STATISTISCHE STUDIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATISTISCHE STUDIES"

Transcriptie

1 STATISTISCHE STUDIES december 2003

2 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit loopbaanjaar II. HET PENSIOEN TOEGEKEND AAN WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN Inleiding 17 a. Het pensioneringsgedrag van werknemers 21 b. De toekenning van minimumrechten b. 1.Het minimumrecht per loopbaanjaar 25 b. 2.Het gewaarborgd minimumpensioen 27 c. De verdeling van het aantal gerechtigden volgens de omvang van de jaarlijkse uitkering 29 III. EVOLUTIE VAN DE PENSIOENUITGAVEN EN HET MEERJARENPLAN ( ) Inleiding 33 a. Evolutie en vooruitzichten van het aantal gerechtigden 35 b. Evolutie en vooruitzichten van de gemiddelde pensioenuitkeringen 43 c. Evolutie en vooruitzichten van de totale pensioenuitgaven 49 d. De solidariteitsinhoudingen 53

3 Pensioenaanvragen II Het pensioen toegekend aan werknemers en zelfstandigen Inleiding Pensioenaanvragen - werknemersregeling Het rustpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de door de reglementering vooropgestelde leeftijdsgrens heeft bereikt. Voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2003 wordt het recht op een rustpensioen ambtshalve onderzocht. Dit betekent concreet dat de personen die ten vroegste geboren zijn in december 1937 (mannen) en december 1940 (vrouwen) ontslagen worden van de verplichting om een aanvraag in te dienen. Het recht op een overlevingspensioen is verworven wanneer de langstlevende echtgenoot voldoet aan alle voorwaarden met betrekking tot de leeftijd, de duur van het huwelijk, de aanvraag, de stopzetting van de beroepsarbeid en de verblijfsplaats. Tot 2002 is het aantal pensioenaanvragen en herzieningen van pensioenaanvragen die de Rijksdienst voor Pensioenen heeft ontvangen, als volgt geëvolueerd: Pensioenaanvragen België Wallonië Vlaanderen Pensioenaanvragen België Wallonië Vlaanderen 17

4 Statistische studies De reden van de regionale verschillen vindt zijn oorsprong in de demografische spreiding van de Belgische bevolking. Om de stijging van het aantal pensioenaanvragen voor het ganse land te onderzoeken dient men een onderscheid te maken volgens hun soort (rustpensioen, overlevingspensioen, gewaarborgd inkomen (inkomensgarantie). Pensioenaanvragen Totaal Rustpensioen Overlevingspensioen Gewaarborgd inkomen (inkomensgarantie) Pensioenaanvragen Rustpensioen Overlevingspensioen Gew aarborgd inkomen (inkomensgarantie) De opeenvolgende verhogingen van de wettelijke pensioenleeftijd (voor de vrouwen) hebben vanaf 1997 een invloed op het verloop van de pensioenaanvragen. Er dient tevens opgemerkt te worden dat om diverse redenen niet alle aanvragen automatisch leiden tot een betaling. Afgeleide rechten - werknemersregeling Afgeleid recht gezinspensioen werknemer Het gezinsrustpensioen wordt aan de gehuwde werknemer, man of vrouw, toegekend. Bij de berekening van het gezinspensioen zal het bedrag 25% hoger liggen dan bij het rustpensioen bedrag alleenstaande. Deze 25% wordt ook wel het gezinssupplement genoemd en beschouwd als een afgeleid recht waar geen specifieke bijdragen tegenover staan. Er wordt voor het gezinsrustpensioen gekozen indien het gezinssupplement hoger ligt dan het 18

5 Pensioenaanvragen rustpensioen bedrag alleenstaande van de echtgenoot of indien de echtgenoot geen recht heeft op een eigen rustpensioen. Minder dan 1% van de gezinspensioenen wordt uitgekeerd aan vrouwen. De pensioenuitgaven die het gezinssupplement vertegenwoordigen, evolueren als volgt (in constante prijzen van 2002): Uitgaven in euro gezinssupplement Procentueel aandeel van deze uitgaven in de totale uitgaven (rustpensioenen) aan gehuwde gerechtigden: 15,17% 14,09% 13,54% 13,63% 13,63% 13,49% 13,33% Procentueel aandeel van deze uitgaven in de totale pensioenuitgaven: 5,84% 5,18% 4,70% 5,06% 5,27% 5,46% 5,46% De uitgaven verlopen in stijgende lijn door het toenemend aantal gepensioneerden. De stijging wordt evenwel afgeremd door het toenemend ontdubbelen van het pensioen binnen het gezin (twee pensioenen bedrag alleenstaande ) als gevolg van de opbouw van betere, eigen pensioenrechten door de gehuwde vrouw. In de totale pensioenuitgaven blijft het aandeel van het gezinssupplement tamelijk constant in de tijd (5,46% in 2002). De verdeling en de evolutie in de tijd tussen het aantal gezinsbedragen en de bedragen alleenstaande toegekend aan gehuwden (hoofdzakelijk mannen) vindt u hieronder: Gehuwde mannen Gezinsbedrag 70,57% 64,36% 60,73% 60,00% 58,73% 57,56% 56,87% Bedrag alleenstaande 29,43% 35,64% 39,27% 40,00% 41,27% 42,44% 43,13% Afgeleid recht overlevingspensioen werknemer De uitgaven die het overlevingspensioen vertegenwoordigen, evolueren als volgt (in constante prijzen van 2002): Uitgave in euro Overleving Procentueel aandeel van deze uitgaven in de totale pensioenuitgaven: 34,41% 33,55% 34,03% 32,06% 29,88% 27,97% 27,45% In tegenstelling tot het gezinssupplement wordt het overlevingspensioen hoofdzakelijk aan vrouwen toegekend. Het aandeel van deze uitgave in de totale pensioenuitgaven vermindert in de tijd omdat de vrouwen meer en meer hun eigen pensioenrechten opbouwen en door de cumulatieregels geen recht meer hebben op dit voordeel. 19

6 Statistische studies 20

7 Pensioneringsgedrag van werknemers a. Het pensioneringsgedrag van werknemers Inleiding Binnen het stelsel van flexibele pensioenleeftijd kunnen werknemers tot het pensioenstelsel toetreden tussen 60 en 65 jaar. Om eventueel vervroegd, dus voor 65jaar, op pensioen te kunnen gaan, dient evenwel vanaf het ingangsjaar 1997 (juli) een loopbaanvoorwaarde vervuld te zijn (= minimum aantal jaren tewerkstelling over alle wettelijke pensioenregelingen). De loopbaanvoorwaarde bedraagt minimum 20 jaar in1997 en loopt op tot 35 jaar in Uitzondering: bruggepensioneerden kunnen enkel op de wettelijke pensioenleeftijd (= 65 jaar) tot het pensioenstelsel toetreden. Pensioneringsgedrag mannen statistische verdeling intredeleeftijd Mannen geboren in Periode van intrede Mannen geboren in Periode van intrede De pensioenintrede van gerechtigden van een bepaald geboortejaar verloopt over een periode van zes jaar. De keuze van intredejaar is evenwel niet altijd vrij. Indien de potentiële gerechtigde niet voldoet aan de van toepassing zijnde loopbaanvoorwaarde of indien het een bruggepensioneerde betreft, is de intrede verplicht op 65 jaar. Aantal mannen geboren in Totaal aantal Pensioenintrede op 60 jaar jaar jaar Gemiddelde leeftijd 63,69 63,56 63,50 63,48 63,46 63,45 63,44 We merken op dat voor het geboortejaar 1930 een afwijking bestaat voor de pensioenleeftijd van 60 jaar ten opzichte van de overige geboortejaren. Dit heeft te maken met het feit dat in 1990 reeds bekend was dat in 1991 de flexibele pensioenleeftijd zou ingevoerd worden en de verminderingscoëfficiënt voor vervroeging zou afgeschaft worden. 21

8 Statistische studies Mannen Vervroegde intrede Wettelijke leeftijd ,60% 64,40% ,43% 63,57% ,14% 62,86% ,09% 62,91% ,42% 62,58% ,35% 62,65% ,34% 62,66% Vanaf het geboortejaar 1933 merken we een stabilisering in de trend van vervroegingen. Mogelijk speelt de invoering, in 1997, van de loopbaanvoorwaarde voor vervroeging hierin een rol. Bovendien is het aantal bruggepensioneerden en het feit of er een gemengde loopbaan met zelfstandige (verminderingscoëfficiënt voor vervroeging) is, bepalend voor de toetrede op de wettelijke pensioenleeftijd. Pensioneringsgedrag mannen 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% vervroegde intrede op w ettelijke leeftijd geboortejaar Pensioneringsgedrag vrouwen statistische indeling intredeleeftijd Voor de vrouwen wordt pas vanaf juli 1997 een flexibele pensioenleeftijd (met loopbaanvoorwaarde voor vervroeging) ingevoerd. De wettelijke leeftijd (voorheen 60 jaar) wordt 61 jaar in juli 1997 en wordt vervolgens geleidelijk aan opgetrokken naar 65 jaar vanaf Vrouwen geboren in Periode van intrede

9 Pensioneringsgedrag van werknemers Aantal vrouwen geboren in Totaal aantal Pensioenintrede op 60 jaar jaar jaar na wettelijke leeftijd (*) gemiddelde leeftijd 60,23 60,49 60,82 61,46 61,56 (*) dit zijn vooral vrouwen met een gemengde loopbaan als zelfstandige; de vrouwen die na het overlijden van hun echtgenoot het eigen rustpensioen opnemen worden niet meegerekend (eerst gezinspensioen uit hoofde van de man). Het aantal gevallen vanaf geboortejaar 1938 met intrede na de wettelijke pensioenleeftijd zijn ramingen. Vrouwen Vervroegde intrede Wettelijke leeftijd % 1937 wettelijke leeftijd 60 of 61 jaar ,89% 68,11% ,95% 66,05% ,09% 71,91% De geobserveerde periode van intrede voor de geboortejaren 1938 tot 1940 is te kort om reeds definitieve conclusies te kunnen trekken, maar men kan zich verwachten aan een dalende instroom op vervroegde leeftijd als gevolg van de invoering van de loopbaanvoorwaarde (= minimum aantal loopbaanjaren over alle wettelijke pensioenregelingen voor vervoegde toetreding). De loopbaanvoorwaarde in het jaar 2002 bedraagt minimum 30 jaar. In 2005 zal deze opgetrokken zijn tot 35 jaar (maximum). Pensioneringsgedrag vrouwen 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% vervroegde intrede op w ettelijke leeftijd of later geboortejaar 23

10 Statistische studies 24

11 Minimumrechten b. De toekenning van minimumrechten b. 1. Het minimumrecht per loopbaanjaar Indien het loon, geherwaardeerd op de ingangsdatum van het pensioen en overeenstemmend met een volledige tewerkstelling, van een loopbaanjaar lager is dan het gewaarborgd jaarinkomen (= ,69 ) dan wordt het pensioen voor het betrokken loopbaanjaar, waarvoor tenminste 1/3 (= minimum 104 dagen) van een volledige arbeidsregeling is bewezen, berekend op dit bedrag. Indien geen volledige tewerkstelling bewezen is wordt het gewaarborgd jaarinkomen geproratiseerd in functie van de duur van de tewerkstelling. Bovendien a) moet de rechthebbende een tewerkstelling in de hoedanigheid van werknemer van tenminste 15 jaar ( van tenminste 1/3 van een volledige arbeidsregeling) bewijzen; b) kan de toekenning van het minimumrecht per loopbaanjaar niet tot gevolg hebben dat het toegekend pensioen hoger ligt dan ,77 (gezin) of ,61 (alleenstaande), geproratiseerd in functie van de weerhouden loopbaanbreuk. MANNEN Er wordt nagegaan hoeveel gerechtigden genieten van deze minimumregel en hoeveel jaren gemiddeld in de loopbaan opgetrokken zijn tot het gewaarborgd jaarloon. Intrede op 65 jaar Geboorte- Aantal Toepassing minimumrecht per loopbaanjaar jaar onderzochte Aantal (%) met Gemiddelde Gemiddeld aantal gevallen minimumrecht loopbaanduur (*) verhoogde jaren % % % % % % % % (*) minimum 15 jaar moet bewezen zijn loopbaanjaren Toepassing minimumrecht per loopbaanjaar - mannen, intrede op 65 jaar gemiddelde loopbaan w aarvan minimumrecht geboortejaar 25

12 Statistische studies Intrede op 60 jaar Geboorte- Aantal Toepassing minimumrecht per loopbaanjaar jaar onderzochte Aantal (%) met Gemiddelde Gemiddeld aantal gevallen minimumrecht loopbaanduur (*) verhoogde jaren % % % % % % (*) minimum 15 jaar moet bewezen zijn loopbaanjaren Toepassing minimumrecht per loopbaanjaar - mannen, intrede op 60 jaar gemiddelde loopbaan w aarvan minimumrecht geboortejaar VROUWEN Geboorte- Aantal Toepassing minimumrecht per loopbaanjaar jaar onderzochte Aantal (%) met Gemiddelde Gemiddeld aantal gevallen minimumrecht loopbaanduur (*) verhoogde jaren % % % % (*) minimum 15 jaar moet bewezen zijn loopbaanjaren Toepassing minimumrecht per loopbaanjaar -vrouw en gemiddelde loopbaan w aarvan minimumrecht geboortejaar 26

13 Minimumrechten b. 2. Het gewaarborgd minimumpensioen Het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers wordt toegekend indien de loopbaan minstens tweederde van een volledige loopbaan bereikt. Voor een onvolledige loopbaan wordt het gewaarborgd minimumpensioen vermenigvuldigd met de breuk die voor de berekening van het pensioen in kwestie werd gebruikt. Het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen wordt toegekend indien de loopbaan zelfstandige of de gemengde loopbaan zelfstandige en werknemer tenminste tweederde van een volledige loopbaan bereikt. Voor een onvolledige loopbaan wordt het gewaarborgd minimumpensioen vermenigvuldigd met de breuk die voor de berekening van het zelfstandigen pensioen in kwestie werd gebruikt. Wanneer het overlevingspensioen wordt berekend op basis van een reeds ingegaan rustpensioen, dat werd toegekend voor een volledige loopbaan of een loopbaanduur die ten minste gelijk is aan 2/3den van een volledige loopbaan, wordt het bedrag van het overlevingspensioen niet gebracht op het gewaarborgd minimum van een overlevingspensioen, maar wordt het vastgesteld op 80% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot, dat vooraf op het gewaarborgd minimum werd gebracht. De bedragen voor een volledige loopbaan zijn: Het gewaarborgd minimumpensioen Index 111,64 Werknemers Zelfstandigen Rustpensioen gezin , ,96 alleenstaande 9.991, ,24 Overlevingspensioen 9.834, ,24 Rust + overleving , ,96 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een zuivere loopbaan in één bepaalde pensioenregeling of een gemengde loopbaan over beide pensioenregelingen. Werknemers Zelfstandigen Totaal Zuiver Gemengd Zuiver Gemengd Aantal gerechtigden Gemiddelde jaaruitkering , , , , ,56 Het totaal aantal gerechtigden op een gewaarborgd minimumpensioen bedraagt 27,57% van het totaal aantal pensioengerechtigden uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen. Van de werknemers met een zuivere loopbaan geniet 16,15% het gewaarborgd minimumpensioen. Bij de zelfstandigen met een zuivere loopbaan hebben 74,19% recht op dit voordeel. 1 Tussen minimum 2/3 en volledige loopbaan 27

14 Statistische studies Er zijn uitkeringsgerechtigden met een gemengde loopbaan waarvan 9,23% een gewaarborgd minimum als werknemer ontvangt en 52,92% als zelfstandige. Het gewaarborgd minimumpensioen zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen aantal gemiddelde jaaruitkering aantal gemiddelde jaaruitkering Rustpensioen gezin , ,64 Rustpensioen alleenstaande , ,76 Overlevingspensioen zuiver , ,68 cumul rustpensioen , ,28 In de regeling werknemers wordt het gewaarborgd minimumpensioen hoofdzakelijk toegekend aan gerechtigden (gehuwd of ongehuwd) op een pensioen alleenstaande. Het betreft hier vooral arbeidsters met een langere loopbaan en lage lonen. Jaarlijks komen gemiddeld nieuwe gevallen in aanmerking voor deze uitkering. In de regeling zelfstandigen vindt men het gewaarborgd minimumpensioen terug in alle groepen gerechtigden. Het gewaarborgd minimumpensioen gemengde loopbaan Werknemers Zelfstandigen aantal gemiddelde jaaruitkering aantal gemiddelde jaaruitkering Rustpensioen gezin , ,04 Rustpensioen alleenstaande , ,72 Overlevingspensioen , ,36 In de gemengde loopbanen is het hoofdzakelijk het gedeelte zelfstandige dat opgetrokken wordt tot het minimum. Proratisering Werknemers wiens gemengd pensioen werknemer en zelfstandige samen tweederde van een volledige loopbaan bedraagt, kunnen genieten van een complement op het werknemersgedeelte (< 2/3) tot aan het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige.. Het complement op het werknemerspensioen werd in april 2003 toegekend aan ongeveer rustpensioenen en overlevingspensioenen en bedroeg gemiddeld 262 op jaarbasis voor de rustpensioenen en gemiddeld 99 op jaarbasis voor de overlevingspensioen. 28

15 Omvang van de jaarlijkse uitkering c. De verdeling van het aantal gerechtigden volgens de omvang van de jaarlijkse uitkering Volgende voordelen (bruto - bedrag) waarop een werknemer of zelfstandige recht kan hebben, worden in beschouwing genomen: Wettelijke pensioenen werknemer, zelfstandige en openbaar bestuur; Andere uitkeringen uitbetaald door de RVP m.n. de wettelijke renten, de onvoorwaardelijke pensioenen zelfstandigen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de inkomensgarantie voor ouderen, de tegemoetkomingen aan minder validen (systeem vóór 1987); Buitenlandse pensioenen, pensioenen afkomstig van instellingen van internationaal publiek recht en buitenwettelijke uitkeringen worden niet in aanmerking genomen. Het aantal gerechtigden wordt eveneens onderverdeeld in leeftijdsklassen: 100 jaar en ouder; tussen 40 jaar en 100 jaar: leeftijdsklassen van 10 jaar; jonger dan 40 jaar. Verdeling per jaarschijf van op 1 januari 2003 Tabel 1 : Mannen leeftijdsklasse > = 100 jr jr jr jr jr jr jr < 40 jr totaal jaarschijf < , ,499, , , , , , , , , , , , , , >= totaal

16 Statistische studies De laagste jaarschijven (tabel 1 mannen) In deze jaarschijven bevinden zich mannen (van Belgische of vreemde nationaliteit) met hoofdzakelijk een pensioen berekend op een korte loopbaan in België. Deze gerechtigden cumuleren het Belgisch pensioen met een buitenlands pensioen (niet in aanmerking genomen). Ook personen die hun korte loopbaan in de regeling werknemers of zelfstandigen cumuleren met een pensioen van instellingen van internationaal publiek recht (niet in aanmerking genomen) zijn hierin opgenomen. De hoogste jaarschijven (tabel 1 mannen) Vele werknemers of zelfstandigen met een pensioen van de hoogste jaarschijven, hebben een gemengde loopbaan met de openbare sector. Mannen die genieten van een rustpensioen uit een bijzondere pensioenregeling (mijnwerkers en personeel van de burgerluchtvaart) vindt men tevens terug in deze schijven. Zij maken ook deel uit van de leeftijdsgroep jonger dan 60 jaar. Tabel 2 : Vrouwen leeftijdsklasse > = 100 jr jr jr jr jr jr jr < 40 jr totaal jaarschijf < , , , , , , , , , , , , , , , >= totaal

17 Omvang van de pensioenuitkering De laagste jaarschijven (tabel 2 vrouwen) In deze jaarschijven bevinden zich volgende groepen gerechtigden: Vrouwen die enkel genieten van een wettelijke rente, die gecumuleerd wordt met: een gezinspensioen uit hoofde van de echtgenoot (het eigen rustpensioen wordt niet opgenomen); een recht op een overlevingspensioen (jonge weduwen) dat niet opgenomen wordt omdat de beroepsactiviteit wordt voortgezet; een beroepsactiviteit van de echtgenoot; Vrouwen die enkel genieten van een klein overlevingspensioen dat gecumuleerd wordt met een buitenlands overlevingspensioen (niet in aanmerking genomen); een toegelaten beroepsactiviteit; Vrouwen die enkel genieten van het basisbedrag inkomensgarantie gecumuleerd met een gezinspensioen van de echtgenoot die tevens een basisbedrag inkomensgarantie geniet; Vrouwen (gehuwden) met een klein rustpensioen (bedrag alleenstaande) gecumuleerd met: een rustpensioen (bedrag alleenstaande werknemer) of een rustpensioen (openbare sector) van de man; een rustpensioen (gezin) van de man; het betreft hier een eigen rustpensioen als zelfstandige dat afgetrokken wordt van het gezinspensioen (werknemer) van de man; een inkomen uit de beroepsactiviteit van de echtgenoot; een inkomen als bruggepensioneerde van de echtgenoot (wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar). De hoogste jaarschijven: (tabel 2 vrouwen) Hier situeren zich de vrouwen met een rust - en / of een overlevingspensioen berekend op basis van een gemengde loopbaan met de openbare sector. Eveneens zijn hier weduwen opgenomen met een overlevingspensioen uit de bijzondere pensioenregeling burgerluchtvaart. Mannen 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% jr jr jr jr jr jr 0,00% < >=

18 Statistische studies Vrouwen 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% jr jr jr jr jr jr 0,00% < >= Tabel 3 : Mannen + Vrouwen jaarschijf leeftijdsklasse > = 100 jr jr jr jr jr jr jr < 40 jr totaal < , , , , , , , , , , , , , , , >= totaal

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~ Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 20 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2004 Doc. R.U. nr. 05/19 28 februari 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68 Fax 02/529.21.60 VOORWOORD Met deze eenendertigste

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2003 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2003 Doc. R.U. nr. 03/62 19 november 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2005 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2005 Doc. R.U. nr. 06/01 28 november 2005 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN

JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN 2002 JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari 2002 Doc. R.U. nr. 03/17 28 februari 2003 Dienst Statistieken Tel 02/529.32.68

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen Het overlevingspensioen Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding... 1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2007 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de van de uitkeringsgerechtigden JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Toestand op 1 januari

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2008 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze vijfendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2009 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze zesendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2018 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Federale Pensioendienst ~

Federale Pensioendienst ~ Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inleiding De Federale Pensioendienst (FPD) Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2006 JA ARLIJKSE STATISTIEK VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDEN Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Toestand op 1 januari 2006 Maart 2007 Dienst Financiële Studies Infostat@rvponp.fgov.be Voorwoord

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30december1992 Brussel, 18mei2017 Advies 2017109 Uitgebracht op eigen initiatief Artikel 109 van de wet van 30december1992

Nadere informatie

plan.be Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten

plan.be Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Communiqué 29 april 2010 plan.be Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen

ALGEMENE INHOUD. Voorwoord. V Auteurs - coördinatie. VII Gebruikte afkortingen. IX Citeerwijzen Voorwoord V Auteurs - coördinatie VII Gebruikte afkortingen IX Citeerwijzen XI HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN 1 1. Procedure inzake de toekenning van het pensioen 1 1.1.

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

Pensioen Operationeel Personeel

Pensioen Operationeel Personeel Pensioen Operationeel Personeel Beknopte brochure Juridische dienst Brandweer Zone Antwerpen Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen INHOUD INLEIDING... 3 HET RUSTPENSIOEN... 4 1.1 DRIE PRINCIPES... 4 Hoe en wanneer

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 BIJLAGE 3.2 Leeftijdsvoorwaarden in de sociale zekerheid Inhoudstafel 1 Inleiding... 5 2 Synthese... 5 2.1. Leeftijd waarop

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie 2017

Inhoudsopgave. ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie 2017 Inhoudsopgave Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers 3 Verloop van de deelnemerspopulatie 4 Index van het aantal personen 5 Leeftijdsverdeling deelnemers 6 Verloop van de deelnemers

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012 De pensioenregeling voor werknemers Inhoud Pensioenpijlers Wettelijke pensioenstelsels Pensioenregeling voor werknemers (rustpensioen) Pensioenleeftijd Loopbaanbreuk Het begrip gewoonlijke en hoofdzakelijke

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S.

KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967. betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (B.S. KONINKLIJK BESLUIT NR. 72 VAN 10 NOVEMBER 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 14 november 1967) P.1 Aangevuld, gewijzigd en aangepast door : - de wet van 1 april 1969

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR ADVIES INZAKE DE INHOUDING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend Comité voor de pensioensector, opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de

Nadere informatie

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd

1. De ontwerpteksten die aan het Algemeen Beheerscomité werden voorgelegd Brussel, 7 februari 2014 Advies nr. 2014/04 Uitgebracht op verzoek van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Ontwerpteksten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie 2018

Inhoudsopgave. ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie 2018 ABP Statistische informatie deelnemerspopulatie 2018 Inhoudsopgave Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers 3 Verloop van de deelnemerspopulatie 4 Index van het aantal personen

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie