De pensioenhervorming uitgeklaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De pensioenhervorming uitgeklaard"

Transcriptie

1 De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN SITUATIE VOOR DE HERVORMING SITUATIE VANAF 1 JANUARI DE OVERGANGSMAATREGELEN Voor wie dicht bij zijn vervroegd pensioen stond Opzegtermijn ingegaan vóór 1 januari 2012 of overeenkomst met werkgever DE GELIJKGESTELDE PERIODES SITUATIE VOOR DE HERVORMING SITUATIE VANAF 1 JANUARI Derde periode werkloosheid Conventioneel brugpensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag Tijdskrediet Algemeen tijdskrediet (met en zonder motief) Thematische verloven DE PENSIOENBONUS SITUATIE VOOR DE HERVORMING SITUATIE VANAF 1 JANUARI TOEGELATEN ARBEID SITUATIE VOOR DE HERVORMING SITUATIE VANAF 1 JANUARI Geen aangifte beroepsactiviteit Definitie beroepsinkomen De grenzen Sanctie bij het overschrijden van de grenzen Cumulatie pensioen met een sociale uitkering ACLVB Pag. 1 januari 2013

2 De pensioenhervorming uitgeklaard Eind 2011 voerde de regering een pensioenhervorming door. Nu worden er opnieuw wijzigingen in ons pensioenstelsel aangebracht. Enerzijds worden een aantal onduidelijkheden van de eerste hervorming uitgeklaard (vb. de overgangsmaatregelen en de gelijkgestelde periodes). Anderzijds worden er een aantal nieuwe hervormingen doorgevoerd. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen. 1. Het vervroegd pensioen De pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan men vóór de leeftijd van 65 jaar reeds zijn rustpensioen opnemen. De voorwaarden voor het vervroegd pensioen werden eind 2011 verstrengd. Er zijn wel overgangsmaatregelen voor wie dicht bij zijn vervroegd pensioen stond Situatie voor de hervorming Wie op de leeftijd van 60 jaar 35 jaar carrière heeft kan op zijn 60e met vervroegd pensioen. Bij de berekening van het aantal loopbaanjaren wordt er rekening gehouden met gelijkgestelde periodes (brugpensioen, tijdskrediet, werkloosheid, ). Zowel periodes gepresteerd als werknemer, zelfstandige of ambtenaar tellen mee om na te gaan of iemand aan de voorwaarde van 35 jaar carrière voldoet. Deze voorwaarden voor het vervroegd pensioen blijven geldig tot en met 31 december Situatie vanaf 1 januari 2013 Vanaf 2016 liggen de voorwaarden voor vervroegd pensioen op 62 jaar en 40 loopbaanjaren. Voor wie een lange loopbaan heeft werd een uitzondering voorzien zodat zij toch vóór de leeftijd van 62 jaar met pensioen gaan. Het optrekken van de voorwaarden gebeurt geleidelijk aan. Tabel 1 geeft een overzicht van de nieuwe voorwaarden en de verschillende fases waarin de voorwaarden worden opgetrokken. Voor de berekening van de loopbaanvoorwaarde wordt er nog steeds rekening gehouden met de gelijkstelde periodes en met de jaren gepresteerd als werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar. ACLVB Pag. 2 januari 2013

3 Tabel 1: voorwaarden voor het vervroegd pensioen Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde (*) Uitzondering lange loopbanen jaar 35 jaar / ,5 jaar 38 jaar 60 jaar indien 40 jaar loopbaan jaar 39 jaar 60 jaar indien 40 jaar loopbaan ,5 jaar 40 jaar 60 jaar indien 41 jaar loopbaan jaar 40 jaar 60 jaar indien 42 jaar loopbaan 61 jaar indien 41 jaar loopbaan (*) Periodes gewerkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar met inbegrip van gelijkgestelde periodes zoals ziekte, brugpensioen, werkloosheid, ) tellen mee om aan de loopbaanvoorwaarde te voldoen. Wie in 2013,2014 of 2015 voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen zal zijn vervroegd pensioen kunnen opnemen ook al gelden er op het moment dat het vervoegd pensioen ingaat strengere voorwaarden. Voorbeeld: wie in december 2013 de leeftijd van 60,5 jaar bereikt en 38 jaar carrière heeft voldoet aan de voorwaarden om in 2013 zijn vervroegd pensioen te kunnen opnemen. Men kan ten vroegste de eerste maand volgend op die waarin men aan de voorwaarden voldoet zijn vervroegd pensioen opnemen, dus op 1 januari De voorwaarden om in 2014 met pensioen te gaan zijn dan echter 61 jaar zijn en 39 jaar carrière. Aangezien men in 2013 reeds aan de voorwaarden voldeed zal men toch zijn vervroegd pensioen kunnen opnemen De overgangsmaatregelen Voor wie dicht bij zijn vervroegd pensioen stond Onder de nieuwe regeling zou ook wie dicht bij zijn vervroegd pensioen staat 3 tot 5 jaar langer moeten werken. Daarom zijn er nu overgangsmaatregelen. Door de overgangsmaatregelen moet men maximum 2 jaar langer werken. Tabel 2 geeft, voor wie onder de overgangsmaatregelen valt, weer wanneer men ten vroegste met vervroegd pensioen kan gaan. ACLVB Pag. 3 januari 2013

4 Tabel 2: overgangsmaatregelen vervroegd pensioen Leeftijd op 31 december 2012 Vereist loopbaanjaren aantal Leeftijd vervroegd pensioen Voorbeeld: wie 59 jaar is op 31 december 2012 en 36 jaar carrière heeft kan op de leeftijd van 62 jaar zijn vervroegd pensioen opnemen. Wie op 31 december 2012 ook 59 jaar oud is maar slechts 32 jaar carrière heeft zal ten vroegste op zijn 64 jaar met pensioen kunnen gaan Opzegtermijn ingegaan vóór 1 januari 2012 of overeenkomst met werkgever Werknemers van wie de opzegtermijn is ingegaan vóór 1 januari 2012 en die termijn loopt af na 31 december 2012 kunnen nog steeds op vervroegd pensioen gaan op de leeftijd van 60 jaar indien zij 35 jaar carrière hebben. Werknemers die vóór 28 november 2011 met hun werkgever overeengekomen zijn om vervroegd met pensioen te gaan kunnen dit doen op de leeftijd van 60 jaar en met 35 loopbaanjaren mits aan een aantal voorwaarden voldaan is. Het gaat hier niet over werknemers die een aanvraag voor werkloosheid met ACLVB Pag. 4 januari 2013

5 bedrijfstoeslag (brugpensioen) hebben ingediend. Om te kunnen genieten van deze maatregel moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn: Een individuele en schriftelijke overeenkomst met de werkgever hebben De overeenkomst eindigt ten vroegste op de leeftijd van 60 jaar De overeenkomst werd afgesloten in het kader van een arbeidsreglement, een CAO of een pensioenreglement voor aanvullende pensioenen De werknemer moet ten laatste op 31 december 2012 voldoen aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het arbeidsreglement, de CAO of het pensioenreglement. Het arbeidsreglement of het pensioenreglement moet van kracht zijn vóór 28 november 2011, de CAO moet neergelegd zijn vóór 2 maart Bij de aanvraag voor het vervroegd pensioen zal men alle documenten (zowel de individuele overeenkomst als het arbeidsreglement, de CAO of het pensioenreglement) moeten voorleggen aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Werknemers die in het kader van een CAO of een pensioenreglement een einde gemaakt hebben aan hun beroepsactiviteit, ten vroegste vanaf de leeftijd van 55 jaar om het pensioenkapitaal van hun aanvullend pensioen te ontvangen vóór de leeftijd van 60 jaar om met vervroegd pensioen te gaan vanaf de leeftijd van 60 jaar kunnen eveneens aan de vorige, meer voordelige voorwaarden van 60 jaar en 35 jaar carrière met vervroegd pensioen gaan. De vervroegde uitbetaling van het pensioenkapitaal was mogelijk tot vóór 1 januari De gelijkgestelde periodes Een aantal periodes waarin men niet werkt tellen toch mee voor de pensioenberekening. De gelijkstellingen zowel voor werkloosheid, brugpensioen als tijdskrediet werden grondig herzien. Er zijn echter heel wat uitzonderingen, situaties waarin men toch nog kan genieten van de vorige, meer voordelige gelijkstelling (volledige gelijkstelling) Situatie voor de hervorming De gelijkstelling wordt niet berekend op basis van de ontvangen uitkering maar op basis van een fictief loon. Het fictief loon is het gemiddeld dagloon van het totaal: loon van het jaar voorafgaand aan de gelijkgestelde periode Ontbreekt dit dan neemt men: loon van het jaar waarin de gelijkgestelde periode ligt Ontbreekt dit ook dan neemt men: loon van het jaar na de gelijkgestelde periode ACLVB Pag. 5 januari 2013

6 2.2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Een aantal periodes blijft gelijkgesteld volgens de oude regels (volledige gelijkstelling). Andere periodes worden vanaf 1 januari 2012 met terugwerkende kracht beperkt gelijkgesteld, zijnde een gelijkstelling op basis van het minimum jaarrecht ( ,36/jaar 1 ). Onderstaande periodes kunnen beperkt worden gelijkgesteld: Derde periode werkloosheid SWT (brugpensioen) Tijdskrediet Er gelden heel wat uitzonderingen. Wie zich in het stelsel van tijdkrediet of SWT bevindt of in zijn derde periode werkloosheid zit kan onder bepaalde voorwaarden toch nog een volledige gelijkstelling genieten van valt dus niet onder de nieuwe, beperkte gelijkstelling. Onderstaand een overzicht Derde periode werkloosheid Wie na 31 december 2011 in zijn derde periode werkloosheid zit geniet voor zijn pensioen een gelijkstelling op basis van het minimumrecht ( ,36) zolang men in die derde periode werkloosheid zit. uitzonderingen Wie zich in één van onderstaande situaties bevindt geniet de volledige gelijkstelling: wie op 1 november 2012 in de derde periode werkloosheid zat en min. 55 jaar oud was op dat ogenblik wie ten minste 50 jaar wordt het jaar waarin de eerste periode werkloosheid ingaat geniet volledige gelijkstelling vanaf 55 jaar voor de derde periode werkloosheid Conventioneel brugpensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag Vanaf 1 januari 2012 worden de periodes van conventioneel brugpensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) gelijkgesteld op het minimum jaarrecht tot en met de maand waarin men 59 jaar wordt. Voor de periodes daarna gebeurt de gelijkstelling opnieuw volgens het oude, meer voordelige systeem. uitzonderingen Wie zich in één van onderstaande situaties bevindt geniet de volledige gelijkstelling: De perioden van werkloosheid met bedrijfstoeslag op basis van het KB van 7 december 2012 (stedelijk en gewestelijk vervoersector MIVB/TEC/De Lijn) 1 Bedrag op 1 december 2012 ACLVB Pag. 6 januari 2013

7 De perioden van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering Brugpensioen zwaar beroep: op 58 jaar met 35-jarige loopbaan (opgelet: voor de nieuwe intreders is de gelijkstelling volledig als ze 5 jaar anciënniteit tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar anciënniteit tijdens de laatste 15 jaar) Brugpensioen in de bouwsector op 56 jaar: arbeidsongeschiktheid zijn en 33 jaar loopbaan hebben Sectorbrugpensioen vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid en 33 jaar loopbaan Medische brugpensioen Brugpensioen voor de extra lange loopbanen (56 jaar, 40 jarige loopbaan) Wie vóór 28 november 2011 ontslaan werd of in opzegging werd geplaatst om dan onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te vallen Werknemers die op 28 november 2011 reeds met brugpensioen waren Tijdskrediet Algemeen tijdskrediet (met en zonder motief) Voor de hervorming Vermindering van de prestaties met 100% of met 50%: gelijkstelling gedurende 12 maanden op basis van het loon van het jaar voorafgaand aan de gelijkgestelde periode. De periode van 12 maanden kan door een sector of ondernemings-cao op 36 maanden worden gebracht. Vermindering van de prestaties met 1/5: 60 maanden gelijkstelling Na de hervorming Niet gemotiveerd tijdskrediet Periodes van niet gemotiveerd tijdskrediet worden maximaal 1 jaar (voltijdse equivalenten) gelijkgesteld. Bij een volledige schorsing wordt er dus 1 jaar volledig gelijkgesteld, bij halftijds tijdskrediet wordt er 2 jaar volledig gelijkgesteld, bij 1/5-tijdskrediet wordt er 5 jaar volledig gelijkgesteld. Gemotiveerd tijdskrediet De gehele periode van gemotiveerd tijdskrediet wordt volledig gelijkgesteld, dus op basis de oude, meer voordelige regeling. ACLVB Pag. 7 januari 2013

8 Landingsbanen Periodes van tijdskrediet vóór de leeftijd van 60 jaar worden beperkt gelijkgesteld op basis van het minimumrecht. Halftijds tijdskrediet na de leeftijd van 60 jaar wordt 2 jaar volledig gelijkgesteld, nadien geldt de beperkte gelijkstelling op basis van het minimum jaarrecht. Periodes van 1/5 tijdskrediet na de leeftijd van 60 jaar worden gedurende 5 jaar volledig gelijkgesteld. Ook periodes van tijdskrediet vanaf 50 jaar voor wie een lange loopbaan (28 jaar) heeft vallen onder dit algemeen principe. uitzonderingen: wie zich in één van onderstaande situaties bevindt geniet de volledige gelijkstelling: Wie zich op 28 november 2011 reeds in een periode van tijdskrediet bevond Periodes van tijdskrediet toegekend in een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering Periodes van tijdskrediet toegekend aan werknemers die een zwaar beroep hebben of een zwaar beroep dat ook een knelpuntberoep is 312 gelijkgestelde dagen van het gewone tijdskrediet van na 31 december 2011 die de werknemer nog niet heeft opgebruikt Gelijkgestelde dagen die de werknemer nog kan genieten in het kader van loopbaanonderbreking wie een aanvraag tot tijdskrediet heeft ingediend en die voldoet aan de onderstaande cumulatieve voorwaarden (max. 3 jaar volledige gelijkstelling): de werkgever heeft de schriftelijke kennisgeving van de werknemer voor 28 november 2011 ontvangen de ontvangstdatum van het formulier op het bevoegde werkloosheidskantoor van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is gelegen vóór 2 maart 2012 de datum van aanvang van de periode van loopbaanonderbreking of van tijdskrediet is gelegen voor 3 april Thematische verloven Deze periodes zijn volledig gelijkgesteld, ook de 4 e maand ouderschapsverlof ook al ontvangt men geen uitkering van de RVA voor die 4 e maand. ACLVB Pag. 8 januari 2013

9 3. De pensioenbonus 3.1. Situatie voor de hervorming Wie de leeftijd van 62 jaar bereikt heeft of minstens 44 carrière kan bewijzen en besluit om verder te werken kan genieten van de pensioenbonus. De bonus geldt voor prestaties geleverd vanaf 1 januari Er wordt een bonus toegekend voor elke effectief gepresteerde dag (1 jaar staat gelijk aan 312 dagen) met een max. van 30 gelijkgestelde dagen per kalenderjaar. De pensioenbonus wordt toegekend tot en met de laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand van de 65ste verjaardag. Voor de berekening van de pensioenbonus wordt er rekening gehouden met prestaties geleverd tijdens het jaar waarin het pensioen voor de eerste keer ingaat. Voor dat jaar is de bonus gelijk aan het bedrag van het voorgaande jaar vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het aantal maanden dat voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen. Op 1 december 2012 bedraagt de pensioenbonus: 2,2974/dag. Wie na de leeftijd van 62 jaar besliste om nog 1 jaar verder te werken bouwde 1 jaar rechten op de pensioenbonus op, zijnde 312*2,2974= 716,79. Men ontvangt dus 716,79 per jaar extra aan pensioen. Deze regeling blijft bestaan tot en met 31 december Situatie vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 treedt de nieuwe pensioenbonus in werking. Ten vroegste de eerste dag van de 12 e maand volgend op de maand waarin de werknemer met vervroegd pensioen kon begint het recht op de pensioenbonus te lopen en dit ten laatste op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin men de leeftijd van 65 jaar bereikt indien men 40 jaar carrière heeft. Met andere woorden, 1 jaar nadat men zijn vervroegd pensioen kon opnemen begint men met opbouwen van een recht op de pensioenbonus. Voorbeeld: in 2014 zijn de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, 61 jaar oud zijn en 39 jaar carrière. Wie in februari 2014 de leeftijd van 61 jaar bereikt en 39 jaar carrière heeft kan op 1 maart 2014 met vervroegd pensioen. Wie dan beslist om verder te werken begint vanaf 1 maart 2015 rechten op te bouwen voor de pensioenbonus. Wie op 31 december 2012 reeds rechten op de pensioenbonus (volgens het oude systeem) aan het opbouwen was behoudt deze opgebouwde rechten. Vanaf 1 januari 2014 valt men onder de nieuwe regeling. Er wordt opnieuw gewerkt met een bonus per effectief gepresteerde dag (312dagen/jaar). De 30 gelijkgestelde dagen per kalenderjaar worden afgeschaft. ACLVB Pag. 9 januari 2013

10 De pensioenbonus is een persoonlijk recht dat niet kan worden overgedragen aan de overlevende echtgenoot op basis van prestaties van de overleden echtgenoot indien het overlevingspensioen na 1 december 2013 wordt toegekend. Bedrag pensioenbonus/effectief gepresteerde dag 1,50 Eerste 12 maanden Binnen de referteperiode 1,70 Van de 13 e tem 24 e maand 1,90 Van de 25 e tem de 36 e maand 2,10 Van de 37 e tem 48 e maand 2,30 Van de 49 e tem 60 e maand 2,50 Vanaf de 61 e maand Voorbeeld: op 14 april 2014 word je 61 jaar en heb je 39 jaar carrière dan kan je op 1 mei 2014 met vervroegd pensioen. Beslis je om dit niet te doen en nog 1 jaar extra te werken, tot de leeftijd van 62 jaar, dan bouw je geen recht op de pensioenbonus op. Beslis je om nog 2 jaar extra te werken, tot je 63, dan bouw je gedurende 1 jaar rechten op de pensioenbonus op, zijnde 312*1,5= 468 per jaar extra aan pensioen. 4. Toegelaten arbeid Wie een pensioen ontvangt kan onder bepaalde voorwaarden dat pensioen combineren met beroepsinkomsten. Deze extra prestaties leveren geen extra pensioenrechten op Situatie voor de hervorming Een gepensioneerde die tijdens zijn pensioen nog een activiteit in België of in het buitenland uitoefent dat een belastbaar inkomen oplevert, moet dit aangeven. Ontvangt men een gezinspensioen dan moet de echtgenoo()t(e) van de gepensioneerde ook zijn beroepsactiviteit aangeven. De inkomsten die een gepensioneerde verdient mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Bij overschrijding van de grens wordt het pensioen van de betrokkene verminderd of geschorst. Een gepensioneerde (of de echtgeno(o)t(e) van een gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt) mag geen uitkeringen ontvangen voor ziekte, werkloosheid, brugpensioen, vermindering van de arbeidstijd, tijdkrediet of loopbaanonderbreking. uitzondering: wie een overlevingspensioen ontvangt kan dat overlevingspensioen combineren met een andere sociale uitkering gedurende een eenmalige periode van twaalf maanden (volledige of onvolledige, opeenvolgend of niet). Het bedrag van het ACLVB Pag. 10 januari 2013

11 overlevingspensioen wordt in dat geval beperkt tot het bedrag van de IGO 2. Deze cumul kan niet meer wanneer de gerechtigde een rustpensioen krijgt. Op het overschrijden van de grenzen is een sanctie voorzien. De gepensioneerde moet de onterecht ontvangen pensioenbedragen terugbetalen. Voor wie het toegelaten bedrag met 15 % of meer overschrijdt zal het pensioen gedurende heel het jaar van de overschrijding geschorst worden. Wordt het toegelaten bedrag met minder dan 15 % overschreden dan zal het pensioen worden verminderd met een percentage dat gelijk is aan het percentage van de overschrijding. Voor de echtgeno(o)t(e) van een gepensioneerde met een gezinspensioen wordt geen overschrijding toegestaan. Het pensioen zal worden verminderd tot een pensioen als alleenstaande gedurende het jaar van de overschrijding Situatie vanaf 1 januari Geen aangifte beroepsactiviteit Een gepensioneerde moet niet langer aangeven dat hij naast zijn pensioen ook nog beroepsinkomsten heeft. Wie een gezinspensioen ontvangt en zijn/haar echtgeno(o)t(e) werkt nog bij moet dit niet langer aangeven. De pensioendiensten kunnen wel nog steeds een aangifte vragen bij de eerste pensioenbetaling. Opgelet: inkomsten uit een wetenschappelijke of artistieke activiteit vallen zijn niet langer vrijgesteld. De inkomsten die een gepensioneerde haalt uit een wetenschappelijke of artistieke activiteit vallen nu ook de inkomensgrenzen. Uitzonderingen Onderstaande activiteiten moeten nog steeds worden aangegeven: Een politiek of een ander mandaat Wetenschappelijke en artistieke activiteiten Een beroepsactiviteit in het buitenland en de sociale zekerheidsuitkeringen in het buitenland Definitie beroepsinkomen Wat fiscaal gezien als beroepsinkomen wordt beschouwd wordt ook bij toegelaten arbeid als beroepsinkomen beschouwd. De beroepsinkomsten als zelfstandige worden gespreid over het gehele jaar. Er is enkel fractionering het jaar waarin het pensioen ingaat. Naast het gewone loon worden ook onderstaande bedragen meegeteld: 2 Basisbedrag op 1 december 2012: 661,24/maand ACLVB Pag. 11 januari 2013

12 Opzegvergoedingen, verbrekingsvergoedingen en ontslagvergoedingen worden als loon beschouwd vanaf 1 januari Ze worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben. Het enkel vakantiegeld. Het wordt in rekening gebracht in het jaar waarin het betaald wordt. Uitzonderingen Onderstaande bedragen worden niet meegerekend voor het bepalen van het beroepsinkomen bij toegelaten arbeid. Het dubbel vakantiegeld Achterstallen van premies en lonen of wedden De grenzen Onderstaand een overzicht van de bedragen toegelaten arbeid die van toepassing zijn vanaf 01/01/2013. De grenzen gelden telkens voor 1 jaar en worden elk jaar op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de conventionele lonen. Het is telkens het hoogste bedrag dat van toepassing is vanaf 1 januari. Het kan niet meer voorvallen dat er binnen 1 jaar verschillende grensbedragen worden toegepast. Wie een overlevingspensioen ontvangt geniet gedurende het volledige jaar het hogere grensbedrag ook als hij gedurende dat jaar zijn vervroegd rustpensioen opneemt. Het grensbedrag vanaf 65 jaar wordt toegepast voor het volledige jaar indien de gepensioneerde in de loop van het jaar 65 jaar wordt. Grenzen van de toegelaten inkomsten voor personen jonger dan 65 jaar Type pensioen Kinderlast Toegelaten maximaal bedrag Werknemer Zelfstandige Rustpensioen met of Neen 7.570,00 EUR bruto 6.056,01 EUR netto zonder overlevingspensioen Ja ,02 EUR bruto 9.084,01 EUR netto Alleen overlevingspensioen Neen ,60 EUR bruto ,48 EUR netto Ja ,00 EUR bruto ,60 EUR netto ACLVB Pag. 12 januari 2013

13 Grenzen van de toegelaten inkomsten voor personen ouder dan 65 jaar Type pensioen Kinderlast Maximaal toegelaten bedrag Werknemer Zelfstandige Rustpensioen overlevingspensioen en/of Neen Ja ,23 EUR bruto ,50 EUR bruto ,17 EUR netto ,17 EUR netto Sanctie bij het overschrijden van de grenzen Beroepsactiviteit van de gepensioneerde: Wie de toegelaten grens overschrijdt met minder dan 25% zal zijn pensioen procentueel zien verminderen. Vb. het grensbedrag met 7% overschrijden betekent een vermindering van het pensioen met 7%. Voor wie de toegelaten grens met 25% of meer overschrijdt zal het pensioen volledig geschorst worden. De regering voorzag dat wie een loopbaan van minimum 42 jaar heeft én 65 jaar is onbeperkt mag bijverdienen. De Raad van State heeft echter bemerkingen bij deze regeling. Hierdoor is het nog niet duidelijk of de regering onbeperkt bijverdienen zal toelaten en onder welke voorwaarden. Voorlopig is onbeperkt bijverdienen voor wie gepensioneerd is niet mogelijk. Beroepsactiviteit van de echtgeno(o)t(e) wanneer de andere partner een gezinspensioen ontvangt: het gezinspensioen wordt opgeschort en er wordt een pensioen als alleenstaande toegekend. Er is geen procentuele vermindering van het pensioen Cumulatie pensioen met een sociale uitkering Een rustpensioen kan niet gecumuleerd worden met een sociale uitkering. Een overlevingspensioen kan beperkt gecumuleerd worden tijdens een periode van 12 (al dan niet aaneensluitende) maanden. Na 12 maanden is er geen cumulatie meer mogelijk. Het overlevingspensioen wordt wel beperkt tot het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen ( 7934,87/jaar op 1 december 2012). ACLVB Pag. 13 januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Maart 2018 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/06/2016. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. ONTDEK ALLES OVER DE SOCIALE UITKERINGEN

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ

e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ e-doc ALLE SOCIALE UITKERINGEN OP EEN RIJ Januari 2019 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2018. Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking. 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

Wat gaan we behandelen vandaag?

Wat gaan we behandelen vandaag? Update Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 Kris De Schutter 31 januari 2017 Wat gaan we behandelen vandaag? Upate Pensioenen & Aanvullende Pensioenen anno 2016 2 1 Het wettelijk pensioen Upate

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN BIJ BEDIENDEN Op het einde van het jaar heeft de werkgever vaak te maken met bedienden die niet al hun verlofdagen hebben opgebruikt. De vraag wordt

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7

Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Update@Work December 2011 - Nummer 8 - Jaargang 7 Overzicht van de maatregelen inzake pensioen en brugpensioen in het regeerakkoord Tijdens de regeringsverklaring van 7 december ll. noemde premier Di Rupo

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Inleiding Context Het tijdskredietlandschap is vernieuwd en vloeit voort uit: Het koninklijk

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012

Wat met ons wettelijk pensioen? Luc Eelen 22 maart 2012 Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 22 maart 2012 Welke mogelijkheden biedt de overheid ons om vroeger te stoppen? Als werknemer kan je kiezen uit een waaier

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Kim De Witte Studiedienst PVDA 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd

Nadere informatie

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet

Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: De stap is gezet Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012

De sociale hervormingen van Di Rupo I. Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 De sociale hervormingen van Di Rupo I Nahima Lanjri Volksvertegenwoordiger Zwijndrecht 19 maart 2012 1. PENSIOENHERVORMING 2. WERKZAAMHEIDSGRAAD VERHOGEN 4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 3. COMBINATIE GEZIN

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Wetgevend kader tijdkrediet

Wetgevend kader tijdkrediet Wetgevend kader tijdkrediet CAO 77 bis (2001): onderhandeld door sociale partners in de nationale arbeidsraad. Regeerakkoord wijzigt hier niets aan!! KB van 12.12.2001: regelt de onderbrekingsuitkeringen.

Nadere informatie

Wat met ons wettelijk pensioen?

Wat met ons wettelijk pensioen? Wat met ons wettelijk pensioen? Wanneer Waar Hoe Infoavond Pensioenen Luc Eelen 14 juni 2012 luc.eelen@fediplus.be AGENDA van VANDAAG Vervroegd pensioen Brug pensioen Wettelijk rustpensioen Einde loopbaan

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie