Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers."

Transcriptie

1 Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672

2 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

3 Voorwoord In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie doet SAMR continu onderzoek naar de houding van Nederlanders over de opvang van asielzoekers. Deze monitor is gestart in september 2015 en loopt inmiddels tot en met december 2016 onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar of ouder. In het begin werd elke vier weken een representatieve groep van 1000 Nederlanders ondervraagd, vanaf juli 2016 zijn dit Nederlanders per kwartaal. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek in week 40 tot en met week Na dit voorwoord volgt een samenvatting. Hierna worden de onderzoeksresultaten beschreven. Wanneer in het rapport verschillen in resultaten binnen achtergrondkenmerken (op totaal niveau, alle respondenten van de maanden bij elkaar) worden genoemd, zijn deze verschillen significant. Als bijlage is de onderzoekstechnische verantwoording opgenomen. Leusden, 27 december 2016 SAMR Smart Agent MarketResponse Majka van Doorn Consultant 3

4 Samenvatting

5 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Draagvlak voor opvang in Nederland stabiel Gepercipieerde dreiging van asielzoekers neemt af Circa de helft van de Nederlanders (52%) vindt dat Nederland asielzoekers moet opvangen, dit draagvlak blijft stabiel. Het aandeel Nederlanders dat tegen opvang in Nederland is, is wel iets toegenomen (22% vs. 2). Daarnaast is het aandeel Nederlanders dat voor opvang in de regio is ook toegenomen (67% vs. 70%). De steun om financieel bij te dragen aan opvang in de regio is licht afgenomen. De groep die vindt dat Nederland genoeg doet blijft stabiel. Er blijven zorgen over de Nederlandse samenleving door de komst van de asielzoekers. Nederlanders maken zich echter minder zorgen over verdringing op de arbeidsmarkt en de woningmarkt door de komst van asielzoekers. De groep Nederlanders die aangeeft last te hebben van een AZC in hun gemeente blijft klein. Deze groep noemt dit kwartaal duidelijk minder verschillende typen overlast dan voorgaand kwartaal. Draagvlak voor opvang in NL = 52%, al sinds de nulmeting is de helft van de Nederlanders voorstander van opvang in NL. Kerncijfers Ruim de helft vindt dat NL voldoende doet (57%) om asielzoekers op te vangen. Dit is gelijk aan voorgaande meting. Het draagvlak voor opvang in de regio is 70%. Dit is hoger dan voorgaand kwartaal (67%). Bijna de helft (48%) vindt dat NL financieel moet bijdragen aan opvang in de regio, 2 vindt van niet. Dit is hoger dan voorgaande meting (23%). De meerderheid blijft zich zorgen maken over de Nederlandse samenleving vanwege de asielzoekers, dit neemt wel af. Dit kwartaal maakt 3 zich veel zorgen over verdringing op de arbeidsmarkt door de komst van asielzoekers en 53% over verdringing op de woningmarkt. Vorig kwartaal was dat nog 42% en 57%. 42% geeft aan niet in de buurt te wonen van een AZC, dit is hoger dan vorig kwartaal (). Verwachte overlast versus ervaren overlast: 73% van de respondenten met AZC in de eigen buurt zegt hier geen of nauwelijks overlast van te hebben. Van de respondenten zonder AZC in de buurt, verwacht 38% enige overlast en 20% veel overlast van de komst van een AZC in de eigen buurt. 32% verwacht nauwelijks tot geen overlast. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande meting. 5

6 Management Summary Samenvatting van de resultaten Doet Nederland voldoende om asielzoekers op te vangen? Vraag 1 Opvangen van asielzoekers in NL of regio van herkomst Vraag 2 en 3 Drie op de tien Nederlanders vinden dat Nederland te veel doet om asielzoekers op te vangen. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Ruim de helft (57%) vindt dat Nederland voldoende doet. vindt dat Nederland te weinig doet, ook dit is gelijk aan voorgaande meting. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat Nederland te veel doet (33% versus 31%). Ook laag en midden opgeleiden vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (respectievelijk 46% en ). Ouderen (65+) vinden daarentegen juist vaker dat Nederland te weinig doet (). De helft van de Nederlanders (52%) is het eens met de stelling dat Nederland asielzoekers moet opvangen in Nederland, een kwart van de Nederlanders (2) is het hier niet mee eens. Dit is hoger dan voorgaande meting (22%). Dit komt doordat er deze meting minder mensen neutraal zijn (22% vs. 2). Hoog opgeleiden zijn het vaker eens met deze stelling (6 versus 48% onder midden en onder laag opgeleiden). Ook ouderen zijn het vaker eens met deze stelling (55 jaar of ouder: 57%). Mannen zijn het vaker oneens met deze stelling dan vrouwen (2 versus 22%). Ruim twee derde van de Nederlanders (70%) zijn het eens met de stelling dat asielzoekers vooral opgevangen moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Dit is hoger voorgaande meting. 20% van de Nederlanders staat hier neutraal in, 7% is het hiermee oneens. Mannen zijn het hier vaker mee eens dan vrouwen (7 om 6). Ook lager en midden opgeleiden zijn het hier vaker helemaal mee eens dan hoger opgeleiden ( versus 33% en 26%). Jongeren (18-24 jaar:, jaar: ) zijn het vaker oneens met deze stelling. Financiële bijdrage aan opvang in regio van herkomst? Vraag 4 Bijna de helft van de Nederlanders (48%) is het eens met de stelling dat Nederland een financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. Dit is gelijk aan voorgaande meting. Een even grote groep (2) is het hier niet mee eens, dit is iets hoger dan voorgaande meting. Ook hier zijn mannen het vaker mee eens dan vrouwen (58% om 41%). Ook hoog opgeleiden zijn het hier vaker mee eens (6), evenals de leeftijdsgroepen 45 t/m 54 jaar: 51%, 55 t/m 64 jaar: 58% en 65+: 6. 6

7 Management Summary Samenvatting van de resultaten Burgers die een bijdrage leveren Vraag 5 2 van de Nederlanders geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ruim de helft van de Nederlanders (56%) wil wel een bijdrage leveren door kleding of andere goederen aan te bieden. Circa een kwart (26%) wil vrijwilligerswerk doen,18% wil wel een financiële bijdrage leveren. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Laag (46%) en midden () opgeleiden geven vaker aan geen bijdrage te willen leveren dan hoog opgeleiden (1). Ook mannen willen vaker geen bijdrage leveren (3 versus 30%). Hoog opgeleiden willen alle type bijdrage vaker leveren. Vrouwen zouden wat vaker kleding of andere goederen aanbieden (60% versus 46%) of vrijwilligerswerk doen (28% versus 2). Mannen zouden daarentegen juist wat vaker een financiële bijdrage leveren (21% versus 1). Jongeren zouden vaker vrijwilligerswerk willen doen (18-24: 31%, jaar: 2), kleding of andere goederen aanbieden (18-34 jaar: 58%) of tijdelijke opvang verlenen (18-24 jaar: 7%). Zorgen n.a.v. komst asielzoekers Vraag 6 Nederlanders maken zich de minste zorgen over de kwaliteit van het onderwijs nu er grote aantallen asielzoekers naar Nederland komen. 28% maakt zich hier totaal geen zorgen om, 3 maakt zich hier wel zorgen om, dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Een even grote groep maakt zich zorgen om de verdringing op de arbeidsmarkt. In vergelijking met voorgaande metingen is dat echter duidelijk afgenomen (43%), Nederlanders staan hier nu vaker neutraal in. Ook over de verdringing op de woningmarkt maken Nederlanders zich nu minder vaak zorgen. Circa de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid, kosten voor opvang en levensonderhoud van asielzoekers en de toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland. Ook dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Mannen en hoger opgeleiden maken zich doorgaans de minste zorgen. Vrouwen, lager en midden opgeleiden maken zich daarentegen vaker veel zorgen. 7

8 Management Summary Samenvatting van de resultaten AZC in de buurt Vraag 7 t/m 10 Iets minder dan de helft van de Nederlanders (46%) geeft aan dat er bij hen in de gemeente een asielzoekerscentrum is, dit is duidelijk minder dan de voorgaande meting. Ruim twee op de vijf Nederlanders (42%) zeggen dat er geen AZC in hun gemeente is, dit is duidelijk meer dan vorige meting. Circa driekwart van de Nederlanders (73%) die een opvangcentrum in hun gemeente hebben, zegt geen of nauwelijks last te hebben van (de bewoners van) het opvangcentrum. ervaart enige last, ervaart veel of zelfs zeer veel overlast. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoog opgeleiden geven vaker aan geen of nauwelijks overlast te ervaren (83%) dan midden (68%) en laag opgeleiden (60%). Ook ouderen (55-64 jaar: 78%; 65+: 80%) en mannen (7) ervaren vaker geen overlast. Nederlanders met een AZC in hun gemeente die hier overlast van ervaren, noemen met name overlast van rondhangende asielzoekers (70%). Ook ervaren zij een onveilig gevoel op straat (63%) en aanpassingsproblemen (52%). De ervaren overlast ligt duidelijk lager dan voorgaande metingen. Vrouwen geven vaker aan zich onveilig te voelen op straat dan mannen (71% versus 62%). Hoger opgeleiden geven vaker aan geluidsoverlast te ervaren (2), lager opgeleiden ervaren juist meer overlast van diefstal of criminaliteit (53%). Van de Nederlanders die een AZC in hun gemeente hebben, is dit bij circa drie op de tien (2) (erg) meegevallen, voor is het juist (erg) tegengevallen. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoger opgeleiden geven vaker aan dat het ze erg is meegevallen (1). Ook ouderen (55 jaar en ouder: ) en mannen () is het vaak erg meegevallen. 8

9 Management Summary Samenvatting van de resultaten Geen AZC in de buurt Vraag 11 en 12 Van de Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, verwacht 20% hier (zeer) veel overlast van te krijgen. Een grotere groep (32%) verwacht hier niet tot nauwelijks overlast van te krijgen. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande meting. Hoog opgeleiden (3), ouderen (65 jaar of ouder: 32%) en mannen (28%) verwachten vaker nauwelijks overlast te ervaren. Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, maar wel overlast verwachten wanneer deze er komt, verwachten met name overlast door aanpassingsproblemen (81%) en rondhangende asielzoekers (81%). Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Vrouwen verwachten vaker een onveilig gevoel op straat (62% versus 53%), mannen verwachten juist vaker overlast van rondhangende asielzoekers (8 versus 80%), criminaliteit (50?% versus 4) of rommel op straat (38% versus 3). Laag opgeleiden en jongeren (18-24 jaar) verwachten gemiddeld wat meer overlast dan midden en hoog opgeleiden en ouderen. 9

10

11 Vraag 1: Vindt u dat Nederland voldoende doet om asielzoekers op te vangen? week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=2065) 2 57% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=2030) 30% 56% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=1177) 32% 52% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=1160) 4 7% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=1006) 30% 53% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=1012) 31% 5 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=937) 31% 5 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=947) 31% 5 week 52 t/m 2 (21 dec 2015 t/m 17 jan 2016) (n=1066) 3 52% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec 2015) (n=1008) 3 52% 8% week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov 2015) (n=887) 32% 52% week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt 2015) (n=918) 3 51% week 38 (16 t/m 20 sept 2015) (n=868) 2 50% 8% Nederland doet te veel Nederland doet voldoende Nederland doet te weinig Weet niet Drie op de tien Nederlanders vinden dat Nederland te veel doet om asielzoekers op te vangen. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Ruim de helft (57%) vindt dat Nederland voldoende doet. vindt dat Nederland te weinig doet, ook dit is gelijk aan voorgaande meting. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat Nederland te veel doet (33% versus 31%). Ook laag en midden opgeleiden vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (respectievelijk 46% en ). Ouderen (65+) vinden daarentegen juist vaker dat Nederland te weinig doet (). Basis: Alle respondenten. 11

12 Vraag 2: stelling: Nederland moet asielzoekers opvangen in Nederland. week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=2065) 38% 22% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=2030) 3 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=1177) 20% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=1160) 22% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=1006) 2 1 8% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=1012) 2 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=937) 22% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=947) 1 23% week 52 t/m 2 (21 dec 2015 t/m 17 jan 2016) (n=1066) 22% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec 2015) (n=1008) week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov 2015) (n=887) 1 38% 22% 1 week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt 2015) (n=918) 21% week 38 (16 t/m 20 sept 2015) (n=868) 3 20% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet De helft van de Nederlanders (52%) is het (helemaal) eens met de stelling dat Nederland asielzoekers moet opvangen in Nederland, een kwart van de Nederlanders (2) is het hier (helemaal) niet mee eens. Dit is hoger dan voorgaande meting. Dit komt doordat er deze meting minder mensen neutraal zijn (22% vs. 2). Hoog opgeleiden zijn het vaker (helemaal) eens met deze stelling (6 versus 48% onder midden en onder laag opgeleiden). Ook ouderen zijn het vaker (helemaal) eens met deze stelling (55 jaar of ouder: 57%). Mannen zijn het vaker (helemaal) oneens met deze stelling dan vrouwen (2 versus 22%). Basis: Alle respondenten. 12

13 Vraag 3: stelling: Asielzoekers moeten vooral opgevangen worden in de regio waar zij vandaan komen. week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=2065) 30% 20% 6% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=2030) 26% 41% 22% 6% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=1177) 31% 21% 7% 3% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=1160) 33% 3 1 7% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=1006) 26% 2 7% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=1012) 33% 1 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=937) 3 21% 6% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=947) 30% 43% 17% 6% week 52 t/m 2 (21 dec 2015 t/m 17 jan 2016) (n=1066) 33% 17% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec 2015) (n=1008) 3 41% 17% week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov 2015) (n=887) 3 6% week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt 2015) (n=918) 3 18% 7% week 38 (16 t/m 20 sept 2015) (n=868) 32% 1 8% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Ruim twee derde van de Nederlanders (70%) zijn het (helemaal) eens met de stelling dat asielzoekers vooral opgevangen moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Dit is hoger voorgaande meting. 20% van de Nederlanders staat hier neutraal in, 7% is het hiermee (helemaal) oneens. Mannen zijn het hier vaker (helemaal) mee eens dan vrouwen (7 om 6). Ook lager en midden opgeleiden zijn het hier vaker helemaal mee eens dan hoger opgeleiden ( versus 33% en 26%). Jongeren (18-24 jaar:, jaar: ) zijn het vaker (helemaal) oneens met deze stelling. Basis: Alle respondenten. 13

14 Vraag 4: stelling: Nederland moet financieel bijdragen aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=2065) 3 2 week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=2030) 8% 3 27% 1 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=1177) 3 22% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=1160) 23% 1 week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=1006) 8% 41% 22% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=1012) 28% 1 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=937) 8% 43% 22% 1 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=947) 3 27% 8% week 52 t/m 2 (21 dec 2015 t/m 17 jan 2016) (n=1066) 41% 22% 3% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec 2015) (n=1008) 42% 23% week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov 2015) (n=887) 22% 3% week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt 2015) (n=918) 41% 23% 1 week 38 (16 t/m 20 sept 2015) (n=868) 42% 1 Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Bijna de helft van de Nederlanders (48%) is het (helemaal) eens met de stelling dat Nederland een financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. Dit is gelijk aan voorgaande meting. Een even grote groep (2) is het hier (helemaal) niet mee eens, dit is iets hoger dan voorgaande meting. Ook hier zijn mannen het vaker (helemaal) mee eens dan vrouwen (58% om 41%). Ook hoog opgeleiden zijn het hier vaker (helemaal) mee eens (6), evenals de leeftijdsgroepen 45 t/m 54 jaar: 51%, 55 t/m 64 jaar: 58% en 65+: 6. Basis: Alle respondenten. 14

15 Vraag 5: Welke mogelijkheid zou u overwegen om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers? (Meerdere antwoorden mogelijk) week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=2065) 26% 56% 18% 2 week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=2030) 28% 5 20% 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=1177) 26% 52% 21% 31% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=1160) 27% 52% 6% 33% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=1006) 26% 53% 6% 20% 31% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=1012) 26% 5 20% 31% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=937) 27% 52% 17% 3 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=947) 26% 56% 18% 2 week 52 t/m 2 (21 dec 2015 t/m 17 jan 2016) (n=1066) 27% 50% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec 2015) (n=1008) 28% 51% 17% 3 week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov 2015) (n=887) 27% 51% 3 week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt 2015) (n=918) 26% 48% 17% week 38 (16 t/m 20 sept 2015) (n=868) 2 53% 3% 1 33% Vrijwilligerswerk Kleding of andere goederen aanbieden Tijdelijke opvang bieden Een financiële bijdrage leveren Iets anders Ik wil geen bijdragen leveren 2 van de Nederlanders geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ruim de helft van de Nederlanders (56%) wil wel een bijdrage leveren door kleding of andere goederen aan te bieden. Circa een kwart (26%) wil vrijwilligerswerk doen,18% wil wel een financiële bijdrage leveren. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Laag (46%) en midden () opgeleiden geven vaker aan geen bijdrage te willen leveren dan hoog opgeleiden (1). Ook mannen willen vaker geen bijdrage leveren (3 versus 30%). Hoog opgeleiden willen alle type bijdrage vaker leveren. Vrouwen zouden wat vaker kleding of andere goederen aanbieden (60% versus 46%) of vrijwilligerswerk doen (28% versus 2). Mannen zouden daarentegen juist wat vaker een financiële bijdrage leveren (21% versus 1). Jongeren zouden vaker vrijwilligerswerk willen doen (18-24: 31%, jaar: 2), kleding of andere goederen aanbieden (18-34 jaar: 58%) of tijdelijke opvang verlenen (18-24 jaar: 7%). Basis: Alle respondenten. 15

16 Vraag 6: Er komen al geruime tijd grote aantallen asielzoekers naar Nederland. Geef op een schaal van nul tot tien aan in hoeverre u zich hierdoor zorgen maakt over onderstaande aspecten: Kwaliteit van het onderwijs 28% 33% 3 Verdringing op de arbeidsmarkt 27% 3 3 Veiligheid 20% 30% 50% Verdringing op de woningmarkt 18% 2 53% Kosten voor opvang en levensonderhoud van de asielzoekers 17% 30% 53% Toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland 27% 58% Geen zorgen (0 t/m 3) Neutraal (4 t/m 6) Veel zorgen (7 t/m 10) Nederlanders maken zich de minste zorgen over de kwaliteit van het onderwijs nu er grote aantallen asielzoekers naar Nederland komen. 28% maakt zich hier totaal geen zorgen om, 3 maakt zich hier wel zorgen om, dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Een even grote groep maakt zich zorgen om de verdringing op de arbeidsmarkt. In vergelijking met voorgaande metingen is dat echter duidelijk afgenomen (43%), Nederlanders staan hier nu vaker neutraal in. Ook over de verdringing op de woningmarkt maken Nederlanders zich nu minder vaak zorgen. Circa de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid, kosten voor opvang en levensonderhoud van asielzoekers en de toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland. Ook dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Mannen en hoger opgeleiden maken zich doorgaans de minste zorgen. Vrouwen, lager en midden opgeleiden maken zich daarentegen vaker veel zorgen. Basis: Alle respondenten. Uitsplitsingen naar achtergrond worden op totaalniveau (alle metingen bij elkaar) weergegeven 16

17 Vraag 7: Is er bij u in de gemeente op dit moment een asielzoekerscentrum (AZC) of tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers? week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=2065) 42% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=2030) 3 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=1177) week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=1160) 3 30% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=1006) 3 week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=1012) week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=937) 3 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=947) 38% Ja, binnen een straal van ongeveer 1 km van mijn woning Ja, maar in een andere buurt Nee Weet niet Iets minder dan de helft van de Nederlanders (46%) geeft aan dat er bij hen in de gemeente een asielzoekerscentrum is, dit is duidelijk minder dan de voorgaande meting. Ruim twee op de vijf Nederlanders (42%) zeggen dat er geen AZC in hun gemeente is, dit is duidelijk meer dan vorige meting. Basis: Alle respondenten. 17

18 Vraag 8: U geeft aan dat er in uw gemeente een opvangcentrum voor asielzoekers is. In hoeverre ervaart u overlast van (de bewoners van) dit opvangcentrum? week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=963) 50% 23% 6% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=1044) 4 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=616) % week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=635) 2 1 8% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=497) 48% 2 1 week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=482) 52% 23% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=477) 47% 26% 17% 3% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=462) 46% 26% 18% 3% Geen overlast Nauwelijks overlast Enige overlast Veel overlast Zeer veel overlast Weet niet Circa driekwart van de Nederlanders (73%) die een opvangcentrum in hun gemeente hebben, zegt geen of nauwelijks last te hebben van (de bewoners van) het opvangcentrum. ervaart enige last, ervaart veel of zelfs zeer veel overlast. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoog opgeleiden geven vaker aan geen of nauwelijks overlast te ervaren (83%) dan midden (68%) en laag opgeleiden (60%). Ook ouderen (55-64 jaar: 78%; 65+: 80%) en mannen (7) ervaren vaker geen overlast. Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten. 18

19 Vraag 9: Welke van onderstaande soorten overlast ervaart u bij u in de buurt van (de bewoners van) het opvangcentrum? Meerdere antwoorden mogelijk. Rondhangende asielzoekers Onveilig gevoel op straat Aanpassingsproblemen, onwetendheid vwb Nederlandse normen en gebruiken Criminaliteit, diefstal Rommel op straat Lastigvallen, beledigen, uitschelden, etc Opstootjes of vechtpartijen tussen asielzoekers onderling Vandalisme Geluidsoverlast Anders 2% 3% 3% 4 47% 42% 70% 83% 78% 7 71% 63% 70% 62% 6 70% 52% 68% 61% 60% 72% 50% 52% 42% 46% 46% 3 32% % % % 28% 2 week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=201) 17% 21% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=221) week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=128) week 19 t/m 23 (14 mei t/m 8 juni 2016) (n=188) week 15 t/m 19 (15 apr t/m 13 mei 2016) (n=94) Nederlanders met een AZC in hun gemeente die hier overlast van ervaren, noemen met name overlast van rondhangende asielzoekers (70%). Ook ervaren zij een onveilig gevoel op straat (63%) en aanpassingsproblemen (52%). De ervaren overlast ligt duidelijk lager dan voorgaande metingen. Vrouwen geven vaker aan zich onveilig te voelen op straat dan mannen (71% versus 62%). Hoger opgeleiden geven vaker aan geluidsoverlast te ervaren (2), lager opgeleiden ervaren juist meer overlast van diefstal of criminaliteit (53%). Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten én overlast ervaren. 19

20 Vraag 10: Toen u hoorde dat er een opvangcentrum in uw gemeente zou komen, had u mogelijk verwachtingen, zorgen of angsten. Als u terugdenkt aan die verwachtingen, zorgen en angsten, is de komst van het centrum u dan over het algemeen: week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=963) 18% 4 7% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=1044) 1 48% 7% 1 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=615) 18% 47% 6% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=635) 4 week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=497) 18% 4 6% 1 week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=482) 48% 7% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=477) 18% 41% 8% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=462) 17% 46% Erg meegevallen Meegevallen Niet meegevallen, niet tegengevallen Tegengevallen Erg tegengevallen Weet niet Van de Nederlanders die een AZC in hun gemeente hebben, is dit bij circa drie op de tien (2) (erg) meegevallen, voor is het juist (erg) tegengevallen. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoger opgeleiden geven vaker aan dat het ze erg is meegevallen (1). Ook ouderen (55 jaar en ouder: ) en mannen () is het vaak erg meegevallen. Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten. 20

21 Vraag 11: Stel dat er in uw buurt een opvangcentrum voor asielzoekers zou komen. In hoeverre zou u dan overlast van (de bewoners van) dit opvangcentrum verwachten? week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=1099) 6% 27% 38% 7% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=986) 2 6% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=562) 7% 28% 33% 8% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=525) 2 3 week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=509) 6% 2 42% 6% week 11 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr 2016) (n=530) 27% 3 6% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt 2016) (n=460) 23% 3 7% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb 2016) (n=485) 8% 2 3 7% Geen overlast Nauwelijks overlast Enige overlast Veel overlast Zeer veel overlast Weet niet Van de Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, verwacht 20% hier (zeer) veel overlast van te krijgen. Een grotere groep (32%) verwacht hier niet tot nauwelijks overlast van te krijgen. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande meting. Hoog opgeleiden (3), ouderen (65 jaar of ouder: 32%) en mannen (28%) verwachten vaker nauwelijks overlast te ervaren. Basis: Alle respondenten die geen opvangcentrum hebben in de eigen gemeente. 21

22 Vraag 12: Welke van onderstaande soorten overlast zou u in uw buurt verwachten van (de bewoners van) een opvangcentrum? Meerdere antwoorden mogelijk. Aanpassingsproblemen, onwetendheid vwb Nederlandse normen en gebruiken Rondhangende asielzoekers Onveilig gevoel op straat Opstootjes of vechtpartijen tussen asielzoekers onderling Criminaliteit, diefstal Rommel op straat Lastigvallen, beledigen, uitschelden, etc Geluidsoverlast Vandalisme Anders 1% 2% 2% 0% 81% 81% 8 83% 88% 81% 80% 7 87% 8 52% 5 58% 66% 5 50% 57% % 47% 47% 43% 51% 46% 32% 41% % 38% 38% 3 28% 30% 31% 3 27% 2 week 40 t/m 51 (30 sept t/m 26 dec 2016) (n=639) 2 22% 2 week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept 2016) (n=570) 23% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli 2016) (n=304) week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni 2016) (n=309) week 15 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei 2016) (n=299) Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, maar wel overlast verwachten wanneer deze er komt, verwachten met name overlast door aanpassingsproblemen (81%) en rondhangende asielzoekers (81%). Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Vrouwen verwachten vaker een onveilig gevoel op straat (62% versus 53%), mannen verwachten juist vaker overlast van rondhangende asielzoekers (8 versus 80%), criminaliteit (50% versus 4) of rommel op straat (38% versus 3). Laag opgeleiden en jongeren (18-24 jaar) verwachten gemiddeld wat meer overlast dan midden en hoog opgeleiden en ouderen. Basis: Alle respondenten die geen opvangcentrum hebben in de eigen gemeente. 22

23 Bijlagen

24 Bijlagen Onderzoeksverantwoording Kwantitatief, online onderzoek Doelgroep: Nederlanders 18+ Steekproefkader: De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van SAMR. Per kwartaal doen circa 2000 respondenten mee aan het onderzoek (voorheen waren dit er 1000 per maand). Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over Nederland, met een maximale foutmarge van 1%. De vragenlijst is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. SAMR heeft de programmering en het uitsturen van de vragenlijst verzorgd. Het veldwerk vindt continu plaats. Het veldwerk voor deze meting (week 40 t/m 51) liep van 30 september t/m 26 december In hebben respondenten de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 3 minuten De resultaten zijn gewogen naar Nederland representatief (18+). De volgende weegvariabelen zijn daarbij gebruikt: opleiding, geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, Nielsenregio. De resultaten zijn dus representatief voor Nederland op deze kenmerken.

25 SAMR Marktonderzoek wordt marktvinden Met marktonderzoek is niets mis. En ook niet met data. Sterker nog: wij gebruiken beide. Maar alléén onderzoek levert geen inzicht in welke kansen er in de sterk veranderende markt liggen. Om daar achter te komen moet je verder gaan. Voorbij het onderzoek. Voorbij de data-analyse. Let wel, die gooien we niet weg. We gaan ze anders gebruiken. En vooral, aanvullen. Dus vaarwel marktonderzoek. Marktvinden is wat wij doen!

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers.

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers. Projectnummer 20645 W SMARTAGENT MARKETRESPONSE 21 September20jS Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas

Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas Rapport Draagvlak Nationale Bibliotheekpas Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders aan de Nationale Bibliotheekpas Project: 16037045 Datum: 31 mei 2016 Aanleiding, doelgroep en methode Aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017

Duurzaamheidk. Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017 Inleiding Duurzaamheidkompas #17 gezond en duurzaam voedsel Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Inleiding Duurzaamheidkompas #16 boodschappen Antwoord op duurzaamheidvragen

Nadere informatie