Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015"

Transcriptie

1 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wijzigt vanaf 1 januari Het ging hierbij om een grondige hervorming. Bij een aantal stelsels werd de leeftijdsvoorwaarde verhoogd. Andere stelsels werden niet meer verlengd of afgeschaft. Het KB voorzag tevens in een aantal overgangsmaatregelen. Om deze aanpassingen effectief in werking te stellen, moesten ook de nodige CAO s van de Nationale Arbeidsraad afgesloten, verlengd of aangepast worden. Deze CAO s werden gesloten op 27 april Daarnaast werden de verplichtingen voor de SWT-ers uitgebreid vanaf 1 januari In deze extra nieuwsbrief vindt u een overzicht van de voornaamste maatregelen. 2. SWT vanaf 60 jaar: CAO nr. 17 (algemeen stelsel) De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 verhoogd tot 62 jaar. De loopbaanvoorwaarden worden niet gewijzigd, maar de reeds voorziene verhoging van de loopbaanvoorwaarden blijft wel behouden. Dit betekent dat de loopbaanvoorwaarde in jaar is voor mannen en 31 jaar voor vrouwen. Daarna wordt er voor de vrouwen vanaf 2016 elk jaar een loopbaanjaar toegevoegd om in 2024 tot 40 jaar te komen. Overgangsmaatregelen De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar blijft van toepassing als de werknemer gelijktijdig aan alle voorwaarden van één van de twee volgende overgangsmaatregelen voldoet: 1 ste overgangsregeling - ontslagen zijn vóór 1 januari 2015; - de leeftijd van 60 jaar uiterlijk op 31 december 2016 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben. De leeftijd van 60 jaar mag bereikt worden na 31 december 2016, indien de opzeggingstermijn loopt tot na 31 december Er wordt geen rekening gehouden met de wettelijke schorsingen van de opzeggingstermijn. De leeftijd moet dan bereikt zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst; - het vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst. of 2 de overgangsregeling - ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van een andere CAO dan CAO nr. 17; - deze CAO is gesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015 en treedt uiterlijk op 1 januari 2015 in werking; CLB Consult september 2015 SWT Pagina 1

2 - deze CAO voorziet minstens de leeftijd van 60 jaar; - de leeftijd van minstens 60 jaar uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van deze CAO bereikt hebben; - het vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst. Het kliksysteem blijft behouden. Dit wil zeggen dat wanneer de werknemer op een bepaald ogenblik aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet om met SWT te gaan, hij deze voorwaarden kan vastklikken. Op die manier worden de voorwaarden bevroren en kan de werknemer zich er later nog op beroepen, ook al is er een verstrenging van de regelgeving. 3. SWT vanaf 58 jaar (lange loopbaan) Werknemers in sectoren of ondernemingen die hierover een sectorale - of ondernemingscao gesloten hadden, konden vanaf 58 jaar met SWT gaan indien zij het vereiste beroepsverleden konden aantonen (38 jaar in 2014). Voor dit stelsel was er in de vorige wetgeving reeds voorzien dat de leeftijd zou opgetrokken worden tot 60 jaar vanaf 1 januari De wettelijke bepalingen van dit stelsel werden opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 is dit stelsel dus afgeschaft. In dit stelsel bestond ook het kliksysteem. Op basis van een vastgeklikt recht kan men in dit stelsel wel nog met SWT gaan. 4. SWT vanaf 58 jaar: CAO nr. 111 en 112 (zware beroepen en nacht/bouw) Volgens de oude regels konden werknemers vanaf 58 jaar met SWT gaan op voorwaarde dat zij een beroepsverleden van 35 jaar konden aantonen en een aantal jaren gewerkt hadden in een zwaar beroep (werk in wisselende ploegen, werk in onderbroken diensten of nachtarbeid). Vanaf 56 jaar was SWT ook mogelijk op voorwaarde dat de werknemer een beroepsverleden van 33 jaar kon aantonen en daarenboven: - ofwel, 20 jaar nachtarbeid; - ofwel, behoorde tot PC 124 van het bouwbedrijf en beschikte over een attest van de arbeidsgeneesheer dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigde. De leeftijdsvoorwaarde wordt voor beide stelsels voor de periode verhoogd of vastgesteld op 58 jaar. De loopbaanvoorwaarde wordt vastgesteld op 33 jaar beroepsverleden. Deze werknemers moeten dus aan de voorwaarde van 33 jaar loopbaan voldoen en daarenboven: - ofwel, behoren tot het PC 124 van het bouwbedrijf en beschikken over een attest van de arbeidsgeneesheer dat de ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit bevestigt; - ofwel, 20 jaar nachtarbeid kunnen aantonen; - ofwel, een bepaald aantal jaren gewerkt hebben in een zwaar beroep (werk in wisselende ploegen, werk in onderbroken diensten of nachtarbeid): o ofwel, minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren; o ofwel, minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren. De werknemers moeten werken in een onderneming die valt onder een sector die hierover een sectorale CAO gesloten heeft. CAO nr. 111 voorziet tevens hoe werkgevers, die ressorteren onder een paritair comité dat niet opgericht is of niet werkt, tot dit stelsel kunnen toetreden. Na advies van de NAR zal een datum bepaald worden waarop de leeftijdsvoorwaarde op 60 jaar zal gebracht worden. Uitzondering De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar zal niet van toepassing zijn indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan is: CLB Consult september 2015 SWT Pagina 2

3 - er is voor de periode een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar (CAO nr. 112); - deze CAO moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag de duur van 2 jaar niet overschrijden; - de werknemer is ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze CAO; - er werd in het bevoegde paritair comité een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze CAO afgesloten is in toepassing van de NAR-CAO zoals hierboven beschreven. De NAR-CAO kan na 2016 onder dezelfde modaliteiten worden verlengd of aangepast, waarbij de minimumleeftijd geleidelijk aan kan worden verhoogd overeenkomstig een vooropgesteld tijdspad. Overgangsmaatregelen Het blijft mogelijk om op 56 jaar met SWT te gaan indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: - ontslagen zijn vóór 1 januari 2015; - de leeftijd van 56 jaar uiterlijk op 31 december 2014 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben; - een beroepsverleden van 33 jaar kunnen aantonen op het einde van de arbeidsovereenkomst; - op het einde van de arbeidsovereenkomst minstens 20 jaar nachtarbeid kunnen aantonen of in PC 124 voor het bouwbedrijf over een attest van de arbeidsgeneesheer beschikken dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigde. 5. SWT vanaf 58 jaar: CAO nr. 113 (zware beroepen) Naast het SWT beschreven onder punt 4, bestaat er een residuair SWT vanaf 58 jaar voor zware beroepen. De definitie van zware beroepen is dezelfde als in het SWT dat onder punt 4 beschreven is. Voor dit overblijvend stelsel is een loopbaan van 35 jaar nodig. Dit stelsel is geldig voor de periode Het verschil met het stelsel onder punt 4 is dat de sectoren geen CAO meer moeten sluiten om van dit stelsel gebruik te kunnen maken. CAO nr. 113 kan na 2016 verlengd of aangepast worden voor een nieuwe periode van 2 jaar, waarbij de minimumleeftijd van 58 jaar geleidelijk verhoogd kan worden volgens een vooropgesteld tijdspad. In geval van verlenging of aanpassing na 2016 moeten de sectoren wel een CAO afsluiten om gebruik te kunnen maken van dit stelsel. 6. SWT vanaf 58 jaar: CAO nr. 114 (mindervalide werknemers) Mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen, die de verdere uitoefening van het beroep significant bemoeilijken, kunnen nog steeds vanaf 58 jaar met SWT gaan indien zij een beroepsverleden van 35 jaar kunnen aantonen. Dit stelsel liep oorspronkelijk af op 31 december CAO nr. 114 verlengt dit SWT voor de periode Werknemers kunnen zonder sectorale of ondernemingscao gebruik maken van dit stelsel. 7. SWT vanaf 57 jaar Het stelsel van SWT vanaf 57 jaar met 38 loopbaanjaren bleef in 2014 voortbestaan voor de werknemers die onder het toepassingsgebied van een CAO vielen die vóór 1 september 1987 werd neergelegd en sindsdien ononderbroken van toepassing was gebleven. De verlenging van deze CAO s is niet meer mogelijk na 31 december De wettelijke bepalingen van dit stelsel werden opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 is dit stelsel dus afgeschaft. CLB Consult september 2015 SWT Pagina 3

4 Overgangsmaatregelen De leeftijdsvoorwaarde van 57 jaar blijft van toepassing als de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet: - ontslagen zijn vóór 1 januari 2015; - de leeftijd van 57 jaar uiterlijk op 31 december 2014 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben; - 38 jaar beroepsverleden op het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen bewijzen. 8. SWT vanaf 56 jaar: CAO nr. 115 en 116 (lange loopbaan) Werknemers die de leeftijd van 56 jaar bereikten en 40 jaar loopbaan aantoonden, konden volgens de vorige reglementering oorspronkelijk tot eind 2015 met SWT gaan volgens dit stelsel. De leeftijd is echter vanaf 1 januari 2015 al verhoogd tot 58 jaar. De loopbaanvoorwaarde wordt niet gewijzigd. Dit stelsel is geldig voor de periode De sectoren moeten geen CAO meer sluiten om van dit stelsel gebruik te kunnen maken. Vanaf 1 januari 2017 zal de leeftijd tot 60 jaar verhogen. Uitzondering De verhoging tot 60 jaar zal niet van toepassing zijn indien gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden: - er is voor de periode een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar (CAO nr. 116); - deze CAO moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag de duur van 2 jaar niet overschrijden; - de werknemer is ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze CAO; - er werd in het bevoegde paritair comité een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze CAO afgesloten is in toepassing van de NAR-CAO zoals hierboven beschreven. De NAR-CAO kan na 2016 onder dezelfde modaliteiten worden verlengd of aangepast, waarbij de minimumleeftijd geleidelijk aan kan worden verhoogd overeenkomstig een vooropgesteld tijdspad. In geval van verlenging of aanpassing na 2016 moeten de sectoren wel een CAO afsluiten om gebruik te kunnen maken van dit stelsel. Overgangsmaatregelen De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar blijft van toepassing indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: - ontslagen zijn vóór 1 januari 2016; - de leeftijd van 56 jaar uiterlijk op 31 december 2015 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereiken; - een beroepsverleden van 40 jaar kunnen aantonen op het einde van de arbeidsovereenkomst. 9. SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: CAO nr. 117 In ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kon de leeftijdsvoorwaarde van SWT volgens de vorige regels onder bepaalde voorwaarden verlaagd worden op basis van een beslissing van de Minister van Werk. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering vastgesteld of verhoogd tot: - 55 jaar vanaf 1 januari 2015; - (56 jaar vanaf 1 januari 2016); - (57 jaar vanaf 1 januari 2017); - (58 jaar vanaf 1 januari 2018); - (59 jaar vanaf 1 januari 2019); - (60 jaar vanaf 1 januari 2020). CLB Consult september 2015 SWT Pagina 4

5 Uitzondering De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar vanaf 1 januari 2016 zal niet van toepassing zijn indien gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden: - er is voor de periode een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat deze lager mag zijn dan 55 jaar (CAO nr. 117); - deze CAO moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag de duur van 2 jaar niet overschrijden; - de ingangsdatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering is gelegen binnen de geldigheidsduur van deze CAO; - de CAO of het collectief akkoord bevat een bepaling waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat toepassing gemaakt wordt van de NAR-CAO zoals hierboven beschreven. De NAR-CAO kan na 2016 onder dezelfde modaliteiten worden aangepast, waarbij de minimumleeftijd geleidelijk zal worden verhoogd teneinde de leeftijd van 60 jaar te bereiken in Aangepaste beschikbaarheid Sinds 1 januari 2015 moest elke SWT-er, ongeacht zijn leeftijd en beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SWT vertrok, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar. Er was slechts één uitzondering voorzien: enkel degenen die SWT-er waren vóór 1 januari 2015 én uiterlijk op 31 december jaar oud waren, waren nog vrijgesteld van deze beschikbaarheid. Omdat deze maatregel op heel veel kritiek botste, besliste de regering om deze regels te versoepelen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de stock en de nieuwe instromers. Overgangsmaatregel stock De volgende personen zijn vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt: - de werkloze in SWT in een algemeen stelsel die werd ontslagen vóór 1 januari 2015; - de werkloze die SWT in een algemeen stelsel had aangevraagd vóór 1 januari 2015; - de werkloze in SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, op voorwaarde dat: o de begindatum van de periode van erkenning indien er een collectief ontslag is, is dit de datum van aankondiging van de intentie om over te gaan tot een collectief ontslag vóór 9 oktober 2014 ligt; o deze persoon minstens 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van de opzeggingsperiode (zo niet moet hij aangepast beschikbaar blijven tot de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt). Nieuwe instroom Deze SWT-ers moeten tot de leeftijd van 65 jaar aangepast beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij niet meer moeten aantonen zelf actief naar werk te zoeken, maar moeten meewerken aan een aangepaste persoonlijke begeleiding, die door de VDAB georganiseerd wordt. Voor sommige stelsels en onder bepaalde voorwaarden zijn er mogelijkheden voorzien voor nieuwe SWT-ers om vrijgesteld te worden van de beschikbaarheid: - SWT CAO nr. 17: aangepast beschikbaar, tenzij 42 jaar beroepsverleden; - SWT algemeen regime 62 jaar: aangepast beschikbaar, tenzij 43 jaar beroepsverleden; - SWT medische problemen: vrijstelling beschikbaarheid; - SWT nachtarbeid, bouw, zwaar beroep en lange loopbaan (kader-cao): o o : aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 40 jaar beroepsverleden; vanaf 2017: aangepast beschikbaar, tenzij 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden. Om rekening te kunnen houden met de leeftijd van het SWT, door de sociale partners voorzien in de kader-cao , kan de leeftijd van aangepaste beschikbaarheid worden aangepast bij een in ministerraad overlegd KB, na unaniem advies van de NAR, uiterlijk op 31 december SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: o : aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 38 jaar beroepsverleden; CLB Consult september 2015 SWT Pagina 5

6 o tegen 2020: aangepast beschikbaar tot 65 jaar of 43 jaar beroepsverleden. 11. Verplichte inschrijving in een tewerkstellingscel Bij de aankondiging van een collectief ontslag moeten werkgevers meestal een tewerkstellingscel oprichten. In deze tewerkstellingscel worden de werknemers, die ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag, begeleid. Behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen moeten werknemers zich inschrijven in de tewerkstellingscel en zich laten begeleiden. Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van inschrijving op basis van het toepasselijke SWT-stelsel of zijn leeftijd of beroepsverleden. Vanaf 2015 moet elke SWT-er zich inschrijven in de opgerichte tewerkstellingscel en dit ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SWT vertrekt. Als men niet ontslagen is op basis van een erkenning van een bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering, kan men nog vrijgesteld zijn van de verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel als men: - SWT-er was vóór 1 januari 2015; - of vóór 1 januari 2015 ontslagen is met het oog op SWT; - of na 31 december 2014 ontslagen is, maar vrijgesteld is van de aangepaste beschikbaarheid (zie punt 10). Iemand die met SWT gaat op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering kan nog vrijgesteld worden van deze verplichting indien hij individueel ontslagen werd vóór 1 januari 2015 of voor zover de datum van de aankondiging van het collectief ontslag gelegen is vóór 9 oktober Hij moet op het einde van de periode van de theoretische opzeggingstermijn of op het einde van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding ofwel 58 jaar zijn ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijzen. 12. Outplacement Het betreft enkel werknemers die: - geen aanspraak kunnen maken op een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken; - én minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag; - én minstens 1 jaar anciënniteit hebben op het ogenblik van het ontslag; - én werken in een arbeidsovereenkomst met een wekelijkse arbeidsduur die minstens de helft bedraagt van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer. Behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen moeten bovenvermelde werknemers outplacement vragen, aanvaarden en volgen. Tot op heden is er nog niets gewijzigd in de regelgeving betreffende het outplacement. Iemand die niet ontslagen werd op basis van een erkenning van een bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen. Iemand die aanspraak maakt op SWT op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering en op het einde van de theoretische opzeggingstermijn of op het einde van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding ofwel 58 jaar is ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijst moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen. 13. Controlekaart Een SWT-er mocht voorheen kiezen om ofwel in het bezit te zijn van een controlekaart waarop hij de verplichte vermeldingen aanbracht ofwel een specifiek formulier C99 in te vullen wanneer zich een situatie van niet-vergoedbaarheid voordeed. CLB Consult september 2015 SWT Pagina 6

7 Vanaf 2015 moet elke SWT-er in het bezit zijn van een controlekaart voor de maand en voorafgaand aan de maand waarin hij 60 jaar wordt. Daarna heeft hij opnieuw de keuze. Iemand die al SWT-er was vóór 1 januari 2015 blijft als werknemer van minder dan 60 jaar verder vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een controlekaart. 14. Arbeidsgeschikt zijn Een SWT-er moe(s)t niet arbeidsgeschikt zijn. Bij arbeidsongeschiktheid kan hij een ziekte-uitkering van het ziekenfonds aanvragen of verder SWT-er blijven. Deze regeling blijft behouden. 15. Verplichting om in België te verblijven Een SWT-er moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effectief verblijven. Tot eind 2014 kon de SWT-er vanaf 60 jaar echter in het buitenland verblijven indien hij zijn hoofdverblijfplaats in België behield. Concreet betekende dit dat hij meer dan 6 maanden effectief in België diende te verblijven. Een SWT-er jonger dan 60 jaar kon maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Vanaf 2015 kan elke SWT-er niet meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Vanaf de leeftijd van 60 jaar kan men gedurende een periode langer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven als: - men ontslagen is vóór 1 januari 2015 indien men niet ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering; - de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 indien men wel ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering. Een definitieve verhuis naar het buitenland is nog steeds niet mogelijk, omdat de hoofdverblijfplaats in België behouden moet blijven. 16. Aanvatten van een nevenactiviteit Een SWT-er kon tijdens zijn werkloosheid een nevenactiviteit aanvatten zonder zijn uitkering te verliezen. Vanaf 2015 is dit niet meer mogelijk, tenzij: - men ontslagen is vóór 1 januari 2015 indien men niet ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering; - de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 indien men wel ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering. 17. Verrichten van activiteiten die betrekking hebben op uw eigen bezit In tegenstelling tot een gewone werkloze mocht een SWT-er omvangrijke verbouwingswerken verrichten, als hij geen winstoogmerk had (als hij nl. niet de bedoeling had om de woning te verkopen). Vanaf 2015 kan een SWT-er echter geen activiteiten meer verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit in een meer dan beperkte mate zouden laten toenemen. CLB Consult september 2015 SWT Pagina 7

8 Men kan nog verder activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, zelfs wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen, indien: - men ontslagen is vóór 1 januari 2015 indien men niet ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering; - de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 indien men wel ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering. Men mag wel geen winstoogmerk hebben. Bronnen: KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 31 december infoblad Het stelsel van werkloosheid (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?. CAO nr. 17 tricies sexies tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17 tricies van 19 december CAO nr. 111 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn. CAO nr. 112 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn. CAO nr. 113 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor , van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen. CAO nr. 114 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen. CAO nr. 115 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. CAO nr. 116 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor , van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. CAO nr. 117 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering. persbericht ministerraad van 8 mei KB van 1 juni 2015 tot wijziging van artikel 89 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 89/1 in hetzelfde koninklijk besluit, B.S. 10 juni 2015 en KB van 1 juni 2015 tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 11 juni KB van 19 juni 2015 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 3 juli 2015 en KB van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 3 juli CLB Consult september 2015 SWT Pagina 8

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES --------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 -----------------------------------------------

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie, eigen stem Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie,

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 114 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 114 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 114 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Update Regeerakkoord Michel I

Update Regeerakkoord Michel I Update Regeerakkoord Michel I NEWSLETTER, JANUARI 2015 Inhoudstafel 1 Pensioenen... 2 2 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)... 3 3 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbane... 9

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Nr. 196 13 augustus 2015

Nr. 196 13 augustus 2015 Nr. 196 13 augustus 2015 Belgisch Staatsblad Aangepaste beschikbaarheid nieuwe instroom SWT en oudere werklozen In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2015 verschenen de 2 ontbrekende teksten in verband

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 06 DOSSIER ACTUALITEIT. Toegang tot het stelsel van brugpensioen vanaf 1 januari 2015... 03

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 06 DOSSIER ACTUALITEIT. Toegang tot het stelsel van brugpensioen vanaf 1 januari 2015... 03 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I Juni 2015 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 06 DOSSIER Toegang tot het stelsel van brugpensioen vanaf 1 januari 2015....

Nadere informatie

-------------------------- Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslage;

-------------------------- Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslage; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 105 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG VOOR

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Nr. 219 4 februari 2016

Nr. 219 4 februari 2016 Nr. 219 4 februari 2016 Belgisch Staatsblad Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2016 De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en herstructurering

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en herstructurering Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en herstructurering www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud 1 Inleiding tot het mechanisme van werkloosheid met bedrijfstoeslag,

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo

Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de regering Di Rupo MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR

WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (BRUGPENSIOEN) IN 2015, 2016 EN 2017 IN DE BOUWSECTOR Tijdens de voorbije maanden werden er zowel voor de arbeiders als de bedienden, tewerkgesteld in de bouwbedrijven,

Nadere informatie

Wat zit er in het ontwerpakkoord?

Wat zit er in het ontwerpakkoord? Wat zit er in het ontwerpakkoord? Ter herinnering, tegen 31 januari moesten vier deeldossiers hun beslag krijgen: - welvaartsvastheid voor de sociale uitkeringen; - loonvorming; - kader-cao s voor een

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 1 DOSSIER ACTUALITEIT. Nieuwe toegangsvoorwaarden voor het SWT vanaf 2015... 03

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 1 DOSSIER ACTUALITEIT. Nieuwe toegangsvoorwaarden voor het SWT vanaf 2015... 03 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena I Januari 2015 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 1 DOSSIER Nieuwe toegangsvoorwaarden voor het SWT vanaf 2015.... 03 ACTUALITEIT Grenzen

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 -----------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING C4 - STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) WERKLOOSHEIDSBEWIJS ARBEIDSBEWIJS datumstempel UI IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING

Nadere informatie

Activerend beleid bij herstructureringen

Activerend beleid bij herstructureringen HOOFDSTUK VI Activerend beleid bij herstructureringen 203 AFDELING 1 Situering 269. Traditioneel leidde een collectief ontslag vaak tot een massale uitstroom van oudere werknemers in het kader van een

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 SEXIES ------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 SEXIES ------------------------------------------------------------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 SEXIES ------------------------------------------------------------------------------------ Zitting van woensdag 1 april 2009 ------------------------------------------------

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15 29.10.2 0 15 N ILÜFER POLAT A DVISEUR FEDERAAL TE WE RKSTELLINGSBE LEID NOTA STUDIEDIENST Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 1 WAARSCHUWING De regels inzake beschikbaarheid

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

PC 152 Nieuw in 2013

PC 152 Nieuw in 2013 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 8 januari 2013 VSKO/DB/13.01 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 PC 152 Nieuw in 2013 1 Inleiding Ook in PC 152 zullen in 2013 enkele zaken wijzigen.

Nadere informatie

1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?...

1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is deze bepaling uit het regeerakkoord geconcretiseerd?... FAQ Werkloosheid met bedrijfstoeslag, beter gekend onder de naam conventioneel brugpensioen Datum 08/08/12 Inhoudstafel 1 Over welke bepaling uit het regeerakkoord spreken we in deze FAQ?... 2 2 Hoe is

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie