Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)"

Transcriptie

1 Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

2 Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue vertrouwen/privacy 8. Huidige situatie versus toekomstige situatie 9. Analyse op achtergrondkenmerken 10. Onderzoeksverantwoording Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Lisanne van Thiel 19 mei 2009 F4903 TNS

3 Samenvatting en conclusies Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

4 Samenvatting Een kwart heeft wel eens gehoord van de afkorting EPD; een op de vijf van het totaal weet ook waar deze voor staat. Zes van de tien zijn geholpen bekend met het EPD en weten ook wat het in grote lijnen inhoudt. Bijna zeven op de tien van alle mensen hebben de brief van 1 november 2008 opengemaakt. Overgrote meerderheid (94%) heeft geen bezwaar gemaakt tegen het uitwisselen van medische gegevens via het EPD. Handig in geval van nood of in bepaalde situaties vaakst genoemde reden om geen bezwaar te maken. Men ziet vaker voordelen van het EPD dan nadelen. Betere samenwerking tussen de zorgverleners en het voorkomen van medische fouten worden gezien als de twee grootste voordelen van het EPD. Zes van de tien hebben wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over het EPD in de media Bijna de helft heeft behoefte aan (meer) informatie; het liefst via een brochure of internet (website). Bijna zeven van de tien hebben vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling van medische gegevens. Grote meerderheid denkt dat door de invoering van het EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 4

5 Conclusies Het overgrote deel (94%) heeft geen bezwaar gemaakt tegen het uitwisselen van medische gegevens via het EPD. De mensen die wel bezwaar gemaakt hebben (6%), maken zich vooral zorgen over hun privacy en de beveiliging van het systeem. Een opvallend resultaat is dat 55% van de bezwaarmakers toch ook voordelen ziet in het EPD en dat 53% van mening is dat de zorg door het EPD zal verbeteren. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ook de kennis van de totale groep mensen op belangrijke punten tekort schiet. Zo is een derde niet op de hoogte van het feit dat er op elk gewenst moment bezwaar gemaakt kan worden en denken vier van de tien dat ze geen toegang hebben tot hun eigen EPD. Het gebrek aan kennis is verantwoordelijk voor de soms negatieve houding tegenover het EPD. Zo is een kwart van de mensen die iets in de media gehoord, gezien of gelezen heeft over het EPD hier negatief door beïnvloed. Door deze kennis te vergroten (brochure, website, massamediale campagne) kan de houding van de mensen positiever worden. Bijna de helft geeft ook aan (meer) behoefte te hebben aan informatie. In de vragenlijst is men geleidelijk steeds meer op de hoogte gebracht van de werking van het EPD. Nadat men deze informatie gelezen heeft, staat 15% positiever tegenover het EPD. Hieruit blijkt al dat het vergroten van de kennis een positieve invloed heeft op de houding van mensen. Dat de invoering van het EPD de zorg zal verbeteren, is volgens een derde zeker. Nog eens de helft is van mening dat dit waarschijnlijk het geval is. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Samenvatting en conclusies 5

6 Inleiding Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

7 Inleiding (1) Het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) geeft zorgverleners toegang tot medische gegevens die nodig zijn om een patiënt goed te kunnen helpen. Huisartsen, apothekers, specialisten en patiënten zelf kunnen via het EPD gegevens inzien. Op 1 november 2008 hebben alle Nederlandse huishoudens een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gekregen met informatie over het EPD. Sinds de aankondiging van de brief van de minister, is hier veel kritiek op en is er sprake van een negatieve berichtgeving in de media. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Inleiding 7

8 Inleiding (2) Door middel van dit onderzoek wordt er een beeld geschetst hoe een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking tegen de huidige situatie aankijkt: Wat leeft er onder de zorgconsument? Wat weten de mensen nu echt van het EPD? Welke informatiebehoefte bestaat er? Het onderzoek is online uitgevoerd in de periode 17 t/m 27 april 2009 en de vragenlijst is ingevuld door respondenten. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Inleiding 8

9 Bekendheid EPD Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

10 Kwart heeft wel eens gehoord van de afkorting EPD; een op de vijf weet ook waar deze voor staat Chronisch zieken hebben vaker van de afkorting EPD gehoord dan mensen die geen chronische ziekte hebben, maar dat verschil is vrij beperkt (31% versus 27%). Een op de vijf (21%) weet dat de afkorting EPD staat voor Elektronisch Patiëntendossier. % ja nee Heeft u wel eens van de afkorting EPD gehoord? (n=1.236) Weet u waar de afkorting EPD voor staat? (n=1.236) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Bekendheid EPD 10

11 Zes van de tien zijn geholpen bekend met het EPD en weten ook wat het in grote lijnen inhoudt % EPD staat voor Elektronisch Patiëntendossier. Weet u wat het elektronisch patiëntendossier (EPD) inhoudt? De meerderheid (61%) is geholpen bekend met het EPD; 8% is er niet mee bekend/heeft er nog nooit van gehoord. Twee derde van de chronisch zieken (67%) weet wat het EPD inhoudt; dit is onder de niet-chronisch zieken iets lager (60%) Totaal (n=1.236) Wel chronisch ziek (n=568) Niet chronisch ziek (n=668) bekend van naam en weet wat het inhoudt alleen bekend van naam, maar weet niet wat het inhoudt niet mee bekend/ nog nooit van gehoord Aan de respondenten die aangaven bekend te zijn met het EPD en te weten wat het inhoudt, is gevraagd een omschrijving van het EPD te geven. Het grootste deel (84%) geeft de omschrijving alle (medische) gegevens samen (één elektronisch dossier). Ruim driekwart (78%) is van mening dat het een dossier is dat toegankelijk (online/internet) is voor alle artsen/ziekenhuizen/hulpverleners. Door de meerderheid (79%) wordt een juiste beschrijving van het EPD gegeven. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Bekendheid EPD 11

12 Bijna zeven op de tien hebben de brief van 1 november 2008 opengemaakt Op zaterdag 1 november 2008 hebben alle huishoudens in Nederland per post informatie over de start van het EPD ontvangen. In onderstaand stroomschema is te zien hoeveel mensen zich dit herinneren, hoeveel de brief hebben opengemaakt en wat ze daadwerkelijk gelezen hebben. Alle Alle Nederlandse huishoudens 71% 71% herinnert herinnert zich zich dat dat ze ze de de brief brief ontvangen ontvangen hebben hebben 29% 29% herinnert herinnert zich zich niet niet meer meer dat dat ze ze de de brief brief ontvangen ontvangen hebben hebben of ofweet het het niet niet meer meer 96% 96% heeft heeft de de brief brief opengemaakt 4% 4% heeft heeft de de brief brief niet niet opengemaakt opengemaakt Wat Wat heeft heeft u u gelezen? gelezen? Chronisch zieken herinneren zich iets vaker de brief te hebben ontvangen dan niet-chronisch zieken (75% versus 70%). 1 informatiefolder (81%) 2 brief van minister Klink (60%) 3 bezwaarformulier (52%) 4 niets (8%) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Bekendheid EPD 12

13 Privacy en iedereen kan gegevens inzien/wijzigen vaakst genoemde redenen om bezwaar te maken Wat is de reden dat u bezwaar heeft gemaakt? privacy iedereen kan gegevens inzien/wijzigen beveiliging/veiligheid van het systeem moet geen toestemming geven/wil zelf beslissen wie toegang krijgt misbruik van gegevens/fraude betrouwbaarheid/geen vertrouwen bevooroordeling, uitsluiting van verzekeringen Percentage 48% 47% 32% 24% 21% 18% 7% Van alle respondenten heeft 6,4% bezwaar gemaakt tegen uitwisselen van hun medische gegevens via het EPD. In de tabel hiernaast staan de redenen daarvoor. Het overgrote deel heeft dus geen bezwaar gemaakt (93,6%). Onder de meeste mensen bestaat er wel degelijk draagvlak voor het EPD. Van de respondenten die geen bezwaar hebben gemaakt, heeft 15% dit wel overwogen. Redenen die aangevoerd zijn om toch geen bezwaar te maken zijn: 1 - handig in geval van nood of in bepaalde situaties (23%); nog te weinig informatie door de (negatieve) publiciteit 5% 2% 2 - te veel moeite, kost mij geld/tijd, geen zin (21%); 3 - vergeten, ik was te laat (13%); artsen/specialisten hebben geen vertrouwen in het systeem Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Bekendheid EPD 1% 4 - voordelen wogen op tegen de nadelen, ik heb zelf ook inspraak (13%). 13

14 Kennis over het EPD Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

15 Een derde gelooft dat met de invoering van het EPD straks hun medische gegevens op straat komen te liggen Aan de respondenten is een aantal stellingen over het EPD voorgelegd. De respondenten hebben aangegeven of ze denken dat deze waar of onwaar zijn. Op de volgende sheet staan nog eens vijf stellingen. % Iedereen kan in mijn EPD kijken Met het EPD liggen straks mijn medische gegevens op straat De apotheek kan in het huisartsendossier kijken waar niet waar De zorgverzekeraar en bedrijfsarts kunnen niet in mijn medische dossiers kijken Ik kan zelf niet in mijn patiëntendossier kijken Basis : alle respondenten (n=1.236) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Kennis over het EPD 15

16 Een derde is er niet van op de hoogte dat er op elk gewenst moment bezwaar kan worden gemaakt Bij de meeste stellingen weet de meerderheid het goede antwoord te geven, maar toch zijn de meningen ook vaak verdeeld. Dit geeft aan dat de kennis van het EPD nog niet bij iedereen even groot is % Ik heb geen invloed op wat er in het dossier staat Ik kan op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen het uitwisselen van mijn medische gegevens Als ik bezwaar maak word ik misschien niet geholpen door zorgverleners Ik weet niet wie er in mijn EPD gekeken heeft Mijn toestemming wordt expliciet gevraagd vóór een zorgverlener mijn EPD opvraagt Basis : alle respondenten (n=1.236) waar niet waar Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Kennis over het EPD 16

17 Een derde denkt dat de zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk toegang krijgt tot het EPD Zes van de tien respondenten (60%) zijn ervan op de hoogte dat zij zelf ook toegang hebben tot hun EPD. De huisarts en specialisten in het ziekenhuis worden het vaakst genoemd als personen die toegang krijgen (beide 93%). Een derde denkt dat zorgverzekeraars toegang krijgen tot het EPD en 15% denkt zelfs dat de overheid geheel of gedeeltelijk toegang krijgt. Sommige personen of instanties krijgen in het geheel of gedeeltelijk toegang tot het EPD. Wie denkt u dat dat zijn? specialisten in het ziekenhuis huisarts apotheek 66 ikzelf 60 zorgverzekeraar 33 psycholoog 29 bedrijfsarts fysiotherapeut verzorgingshuis thuiszorg Driekwart (77%) weet dat alleen de zorgverlener die bij de behandeling betrokken is, toegang heeft tot het EPD. overheid 15 maatschappelijk werker 12 % Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Kennis over het EPD 17

18 Houding ten aanzien van het EPD Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

19 Men vindt het EPD vooral een onderwerp dat alle mensen aangaat, waard om over na te denken en zinvol Er is ook naar de houding van mensen ten aanzien van het EPD gekeken. Dit is gemeten aan de hand van een aantal aspecten. Het EPD is vooral een onderwerp dat alle mensen aangaat, vindt men. Ook wordt het EPD zinvol gevonden en waard om over na te denken. Het aspect inbreuk op mijn privacy scoort het laagst. onderwerp dat alle mensen aangaat 4,1 waard om over na te denken 3,9 zinvol 3,9 goede zaak dat de overheid zich er mee bezighoudt van levensbelang 3,7 3,7 voor mij persoonlijk van belang 3,6 zegt mij veel 3,5 voel ik mij bij betrokken 3,4 inbreuk op mijn privacy 3, Wat is uw houding ten opzichte van het elektronisch patiëntendossier (EPD)? Basis : alle respondenten (n=1.236), gemiddelde op vijfpuntsschaal Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Houding ten aanzien van het EPD 19

20 Men ziet vaker voordelen van het EPD dan nadelen Betere samenwerking tussen de zorgverleners (47%) en voorkomen van medische fouten (38%) worden gezien als de twee grootste voordelen van het EPD. De twee grootste nadelen van het EPD die gezien worden zijn mijn medische gegevens kunnen op straat liggen (52%) en kan mijn privacy aantasten (48%). Wat zijn volgens u de grootste voordelen vanhet EPD? Ziet u nadelen van het EPD? betere samenwerking tussen de zorgverleners 47 mijn medische gegevens kunnen op straat liggen 52 voorkomen van medische fouten 38 kan mijn privacy aantasten 48 juiste gegevens op de juiste plek minder vaak hetzelfde verhaal doen bij andere zorgverleners herhaalonderzoeken kunnen worden voorkomen omdat uitslagen al bekend zijn grotere betrokkenheid met mijn gezondheid, omdat ik mijn eigen dossier kan inzien stigmatisering/een stempel meekrijgen ik vertrouw het niet (niet veilig) zorg wordt afstandelijker het lijkt me ingewikkeld kost teveel tijd EPD bespaart geld 3 anders 4 ik zie geen voordelen % ik zie geen nadelen 21 % Basis : alle respondenten (n=1.236) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Houding ten aanzien van het EPD 20

21 Informatiebehoefte Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

22 Zes van de tien hebben wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over het EPD in de media Ruim een derde (35%) heeft wel eens iets gehoord, gezien of gelezen over het EPD in een tv-programma; een kwart (27%) heeft er wel eens iets over gelezen in een krantenartikel. De meerderheid (64%) is niet negatief, maar ook niet positief beïnvloed door de berichten in de media. Een kwart (25%) is negatief beïnvloed en van 10% is het beeld van het EPD door de media positief beïnvloed. Ongeveer de helft (49%) praat vaak, regelmatig of soms met anderen over het EPD. Dit gebeurt het vaakst met de partner of met familie (60% en 40%). Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Informatiebehoefte 22

23 Bijna de helft heeft behoefte aan (meer) informatie; het liefst via een brochure of internet (website) Chronisch zieken hebben iets vaker behoefte aan (meer) informatie dan niet-chronisch zieken (52% versus 48%). Een derde (33%) noemt de huisarts als informatiebron. Het liefst zou men informatie willen krijgen via een brochure (67%) of via internet (website) (44%). De informatie die men wil krijgen moet vooral gaan over wie er toegang heeft tot het EPD (23%), hoe het EPD werkt (14%) en over de waarborging van privacy (12%). Heeft u behoefte aan (meer) informatie over het EPD? Waar zou de informatie die u wilt krijgen vooral over moeten gaan? (n=613) % 100 wie er toegang heeft tot mijn EPD hoe het EPD werkt nee ja waarborging van privacy mijn rechten ten aanzien van mijn medisch dossier/epd hoe ik mijn eigen (medische) gegevens uit het EPD kan bekijken de voordelen en nadelen van het EPD de beveiliging van het EPD waar ik terecht kan als ik misbruik van mijn gegevens vermoed bezwaar maken tegen het delen van medische gegevens 2 0 Totaal (n=1.236) Wel chronisch ziek (n=568) Niet chronisch ziek (n=668) anders 4 % Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Informatiebehoefte 23

24 Issue vertrouwen/privacy Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

25 % 100 Bijna zeven van de tien hebben vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling van medische gegevens Vrouwen hebben meer vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling van medische gegevens dan mannen (71% versus 65%). In de tabel hiernaast is de top 10 weergegeven van gegeven antwoorden op de vraag hoe de overheid het vertrouwen in het EPD kan vergroten. In hoeverre heeft u vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitwisseling van medische gegevens? Totaal (n=1.236) Mannen (n=601) zeer veel vertrouwen redelijk veel vertrouwen niet veel vertrouwen helemaal geen vertrouwen Vrouwen (n=634) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Issue vertrouwen/privacy Wat zou de overheid kunnen doen om vertrouwen in het EPD te vergroten? (Top 10) 1 - meer/duidelijk/objectieve informatie verschaffen (over werking, veiligheid) percentage 2 - niet veel/weinig beter beveiligen registratie van wie/wat opvraagt (en mededelen aan patiënt) 5 - elk (digitaal) systeem heeft zwakke plekken/is te kraken overheid is niet te vertrouwen, kan geen garanties bieden EPD afschaffen/ophouden patiënt moet toestemming geven voor inzage dossier (bijv. met pincode) 9 - strengere controles, misbruik (zwaarder) bestraffen niets 5 Basis : respondenten die niet veel of helemaal geen vertrouwen hebben in de uitwisseling van medische gegevens (n=386)

26 Huidige situatie versus toekomstige situatie Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

27 Meerderheid denkt dat een arts of andere zorgverlener op dit moment medische informatie kan achterhalen Op dit moment is het EPD nog niet ingevoerd. Ruim driekwart (77%) is van mening dat artsen of andere zorgverleners op dit moment informatie over de medische achtergrond van een patiënt kunnen achterhalen. Artsen of zorgverleners komen, volgens de respondenten, aan informatie door contact op te nemen met huisarts/behandelend arts van de patiënt (85%) of uit het (papieren) medische dossier van een patiënt (70%). Iets minder dan de helft (48%) denkt dat het nu al via elektronische uitwisseling gaat. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Huidige situatie versus toekomstige situatie 27

28 Grote meerderheid denkt dat door de invoering van het EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren Nadat de respondenten wat meer informatie gekregen hebben over de voordelen van het EPD, denkt 85% dat de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren door de invoering van het EPD. Ook zegt 15% nu positiever tegenover het EPD te staan. Voor 80% maakt het niets uit: zij staan even positief (67%) of negatief (13%) tegenover de invoering van het EPD. % % weet niet zeker waarschijnlijk wel waarschijnlijk niet zeker niet weet niet positiever even positief even negatief negatiever Denkt u dat door de invoering van het EPD de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren? Ik sta nu tegenover het EPD Basis : alle respondenten (n=1.236) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Huidige situatie versus toekomstige situatie 28

29 Analyse op achtergrondkenmerken Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

30 Kennis laag onder bezwaarmakers, lager opgeleiden en jarigen Aan de hand van de stellingen die met waar of niet waar beantwoord zijn (zie pagina 15 en 16), is het kennisniveau van verschillende groepen gemeten. Sekse: Mannen en vrouwen verschillen niet veel qua kennis. Vrouwen denken alleen vaker dat hun medische gegevens niet op straat komen te liggen en dat de bedrijfsarts en zorgverzekeraar geen toegang krijgen tot het EPD. Leeftijd: In het algemeen lijkt het kennisniveau van jarigen lager te liggen dan bij jarigen en 55-plussers. De jongste groep denkt echter vaker dat ze misschien niet geholpen worden door zorgverleners als ze bezwaar maken. Chronisch ziek: Chronisch zieken zijn beter op de hoogte van de verschillende aspecten van het EPD dan mensen die niet chronisch ziek zijn. Opleiding: De kennis van het EPD is onder hoger opgeleiden groter dan onder lager opgeleiden en middelbaar opgeleiden. Werkzaam in de zorg: Mensen die zelf (of iemand in hun huishouden) werkzaam zijn in de zorg zijn van een aantal aspecten veel beter op de hoogte dan mensen die niet werkzaam zijn in de zorg. Brief ontvangen: Onder mensen die zich herinneren de brief van 1 november te hebben ontvangen is de kennis over het EPD groter dan onder mensen die zich dit niet meer herinneren. Bezwaarmakers: De kennis van het EPD is het laagst onder mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen het uitwisselen van hun medische gegevens. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Analyse op achtergrondkenmerken 30

31 Positieve houding ten opzichte van het EPD onder 55-plussers, chronisch zieken en hoger opgeleiden Aan de hand van de scores op de verschillende houdingsaspecten (zie pagina 19), is de houding van verschillende groepen bekeken. Sekse: Tussen mannen en vrouwen zien we geen verschillen qua houding ten opzichte van het EPD. Leeftijd: In het algemeen lijkt het erop dat 55-plussers een positievere houding richting het EPD hebben dan jarigen. Chronisch ziek: Het EPD zegt chronisch zieken aanzienlijk meer dan niet-chronisch zieken. Ook voelen zij zich meer betrokken en is het meer voor hun persoonlijk van belang. Hieruit maken we op dat de houding van chronisch zieken ten opzichte van het EPD positiever is. Opleiding: De houding ten opzichte van het EPD is onder hoger opgeleiden positiever dan onder lager opgeleiden en middelbaar opgeleiden. Werkzaam in de zorg: Mensen die zelf (of iemand in hun huishouden) werkzaam zijn in de zorg beoordelen enkele aspecten een stuk hoger dan mensen die niet werkzaam zijn in de zorg. Aan de andere kant zijn ze wel vaker van mening dat het EPD een inbreuk is op hun privacy. Brief ontvangen: Mensen die zich herinneren de brief van 1 november te hebben ontvangen hebben over het algemeen een iets positievere houding over het EPD dan mensen die zich dit niet meer herinneren. Bezwaarmakers: Onder mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen het uitwisselen van hun medische gegevens, is de houding ten opzichte van het EPD het meest negatief. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Analyse op achtergrondkenmerken 31

32 Informatiebehoefte onder 55-plussers, chronisch zieken en hoger opgeleiden het hoogst Per achtergrondkenmerk is de informatiebehoefte in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de verschillen in voorkeur van informatiebron. Sekse: We zien geen verschillen in informatiebehoefte tussen mannen en vrouwen. Wel geven vrouwen vaker aan dan mannen informatie over het EPD te willen krijgen van de apotheek. Leeftijd: Hoe ouder men is, hoe meer behoefte men heeft aan (meer) informatie over het EPD. De informatiebronnen verschillen wel tussen de leeftijdsgroepen: jarigen worden liever geïnformeerd via internet (website) en 55-plussers liever door de huisarts of zorgverzekeraar. Chronisch ziek: De informatiebehoefte onder chronisch zieken is hoger dan onder niet-chronisch zieken. Zij ontvangen liever dan niet-chronisch zieken informatie via de huisarts en het ziekenhuis. Opleiding: Hoger opgeleiden hebben vaker (meer) behoefte aan informatie over het EPD dan middelbaar opgeleiden. Internet (website) wordt door hoger opgeleiden vaker genoemd als informatiebron dan door middelbaar en lager opgeleiden. Middelbaar opgeleiden worden liever geïnformeerd door de huisarts. Bezwaarmakers: De informatiebehoefte is onder mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen het uitwisselen van hun medische gegevens het laagst. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Analyse op achtergrondkenmerken 32

33 Uitgelicht: bezwaarmakers Van alle respondenten (1.236) hebben er 79 (6,4%) bezwaar gemaakt. 12% van de bezwaarmakers is 18 t/m 34 jaar. De oudere leeftijdsgroepen komen vaker voor (35-54 jaar: 47% en 55+: 41%). Bezwaarmakers zijn vaker man (57%) dan vrouw (43%). Bijna de helft van de bezwaarmakers (46%) is hoger opgeleid. Onder de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt, ligt dit percentage lager (31%). Bezwaarmakers werken zelf relatief vaak in de zorg (18%). Een opvallend resultaat is dat 55% van de bezwaarmakers toch ook voordelen ziet in het EPD en dat 53% van mening is dat de zorg door het EPD zal verbeteren. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Analyse op achtergrondkenmerken 33

34 Uitgelicht: mensen die zelf (of iemand anders in het huishouden) werkzaam zijn in de zorg Mensen die werkzaam zijn in de zorg, zijn een stuk bekender met het EPD: 87% kent het EPD van naam en weet wat het inhoudt. Onder deze groep bevinden zich meer bezwaarmakers (17%) en mensen die overwogen hebben om bezwaar te maken (44%). De kennis van het EPD is onder de mensen die werkzaam zijn in de zorg op bepaalde punten groter: zo weten ze vaker dat ze zelf ook toegang hebben tot hun EPD en weten ze vaker dat er op elk gewenst moment bezwaar gemaakt kan worden. Ook de houding van deze groep ten opzichte van het EPD is positiever: het EPD zegt hen veel meer, ze vinden het vaker iets om over na te denken, het is voor hun persoonlijk meer van belang, ze voelen zich erbij betrokken en ze vinden het een onderwerp dat alle mensen aangaat. Het aspect inbreuk op mijn privacy scoort onder de werkzamen in de zorg relatief hoog. Het lijkt erop dat ze het EPD een goed systeem vinden, maar minder vertrouwen hebben in de beveiliging van het systeem. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Analyse op achtergrondkenmerken 34

35 Onderzoeksverantwoording Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

36 Onderzoeksverantwoording Methode CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) Steekproef Representatief Nederland met een oversampling van chronisch zieken. Bruto steekproef: n=1.554 Veldwerkperiode 17 t/m 27 april 2009 Duur vragenlijst 13 minuten Respons 1.236/1.554*100% = 79,5% Weging De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, opleiding, provincie, sociale klasse en wel/niet chronisch ziek. Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) > Onderzoeksverantwoording 36

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut

Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut Expertmeeting EPD Eerste Kamer 9 december 2009 Geert Munnichs I Inleiding Op verzoek van de Eerste Kamer heeft het Rathenau Instituut onderzoek

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking tot het landelijk EPD

De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking tot het landelijk EPD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het landelijk elektronisch patiëntendossier De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009

Palliatieve zorg, doodgewoon? Rapport. Een onderzoek naar bekendheid onder Nederlanders. Ferieke de Heer. F3921 15 januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Palliatieve zorg, doodgewoon? Een onderzoek naar bekendheid

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2009 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg?

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg? ONDERZOEK In dit onderzoeksverslag treft u een samenvatting aan van het onderzoek Clientenrechten.nl; voor uw recht in de zorg. Vijf samenwerkende partijen hebben de opdracht voor dit onderzoek gegeven

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Toegankelijkheid van fysiotherapie

Toegankelijkheid van fysiotherapie Toegankelijkheid van fysiotherapie Representatief onderzoek onder reumapatiënten Uitgevoerd door GfK Nederland in opdracht van het Reumafonds Juni 2014 Inhoud Achtergrond Resultaten Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder patiënten en huisartsen. Lieke van Houtum Monique Heijmans Mieke Rijken

Behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder patiënten en huisartsen. Lieke van Houtum Monique Heijmans Mieke Rijken Behoefte aan een Diabeteskenniswijzer onder patiënten en huisartsen Lieke van Houtum Monique Heijmans Mieke Rijken http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729 2010 NIVEL,

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij

Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Samenvatting Eenzaamheidsonderzoek Coalitie Erbij Door TNS/NIPO oktober/november 2008 1. Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek bij 'Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie' (verschenen in Huisarts&Wetenschap, augustus

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Doe het maar rustig aan!?

Doe het maar rustig aan!? Doe het maar rustig aan!? Een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen Agnes Elling Mulier Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005

Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd. Onderzoek door TNS NIPO 2005 Nieuwe liefde voor 50-plussers niet geaccepteerd Onderzoek door TNS NIPO 2005 Opzet van het onderzoek In de periode van 22 september tot en met 29 september zijn voor dit onderzoek 452 singles van 50 tot

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Zorgmonitor TNS NIPO herfst 2013

Onderzoeksresultaten Zorgmonitor TNS NIPO herfst 2013 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten Zorgmonitor TNS NIPO herfst 2013 Daniëlle van Wensveen D0610 8 oktober

Nadere informatie