote uitstroom (o.a 30 schoolverlaters), anderzijds met een te lage instroom bij de kleuters. Toch zijn wij niet ontevreden over de instroom voor het schooljaar 2010/2011. Het leerlingaantal is nagenoeg gelijk met dat van vorig jaar Uitstroomgegevens schoolverlaters 2009/2010: VMBO- BB VMBO- T VMBO- REGGE VMBO- T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO GYMNASIUM VO BERKEL BAUDARTIUS ISENDOORN 1 1 TOTAAL Tussentijdse schoolverlaters: Vier kinderen hebben de school tussentijds verlaten. Eén vanwege een verhuizing, de andere drie omdat de ouders voor een ander onderwijstype hebben gekozen (2 gezinnen) 3

4 2. Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag Jaar School Vrije School De Zwaan Schoolleider Ceciel Wolfkamp Datum 1 september 2010 Inleiding In dit jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten in het cursusjaar De uitgevoerde activiteiten zijn met name te relateren aan [1] de uitkomsten van de gescande beleidsterreinen (in mei 2009), [2] de uitkomsten van de ingezette vragenlijsten, en [3] het deelplan in het schoolplan. Daarnaast zijn er [4] activiteiten te onderscheiden die een andere oorsprong hebben (categorie divers ). Het jaarverslag (09 10) moet gelezen worden in combinatie met het jaarplan (met onze voornemens) en het jaarplan (daarin zijn de verbeterpunten opgenomen die we nog niet voldoende hebben afgerond in ( doorlopers ). 2.1 Beoordeelde beleidsterreinen (mei 2009) [m.b.v. Quick Scan en/of Diagnose] Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten (t.b.v ) 1 Ped. Handelen 3,56 2 Did. Handelen 2,93 3 Rekenen 2,94 Rekenen: Leerlijn en Differentiatie 4 Taal 2,65 Taal: Implementatie dyslexieprotocol 5 Tijd 2,87 6 Zorg 2,90 Zorg: Structuur en communicatie naar ouders 7 Kwaliteitszorg 2,91 Het voldoen aan niveau 2 van de kwaliteitsnorm, opgesteld door de PAN 8 Opbrengsten 3, Ingezette vragenlijsten (mei 2009) Vragenlijst Gem. score Gekozen verbeterpunten (t.b.v ) 1 Vragenlijst ouders 2,97 Kwaliteitszorg en Zorg (zie boven) 2 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen 3, Aandachtspunten divers Thema Gekozen verbeterpunten (t.b.v ) 1 Antroposofie Studie Algemene Menskunde 2 Ouderbijdrage Betaling van de ouderbijdrage door nagenoeg alle ouders 4

5 2.4 Uitwerking van de gekozen verbeterpunten Beoordeelde beleidsterreinen (mei 2009) Beleidsterrein Rekenen Verbeterpunt (wat) Implementatie leerlijn rekenen gekoppeld aan differentiëren naar kinderen op werkvormen en niveau Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar kunnen alle leerkrachten de differentiatie in het rekenonderwijs naar leerlingen vorm geven: In de onderbouwklassen (klas 1 t/m 6) kunnen de leerkrachten minimaal drie niveaus in de klas onderscheiden. De leerkrachten geven expliciet onderwijs in strategieën voor denken en leren. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. Activiteiten (hoe) Besprekingen in een achttal pedagogische vergaderingen o.l.v. schoolbegeleidingsdienst. Werken met maatjes Klassenbezoeken door interne begeleider en schoolleider Maken, bekijken en bespreken van video opnames door schoolleider De rekenperiodes zijn in alle klassen gelijk Betrokkenen Team, Interne begeleider, Schoolleider, Schoolbegeleidingsdienst Periode (wanneer) Augustus 2009 juni 2010 Eigenaar (wie) Directeur Kosten 6200 Evaluatie (wanneer) Pedagogische Vergadering juni 2010 Borging (hoe) Het thema Rekenen wordt opgenomen in kwaliteitscyclus: zie planning Afgerond Ja Beleidsterrein Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Taal Implementatie Dyslexieprotocol Aan het einde van het schooljaar zijn, ondanks een voldoende adequaat aanbod en systematische hulp t.a.v. het lezen, met behulp van de verschillende fasen binnen dit protocol, uitvallers gesignaleerd. Vervolgens wordt er op verschillende niveaus extra zorg geboden en voor de groep met hardnekkige leesproblemen wordt het mogelijk gespecialiseerde zorg te realiseren. Activiteiten (hoe) Toetsagenda maken, afstemming van de toets en de lesstof met de leerkracht bespreken. Ruimte en tijd inroosteren voor individuele afnamen. Afspraken maken over hulp in de klas Ouder inschakelen voor afname toetsen Rooster van de RT afstemmen op de toetsmomenten Bepalen van de verantwoordelijkheden voor bespreking, handelingsplannen, informatie naar ouders en voortgang Betrokkenen Interne begeleider, Toetsouder,Team, Schoolleider, Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Intern Begeleider Kosten Geen Evaluatie (wanneer) Juni 2010 Borging (hoe) Het thema Taal wordt opgenomen in kwaliteitscyclus: zie planning Afgerond Ja 5

6 Beleidsterrein Zorg Verbeterpunt (wat) Zorgstructuur en Communicatie naar ouders Gewenste situatie (doel) De interne begeleider zorgt voor een planmatige aanpak van de zorgverbreding door de hele school.. De school gaat de effecten van de zorg na. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Leerlingvolgsysteem) De school heeft een intern zorgplan. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind Externe partners worden indien noodzakelijk betrokken bij de zorg voor leerlingen. Activiteiten (hoe) De interne begeleider voert de stappen, welke in het zorgplan staan, uit. De interne begeleider stuurt het zorgteam en bespreekt minimaal 1x in de 7 weken de zorgleerlingen met leerkracht, remedial teacher en kunstzinnige therapeut. Tijdens de pedagogische vergadering vinden er een tiental kinderbesprekingen plaats. De schoolleider heeft 1x in de twee weken overleg met de interne begeleider. De leerkracht verzorgt de communicatie naar de ouders en schakelt indien nodig de hulp van de Intern begeleider in. Betrokkenen Team, Interne Begeleider, Remedial teacher, Kunstzinnige therapeut,schoolleider, Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Intern Begeleider Kosten Geen Evaluatie (wanneer) Tiental kinderbesprekingen en Pedagogische vergadering juni 2010 Borging (hoe) Het thema Taal wordt opgenomen in kwaliteitscyclus: zie planning Afgerond Ja Ingezette vragenlijsten (mei 2009) Aspect Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Kwaliteitszorg Kwaliteitsnorm Het voldoen aan niveau twee van de kwaliteitsnorm, opgesteld door de PAN Documentatie op orde brengen Opstellen implementatielijst Zorg dragen voor het interne auditproces Team, Interne Begeleider, Schoolleider, Beleidsadviesgroep, Schoolbegeleidingsdienst September 2009 Juni2010 Directeur Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten Evaluatie (wanneer) Pedagogische vergadering januari 2010 en juni 2010 Borging (hoe) Afgerond Ja 6

7 2.4.3 Aandachtspunten divers Thema Ouderbijdrage Verbeterpunt (wat) Het betalen van de ouderbijdrage door nagenoeg alle ouders Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar hebben alle ouders, hoge uitzondering daargelaten, hun ouderbijdrage betaald. Daardoor wordt het in de begroting opgenomen bedrag gerealiseerd. Activiteiten (hoe) Het verzoek tot het geven van ouderbijdrage wordt eind september verstuurd. Er is een nauwkeurig administratiesysteem waarin door de ouders toegezegde bedragen worden bijgehouden. De schoolleider gaat in gesprek met ouders die geen toezeggingen hebben gedaan. De automatische incasso s worden op tijd gedaan Indien nodig worden er op tijd herinneringen c.q aanmaningen gedaan Betrokkenen Administratieve kracht, Schoolleider, Ouders Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Directeur Kosten Geen Evaluatie (wanneer) Administratieve kracht houdt maandelijks de binnengekomen bedragen bij. Elke maand krijgt de schoolleider een overzicht van de betalingen en overlegt met de administratieve kracht Borging (hoe) Elke drie maanden vindt er overleg plaats met de financieel administrateur van de stichting en de schoolleider over de ouderbijdragen. Afgerond Ja Thema Antroposofie Verbeterpunt (wat) Studie Algemene Menskunde Gewenste situatie (doel) Het doel van deze studie is de geesteswetenschappelijke basis van het pedagogisch handelen van de leerkracht te verdiepen, inzichtelijk en operationeel te maken. Activiteiten (hoe) Het team bestudeert het boek Algemene Menskunde van Rudolf Steiner. Jan Alfrink mailt twee weken voor de bespreking van een voordracht een aantal vragen Eventueel wordt er een tekening/schildering gemaakt van elke voordracht. Betrokkenen Team, Schoolleider en Jan Alfrink Periode (wanneer) September 2009 Juni 2010 Eigenaar (wie) Directeur Kosten 6000 Evaluatie (wanneer) Juni 2010 Borging (hoe) Komt terug in klassen en kinderbesprekingen Afgerond Ja 7

8 Thema Kleuterschoolwerkplan Verbeterpunt (wat) Tussendoelen uit het kleutervolgsysteem en de kerndoelen Ik zie rond in de wereld zijn niet beschreven en er is niet duidelijk op welk moment en op welke wijze er aan een doel wordt gewerkt. Gewenste situatie (doel) Ontwikkelen van een kleuterschoolwerkplan. In het kleuterschoolwerkplan moet zichtbaar worden gemaakt hoe de tussendoelen en kerndoelen op systematische wijze aan bod komen gedurende het schooljaar. De activiteiten, waarin impliciet aan deze doelen wordt gewerkt, moeten worden beschreven in het kleuterschoolwerkplan. Activiteiten (hoe) De activiteiten die in de kleuterklassen met de kinderen worden gedaan worden beschreven. Ook de rol is van de kleuterjuf en aan welk doel expliciet wordt gewerkt. Daarbij wordt de code van het kerndoel genoemd. Ook de activiteiten van de andere kleuterklas worden er in verwerkt. Er wordt een methode ontwikkelt om alle tussendoelen uit het kleutervolgsysteem systematisch aan bod te laten komen gedurende het schooljaar. Hiervoor kunnen het perioderooster, de weekplanning en het logboek dienen. Betrokkenen Enny Post en Rozalinda de Bruin Periode (wanneer) September 2008 Juni 2010 Eigenaar (wie) Enny Post Kosten 3500 Evaluatie (wanneer) Juni 2011 Borging (hoe) Wordt als een levend document gebruikt in de kleuterklassen Afgerond Ja 2.5 Gevolgde scholing Wat? Wie? Wanneer? Afgerond? 1 Handelingsgericht werken Olga/Gabrielle Gehele schooljaar Nee 2 Derde kleuterjaar Enny/Rozalinda Gehele schooljaar Nee 3 Beginnende geletterdheid Enny/Rozalinda/Petra Gehele schooljaar Nee 4 Algemene Menskunde Team Gehele schooljaar Ja 5 Interne managementcursus Ceciel Gehele schooljaar Ja KPMG 6 Studiedag Team 5 oktober Ja Michaelsconferentie 7 Interne Studiedagen met als onderwerpen: kwaliteitszorg, zorgstructuur, passend onderwijs,sociaal emotionele ontwikkeling 26 oktober, 4 januari, 26 maart, 25 mei Doorlopend proces Speerpunten van het komend schooljaar: zie jaarplan

9 2.6 Opbrengsten De volgende Cito toetsen zijn afgenomen: Rekenen klas 1 t/m 6, Begrijpend Lezen klas 4, 5 en 6 AVI toetsen klas 2 t/m 6. DMT klas 2,3,4 en 5 Voor spelling is de nieuwe versie 2010 gebruikt klas 2 t/m 5 Bij klas 6 is het PI dictee afgenomen. Onderstaande overzichten geven het gemiddelde aan van de toetsresultaten. D en E scores staan voor respectievelijk zwak en zeer zwak. Voor deze kinderen is gewerkt met een handelingsplan Rekenen: A ll. B ll. C ll. D ll. E ll. Klas 1 54% 13 25% 6 17% 4 4% 1 Klas 2 39% 9 26% 6 30% 7 4% 1 Klas 3 38% 9 29% 7 25% 6 8% 2 Klas 4 10% 3 31% 9 48% 14 10% 3 Klas 5 26% 5 26% 5 26% 5 16% 3 5% 1 Klas 6 27% 7 31% 8 35% 9 8% Begrijpend Lezen versie 2010: A ll. B ll. C ll. Klas 4 48% 14 41% 12 10% 3 Klas 5 6% 1 59% 10 35% 6 Klas 6 33% 9 52% 14 15% AVI toetsen: Gewenst niveau Behaald niveau Klas 2 E 4 77 % Klas 3 E 5 90 % Klas 4 E 6 74 % Klas 5 AVI + 92 % Klas 6 AVI % 9

10 Spelling versie 2010: A ll B ll C ll. D ll E ll Klas 2 E4 Start 1 9% 1 9% 1 82% 9 E4 Start 2 18% 2 73% 8 9% 1 Klas 3 E5 Start 1 8% 1 62% 8 31% 4 E5 Start 2 33% 3 33% 3 33% 3 Klas 4 E6 Start 1 en 2 11% 6 11% 6 18% 10 19% 11 42% 24 Klas 5 E7 Start 1 11% 1 89% 8 E7 Start 2 17% 2 50% 6 33% DMT leeskaarten: A ll. B ll. C ll. D ll. E ll. Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 13% 3 9% 2 22% 5 17% 4 39% 9 6% 2 10% 3 23% 7 29% 9 32% 10 32% 9 32% 9 36% 10 5% 1 43% 9 24% 5 29% 6 10

11 3. Personeel 3.1 Personeelsbestand In het schooljaar waren aan onze school verbonden: Directeur: Ceciel Wolfkamp, Lochem Intern Begeleider: Olga Schoonbergen, Zutphen Remedial Teacher: Sissi Bijleveld, Apeldoorn Administratieve kracht: Josee Cuppen, Zutphen Anja Mostert, vanaf 1 december Conciërge: Hans ten Brinke, Zutphen Kleuters: Rozalinda de Bruijn, Zutphen Enny Post, Zutphen Petra van de Velde, Wichmond Klas 1 Karel v.d. Hoeff, Zutphen tot Minke Koopmans Leen Stout, Apeldoorn vanaf 1-3 t/m Klas 2 Maaike van Hijningen, Almelo Joan Plooijer, Zutphen Klas 3 Els Godefroy, Zutphen Mathilde Scheffer Klas 4 Leontine Vreeman, Zutphen Klas 5 Gabrielle Roeterink, Arnhem Klas 6 Annemieke Stout, Apeldoorn Onderwijsassistent: Katja Mulder, Zutphen Handwerken: Marieke Mortier, Zutphen Euritmie: Sabine Liebentanz, Zutphen Pianiste Margaret van Velden, Zutphen Vervangingspool Mathilde Scheffer, Zutphen tot Extra ondersteuning leerlingen: Gonnie Bal-Schiermeijer In- uitstroom: In 2009/2010 zijn vier personeelsleden uitgestroomd: Leen Stout als intern begeleider. Sigrid Blokker is voor een jaar naar het buitenland. Zij start weer. Karel v.d. Hoeff heeft een andere baan aanvaard aan de Vrije School in Belgie. Sineke Oegema (ziekteverlof) is m.i.v 1 januari 2010 gestopt. Anja Mostert is als administratieve kracht op 1 december gestart Leeftijdsopbouw: per 1 augustus 2009: < man 1 1 vrouw Twee medewerkers maakten in gebruik van de BAPO. 11

12 3.1.3.Ziekteverzuim: Ziekteverzuimpercentage (ZVP) Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal 0 tot en met 24 jaar 0 7,8 7,1 25 tot en met 34 jaar 9,7 0,1 2,5 35 tot en met 44 jaar 0 8,9 8,9 45 tot en met 54 jaar 0 3,2 2,8 55 tot en met 64 jaar 0 1,1 0,9 vanaf 65 jaar Totaal 3,4 4,3 4,2 Functiecategorie Mannen Vrouwen Totaal OP 7,5 3 3,3 OOP 0 13,7 8,3 Totaal 3,4 4,3 4,2 Bron: VerzuimMeester Het ziekteverzuimpercentage wordt vooral bepaald door de langdurige ziekte van de administratieve kracht. Ook de Spaanse griep heeft bij een aantal medewerkers geleid tot enkele kortdurende ziekteperiodes. Twee medewerkers hebben contact gehad met de bedrijfsarts. Er zijn geen SMT overleggen geweest De wet BIO: In het afgelopen schooljaar is gewerkt aan de wet BIO (Wet Beroepen in het Onderwijs). Alle functieomschrijvingen zijn besproken en door een extern bureau gewaardeerd en gewogen. Alle medewerkers zijn akkoord gegaan met de beschrijvingen. In samenwerking met de Stichting Athena is ook een start gemaakt met de functiemix. Dit heeft een vervolg in het nieuwe schooljaar. Taakbeleid: Een bovenschoolse werkgroep heeft een start gemaakt met een herziening van het taakbeleid. Wordt vervolgd in Huisvesting Ook in het schooljaar kwam er geen duidelijkheid over de huisvesting van onze school. Bovenschools is er een werkgroep Huisvesting gestart. Ook is er een deskundig extern bureau in de handen genomen (M3V). De heer Krijno van Vugt zal ons hierin begeleiden. 5. Financiën 5.1 Financiële positie: De exploitatie 2009 laat een nadelig resultaat zien van Dit komt vooral voort uit de post Personeel. Vooral in de lagere klassen zitten te weinig leerlingen om een volledige leerkracht te kunnen bekostigen. Een nadere toelichting hiervan evenals de balanspositie is te vinden in het financieel jaarverslag van de stichting. 12

13 5.2 Ouderbijdrage: De ouderbijdrage is in 2009 begroot op Er is totaal betaald door de ouders: De ouderbijdragen waren begroot voor de volgende posten: Salariskosten voor onderwijsassistent, euritmie, piano begeleiding en kunstzinnige therapie. Contributie Vereniging Vrije Scholen. Buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes. Jaarfeesten en klassenpot van de verschillende klassen. De totale uitgaven voor deze postenwaren: MR en Ouderbetrokkenheid De beleidsadviesgroep is overgegaan in de Medezeggenschapsraad (MR). We hebben afscheid genomen van een aantal zeer betrokken mensen van de BAG: Rene Schepers, Joost de Bruin, Marc Kemper In de MR hebben vanuit de ouders zitting genomen: Mart Breedeveld, Jos de Boer, Marieke. Vanuit de leerkrachten: Gabrielle Roeterink, Petra v.d. Velde en Enny Post Elke maand vond er overleg plaats tussen de MR en de schoolleiding. In het overleg zijn o.a. besproken: Begroting Huisvesting Formatie Thema avonden Ouderbetrokkenheid Ouderbijdrage Actuele gebeurtenissen in de school GMR Jaarplan De ouderbetrokkenheid was merkbaar op de drie algemene ouderavonden. De eerste avond zijn we in gesprek geweest over onze verbeterpunten. Deze zijn opgenomen in het jaarplan Ook de vragenlijst voor ouders hebben hier aan bijgedragen. De tweede avond stond de zorgstructuur centraal en de laatste was n.a.v onze studie Algemene Menskunde. Al hoewel de opkomst matig was, waren de aanwezig ouders onverdeeld enthousiast over de inhoud van de avonden. Op alle avonden mochten we gemiddeld een ouders verwelkomen. Er zijn twee ouderavonden geweest per klas. Zij zijn allen goed bezocht. Elke leerkracht heeft daarnaast ook minimaal twee contactmomenten per kind gehad tijdens de zgn 20-minuten gesprekken. Het Pedagogisch Cafe Het afgelopen schooljaar heeft het Pedagogisch Café twee keer plaats gevonden. Beide keren was het een XL versie. Dat wil zeggen dat we een avond hadden georganiseerd voor alle drie scholen. Het eerste Café vond plaats op de Zwaan. We hadden als gastspreker Rene Slot (Arts) die een inleiding heeft gehouden over "de natuurlijke autoriteit", hoe kan je als opvoeder op natuurlijke wijze je gezag doen gelden, zonder daarbij met het kind in een strijd te belanden. De zaal van de Zwaan was gevuld met toehoorders. De tweede avond vond plaats op Vrije School de IJssel. De spreker was één van de eigen ouders, Bart Keer. Het thema was "De samenhang tussen de creatieve vakken, gegeven op de Vrije School, en de ontwikkeling van het kind tussen het 7de en het 14de levensjaar". Hoe het creatieve aanbod een bijdrage levert aan die ontwikkeling. De opkomst bedroeg zo'n tien ouders. Het was het eerste Pedagogisch Café op deze school. 13

14 Weekbericht en website Elke week worden ouders middels het weekbericht op de hoogte gehouden van allerlei zaken die op schoolniveau of bovenschools spelen. Daarnaast hebben wij inmiddels een geheel vernieuwde- website. Hierop zijn oa. ook beleidsstukken te vinden. Voor meer info: 7. Buitenschoolse Opvang De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door de Stichting Blokkendoos. Er maken op dit moment 17 kinderen van onze school gebruik van de opvang. De overige kinderen komen van andere scholen. Met ingang van 1 augustus 2010 wordt de BSO overgenomen door BSO De Berkel. 8. De school in de samenleving Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor ouders en buurtbewoners zoals: open dag, algemene en klassenouderavonden, lente bazaar, opvoering van het kerstspel. Bij de jaarfeesten worden ouders betrokken en bij het Sint Maartenfeest ook de buurt. Nawoord In dit schooljaar is intern veel gebeurd. Het team heeft zich met vol enthousiasme ingezet. We kijken met een goed gevoel terug op het schooljaar. Er is samen met ouders veel werk verzet. Dank aan alle ouders die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Dank aan de leden van de BAG en MR, die meedachten en advies gaven. Ik kijk, met recht, trots terug op het afgelopen schooljaar. Augustus 2010 Ceciel Wolfkamp Directeur 14

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie