Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in de pensioenwetgeving"

Transcriptie

1 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van je rustpensioen gaat dus in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je 65 wordt. In het regeerakkoord van de regering Michel is opgenomen dat het de intentie is die leeftijd gradueel te verhogen tot 67 jaar. Nu : 65 jaar In 2025: 66 jaar In 2030: 67 jaar Het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat men verplicht moet stoppen met werken. Indien er een akkoord is met de werkgever kan de werknemer blijven werken of onder voorwaarden zijn pensioen combineren met een beroepsactiviteit. (zie verder) Wie echter een uitkering ontvangt (ziekte-of invaliditeit, werkloosheid of een vorm van pensioen met bedrijfstoeslag; het vroegere brugpensioen) moet verplicht op de wettelijke pensioenleeftijd zijn rustpensioen opnemen. Elke andere uitkering wordt op dat moment stopgezet Berekening van het pensioen Een volledige loopbaan bestond tot nu toe uit 45 dienstjaren. Om het pensioen te berekenen werd gekeken hoeveel 45-sten de gepensioneerde gewerkt had. 45 jaar was tevens een maximum en enkel de gunstigste 45 jaar telden mee. Een kalenderjaar telt mee als loopbaanjaar als je een tewerkstelling kan bewijzen van minstens 1/3 e van een voltijds kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2015 wordt voor iedereen die op dat moment nog niet op pensioen was, de loopbaan in voltijdse dagen berekend, het maximum wordt voltijdse dagen. Voorheen: 45 jaren, enkel de 45 gunstigste jaren tellen mee Vanaf 01/01/15: dagen maximum, indien meer tellen de dagen met de laagste pensioenopbrengst niet mee. Let op: In de sociale zekerheid wordt telkens in de zesdagenweek gewerkt, een volledig gewerkt jaar telt 312 gewerkte of gelijkgestelde dagen. 1

2 Periodes van inactiviteit Voor periodes van inactiviteit geldt dat sommige periodes gelijkgesteld zijn en andere niet meetellen voor de berekening van het pensioen. Gelijkgestelde periodes: Onvrijwillige werkloosheid ( berekening wordt gedaan op een normaal fictief loon, voor langdurig werklozen die in derde periode van werkloosheid komen wordt een beperkt fictief loon in de berekening meegenomen.) Mindervalide, gehandicapte (indien na een periode van tewerkstelling of minimum 65% werkonbekwaam) Werkloosheid met bedrijfstoeslag (tot 59 jaar berekening op beperkt fictief loon, daarna normaal fictief loon) Deeltijds met behoud van rechten (volledig opgenomen, ook indien de verdiensten te hoog zijn om een aanvullende uitkering te krijgen zullen de niet gepresteerde dagen meetellen in de berekening) Landingsbanen (tijdskrediet, loopbaanonderbreking) Thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof, verlof voor bijstand van een ziek familielid) Arbeidsduurvermindering (sectoraal) Stakingsdagen (enkel voor stakingen die erkend zijn door de erkende vakorganisaties) Vakantie Ziekte, invaliditeit, zwangerschaps- en bevallingsverlof Arbeidsongeval Berekeningswijze Het bedrag waaruit een pensioen bestaat is steeds een brutobedrag. Voor elk loopbaanjaar wordt het verdiende bruto jaarloon (het bruto maandloon vermenigvuldigd met 12 en vermeerderd met de eindejaarspremie, het vakantiegeld, het variabel loon..) x 1/45 x 60%. ( Voor een gezinspensioen X 75%) Zo wordt elk gewerkt jaar een bouwsteen voor het totale pensioen. Indien er een gelijkgestelde periode is wordt een fictief loon in rekening genomen. Men bekijkt hoeveel de werknemer per dag (in een zesdagenweek) heeft gekregen in zijn laatst verdiende loon. Dit wordt dan voor 312 dagen genomen en daar wordt dezelfde berekeningswijze op toegepast. Er zijn evenwel boven- en ondergrenzen voor bedragen die meetellen voor het pensioen. Op die manier worden de hoogste lonen afgetopt en de laagste lonen opgetrokken. 2

3 Let op de rechten gelden steeds voor één persoon, bij een gezinspensioen is het zo dat één van beide gehuwde partners (bijna) niet gewerkt heeft. Er gelden enkel afgeleide rechten voor overlevingspensioenen, en voor een pensioen dat ontvangen wordt op basis van het inkomen van de ex-echtgenoot voor de gehuwde jaren Wettelijk vervroegd pensioen Een werknemer kan onder bepaalde voorwaarden vervroegd met pensioen gaan. Tot 2012 was het mogelijk om op 60 jaar met vervroegd pensioen te gaan. In 2012 kwam er de voorwaarde bij dat de werknemer een loopbaan van 35 jaar moest kunnen aantonen. De regering Di Rupo heeft al wat wijzigingen aangebracht in de voorwaarden voor vervroegd pensioen en dit tot 2015 en de regering Michel heeft het gradueel verhogen van de leeftijd en de loopbaanvoorwaarden vanaf 2015 in zijn beleidsverklaring opgenomen Leeftijd De leeftijd waarop vanaf 2018 met vervroegd pensioen kan gegaan worden zal dan 63 jaar zijn. voorheen: 60 jaar Vanaf 2015: 61,5 jaar Vanaf 2016: 62 jaar Vanaf 2017: 62.5 jaar Vanaf 2018: 63 jaar Loopbaanvoorwaarden In 2012 is er een loopbaanvoorwaarde bijgekomen om het recht op wettelijk vervroegd pensioen te openen. Om een jaar te laten meetellen voor de loopbaanvoorwaarde dient in dat jaar 104 dagen gewerkt (of gelijkgesteld) te zijn. Let op, dus steeds in de zesdagenweek. 2012: 35 jaar 2013: 38 jaar 2014: 39 jaar 2015: 40 jaar 3

4 2016: 40 jaar 2017: 41 jaar 2019: 42 jaar Uitzonderingen voor lange loopbaan Wie een langere loopbaan heeft kan vanaf 2019 vroeger vertrekken dan de vooropgestelde 63 jaar. Wie in jaar is en een loopbaan van 41 jaar heeft Wie in is en loopbaan van 42 jaar heeft of 61 is en een loopbaan van 41 jaar is Wie in jaar is en een loopbaan van 43 jaar heeft Wie in jaar is en een loopbaan van 44 jaar heeft Voor alle voorwaarden geldt: zodra een werknemer op een bepaald moment voldoet aan de voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan behoudt hij dat recht. Ook indien hij niet onmiddellijk van de recht gebruik wil maken Berekening van het pensioen De pensioenrechten werden op dezelfde manier berekend als bij een wettelijk pensioen Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen conventioneel brugpensioen) Sinds 2007 vervangt dit stelsel het vroegere brugpensioen. Hierbij heeft de ontslagen werknemer van een zekere leeftijd recht op een werkloosheidsuitkering en op een aanvullende toeslag die verschuldigd is door de vroegere werkgever. De werkgever heeft bovendien de verplichting de ontslagen werknemer te vervangen. De ontslagen werknemer blijft in de meeste gevallen beschikbaar voor de arbeidsmarkt tot zijn 65, de leeftijd van het wettelijke pensioen Voorwaarden om toe te treden Om de toeslag te kunnen ontvangen moet de werknemer zijn ontslag gekregen hebben. De werknemer moet uitkeringsgerechtigd zijn en dus voldoende beroepsverleden hebben. Bovendien moet de uitkeringsgerechtigde beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, die op dit moment nog 65 jaar is. Op dat moment stoppen de uitkeringen en gaat de werkloze op wettelijk pensioen. 4

5 Er moet een collectieve arbeidsovereenkomst bestaan waarin de voorwaarden voor toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vermeld staan. Dit kan gaan om een cao gesloten op interprofessioneel niveau door de nationale arbeidsraad, een sector-cao of een bedrijfs-cao Voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden: de werknemer moet tijdens de opzegtermijn aan de voorwaarden voldoen, indien er geen opzeg gedaan wordt moet de werknemer bij de verbreking aan de voorwaarden voldoen Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden Voor werknemers die 62 jaar zijn, zijn de loopbaanvoorwaarden verschillend voor mannen en vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt geleidelijk verhoogd zodat ze in 2024 gelijk is aan die voor mannen. Mannen Vrouwen 2016: : : : : : : : : Toch kan, onder bepaalde voorwaarden een werknemer die jonger dan 62 was bij zijn ontslag van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag genieten. Zware beroepen: wijzigingen in 2015 voor wat betreft de loopbaanvoorwaarden en de leeftijd. Tot 2014: 56 jaar met 33 jaar loopbaan en 20 jaar nachtwerk of 58 jaar met 35 jaar loopbaan en een zwaar beroep Vanaf 2015: 58 jaar (zal bij IPA 60 worden) en in de laatste 10 jaar 5 jaar, of in de laatste 15 jaar, 7 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben of 58 (60) jaar en 20 jaar nachtarbeid gedaan heb of 5

6 58 (60) jaar en een attest van een arbeidsgeneesheer dat de algemene ongeschiktheid voor het uitvoeren van een beroep aantoont. Lange loopbaan: de wet bepaald dat mensen die de leeftijd van 56 jaar bereikt hebben en een loopbaan van 40 jaar kunnen voorleggen recht hebben om toe te treden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De leeftijd wordt verhoogd in de komende jaren. Voor 2015 bestaan er overgangsmaatregelen. Wie 56 wordt uiterlijk op 31 december 2015 en ontslagen wordt voor 1 januari 2016 kan nog van het stelsel genieten, op voorwaarde dat de loopbaan van 40 jaar op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt wordt. ( dit kan dus, door de periode van opzeg na 1 januari 2016 zijn.) Tot 2014: 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar 2015: 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar (met overgangsmaatregelen) 2017: 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke gebreken: deze werknemers kunnen, indien ze worden ontslagen op 58 jaar en 35 jaar loopbaan kunnen aantonen genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Hier zijn voorlopig geen wijzigingen. Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering: een bedrijf kan de erkenning als bedrijf in 1 van deze categorieën vragen bij de FOD WASO ( federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg). Een erkend bedrijf kan daardoor de opzegtermijnen laten verkorten, heeft geen verplichting tot vervanging van de werknemer die ontslagen is en van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan genieten en kan de minimumleeftijd voor de werknemers die daarvan kunnen genieten verlagen. Die minimumleeftijd mag echter niet lager zijn dan 55 jaar en de werknemer moet een loopbaan kunnen bewijzen van 10 jaar in de sector in de laatste 15 jaar of van 20 jaar in het totaal. De minimumleeftijd zal stelselmatig verhoogd worden. 2016: 56 jaar 2017: 57 jaar 2018: 58 jaar 2019: 59 jaar 2020: 60 jaar 6

7 samenvatting voor 2015 Wettelijk pensioen: 65 jaar, maar geen verplichting om te stoppen. Wettelijk vervroegd pensioen: 61.5 jaar met een loopbaan van 40 jaar, uitzonderingen voor een lange loopbaan Werkloosheid met bedrijfstoeslag (nu SWT, voorheen brugpensioen): 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en 32 jaar voor vrouwen, beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor zware beroepen: 58 jaar onder voorwaarden Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beperking: 58 jaar en een loopbaan van 35 jaar Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een lange loopbaan: 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedrijven in moeilijkheden of met herstructureringen: bij erkenning minimumverlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar Bij de berekening van het pensioenbedrag maximaal dagen in rekening gebracht. Indien men hierover gaat tellen de dagen met de laagste pensioenopbrengst niet mee. 2. Wijzigingen bij tewerkstelling tijdens het pensioen Onder bepaalde voorwaarden mag een werknemer zijn pensioen combineren met tewerkstelling of een activiteit als zelfstandige. In het regeerakkoord van de regering Michel zijn op dit vlak enkele intenties vermeld. Een paar wijzigingen gelden nu reeds Wettelijk pensioen Leeftijdsvoorwaarden 7

8 Zoals hiervoor vermeld geldt in België nog steeds de leeftijd van 65 jaar als wettelijke pensioenleeftijd. Men heeft nu beslist dat iedereen die die leeftijd bereikt onbeperkt mag bijverdienen. Voorheen was deze regel enkel geldig voor 65+ met een lange loopbaan van minimum 42 jaar. Mensen die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt maar toch 45 jaar loopbaan kunnen aantonen kunnen sinds 2015 ook onbeperkt bijverdienen. Sinds 2013: 65 jaar EN 42 jaar loopbaan Sinds 2015: 65 jaar OF 45 jaar loopbaan Toegelaten inkomsten Onbeperkt, de tewerkstelling telt echter niet mee voor de pensioenopbouw Verplichtingen De inkomsten die ontvangen worden als werknemer moeten niet aan aangegeven worden indien de werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en bij aanvang van de activiteit reeds zijn pensioen ontvangt Wettelijk vervroegd pensioen Leeftijdsvoorwaarden Bij pensionering voor de wettelijke pensioenleeftijd (indien er geen loopbaan is van 45 jaar voor de vervroegde pensionering) mag men onder voorwaarden inkomsten hebben en toch de pensioenuitkering behouden Toegelaten inkomsten Let op: zoals beschreven in het regeerakkoord Michel gelden sinds 2015 bij het berekenen van de beroepsinkomsten ook rekening gehouden met opzegvergoedingen, verbrekingsvergoedingen en ontslagpremies. In ieder geval gelden voor elke gepensioneerde onder de 65 jaar grensbedragen wat betreft het inkomen. Hierbij maakt men onderscheid tussen gepensioneerden met of zonder kinderlast, en met het statuut van de werkende gepensioneerde. Vervroegd pensioen met inkomsten als werknemer (bruto jaarinkomen) Met kinderlast maximum euro Zonder kinderlast maximum euro Vervroegd pensioen met inkomsten als zelfstandige (netto bedrijfsinkomen) Met kinderlast maximum euro 8

9 Zonder kinderlast maximum euro Verplichtingen en sancties In principe moet de gepensioneerde zijn beroepsactiviteit aangeven voor aanvang van de activiteit of voor de startdatum van het pensioen. In praktijk gelden de termijnen: binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de pensioendatum of binnen de 30 dagen na de aanvang van de activiteit. Sinds 2015 is de sanctie bij overschrijding van de plafonds volledig proportioneel, wel opletten! Door de begrenzing, 50% overschrijding van het toegestane budget betekent 50% verlies van pensioen. Het bedrag dat de gepensioneerde verliest kan een stuk groter zijn dan wat er bijverdiend is. Wijzigingen 2015 tewerkstelling tijdens pensioen Een wettelijk gepensioneerde of wie nog geen 65 is maar minstens 45 jaar loopbaan heeft: mag onbeperkt bijverdienen. Deze activiteit levert geen bijkomende pensioenrechten op. Wie vervroegd met pensioen is: moet zich aan gewijzigde grensbedragen houden om sancties in de uitbetaling te vermijden. Wie een overlevingspensioen ontvangt: moet zich aan de grensbedragen houden om sancties te vermijden Overschrijdingen worden volledig en steeds proportioneel gesanctioneerd. 3. Minimumpensioen 3.1. Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers Gewaarborgd minimum voor werknemers Bedragen Maximum toekenbare bedragen: Bedragen gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan vanaf aan spilindex 136,09 9

10 Maximum toekenbare bedragen: Bedragen gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan vanaf aan spilindex 136,09 Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Jaarbedrag ,72 EUR ,03 EUR Forfaitair maandbedrag 1.403,73 EUR 1.123,34 EUR Om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen dient men ten minste 2/3 e van een volledige loopbaan te bewijzen, dus 30 jaar waarin elk jaar minstens 208 gewerkte of gelijkgestelde dagen telt. (een dag is een voltijds dag-equivalent in een zes-dagenweek, men werkt pro rata voor deeltijdsen) 3.2. Gewaarborgd gemengd minimum Maximum toekenbare bedragen: Bedragen gemengd gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige loopbaan vanaf aan spilindex 136,09 Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Jaarbedrag ,89 EUR ,34 EUR Forfaitair maandbedrag 1.262,74 EUR 954,36 EUR Indien de loopbaan van betrokkene niet aan het criterium van 2/3de loopbaan voldoet in de werknemersregeling, maar ook jaren als zelfstandige bevat, dan worden de perioden van tewerkstelling die erkend worden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen toegevoegd aan de loopbaan als werknemer om zodoende aan de 2/3de loopbaanvoorwaarde te voldoen. 10

11 Regeerakkoord Pensioenhervorming Nog uit te werken maatregelen Deeltijds pensioen: een systeem van deeltijds gepensioneerd, deeltijds werken zal worden onderzocht als vervanging voor de nu bestaande landingsbanen. De eenheid van loopbaan wordt progressief afgeschaft: de limiet (die vanaf uren is) zal mogen overschreden worden. Tot nu toe was een volledige loopbaan gelijkgesteld aan 45 gewerkte jaren. Wanneer die limiet overschreden werd telden enkel de 45 voordeligste jaren. Nu zal er dus gewerkt worden in voltijdse dag equivalenten en het is de bedoeling dat ook die limiet afgeschaft zal worden. Vanaf dan zal dus elke gewerkte dag in rekening kunnen gebracht worden voor de berekening van het pensioen. Het minimumpensioen: er zal een aanpassing komen van de huidige reglementering. Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een minimumpensioen moet men 30 jaar loopbaan hebben van minstens 208 dagen. In het akkoord staat beschreven dat vanaf het 31-ste jaar elk jaar minstens 52 gewerkte of gelijkgestelde dagen moet hebben om mee te tellen als loopbaanjaar. Uitzonderingen hierop zijn de deeltijdse en gemengde loopbanen. Voor deeltijdse geldt een pro rata voorwaarde en wordt daarna gewoon elke gewerkte en gelijkgestelde dag geteld. Bij een gemengde loopbaan wordt, als het aantal jaren gewerkt als werknemer minder is dan 30, de jaren als zelfstandige gelijkgesteld met die als werknemer. In het nieuwe regeerakkoord komt een nieuwe berekening van het minimumpensioen, gebaseerd op het effectief aantal gewerkte dagen. De bedragen van de minimumpensioenen zouden bovendien voor alle stelsels gelijk moeten worden. Het volledige minimumpensioen moet in de toekomst minstens 10% hoger zijn dan de armoededrempel. Het puntenstelsel: dit systeem zal verder worden uitgewerkt maar er zijn nog geen directe plannen voor implementatie. Transparante informatie aan (toekomstige) gepensioneerden: er komt een informatie- en opzoekingsinstrument in de omgeving van mypension en er komt een databank in verband met de tweede pijler. 11

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

Wat gaan we behandelen vandaag?

Wat gaan we behandelen vandaag? Update Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 Kris De Schutter 31 januari 2017 Wat gaan we behandelen vandaag? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 2 1 Het wettelijk pensioen Upate

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING VOOR 2019-2020 VAN HET INTERPROFESSIONEEL KADER VOOR DE VERLAGING VAN DE LEEFTIJDSGRENS, VOOR WAT DE TOEGANG TOT HET RECHT OP

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014

SOCIALE BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2014 WET BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Voor de arbeider Concurrentiebeding 32.886,00 39.422,00 Scholingsbeding 32.886,00 Voor de bediende Concurrentiebeding 32.886,00 65.771,00 Scheidsrechterlijk beding

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 20 december

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 20 december A D V I E S Nr. 1.627 ------------------------------ Zitting van donderdag 20 december 2007 ----------------------------------------------------- Uitvoering van het Generatiepact en het Interprofessioneel

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Overzicht van de maatregelen inzake pensioen en brugpensioen in het regeerakkoord Tijdens de regeringsverklaring van 7 december ll. noemde premier Di Rupo

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector

Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector Overzicht nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen De minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde om van een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten worden

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Kim De Witte Studiedienst PVDA 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN BIJ BEDIENDEN Op het einde van het jaar heeft de werkgever vaak te maken met bedienden die niet al hun verlofdagen hebben opgebruikt. De vraag wordt

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid

Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid België wordt geconfronteerd met de uitdaging de lage werkzaamheidsgraad bij ouderen op te krikken. In reactie hierop herziet de federale regering de regelgevingen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten

Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar vervoer Privé-vervoer Vervoerstussenkomst voor dienstopdrachten Inhoud Functieclassificatie lonen aan de huidige index 1.12 1.14 1.22 1.26 1.30 1.39 1.40 1.54 1.55-1.61-1.77 1.59 1.80 Eindejaarspremie (uitvoering VIA-akkoord) Vakbondspremie Vervoersonkosten Openbaar

Nadere informatie