Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015"

Transcriptie

1 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wijzigt vanaf 1 januari Het ging hierbij om een grondige hervorming. Bij een aantal stelsels werd de leeftijdsvoorwaarde verhoogd. Andere stelsels werden niet meer verlengd of afgeschaft. Het KB voorzag tevens in een aantal overgangsmaatregelen. Om deze aanpassingen effectief in werking te stellen, moesten ook de nodige CAO s van de Nationale Arbeidsraad afgesloten, verlengd of aangepast worden. Deze CAO s werden gesloten op 27 april Daarnaast werden de verplichtingen voor de SWT-ers uitgebreid vanaf 1 januari In deze extra nieuwsbrief vindt u een overzicht van de voornaamste maatregelen. 2. SWT vanaf 60 jaar: CAO nr. 17 (algemeen stelsel) De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 verhoogd tot 62 jaar. De loopbaanvoorwaarden worden niet gewijzigd, maar de reeds voorziene verhoging van de loopbaanvoorwaarden blijft wel behouden. Dit betekent dat de loopbaanvoorwaarde in jaar is voor mannen en 31 jaar voor vrouwen. Daarna wordt er voor de vrouwen vanaf 2016 elk jaar een loopbaanjaar toegevoegd om in 2024 tot 40 jaar te komen. Overgangsmaatregelen De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar blijft van toepassing als de werknemer gelijktijdig aan alle voorwaarden van één van de twee volgende overgangsmaatregelen voldoet: 1 ste overgangsregeling - ontslagen zijn vóór 1 januari 2015; - de leeftijd van 60 jaar uiterlijk op 31 december 2016 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben. De leeftijd van 60 jaar mag bereikt worden na 31 december 2016, indien de opzeggingstermijn loopt tot na 31 december Er wordt geen rekening gehouden met de wettelijke schorsingen van de opzeggingstermijn. De leeftijd moet dan bereikt zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst; - het vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst. of 2 de overgangsregeling - ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van een andere CAO dan CAO nr. 17; - deze CAO is gesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015 en treedt uiterlijk op 1 januari 2015 in werking; CLB Consult september 2015 SWT Pagina 1

2 - deze CAO voorziet minstens de leeftijd van 60 jaar; - de leeftijd van minstens 60 jaar uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van deze CAO bereikt hebben; - het vereiste beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst. Het kliksysteem blijft behouden. Dit wil zeggen dat wanneer de werknemer op een bepaald ogenblik aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet om met SWT te gaan, hij deze voorwaarden kan vastklikken. Op die manier worden de voorwaarden bevroren en kan de werknemer zich er later nog op beroepen, ook al is er een verstrenging van de regelgeving. 3. SWT vanaf 58 jaar (lange loopbaan) Werknemers in sectoren of ondernemingen die hierover een sectorale - of ondernemingscao gesloten hadden, konden vanaf 58 jaar met SWT gaan indien zij het vereiste beroepsverleden konden aantonen (38 jaar in 2014). Voor dit stelsel was er in de vorige wetgeving reeds voorzien dat de leeftijd zou opgetrokken worden tot 60 jaar vanaf 1 januari De wettelijke bepalingen van dit stelsel werden opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 is dit stelsel dus afgeschaft. In dit stelsel bestond ook het kliksysteem. Op basis van een vastgeklikt recht kan men in dit stelsel wel nog met SWT gaan. 4. SWT vanaf 58 jaar: CAO nr. 111 en 112 (zware beroepen en nacht/bouw) Volgens de oude regels konden werknemers vanaf 58 jaar met SWT gaan op voorwaarde dat zij een beroepsverleden van 35 jaar konden aantonen en een aantal jaren gewerkt hadden in een zwaar beroep (werk in wisselende ploegen, werk in onderbroken diensten of nachtarbeid). Vanaf 56 jaar was SWT ook mogelijk op voorwaarde dat de werknemer een beroepsverleden van 33 jaar kon aantonen en daarenboven: - ofwel, 20 jaar nachtarbeid; - ofwel, behoorde tot PC 124 van het bouwbedrijf en beschikte over een attest van de arbeidsgeneesheer dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigde. De leeftijdsvoorwaarde wordt voor beide stelsels voor de periode verhoogd of vastgesteld op 58 jaar. De loopbaanvoorwaarde wordt vastgesteld op 33 jaar beroepsverleden. Deze werknemers moeten dus aan de voorwaarde van 33 jaar loopbaan voldoen en daarenboven: - ofwel, behoren tot het PC 124 van het bouwbedrijf en beschikken over een attest van de arbeidsgeneesheer dat de ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit bevestigt; - ofwel, 20 jaar nachtarbeid kunnen aantonen; - ofwel, een bepaald aantal jaren gewerkt hebben in een zwaar beroep (werk in wisselende ploegen, werk in onderbroken diensten of nachtarbeid): o ofwel, minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren; o ofwel, minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren. De werknemers moeten werken in een onderneming die valt onder een sector die hierover een sectorale CAO gesloten heeft. CAO nr. 111 voorziet tevens hoe werkgevers, die ressorteren onder een paritair comité dat niet opgericht is of niet werkt, tot dit stelsel kunnen toetreden. Na advies van de NAR zal een datum bepaald worden waarop de leeftijdsvoorwaarde op 60 jaar zal gebracht worden. Uitzondering De leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar zal niet van toepassing zijn indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan is: CLB Consult september 2015 SWT Pagina 2

3 - er is voor de periode een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar (CAO nr. 112); - deze CAO moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag de duur van 2 jaar niet overschrijden; - de werknemer is ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze CAO; - er werd in het bevoegde paritair comité een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze CAO afgesloten is in toepassing van de NAR-CAO zoals hierboven beschreven. De NAR-CAO kan na 2016 onder dezelfde modaliteiten worden verlengd of aangepast, waarbij de minimumleeftijd geleidelijk aan kan worden verhoogd overeenkomstig een vooropgesteld tijdspad. Overgangsmaatregelen Het blijft mogelijk om op 56 jaar met SWT te gaan indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: - ontslagen zijn vóór 1 januari 2015; - de leeftijd van 56 jaar uiterlijk op 31 december 2014 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben; - een beroepsverleden van 33 jaar kunnen aantonen op het einde van de arbeidsovereenkomst; - op het einde van de arbeidsovereenkomst minstens 20 jaar nachtarbeid kunnen aantonen of in PC 124 voor het bouwbedrijf over een attest van de arbeidsgeneesheer beschikken dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigde. 5. SWT vanaf 58 jaar: CAO nr. 113 (zware beroepen) Naast het SWT beschreven onder punt 4, bestaat er een residuair SWT vanaf 58 jaar voor zware beroepen. De definitie van zware beroepen is dezelfde als in het SWT dat onder punt 4 beschreven is. Voor dit overblijvend stelsel is een loopbaan van 35 jaar nodig. Dit stelsel is geldig voor de periode Het verschil met het stelsel onder punt 4 is dat de sectoren geen CAO meer moeten sluiten om van dit stelsel gebruik te kunnen maken. CAO nr. 113 kan na 2016 verlengd of aangepast worden voor een nieuwe periode van 2 jaar, waarbij de minimumleeftijd van 58 jaar geleidelijk verhoogd kan worden volgens een vooropgesteld tijdspad. In geval van verlenging of aanpassing na 2016 moeten de sectoren wel een CAO afsluiten om gebruik te kunnen maken van dit stelsel. 6. SWT vanaf 58 jaar: CAO nr. 114 (mindervalide werknemers) Mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen, die de verdere uitoefening van het beroep significant bemoeilijken, kunnen nog steeds vanaf 58 jaar met SWT gaan indien zij een beroepsverleden van 35 jaar kunnen aantonen. Dit stelsel liep oorspronkelijk af op 31 december CAO nr. 114 verlengt dit SWT voor de periode Werknemers kunnen zonder sectorale of ondernemingscao gebruik maken van dit stelsel. 7. SWT vanaf 57 jaar Het stelsel van SWT vanaf 57 jaar met 38 loopbaanjaren bleef in 2014 voortbestaan voor de werknemers die onder het toepassingsgebied van een CAO vielen die vóór 1 september 1987 werd neergelegd en sindsdien ononderbroken van toepassing was gebleven. De verlenging van deze CAO s is niet meer mogelijk na 31 december De wettelijke bepalingen van dit stelsel werden opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 is dit stelsel dus afgeschaft. CLB Consult september 2015 SWT Pagina 3

4 Overgangsmaatregelen De leeftijdsvoorwaarde van 57 jaar blijft van toepassing als de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet: - ontslagen zijn vóór 1 januari 2015; - de leeftijd van 57 jaar uiterlijk op 31 december 2014 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben; - 38 jaar beroepsverleden op het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen bewijzen. 8. SWT vanaf 56 jaar: CAO nr. 115 en 116 (lange loopbaan) Werknemers die de leeftijd van 56 jaar bereikten en 40 jaar loopbaan aantoonden, konden volgens de vorige reglementering oorspronkelijk tot eind 2015 met SWT gaan volgens dit stelsel. De leeftijd is echter vanaf 1 januari 2015 al verhoogd tot 58 jaar. De loopbaanvoorwaarde wordt niet gewijzigd. Dit stelsel is geldig voor de periode De sectoren moeten geen CAO meer sluiten om van dit stelsel gebruik te kunnen maken. Vanaf 1 januari 2017 zal de leeftijd tot 60 jaar verhogen. Uitzondering De verhoging tot 60 jaar zal niet van toepassing zijn indien gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden: - er is voor de periode een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat deze lager mag zijn dan 58 jaar (CAO nr. 116); - deze CAO moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag de duur van 2 jaar niet overschrijden; - de werknemer is ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze CAO; - er werd in het bevoegde paritair comité een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze CAO afgesloten is in toepassing van de NAR-CAO zoals hierboven beschreven. De NAR-CAO kan na 2016 onder dezelfde modaliteiten worden verlengd of aangepast, waarbij de minimumleeftijd geleidelijk aan kan worden verhoogd overeenkomstig een vooropgesteld tijdspad. In geval van verlenging of aanpassing na 2016 moeten de sectoren wel een CAO afsluiten om gebruik te kunnen maken van dit stelsel. Overgangsmaatregelen De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar blijft van toepassing indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: - ontslagen zijn vóór 1 januari 2016; - de leeftijd van 56 jaar uiterlijk op 31 december 2015 en op het einde van de arbeidsovereenkomst bereiken; - een beroepsverleden van 40 jaar kunnen aantonen op het einde van de arbeidsovereenkomst. 9. SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: CAO nr. 117 In ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kon de leeftijdsvoorwaarde van SWT volgens de vorige regels onder bepaalde voorwaarden verlaagd worden op basis van een beslissing van de Minister van Werk. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering vastgesteld of verhoogd tot: - 55 jaar vanaf 1 januari 2015; - (56 jaar vanaf 1 januari 2016); - (57 jaar vanaf 1 januari 2017); - (58 jaar vanaf 1 januari 2018); - (59 jaar vanaf 1 januari 2019); - (60 jaar vanaf 1 januari 2020). CLB Consult september 2015 SWT Pagina 4

5 Uitzondering De leeftijdsvoorwaarde van 56 jaar vanaf 1 januari 2016 zal niet van toepassing zijn indien gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden: - er is voor de periode een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO afgesloten in de NAR die voorziet in een lagere leeftijdsgrens, zonder dat deze lager mag zijn dan 55 jaar (CAO nr. 117); - deze CAO moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag de duur van 2 jaar niet overschrijden; - de ingangsdatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering is gelegen binnen de geldigheidsduur van deze CAO; - de CAO of het collectief akkoord bevat een bepaling waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat toepassing gemaakt wordt van de NAR-CAO zoals hierboven beschreven. De NAR-CAO kan na 2016 onder dezelfde modaliteiten worden aangepast, waarbij de minimumleeftijd geleidelijk zal worden verhoogd teneinde de leeftijd van 60 jaar te bereiken in Aangepaste beschikbaarheid Sinds 1 januari 2015 moest elke SWT-er, ongeacht zijn leeftijd en beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SWT vertrok, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar. Er was slechts één uitzondering voorzien: enkel degenen die SWT-er waren vóór 1 januari 2015 én uiterlijk op 31 december jaar oud waren, waren nog vrijgesteld van deze beschikbaarheid. Omdat deze maatregel op heel veel kritiek botste, besliste de regering om deze regels te versoepelen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de stock en de nieuwe instromers. Overgangsmaatregel stock De volgende personen zijn vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt: - de werkloze in SWT in een algemeen stelsel die werd ontslagen vóór 1 januari 2015; - de werkloze die SWT in een algemeen stelsel had aangevraagd vóór 1 januari 2015; - de werkloze in SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, op voorwaarde dat: o de begindatum van de periode van erkenning indien er een collectief ontslag is, is dit de datum van aankondiging van de intentie om over te gaan tot een collectief ontslag vóór 9 oktober 2014 ligt; o deze persoon minstens 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van de opzeggingsperiode (zo niet moet hij aangepast beschikbaar blijven tot de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt). Nieuwe instroom Deze SWT-ers moeten tot de leeftijd van 65 jaar aangepast beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij niet meer moeten aantonen zelf actief naar werk te zoeken, maar moeten meewerken aan een aangepaste persoonlijke begeleiding, die door de VDAB georganiseerd wordt. Voor sommige stelsels en onder bepaalde voorwaarden zijn er mogelijkheden voorzien voor nieuwe SWT-ers om vrijgesteld te worden van de beschikbaarheid: - SWT CAO nr. 17: aangepast beschikbaar, tenzij 42 jaar beroepsverleden; - SWT algemeen regime 62 jaar: aangepast beschikbaar, tenzij 43 jaar beroepsverleden; - SWT medische problemen: vrijstelling beschikbaarheid; - SWT nachtarbeid, bouw, zwaar beroep en lange loopbaan (kader-cao): o o : aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 40 jaar beroepsverleden; vanaf 2017: aangepast beschikbaar, tenzij 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden. Om rekening te kunnen houden met de leeftijd van het SWT, door de sociale partners voorzien in de kader-cao , kan de leeftijd van aangepaste beschikbaarheid worden aangepast bij een in ministerraad overlegd KB, na unaniem advies van de NAR, uiterlijk op 31 december SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: o : aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 38 jaar beroepsverleden; CLB Consult september 2015 SWT Pagina 5

6 o tegen 2020: aangepast beschikbaar tot 65 jaar of 43 jaar beroepsverleden. 11. Verplichte inschrijving in een tewerkstellingscel Bij de aankondiging van een collectief ontslag moeten werkgevers meestal een tewerkstellingscel oprichten. In deze tewerkstellingscel worden de werknemers, die ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag, begeleid. Behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen moeten werknemers zich inschrijven in de tewerkstellingscel en zich laten begeleiden. Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van inschrijving op basis van het toepasselijke SWT-stelsel of zijn leeftijd of beroepsverleden. Vanaf 2015 moet elke SWT-er zich inschrijven in de opgerichte tewerkstellingscel en dit ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SWT vertrekt. Als men niet ontslagen is op basis van een erkenning van een bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering, kan men nog vrijgesteld zijn van de verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel als men: - SWT-er was vóór 1 januari 2015; - of vóór 1 januari 2015 ontslagen is met het oog op SWT; - of na 31 december 2014 ontslagen is, maar vrijgesteld is van de aangepaste beschikbaarheid (zie punt 10). Iemand die met SWT gaat op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering kan nog vrijgesteld worden van deze verplichting indien hij individueel ontslagen werd vóór 1 januari 2015 of voor zover de datum van de aankondiging van het collectief ontslag gelegen is vóór 9 oktober Hij moet op het einde van de periode van de theoretische opzeggingstermijn of op het einde van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding ofwel 58 jaar zijn ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijzen. 12. Outplacement Het betreft enkel werknemers die: - geen aanspraak kunnen maken op een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken; - én minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag; - én minstens 1 jaar anciënniteit hebben op het ogenblik van het ontslag; - én werken in een arbeidsovereenkomst met een wekelijkse arbeidsduur die minstens de helft bedraagt van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer. Behalve in bepaalde uitzonderingsgevallen moeten bovenvermelde werknemers outplacement vragen, aanvaarden en volgen. Tot op heden is er nog niets gewijzigd in de regelgeving betreffende het outplacement. Iemand die niet ontslagen werd op basis van een erkenning van een bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen. Iemand die aanspraak maakt op SWT op basis van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering en op het einde van de theoretische opzeggingstermijn of op het einde van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding ofwel 58 jaar is ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijst moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen. 13. Controlekaart Een SWT-er mocht voorheen kiezen om ofwel in het bezit te zijn van een controlekaart waarop hij de verplichte vermeldingen aanbracht ofwel een specifiek formulier C99 in te vullen wanneer zich een situatie van niet-vergoedbaarheid voordeed. CLB Consult september 2015 SWT Pagina 6

7 Vanaf 2015 moet elke SWT-er in het bezit zijn van een controlekaart voor de maand en voorafgaand aan de maand waarin hij 60 jaar wordt. Daarna heeft hij opnieuw de keuze. Iemand die al SWT-er was vóór 1 januari 2015 blijft als werknemer van minder dan 60 jaar verder vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een controlekaart. 14. Arbeidsgeschikt zijn Een SWT-er moe(s)t niet arbeidsgeschikt zijn. Bij arbeidsongeschiktheid kan hij een ziekte-uitkering van het ziekenfonds aanvragen of verder SWT-er blijven. Deze regeling blijft behouden. 15. Verplichting om in België te verblijven Een SWT-er moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effectief verblijven. Tot eind 2014 kon de SWT-er vanaf 60 jaar echter in het buitenland verblijven indien hij zijn hoofdverblijfplaats in België behield. Concreet betekende dit dat hij meer dan 6 maanden effectief in België diende te verblijven. Een SWT-er jonger dan 60 jaar kon maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Vanaf 2015 kan elke SWT-er niet meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Vanaf de leeftijd van 60 jaar kan men gedurende een periode langer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven als: - men ontslagen is vóór 1 januari 2015 indien men niet ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering; - de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 indien men wel ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering. Een definitieve verhuis naar het buitenland is nog steeds niet mogelijk, omdat de hoofdverblijfplaats in België behouden moet blijven. 16. Aanvatten van een nevenactiviteit Een SWT-er kon tijdens zijn werkloosheid een nevenactiviteit aanvatten zonder zijn uitkering te verliezen. Vanaf 2015 is dit niet meer mogelijk, tenzij: - men ontslagen is vóór 1 januari 2015 indien men niet ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering; - de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 indien men wel ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering. 17. Verrichten van activiteiten die betrekking hebben op uw eigen bezit In tegenstelling tot een gewone werkloze mocht een SWT-er omvangrijke verbouwingswerken verrichten, als hij geen winstoogmerk had (als hij nl. niet de bedoeling had om de woning te verkopen). Vanaf 2015 kan een SWT-er echter geen activiteiten meer verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit in een meer dan beperkte mate zouden laten toenemen. CLB Consult september 2015 SWT Pagina 7

8 Men kan nog verder activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, zelfs wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen, indien: - men ontslagen is vóór 1 januari 2015 indien men niet ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering; - de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014 indien men wel ontslagen is in het kader van een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering. Men mag wel geen winstoogmerk hebben. Bronnen: KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 31 december infoblad Het stelsel van werkloosheid (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?. CAO nr. 17 tricies sexies tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003 en nr. 17 tricies van 19 december CAO nr. 111 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn. CAO nr. 112 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn. CAO nr. 113 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor , van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen. CAO nr. 114 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen. CAO nr. 115 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. CAO nr. 116 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor , van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. CAO nr. 117 tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering. persbericht ministerraad van 8 mei KB van 1 juni 2015 tot wijziging van artikel 89 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 89/1 in hetzelfde koninklijk besluit, B.S. 10 juni 2015 en KB van 1 juni 2015 tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 11 juni KB van 19 juni 2015 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 3 juli 2015 en KB van 19 juni 2015 tot wijziging van de artikelen 56 en 89 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S. 3 juli CLB Consult september 2015 SWT Pagina 8

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden Algemeen stelsel op 60 jaar 1 Opmerking vooraf: vanaf 14 oktober 2012 zorgt een nieuw mechanisme (vastklikken

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Leeftijds en anciënniteitvoorwaarden Algemeen stelsel op 60 jaar 1 2 CAO of collectief akkoord gesloten en neergelegd voor 1 januari 2012 (dus ook CAO

Nadere informatie

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING VOOR 2019-2020 VAN HET INTERPROFESSIONEEL KADER VOOR DE VERLAGING VAN DE LEEFTIJDSGRENS, VOOR WAT DE TOEGANG TOT HET RECHT OP

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 138 VAN 23 APRIL 2019 TOT VASTSTELLING, VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2021 TOT 30 JUNI 2021, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFSTOESLAG IN HET KADER

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 111 VAN 27 APRIL 2015 TOT VASTSTELLING, VOOR 2015 EN 2016, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFS- TOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

SWT: Uitstel van het afstel

SWT: Uitstel van het afstel ABVV-Metaal januari 2015 e-doc SWT: Uitstel van het afstel (13/01/2015) Wat is er veranderd sinds 26 november 2014 toen wij jullie informeerden over de nieuwe SWT-regelingen (brugpensioen)? Op politiek

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES --------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 -----------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 126 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april A D V I E S Nr. 2.130 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 ---------------------------------------------- Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 122 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 113 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 121 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op

I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op I. HET SWT-STELSEL OP 62 JAAR EN DE OVERGANGSMAATREGELEN OP 60 JAAR (artikel 2 KB) In het algemene stelsel op 62, op 01.01.2019 : De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt 35 jaar. In het kader van deze

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 125 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 139 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 137 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 131 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 142 ------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 117 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 120 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld?

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld? Infoblad - werknemers Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het «activerend beleid bij herstructureringen» Voorafgaande opmerking

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 135 ------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 136 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 128 VAN 27 NOVEMBER 2018 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 138 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 111 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 115 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 141 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 23 april 2019 --------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 124 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB De werknemer die uitkeringen wil genieten moet dit formulier, na de periode gedekt door loon, onmiddellijk indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. De werknemer die een vergoeding n.a.v. de beëindiging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- GING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 28 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 28 maart A D V I E S Nr. 1.845 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2013-2014 x x x

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.026 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 x x x 2.901-1

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober A D V I E S Nr. 1.963 ------------------------------- Zitting van dinsdag 27 oktober 2015 -------------------------------------------------- Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 97 VAN 20 FEBRUARI 2009 TOT INSTEL- LING EN VASTSTELLING, VOOR 2009 EN 2010, VAN DE PROCEDURE VAN TENUIT-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 97 VAN 20 FEBRUARI 2009 TOT INSTEL- LING EN VASTSTELLING, VOOR 2009 EN 2010, VAN DE PROCEDURE VAN TENUIT- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 97 VAN 20 FEBRUARI 2009 TOT INSTEL- LING EN VASTSTELLING, VOOR 2009 EN 2010, VAN DE PROCEDURE VAN TENUIT- VOERLEGGING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

CIRCULAIRE. DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 S.2012/035 S.2012/XXX. Samenvatting AH/LP/S.235 CI12-035N.

CIRCULAIRE. DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 S.2012/035 S.2012/XXX. Samenvatting AH/LP/S.235 CI12-035N. Annick Hellebuyck Adviseur AH/LP/S.235 CI12-035N.AH CIRCULAIRE S.2012/XXX DECAVA-systeem: nieuwe werkgeversbijdragen met ingang van 1 april 2012 18 juni 2012 Samenvatting De regering heeft besloten om

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie, eigen stem Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioenstelsel) Vrije visie,

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 92 ------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 20 december 2007 --------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van 19 december

A D V I E S Nr Zitting van 19 december A D V I E S Nr. 2.066 ------------------------------ Zitting van 19 december 2017 ------------------------------------------ - Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 73 VAN 17 NOVEMBER 1999 TOT IN- STELLING EN VASTSTELLING, VOOR 1999 EN 2000, VAN DE PROCEDURE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 73 VAN 17 NOVEMBER 1999 TOT IN- STELLING EN VASTSTELLING, VOOR 1999 EN 2000, VAN DE PROCEDURE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 73 VAN 17 NOVEMBER 1999 TOT IN- STELLING EN VASTSTELLING, VOOR 1999 EN 2000, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKEN- NING VAN EEN

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T Datum 13 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de anciënniteitstoeslag? Wat is de anciënniteitstoeslag? De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie