Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten"

Transcriptie

1 Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of een rust- en overlevingspensioen die 65 jaar of ouder zijn en een loopbaan van 42 jaar kunnen bewijzen, onbeperkt bijverdienen. Vanaf de eerste maand die volgt op de maand waarin ze 65 worden, zullen deze gepensioneerden geen enkele beperking op eventuele beroepsinkomsten meer hebben. De gepensioneerde moet 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar kunnen bewijzen. Indien aan één van beide voorwaarden niet voldaan is, gelden de gewone beperkingen van toegelaten arbeid. Leeftijdsvoorwaarde De leeftijdsvoorwaarde moet niet noodzakelijk vervuld zijn op het ogenblik van de oppensioenstelling. Voorbeeld: iemand die op 64 jaar met pensioen gaat en dan al 42 loopbaanjaren heeft, kan vanaf wanneer hij 65 jaar wordt onbeperkt bijverdienen. Loopbaanvoorwaarde Berekening loopbaan De 42 loopbaanjaren moeten worden berekend overeenkomstig de bepalingen die ook gelden om de loopbaan te berekenen om vervroegd wettelijk pensioen in het stelsel van werknemers te kunnen genieten. Dit betekent concreet dat het enkel om kalenderjaren gaat met een 'gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling'. Zo'n tewerkstelling vergt minstens 1/3 van een voltijdse arbeidsregeling, of het equivalent van 104 voltijdse dagen. Aangezien de 42 loopbaanjaren berekend worden zoals in het stelsel van de werknemers, zal de duur van de diensten geleverd in de overheidssector in een functie waaraan de wet voor de pensioenberekening een gunstiger tantième dan 1/60 verbindt, niet beïnvloed worden door een verhogingscoëfficiënt om de minimumduur van de loopbaan te berekenen voor de opening van het recht op het vervroegd pensioen. Loopbaanvoorwaarde vervuld op ogenblik eerste betaling rustpensioen De loopbaanvoorwaarde moet wel vervuld zijn op het ogenblik van de eerste betaling van een rustpensioen. De persoon die op het ogenblik van de uitbetaling van een eerste rustpensioenbedrag geen 42 loopbaanjaren bereikt en een beroepsactiviteit begint of voortzet, zal niet onbeperkt kunnen cumuleren vanaf het ogenblik waarop hij 42 loopbaanjaren bereikt. Hierop bestaat een uitzondering voor de personeelsleden die ambtshalve op rust gesteld werden. Uitzondering loopbaanvoorwaarde voor ambtshalve op rust gestelde personeelsleden De ambtshalve gepensioneerde mag na zijn 65ste wel onbeperkt bijverdienen vanaf het ogenblik waarop hij een loopbaan van ten minste 42 kalenderjaren bewijst. Hij moet dus geen 42 loopbaanjaren hebben op het ogenblik van de uitbetaling van het eerste rustpensioen. Voor de berekening van de 42 loopbaanjaren mag men wel geen rekening houden met de kalenderjaren tijdens dewelke een rustpensioen geheel of gedeeltelijk werd betaald. Indien het echter gaat om iemand die ambtshalve gepensioneerd werd vóór 1 januari 2018 mag men de kalenderjaren tijdens dewelke een rustpensioen geheel of gedeeltelijk werd betaald, wel meetellen, voor zover het pensioen ingaat vóór 1 januari 2014 en betrokkene een beroepsactiviteit uitoefent op 1 januari 2014, of indien het pensioen ingaat na 31 december 2013 maar vóór 1 januari 2018, en betrokkene een beroepsactiviteit uitoefent op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de ingangsdatum van het pensioen. Uitsluiting van personen met enkel overlevingspensioen Aangezien de uitbetaling van een eerste rustpensioenbedrag het doorslaggevende criterium vormt om de uitzonderingsmaatregel te genieten, geldt deze onbeperkte cumul niet voor personen die uitsluitend overlevingspensioenen genieten. This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

2 Verhoging grensbedragen en jaarlijkse indexatie Nieuwe grensbedragen De grensbedragen van de toegelaten arbeid verhogen lichtjes op 1 januari De grensbedragen voor de inkomsten van 2013 bedragen: Activiteit als Werknemer, andere activiteiten, mandaten, ambt of post Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) Kinderlast zonder met Zonder Met Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen < 65 jaar Overlevingspensioen < 65 jaar * Rust- of overlevingspensioen > 65 jaar ** 7.570,00 EUR ,60 EUR ,23 EUR ,02 EUR ,00 EUR ,50 EUR 6.056,01 EUR ,48 EUR ,17 EUR 9.084,01 EUR ,60 EUR ,17 EUR * Als iemand enkel een overlevingspensioen ontvangt, en dus een hoger grensbedrag kan genieten, blijft dit grensbedrag van toepassing voor het volledige jaar, ook als hij in de loop van dat jaar zijn vervroegd rustpensioen (dus vóór 65 jaar) opneemt, en daardoor in principe onder een lager grensbedrag valt. Vanaf 1 januari van het jaar volgend op het ingangsjaar van zijn rustpensioen, zullen de lagere grenzen toegepast worden. In het jaar waarin een cumulatie van meerdere pensioenen ingaat, is er dus geen fractionering meer van perioden en grensbedragen. ** Deze grensbedragen gelden eveneens voor: een rustpensioen toegekend aan een persoon die om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust gesteld werd een rustpensioen toegekend aan een gewezen lid van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika een vóór 1 juli 1982 ingegaan rustpensioen De beroepsinkomsten zijn deze die betrekking hebben op dezelfde jaren. Grensbedragen gelden voor het hele jaar De nieuwe grensbedragen gelden voor het volledige betrokken kalenderjaar. In een kalenderjaar waarin verschillende grensbedragen toe te passen zijn (bijvoorbeeld als de wegvalt), wordt het hoogste grensbedrag toegepast voor het ganse jaar. Dit geldt echter niet voor het jaar waarin men 65 wordt (zie verder). De nieuwe regeling vermeldt uitdrukkelijk dat de in aanmerking te nemen beroepsinkomsten de inkomsten zijn die betaald werden gedurende het kalenderjaar. Voor een bepaald kalenderjaar komen dus enkel de inkomsten in aanmerking die werden betaald in de loop van dat jaar, zelfs indien ze betrekking hebben op prestaties van het voorgaande jaar. Proratisering bedragen bij aanvang pensioen Bij de ingang van het pensioen worden de grensbedragen uiteraard wel geproratiseerd. Dat gebeurt door het bedrag te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de noemer 12 is en de teller gelijk is aan het aantal gehele maanden die door het pensioen zijn gedekt. De bedoelde beroepsinkomsten zijn die welke betrekking hebben op deze periode. Het pensioen wordt geacht in te gaan wanneer het de eerste maal wordt betaald. In geval van betaling van vervallen achterstallen, wordt enkel de vervaldatum in aanmerking genomen. Voorheen moest de jaargrens gefractioneerd worden in het jaar waarin het recht op het pensioen ingaat en niet in het jaar waarin het voor de eerste maal effectief betaald werd. This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

3 Kalenderjaar waarin de gerechtigde 65 jaar wordt - opgesplitste periodes Wanneer de gerechtigde op één of meerdere rust- of overlevingspensioenen 65 wordt in de loop van een kalenderjaar, moet dit kalenderjaar in twee periodes worden gesplitst om de grensbedragen te bepalen: Enerzijds de periode vanaf 1 januari van dit jaar tot de laatste dag van de maand in de loop van dewelke hij 65 jaar wordt. Hier gelden dezelfde grenzen als voor iemand die jonger is dan 65 jaar. Anderzijds de periode vanaf de eerste dag van de maand die volgt op zijn 65ste verjaardag tot 31 december van het betrokken jaar. Hier gelden dezelfde grenzen als voor iemand vanaf 65 jaar (en dezelfde mogelijkheden om onbeperkt bij te verdienen indien hij een loopbaan heeft van 42 jaar, inclusief de speciale regeling voor ambtshalve gepensioneerden - zie hoger). Deze grensbedragen worden telkens vermenigvuldigd met volgende breuk: het aantal maanden van de betrokken periode 12 De in aanmerking te nemen beroepsinkomsten zijn deze die betrekking hebben op diezelfde perioden. Merk op: Om de toepasselijke grensbedragen te bepalen wordt ook rekening gehouden met pensioenen die toegekend worden in andere pensioenregelingen. Voorbeeld: op de titularis jonger dan 65 jaar die in de overheidssector enkel overlevingspensioenen geniet maar in de werknemersregeling een rustpensioen geniet, worden de lagere grenzen toegepast. Ook om te bepalen of een persoon een onbeperkte cumulatie met beroepsinkomsten kan genieten, houdt men rekening met rustpensioenen in een andere pensioenregeling. Gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verscheidene beroepsactiviteiten Voor de gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verschillende beroepsactiviteiten telt men de inkomsten samen. Het totaal van het inkomen verkregen uit deze activiteiten wordt net zoals voorheen als volgt berekend: 100% van het netto-beroepsinkomen als zelfstandige of als helper, en 80% van het bruto-beroepsinkomen als werknemer (en de beroepsinkomsten uit iedere andere activiteit). Deze beroepsinkomsten worden vergeleken met de jaargrenzen die gelden voor een zelfstandige. Dit is niet nieuw. Jaarlijkse indexatie Vanaf 2014 zullen de grensbedragen van de toegelaten arbeid automatisch jaarlijks indexeren. Tot nu was dat niet het geval. De bedragen zullen op 1 januari van elk jaar aangepast worden in functie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden, dat betrekking heeft op het 3de kwartaal van het jaar voordien. Dit indexcijfer wordt bepaald door de FOD WASO en weerspiegelt niet alleen de indexstijging, maar ook de gemiddelde loonstijging. De nieuwe grensbedragen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

4 Sanctie bij overschrijding versoepelt De sanctie bij overschrijding van de grensbedragen wordt gewijzigd: vanaf een overschrijding met 25% wordt het pensioen voor dat jaar volledig geschorst. Tot nu was er al een volledige schorsing bij een overschrijding met 15%. Indien de beroepsinkomsten het toegelaten grensbedrag overschrijden met minder dan 25%, wordt het pensioen voor het gehele kalenderjaar verminderd naar rata van een percentage van het pensioenbedrag dat gelijk is aan het percentage van de overschrijding. Voorbeeld: De gepensioneerde overschrijdt de toegelaten grens in 2013 met 10%. Zijn pensioen wordt dan in 2013 verminderd met 10%. Het percentage van de vermindering wordt berekend tot op 1/100 e. Afronding tot de naast hogere eenheid wanneer de eerste decimaal ten minste 5 is. In het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd. Kalenderjaar waarin de betrokkene 65 jaar wordt Wanneer de gerechtigde de 65ste verjaardag bereikt in de loop van een kalenderjaar, moet dit kalenderjaar zoals hoger reeds gezegd voor de overschrijding van het grensbedrag in twee periodes worden gesplitst: Enerzijds de periode vanaf 1 januari van dit jaar tot de laatste dag van de maand in de loop van dewelke hij 65 jaar wordt. Anderzijds de periode vanaf de eerste dag van de maand die volgt op zijn 65ste verjaardag tot 31 december van het betrokken jaar. Als de beroepsinkomsten die op diezelfde onderscheiden perioden betrekking hebben het geproratiseerde grensbedrag (zie hoger) met ten minste 25% overschrijden, wordt de betaling van het pensioen voor diezelfde periode geschorst. Indien de overschrijding minder dan 25% bedraagt, wordt het pensioen voor dezelfde periode verminderd ten belope van het percentage van de overschrijding. Andere regeling indien gunstiger Als dit voor de betrokkene gunstiger is, worden de beroepsinkomsten die betrekking hebben op het volledige kalenderjaar vergeleken met een proportioneel samengesteld grensbedrag. Dit proportioneel samengesteld grensbedrag wordt als volgt vastgesteld: (grensbedrag < 65j x maanden t.e.m. maand 65 jaar van dat jaar) 12 + (grensbedrag 65j x maanden na maand 65 jaar van dat jaar) 12 Het pensioen wordt vervolgens betaald of verminderd (naargelang de overschrijding) voor het gehele kalenderjaar. Let wel: De gerechtigde op een rustpensioen die 65 jaar of ouder is en een loopbaan van 42 jaar kan bewijzen op het ogenblik waarop zijn eerste rustpensioen ingaat, mag onbeperkt bijverdienen (zie hoger). In dat geval worden de beroepsinkomsten die betrekking hebben op de periode vanaf de eerste dag van de maand die volgt op zijn 65ste verjaardag tot 31 december van het betrokken jaar niet in aanmerking genomen. This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

5 Uitzonderingen op het verminderings- en schorsingsprincipe Volgende uitzonderingsregels op het verminderings- en schorsingspercentage worden toegepast indien zij aanleiding geven tot een voordeliger resultaat voor de gepensioneerde: Indien een eerder toegekend overlevingspensioen geschorst of verminderd is omdat de beroepsinkomsten op jaarbasis te hoog zijn, zal dit overlevingspensioen, in het kalenderjaar waarin zijn rustpensioen ingaat (en het personeelslid dus zijn activiteiten stopzet), tijdens de maanden van cumulatie met het rustpensioen, hetzij volledig betaald worden, hetzij verminderd met het op het rustpensioen toepasselijke verminderingspercentage, naargelang het rustpensioen respectievelijk volledig betaald wordt of een verminderingspercentage ondergaat; Voor de volgende pensioenen blijft, net zoals voorheen, de regel gelden dat deze pensioenen slechts in beperkte mate kunnen worden verminderd (met 20% of 10% naargelang de ¾-grens al dan niet wordt bereikt) in geval van overschrijding van de grenzen inzake toegelaten beroepsinkomsten: o een vóór 1 juli 1982 ingegaan rustpensioen; o een rustpensioen toegekend aan een persoon die om een andere reden dan lichamelijke o ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust werd gesteld; een rustpensioen toegekend aan een gewezen lid van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika Voor de kalenderjaren vanaf 1 januari 2018 is deze uitzondering uitsluitend van toepassing indien dit pensioen vóór die datum is ingegaan en indien de titularis van dit pensioen een beroepsactiviteit uitoefent op 1 januari De overlevingspensioenen die zijn ingegaan vóór 1 juli 1982 worden net zoals voorheen slechts verminderd met 10 %. Voor de kalenderjaren vanaf 1 januari 2018 is deze uitzondering uitsluitend van toepassing indien de titularis van dit pensioen een beroepsactiviteit uitoefent op 1 januari Wat zijn beroepsinkomsten? De beroepsinkomsten worden nog steeds gedefinieerd op basis van het fiscaal criterium. Zo moeten onder meer volgende brutobedragen meegeteld worden: loon voor prestaties of afwezigheden, overloon, gewaarborgd loon, premies, bonussen, eindejaarspremie, vakantiegeld, voordelen in natura, Ook de wachtgelden toegekend aan een personeelslid in disponibiliteit zijn gelijkgesteld met beroepsinkomsten. Een aantal loonelementen tellen dan weer niet mee: kostenvergoedingen, werkgeversbijdragen in extralegale verzekeringen (pensioen, hospitalisatie, ), maaltijd- en ecocheques, Er zullen echter ook een aantal specifieke, nieuwe regels gelden: Bij het berekenen van de beroepsinkomsten wordt rekening gehouden met de opzegvergoedingen, de verbrekingsvergoedingen en de ontslagvergoedingen die aan de gepensioneerde toegekend worden. Deze vergoedingen worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben. De afscheidsvergoeding of elk als zodanig geldend voordeel toegekend aan ex-parlementairen worden als inkomsten beschouwd. Er wordt geen rekening gehouden met het dubbele vakantiegeld. Er wordt evenmin rekening gehouden met achterstallen van wedden, premies of lonen (vb. competentiepremies overheidssector, achterstallige weddeverhogingen). This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

6 Cumulatie rust- of overlevingspensioen en vervangingsinkomen Rustpensioenen en vervangingsinkomen Huidige situatie Momenteel wordt een rustpensioen van de overheidssector enkel geschorst in geval van cumulatie met een uitkering wegens loopbaanonderbreking - met uitzondering van de uitkering wegens thematische loopbaanonderbreking - of een aanvullende vergoeding toegekend in het kader van een conventioneel brugpensioen of indien de ambtenaar een premie ontvangt in het kader van halftijdse vervroegde uittreding. In geval van cumulatie van een rustpensioen met een ander vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, primaire ongeschiktheidsuitkering en invaliditeitsuitkering) wordt het rustpensioen uitbetaald en wordt de schorsing of de vermindering ingevolge de cumulatie uitgevoerd op het vervangingsinkomen. Nieuwe regeling Voortaan is er een volledig cumulatieverbod van rustpensioenen van de overheidssector met een vervangingsinkomen zodat het rustpensioen zal geschorst worden tijdens elke kalendermaand waarin de betrokkene een vervangingsinkomen geniet, tenzij hij aan de uitbetaling van zijn vervangingsinkomen verzaakt. De vergoeding toegekend wegens thematische loopbaanonderbreking (palliatieve zorg, ouderschapsverlof of bijstaan of verzorgen zwaar ziek gezins- of familielid), wordt nu dus eveneens beschouwd als een vervangingsinkomen. Overlevingspensioenen en vervangingsinkomen De bestaande regeling inzake cumul van een overlevingspensioen met een vervangingsinkomen wordt grotendeels hernomen. Dit houdt in dat het genot van om het even welk vervangingsinkomen de schorsing van de uitbetaling van het overlevingspensioen tot gevolg heeft. In tegenstelling tot voorheen worden de uitkeringen bij de thematische verloven nu ook wel beschouwd als vervangingsinkomen. Uitzondering voor beperkte duur De cumulatie met om het even welk vervangingsinkomen is toch toegestaan voor een beperkte duur van 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden over de hele duur van het overlevingspensioen. Het overlevingspensioen wordt bij cumul wel beperkt tot het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen ( 7934,87/jaar op 1 december 2012). In tegenstelling tot voorheen wordt er voortaan geen onderscheid meer gemaakt naargelang het vervangingsinkomen al dan niet ontvangen wordt voor alle werkdagen van de maand. Aangezien ook in de oude reglementering 12 maanden cumul was toegelaten, moet men de reeds genomen perioden van vrijstelling in mindering brengen van de 12 maanden door huidige reglementering toegekend. Let op: De betrokkene verliest dit voordeel van vrije cumulatie vanaf het ogenblik dat hij ook een rustpensioen bekomt. This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

7 Aangifte beroepsactiviteiten Huidige regeling: aangifteplicht, tenzij In principe moet een gepensioneerde zijn beroepsactiviteit aangeven. Er geldt daarentegen geen aangifteplicht voor de gepensioneerden die de volle leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met uitzondering van het jaar waarin het pensioen ingaat. Ook de werkgever van een gepensioneerde moest de beroepsactiviteit aangeven. Nieuwe regeling: geen aangifteplicht, tenzij De algemene regel wordt dat de gepensioneerde die zijn pensioen ontvangt, niet langer een beroepsactiviteit moet aangeven. Bij wijze van uitzondering zal er enkel nog aangifteplicht zijn voor de gepensioneerde: bij de eerste betaling van een pensioen (dus wanneer de activiteit aanvangt vooraleer het pensioen voor de eerste keer betaald is) bij het genot van een vervangingsinkomen in België of in het buitenland bij de uitoefening van een mandaat, ambt of post bij de uitoefening van een beroepsbezigheid in het buitenland bij de uitoefening van beroepsbezigheid die bestaat in het scheppen van wetenschappelijke werken of het tot stand brengen van een artistieke schepping, zonder dat er weerslag is op de arbeidsmarkt en voor zover de gepensioneerde geen handelaar is in de zin van het Wetboek van koophandel. Deze inkomsten worden niet beschouwd als beroepsinkomsten als ze worden aangegeven. In deze situaties beschikt de pensioendienst immers (nog) niet over voldoende elektronische gegevens om de controle automatisch te laten verlopen. De aangifteplicht voor de werkgever vervalt volledig. De verklaring moet vóór de aanvang van de beroepsactiviteit of het genot van het vervangingsinkomen gebeuren. Indien de aangifte gebeurt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de activiteit of het genot van het vervangingsinkomen, wordt die voorwaarde geacht voldaan te zijn. Overgangsmaatregel Bij wijze van tijdelijke maatregel moet ook een activiteit in de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige in België worden aangegeven indien het pensioen niet beheerd wordt door de Pensioendienst voor de overheidssector. Deze overgangsmaatregel zal overbodig worden van zodra de andere instellingen die pensioenen van de overheidssector beheren (NMBS, Ethias, ) over de nodige informatie zullen kunnen beschikken via een secundair netwerk voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard beheerd door de Pensioendienst voor de overheidssector. Deze overgangsmaatregel vervalt op 1 januari Deze datum kan bij KB gewijzigd worden. Sanctie niet-afleggen verklaring Het niet-afleggen van de verklaringen wordt gelijkgesteld met arglist en bedrog en heeft voor gevolg dat de verjaringstermijn niet begint te lopen. This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer:

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Juni 2014 Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Augustus 2015 Cumulatie van pensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel November 2016 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector

Cumulatie van pensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroepsof vervangingsinkomen Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

DEEL I: Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten

DEEL I: Cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten MEDEDELING BRUSSEL, 2012-05-24 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be ONS KENMERK: ADM/PERS/Cumulatie Cumulatie Pensioen Wachtgeldtoelage

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN BIJ BEDIENDEN Op het einde van het jaar heeft de werkgever vaak te maken met bedienden die niet al hun verlofdagen hebben opgebruikt. De vraag wordt

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Inhoud Inleiding Invloed op het pensioenrecht Deeltijdse diensten Onvolledige kalenderjaren Volledige loopbaanonderbreking (LO)

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de opvanguitkering voor onthaalouders?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de opvanguitkering voor onthaalouders? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de opvanguitkering voor onthaalouders? Wat is een opvanguitkering? De opvanguitkering is een uitkering die de RVA toekent aan een onthaalouder, indien haar inkomsten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Pensioen Operationeel Personeel

Pensioen Operationeel Personeel Pensioen Operationeel Personeel Beknopte brochure Juridische dienst Brandweer Zone Antwerpen Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen INHOUD INLEIDING... 3 HET RUSTPENSIOEN... 4 1.1 DRIE PRINCIPES... 4 Hoe en wanneer

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen.

Voor alle duidelijkheid wordt de gewijzigde tekst van bericht 34 PS van 18 mei 1992 hierna volledig hernomen. Bericht Nr 47 HR 16 november 2004 STATUTAIRE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN INZAKE PENSIOENEN De wet van 3 februari 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2003 en met uitwerking op 1 januari

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M:

AANVRAAG OM TOESLAG. KidsLife Vlaanderen, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge T: M: AANVRAAG OM TOESLAG Met het bijgevoegde formulier kun je aangeven dat je gezins onder de sgrens ligt voor een periode van minstens zes opeenvolgende maanden De periode die je aangeeft kan ten vroegste

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Cumulatiemogelijkheden voor rechthebbenden op een pensioen of een wachtgeldtoelage

Cumulatiemogelijkheden voor rechthebbenden op een pensioen of een wachtgeldtoelage Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-078 datum : 2002-09-18 gewijzigd : 2012-05-10 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 2 4 februari 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Uitkeringen Omzendbrief VI nr 2010/504 van 23 december 2010 484/4 Van toepassing vanaf 1 januari 2011 Toepassing van artikel 28bis, 2

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Amendement. op het ontwerp van decreet

Amendement. op het ontwerp van decreet ingediend op 612 (2015-2016) Nr. 4 8 maart 2016 (2015-2016) Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking. afwezigheidsperiodes. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar?

Loopbaanonderbreking. afwezigheidsperiodes. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar? Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Loopbaanonderbreking en afwezigheidsperiodes Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar? September 2017 2 3 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKENING COMPETENTIETOELAGE 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie