Op weg naar een vereniging met inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een vereniging met inhoud"

Transcriptie

1 Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: fax: KvK nr E: I: Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging van de Brandweer Brandweer Nederland Joost Wegstapel Datum 9 juli 2013 Referentie Projectnummer Blad 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Verantwoording Respons 5 3 De resultaten Bekendheid met het besluit tot nieuwe vereniging Kenmerken, activiteiten en producten Ontmoeting en communicatie Lidmaatschap en contributie 19 Blad 2

3 Samenvatting Brandweer Nederland (voorheen NVBR) en de VBV hebben besloten om samen een nieuwe personenvereniging voor de Brandweer op te richten. Eén vereniging voor alle brandweerlieden. Uitgangspunt is om de vakinhoud centraal te stellen en brandweermensen te binden. Draagvlak voor de vakinhoud Uit de enquête onder alle brandweermensen blijkt dat vakinhoud en kennisdeling ook belangrijke activiteiten zijn die men terug wil zien in de nieuwe vereniging. Overigens wordt de vakinhoud meer gedragen onder brandweermensen in hogere functies en onder beroeps, dan onder manschappen en vrijwilligers. Belangenbehartiging als belangrijkste activiteit Ook het uitgangspunt brandweermensen verbinden wordt door veel respondenten gedeeld. Daarnaast zou de nieuwe vereniging volgens de respondenten moeten informeren en bovenal de belangen van de brandweermensen moeten behartigen. Hierbij gaat het om niet-vakbond-gerelateerde belangenbehartiging. Naar vakbond gerelateerde belangenbehartiging is niet specifiek gevraagd, maar bij de open antwoorden wordt dit nauwelijks door de respondenten genoemd. Minder behoefte aan ontmoeting Het ontmoeten van andere brandweermensen scoort opvallend laag als activiteit die de nieuwe vereniging zou moeten ondernemen. Zo n 13% wil zelfs helemaal geen andere brandweermensen ontmoeten. Echter, wanneer wordt gevraagd op welke manier men andere brandweermensen wil ontmoeten, dan komt ook hier de vakinhoud bovendrijven. Een ruime meerderheid verkiest de vakinhoud boven ontspanning als basis voor ontmoeting. Ook hier geldt dat brandweermensen in hogere functies en beroeps vaker vakinhoud verkiezen boven ontspanning dan de andere brandweermensen. Centrale rol voor digitale communicatie Ook in de producten die de nieuwe vereniging zou moeten bieden, komen de activiteiten informeren en kennisdeling terug: een digitale nieuwsbrief, kennispublicaties, een website en vakbijeenkomsten. Bij het informeren spelen digitale communicatiemiddelen dus een cruciale rol. Dit wordt nog eens onderstreept doordat 9% van de respondenten aangeeft om alleen digitaal aan activiteiten van de nieuwe vereniging deel te willen nemen en niet bereid is te reizen. Belangstelling lidmaatschap Nagenoeg alle respondenten overwegen om lid te worden van de nieuwe vereniging, al geldt wel dat de meerderheid (58%) een afwachtende houding heeft. Hun lidmaatschap is afhankelijk van hoe de vereniging er uiteindelijk uit komt te zien en hoeveel contributie men moet betalen. Zo n 38% gelooft nu al in een lidmaatschap. De meeste respondenten willen overigens niet meer dan 30 per jaar betalen aan contributie. Conclusie Concluderend kan worden gezegd dat er draagvlak is voor de nieuwe personenvereniging en dat de uitgangspunten van vakinhoud centraal en brandweermensen verbinden worden gedeeld door de respondenten. Maar ook dat niet-vakbond-gerelateerde belangenbehartiging en digitale communicatie een belangrijke rol moeten spelen in de nieuwe vereniging. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 3

4 1 Inleiding Brandweer Nederland (voorheen NVBR) en de VBV hebben besloten om samen een nieuwe personenvereniging voor de Brandweer op te richten. Eén vereniging voor alle brandweerlieden. Vanaf 1 september vorig jaar is een projectgroep aan de slag gegaan om de vereniging samen met het veld vorm te geven. De oprichting van één personenvereniging is een belangrijke mijlpaal voor de brandweer. Uitgangspunt is om de vakinhoud centraal te stellen en brandweermensen te binden. Hoewel er vanaf 1 september officieel een projectgroep van start is gegaan, is de vorming van de nieuwe vereniging het afgelopen jaar informeel al in gang gezet. Projecten als Visie Vrijwilligheid, de brandweeronderwijsraad en projecten over bereikbaarheidskaarten zijn samen door Brandweer Nederland en de VBV opgepakt. Voor het vormgeven van de inhoud van de vereniging vragen Brandweer Nederland en de VBV aan alle brandweerlieden via een enquête om advies. Het wordt een personenvereniging die de kennis en ervaring bundelt van alle mannen en vrouwen die bij de brandweer werken. Een vereniging waar het brandweervak centraal staat, maar die ook gevraagd en ongevraagd vakinhoudelijk advies geeft aan bijvoorbeeld de Raad van Brandweercommandanten of andere organisaties die belangrijk zijn voor het brandweerveld. De vereniging richt zich niet op rechtspositionele belangenbehartiging. Dat wordt op een andere manier vormgegeven. In deze rapportage vindt u de resultaten van de enquête. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 4

5 2 Verantwoording 2.1 Respons Weging In totaal zijn brandweermensen gestart met het invullen van de vragenlijst. Een flink aantal is echter vroegtijdig afgehaakt. Deze respondenten zijn niet meegenomen in de analyse van de resultaten, omdat bij deze afgevallen respondenten één van de gegevens waarop de resultaten uiteindelijk zijn gewogen, ontbrak. Uiteindelijk zijn voor de analyse respondenten over gebleven. Dat is 6,2% van alle brandweermensen in Nederland. Figuur 2.1 Respons naar veiligheidsregio Enquête Populatie Responspercentage Twente ,2% Kennemerland ,2% IJsselland ,7% Drenthe ,6% Midden- en West-Brabant ,5% Fryslan ,1% Brabant-Zuidoost ,8% Noord- en Oost-Gelderland ,9% Zeeland ,8% Brabant-Noord ,1% Haaglanden ,9% Flevoland ,0% Zaanstreek-Waterland ,0% Gooi- en Vechtstreek ,5% Zuid-Holland-Zuid ,8% Gelderland-Midden ,3% Limburg-Zuid ,2% Amsterdam-Amstelland ,0% Hollands Midden ,0% Noord-Holland-Noord ,9% Limburg-Noord ,9% Utrecht ,3% Groningen ,2% Rotterdam-Rijnmond ,9% Gelderland-Zuid ,6% Anders, namelijk Totaal ,2%, CBS Er zitten echter grote verschillen in deze respons naar regio. Zo heeft in Twente bijvoorbeeld 14,2% van alle brandweermensen meegedaan, terwijl dit in Gelderland-Zuid slechts 1,6% is. Om de representativiteit van de respondenten in de enquête te garanderen, is er gebruikgemaakt van weging. Het doel van weging is om de respondenten in samenstelling zoveel mogelijk te laten lijken op de werkelijke populatie van brandweermensen in Nederland. Hiervoor krijgen groepen respondenten die ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef een groter gewicht mee (zoals de Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 5

6 respondenten uit Gelderland-Zuid) en oververtegenwoordigde groepen juist een kleiner gewicht (zoals de respondenten uit Twente). Betrouwbaarheid Aangezien het een onderzoek betreft op een steekproef van alle brandweermensen in Nederland, geven de resultaten nooit 100% de werkelijkheid weer. Immers, niet iedereen is ondervraagd. Bij steekproefonderzoek moet altijd rekening worden gehouden met een bepaalde mate van betrouwbaarheid en een betrouwbaarheidsinterval (foutmarge). Normaliter wordt bij steekproefonderzoeken gestreefd naar een minimaal betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5 procentpunt. Dit betekent het volgende: wanneer uit de enquête bijvoorbeeld blijkt dat 50% van de respondenten niet bekend is met het besluit tot oprichting van een nieuwe personenvereniging, dan kunnen we met 95% betrouwbaarheid zeggen dat de werkelijkheid tussen de 45% en 55% ligt. De betrouwbaarheid van een steekproefonderzoek is afhankelijk van het aantal respondenten in de steekproef en van de omvang van de populatie waarover het onderzoek uitspraken wil doen. In onderstaande figuur wordt bij verschillende populatiegroottes het aantal benodigde respondenten weergegeven om met 95% betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Hieruit blijkt dat de respondenten voldoende zijn om op landelijk niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen met een foutmarge van 3 procentpunt. Figuur 2.2 Betrouwbaarheid resultaten enquête Benodigd aantal respondenten Enquête Bij 95% betrouwbaarheid en 5% foutmarge Bij 95% betrouwbaarheid en 4% foutmarge Bij 95% betrouwbaarheid en 3% foutmarge Bij 95% betrouwbaarheid en 2% foutmarge Populatie In deze rapportage worden de resultaten soms uitgesplitst naar regio. Hierbij moet altijd in het achterhoofd gehouden worden dat de respons in de ene regio veel beter is geweest dan in de andere. Daarmee zijn de resultaten per regio niet voor elke regio representatief. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 6

7 3 De resultaten 3.1 Bekendheid met het besluit tot nieuwe vereniging Aan de respondenten is allereerst de vraag voorgelegd in hoeverre ze bekend zijn met het besluit van Brandweer Nederland (voorheen NVBR) en de VBV om samen een nieuwe personenvereniging voor de Brandweer op te richten. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan onbekend te zijn met dit besluit. Circa 18% staat er neutraal tegenover en 35% geeft aan wel bekend te zijn met het besluit. Deze laatste groep is vooral op de hoogte gebracht via de nieuwsbrieven van respectievelijk de VBV en Brandweer Nederland. Figuur 3.1 Medium waarmee de brandweermensen op de hoogte zijn medium via de nieuwsbrief van de VBV via de nieuwsbrief van Brandweer Nederland via collega's via de website van de VBV via de website van Brandweer Nederland via social media op het brandweercongres 2012 anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Officieren blijken aanmerkelijk vaker op de hoogte te zijn van het besluit tot oprichting van de nieuwe vereniging dan de overige brandweermensen (bekend: 61%). Brandweermensen die korter dan 2 jaar actief zijn voor de brandweer blijken juist minder goed op de hoogte te zijn (bekend: 21%). Ook naar regio zijn er verschillen waar te nemen. Deze worden weergegeven in figuur 3.2. Zo blijken de brandweermensen in Twente het minst bekend te zijn met het besluit, terwijl de brandweermensen in Gelderland-Zuid juist het beste op de hoogte zijn. Opvallend genoeg zijn dit ook de regio s met de hoogste en laagste respons. Het lijkt zo te zijn dat in de regio s met weinig respons alleen de respondenten hebben meegedaan aan de enquête die reeds op de hoogte waren van het besluit. In deze rapportage worden de resultaten vaker uitgesplitst naar regio. Hierbij moet altijd in het achterhoofd gehouden worden dat de respons in de ene regio veel beter is geweest dan in de andere. Daarmee zijn de resultaten per regio niet voor elke regio representatief. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 7

8 Figuur 3.2 Bekendheid met besluit tot nieuwe personenvereniging naar regio Gelderland-Zuid Gelderland-Midden Limburg-Noord Utrecht Hollands Midden Brabant-Noord Noord-Holland-Noord Gooi- en Vechtstreek Groningen Noord- en Oost-Gelderland Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Limburg-Zuid Zaanstreek-Waterland Drenthe Brabant-Zuidoost Fryslan Flevoland Zeeland Amsterdam-Amstelland Kennemerland IJsselland Midden- en West-Brabant Haaglanden Twente bekend neutraal onbekend 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.2 Kenmerken, activiteiten en producten Kenmerken van de nieuwe vereniging Aan de respondenten is gevraagd aan welke kenmerken de nieuwe vereniging zou moeten voldoen. Deze worden weergegeven in figuur 3.3. Hieruit blijkt dat er één kenmerk ver boven de rest uitsteekt: Een vereniging die opkomt voor de belangen van brandweermensen. Maar liefst 63% van de brandweermensen heeft dit kenmerk genoemd. Dit kenmerk scoort in alle veiligheidsregio s hoog. Hierbij is specifiek benoemd dat het hier om niet vakbond gerelateerde belangenbehartiging gaat. Een kenmerk dat wel die richting op gaat, scoort opvallend laag: Een vereniging die regelmatig de confrontatie opzoekt wordt door 10% genoemd. Ook op de open vraag of men nog kenmerken heeft gemist in de voorgestructureerde vragenlijst, wordt slechts een paar keer de vakbondskant genoemd. Na belangenbehartiging staat op de tweede plaats Een vereniging met gevoel van gelijkwaardigheid. Dit kenmerk is door 36% aangegeven. Als derde is het vaakst genoemd: Een vereniging met een hoge mate van kennis over het brandweerveld (34%). Kenmerken die nauwelijks zijn genoemd, zijn: Een verenging om trots op te zijn, Een vereniging met ruimte voor diversiteit en Een vereniging met een informele structuur. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 8

9 Figuur 3.3 Kenmerken van de nieuwe vereniging een vereniging die opkomt voor de belangen van brandweermensen (niet vakbond gerelateerd) een vereniging met een gevoel van gelijkwaardigheid (elke mening telt) een vereniging met een hoge mate van kennis over het brandweerveld een vereniging die brandweermensen verbindt op het vak een vereniging met een onafhankelijke stem een vereniging met het wij-gevoel een vereniging die ook aandacht heeft voor de familie van brandweermensen een vereniging als kloppend hart van de Brandweer een vereniging die regelmatig de confrontatie op zoekt een vereniging om trots op te zijn een vereniging met ruimte voor diversiteit een vereniging met een informele structuur 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figuur 3.4 Activiteiten van de nieuwe vereniging belangenbehartiging (inspraak en advies) informeren (nieuwsbrief, website, social media) kennisdeling (congressen, vakdagen, demonstraties, excursies) onderzoek (enquête naar de mening van de leden) ontspanning (feesten, excursies, wedstrijden) opleiding / training gezamenlijke activiteiten met andere organisaties (reddingsbrigade, vrijwilligersorganisaties) ontmoeting (congressen, vakdagen, feesten) ledenvoordeel discussie (via social media, congressen) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 9

10 Activiteiten van de nieuwe vereniging Ook is gevraagd om aan te geven welke activiteiten de nieuwe vereniging zou moeten organiseren. De resultaten worden weergegeven in figuur 3.4. Hierbij blijken de volgende drie activiteiten boven te komen drijven: belangenbehartiging (59%), informeren (52%) en kennisdeling (46%). Opvallend weinig respondenten hebben gekozen voor activiteiten zoals ontmoeting (17%), ledenvoordeel (15%) en discussie (12%). Jonge brandweermensen (tot 25 jaar) en brandweermensen die niet langer dan 2 jaar actief zijn, blijken een andere mening te hebben. Zij kiezen naast kennisdeling en belangenbehartiging vaak voor ontspanning (41% en 46%). Informeren scoort onder deze groepen opvallend lager. Ook naar functie/rang zijn er enige verschillen waar te nemen. Voor officieren blijkt kennisdeling veel belangrijker te zijn (63%) dan voor de andere brandweermensen. Figuur 3.5 Activiteiten voor familieleden 14% 43% nee misschien ja 44% Aan de respondenten is ook voorgelegd of de nieuwe vereniging activiteiten voor familieleden van brandweermensen zou moeten organiseren. Hier blijkt met 14% niet direct grote animo voor, maar er is wel een grote groep die het overweegt. Figuur 3.6 Antwoordwolk met activiteiten voor familieleden Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 10

11 Producten van de nieuwe vereniging De respondenten konden ook aangeven welke producten de nieuwe vereniging zou moeten aanbieden. Deze worden weergegeven in figuur 3.5. Hieruit blijkt dat er vier producten aanmerkelijk hoger scoren dan de andere producten. Dit zijn: de digitale nieuwsbrief (55%), kennispublicaties (53%), de website (50%) en vakbijeenkomsten (44%). Digitale communicatie blijkt dus zeer belangrijk. Aan een papieren nieuwsbrief blijkt geen behoefte. Dit product is nauwelijks genoemd en scoort veruit het slechtste (5%). Hierbij moet wel in ogenschouw genomen worden dat de resultaten van deze enquête via internet zijn verzameld, waardoor de digibeten per definitie ondervertegenwoordigd zijn. De producten kennispublicaties en vakbijeenkomsten werden overigens door bevelvoerders en met name officieren aanmerkelijk vaker genoemd dan onder de andere brandweermensen. Ook naar regio blijken er verschillen te zijn. Zo scoort bijvoorbeeld in Groningen (36%) en Twente (32%) het product verzekeringen hoog, terwijl in Kennemerland (38%) en Zaanstreek-Waterland (35%) juist relatief veel de centrale inkoop als product is genoemd. Meer verschillen kunt u vinden in de digitale bijlage in Excel. Figuur 3.7 Producten van de nieuwe vereniging digitale nieuwsbrief kennispublicaties website vakbijeenkomsten excursies ledenpas verzekeringen centrale inkoop papieren nieuwsbrief 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kernwoorden voor de nieuwe vereniging De respondenten is gevraagd om de nieuwe vereniging te omschrijven in maximaal 5 kernwoorden. In figuur 3.6 zijn de kernwoorden weergegeven in de vorm van een antwoordwolk. Naast het woord brandweer komen hieruit een aantal woorden bovendrijven die het meest zijn genoemd: kennis, samen, delen, vrijwilligers en belangen(behartiging). Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 11

12 Figuur 3.8 Antwoordwolk met kernwoorden voor de nieuwe vereniging Mogelijke naam voor de nieuwe vereniging De respondenten is gevraagd of zij een naam konden bedenken voor de nieuwe vereniging. Er zijn 362 suggesties gedaan, waarbij een aantal originele namen is bedacht. Zoals De Rode Haan, Brand!, Eén voor allen, allen voor één, Lopend vuur, Uit de brand, De brandweerclub en Wij Brandweer. De meeste suggesties bevatten echter de elementen Brandweer Nederlandse en Vereniging in allerlei combinaties en volgordes. Een compleet overzicht van alle suggesties vindt u in de excelbijlage. Figuur 3.9 Antwoordwolk met suggesties voor de naam van de vereniging Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 12

13 3.3 Ontmoeting en communicatie Ontmoeting In deze paragraaf komt het onderwerp ontmoeting aan de orde. De respondenten is gevraagd wat de voornaamste manier is waarop zij binnen de nieuwe vereniging andere brandweermensen willen ontmoeten. De meerderheid (61%) geeft aan graag andere brandweermensen te ontmoeten op basis van de vakinhoud. Daarnaast wil 26% liever andere brandweermensen ontmoeten op basis van ontspanning. Opvallend is dat 13% van de respondenten helemaal geen andere brandweermensen wil ontmoeten. Uit de vorige paragraaf bleek reeds dat ontmoeting niet tot de meest genoemde activiteiten van de nieuwe vereniging behoort. Iets meer dan de helft van de respondenten die wél andere brandweermensen willen ontmoeten, wil het liefst mensen uit andere regio s ontmoeten. Figuur 3.10 Gewenste manier en gewenste personen voor ontmoeting 13% o.b.v. vakinhoud 26% o.b.v ontspanning 52% 48% uit de eigen regio uit andere regio's 61% ik wil geen andere brandweermensen ontmoeten Bepaalde groepen respondenten blijken vaker voor de vakinhoud te kiezen dan andere. Des te hoger de functie/rang des te vaker men de voorkeur geeft aan vakinhoud boven ontspanning. Zo heeft 86% van de officieren de vakinhoud genoemd tegenover 54% van de manschappen. De bevelvoerders en brandweermensen met andere functies zitten daar tussenin. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 13

14 Figuur 3.11 Gewenste manier van ontmoeten naar functie/rang o.b.v. vakinhoud o.b.v ontspanning ik wil geen andere brandweermensen ontmoeten Manschap Bevelvoerder Officier andere functie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Er is niet alleen sprake van een verschil in de manier van ontmoeten, maar ook in wie men wil ontmoeten. Zo n 85% van de officieren geeft de voorkeur aan ontmoeting met brandweermensen uit andere regio s boven ontmoeting met brandweermensen uit de eigen regio. Bij de manschappen geeft juist een kleine meerderheid de voorkeur aan de eigen regio. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 14

15 Figuur 3.12 Gewenste personen voor ontmoeting naar functie/rang uit de eigen regio uit andere regio's Manschap Bevelvoerder Officier andere functie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ook tussen de vrijwilligers en beroepsbrandweermensen blijkt enig verschil in mening over ontmoeting. De beroepsbrandweermensen geven vaker dan de vrijwilligers de voorkeur aan ontmoeting op basis van vakinhoud. Dit geldt met name voor de beroepsbrandweermensen die niet tot de uitruk behoren. Een ruime meerderheid van de beroepsbrandweermensen geeft aan het liefst brandweermensen uit andere regio te willen ontmoeten, terwijl bij de vrijwilligers een kleine meerderheid kiest voor ontmoeting met brandweermensen uit de eigen regio. Ook zijn er verschillen naar regio waar te nemen. Zo blijkt in Flevoland nagenoeg iedereen te hebben gekozen voor ontmoeting op basis van de vakinhoud (95%), terwijl dit in Brabant Zuidoost minder dan de helft is (49%). De verschillen in wie men het liefste wil ontmoeten, zijn nog veel groter tussen de regio s. Zo geeft 72% van de brandweermensen in de regio Gelderland-Midden de voorkeur aan ontmoeting met mensen uit de eigen regio, terwijl in de aangrenzende regio Gelderland-Zuid 79% de voorkeur geeft aan ontmoeting met mensen uit andere regio s. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 15

16 Figuur 3.13 Gewenste manier van ontmoeten naar regio Flevoland Limburg-Zuid Haaglanden Rotterdam-Rijnmond Noord-Holland-Noord Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Zuid Gooi- en Vechtstreek Fryslan Hollands Midden Brabant-Noord Midden- en West-Brabant Amsterdam-Amstelland Limburg-Noord Zuid-Holland-Zuid Zaanstreek-Waterland Twente Zeeland IJsselland Utrecht Kennemerland Drenthe Gelderland-Midden Groningen Brabant-Zuidoost o.b.v. vakinhoud o.b.v ontspanning ik wil geen andere brandweermensen ontmoeten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur 3.14 Gewenste personen voor ontmoeting naar regio uit de eigen regio uit andere regio's Gelderland-Midden Noord-Holland-Noord IJsselland Drenthe Fryslan Brabant-Zuidoost Zeeland Noord- en Oost-Gelderland Zaanstreek-Waterland Zuid-Holland-Zuid Midden- en West-Brabant Groningen Limburg-Noord Twente Utrecht Hollands Midden Brabant-Noord Kennemerland Rotterdam-Rijnmond Haaglanden Amsterdam-Amstelland Limburg-Zuid Flevoland Gooi- en Vechtstreek Gelderland-Zuid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 16

17 Afstand tot activiteiten Ook is aan de respondenten gevraagd aan te geven welke afstand ze nog acceptabel vinden om te reizen voor de activiteiten van de vereniging. Ongeveer een derde is bereid om het hele land door te reizen. Dat is hiermee de grootste groep. Daarnaast wil een kwart niet verder dan 25 km afleggen. Opvallend is ook dat 9% van de respondenten helemaal niet bereid is om te reizen en alleen digitaal aan activiteiten wil deelnemen. Dit onderstreept het belang van digitale communicatie dat ook reeds uit figuur 3.7 naar voren kwam. Figuur 3.15 Maximale afstand voor activiteiten in het hele land binnen eigen veiligheidsregio binnen 50 km binnen 25 km binnen 10 km digitaal 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Het is niet verrassend dat ook hier een verschil naar functie/rang is waar te nemen. De meerderheid van de officieren (57%) is bereid het hele land door te reizen, terwijl dit aandeel bij de manschappen, met 27%, veel lager ligt. Ook tussen beroeps en vrijwilligers komt dit verschil naar voren. Beroepsbrandweermensen blijken vaker bereid het hele land door te reizen (uitrukdienst 42%, overig 42%) dan de vrijwilligers (gekazerneerd 29%, overig 26%). De verschillen zijn wel kleiner dan naar functie/rang. Wat ook opvalt, is dat brandweermensen, die tot 2 jaar bij de brandweer betrokken zijn, veel minder bereid zijn ver te reizen dan de overige brandweermensen. Zo n 39% geeft aan binnen 25 km aan activiteiten te willen deelnemen. Bij de andere brandweermensen ligt dit percentage op 20%. Ook naar regio zijn de nodige verschillen waar te nemen. Hier is echter geen duidelijk verband uit te halen. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 17

18 Figuur 3.16 Maximale afstand voor activiteiten naar functie/rang digitaal binnen 10 km binnen 25 km binnen 50 km binnen eigen veiligheidsregio in het hele land Manschap Bevelvoerder Officier andere functie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Frequentie activiteiten Over de frequentie van de activiteiten van de nieuwe vereniging zijn de respondenten het grotendeels eens. Zo n 70% denkt aan 1 of 2 activiteiten per jaar. Er zijn geen significante verschillen waar te nemen wanneer we de mening van verschillende groepen vergelijken. In alle groepen/regio s heeft de overgrote meerderheid gekozen voor 1 tot 2 activiteiten per jaar. Communicatie Het tijdperk van de geprinte nieuwsbrief lijkt voorbij. Respondenten hebben aangegeven wat de gewenste vorm van communicatie is voor de nieuwe vereniging. Men kon meerdere antwoorden geven. Toch heeft slechts 7% gekozen voor de geprinte nieuwsbrief. Hiermee scoort deze aanmerkelijk slechter dan de andere communicatiemiddelen. Het populairste is de digitale nieuwsbrief. Deze is door maar liefst 87% van de respondenten genoemd. Natuurlijk scoort de social media onder jongeren beter dan onder ouderen, maar verder blijken er weinig significante verschillen waar te nemen tussen de verschillende groepen. Ook naar regio blijkt dat de digitale nieuwsbrief in elke regio populair is. Opvallend is wel dat in de regio Amsterdam-Amstelland met 58% relatief veel respondenten voor de social media hebben gekozen. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 18

19 Figuur 3.17 Gewenste manier van communicatie via digitale nieuwsbrieven via de website via social media via geprinte nieuwsbrieven via andere media 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.4 Lidmaatschap en contributie Lidmaatschap Wanneer de nieuwe vereniging voldoet aan de wensen zoals men in deze enquête heeft aangegeven, dan is 38% bereid om ook lid te worden. Slechts 3% wil geen lid worden van de nieuwe vereniging. De grote meerderheid overweegt om lid te worden. Figuur 3.18 Word je lid en hoeveel contributie wil je betalen? 3% 9% 10% 38% 13% 14% geen contributie max 10 nee misschien 3% max 20 max 30 ja max 40 58% 18% max 50 meer dan 50 33% De respondenten die geen lid willen worden geven als toelichting dat zij vaak al lid te zijn van een lokale brandweervereniging en dat ze geen behoefte hebben aan nog een vereniging. Een aantal respondenten vraagt zich af of de nieuwe vereniging niet te groot wordt en of het wel een vereniging met leden moet worden. Ook een gebrek aan tijd wordt als reden gegeven om af te zien van Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 19

20 eventueel lidmaatschap. In de excelbijlage vindt u alle toelichtingen, ook van de respondenten die wel lid willen worden. Er zijn geen significante verschillen waar te nemen in de bereidheid om lid te worden tussen de verschillende groepen en regio s Contributie Als klap op de vuurpijl is in de enquête gevraagd hoeveel contributie men bereid is te betalen voor de nieuwe vereniging. De resultaten hiervan worden weergegeven in figuur De meeste respondenten (33%) geven aan maximaal 30 per jaar te willen betalen. Daarnaast is 25% bereid om meer dan 30 per jaar te betalen. Met andere woorden: voor 58% is bereid 30 aan contributie te betalen. Er is echter ook een aanzienlijke groep die niet meer wil betalen dan 10 (14%) of 20 (18%). Zelfs 10% is helemaal niet bereid om contributie te betalen. Deze laatste groep zijn natuurlijk voornamelijk respondenten die hebben aangegeven geen lid te willen worden van de vereniging. Ook wat betreft contributie zijn er nauwelijks verschillen waar te nemen tussen de verschillende groepen brandweermensen. Bij alle groepen scoort de categorie maximaal 30 het hoogste. Referentie oc/jwe/mlo/r/ Blad 20

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 10 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 3 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Context van de RIO. Organisatie van de RIO

Context van de RIO. Organisatie van de RIO Context van de RIO Omvang van het korps in termen van aantal FTE (peildatum 1-1-2010) Omvang van het korps in termen van omvang budget in mln (peildatum 1-1-2010) Organisatie van de RIO Archetype Daar

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet

Eindrapport. Samenvatting. Programmabureau Burgernet Eindrapport programma Burgernet Samenvatting Opgesteld door: Programmabureau Burgernet 12 december 2011 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RESULTATEN 3 2 ACHTERGROND 4 2.1 Missie Burgernet 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Onderzoek naar studentenhuisvesting

Onderzoek naar studentenhuisvesting Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Onderzoek naar studentenhuisvesting in Den Haag Resultaten van de DUWO

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14806 16 augustus 2011 Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Ic rfo. E QC, Pt' _D9co. Pin] Ra 11.175

Ic rfo. E QC, Pt' _D9co. Pin] Ra 11.175 _D9co E QC, Pt' Ic rfo Ra 11.175 00 Pin] EIO8 15-15-332 Politiemonitor Bevolking 1997 Landelijke rapportage MiNiSTER!E VAN JUSTME Wetenschappe:iik Gfideizoek- en Documentatiece trum 's-gravenhage PO Den

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie